Силлабустыфизика кафедрасының аға оқытушысы Сыздықова Р. Нжүктеу 383.09 Kb.
Pdf просмотр
Дата10.01.2017
өлшемі383.09 Kb.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

 «Алматы энергетика және байланыс университеті» 

коммерциалық емес акционерлік қоғамы 

Жылуэнергетика факультеті 

«Физика» кафедрасы 

 

 

 

 

 

 

Бекітемін 

ЖЭФ  деканы _______ М.У. Зияханов 

«   »  __________2016ж 

Бекітемін 

 

  Пәннің силлабусы 

Fiz 1202 - Физика 1 

5В071600- «Аспап жасау»  

 

 

 Курс   

 

  

 

 Семестр 


 

 

  

 Барлық кредиттер 

 

  

ECTS -гі барлық кредиттер  

 Барлық сағаттар   

 

  

 135 


Соның ішінде: 

Дәрістер   

 

 

  

15 


Машықтандыру сабақтар  

 

 15 

Зертханалық сабақтар    

 

 

30 СӨЖ  

 

  

 

 75 

Соның ішінде: 

СОӨЖ 

 

  

 

 30 

ЕСЖ  


 

 

  

 Емтихан 

 

 

  

 

  

Алматы, 2016 ж. Силлабустыфизика  кафедрасының    аға  оқытушысы  Сыздықова  Р.Н.  

пәннің жұмыс бағдарламасы негізінде құрастырған.  

Силлабус  «Физика»  кафедрасының  отырысында  қарастырылды  және 

мақұлданды. №  9 хаттама,«20» маусым 2016 ж. 

 

Кафедра меңгерушісі ____________________ проф. Қарсыбаев М.Ш.  

Силлабус    жылуэнергетика  факультетінің  оқу-әдістемелік  отырысында 

қарастырылды және  бекітілді (хаттама №4, 22.06.16 ж.) .  

 

  

 

  

 

  

 

  

1 Оқытушылар: 

Сыздықова Рабиға Надейнбекқызы, аға оқытушы. 317 каб.  

Байланыстар: 8(727)2927923, physics@aipet.kz. Аудиториялық 

сабақтарыныңжүргізілу 

уақыты 

мен 

орны 

сабақкестесінде,  СОӨЖ  консультация  кестесі  Физика  кафедрасының  (А309)  

және  жылуэнергетика  факультетінің  (Б  227)  деканатының  ақпарат 

тақталарында көрсетілген.   

 

3

 

Оқу пәнінің  сипаттамасы 

3.1 Пәннің мақсаты - студенттерді қазіргі заманғы физика мен классикалық  

физика теорияларын, физиканың негізгі заңдарын, физиканың әр саласындағы 

теориялық және тәжірибелік машықтану есептерін шешу әдістерін, өзіндігінен 

іздену қабілеттерін арттыру;  

-  студенттердің  физикалық  әлемнің  заманауи  бейнесін  түсінуін    және  ғылыми 

әлемдік көзқарасын қалыптастыру. 3.2  Пәннің  мәселелері  –классикалық  және  қазіргі  заманғы  физиканың 

негізгі  теорияларын,  заңдарын  және  тұжырымдамаларының  табиғатын    және 

олардың ішкі байланыстарын ашу;  

-студенттердің  болашақта  кәсіптікіс-  әрекетіндегі  нақты  есептерді  шешуге 

көмектесетін  физиканың  әр  түрлі  салаларындағы  пәннің  жалпылама  типтік 

мәселелерін  (теориялық,  эксперименттік  және  практикалық)  шешуде  олардың 

дағдылары мен біліктерін қалыптастыру; 

-  студенттерді  зерттеу  нәтижелерінің  анықтылық  дәрежелерін      өз  беттерімен 

бағалауға дағдыландыру;  

-  студенттердің  өзіндік,  танымдық  іс-әрекеттерін,  компьютер  көмегімен 

физикалық  құбылыстарды  моделдеуді  меңгеруін  және  шығармашылық    ойлау 

қабілеттерін дамытуға дағдыландыру. 3.3 Пәнді  сипаттау 

«Физика  1»    пәні    аспап  жасау  саласындағы  бакалаврлардың  кәсіптік  іс-

әрекеттерінің негізін құру бағытында – 5В071600 бакалавриат мамандықтарын 

дайындаудағы базалық курс болып табылады. 

«Физика  1»    курсында:  классикалық  физиканың  негізгі  бөлімдері:  механика, 

статистикалық физика және термодинамика, электорстатика және тұрақты ток, 

магнетизм оқытылады.   

Физика курсы аяқталғаннан соң студент: ұғымы болуы қажет: 

•  студент  классикалық  және  қазіргі  заманғы  физиканы    физикалық  және 

ғылыми әлемдік көзқарас тұрғысында анық; 

•ескі  ғылыми  және  техникалық  түсініктер  туралы  түбегейлі  жаңа  ойларын  

қалпына келтіре білу қабілетін қалыптастыру. 

білу: 

•  физикалық  зерттеу    әдістерін,негізгі  теориялар  мен  принциптерді,  негізгі 

заңдар мен олардың қолдану шектерін. 

қолынан келетіні: 


•  нақты  физикалық  есептерді  және  мәселелерді  шешуде  теориялық  білімді 

қолдану, 

физикалық 

эксперимент 

нәтижелерін 

талдау, 


компьютер 

көмегіменфизикалық құбылыстарды моделдеу; 

•  өлшеу  құралдарын  қолдану,  алынған  мәліметтерді  өңдеі,  есептеуді    және 

физикалық эксперименттерді жүргізе алу. 3.4Пәннің қайта деректемелері: математика 1, математика 2, информатика. 

3.5Пәннің 

кейінгі 

деректемелері: 

физика 


2, 

интегралды 

және 

микропроцессорлы схематехника.   

4. Пәннің құрылымы және мазмұны   

 

 4.1Теориялық дайындық (15 сағ.) 

Тақ


ыры

п № 


Тақырыбы (модулдер, бөлімдер) 

Пайдалан


ылған 

әдебиетте

р номері Кіріспе.  Кинематика.  Механикалық  қозғалыс  материя 

қозғалысының  қарапайымр  фомасы  ретінде.  Кеңістік  пен 

уақыт. Материалық нүктенің ұғымы. Материалық нүктенің 

қозғалысының  кинематикасы.  Санақ  жүйесі.  Қозғалыс 

заңы. Траектория теңдеуі. Жылдамдық және үдеу – радиус 

векторының 

уақыт 


бойынша 

туындысы 

ретінде. 

Айнымалы  қозғалыс  кинематикасының  элементтері. 

Бұрыштық жылдамдық. Бұрыштық үдеу. (1 сағат). 

Ә.1,8,9,12

,14,15,21,

25,26,28 

 Материялық нүкте және қатты дене динамикасы. Масса.  Күш.  Ньютон  заңдары.  Инерциялық  санақ 

жүйелері. 

Инерциялық 

емес 


санақ 

жүйелері. 

Салыстырмалылықтың 

механикалық 

принціпі.  

Механикадағы  күш  түрлері.  Күш.  Механикадағы  күштер 

түрлері.  Гравитациялық  күштер.  Бүкіл  әлемдік  тартылыс 

күші.  Үйкеліс  күші.  Серпімділік  күші.    Дененің  салмағы. 

Салмақсыздық. 

Абсалют  қатты  дене  ұғымы.  Күш  моменті.  Қатты  дененің 

инерция  моменті.    Импульс  моменті.  Қозғалмайтын  оське 

қатысты  қатты  дененің  айналмалы  қозғалысының 

динамикалық теңдеуі. Штейнер теоремасы. .  (1 сағат). 

Ә.1,8,9,12

,14,15,21,

25,26,28 

 Механикада5ы  сақталу  заңдары.Жұмыс  және  қуат. кеңістік 

пен 


уақыт 

симметриясының 

 

салдары 


ретінде.Материялық  нүктелер  жүйесі.  Сыртқы  және  ішкі 

күштер. Механикалық жүйенің массалық центрі және оның 

қозғалу  заңы.  Энергия  -  қозғалыстың  түрлі  формасы  мен 

Ә.1,8,9,12

,14,15,21,

25,26,28 

 


әсерлесудің  әмбебап  өлшемі  ретінде.  Механикалық 

жүйенің  кинетикалық  энергиясы.  Сыртқы  күш  өрісінде 

материялық нүктенің потенциалдық энергиясы және оның 

материялық  нүктеге  әсер  ететін  күшпен  байланысы. 

Консервативті 

және 


консервативті 

емес 


күштер. 

Механикалық  энергияның  сақталу  заңдары.  Серпімді 

деформацияланған 

дененің 


энергиясы. 

Импульс 


моментінің  сақталу  заңы.    Күш жұмысы  және оны  қисық 

сызықты  интеграл  арқылы  өрнектеу.  Қуат.  Механикалық 

жүйенің  энергиясының  жүйеге  әсер  ететін  сыртқы  және 

ішкі күштердің жұмысымен байланысы.(1 сағат). 

 4  

Тұтас  орталар  механикасының  элементтері.    Тұтас  орта 

түсінігі. Газдар  мен  сұйықтардың  жалпы  қасиеттрі.  Идеал 

және  тұтқыр  сұйық.Үздіксіздік  теңдеуі.  Бернулли  теңдеуі 

және  одан  шығатын  салдар.    Сұйықтардың  ламинарлы 

және турбулентті ағыны. Стокс формуласы.  (1 сағат). 

Ә.1,8,9,12

,14,15,21,

25,26,28 

 Тербелістер.Тербелмелі процестер. 

Гармоникалық 

тербелістердің  жалпы  сипаттамалары.  Тербелістерді  қосу. 

Векторлық  диаграмма.  Еркін  өшетін  тербелістерінің 

дифференциалды  теңдеулері  және  оны  шешу.  Өшу 

коэффициенті,өшудің логарифмдік декременті, сапалылық. 

(1 сағат). 

Ә.1,8,9,12

,14,15,21,

25,26,28 

 Еріксіз  тербелістер.  Еріксіз  тербеліс  фазасы  және амплитудасы. 

Резонанс. 

Ерксіз 

тербелістерінің дифференциалды  теңдеулері  және  оны  шешу.Толқындар. 

Толқындық  процестер.  Толқын  қозғалысының  негізгі 

сипаттамалары. Толқын теңдеуі. Жазық және қума толқын. 

Фазалық жылдамдық (1 сағат) 

Ә.1,8,9,12

,14,15,21,

25,26,28 

 Молекула-кинетикалық  теорияның  (МКТ)  негіздері. 

МКТ-ң  негізгі  теңдеуі.  Температураның    молекула-

кинетикалық  түсіндірмесі.    Идеал  газ  молекулаларының 

орташа 


кинетикалық 

энергиясы. Статистикалық 

үлестірулер. 

Флуктуациялар 

және 

ықтималдылық. Максвелл  үлестіруі.  Бөлшектің  жылулық  қозғалыс 

жылдамдықтары.  Сыртқы  потенциалдық  өрістегі  бөлшек 

үшін    Больцман  үлестіруі.      Еркіндік  дәреже  саны. 

Энергияның  еркіндік  дәрежесі  бойынша  таралуы.  Идеал 

газдың ішкі энергиясы.(1 сағат). 

Ә.1,9,12, 

14,15,21,2

5,28 


 Термодинамика    негіздері.  Жылу  мөлшері  және  жұмыс  –  Ә.1,9,12, процесс, жылу энергиясы күй  функциясы ретінде.Әр түрлі 

процесстер үшін газ жұмысын есептеу. 

Термодинамиканың 

бірінші 


бастамасы 

және 


оны 

изопроцесстерге  қолдануҚайтымды  және  қайтымсыз 

жылулық процестер.Жылулық қозғалтқыштар. Карно циклі 

және  оның  ПӘК-і.  Карно  теоремасы.  Келтірілген  жылу. 

Энтропия. 

Энтропияның 

күй 

ықтималдылығымен байланысы.  Термодинамиканың  екінші  бастамасы  және 

оның  физикалық  мағынасы.  Термодинамиканың  екінші 

бастамасының статистикалық түсіндірмесі (1 сағат) 

14,15,21,2

5,28 

 Тасымадаул құбылыстары. Тасымал құбылысының жалпы 

сипаттамасы.  Молекулалардың  еркін  жүру  жолының 

орташа ұзындығы мен орташа соқтығысу саны. Релаксация 

уақыты. Тепе-теңсіз термодинамикалық жүйедегі  тасымал 

құбылысы.  Жылуөткізгіштік,  тұтқыр  үйкеліс,  диффузия  - 

тасымал 


құбылыстарының 

молекула-кинетикалық 

теориясы.  Тасымалдау  коэффициенттері.  Реальды  газдар. 

Молекулалардың  эффективті  диаметрі.  Молекулалардың 

әсерлесу күштері. Ван-дер-Ваальс теңдеуі.  Ван-дер-Ваальс 

изотермалары. (1 сағат) 

Ә.1,9,12, 

14,15,21,2

5,28 

 

10 Электростатика.  Электр  зарядының  өзара  әрекеттесуі. 

Электр  зарядының  сақталу  заңы.Электр  өрісі.  Электр 

өрісінің  кернеулігі.Суперпозиция  принціпі.Вектор  ағыны

Гаусс  теоремасы.  Гаусс  теоремасын  электр  өрістерінің 

кернеуліктерін  есептеу  үшін  қолдану.  Электр  өріс 

кернеулік  векторының  циркуляциясы.  Электростатикалық 

өрістің  жұмысы.  Потенциал.    Электростатикалық  өріс 

потенциалы  мен  кернеулік  векторының  байланысы.  (1 

сағат). 

Ә.1,10,13,

14,15,17 

11 


Электростатикалық өрістегі диэлектриктер 

Полриязация  зарядтары.    Полярлану.  Диэлектриктер 

түрлері.Заттың диэлектрлік қабылдағыштығы. D электрлік 

ығысу  векторы.  Электростатиканың  негізгі  теоремалары. 

Екі диэлектриктер шекарасындағы шарттар. (1 сағат). 

Ә.1,10,12, 

14,15,21,2

5,27,28 


 

12 


Электростатикалық 

өрістегі 

өткізгіштер. 

Электростатикалық 

өріс 

энергиясы

Өткізгіште 

зарядтардын  таралуы.  Өткізгіш  ішіндегі  және  өткізгіш 

бетіне 


жақын 

аймақтағы 

электр 

өрісі. 


Электр 

зарядтарының  өзара  әсерлесу  энергиясы.  Зарядталған 

конденсатор  және  өткізгіштер  жүйесінің  энергиясы. 

Электростатикалық  өріс  энергиясы.  Электростатикалық 

өріс энергиясының көлемдік тығыздығы. (1 сағат). 

Ә.1,10,12, 

14,15,21,2

5,27,28 


 

13 

Тұрақты  электр  тогы.  Электр  тогының    жалпы 

сипаттамалары  және  бар  болу  шарты.  Электр  өрісінің 

стационарлығы.  Металдардың  электр  өткізгіштігінің 

классикалық  электрондық  теориясы.  Гальваникалық 

элементтің ЭҚК. Гальваникалық элементі бар тізбек бөлігі 

үшін  жалпыланған  Ом  заңы.    Джоуль  -Ленц  және  Ом 

заңының  дифференциалдық  түрі.  Кирхгоф  ережелері.(1 

сағат). 


Ә.1,10,12, 

14,15,21,2

5,27,28 

 

14 Магнит  өрісі.  Магнит  индукция  векторы.  Суперпозиция 

принципі. Био-Савар-Лаплас заңы. Қарапайым жүйелердің 

магнит  өрісін  есептеу.  Магниттік  өрістегі  тогы  бар 

орам.Рамкаға  әсер  ететін  күштер  моменті.  Магнит  ағыны. 

Магнит  өрісі үшін Гаусс  теоремасы.  Тогы бар  өткізгіштің 

магнит өрісінде орын ауыстыру жұмысы. (1 сағат). 

Ә.1,10,12, 

14,15,21,2

5,27,28 

 

15  Заттардағы 

магнит 

өрісі. 

Магнетиктің 

түрлері. 

Диамагнетиктер.  Парамагнетиктер.  Ферромагнетиктер. 

Магнииті 

 

гистерезис.  

 

Кюри температурасы.Магниттеліну.  Магнит  өрісінің  кернеулігі. 

Заттардағы магнит өрісі үшін толық ток заңы. (1 сағат). 

Ә.1,10,12, 

14,15,21,2

5,27,28 

 

 4.2 Тәжірибелік дайындық 

 

4.2.1 Зертханалық жұмыстардың үлгілік тізімдері (30 сағ.) 

Тақыр


ып № 

 

Пайдаланылған 

әдебиетте

р номері Кіріспе. Өлшеу нәтижелерін статистикалық өңдеу. 

ММФ-1 Өлшеу практикумы  (4 сағат). 

Ә. 2 


 Айналмалы қозғалыс механикасы  

ММФ-5 Максвелл маятнигінің инерция моментін анықтау. 

ММФ-6  Қатты  дене  инерция  моментін  айналмалы 

маятник көмегімен анықтау 

ММФ-7 Снаряд жылдамдығын анықтау.  

ММФ-8 Обербек маятнигин  оқып үйрену. 

ММФ-9 Гироскоптық эффектіні оқып үйрену. 

 (6 сағат). 

Ә. 2 


 Статистикалық физика  және термодинамика 

ММФ-10  Сұйық  тұтқырлығын  Стокс  әдісі  бойынша 

анықтау. 

ММФ-11  Ауа  молекуласының  эффективті  диаметрін 

және еркін журу жолының орташа журу жолын анықтау.  

ММФ-12 Ауа үшін адиабата көрсеткішін анықтау.  

ММФ-13  Дыбыс  жылдамдығы  бойынша  ауаның 

Ә. 3 

 


изобаралық 

және 


изохоралық 

жылусыйымдылықтарының қатынасын анықтау.  

ММФ-15  Ауа  тұтқырлық  коэффициентін  капиляр 

әдісімен анықтау. ( 6 сағат). Электростатика 

ЭМК-2 Моделдеу әдісімен электр өрісін зерттеу. 

 

ЭМК–3 Конденсаторлар сыйымдылықтарын анықтау. ЭМК-4  Сегнетоэлектриктердің  электрлік  қасиеттерін 

оқып үйрену (4 сағат). 

Ә. 4 

 Тұрақты ток  

ЭМК – 6 Омның жалпылама заңын оқып үйрену. 

ЭМК-7 Тұрақты ток тізбегіндегі қуат.  

ЭМК–8 Металл бетінен электрондардың шығу жұмысын 

анықтау. (4 сағат). 

Ә. 4 


 Магнетизм 

ЭМК-10 Моделдеу әдісімен магнит өрісін өлшеу.  

ЭМК-11 Жердің магнит өріс индукциясының горизонтал 

құраушысын өлшеу.  

ЭМК-12  Холл  эффектісі  арқылы  соленойдтың  магнит 

өрісін оқып үйрену.  

ЭМК-13  Ферромагнетиктер  мен  айнымалы  магнит  өрісі 

үшін  гисторезис  тұзағын  ың  магниттік  сипаттамаларын 

анықтау .  

ЭМК-14 Темірдің магниттік қасиеттерін оқып үйрену.  

ЭМК-15  Магнетрон  әдісімен  электрондардың  меншікті 

зарядын анықтау. (6 сағат). 

Ә. 5 


 

Ескерту:  екі-үш  студенттерден  тұратын  студенттер  бригадасы  берілген  тарау 

бойынша,  зертханалық  жұмыстарды  орындау    сызбасына  сәйкес  өздерінің 

нұсқасы бойынша (бөлінген сағат санына байланысты) бір немесе бірнеше екі 

сағаттық зертханалық жұмыстарды орындайды. 

 

4.2.2 Тәжерибелік сабақтарының тақырыптары (15 сағ.) 

Тақыр

ып № 


 

Пайдала


нылған 

әдебиет


тер 

номері 


 Материалық  нүктенің  қозғалысының  кинематикасы

Жылдамдық  және  үдеу  –  радиус  векторының  уақыт 

бойынша  туындысы  ретінде.  Айнымалы  қозғалыс 

кинематикасының  элементтері.  Бұрыштық  жылдамдық. 

Бұрыштық үдеу. (1 сағат).  

Ә.18, 

20,22,23


, 24,29 Материялық нүкте және қатты дене динамикасы.. Күш. 

Ньютон  заңдары.  Абсалют  қатты  дене  ұғымы.  Күш 

Ә.18, 


20,22,23

моменті.  Қатты  дененің  инерция  моменті.    Импульс 

моменті.  Қозғалмайтын  оське  қатысты  қатты  дененің 

айналмалы қозғалысының динамикалық теңдеуі. Штейнер 

теоремасы.  (1 сағат). 

, 24,29 Энергия.  Механикадағы  сақталу  заңдары.  Механикалық 

жүйенің  кинетикалық  энергиясы.  Сыртқы  күш  өрісінде 

материялық нүктенің потенциалдық энергиясы және оның 

материялық  нүктеге  әсер  ететін  күшпен  байланысы. 

Механикалық  энергияның  сақталу  заңдары.  Импульс 

және  импульс    моментінің  сақталу  заңы..  Жұмыс  және 

қуат.  Күш жұмысы және оны қисық сызықты интеграл 

арқылы өрнектеу.  (1 сағат). 

Ә.18, 

20,22,23


, 24,29 

Идеал және тұтқыр сұйық. Үздіксіздік теңдеуі. Бернулли теңдеуі.    Сұйықтардың  ламинарлы  және  турбулентті 

ағыны. Стокс формуласы.       (1 сағат). 

Ә.18, 

20,22,23


, 24,29 Тербелмелі  процестер.  Гармоникалық  тербелістердің 

жалпы  сипаттамалары.  Тербелістерді  қосу.    Векторлық 

диаграмма         (1 сағат). 

Ә.18, 

20,22,23


, 24,29 

 Еркін өшетін 

тербелістерінің 

теңдеулері. 

Өшу 


коэффициенті,өшудің 

логарифмдік 

декременті, 

сапалылық  Еріксіз  тербеліс  фазасы  және  амплитудасы. 

Резонанс.  Толқын  қозғалысының  негізгі  сипаттамалары. 

Толқын теңдеуі.             (1 сағат).  

Ә.18, 

20,22,23


, 24,29 

Молекула – кинетикалық теория. Статистикалық 

үлестірулер. 

Максвелл 

үлестіруі. 

Бөлшектің  жылулық  қозғалыс  жылдамдықтары.  Сыртқы 

потенциалдық өрістегі бөлшек үшін  Больцман үлестіруі.   

Еркіндік  дәреже  саны.  Энергияның  еркіндік  дәрежесі 

бойынша  таралуы.  Идеал  газдың  ішкі  энергиясы.  (1 

сағат).  

 

Ә.18, 20,22,23

, 24,29 
Термодинамика бастамалары. Энтропия. 

Термодинамиканың  бірінші  бастамасын  идеал  газ 

изопроцесстеріне қолдану. Энтропия. Карно циклі. Жылу 

қозғалтқыштарының ПӘК-і. (1 сағат). 

 

Ә.18, 


20,22,23

, 24,29 
Тасымал 

құбылыстары 

ж2не 

онының 

жалпы 

сипаттамалары.  Реальды  газдар.    Жылуөткізгіштік, 

тұтқыр  үйкеліс,  диффузия  -  тасымал  құбылыстарының 

молекула-кинетикалық 

теориясы. 

Тасымалдау 

коэффициенттері.  Реальды  газдар.  Молекулалардың 

эффективті диаметрі. Молекулалардың әсерлесу күштері. 

Ван-дер-Ваальс  теңдеуі.    Ван-дер-Ваальс  изотермалары. 

(1 сағат). 

 

Ә.18, 20,22,23

,24,29 


 

10 


Электростатика. 

Электр 


өрісінің 

кернеулігі.Суперпозиция 

принціпі. 

Потенциал.  

 

Ә.18, 


Электростатикалық  өріс  потенциалы  мен  кернеулік 

векторының байланысы (1 сағат). 

20,22,23

, 24,29 


11 

Вектор ағыныГаусс теоремасы. Гаусс теоремасын электр 

өрістерінің  кернеуліктерін  есептеу  үшін  қолдану.  Электр 

өріс  кернеулік  векторының  циркуляциясы.  D  электрлік 

ығысу векторы. (1 сағат). 

Ә.18, 


20,22,23

,24,29 


12 

Электростатикалық 

өрістегі 

өткізгіштер. 

Электростатикалық  өріс  энергиясы  және  жұмысы

Электростатикалық 

өрістің 

жұмысы. 


Электр 

зарядтарының өзара әсерлесу энергиясы. Конденсаторлар. 

Зарядталған  конденсатор  және  өткізгіштер  жүйесінің 

энергиясы. 

Электростатикалық 

өріс 


энергиясы. 

Электростатикалық 

өріс 

энергиясының көлемдік 

тығыздығы. (1 сағат). 

Ә.18, 

20,22,23


,24,29 

13 


Тұрақты  электр  тогы.  Электр  тогының    жалпы 

сипаттамалары  және  бар  болу  шарты.  Металдардың 

электр 

өткізгіштігінің классикалық 

электрондық 

теориясы. 

Гальваникалық 

элементтің 

ЭҚК. 


Гальваникалық  элементі  бар  тізбек  бөлігі  үшін 

жалпыланған Ом заңы.  Джоуль - Ленц және Ом заңының 

дифференциалдық түрі. Кирхгоф ережелері. (1 сағат). 

Ә.18, 


20,22,23

,24,29 


14 

Магнит  өрісі.  Магнит  индукция  векторы.  Суперпозиция 

принципі. 

Био-Савар-Лаплас 

заңы. 


Қарапайым 

жүйелердің  магнит  өрісін  есептеу.  Магниттік  өрістегі 

тогы  бар  орам.  Рамкаға  әсер  ететін  күштер  моменті.  (1 

сағат). 


Ә.18, 

20,22,23


,24,29 

15 


Магнит ағыны. Магнит өрісі үшін Гаусс теоремасы. Тогы 

бар  өткізгіштің  магнит  өрісінде  орын  ауыстыру 

жұмысы.Магнит  өрісінің  тогы  бар  өткізгішке  және 

қозғалыстағы зарядтталған бөлшектерге әсері. (1 сағат). 

Ә.18, 

20,22,23


,24,29 

 

4.3 Өздік жұмыс тапсырмалары: 

Пән бойынша [6]  әдістемелік нұсқауларға сәйкес төмендегі тақырыптар 

бойынша үш есептеу –сызба жұмыстары орындалады: 

ЕСЖ № 1 «Механика»; 

ЕСЖ № 2 «Статистикалық физика және термодинамика»; 

ЕСЖ № 3 «Электростатика және тұрақты ток. Электромагнетизм». 

 

ЕСЖ  беру  және  қабылдау  кестелері  деканат  пен  кафедраның хабарландыру тақталарына ілінеді.  

 

4.4 СӨЖ тақырыптары (75 сағ.) 

4.4.1  Гук  заңы.  Серпімді  кернеулер.  Қатты  дене  деформациясы. 

Деформация түрлері. Материалдлың серпімді және иілімді қасиеттері.  

4.4.2 Импульстің сақталу заңы табиғаттың маңызды заңы ретінде. 4.4.3  Жүктің  серіппедегі  тербелісі.  Математикалық  маятник.  Физикалық 

маятник. 

4.4.4  Дыбыс. Ультрадыбыс. Ультрадыбысты техникада қолдану. 

4.4.5 Термодинамикалық параметрлер. Идеал газ күйінің теңдеулері. Тепе 

теңдік термодинамикалық процесстердің  термодинамикалық  диаграммалары. 

Газ заңдары. 

4.4.6 

Идеал 


газ 

жылусыйымдылғы.Идеал 

газдардың 

жылу 


сыйымдылығының молекула-кинетикалық теориясы  жәнеоны қолдану шегі. 

4.4.7  Ашық  сызықсыз  жүйедегі  энтропия.  Өздігінен  ұйымдасатын 

жүйелер. 

4.4.8  Бірінші және екінші текті фазалық ауысу. Фазалық тепе-теңдік және 

фазалық ауысу. Клапейрон-Клаузиус теңдеуі. Метастабильді күй. Үштік нүкте. 

4.4.9 Электрлік диполь. 

4.4.10 Электрсыйымдылық. Конденсаторлар. Сфералық, цилиндрлік және 

жазық конденсаторлар сыйымдылықтары. 

4.4.11. Газдардағы және плазмалардағы  электр тогы.  

4.4.12  Магнит  өрісіндегі  зарядталған  бөлшек.  Ампер  және  Лоренц 

күштері. 

 

5 Аралық және қорытынды бақылау сұрақтары 

Механика 

1.Кинематика. 

Механикалық 

қозғалыс 

материя 

қозғалысының 

қарапайымр фомасы ретінде. Кеңістік пен уақыт. Материалық нүктенің ұғымы. 

Материалық нүктенің қозғалысының кинематикасы.  

2.  Санақ  жүйесі.  Қозғалыс  заңы.  Траектория  теңдеуі.  Жылдамдық  және 

үдеу – радиус векторының уақыт бойынша туындысы ретінде. 

3.Айнымалы  қозғалыс  кинематикасының  элементтері.  Бұрыштық 

жылдамдық.  Бұрыштық  үдеу.  Бұрыштық  және  сызықтық  сипаттамлардың 

арасындағы байланыс. 

4.Масса.  Күш.  Ньютон  заңдары.  Инерциялық  санақ  жүйелері. 

Инерциялық емес санақ жүйелері. 

5. Салыстырмалылықтың механикалық принціпі.   

6.  Механикадағы  күш  түрлері.  Күш.  Гравитациялық  күштер.  Бүкіл 

әлемдік тартылыс күші.  Үйкеліс күші. Дененің салмағы. Салмақсыздық.  

7.  Серпімділік  күші.    Гук  заңы.  Серпімді  кернеулер.  Қатты  дене 

деформациясы.  Деформация  түрлері.  Материалдлың  серпімді  және  иілімді 

қасиеттері.  

8.Абсалют  қатты  дене  ұғымы.  Күш  моменті.  Қатты  дененің  инерция 

моменті. Штейнер теоремасы. 

9. Қозғалмайтын оське қатысты қатты дененің айналмалы қозғалысының 

динамикалық теңдеуі. 

10.  Материялық  нүктелер  жүйесі.  Сыртқы  және  ішкі  күштер. 

Механикалық жүйенің массалық центрі және оның қозғалу заңы. 


 

11.  Энергия  -  қозғалыстың  түрлі  формасы  мен  әсерлесудің  әмбебап 

өлшемі  ретінде.  Механикалық  жүйенің  кинетикалық  энергиясы.  Серпімді 

деформацияланған дененің энергиясы. 

12. Сыртқы күш өрісінде материялық нүктенің потенциалдық энергиясы 

және оның материялық нүктеге әсер ететін күшпен байланысы. Консервативті 

және консервативті емес күштер. 

13.  Сақталу  заңдары  кеңістік  пен  уақыт  симметриясының    салдары 

ретіндеМеханикалық энергияның сақталу заңдары. Импульс моменті .Импульс 

және импульс  моментінің сақталу заңдары.  

14.  Күш  жұмысы  және  оны  қисық  сызықты  интеграл  арқылы  өрнектеу. 

Қуат. 


15.  Механикалық жүйенің энергиясының жүйеге әсер ететін сыртқы және 

ішкі күштердің жұмысымен байланысы.  

16.Тұтас орталар механикасының элементтері.  Тұтас орта түсінігі. Газдар 

мен  сұйықтардың  жалпы  қасиеттрі.  Идеал  және  тұтқыр  сұйық.Үздіксіздік 

теңдеуі.  

17.Бернулли  теңдеуі  және  одан  шығатын  салдар.  Сұйықтардың 

ламинарлы және турбулентті ағыны. Стокс формуласы. 

Тербелістер мен толқындар.  

18.Тербелмелі 

процестер. 

Гармоникалық 

тербелістердің 

жалпы 


сипаттамалары.  Жүктің  серіппедегі  тербелісі.  Математикалық  маятник.  

Физикалық маятник. 

19.Бағыттас  және  Өзара  перпендикуляр  тербелістерді  қосу.  Векторлық 

диаграмма. Траектория теңдеуі. 

20. Еркін өшетін тербелістерінің дифференциалды теңдеулері және оны 

шешу. Өшу коэффициенті, өшудің логарифмдік декременті, сапалылық.  

21.  Еріксіз  тербелістер.  Еріксіз  тербеліс  фазасы  және  амплитудасы. 

Резонанс. Ерксіз тербелістерінің дифференциалды теңдеулері және оны шешу. 

22. Толқындық процестер. Толқын қозғалысының негізгі сипаттамалары. 

Толқын теңдеуі. Жазық және қума толқын. Фазалық жылдамдық  

23. Дыбыс. Ультрадыбыс. Ультрадыбысты техникада қолдану. 

Статистикалық физика және термодинамика. 

24.Молекула-кинетикалық  теорияның  (МКТ)  негіздері.  МКТ-ң  негізгі 

теңдеуі.  Температураның    молекула-кинетикалық  түсіндірмесі.    Идеал  газ 

молекулаларының орташа кинетикалық энергиясы. 

25.Термодинамикалық  параметрлер.  Идеал  газ  күйінің  теңдеулері.  Тепе 

теңдік термодинамикалық процесстердің  термодинамикалық  диаграммалары. 

Газ заңдары.  

26.Идеал  газдардың  жылу  сыйымдылығының  молекула-кинетикалық 

теориясы. 

Дененің 


жылусыйымдылығы, 

меншікті 

және 

мольдік  жылусыйымдылық. Майер формуласы. 

 27.Статистикалық  үлестірулер.  Флуктуациялар  және  ықтималдылық. 

Максвелл үлестіруі. Бөлшектің жылулық қозғалыс жылдамдықтары.  

28.Сыртқы  потенциалдық  өрістегі  бөлшек  үшін    Больцман  үлестіруі.   

29.Еркіндік дәреже саны. Энергияның еркіндік дәрежесі бойынша 


таралуы. Идеал газдың ішкі энергиясы.  

30.  Идеал  газдың  ішкі  энергиясы,  жұмысы  және  жылу  мөлшері 

Термодинамика    негіздері.  Термодинамиканың  бірінші  бастамасы  және  оны 

изопроцесстерге қолдану. 

31.  Қайтымды  және  қайтымсыз  жылулық  процестер.  Жылулық 

қозғалтқыштар. Карно теоремасы.  Карно циклі және оның ПӘК-і.  

32.  Бірінші және  екінші  текті  фазалық ауысу.  Фазалық  тепе-теңдік  және 

фазалық ауысу. Клапейрон-Клаузиус теңдеуі.Метастабильді күй. Үштік нүкте. 

33. Молекулалардың еркін жүру жолының орташа ұзындығы мен орташа 

соқтығысу саны. Релаксация уақыты. 

М

олекуланың эффективті диаметрі 34.Тепе-теңсіз термодинамикалық жүйедегі  тасымал құбылысы. Тасымал 

құбылысының  жалпы  сипаттамасы.  Жылуөткізгіштік,  тұтқыр  үйкеліс, 

диффузия  -  тасымал  құбылыстарының  молекула-кинетикалық  теориясы. 

Тасымалдау коэффициенттері. 

35.  Реальды  газдар.  Молекулалардың  әсерлесу  күштері.  Ван-дер-Ваальс 

теңдеуі.  Ван-дер-Ваальс изотермалары. 

36.Келтірілген  жылу.  Энтропия.  Энтропияның  күй  ықтималдылығымен 

байланысы. 

37.  Термодинамиканың  екінші  бастамасы  және  оның  физикалық 

мағынасы. 

Термодинамиканың 

екінші 


бастамасының 

статистикалық 

түсіндірмесі.Ашық  сызықсыз  жүйедегі  энтропия.  Өздігінен  ұйымдасатын 

жүйелер. Электростатика. 

38.Электр зарядының өзара әрекеттесуі. Электр зарядының сақталу заңы. 

Электр өрісі. Электр өрісінің кернеулігі.Суперпозиция принціпі. 

39.  Электр  өрісі.  Электр  өрісінің  кернеулік  вектор  ағыны.  Гаусс 

теоремасы.  Гаусс  теоремасын  электр  өрістерінің  кернеуліктерін  есептеу  үшін 

қолдану. 

 40.Электр өріс кернеулік векторының циркуляциясы. Электростатикалық 

өрістің жұмысы.  

41.Потенциал.    Электростатикалық  өріс  потенциалы  мен  кернеулік 

векторының байланысы. 

42.Электрлік диполь. 

43.Электростатикалық  өрістегі  диэлектриктер.  Полриязация  зарядтары.  

Полярлану. Заттың диэлектрлік қабылдағыштығы. D электрлік ығысу векторы. 

 

44. Диэлектриктер түрлері. Екі диэлектриктер шекарасындағы шарттар. 45.  Электростатикалық  өрістегі  өткізгіштер.  Өткізгіште  зарядтардын 

таралуы. Өткізгіш ішіндегі және өткізгіш бетіне жақын аймақтағы электр өрісі.  

46.Электр  сыйымдылығы.  Конденсаторлар.  Сфералық,  цилиндрлік  және 

жазық конденсаторлар сыйымдылықтары. 

47.Электр  зарядтарының  өзара  әсерлесу  энергиясы.  Зарядталған 

конденсатор  және  өткізгіштер  жүйесінің  энергиясы.  Электростатикалық  өріс 

энергиясы. Электростатикалық өріс энергиясының көлемдік тығыздығы.  

Тұрақты ток. 


48.  Тұрақты  электр  тогы.  Электр  тогының    жалпы  сипаттамалары  және 

бар  болу  шарты.  Электр  өрісінің  стационарлығы.  Металдардың  электр 

өткізгіштігінің классикалық электрондық теориясы.  

49.  Гальваникалық  элементтің  ЭҚК.  Гальваникалық  элементі  бар  тізбек 

бөлігі  үшін  жалпыланған  Ом  заңы.  Джоуль  -Ленц  және  Ом  заңының 

дифференциалдық түрі. Кирхгоф ережелері. 

50.Газдардағы және плазмалардағы  электр тогы.  

Магнетизм. 

51.  Вакуумдеі  магнит  өрісі.  Магнит  индукция  векторы,  магнит  өрісінің 

күш сызықтары. Суперпозиция принципі. 

52. Магнит өрісі. Био-Савар-Лаплас заңы. Қарапайым жүйелердің магнит 

өрісін есептеу. 

53.    Магниттік  өрістегі  тогы  бар  орам.  Рамкаға  әсер  ететін  күштер 

моменті.  Магнит  ағыны.  Магнит  өрісі  үшін  Гаусс  теоремасы.  Тогы  бар 

өткізгіштің магнит өрісінде орын ауыстыру жұмысы.  

54. Магнит өрісіндегі зарядталған бөлшек. Ампер және Лоренц күштері. 

55.  Заттардағы  магнит  өрісі.  Магнетиктің  түрлері.  Диамагнетиктер. 

Парамагнетиктер.  Екі  изотропты  магнетиктердің  арасындағы  В  және  Н 

векторлар үшін шекаралық шарттар. 

56.Ферромагнетиктер. Магнииті  гистерезис.   Кюри температурасы. 

57.  Магниттеліну.  Магнит  өрісінің  кернеулігі.  Заттардағы  магнит  өрісі 

үшін толық ток заңы.   

 

6 Студенттердің баға деңгейі жөнінде ақпараттар 6.1 Бағалау жүйесі 

   Сіздің  білім  деңгейіңіз  оқудың  кедиттік    технологиясында  қабылданған 

бағдарламасы  бойынша  қорытынды  бағалар  шкаласына  сәйкес  бағаланады  (1 

кесте).  

1 кесте 

Баға 

Балдың 

сандық 

эквиваленттері 

Пайыздық 

мазмұны 

Бағаның бұрынғы түрі 

А 

4,0 


95-100 

Үздік 


А- 

3,67 


90-94 

Үздік 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

3,0 


80-84 

Жақсы 


В- 

2,67 


75-79 

Жақсы 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық.  С 

2,0 


65-59 

Қанағаттанарлық. С- 

1,67 


60-64 

Қанағаттанарлық. Д+ 

1,33 


55-59 

Қанағаттанарлық. Д- 

1,0 


50-54 

Қанағаттанарлық. 0-49 Қанағаттанарлықсыз 

Рұқсат  рейтингісінің  бағасы    семестр  бойына  жинақталады  және  оқу 

жұмысының барлық түрлері мен аралық бақылауды қамтиды. Жұмыстардың әр 

түрі  100  баллдық  шкаламен    бағаланады  және  2-ші  кестеге  сәйкес 

коэфициенттік  деңгей  рұқсаты  ағымдағы  бақылаудың  орташа  бағасына 

қосылады. 

2 кесте. Әр жұмыс түрінің маңыздылығы. 

Параметрлер 

Коэффициент салмағы 

Дәрістік сабақтарға қатысу 

0,05  

СӨЖ 


0,10 

Машықтандыру сабақтарындағы жұмыс 

0,25 

ЕСЖ қорғау 0,35 

Зертханалық жұмыстар 

0,25 

Жіберілу рейтингінің қорытындысы (ЖД) 1,00 

Аралықбақылау  (АБ)  семестрде  екі  рет  өткізіледі  (Б1  және  Б2)  және  әр 

қайсысы оқытушымен 100 балдық шкаласымен бағаланады. . 

 

Бақылау рұқсаттамасы PLATONUSақпараттық жүйесімен есептеледі: БР=(Б1+Б2)/2*0,2+Ор*0,8 

Қорытынды баға келесідей шығарылады  

 

Қ=0,6БР+0,4Е,  

Е – емтихандықбағаның сандықбаламасы. 

 

6.2 Балл қойылу саясаты 

 

 Ең  жоғарғы  бағалар  жұмыстың  сапасына  және  орындалуына  қарап қойылады.  Бағалау  баллдары  практикалық  және  дәрістік  сабақтарына  қатысу 

күндерімен, оқып-тану іс-әрекеттеріндегі белсенділіктерімен есептелінеді.  

ЕСЖ  орындау  кезінде  бағалау  баллдары  А,В  және  С  деңгейлерге 

бөлінеді.  Бұл деңгейлердің  ең  үлкен баллдары  А  деңгейі үшін-78%,  В деңгейі 

үшін– 88%, С деңгейі үшін– 100%. 


 

 

6.3Білім  алушылардың  оқу  орындарының  баға  аударымдары

 

ҚР-ғы  оқитындардың  оқу  жетістіктерінің  бағалаудың  баллдық-рейтингтік  әріптік  жүйесіне  ECTS  (Кредиттерді  жинақтау  жәнетрансферттің 

(ауыстырудың)  Европалық жүйесі) бойынша   бағаларды ауыстыру және кері 

орындау 3 - 4 кестелерге сәйкес жүргізіледі.   

 

3-кесте.ҚР  оқитын  оқу  жетістіктерініңбағалаудың  баллдық-рейтингтік  әріптік жүйесі  ECTS  бойынша   бағаларды ауыстыру 

 ECTS бойынша 

бағалар 

Әріптік 

жүйедегі 

бағалар 

Балдарды 

сандық 

эквивалент

і 

 

Пайыздық 

мазмұны 

Бағаның бұрынғы 

түрі 

А 

А 

4,0 100 

Үздік 


В 

В+ 


3,33 

85 


Жақсы 

С 

В 

3,0 80 

С 

2,0 65 

Қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F Қанағаттанарлықсыз 

 

4-кесте.Балды  –ретингтік  әріптікҚР  баға    жүйесіне  сәйкесECTS    бойынша бағалар 

Әріптік 

жүйедегі 

бағалар 

Балдың 

сандық 

эквиваленті 

 

Пайыздық 

мазмұны 

Бағаның бұрынғы 

түрі 

 ECTS бойынша 

баға 

А 

4,0 95-100 

Үздік 


А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

Қанағаттанарлық С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

Қанағаттанарлық 

0-49 

Қанағаттанарлықсыз FX, F 

 

7 Курс саясаты: 

- сабақты жібермеу және сабаққа кешікпеу; - машықтандыру және зертханалық сабақтарға дайындалу;  

-мұғалімнің ұсынған дәрісін мұқият тыңдау; 

-белгілі себептермен жіберілген зертханалық сабақтарды өтеу; 

(деканаттан және рұқсат қағазы болған жағдайда

- кестеге сәйкес есептеу сызбалық жұмыстарды орындау және тапсыру; 

- үйде және кітапханаларда өздігінен дайындалу.  

8 Академиялық этикалардың нормалары: 

- ұқыптылық; 

- тәрбиелілік; 

- қайырымдылық; 

- турашылдық; 

- жауаптылық; 

- аудиторияда жұмыс жасалғанда телефон өшірілуі керек. 

 

Қайшылықтар туындаған жағдайларда оқу тобында оқытушымен немесе эдвайзермен,  күрделі  жағдайда  деканат  қызметкерлерімен  ашық  талқылану 

қажет.  


 

9 Әдебиеттер тізімі 

 

Негізгі: 

1. Физика 1. Дәрістер конспектісі. Л.Х. Мажитова., Р.Н. Сыздықова., Г.Н. 

Наурызбаква. Алматы: АУЭС, 2014 ж.- 59 б. 

2.  Физика.  Механика.  Зертханалық  жұмыстарды  орындауға  арналған 

әдістемелік нұсқаулар.- Алматы: АЭжБУ, 2015 ж. 

3. Статистикалық физика және термодинамика. Зертханалық жұмыстарды 

орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар. /Байпақбаев Т.С., Қарсыбаев М.Ш., 

Сыздықова Р.Н. -Алматы: АЭЖБУ, 2011 ж.- 33б. 

4.  Электростатика  және    тұрақты    ток.  Зертханалық  жұмыстарды 

орындауға  арналған әдістемелік нұсқаулар (Барлық мамандық пен барлық оқу 

түріне  арналған  )  Байпақбаев  Т.С.,  Мамырбаева  Г.Ә.,  Кенжебекова  А.И.  - 

Алматы: 


АЭЖБИ, 2016.- 35 б.

 

5.  Электромагнетизм.  Зертханалық  жұмыстарды  орындауға    арналған әдістемелік нұсқаулар (Барлық мамандық пен барлық оқу түріне арналған) Т.С. 

Байпақбаев,  Л.В.  Завадская,  Л.Х.  Мажитова,  Л.А.  Тонконогая.  -  Алматы: 

АЭЖБИ, 2008.- 35 б. 

6.  Физика  1.Физика  курсын  меңгеруге  арналған  әдістемелік  нұсқаулар 

және  бақылау  тапсырмалары.  5В071600-құрал  құрастыру  /  Қарсыбаев  М.Ш., 

Абдалиева Н.Т., Сәрсенбаева С.Н.. -Алматы: АЭЖБУ, 2012 – 27 б.   

7.Мажитова  Л.Х.,  Қарсыбаев  М.Ш.  Виртуальный  лабораторный 

практикум по физике.-Алматы: Алем, 2002. 

8.Қойшыбаев Н. Механика.-Алматы; Зият-пресс,2005.-т.1 


9.Қойшыбаев  Н.  Физика.Оқу  құралы.  Т.1:  Механика.  Молекулалық 

физика.-Алматы;2001. 

10.Қойшыбаев Н. Электр және магнетизм.-Алматы; Зият-пресс,2006.-т.3 

11.Байпакбаев  Т.С.,  Карсыбаев  М.Ш.  Жалпы  физика  курсы  есептер 

жинағы. –Алматы.: АЭжБУ, 2014. 

12. Савельев И.В. Жалпы  физика курсы.- Алматы.:Мектеп, 1977. - т. 1. 

13. Савельев И.В. Жалпы  физика курсы.- Алматы.:Мектеп, 1977. - т.2. 

14. Детлаф А.А.  Курс физики. -М.:  Высш. шк., 2002. 

15. Трофимов Т.И. Физика курсы. – М.: Академия., 2006. 

16.  Трофимов  Т.И.  Курс  физики  с  примерами  решения  задач.Т.1  –  М.: 

Конрус., 2010 

17.Трофимова  Т.И.  Сборник  задач  по    курсу  физики  для  вузов/    Т.И. 

Трофимова.-М: Ониск 21 век,2003.-384с. 

18.  Иродов  И.Е.  Задачи  по    общей  физики/  Иродов  И.Е.-М: 

Бином.Лаборотория знаний,2001.-416с. 

19.Трофимова  Т.И.  Физика  в  таблицах и  формулах/  Т.И.  Трофимова.-М: 

ДРОФА, 2009.-430с 

20.Волькенштейн  В.С.  Жалпы  физика  курсының  есептер  жинағы.  –

Алматы.: Нур-принт, 2012. 

21. Явровский Б., Пинский А.,Основы физики., Учебник., Т.1. М:2000. 

22. Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачник по физике.- М.: Высш. шк. , 2006 

Қосымша:   

 23.Трофимова Т.И. Физика курсы бойынша шешулері қоса берілген 

 есептер жинағы.-М: Жоғарғы мектеп, 2010. 

24.  Савельев  И.В.  Сборник  вопросов  и  задач  по    общей  физики/  И.В. 

Савельев -М: АСТ.2001.-472с. 

25.Грабовский  Р.И.  Курс  физики./  Р.И.  Грабовский:  Лань.-СПб;М: 

Краснодар,2012.-607с 

26. Иродов И.Е. Механика. Основы законы.//Иродов И.Е.-М: Бином,2014-

309с. 

27  Иродов  И.Е.  Электромагнетизм.  Негізгі  заңдар.//Иродов  И.Е.-М: Бином, 2013-309с. 

28.Лазовский    В.Н.Курс  физики:  Т  1./  В.Н.  Лазовский  –Лань.-СПб;М: 

Краснодар, 2001. 

29. Гладков Л.Л. и др.Физика практикум по решению задач.-СПб: Лань-2014. 

 

 

Каталог: student -> sillabus
sillabus -> Ақпараттық технология факультеті Әлеуметтік пәндер кафедрасы
sillabus -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі коммерциалық емес ақ «алматы энергетика және байланыс универитеті»
sillabus -> Ақпараттық технологиялар факультеті «Ақпараттық жүйелер» кафедрасы
sillabus -> Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі
sillabus -> Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі
sillabus -> Бекітемін жылу энергетика факультетінің деканы Зияханов М. У. 2015 ж. ZhTob 2230 «Жылутехникалық өлшеулер мен бақылау»
sillabus -> Syllabus қазақ тілі-2 пәні бойынша 5В060200-Информатика бағыты
sillabus -> Әлеуметтік пәндер кафедрасы
sillabus -> Әлеуметтік пәндер кафедрасы
sillabus -> 5В081200 – «Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету»


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет