Семинар 15 ожсөЖ 15 СӨЖ 15 Барлығы 60жүктеу 1.26 Mb.
Pdf просмотр
бет9/14
Дата22.12.2016
өлшемі1.26 Mb.
түріСеминар
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №2   
 
 
Назым Хикметтіѕ « Абаќтыда отыратын адамєа айтар аќылым» ґлеѕі ќандай лирикаєа жатады 
 
 саяси лирика  
 табиєат лирикасы  
 махаббат лирикасы 
 философиялыќ лирика 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №3   
 
 
Назым Хикметтіѕ наќыл тїрінде жазылєан прозалыќ шыєармасы?  
 
 Балалыќ белгісі 
 Їш жігіт жайындаєы хикая 
 Дараќы 

 Ґсиет 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №4   
 
 
Тагордыѕ « Кїйреу» романындаєы јйелдер бейнесі  
 
 Бимола - Комола 
 Хемнолими - Комола   
 Шоши, Рон  
 Кхирода 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №5   
 
 
. Ежелгі иран јдебиетініѕ ескерткіші « Авеста» неше кітаптан тўрады ?  
 
 21  
 22 
 24  
 20 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №6   
 
 
. Јлемге јйгілі тґрт таєанды рубаийлардыѕ авторы  
 
 Саєди  
 Омар ћаям 
 Хафиз 
 Рудаки 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №7   
 
 
Назым Хикметтіѕ  ХХ єасыр тарихы туралы поэтикалыќ эпопеясы 
 
 Адамдыќ жол 

 Адамдыќ кеѕістік  
 Дауысын жоєалтќан ќала 
 Дараќы   
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №8   
 
 
Саєдидіѕ ќара сґз бен ґлеѕді араластырып жазєан шыєармасы 
 
 « Саєдинаме» 
 « Гїлістан»  
 « Бес мјжіліс»  
 « Диуан»  
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №9   
 
 
Тїрік поэзиясындаєы ежелгі ґлеѕ жїйесі ќалай аталады? 
 
 
 
 аруз  
 хедже 
 саджи 
 Хаджи 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №10   
 
 
Араб ґлеѕ ґлшемі  
 
 метрикалыќ 
 силлабикалыќ  
 квантативті  
 тоникалыќ 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 

   Вопрос №11   
 
 
Бјдјуи поэзиясындаєы діни сарындаєы жырлар жанры ќалай аталады?  
 
 Мадх 
 Фахр 
 Зухд  
 Насиб 
 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №12   
 
 
Хафиз Шамседдинніѕ еѕбегі  
 
 Хафизнаме 
 Диуан 
 Бустан 
 Шаћнама 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №13   
 
 
Ќытай јдебиетіндегі «Ши цзы»атты туынды ќай дјуірдіѕ шыєармасы?     
 
 Хань дјуірініѕ  
 Тан дјуірініѕ 
 Мин јулеті билік ќўрєан кездіѕ  
 Юань јулеті билік ќўрєан кездіѕ   
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №14   
 
 
Камил деген ќандай ґлеѕ ґлшемі? 
 
 толыќ 
  ўзаќ 
 жїгіргіш 
 уафир 
 

Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №15   
 
 
Н.Хикметтіѕ «Елеусіз ќалєан есіл ер» пьессасын ќазаќ тіліне аударєан кім? 
 
 З.Ќабдолов 
 Є.Мїсрепов 
 Ж..Сайн   
 Ж.Молдаєалиев 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №16   
 
 
Абд Алла ибн Муќаффаныѕ «Їлкен істер їшін аќыл кеѕес» атты трактаты ќандай мјселеге 
арналєан? 
 
 мораль 
 махаббат 
 сатира 
 мадаќ 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №17   
 
 
Басит дегеніміз ќандай ґлеѕ ґлшемі? 
 
 кеѕ 
 толассыз  
 жеѕіл  
 ќысќа 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №18   
 
 
«Хиджазиат» атты ґлеѕдер циклыныѕ авторы кім? 
 
 Аш-Шариф Ар-Ради 
 Абу-л-Ала јл-Маєарри 

 Јл-Мутанабби 
 Абу Фирас јл-Харис 
 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №19   
 
 
Мунсарих деген ќандай ґлеѕ ґлшемі? 
 
 еркін 
 ќысќа 
 толассыз 
 тарсыл 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №20   
 
 
Низами есімін кїллі јлемге мјшћїр етіп,адамзат тарихына мјѕгілік ґшпестей етіп жауып ќалдырєан 
шыєармасы: 
 
 «Хамса» 
 «Авеста»   
 «Кґроєлы» 
 «Асли мен Керем 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №21   
 
 
Абд Алла ибн Мўќаффаныѕ атаєы ќандай шыєармасы арќылы шыќты?  
 
 
 «Калила мен Димна»  
 
 «Сахабалар жайлы трактат» 
 «Їлкен істер їшін аќыл кеѕес» 
 «Кіші істер їшін аќыл кеѕес» 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 

 
   Вопрос №22   
 
 
«Китаб ат-Тауаби уа-з-Зауаби» атты шыєарманыѕ авторы кім? 
 
 Ибн Шухайд 
 Абу Умар Ахмад 
 Абу-л-Ќасым Мухаммад 
 Абу Фирас јл-Харис 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №23   
 
 
Ахмед Факихтыѕ шыєамалары ќандай сарында жазылєан? 
 
 суфистік 
 реалистік 
 романтикалыќ 
 сатиралыќ 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №24   
 
 
«Византия жырлары» деп аталатын ґлеѕдер циклыныѕ авторы кім? 
 
 Абу Фирас јл-Харис 
 Тарафа ибн јл-Абд 
 Имру-л-Ќайс 
 Аш-Шанфара 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №25   
 
 
Тїркімен жазба јдебиетініѕ алєашќы ірі ґкілдері Бурхониддин Сивосий мен Саид Насмий 
шыєармаларында ќандай сарын басым болды? 
 
 
 ґсиет-уаєыз айту 
 туєан жерді ќадірлеу 

 ерлік туралы айту 
 махаббат туралы айту 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №26   
 
 
.У Ченъ-эньніѕ «Батысќа саяхат» атты романы ќандай шыєарма? 
 
 фантастикалыќ 
 комедиялыќ 
 лирикалыќ 
 трагедиялыќ  
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №27   
 
 
Хиджа деген ќандай жанр?  
 
 сатира 
 махаббат 
 элегия 
 мадаќ 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №28   
 
 
Тїркімен халќыныѕ сатирик аќыны: 
 
 Кемене 
 М.Фраги 
 Андамиб 
 Азадяй 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №29   
 
 
Јзірбайжан реалистік јдебиетініѕ негізін ќалаєан ќаламгер: 
 

 Мырза Фатами Ахундов  
 Видади  
 Вагир 
 Мўхаммед Физули 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №30   
 
 
Ќазаќтыѕ ќай єалымы јйгілі «Манас» эпосын жан-жаќты зерттеп, орыс тіліне аударды? 
 
 Ш.Уалиханов 
 А.Ќўнанбаев 
 Ы.Алтынсарин 
 С.Торєайыров 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №31   
 
 
Бјдјуилер арасында жїріп ґзін пайєамбар етіп жариялаєан «јдеби синтез» дјуірініѕ ґкілін кґрсет: 
 
 Јл-Мутанабби 
 Јл-Фараздаќ 
 Ибн ар-Руми 
 Башшар ибн Бурд 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №32   
 
 
Хамрийат дегеніміз ќандай жанр?  
 
 шарап жыры 
 аѕшылыќ суреті 
 јйел сўлулыєын жырлау 
 мысќыл 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №33   
 

 
Бабыр ќай шыєармасы арќылы ґзбек јдебиетінде јдеби мемуарлыќ шыєарманыѕ негізін салды? 
 
 «Бабырнаме» 
 «Кїнтоємиш» 
 «Алпамыш» 
 «Зарина» 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №34   
 
 
Омар Ћайам јлемге кеѕінен танымал 300-ден астам ќандай шыєармалар тїрін жазєан? 
 
 рубайлер 
 назира 
 ќабира 
 маснаул 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №35   
 
 
Наќаид деген ќандай жанр? 
 
 мысќыл 
 діни сарындаєы жырлар 
 ґзін-ґзі мадаќтау 
 элегия 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №36   
 
 
. «Китаб јл-Хамаса» атты шыєарманыѕ авторы кім? 
 
 Хабиб Абу Таммам 
 Абу-л-Атаћийа 
 Абд алла ибн јл-Муќаффа 
 Башшар ибн Бурд 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 

 
   Вопрос №37   
 
 
Омар Ћайам рубайлері бірінші рет ќазаќ тілінде кімніѕ аудармасында 1965 ж. «Жазушы» 
баспасынан шыќты: 
 
 
 К.Шаѕєытбаев 
 Л.Ниєметов 
 Т.Бишаев  
 
 Н.Набиев 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №38   
 
 
Андалусиядаєы араб јдебиеті ќай єасырларды ќамтиды? 
 
 VIII-XV є. 
 V-VIII є. 
 XV-XVII є. 
 XVII-XIX є. 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №39   
 
 
Захириддин Мўхаммед Бабырды јлемге танымал еткен шыєармасы: 
 
 «Бабыр-наме» 
 «Зарина» 
 «Мўхаббат-наме» 
 «Хадиша» 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №40   
 
 
Омар Ћайам рубайларын тўѕєыш рет парсы тілінен аударєан шыєыстанушы єалым: 
 
 Ґ.Кїмісбайўлы 
 Ж.Дїйсенєалиев 
 Ј.Байнешов 

 Ј.Дјулетов 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №41   
 
 
Низамидіѕ «Сырлар ќазынасы», «Хўсрау мен Шырын», «Лјйлі мен Мјжнїн», «Жеті ару» жјне 
«Ескендір-наме»дастандары ќай шыєармаєа енеді?  
 
 «Хамса» 
 «Авеста» 
 «Асли мен Керем» 
 «Кґроєлы» 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №42   
 
 
«Кунтуємиш», «Алпамыш», «Таћир мен Зућра» шыєармалары ќай халыќтыкі? 
 
 ґзбек 
 ќырєыз 
 тїрікмен 
 ќазаќ 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №43   
 
 
Јл-Джахиздіѕ  «Китаб јл-Бухала» атты еѕбегі ќандай такырыптаєы шыєарма? 
 
 сатира 
 махаббат 
 философия 
 табиєат 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №44   
 
 
.«Еліктеу», «Жаѕару», «Ќўлдырау» атты кезеѕдер ќай дјуірдіѕ јдебиетіне тјн? 
 
 Андалусиядаєы араб јдебиетіне 

 классикалыќ араб јдебиетіне 
 бјдјуилер кезеѕіне 
 орта єасырдаєы араб јдебиетіне  
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №45   
 
 
«Ламийату-л-араб» атты ќасыданыѕ авторы кім? 
 
 Аш-Шанфара 
 Тарафа ибн јл-Абд 
 Имру-л-Ќайс 
 Умір ибн Кулсум 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №46   
 
 
«Халифаныѕ бїкіл јскері мен тїркілердіѕ батырлыєы туралы кітап» атты еѕбектіѕ авторы кім? 
 
 Јл-Джахиз 
 Јл-Уалид 
 Абу-л-Аббас Абд Аллах 
 Ибн ар-Руми 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №47   
 
 
Молла Непестіѕ «Тахир мен Зућра» жјне «Келмек ем» дастандары ќандай таќырыпќа арналєан? 
 
 махаббат 
 ерлік 
 туєан жер  
 діни уаєыз 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 

   Вопрос №48   
 
 
Араб јдебиетіндегі исламєа дейінгі поэзияда «поэзия патшасы» атанєан шайыр кім? 
 
 Имру-л-Ќайс 
 Аш-Шанфара 
 Јл-Мухалил 
 Јл-Ааша 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №49   
 
 
Тїрік јдебиетініѕ алєашќы їлгілері нешінші єасырда пайда бола бастады? 
 
 XIII є. 
 XI є. 
 X  є 
 IX є. 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №50   
 
 
Еѕ алєашќы «Калила мен Димна» шыєармасы ќай тілде жазылєан? 
 
 санскрит 
 араб 
 парсы 
 тїрік 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №51   
 
 
«Бустан» атты шыєарманыѕ авторы кім? 
 
 Саєди 
 Фирдоуси 
 Рудаки 
 Руми 
 
Тема вопроса: нет 

Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №52   
 
 
Иран јдебиетінде «тесниф» жанры дегеніміз не? 
 
 лирикалыќ 
 табиєатты жырлау 
 ґсиет,наќыл 
 шарапты жырлау 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №53   
 
 
Бенгал јдебиетіндегі тарихи роман жанрыныѕ негізін салушы ќаламгерді кґрсет. 
 
 
 
 Б.Чоттопадхайн 
 М.Икбал 
 Б.Харишчандра 
 М.Двиведи 
 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №54   
 
 
Саєдидіѕ таза єазелдерден тўратын жинаєы ќалай аталады? 
 
 Торжибанд 
 Гїлістан 
 Шахнама  
 Бустан 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №55   
 
 
. «Тиым салынєан махаббат» романыныѕ авторы кім? 
 
 Халид Зия 

 Назым Хикмет 
 Несин Азиз  
 Рефик Халид 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №56   
 
 
«Калила мен Димна» шыєармасын санскрит тілінде ќалай аталєан? 
 
 Панчатантра 
 Веда 
 Аштахьян 
 Эрья 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №57   
 
 
Иран јдебиетініѕ классикалыќ дјуірі ќалай аталады? 
 
 парсы-тјжік јдебиеті 
 парсы-тїрік јдебиеті 
 парсы-ґзбек јдебиеті 
 парсы-араб јдебиеті 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №58   
 
 
«Синбаднама» атты прозалыќ шыєарманыѕ авторы кім? 
 
 Каназири 
 ибн Бурд 
 Јбу Нуфас 
 Низами 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №59   
 

 
«Шахнама» дастанын ќазаќ тіліне аударєан кім? 
 
 Т.Ізтлеуов 
 Ќ.Мырзалиев 
 Ј.Дербесалиев 
 М.Мырзахметов 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №60   
 
 
«Калила мен Димна» шыєармасын VIII єасырда алєаш араб тіліне аударєан кім? 
 
 Абд Алла Јл-Муќуффа 
 Абу-л-Атаћийа 
 Абу Нуас 
 Башшар ибн Бурд 
 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №61   
 
 
.«Мыѕ бір тїн» жинаєындаєы аударып ,Еуропа жўртшылыєына алєаш таныстырєан кім? 
 
 
 
 Ж.А.Галлон 
 Г.Э.Грюнбаум 
 Б.Я.Шидфар 
 Д.Д.Макдональд 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №62   
 
 
Неміс шыєыстанушысы Август Мюллер «Мыѕ бір тїн»жинаєын ќандай екі топќа бґледі?  
 
 Баєдатта жјне Мысырда жазылєан 
 Кабулда жјне Анкарада жазылєан 
 Иранда жјне Їндістанда жазылєан 

 Орта Азия жјне Ќазаќстанда жазылєан 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №63   
 
 
«Жаѕару», «Ежелгі дјстїрге ќайта оралу», «Јдеби синтез» деп бґлінетін кезеѕдер ќай дјуірге тјн? 
 
 Араб халифатын аббастыќтар билеген уаќытќа 
 Андалусиядаєы араб јдебиетіне 
 Араб халифатын умаийадыќтар билеген уаќытќа 
 бјдјуилер дјуіріне 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №64   
 
 
Монозаре дегеніміз не? 
 
 екі не одан да кґп адамдардыѕ диалогынан тўратын пікірталас 
 мысќыл 
 мадаќтау жырлары 
 табиєат лирикасы 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №65   
 
 
Жапон тіліндегі алєашќы јдебиет їлгісі-«Кодзики» шежіресі нешінші єасырда пайда болды? 
 
 
 V є. 
 VII є. 
 VIII  є.                                                                                                                                                
 XIX  є. 
 
 Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет