Семинар 15 ожсөЖ 15 СӨЖ 15 Барлығы 60жүктеу 1.26 Mb.
Pdf просмотр
бет8/14
Дата22.12.2016
өлшемі1.26 Mb.
түріСеминар
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

Тексеру сұрақтары: 
 Жазба  əдебиеті  бастаулары.  Ең  көне  үлгілері  –  Ғалидың  ізгі  махаббатты 
жырлаған  «Жүсіп  жəне  Зылиха»  (13  ғ-дың  басы)  поэмасы  мен  авторы  белгісіз 
діни-эпикалық  «Кесікбас»  («Кисекбаш»)  жыры,  «Сопыларға  өсиет»  атты 
дидактикалық шығарма т.б.  
Əдебиет :  3 бөлімде (Сабақ мазмұны мен кестесі) көрсетілген. 
 
                                           7.Электрондық оқу-құралдары. 
8. Пəн бойынша семинар жəне практикалық сабақтардың жоспары,  əдістемелік 
нұсқаулар. 
 
  Семинар сабақтардың жоспары 
 
1.  Семинар  сабақтың  басты  мақсаты  студенттердің  теориялық  білімдерін  тереңдетіп 
бекіту жəне тəжірибе жүзінде қолдана білуді қалыптастыру. 
 
1.1 Ұйымдастыру талаптары: 
-  Семинар сабақтың оқу пəнінің жоспарына сəйкестілігі. 
-  Семинар  сабақтардың  дəріс,  лабораториялық  жұмыстар,  курстық  жобалар  жəне  т.б. 
байланысын білдіретін құжаттардың болуы. 
-  Семинар  сабақтардың  қазіргі  əдіс-тəсілдерді  жəне  техникалық  құралдарды  қолдана 
отырып өткізу. 
- Семинар сабақтарға қажетті ғылыми əдебиеттерді жинақтау. 
- Семинар сабақтар бойынша студенттердің білімдерін бағалауды ұйымдастыру. 
 
1.2. Тəжірибелік сабақтардың мазмұнына қойылатын талаптар: 
-  Семинар сабақ мазмұнының оқу бағдарламасына, талаптарға сай болуы. 
- Пəннің басқа оқу сабақтарымен байланысын қамтамасыз ету. 
- Сабақтарда студенттердің өздерінің білімдерін қолдана білуін дамыту. 
- Тапсырмаларды орындаудың оңай тəсілдерін қарастыру. 
   
1.3. Əдістемелік талаптар: 
- Дəріс жəне басқа сабақ түрімен логикалық байланысты қамтамасыз ету. 
- Сұрақтарды талқылау жəне дұрыс жауапты табу. 
- Студенттердің жеке жұмыстарын жүргізуде басшылық ету.  
  
№  Тақырып 
Мазмұны 
А
пт
Əдебиет 

а 

Көне 
Египет 
əдебиеті.   
Көне  дəуірлердегі  шығыс 
елдеріндегі  тарихи  жағдай. 
Ежелгі  Египет  əдебиетінің 
қалыптасу 
тарихы. 
Діни 
əдебиет. 
«Пирамидалар 
кітабы»  -  ежелгі  египет 
əдебиетінің 
көрнекті 
ескерткіші. 
Байырғы 
мысырлықтардың 
наным-
сенімдері.  Гор,  Сет,  Осирис, 
Исида,  Нефтида  –  көне 
мысырлықтардың  құдайлар 
пантеонының 
басты 
образдары.  «Өлілер  кітабы» 
-    ежелгі  дəуірден  біздің 
заманымызға  дейін  жеткен 
əдеби ескерткіш 

8. Веселовский 
А.Н. 
Сравнительное 
литературведение, 
Москва, 1990. 
9. Интернациональное 
и 
национальное 
в 
литературах 
Востока. 
Москва, 1972. 
10.  История 
литератур 
народов 
Средней 
Азии 
и 
Казахстана. 
Москва, 
I960. 
11.  Шəлекенов  У.Х.,  
Шəлекенов М.У. Əлем 
халықтарының  
этнологиясы. - Алматы, 
2002. 
12.  История  мировой 
литературы в 9 томах.  
13.  Əлем 
халықтарының 
ертегілері:  2  томдық  / 
Ауд.  Е.Əбілмəжінов.  - 
Алматы, 1992. 
14.  Кумисбаев У. 
Казахская поэзия и 
Восток. - Алматы, 1999. 
 

Араб 
əдебиеті. 
Ежелгі 
ауызша 
араб 
поэзиясы. 
(Өсиет, 
мақал-
мəтел,  шешендік  өнер).  VII  ғ. 
Араб  жазба  əдебиетінің  пайда 
болуы, 
3-кезеңнен 
өтуі: 
біріншісі 
— 
ерте 
орта 
ғасырлық  (VII  ғ.  -  ортасынан 
VIII 
ғ. 
оргасына 
дсйін); 
екіншісі  -  классикалық  (  VIII 
ғ.-ХІІ  ғ.  ортасы),  үшіншісі  — 
кейінгі  орта  ғасырлық  (ХІІІ— 
XVIII 
гғ.). 
Араб 
поэзиясындагы 
дəстүрлік, 
шешендік-риторикалық 
мазмұнды иелену" бағыты. 
Ежелгі  арабтардың  сөз 
өнері  (VI  гасырдан  VII  ғ. 
ортасына  дейін).  Б.з.д.  1 

1.  Құран 
Кəрім: 
қазақша  мағына  жəне 
түсінік  /  Ауд.  Халифа 
Алтай. 
— 
Медине, 
Мүнаууара Сауд Арабия: 
Қүран  Шəриф  басым 
комбинаты.  \һіжри  1411 
Мілади 1991. — 604 б. 
2.  Араб хикаялары / 
Құраст. С. Ищанов. - 
Алматы, 1958. 
3.  Арабша-қазақша 
салыстырмалы 
қүран 
хатим  /  Ауд.  Ж.ІІ.  Ескі 
сагат. — Алматы, 1991. 
4.  Əлем 
халықтарының 
ертегілері:  2  томдық  / 

мыңжылдықтың 
бірінші 
ғасырындагы 
Сабей 
мемлекетінің 
жоғары 
мəдениеті.  "Муаллақ"  атанган 
үздік 
өлендерін 
жазған 
ақындар: 
Имруль-кайс, 
Тарафа,  Зухайра,  Аль-Хариса, 
Амра  ибн  Кульсума,  Антара, 
Лабила  шығармаларын  VIII  ғ-
да 
Хаммадтың 
"аль-
Муаллакат" 
атты 
ерекше 
жинақта  жинауы.  Муаллақ 
өлеңінің  өзге  авторлары:  аль-
Муфалдалем 
ад-Даббидың) 
VIII  ғ.  екінші  жартысы),  аль 
Асманидың 
(740—825/31) 
жəне  ақындар  Əбу  Таммам 
мен аль-Бухтурилар жинағы. 
 
Ауд.  Е.Əбілмəжінов.  — 
Алматы, 1992. 
5.  Мың  бір  түн:  төрт 
томдық 

Ауд. 
Қ. 
Əбдіқадыров. - Алматы, 
1995. 
6.  Аравия. Материалы 
по истории открытия, 
Москва, 1981. Арабская 
средевековая культура и 
литература. Сборник 
статей зарубежных 
ученых. — Москва, 1978. 
7.  Аттая М. О. Очерк 
по  истории  арабской 
литературы, 
Москва, 
1903. 

Иран-
тəжік 
əдебиетіні
ң 
дəуірленуі. 
Б.з.д. 
екінші 
мыңжылдықтағы 
Евразия 
кеңістігіндегі  (Гиндукуштан 
Еділге  жəне  Оралдан  Парсы 
шығанағына 
дсйін) 
иран 
тайпаларының 
мəдениеті. 
Орта 
Азиядагы 
Шығыс 
ирандары 
(қазіргі 
Ауғанстанның 
Гиндукуш 
үстіртінің 
біраз 
бөлігі). 
Шығыс  ирандарының  басым 
орналасқан  жерлері.  Ферғана, 
Хорезм, 
Согда, 
Бактрия, 
Памир, Хорасан. 
Батыс 
ирандары: 
Месопотамия, Жсрорта теңізі, 
Миди,  Фарс.  Гаттар"  ("Жыр 
жырлау")  -  он  жеті  мүнəжат 
дүғаларының 
жинағынан 
тұратын "Авестаның" көне бір 
бөлігі. 
Қасиетті 
кітап 
"Авеста" — ежелгі иран жазба 
ескерткіштерінің  озық  үлгісі, 
оның  бірнеше  бөлімдерден 
тұратыны. 
Геродот, Ктесия жəне т.б. 
антикалық 
авторлардың 
жазбаларындағы 
ежелгі 
ирандардың,  оның  осіресе 

8. 
Тəжіктің халық 
ертегілері. /Ауд. М. 
Модиева. - Алматы, 
1956. 
9. Кумисбаев У. 
Казахская поэзия и 
Восток. — Алматы, 1999. 
10.  Күмісбаев 
Ө. 
Иран 
əдебиетінің 
тарихы  //  Күмісбаев 
Ө. -Алматы, 2001. 
11.  2.Интернациональн
ое  и  национальное  в 
литературах 
Востока. 
Москва, 1972. 
12.  История   
литератур      народов   
Средней      Азии      и   
Казахстана. 
Москва, 
I960. 
13.  Шəлекенов    У.Х.,    
Шəлекенов    М.У.    Əлем    
халықтарының  
этнологиясы. - Алматы, 
2002. 
14.  История  мировой 
литературы в 9 томах.  
 

көшпелілерінің 
салт-санасы 
туралы 
(атап 
айтқанда, 
скифтердің) 
мəліметтер. 
"Гаттар" 
(жыр 
жырлау) 
мүнəжат 
дүғаларының 
жинағы).  Авторы  —  ежелгі 
иран  дінінің  негізін  салушы 
Заратуштра  (немесе  грекшс 
бсрілуінде Зороастру). 
Б.з.д. 
мыңжылдықтың 
бірінші 
ғасырларындагы 
отырықшы,  бақташылық,  жер 
өңдеу 
жұмыстарының 
қалыптасуы.  Көшпелі  жəне 
отырықшы мəдениет. 
 

Көне 
үнді 
əдебиеті 
ескерткіш
тері 
 
Б. з. I мыңжылдығындағы 
ежелгі 
үнді 
əдебиетіндегі 
драмалық, 
лирикалық 
поэзияның,  прозаның  дамуы. 
Жаңа үнді тіліндегі əдебиетке 
көне əдеби үлгілердің əсері. Б. 
з.  д.  III  мыңжылдықтағы  Инд 
жазығындағы арий, дравидий, 
мунд  атты  тайпалар  мен 
халықтар 
араласуыныц 
əдебиеттері. 
Ежелгі 
үнді 
əдебиеті  —  қазіргі  Пəкстан, 
Бангладеш 
халықтарына 
ортақ  ұлттық  мұра.  Ежелгі 
үнді  əдебиетіндегі  тайпалық 
тілдср. Веда тілі — ритуалдық 
əнұрандар  тілі;  Санскрит, 
пали 

буддистер 
тілі; 
джайндар 

пракриттер 
/артхамагадхи, 
шаурасени, 
махарашпри/ 
жəне 
апабхраншу 
/діни 
қауымдастық/ тілі. 
Ежелгі үнді əдебиетіндегі 
поэзия  мен  проза  арасындағы 
айырманың 
аздығы. 
Кез 
келген  тақырыптың  -  діни, 
ғылыми,  ертегілік,  эпикалық, 
тарихи  —  бəрінің  де  өлеңмен 
де, прозалық түрде де жазыла 
бергені.  Пəлсапа,  дəрігерлік, 
грамматика, 
астрономия, 

1. Индия  ертегілері / Ауд. 
Ш. 
Сулейменов, 
Р. 
Рүстембекова, 
Ф. 
Дінисламов. 
Алматы, 
1958. 
2. Тебегенов  Т.  Үнді 
əдебиеті  //  Тебегенов  Т. 
Шетел 
əдебиеттері 
тарихы. Алматы, 1996. 
3. История 
мировой 
литературы в 9 томах.  
4. Шəлекенов 
У. 
X., 
Шəлекенов  М.  У.  Əлем 
халықтарының 
этнологиясы.  —  Алматы, 
2002. 
5. Əлем 
халықтарының 
ертегілері:  2  томдық  / 
Ауд.  Е.Əбілмəжінов.  — 
Алматы, 1992. 
6.  История 
мировой 
литературы в 9 томах. 
 

сəулет туралы бəрі де өлеңмен 
жазылған. 
Ежелгі 
үнділік 
романның 
нақыш-өрнек 
қолөнері  араласқан  поэзия 
түрінде де жазылғаны. 
Веда  əдебиеті  "веда"  — 
сөзі  —  "білім",  "нақты, 
жоғары 
қасиетті 
білім" 
ұғымдарын  береді.  "Ригведа" 
—  веда  əдебиеті  /əнұрандары 
ведасы/ негізін құрайды /"риг" 
сөзі  "əнұран"  ұғымын  береді/. 
"Самаведа"  —  салтанатты 
өлең  айту  ведасы  ("саман  - 
əуен"). 
"Яджурведа" 
— 
құрбандық 
нақылдарыныц 
ведасы  (яджус  —  "құрбан", 
"құрбандық" 
формуласы). 
"Атхарваведа" 
— 
дуалау, 
арбау  ведасы  (атхарван  — 
"арбау", магиялық формула). 

Көне 
қытай 
əдебиеті 
Ежелгі  Қытай  əдебиеті.  Б.  з. 
д. II мың жылдықтан б. з. III ғ. 
дейінгі  үш  кезеңі.  Шань-
иньдік  тайпалық  одақ  /б.  з.  д. 
XVIII-XII  ғғ./;  Империялық 
дəуір / б. з. д. III ғ. дан б. з. д. 
II ғ./. 
"Шан-шу" 
/"Ежелгілік 
туралы 
жазу"/ 
— 
декларациялар,  указдар  жəне 
мемлекеттік 
істер 
туралы 
тарихи  аңыздық  мазмұнды 
мəдени 
ескерткіш. 
Ескерткіштегі 
риторикалық 
сөздер.  Сыма  Цянның  'Тарихи 
жазбалары". 
Б. 
з. 
д. 
Қытай 
ІІатшалығының 
тарихы 

өркениеттің  тез  дамуының 
тарихы.  Конфуций  /551—479 
жж./.  Мо  Ди  /479-400  жж./  - 
адамды 
сүю. 
Гуманизм 
өкілдері. 
"Луньюй"  /тұжырымдар  мен 
сұхбаттар/ 
— 
қытай 
ойшылдығындағы 
адамды 
ардақтау туралы. 

1. 
Интернационально
е  и  национальное  в 
литературах  Востока. 
Москва, 1972. 
2. 
История   
литератур      народов   
Средней      Азии      и   
Казахстана. 
Москва, 
I960. 
3. 
Шəлекенов    У.Х.,    
Шəлекенов    М.У.    
Əлем    халықтарының  
этнологиясы. - Алматы, 
2002. 
4. 
История  мировой 
литературы в 9 томах.  
5. 
Əлем 
халықтарының 
ертегілері:  2  томдық  / 
Ауд. Е.Əбілмəжінов. — 
Алматы, 1992. 
6. 
Кумисбаев У. 
Казахская поэзия и 
Восток. — Алматы, 
1999. 
7. 
Литература  стран 
зарубежного  Востока 

"Дао-цзы" 
/"Дао 
жəне 
табиғаттың  болмысы  туралы"/ 
— 
метрикалық 
ырғақтық 
өлшемдегі сөйлеу мазмұны. 
70-х  годов:  Реализм  на 
новом 
этапе. 
— 
Москва, 1982. 
8. 
Кенжебаев 
Б. 
Əдебиет  белестері.  – 
А., 1986. 
9. 
Мағауин 
М. 
Ғасырлар бедері. Əдеби 
зерттеулер, - А., 1991 

Əзірбайжа
н əдебиеті. 
Əзербайжан  халқының  ауыз 
əдебиеті. 
Əзербайжан 
халқының 
XII 
гасырдағы 
əдебиеті.  Низами  Ганжауи 
/1141-1209/. 
Низами 
/Əбу 
Мұхаммед  Ілияс  Жүсіпұлы/  - 
əзербайжан 
əдебиетінің 
классигі. 
Фирдоуси 
жəне 
Низами. 
Шығыс 
халықтарының 
əдебиетіне 
Низами  шығармашылығының 
тигізген  əсері.  Низами  - 
"Хамса" 
үлгісінің 
негізін 
салушы  /"Сырлар  қазынасы", 
"Құсрау  мен Шырын",  "Лəйлі-
Мəжнүн", 
"Жеті 
сұлу", 
"Ескендір-нама". 
XX ғ. екінші жартысындағы, 
XXI  ғ.  басындағы  əзербайжан 
əдебиетінің дамуы. 

13  Интернационально
е  и  национальное  в 
литературах  Востока. 
Москва, 1972. 
14  Литература 
зарубежной 
Азии 
в 
современную  эпоху.  — 
Москва, 1975. 
15  Литература  стран 
зарубежного  Востока 
70-х  годов:  Реализм  на 
новом 
этапе. 
— 
Москва, 
16  Сөз зергерлері. 
Алматы, 1966. 
17  История   
литератур      народов   
Средней      Азии      и   
Казахстана. 
Москва, 
I960. 
18  Шəлекенов    У.Х.,    
Шəлекенов    М.У.    
Əлем    халықтарының  
этнологиясы. - Алматы, 
2002. 
19  История  мировой 
литературы в 9 томах.  
20  Кумисбаев У. 
Казахская поэзия и 
Восток. — Алматы, 
1999. 
21  Келімбетов 
Н. 
Ежелгі  түркі  поэзиясы 
жəне 
қазақ 
əдебиетіндегі 
дəстүр 
жалғастығы. – А., 1998. 
22 
Антология 
азербайжанская поэзия 
в 3-х томах. М., 1960. 

23 
Бургун С. 
Таңдамалы. өлеңдер 
мен поэмалары. А., 
1959. 
24 
Бердібаев Р. 
Шығыс қазынасы. 
Кітапта: Достық 
кемесінде. А., 1970. 
 

Өзбек 
əдебиетіні
ң даму 
баспалдақ
тары 
Өзбек  халқының  қалыптасу 
тарихы. Ауыз əдебиеті, жырау, 
шайырлары, 
олардың 
дəстүрлері.  XV  ғасырдағы 
рухани  мəдениеттің  дамуы. 
Əдеби 
жанрлар, 
ұлттық 
Саккоки, Атойи, Лугфи. Науаи 
Низамаддин 
Мир 
Əлішер 
/1441  —  1501/  —  өзбек  жəне 
басқа 
түркі 
халықтарына 
opтaқ,  ақын,  ойшыл,  мемлекет 
қайраткері. 
Өлеңдерін 
байырғы  түркі  жəне  парсы 
тілдерінде 
жазған. 
Герат 
қаласында 
өмір 
сүрген. 
Хусейн  Байқара  сұлтанның 
уəзірі  болған,  ақындар  мен 
өнер 
иелеріне 
қамқорлық 
жасаған.  Əдеби  мұрасы:  1. 
Лирикалық 
өлеңдері 
төрт 
жинақ 
— 
диуанға 
топтастырылған  /1498—  1499 
жж./. 
2. 
Дастандарының 
топтамасы  "Бестік"  /"Хамса", 
1483-1485  жж.//:  "Əділдердің 
абыржуы","Лəйлі 
мен 
Мəжнүн", 
"Фархад 
жəне 
Шырын", 
"Жеті 
планета", 
"Ескендір қорғаны". 
Науаи  шыгармашылығының 
түркі 
халықтары 
өдебиеттерінің  дамуына  игі 
ықпалы. 
 

1.  Кор-оглы X. Г. 
Узбекская литература. 
Москва, 1976. 
2.  Мүшайра / Өзбск 
поэзиясының 
антологиясы/. — 
Алматы, 1972. 
3.  Өзбек халқының 
ертегілері. Алматы, 1957. 
4.  Өзбек 
өлеңдері. 
Өзбек 
ақындарының 
өлеңдері. 
Құраст. 
К.Қайырысов.  Алматы, 
I960. 
5.  История   
литератур      народов   
Средней      Азии      и   
Казахстана. 
Москва, 
I960. 
6.  Сөз зергерлері. — 
Алматы, 1966. 
7.  СССР 
халықтарының əдебиеті. 
Хрестоматия. - Алматы, 
1976. 
8.  История  мировой 
литературы в 9 томах.  
 

Қырғыз 
əдебиетіні
ң даму 
белестері 
Фольклоры,  оның  түрлері. 
"Манас" 
— 
эпикалық 
шығарма.  Манасшылар  өнері. 
"Манас" 
жырының 
халықтығы,  сюжеттік  желісі, 

10.  Манас.  Қыргыз 
халқының батырлық 
дастаны.  I,II,III,IV 
кітап. Алматы, 1951. 
11.  Əуезов 
М.О. 

идеясы, 
кейіпкерлері 
көркемдік ұлағаты. 
Қырғыз 
əдебиетінің 
қалыптасуына  қазақ,  татар 
əдебиетінің  ықпалы.  Əдеби 
жанрларының 
қалыптасуы. 
Ауызша 
жəне 
жазбаша 
поэзияның  бір-біріне  əсері. 
Əдебиеттегі 
тақырып 
шеңберінің  кеңеюі.  Қырғыз 
əдебиетінде 
сюжетті 
дастандардың шыға бастауы. 
"Манас"  -  героическая 
поэма 
киргизского 
народа; 
Қиргазский 
героический 
эпос 

Манас // 
12.   Əуезов  М.  О. 
Жиырма 
томдық 
шығармалар 
жинағы. 
Алматы,  1985.  Т.  19.  Б. 
60-162. 
13.  Мусанов А. 
Казахско-киргизские 
литературные связи. 
Алматы,1974. 
14.  Рахматуллин П. 
Великий патриот 
легендарный Манас. 
Фрунзе,1943. 
15.  История  мировой 
литературы в 9 томах.  
16.  Шəлекенов  У.  X., 
Шəлекенов  М.  У.  Əлем 
халықтарының 
этнологиясы. — Алматы, 
2002. 
17.  Əлем 
халықтарының 
ертегілері:  2  томдық  / 
Ауд.  Е.Əбілмəжінов.  — 
Алматы, 1992. 
18.  Кумисбаев У. 
Казахская поэзия и 
Восток. — Алматы, 1999. 
 

Түркімен 
əдебиетіні
ң тарихи 
беттері 
Түркмен 
əдебиетінің 
қалыптасуы.  XVIII  ғасырдағы 
түрікмен 
əдебиеті. 
Ауыз 
əдебиетінің үлгілері.  
Түркмен  əдебиетінде  XX  ғ. 
30-40-жылдарынан 
бастап 
проза,  драматургия  жанрының 
пайда 
болуы, 
еуропалық 
əдебиеттің  ықпалы.  Ақын, 
жазушылар тобының молаюы.  
XX  г.  аяғы  мен  XXI  ғ. 
басындағы 
түркмен 
əдебиетінің 
даму 
ерекшеліктері. 

1.  Антология 
туркменской поэзии. М., 
1969. 
2.  Түркмен өлендері. 
Құрастырған М. 
Əлімбаев. Алматы, 1961.   
3.  Түркмен ертегілері. 
/ Ауд. F. Айдаров. 
Алматы, 1962. 
4.  Түркмен жырлары / 
Түрікмен  ақындарының 
өлеңдері. Алматы, 1963. 
5.  Сөз зергерлері. 

 
Алматы, 1966. 
6.  История   
литератур      народов   
Средней      Азии      и   
Казахстана. 
Москва, 
I960. 
7.  Шəлекенов    У.Х.,    
Шəлекенов    М.У.    Əлем    
халықтарының  
этнологиясы. - Алматы, 
2002. 
8.  История  мировой 
литературы в 9 томах.  
9.  Əлем 
халықтарының ертегілері: 

томдық 

Ауд. 
Е.Əбілмəжінов. 
— 
Алматы, 1992. 
 
10  Қарақалпа
қ əдебиеті: 
тарихи 
шолу 
Қарақалпақ 
халқының 
қалыптасу тарихы. Қарақалпақ 
халқының фольклоры. "Қырық 
қыз"  эпосы.  Қысқаша  сюжеті. 
Гүлəйім,  Арыслан,  Жұрынтаз 
бейнелері.  Эпостың  көркемдік 
маңызы. 
XVIII 
ғасырдағы  жазба 
əдебиеті. 
Жиен 
жырау 
Тағайұлы 
шығармашылығы. 
"Күйзелген  халық"      дастаны. 
Дастанда 
қарақалпақ 
халқының  ауыр  тұрмысының 
бейнеленуі. 
Қазақ 
жөне 
қарақалпақ 
өдебиетінің 
байланыстары. 
 
10  1.  Қарақалпақ 
поэзияның  антологиясы 
/  Құраст.  Ə.  Ахметов. 
Алматы, 1979. 
2.  Мақсетов 
Қ., 
Тəжимұратов 
А. 
Қарақалпақ 
фольклоры. 
-Нокис, 
1979. 
3.  Сагитов 
И. 
Т. 
Қарақалпақ  халқының 
қахарманлық  эпосы.  -
Нокис, 1986. 
4.  Сөз зергерлері. 
Алматы, 1966. 
5.  История      литератур   
народов      Средней   
Азии      и      Казахстана. 
Москва, I960. 
6.  Шəлекенов    У.Х.,    
Шəлекенов    М.У.    
Əлем    халықтарының  
этнологиясы. - Алматы, 
2002. 
7.  История 
мировой 
литературы в 9 томах.  
8.  Қарақалпақ жырлары. 
А., 1961. 
9.  Тойшыбаев С. Қазақ-

қарақалпақ 
əдебиеттерінің 
байланысы. А., 1977. 
 
11  Құран – 
кəрім 
Құран  —  араб  жоне  əлем 
əдебиеттерінің 
классикалық 
үлы  ескерткіші.  Ислам  дінінің 
пайда 
болуы. 
Мүхаммед 
пайғамбар. 
Қүранның 
114 
сүреден 
тұратындығы. 
Қүранның ең үзақ (екінші сүре 
286  аят)  ең  қысқа  сүрелері 
(103,109,110:  үш-ақ  аяттан). 
Құран  кітабының  ішіндегі 
тарихи естелік тəрізді оқиғалы 
көркем əңгімелер. Осы көркем 
əңгімелердегі  Адам  Ата  мен 
Хауа  Анадан  бастап,  ең  соңғы 
Мұхаммед пайғамбарға дейінгі 
адамзат  тарихының  елеулі 
оқиғаларының суреттелуі. 
 
11 
1.  Құран 
Кəрім: 
қазақша  мағына  жəне 
түсінік  /  Ауд.  Халифа 
Алтай. 
— 
Медине, 
Мүнаууара Сауд Араоия: 
Қүран  Шəриф  басым 
комбинаты.  \һіжри  1411 
Мілади 1991. — 604 б. 
2.  Араб хикаялары / 
Құраст. С. Ищанов. - 
Алматы, 1958. 
3.  Арабша-қазақша 
салыстырмалы 
қүран 
хатим  /  Ауд.  Ж.ІІ.  Ескі 
сагат. — Алматы, 1991. 
4.  Əлем 
халықтарының 
ертегілері:  2  томдық  / 
Ауд.  Е.Əбілмəжінов.  — 
Алматы, 1992. 
5.  Мың  бір  түн:  төрт 
томдық 

Ауд. 
Қ. 
Əбдіқадыров. - Алматы, 
1995. 
6.  Аравия. Материалы 
по истории открытия, 
Москва, 1981. Арабская 
средевековая культура и 
литература. Сборник 
статей зарубежных 
ученых. — Москва, 1978. 
7.  Аттая М. О. Очерк 
по  истории  арабской 
литературы, 
Москва, 
1903. 
8.  Беляев 
В. 
И. 
Основные 
черты 
арабской 
поэзии 
в 
начале 
аббасидского 
периода  (VIII  в.  первая 
половина  IX  века)  // 
Труды 
XXV 
международного 
конгресса  востоковедов. 

Т. II, Москва, 1963. 
9.  Бертельс  Е.  Э. 
Суфизм  и  суфииская 
литература. 
— 
Избранные труды, Т. III, 
Москва, 1965. 
 
12  Көне 
еврей 
əдебиеті
 
Библия 
– 
көне 
еврей 
əдебиетінің  мəңгі  өшпес 
мұрасы. Ветхий завет (Көне 
өсиет)  жəне  Новый  завет 
(Жаңа  өсиет)  -  христиан 
діні 
мен 
христиан 
əдебиетінің бастауы. 
 
12 
1.  Шəлекенов    У.Х.,    
Шəлекенов    М.У.    Əлем    
халықтарының  
этнологиясы. - Алматы, 
2002. 
2.  История  мировой 
литературы в 9 томах.  
3.  Əлем 
халықтарының ертегілері: 

томдық 

Ауд. 
Е.Əбілмəжінов. 
— 
Алматы, 1992. 
4.  Кумисбаев У. 
Казахская поэзия и 
Восток. — Алматы, 1999. 
5.  Кенжебаев 
Б. 
Əдебиет  белестері.  –  А., 
1986. 
 
13 
«Махабх
арата» 
жəне 
«Рамаяна
». 
Панчатан
тра  
 
«Махабхарата» 
жəне 
«Рамаяна»,  «Панчатантра»  - 
көне 
үнді 
поэзиясының 
ескерткіштері. 
Шығармалардың  пайда  болу 
жəне зерттелу тарихы.  
 
13 
1.  Шəлекенов    У.Х.,    
Шəлекенов    М.У.    Əлем    
халықтарының  
этнологиясы. - Алматы, 
2002. 
2.  История  мировой 
литературы в 9 томах.  
3.  Əлем 
халықтарының 
ертегілері:  2  томдық  / 
Ауд.  Е.Əбілмəжінов.  — 
Алматы, 1992. 
4.  Кумисбаев У. 
Казахская поэзия и 
Восток. — Алматы, 1999. 
5.  Кенжебаев 
Б. 
Əдебиет  белестері.  –  А., 
1986. 
6.  Мағауин 
М. 
Ғасырлар  бедері.  Əдеби 
зерттеулер, - А., 1991 
 

14  Түрік 
əдебиеті
Түрік əдебиетінің пайда болуы 
мен  даму  белестері.  Түрік 
классикалық  поэзиясы  жəне 
оның 
əлем 
əдебиетінде 
қалдырған іздері. Түрік – қазақ 
əдебиеттерінің байланысы. 
14 
1. Плач 
лани: 
Турецкая 
народная 
поэзия. 
Москва: 
Художественная 
литература, 1964. 
2. Турецкая  ашыкская 
поэзия.  Пер.  с  тур. 
(Сост., 
предисл., 
коммент.  Х.Корогяы.  - 
Москва: 
Худож.-лит. 
1983. 
3. Айзен штейн Н. А. 
Из истории турецкого 
реализма. Москва, 1968. 
4. Алкаева  Л.  Очерки 
истории 
турецкой 
литературы 
(1908—
1939).  -  Москва:  ИВЛ, 
1958. 
5. Алькаева 
Л.О. 
Сюжеты  и  герой  в 
турецком 
романе 
(конец XIX - начала XX 
в), М., 1996. 
6. Гарбузова 
B.C. 
Поэты  Турции:  очерки 
жизни  и  деятельности, 
Вып.  2,  1970,  116  с. 
Вып., 3, 1975, 75 с. 
7. Крымский А. 
История Турции и ее 
литературы. Москва, 
1910. 
8. Кямилев 
X. 
У 
истоков 
современной 
турецкого  литературы, 
Москва, 1967. 
9. Тебегенов  Т.  Түрік 
əдебиеті// 
Тебегенов 
Т. 
Шетел 
əдебиеттерінің  тарихы. 
Алматы. РБК, 1996. 
10.  История  мировой 
литературы в 9 томах.  
 
15  Татар 
əдебиеті 
Жазба  əдебиеті  бастаулары.Ең 
көне  үлгілері  –  Ғалидың  ізгі 
махаббатты  жырлаған  «Жүсіп 
15 
6.История      литератур   
народов   Средней   Азии   
и      Казахстана.  Москва, 

жəне Зылиха» (13 ғ-дың басы) 
поэмасы  мен  авторы  белгісіз 
діни-эпикалық 
«Кесікбас» 
(«Кисекбаш») 
жыры, 
«Сопыларға 
өсиет» 
атты 
дидактикалық шығарма т.б. 
I960. 
7.Шəлекенов    У.Х.,    
Шəлекенов    М.У.    Əлем    
халықтарының  
этнологиясы. - Алматы, 
2002. 
8. История 
мировой 
литературы в 9 томах.  
9.Əлем  халықтарының 
ертегілері:  2  томдық  / 
Ауд.  Е.Əбілмəжінов.  — 
Алматы, 1992. 
10. Кумисбаев У. 
Казахская поэзия и 
Восток. — Алматы, 1999. 
 
 
Семинар сабақтарды орындауға арналған əдістемелік нұсқау: 
 
Практикалық (семинарлық, студиялық) сабақтарға  əдістемелік нұсқаулар 
Тақырыбы: 1. Ежелгі грек мифтері. Гректердің құдайлар пантеоны  
Мақсаты:    Студенттердің  тақырып  туралы  толықтай  хабардар  болып,  бұл 
туралы ақпарат бере білуі. 
Семинарлық сабақтың мазмұны:  
Антикалық теогония (яғни құдайлардың пайда болуы, өсіп-өрбуі). Хаос (тұңғиық, 
түпсіздік, тəртіпсіздік), Космос (тəртіп, əлем, сұлулық, үйлесім). Құдайлардың 
бірінші ұрпағы. Гея (Жер), Никта (Түн), Эреб (Қараңғылық), Тартар (Тұңғиық), 
Эрос (Махаббат), Уран (Аспан), Понт (Теңіз). Құдайлардың екінші, үшінші жəне 
төртінші ұрпақтары. Космогония. 
Əдістемелік нұсқау: 
Сабақты  белсенді  ұйымдастыру  дəріс  материалдарына,  студенттердің  өзіндік 
жұмысына негізделуі тиіс. Жаппай  сұрауды қолдану. 
 Əдебиет : 3 бөлімде (Сабақ мазмұны мен кестесі) көрсетілген. 
 
 
Тақырыбы: 2. Көне грек əдебиетінің дəуірленуі. Классикалық кезеңдегі 
антикалық əдебиет. Өкілдері.  
Мақсаты:    Студенттердің  тақырып  туралы  толықтай  хабардар  болып,  бұл 
туралы ақпарат бере білуі. 
Семинарлық сабақтың мазмұны:  
І  –  кезең  –“Классикаға  дейінгі”  немесе  көне  (архаикалық)  кезең.  ІІ  –  кезең  – 
Ежелгі  Грекияның  құлиеленушілік  құрылысының  гүлденіп,  дамыған  уақытына 
сəйкес  келеді.  Ол  біздің  жыл  санауымызға  дейінгі  ҮІІ  -  ІҮ  ғасырлар  аралығын 
қамтиды.  (Сократ,  Платон,  Демокрит,  Эпикур  жəне  т.б.  ІІІ  –  кезең.  “Эллинизм 
дəуірі” немесе “эллиндік кезең”.  “эллиндік-римдік дəуір”.   
Əдістемелік нұсқау: 
 
Белсенді  өрбіген  əңгімені    ұйымдастыру,  яғни  дəріс  материалдарына, 
студенттердің өзіндік жұмысына негізделуі тиіс. Жаппай  сұрауды қолдану. 

 Əдебиет : 3 бөлімде (Сабақ мазмұны мен кестесі) көрсетілген. 
 
Тақырыбы: 3. Эсхил, Софокл, Еврипид – грек трагедиясының негізін 
қалаушылар. 
Мақсаты:  Студенттердің  тақырып  туралы  толықтай  хабардар  болып,  бұл 
туралы ақпарат бере білуі. 
Семинарлық сабақтың мазмұны:  
Эсхил  –  ұлы  трагик,  адам  жанының  білгірі.  Трагедиялары:  “Жалбарынушылар”, 
”Парсылар”,  “Фивге  қарсы  жетеу”,  “Бұғауланған  Прометей”,  “Орестея” 
трилогиясы.  Эсхил мұрасының  əлем  əдебиеті  үшін  маңызы.  Софокл.  Өмірбаяны. 
Шығармашылық  мұрасы.  Трагедиялары:  “Аякс”,  “Антигона”,  “Трахндық 
əйелдер”,  “Эдип-патша”,  “Электра”,  “Із  кесушілер”,  “Эдип  Колонда”  жəне  т.б. 
трагедиялардың  тақырыптық  аумағы.  Идеялары.  Софокл  шығармаларының 
гуманистік  маңызы.    Еврипид  –  трагедия  дəстүрін  дамытушы.  өмірі  туралы 
деректер.  Еврипидөмір  сүрген  тарихи  кезең.  Трагедиялары:  “Алкестида”, 
“Медея”,  “Ипполит”,  “Есінен  ауысқан  Геракл”,  “Трояндық  əйелдер”,  “Электра”, 
“Елена”,  “Ион”,  “Ифигения  Авлидте”,  “Вакханкалар”  жəне  т.б.  Еврипид 
шығармаларындағы басты идеялар. Трагедиялардағы гуманизм сарыны. 
Əдістемелік нұсқау:  
1.  Ауызша  баяндау.  Əдебиеттер  тізімінде  берілген  шығармалармен  толығырақ 
танысу. 
2.  Ғалымдар зерттеулерінен өзіне керекті, маңызды жерлерін конспекті жазу  
 Əдебиет :  3 бөлімде (Сабақ мазмұны мен кестесі) көрсетілген. 
 
Тақырыбы: 4. Ортағасырлардағы батырлық эпос 
Мақсаты:    Студенттердің  тақырып  туралы  толықтай  хабардар  болып,  бұл 
туралы ақпарат бере білуі. 
Семинарлық сабақтың мазмұны:   
Батырлық  эпос.  Француз    батырлық  эпосы.  Шансон  де  Жест.  “Роланд  туралы 
жыр”.  өзге  жырлар.  “Гильом  де  Оранж  туралы  жыр”,  “Гудруна”,  “Дитрихтың 
қашуы”  жəне  “Равенн  соғысы”.  Трубадурлар  лирикасы.  Трубадурлар  лирикасы. 
Миннезанг – махаббат əні. Куртуаздық жəне халықтық бағыттар. Бертран де Борн 
шығармашылығы.  Рыцарлық  романның  пайда  болуы.  “Александр  Македонский 
туралы  роман”,  “Эней  туралы  роман”,  “Троя  туралы  роман”,  “Тристан  мен 
Изольда туралы роман”. 
Əдістемелік нұсқау: 
Ауызша сұрақ, жауап, жаңа ұғымдарды жазу түрінде өткізуге болады. 
 Əдебиет :  3 бөлімде (Сабақ мазмұны мен кестесі) көрсетілген. 
 
Тақырыбы: 5. Қайта Өрлеу алыптары – Петрарка 
Мақсаты:    Студенттердің  тақырып  туралы  толықтай  хабардар  болып,  бұл 
туралы ақпарат бере білуі. 
Семинарлық сабақтың мазмұны:  
Франческо Петрарка творчествосы. Өмірі туралы деректер. Шығармашылық 
жолы. “Филология” комедиясы. “Африка” комедиясы. “Канцоньера” –“Əн кітабы” 
– сонеттер жинағы. 
Əдістемелік нұсқау:  

Франческо  Петрарка  творчествосын  зерделеген  ғалымдар  еңбектерімен  танысу, 
конспектілеу. 
Əдебиет :  3 бөлімде (Сабақ мазмұны мен кестесі) көрсетілген. 
 
Тақырыбы:  6.  Классицизм  –  ХҮІІ  ғасыр  əдебиетіндегі  басты  əдеби  ағым. 
Өкілдері.  
Мақсаты:    Студенттердің  тақырып  туралы  толықтай  хабардар  болып,  бұл 
туралы ақпарат бере білуі. 
Семинарлық сабақтың мазмұны:  
Классицизм.  Декарт  философиясы.  Ришелье  Академиясы.  Классицизмнің  негізгі 
принциптері. Сұлулық идеалының абсолюттігі, мəңгілігі – классицизм бағытының 
философиялық  негізі.  “Үш  бірлік”  теориясы.  Көркем  шындықтың  басты 
анықтауышы  –  парасат.  Француз  классицизмінің  теоретигі  –  Никлоа  Буало-
Депрео. Оның “Ақындық өнер” поэмасы.  
Əдістемелік  нұсқау:  Осы  тақырыптардағы  білімін  кеңейтуге  жəне  тереңдетуге 
жəне  студенттердің  өз  бетімен  жұмыс  істеуін  дамыту  үшін  қосымша  оқу 
əдебиеттерімен жұмыстануы керек.   
 Əдебиет :  3 бөлімде (Сабақ мазмұны мен кестесі) көрсетілген. 
 
Тақырыбы: 7. ХҮІІІ ғасыр – Ағартушылық дəуір. Ж.Ж.Руссо.  
Мақсаты:    Студенттердің  тақырып  туралы  толықтай  хабардар  болып,  бұл 
туралы ақпарат бере білуі. 
Семинарлық сабақтың мазмұны:  
Жан Жак Руссо. Шығармалары. Философиялық көзқарастары. “Жаңа Элоиза” 
романы. “Эмиль” – философиялық роман. “Сыр”. Руссоизм. Руссо 
көзқарастарының əлем мəдениеті мен əдебиетіне ықпалы. 
Əдістемелік  нұсқау:  Жан  Жак  Руссо  шығармалары,  философиялық 
көзқарастарының басты ұғымдарын, төл ерекшеліктерін бағамдау.  
Əдебиет :  3 бөлімде (Сабақ мазмұны мен кестесі) көрсетілген. 
 
Тақырыбы: 8. ХІХ ғасыр романтиктері. 
Мақсаты:    Студенттердің  тақырып  туралы  толықтай  хабардар  болып,  бұл 
туралы ақпарат бере білуі. 
Семинарлық сабақтың мазмұны:   
Эрнст  Теодор  Амадей  Гофман  шығармашылығы.  Өмір  жолы.  Алғашқы 
шығармашылық  еңбектері:  “Жəндіктер  əміршісі”  –  фантастикалық  новелласы. 
“Брамбилл  ханшайымы”,  “Алтын  тостақ”,  “Мурр  мысықтың  дүниетанымы”  – 
ирониялық  новелла.  Генрих  Гейне  шығармашылық  жолының  өту  кезеңдері. 
Байрон, Шелли, Скотт шығармашылығы. Француз романтиктері: Франсуа Рене де 
Шатобриан,  Анна  Луиза  Жермена  де  Сталь,  Бенжамен  Констан,  Жорж  Санд 
(Люсиль  Аврора  Дюпен).  Виктор  Гюго  –  француз  ұлы  қаламгері.  Поляк 
романтизмі: Адам Мицкевич – поляк романтизмінің көрнекті өкілі.  
Əдістемелік  нұсқау:  Сұрақ-жауап,  семинар  сұрақтарына,  материалдарды  өз 
алдына талдауға негізделеді. 
 Əдебиет : 3 бөлімде (Сабақ мазмұны мен кестесі) көрсетілген. 
Тақырыбы: 9. Реалистік əдебиет алыптары. 
Мақсаты:    Студенттердің  тақырып  туралы  толықтай  хабардар  болып,  бұл 
туралы ақпарат бере білуі. 

Семинарлық сабақтың мазмұны:  
Ипполит  Тэн  –  француз  ойшылы.  Оның  тарихи,  тарихи-əдеби  жəне  эсттикалық 
еңбектері.  Француз  натурализмі.  Оның  жарқын  өкілдері:  Гюстав  Флобер, 
Мопассан,  Золя,  ағалы-інілі  Госмурлер,  Шанфлери,  Дюранти  жəне  т..б.  Эмиль 
Золя – француз натурализмінің теоретигі (“Тəжірибелік роман”). Золя жариялаған 
натурализм  принциптері.  Француз  декадансы.  Ницше,  Артур  Шопенгауер,  Анри 
Бергсон  философияларының  француз  əдебиетіндегі  декаданс  бағытының 
таралуына тигізген əсерІ. Француз символизмі жəне модернизмі 
Əдістемелік нұсқау: Сабақтың мазмұны бойынша берілген сұрақтарға дайындалу 
жəне жазушылар шығармашылығын талдау.  
 Əдебиет :  3 бөлімде (Сабақ мазмұны мен кестесі) көрсетілген. 
 
Тақырыбы: 10. Гомер шығармашылығы. «Илиада» мен «Одиссеяның» 
сюжеттік арналары.  
Мақсаты:    Студенттердің  тақырып  туралы  толықтай  хабардар  болып,  бұл 
туралы ақпарат бере білуі. 
Семинарлық сабақтың мазмұны:  
Гомер. Оның “Илиада” жəне “Одиссея” поэмалары. Гомер сұрағы. Оның туындау 
себептері мен тарихы. 
Əдістемелік  нұсқау:  Тақырыптың  мазмұнымен  танысып,  ауызша  баяндай 
отырып талдау.  Гомер поэмаларының тарихилығы. 
 Əдебиет : 3 бөлімде (Сабақ мазмұны мен кестесі) көрсетілген.   
 
Тақырыбы: 11 Аристофан комедияларының өзекті тақырыптары.  
Семинарлық сабақтың мазмұны:  
Аристофан  –  комедияның  атасы.  Өмір  жолы.  Шығармалары.  “Ахарндықтар”, 
“Салт  аттылар”,  “Бұлттар”,  “Құстар”,  “Лисистрата”,  “Əйелдер  мейрамда”, 
“Құрбақалар”,  “Халық  жиналысындағы  əйелдер”,  “Байлық”  жəне  т.б. 
комедиялардың  мазмұндық,  сюжеттік,  идеялық  ерекшеліктері.  Аристофан  – 
ежелгі грек комедиясының көрнекті өкілі. 
Мақсаты:    Студенттердің  тақырып  туралы  толықтай  хабардар  болып,  бұл 
туралы ақпарат бере білуі. 
Əдістемелік  нұсқау:  Аристофан  шығармашылығы  туралы  мəлімет  беру. 
Шығармаларын зерделеу. 
Əдебиет :  3 бөлімде (Сабақ мазмұны мен кестесі) көрсетілген. 
 
Тақырыбы: 12. Шекспир драматургиясы. Сонеттер.  
Мақсаты:    Студенттердің  тақырып  туралы  толықтай  хабардар  болып,  бұл 
туралы ақпарат бере білуі. 
Семинарлық сабақтың мазмұны:  
Уильям  Шекспир  шығармашылығы.  Шекспир  өмір  сүрген  кезең.  Алғашқы 
шығармалары. “Венера мен Адонис”, “Жазғы түндегі түс”, “Венециандық көпес”, 
“Жоқтан шыққан дабыра”, “Он екінші түн” жəне т.б. 
Əдістемелік  нұсқау:  Ауызша  баяндау,  студенттер  əдебиеттермен  жұмыстана 
отырып,  жазушы  шығармашылығына  арналған  ғылыми  зерттеулерге  толық 
сипаттамалар беру қажет. 
 Əдебиет : 3 бөлімде (Сабақ мазмұны мен кестесі) көрсетілген. 
 

Тақырыбы: 13. Мопассан новеллалары. 
Мақсаты:    Студенттердің  тақырып  туралы  толықтай  хабардар  болып,  бұл 
туралы ақпарат бере білуі. 
Семинарлық сабақтың мазмұны:  
Ги де Мопассан – француз əдебиетінің көрнекті өкілі. Өмір долы Мопассан өскен 
орта.  Мопассан  шығармашылығының  кезеңдерге  бөлінуі:  бастапқы  кезең  – 
алғашқы  əңгімелері,  драмалары,  өлеңдері  (шəкірттік  кезең),  реалистік 
творчествосының гүлденген жылдары, жазушының дағдарысқа ұшыраған күрделі 
кезеңі.  Мопассан  дүниетанымы.  Көзқарастары.  Новеллалары  (300-ден  астам): 
Телье  үйі”,  “Мадемуазель  Фифи”,  “Вальдшнеп  əңгімелері”,  “Ай  нұры”,  “Мисс 
Гарриет”, “Иветта” жəне т.б. 
Əдістемелік нұсқау: Мопассан новеллаларын талдау арқылы тарихи шындықтың 
жазушы творчествосынан алған орнын анықтау.  
 Əдебиет : 3 бөлімде (Сабақ мазмұны мен кестесі) көрсетілген. 
 
Тақырыбы: 14. «Құдіретті комедия» - Дантенің мəңгі өлмес шығармасы. 
Мақсаты:    Студенттердің  тақырып  туралы  толықтай  хабардар  болып,  бұл 
туралы ақпарат бере білуі. 
Семинарлық сабақтың мазмұны:  
Данте  Алигьери.  Өмір  жолы.  “Жаңа  өмір”  кітабы  –  Дантенің  тырнақалды 
шығармасы.  Саяси  көзқарастары  мен  еңбектері.  Данте  –  Гвидо  Гвиницеллидің 
шəкірті  жəне  оның  дəстүрін  жалғастырушы.  “Құдіретті  комедия”  –  Данте 
шығармашылығының биік шыңы. 
Əдістемелік нұсқау: Жазушы шығармаларына талдау жүргізу.  
 Əдебиет :  3 бөлімде (Сабақ мазмұны мен кестесі) көрсетілген. 
 
Тақырыбы:  15.    «Декамерон»  -  əлем  əдебиеті  қазынасының  асыл 
мұрасы.Мақсаты:    Студенттердің  тақырып  туралы  толықтай  хабардар  болып, 
бұл туралы ақпарат бере білуі. 
Семинарлық сабақтың мазмұны:  
Джованни  Боккаччо  шығармашылығы.  өмірбаяны.  Алғашқы  шығармалары. 
“Декамерон”  –  Боккачо  творчествосының  шарықтау  шегі.  “Декамеронның” 
сюжеттік жəне стильдік ерекшеліктері. 
Əдістемелік нұсқау: Сабақтың мазмұны бойынша берілген сұрақтарға дайындалу 
жəне күнделікті өмірден мысалдар келтіре отырып баяндау.  
Əдебиет :  3 бөлімде (Сабақ мазмұны мен кестесі) көрсетілген. 
 
 
9.ОЖСӨЖ-ді өткізу бойынша методикалық əдістемелік нұсқаулар.   
 
Дəріс сабақтарына əдістемелік нұсқау:  
Дəріс      бағдарламаға  сəйкес  тақырыптардан    құрастырылады.                Осы  дəріс 
барысында  пайдаланған  əдебиеттер  тізімі  студенттерге  міндетті  түрде  беріледі. 
Сабақтың  аяқталуына  5  минут  уақыт  қалғанда,  студенттер  сол  дəріс  бойынша  өз 
сұрақтарын қойып, тиісті жауап алу қажет. 
Семинар сабақтарға əдістемелік нұсқау: 
Семинар сабақ сұрақ-жауап, мазмұндау, түсіндіру, талдау, баяндау түрінде өтеді. 
Оқылған   дəріс  барысындағы  материалдар   семинар    сабақтарында  бекітіледі.   

ОСӨЖ сабақтарына əдістемелік нұсқау: 
Бұл  сабақтың  түрі  көбіне  көп  ауызша  түрде,  салыстыру,  сыни  тұрғыдан  талдау   
түрінде өтеді. Дəрісте  қамтылмаған  материалдар   өз  бетімен   орындауға  беріледі.    
СӨЖ сабақтарына əдістемелік нұсқау: 
СӨЖ  жазбаша  да,    ауызша  да          алынады.  Бұл  реферат    жəне    жаттығу  
жұмыстары    арқылы    алған      білімдерін      бекіту    үшін      жоспарланады.            Бірақ  
жоғарыда  көрсетілден  семинар,  өздік  жұмыстары  жүктемеде  бөлінбеген. 
 
10.Студенттердің өзіндік жұмыстары үшін берілетін берілетін 
тапсырмалар  
 
 
№1 ОСӨЖ: Көне грек əдебиетінің прозалық жанрлары. Платон. (3 сағат) 
Мазмұны: 
Прозалық 
жанрдың 
қалыптасуы. 
Философиялық 
проза. 
Шығармалардағы  өзекті  тақырыптар,  проблемалар  мен  олардың  шешілуі.  Дəуір 
тынысының шығармалардан көрініс табуы.  
Мақсаты:  Студенттердің  өзіндік  сабақ  тақырыбына  орай  өз  бетімен  материал 
жинақтап, оны қолдана білу дағдысын қалыптастыру. 
Өткізу түрі:  баяндама 
Əдістемелік  нұсқаулар:  Студенттер  тақырып  бойынша  материал  қорын 
жинақтап, сабақ үдерісінде толықтай, тиімді пайдалана білуі тиіс. 
Əдебиеттер: 3 бөлімде көрсетілген.  
 
№2  ОСӨЖ.  Көне  рим  əдебиетінің  «Алтын  ғасыры».  Поэзия.  Катулл. 
Лукреций.  Вергилий.  Гораций.  Овидий.  Проза.  Юлий  Цезарь.  Цицерон.  (3 
сағат) 
Мақсаты:  Студенттердің  өзіндік  сабақ  тақырыбына  орай  өз  бетімен  материал 
жинақтап, оны қолдана білу дағдысын қалыптастыру. 
Өткізу түрі:  баяндама 
Əдістемелік  нұсқаулар:  Студенттер  тақырып  бойынша  материал  қорын 
жинақтап, сабақ үдерісінде толықтай, тиімді пайдалана білуі тиіс. 
Əдебиеттер: 3 бөлімде көрсетілген.  
 
№3 ОСӨЖ. Сервантес «Дон Кихот». (3 сағат) 
Мақсаты:  Студенттердің  өзіндік  сабақ  тақырыбына  орай  өз  бетімен  материал 
жинақтап, оны қолдана білу дағдысын қалыптастыру. 
Өткізу түрі:  баяндама 
Əдістемелік  нұсқаулар:  Студенттер  тақырып  бойынша  материал  қорын 
жинақтап, сабақ үдерісінде толықтай, тиімді пайдалана білуі тиіс. 
Əдебиеттер: 3 бөлімде көрсетілген.  
 
№4 ОСӨЖ. Данте Алигьери. «Құдіретті комедия» (3 сағат) 
Мақсаты:  Студенттердің  өзіндік  сабақ  тақырыбына  орай  өз  бетімен  материал 
жинақтап, оны қолдана білу дағдысын қалыптастыру. 
Өткізу түрі:  баяндама 
Əдістемелік  нұсқаулар:  Студенттер  тақырып  бойынша  материал  қорын 
жинақтап, сабақ үдерісінде толықтай, тиімді пайдалана білуі тиіс. 
Əдебиеттер: 3 бөлімде көрсетілген.  

 
№5 ОСӨЖ. Боккаччо. «Декамерон» (3 сағат) 
Мақсаты:  Студенттердің  өзіндік  сабақ  тақырыбына  орай  өз  бетімен  материал 
жинақтап, оны қолдана білу дағдысын қалыптастыру. 
Өткізу түрі:  баяндама 
Əдістемелік  нұсқаулар:  Студенттер  тақырып  бойынша  материал  қорын 
жинақтап, сабақ үдерісінде толықтай, тиімді пайдалана білуі тиіс. 
Əдебиеттер: 3 бөлімде көрсетілген.  
 
№6 ОСӨЖ. Корнель, Расин, Мольер. (3 сағат) 
Мақсаты:  Студенттердің  өзіндік  сабақ  тақырыбына  орай  өз  бетімен  материал 
жинақтап, оны қолдана білу дағдысын қалыптастыру. 
Өткізу түрі:  баяндама 
Əдістемелік  нұсқаулар:  Студенттер  тақырып  бойынша  материал  қорын 
жинақтап, сабақ үдерісінде толықтай, тиімді пайдалана білуі тиіс. 
Əдебиеттер: 3 бөлімде көрсетілген.  
 
№7 ОСӨЖ. Дени Дидро шығармашылығы. (3 сағат) 
Мақсаты:  Студенттердің  өзіндік  сабақ  тақырыбына  орай  өз  бетімен  материал 
жинақтап, оны қолдана білу дағдысын қалыптастыру. 
Өткізу түрі:  баяндама 
Əдістемелік  нұсқаулар:  Студенттер  тақырып  бойынша  материал  қорын 
жинақтап, сабақ үдерісінде толықтай, тиімді пайдалана білуі тиіс. 
Əдебиеттер: 3 бөлімде көрсетілген.  
 
№8 ОСӨЖ. Жан Жак Руссо шығармашылығы. (3 сағат) 
Мақсаты:  Студенттердің  өзіндік  сабақ  тақырыбына  орай  өз  бетімен  материал 
жинақтап, оны қолдана білу дағдысын қалыптастыру. 
Өткізу түрі:  баяндама 
Əдістемелік  нұсқаулар:  Студенттер  тақырып  бойынша  материал  қорын 
жинақтап, сабақ үдерісінде толықтай, тиімді пайдалана білуі тиіс. 
Əдебиеттер: 3 бөлімде көрсетілген.  
 
№ 9 ОСӨЖ:   Ведалар (3 сағат) 
Мазмұны:  
Ведалар (санскрит тілінде «білім,білу») – үнді халқының көне рухани жазбалары. 
Ведалардың  4  қасиетті  жазбалары:  Ригведа,  Атхарваведа,  Самаведа  жəне 
Яджурведа.  1)Самхиталар:  құдайға  арналған  əнұрандар,  баяндар,  құрбандық 
дұғалары.  2)Брахмандар.  3)Араньякалар  –  ведалық  əдет-ғұрыптардың  ішкі 
тылсымдық құпиясы.  4)Упанишадтар – Құдайдың қасиеттері,  
Мақсаты:  Студенттердің  өзіндік  сабақ  тақырыбына  орай  өз  бетімен  материал 
жинақтап, оны қолдана білу дағдысын қалыптастыру. 
Өткізу түрі:  баяндама 
Əдістемелік  нұсқаулар:  Студенттер  тақырып  бойынша  материал  қорын 
жинақтап, сабақ үдерісінде толықтай, тиімді пайдалана білуі тиіс. 
Əдебиеттер: 3 бөлімде көрсетілген.  
 
№ 10 ОСӨЖ:  Ғаттар (3 сағат) 

Мазмұны:  
1.  Көне иран əдеби ескерткіштері 
2.  Ғаттар 
3.  Заратуштраға арналған  өлеңдер 
4.  Мал туралы ғибраттар 
5.  Ғаттардағы метафоралық қолданыстар 
Мақсаты:  Студенттердің  өзіндік  сабақ  тақырыбына  орай  өз  бетімен  материал 
жинақтап, оны қолдана білу дағдысын қалыптастыру. 
Өткізу түрі:  баяндама 
Əдістемелік  нұсқаулар:  Студенттер  тақырып  бойынша  материал  қорын 
жинақтап, сабақ үдерісінде толықтай, тиімді пайдалана білуі тиіс. 
Əдебиеттер: 3 бөлімде көрсетілген.  
 
№ 11 ОСӨЖ:  ҚҰРАН (3 сағат) 
Мазмұны:  
Құран  (араб  тілінен  аударғанда  -  "естіп  оқу",  "тақпақтата  дауыстап  оқу", 
"мəнерлеп  оқу")  -  мұсылмандардың  негізгі  қасиетті  кітабы.  Мұхаммед 
пайғамбардың  уағыздары.  Құранның  алғашқы  жазбаша  нұсқалары.  Құранды 
канонизациялау процесі. Құран сүрелері. Құран айдармалары. Зерттелу тарихы. 
Мақсаты:  Студенттердің  өзіндік  сабақ  тақырыбына  орай  өз  бетімен  материал 
жинақтап, оны қолдана білу дағдысын қалыптастыру. 
Өткізу түрі:  баяндама 
Əдістемелік  нұсқаулар:  Студенттер  тақырып  бойынша  материал  қорын 
жинақтап, сабақ үдерісінде толықтай, тиімді пайдалана білуі тиіс. 
Əдебиеттер: 3 бөлімде көрсетілген.  
 
№ 12 ОСӨЖ:  Мың бір түн (3 сағат) 
Мазмұны:   
"Мың бір түн" - араб тілінде жинақталған өлем əдебиетініц үздік үлгісі. "Мың бір 
тун"  —  араб,  үнді,  парсы,  түркі  халық-тарыньщ  əр  ғасырда  туған  ертегілсріиің 
жиынтыгы. Пайда болу тарихы. Зерттелуі. Шығарманың əлем əдебиетіне тигізген 
ықпалы. Мың бір түн сюжеттері. 
Мақсаты:  Студенттердің  өзіндік  сабақ  тақырыбына  орай  өз  бетімен  материал 
жинақтап, оны қолдана білу дағдысын қалыптастыру. 
Өткізу түрі:  баяндама 
Əдістемелік  нұсқаулар:  Студенттер  тақырып  бойынша  материал  қорын 
жинақтап, сабақ үдерісінде толықтай, тиімді пайдалана білуі тиіс. 
Əдебиеттер: 3 бөлімде көрсетілген.  
 
№ 13 ОСӨЖ:  ЖАПОН ƏДЕБИЕТІ (3 сағат) 
Мазмұны:  
Жапон  өдебиетінің  ежелгі  бастаулары.  Жапон  фольклорындағы  түрмыстық-
салттық  жырлар.  Бестармақтық  өлеңдер  танка  өлшемінің  ерекшеліктері.  Батыс 
аймағының  өлеңдері.  Шығыс  аймағының  өлеңдері.  VII—XIII  ғ.ғ.  Ежелгі 
Жапонияның  поэзиясы.  IX—XIII  ғ.ғ.  ортағасырлық  жапон  поэзиясы.  Жапон 
поэзиясындағы  алты  тармақтық  —  сэдока  өлшемі.  ХІХ-ХХ  ғ.ғ.  жапон  сөз 
онеріндегі жаңа əдебиеттің ("киндай-бунгаку") дамуы.  

Мақсаты:  Студенттердің  өзіндік  сабақ  тақырыбына  орай  өз  бетімен  материал 
жинақтап, оны қолдана білу дағдысын қалыптастыру. 
Өткізу түрі:  баяндама 
Əдістемелік  нұсқаулар:  Студенттер  тақырып  бойынша  материал  қорын 
жинақтап, сабақ үдерісінде толықтай, тиімді пайдалана білуі тиіс. 
Əдебиеттер: 3 бөлімде көрсетілген.  
 
№ 14 ОСӨЖ:  Құтб (3 сағат) 
Мазмұны:  
1.  Құтб ақын өмірі жайында түсінік 
2.  «Хұсрау – Шырын» дастаны 
3.  Дастанның зерттелуі. Тіл ерекшеліктері. 
4.  Дастанның қысқаша мазмұны. 
5.  Құтб аудармасының ерекшеліктері 
6.  Шырын образы 
7.  Хұсрау образы 
Мақсаты:  Студенттердің  өзіндік  сабақ  тақырыбына  орай  өз  бетімен  материал 
жинақтап, оны қолдана білу дағдысын қалыптастыру. 
Өткізу түрі:  баяндама 
Əдістемелік  нұсқаулар:  Студенттер  тақырып  бойынша  материал  қорын 
жинақтап, сабақ үдерісінде толықтай, тиімді пайдалана білуі тиіс. 
Əдебиеттер: 3 бөлімде көрсетілген.  
 
№ 15 ОСӨЖ:  Қарақалпақ əдебиеті (3 сағат) 
Мазмұны:  
Қарақалпақ  халқының  қалыптасу  тарихы.  Қарақалпақ  халқының  фольклоры. 
"Қырық  қыз"  эпосы.  Қысқаша  сюжеті.  Гүлəйім,  Арыслан,  Жұрынтаз  бейнелері. 
Эпостың  көркемдік  маңызы.  XVIII  ғасырдағы  жазба  əдебиеті.  Жиен  жырау 
Тағайұлы  шығармашылығы.  "Күйзелген  халық"  дастаны.  Дастанда  қарақалпақ 
халқының  ауыр  тұрмысының  бейнеленуі.  Қазақ  жөне  қарақалпақ  өдебиетінің 
байланыстары. 
Мақсаты:  Студенттердің  өзіндік  сабақ  тақырыбына  орай  өз  бетімен  материал 
жинақтап, оны қолдана білу дағдысын қалыптастыру. 
Өткізу түрі:  баяндама 
Əдістемелік  нұсқаулар:  Студенттер  тақырып  бойынша  материал  қорын 
жинақтап, сабақ үдерісінде толықтай, тиімді пайдалана білуі тиіс. 
Əдебиеттер: 3 бөлімде көрсетілген.  
 
 
11. Рефераттар, курстық жұмыстар, жобалар, презентациялар. 
                      Бағдарламада қарастырылмаған. 
 
12.    Бақылау    жəне    жеке    жаттығу    жұмыстарын    орындаудың      техникалық   
талаптары.
 
 
 Жұмыстың   орындалу  құрылымы.  

 Жұмыстың   көлемі  20  беттен  аспау  керек.  Параметрлері  - шрифт TNR, 12 кегль,  
жартылай    интервал,    сілтемелер      əр      бет    сайын      қойылу    керек,      нумерация    əр   
беттің  төменгі  жағына  салынады.   
 Қодданған      əдебиеттері    жұмыстың      соңында    көрсетіледі.      Құрылымдық   
компоненттер      кіріспе,    мазмұны,    негізгі    бөлім,      қорытынды,    пайдаланылған  
əдебиеттер  көрсетіледі.    
 
13. Электронды  кітапхана  - курстың  тақырыптары  бойынша  электронды  
кітаптар,  сайттарға    сілтеме    жасау,  оқытуға    қажетті    жаңалықтар    мен  
берілетін        электронды    кітаптар  көрсетіледі.      Мысалы,    электронды  
почтамен , интернет хабарларын   пайдалану.               

http://www.rmeb.kr
 
-  http://www.iis.ru/el-bib 
 Студенттің    оқытушымен    байланыс  құралдары  (электронды    почта, 
телеконференция,  чат).   
– 
zuhra_82@inbox.ru
  
– 
luna2505@mail.ru
  
– 
saya__86@mail.ru
 
–  platon.wksu.kz  
–  www.wksu.kz 
14.  Web-сайтта  орналастырылған    студенттердің  неғұрлым  көп  қоятын   
сұрақтары жəне  олардың   жауаптары.    
 
 
1.  Антикалық  əдебиет.  Жалпы  шолу.  Антикалық  мифология  жəне  фольклор.  Грек 
мифологиясының негіздері.   
2.  Гомер эпосы - «Одиссея» жəне «Илиада», «Маргит». Гомер мəселесі.  
3.  Көне  грек  трагедиясы.  Трагедияның  бастауы.  Эсхил.  Софокл.  Еврипид.  Трагедия 
теориясы. «Поэтика» - Аристотель.  
4.  Көне грек комедиясы. Комедияның пайда болуы жəне дамуы. Аристофан.  
5.  Көне грек əдебиетінің прозалық жанрлары. Платон.  
6.  Көне  рим  əдебиетінің  «Алтын  ғасыры».  Поэзия.  Катулл.  Лукреций.  Вергилий. 
Гораций. Овидий. Проза. Юлий Цезарь. Цицерон.  
7.  ОРТАҒАСЫРЛАР ƏДЕБИЕТІ.  
8.  Данте «Жаңа өмір». Данте трактаттары. «Құдіретті комедия».  
9.  РЕНЕССАНС ДƏУІРІНДЕГІ ƏДЕБИЕТ: Гуманизм. Қайта Өрлеу кезеңін дəуірлеу.   
10. Петрарка 
11. Боккаччо 
12. Рабле. Өмірі мен шығармашылығы. «Гаргантюа мен Пантагрюэль» романы. 
13. Шекспир.  
14. Сервантес. «Айлакер идальго Дон Кихот Ламанчский».  
15. XVII  ҒАСЫР  ƏДЕБИЕТІ.  КЛАССИЦИЗМ  -  «Классицизм»  термині.  Классицизм  – 
əдеби бағыт. Классицизм эстетикасы. Характер. Басты тартыс. Жанрлар теориясы. 
Үш бірлік. Классицизм – əдеби стиль.  
16. Лопе де Вега мен оның мектебі. Драма эстетикасы. Комедия түрлері. Лопе де Вега 
мектебі: Аларкон. Тирсо де Молина. Кальдерон.Діни-философиялық драма жанры.   

17. XVIII ҒАСЫР ƏДЕБИЕТІ – Ағартушылық əдебиет.  
18. Дидро.  
19. Руссо.  
20. Гёте.  
21. XIX ҒАСЫРДАҒЫ ШЕТЕЛ ƏДЕБИЕТІ. РОМАНТИЗМ.  
22. Гейне.  
23. АҒЫЛШЫН РОМАНТИЗМІ. Байрон.  
24. ФРАНЦУЗ РОМАНТИЗМІ. Гюго. Жорж Санд.  
25. РЕАЛИЗМ.  Бальзак.  
26. АҒЫЛШЫН РЕАЛИЗМІ. Диккенс. Теккерей.  
27. XIX—XX ҒҒ. аралығындағы РЕАЛИЗМ.  
a.  Əлеуметтік-психологиялық реализм: Мопассан, Драйзер 
b.  Əлеуметтік-философиялық реализм: Франс, Шоу 
c.  Сатиралық-юморлық реализм: Марк Твен 
d.  Реализмдегі батырлық сарын: Джек Лондон 
28. НАТУРАЛИЗМ. Натурализм қағидалары. Золя 
29. Пруст 
30. Хемингуэй 
 
 
16.Студенттердің білімін тақырыптар бойынша тексеру жəне емтихан сұрақтары 
 
1-7 апталардағы тақырыптар бойынша тексеру сұрақтары: 
 1.  «Антика» сөзі қай 
тілден енген сөз? 
а) грек 
ə) латын  
б) орыс 
в) араб 
 
2. «антикус» сөзін 
қазақшалағанда қандай 
мағына білдіреді? 
а) ескі, бұрынғы 
ə) Греция, Рим 
б) гүл, өсімдік 
в) көне, ежелгі 
 
3.  Антикалық əдебиет 
неше кезеңнен тұрады? 
а) 3 
ə) 2  
б)4  
в)5 
 
4. Антикалық əдебиеттің 
І кезеңі қалай аталады? 
а) құл иеленуші 
ə) классикалық 
б) архаикалық  
в) эллиндік 
 
5. «Илиада» мен 
«Одиссей» атты ерлік 
эпостарының авторы 
кім? 
а) Гете 
ə) Гейне 
б) Сократ 
в) Гомер  
 
6. Алғашқы комедиялар 
қай жерде пайда болды? 
а) Сициллия 
ə) Мегары  
б) Аттика 
в) Грекия 
 
7.  Сицилияда қойылған 
қойылмдар қалай 
аталады? 
а) мим  
ə) пьеса 
б) мегар 
в) драма 
 
8. «Балықшы», 
«Шалдар», «Киім 
тігушілер» атты 
қойылымдардың 
авторы? 
а) Ксенарх 
ə) Софрон   
б) Эпихарм 
в) Аристофан 
 
9. Жаңааттикалық 
кезеңнің комедист өкілі-  
а) Софрон 
ə) Ксенарх 
б) Эпихарм 
в) Менандр  
 
10.  Жапон əдебиеттінің 
өкілдері -  
а) Исикова Тацудзо, 
Эдогава Ранпа   

ə) Люи Цзань, Эдогава 
Ранпа   
б) Цзо Сянь, Исикова 
Тацудзо 
в) Люи Цзань, Цзо Сянь 
 
11. «Гильгамеш туралы 
аңыз» қазақтың қай 
аңызына ұқсайды? 
а) Қобыланды батыр 
ə) Қорқыт туралы аңыз   
б) Адам ата аңызы 
в) Алпамыс батыр 
 
12. «Гильгамеш туралы 
аңыз» қай əдебиетке 
жатады? 
а) Ежелгі Грек əдебиеті 
ə) Ежелгі Египет 
əдебиеті 
б) Шумер мен Вавилон 
əдебиеті  
в) Ежелгі Рим əдебиеті 
 
13. «Кісі киік» 
комедиясының авторы? 
а) Менандр  
ə) Эпикур 
б) Кратет 
в) Магнет 
 
14. Гете, Гейне қай 
əдебиеттің өкілдері? 
а) ағылшын 
ə) поляк 
б) неміс  
в) орыс 
 
15. «Жаңа комедияның 
жұлдызы» атанған 
комедист? 
а) Архилох 
ə) Менандр   
б) Демокрит 
в) Евклид 
 
16. Грек  лирикасының 
алғашқы өкілі –  
а) Менандр 
ə) Архилох  
б) Евклид 
в) Абай 
 
17. Лириканың ІҮ 
сатысы қай кезеңдерді 
қамтиды? 
а) б.э.д. ІҮ ғ. ІІ жартысы 
мен ІІІ ғ. І жартысы 
ə) б.э.д. ІІІ ғ. мен ІҮғ. І 
жартысы 
б) б.э.д. Ү ғасыр 
в) б.э.д. Ү ғ. ІІ жартысы 
мен ІҮ ғ. І жартысы  
 
18.  Мопассан қай 
əдебиеттің өкілі 
а) ағылшын 
ə) француз   
б) неміс 
в) грек 
 
19. Антикалық 
əдебиеттің ІІІ кезеңінде 
пайда болған 
бірлестіктер? 
а) «полистер»  
ə) «тирандар» 
б) «эллиндер» 
в) «антикустер» 
 
20. Лирикалық мəтіндер 
қандай аспаптарда 
ойналады? 
а) домбыра мен қобыз 
ə) баян мен пианино 
б) лира мен кифара  
в) гитара мен лира 

 
16.  Қорытынды  тест.  Емтихан  материалдары.  Материалдарды  меңгеруге 
қойылатын талаптар. 
Қабылдау білімін тексеруге қойылатын  сұрақтар. 
«Шығыс жұлдыздары» атты жинақты құрастырған кім? 
a) Р.Бердібаев                                           
b) Ə.Дербісалиев                                        
+c) Қ.Жұмағалиев 
d) Қ.Бекхожин 
«Шарап туралы қасида» өлеңінің авторын көрсет. 
+a) Ə.Рудаки 
b) М.Сағди                                                  
c) Ш.Хафиз 
d) Ə.Жəми 
Өлеңдерінің  мінсіз  кемелдігі  жəне  ойлы  көркемдігі  үшін  «ақындар  атасы»  атанған  классикалық 
иран əдебиетінің өкілі кім? 
a) Омар Һайям  
b) Ж.Руми                                                  
+c) Ə.Рудаки  
d) М.Сағди  
«Кəрілік туралы мұң» деген шығарманың авторы кім? 
a) Ш.Хафиз                                                 
b) М.Бақи 
c) А.Факих 
+d) Ə.Рудаки 
«Дүние ол бір теңіз, ақ ниетпен кеме істеп, сол теңізді аралай біл» деген нақылды кім айтқан? 
+a) Ə.Рудаки 
b) Ахмед паша 
c) М.Хатун 
d) Омар Һайям 
Байысаң, шырақ, мастанба, сабырлық етсең жарайды, 
Көрген де бұрын, көрешек дүние сендей талайды, - деген жолдар кімнің айтқаны? 
a) М.Сағди 
+b) Ə.Рудаки 
c) Ə.Жəми 
d) А.Факих 
Жақсы да өтті, жаман да өтті жалғаннан, 
Кетті олар өз орнына арналған. 
Қу топырақты кеудесіне басты да, 
Не жақсылар түсті жер астына, - деген өлең жолдарының авторын көрсет. 
+a) Ə.Рудаки 
b) Омар Һайям 
c) Фирдоуси 
d) Ə.Жəми 
«Шахнама» дастанының авторы кім? 
a) Ə.Рудаки 
b) Дакики 
+c) Фирдоуси 
d) Ж.Руми 
Шығыстың «Илиадасы» атанған шығарманы көрсет. 
+a) Шахнама 
b) Бабырнама 
c) Мұхаббат-наме 
d) Алпамыс 

 
Сағди «Гүлстан» атты шығармасын кімге арнаған? 
a) Əбу-Райхан əл-Бируниге 
b) Омар Һайямға 
c) Рашид-ад-динге 
+d) Əбу Бəкір ибн Сағдиге 
Иран əдебиетінің классикалық дəуірі қалай аталады ? 
+a) парсы - тəжік əдебиеті 
b) парсы - түрік əдебиеті 
c) парсы - өзбек əдебиеті 
d) парсы - араб əдебиеті 
«Ақындар патшасы» атанған əйгілі ақын кім ? 
a) А.Туси 
+b) Унсури 
c) Атаи 
d) Канаризи 
«Синбаднама» атты прозалық шығарманың авторы кім ? 
a) ибн Бурд 
b) Əбу Нувас 
+c) Канаризи 
d) Низами 
Монозаре дегеніміз не ? 
+a) екі не оданда көп адамдардың диалогынан тұратын пікірталас 
b) мысқыл 
c) мадақтау жырлары 
d) табиғат лирикасы 
«Білімдер жинағы», «Өмір мəселелері», «Əділдік жолдары» атты шығармалардың авторы кім ? 
a) Таги Бахар 
b) Фарахани 
+c) Ə.Талибов 
d) З.Мараген 
Иран əдебиетінде «тесниф» жанры дегеніміз не ? 
a) табиғатты жырлау 
b) өсиет , нақыл 
c) шарапты жырлау 
+d) махаббатты жырлау 
Иран  əдебиетінде  ХХ  ғасырда  тесниф  жанрының  қайта,  түлеп  жаңғыра  қолданылуына  кімнің 
шығармашылығы айрықша əсер етті? 
a) Əбілқасыл Лахути 
b) Мирза Əли Əкбар хан Дехход 
+c) Ареф Казвини 
d) Мохамед Таги Бахар 
«Қирады ғой жұртым – Иран» атты шығарманың авторы кім? 
a) Асади Туси 
b) Əбдірахим Талибов 
c) Ареф Казвини 
+d) Əбілқасым Лахути 
Зейн аль-Абедин Марагеннің «Ибрагим бектің саяхаты немесе оны азаптаған бақытсыздық» атты 
шығармасының басты тақырыбы не? 
a) екі жас арасындағы сүйіспеншілік 
b) Иран-Ирак соғысы 
+c) елдің қоғамдық, əлеуметтік өмірі 
d) Билік басындағыларды мадақтау 
 

Иран  əдебиетінен  тəжік,  өзбек,  əзербайжан  т.б.  елдердің  əдебиеттері  нешінші  ғасырда  бөліне 
бастады? 
+a) ХV ғасырда 
b) ХVII ғасырда 
c) XIX ғасырда 
d) ХХ ғасырда       
С.Мауленов төмендегі өлең жолдарын қай түрік ақынына арнаған? 
Туған елдің тұлғасында, 
Қарап теңіз кемерінен. 
Ақын тұр таң шұғыласында, 
От ұшқынды өлеңімен. 
a) Н.Азизге 
+b) Н.Хикметке 
c) А.Факихке 
d) М.Бақиге 
 
«Сұлулық пен махаббат» поэмасының авторы кім? 
a) Ибраһим Шинаси 
b) Намық Кемаль 
+c) Шейх Галиб 
d) Ахмед Факих 
 
ХІХ ғасырдың ІІ жартысында түрік əдебиетінде қандай кезең басталды? 
a) хакикат 
+b) танзимат  
c) құлдырау 
d) жаңару 
 
Мұсылман  əдебиетінде  тұңғыш  рет  Мұхаммед  пайғамбар  туралы  юморлық  шығарма  жазған  кім? 
Қандай шығарма? 
a) Жүсіп Наби «Хайрие» 
b) Ашик паша «Құғындалушының кітабы» 
+c) Алла Эддин Сəбит «Ғарыштау» 
d) Ахмед Факих «Дағдыр кітабы» 
 
Түрік поэзиясының дамуында қай кезең классикалық дəуір болып есептеледі? 
a) V-ІХ ғасырлар аралығы 
b) Х-ХІ ғасырлар аралығы 
c) ХІ-Х V ғасырлар аралығы 
+d) Х V-Х VІІ ғасырлар аралығы 
 
«Тиым салынған махаббат» романының авторы кім? 
+a) Халид Зия 
b) Назым Хикмет 
c) Несин Азиз 
d) Рефик Халид 
 
Сен жанбасаң, 
Мен жанбасам, 
Біз жанбасақ, 
Кім жанад? 
Жалын – семсер жанып ұстап, 
Түн пердесін кім жарады? Кімнің шығармасынан үзінді? 
a) Н.Азиз 

+b) Н.Хикмет 
c) Х.Зия 
d) М.Жұмабаев 
 
Назым Хикметтің махаббат лирикасына жазылған шығармасын көрсет. 
a) Жалын атқан жаңартау 
+b) Стамбулдан келген хат 
c) Ағаштың екі түрі 
d) Үміт 
 
Н.Хикметтің «Елеусіз қалған есіл ер» пьесасын қазақ тіліне аударған кім? 
+a) З.Қабдолов 
b) Ғ.Мүсірепов 
c) Ж.Сайн 
d) Ж.Молдағалиев 
 
Түксиген, іркес-тіркес тау шыңдары, 
Лезде арқа бетте таусылды, əні. 
Жел есті теңіз лебін ала қашқан, 
Бізге теңіз көзімен қарады аспан. Кімнің шығармасынан үзінді? 
a) С.Мауленов 
b) А.Гермияни 
c) Н.Азиз 
+d) Н.Хикмет 
 
Түрік жазу əдебиетінің алғашқы үлгілері нешінші ғасырда пайда бола бастады? 
a) Х ғасырда 
b) ХІ ғасырда 
+c) ХІІІ ғасырда 
d) ХІХ ғасырда 
 
Ахмед Факихтың шығармалары қандай сарында жазылды? 
a) реалистік 
b) романтикалық 
c) сатиралық 
+d) суфистік 
 
 «Мені қайтыс болған жерде жерлеңдер, үстіме талай заманға жететін белгі қойындар», -  деп көзі 
тірісінде айтқан əйгілі билеуші кім? 
a) Əбу Бəкір ибн Сағди 
+b) Сұлтан Бейбарыс 
c) Махмұт Қашқари 
d) Шыңғыс хан 
 
«Бейбарыс  мемлекет  басқару  ісінде  Шыңғыс  ханның  «Ясасын»  жəне  түркінің  «Турасын» 
басшылыққа алатын болған. «Тура» түрікше жол, бағыт дегенді білдіреді», - деген қай тарихшы? 
+a) Ибн Тəңірберді 
b) Əл-Мақризи 
c) ан-Нуайри 
d) Ибн Шаддад 
 
Ортағасырлық тарихшылар Бейбарыс есімін түрікше қандай мағынаны білдіреді деген? 
a) хан 
b) сұлтан 

 
 
  
 
17.  Өзін-өзі бақылау үшін тестілік сұрақтар:  
 
Тест 
Шыєыс јдебиеті тарихы 
Преподаватель 
Аќболатов А А 
 
Тест для студентов следующих специальностей: 
1. Ќазаќ тілі мен јдебиеті (II курс) 
 
Вопросы: 
 
   Вопрос №1   
 
 
Ќўранды еѕ алєаш тјржімалаушы  
 
 
 С.Саблуков 
 И.Ю.Крачковский   
 Е.А.Беляев 
 И.М.Фильштинский 
 Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет