Спорттың таңдаған түрінен кәсіби жаттықтырушылық қызметін жетілдіруДата28.01.2022
өлшемі30.63 Kb.
#24487
түріСабақ

Спорттың таңдаған түрінен кәсіби жаттықтырушылық қызметін жетілдіру.

Пәннің коды: SPTDI VS 4308

Пәннің типі: Кәсіптік пән, міндетті компонент

Пән деңгейі: бакалавриат

Оқу жылы: 4

Оқу семестрі: 7

Кредиттер саны: 3

Дәріс берушінің аты жөні: Боқаев Оспан Тілесұлы – аға оқытушы

Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік):

Студенттерді мамандандыру сабақтарында оқулық тәжірибе өткізу жәнепайдалану,дайындықты басқарудағы жаттықтыру қызметін жетілдіру жұмыстарына дайындау.

Деректемелер: Педагогика, Анатомия, Физиология, Д.Ш жәнеС. Теориялық оқыту әдістемесі, Психология.

Курстың/пәннің мазмұны: Дайындықты басқарудағы жаттықтыру қызметін жетілдіру (жоспарлау,жаттықтыру процессін ұйыдастыру, жарыс өткізу,ғылыми-зерттеу жұмыстарын бақылау,техникалық,тәсілдік,психологиялық,зиялылық,теориялық бойынша)студенттерді мамандандыру сабақтарында оқулық тәжірибе өткізу.Ғылыми-зерттеу жұмыстарын пайдалана отырып әдістемелік сабақтар өткізу.

Ұсынылатын әдебиеттер:

1.Учебник легкая атлетика. Под, ред. Н.Г. Озолина, М., ФиС, 1989.

2.Учебник тренера по легкой атлетике. Под, ред. Хоменкова Л.С. М., ФиС, 1984.

3.Учебник легкая атлетика. Под, ред. Ю.Л. Маркова , М., ФиС, 1982.

4.Организация и судейство легкой атлетики. М., ФиС, 2000.

5.Тренажеры и специальные упражнения в легкой атлетике. Под, ред. Алабина. М.,ФиС, 1984.

6.Бег, прыжки, метания. Под. ред. Ломан И.Г., М., ФиС, 1984.

7.Платонов В.Н. «Подготовка квалифицированных спортсменов», М., ФиС, 1986., 286с.

8.И. Тер-Ованесян, «Подготовка легкоатлетов», Терра-спорт, М., 200

9.Озолин Н.Г. «Настольная книга тренера (наука побеждать)». Москва АСТ Астрель, 2004.

10.Матвеев Л.П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов. Киев, 2003г,, 317с.

11.Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Киев, Олимпийская литература 1997г,, 583с.

Сабақ беру әдістері:Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау нысаны: әріптік-рейтингтік жүйе 100 балдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қортынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша

Мамандық бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластар, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).

Пәннің атауы: Емдік дене шынықтыру және массаж

Пәннің коды: LFK 3305

Пәннің типі: Кәсіптік пән, таңдау компоненті

Курс/пән деңгейі- бакалавриат

Оқу жылы: 3

Оқу семестрі: 5

Кредиттер саны: 3

Дәріс берушінің аты-жөні: Турспенбетова С.Т.- аға оқытушы

Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік): оқу орындарында, сауықтыру, калпына келтіру орталықтарында және арнайы медициналық мекемелерде сырқат сипатынын даралық ерекшеліктерін ескере отырып массаж және емдік дене шынықтырудың арнайы әдістемелерін қолдануға, білімдер мен дағдыларды меңгерген мамандарды даярлау.

Курсты бітірген студенттер білуге тиісті:емдік жаттығулардың және массаждың негізгі механизмдерін;емдік дене тәрбиесің және массажды қолдануға болатын және болмайтын кезендерін;әр түрлі патологиялық жағдайлармен жарақаттардағы емдік дене жаттығуларды ұйымдастыру жұмыстарын;Дене тәрбиесі жоғары оқу орынының студенттері жасай алуы керек:емдік дене шынықтыру тәсілдерін сұрыптай білуге, белгілі міндеттерді қоюға;ағзаның физиологиялық мүмкіндіктеріне, патологияның түріне байланысты дене жүктемелерін саралауға;әр түрлі нозологиялық жағдайларда, аурулармен жарақаттарда емдік дене тәрбиесі әдістерін негіздендіруге.

Деректемелер: Анатомия, физиология, гигиена, педагогика, ДТ ілімі мен әдістемесі.

Курстың/пәннің мазмұны: Дене жаттығулардың емдік әсерінің механизмдері және клинико-физиологиялық негіздеу, емдік дене шынықтырудың әдістемелік негіздері, жүйке жүйесінің зақымдары мен ауруларында, жарақаттарда, хирургиялық ауруларда, тірек-қимыл аппараттының және ішкі органдардың ауруларында ЕДШ жеке әдістемелері. Спортшыларды қалпына келтіруде емдік гимнастиканың алатын орны. Емдік гимнастиканы қолдануға болатын және болмайтын кездер. Массаждың гигиеналық негіздері. Массаждың жіктелуі, әдістері, түрлері және жүйелері.Массаждың негізгі тәсілдері.Дененің бөліктеріне массаж.Спорттық массаждың түрлері. Спорттық жарақаттарда және аурулардағы массаж. Өзі-өзіне массаж. Спортың әр түрлеріндегі массаждың ерекшкліктері.

Ұсынылатын әдебиеттер:

1.Икиманова Г.Қ. Емдік гимнастика, Алматы, 2001

2.Дубровский В.И. Лечебная физическая культура. М., 2001

3.Икиманова Г.Қ. Массаж туралы ұғым.Алматы, 1991

4.Макаров В.А. Спортивный массаж.М., ФиС. 1975

5.Дубровский В.И. Лечебный массаж. Гум. изд. центр ВЛАДОС, 2003

Сабақ беру әдістері:Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау нысаны: әріптік-рейтингтік жүйе 100 балдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қортынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша

Пәннің атауы: Арнайы медициналық топтарда сабақ өткізу

Пәннің коды: MPCMG 3306

Пәннің типі: Кәсіптік пән, таңдау компоненті

Курс деңгейі: Бакалавр

Оқу жылы: 4

Оқу семестрі: 8

Кредит саны: 1

Дәріс беруші:

Бағдарламаның қысқаша курсы: Науқас адамды емдеу үшін қолданылатын қимыл-қозғалыстар барлық жүйені, жүйке тамырларын шындап, шынықтырып, қызмет әрекетін арттырады. Сондықтан емдік гимнастикамен шұғылдану жасқа, жынысқа қарап шектелмей, өмір бойы қолдынылады.

Дағдылары мен құзыреттілігі: Кәсіби іс-әрекетке байланысты аурулар мен жарақаттанған спортшыларды қалпына келу жеке әдістемелерін білу.

Постреквизиттер: «Дене шынықтыру және спорт түрлерінің физиологиялық негіздері», «Спорттық медицина»

Пәннің атауы: Шығыс жекпе-жек түрлері

Пәннің коды: VVE 4301

Пәннің типі: Кәсіптік пән, таңдау компоненті

Курс деңгейі: Бакалавр

Оқу жылы: 4

Оқу семестрі: 8

Кредит саны: 1

Дәріс беруші: Абдулхасанов А.И., Куатбеков Ш.Н.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Шығыс жекпе-жегінің шығу тарихы. Шығыс жекпе жегіне қойылатын гигиеналық талаптар. Жарақаттың алдын алу жолдары. Шығыс жекпе жегінен жарыс ережелері. Төрешілер міндеті.

Дағдылары мен құзыреттілігі: Күресшінің жалпы дамыту және арнайы жаттығуларды, техникалық және тактикалық қимылдарды жасай білу. Техника – тактикалық қимылдарды оқыту (үйрену) дене және моральды – жігер қасиеттерін тәрбиелеуге әдістемесін оқып білу.Деректемелер: Қазақ күресі, еркін күрес.

Пәннің атауы: Стол теннисі және оқыту әдістемесі

Пәннің коды: N TEN 4303

Пәннің типі: Кәсіптік пән, таңдау компоненті

Курс деңгейі: Бакалавр

Оқу жылы: 4

Оқу семестрі: 8

Кредит саны: 1

Бағдарламаның қысқаша курсы: Стол теннисінен жарыс өткізу ережелері. Жеке және тактикалық дайындық. Ойын қимылдарын үйрету. Ойыншы тұрысы.

Дағдылары мен құзыреттілігі: Техника – тактикалық қимылдарды үйрету, дене және моральды-жігер қасиеттерін тәрбиелеу әдістемесін оқып білу.Төрешілік ету әдістемесі мен жарыстарды ұйымдастырып өткізу дағдыларын игеру. Деректемелер: Волейбол,

дене шынықтыру және спорт теориясы мен әдістемесі.

Пәннің атауы: Шағын кешенді ауыл мектептерінде дене шынықтыру сабағын өткізу ерекшеліктері

Пәннің коды: Os pr ML sh 4311

Пәннің типі: Кәсіптік пән, таңдау компоненті

Курс деңгейі: Бакалавр

Оқу жылы: 4

Оқу семестрі: 8

Кредит саны: 1

Дәріс беруші: Егізбаев Жақсыбек – педагогика ғылымд.кандидаты,академ. профессор

Курстың мақсаты: Шағын кешенді ауыл мектептеріндегі дене шынықтыру сабағын өткізудің ерекшеліктеріне мамандарды арнайы дайындау.

Оқу барысында дене шынықтыру және спорт саласындағы болашақ маманға мынадай біліктіліктер мен дағдыларды меңгеру қажет:

Шағын кешенді ауыл мектептерінде жүргізілетін дене шынықтыру сабағында базалық дайындықты қамтамасыз ету;

Жеткіліксіз құрал-жабдықтардың санын, сапасын арттыру;

Шағын кешенді ауыл мектептерінде дене шынықтыру сабағының жүргізілу, ұйымдастырылу деңгейін арттыру;

Шағын кешенді ауыл мектептерінде жүргізілетін спорт шараларының ауықымын, көлемін кеңейту;

Шағын кещенді ауыл мектептерінде оқитын оқушылардың дене тәрбиесі мен спортқа қызығушылығын арттыру.

Курстың мазмұны: Бағдарлама студенттердің шағын кешенді ауыл мектептерінде дене тәрбиесін оқыту әдістемесі мен ілімін оқып үйренуін, ұлттық қимыл-қозғалыс ойындарын өткізуді, мектепте дене шынықтыру сабағын жоспарлауды, сыныптан тыс жұмыстар түрлерін, спорт сауықтыру жұмыстарын өткізуді, туристік аяхат жорықтарын ұйымдастыру жұмыстарын атқару үшін кәсіби-педагогикалық дағдыларды қалыптастыруды қарастырады.

Ұсынатын әдебиетттер:

Качашкин В.М.Методика физического воспитания / Учебник. – М.: «Просвещение» - 1980 г.

Пензуллаева Л.И. Физическое воспитание малокомплектной школе / Учебник. – М.: «Просвещение» - 1990 г.

Гуревич Л.П. Физическое воспитание малокомплектной школе / Учебник. – М.: «Просвещение» - 1989 г.

Горчакова Л.П. Физическое воспитание малокомплектной школе / Учебник. – М.: «Просвещение» - 1982 г.

Качашкин В.М. Физическое воспитание в начальной школе / Учебник. – М.: «Просвещение» - 1983 г.

6. Есіркепов Ж.М. Шағын кешенді ауыл мектептерінде дене шынықтыру сабағын өткізудің ерекшеліктері / Оқу құралы. – Алматы, 2008. – 168 б.

Сабақ беру әдістері:Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау нысаны: әріптік-рейтингтік жүйе 100 балдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қортынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша

Мамандық бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластар, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).

Пәннің атауы: Кәсіби спорт

Пәннің коды: РROFSР 4211

Пәннің типі: Базалық пән, таңдау компоненті

Курс деңгейі: Бакалавр

Оқу жылы: 4

Оқу семестрі: 8

Кредит саны: 1

Дәріс беруші: Егізбаев Жақсыбек – педагогика ғылымдарының кандидаты,академ. профессор

Курстың мақсаты: Кәсіпқой спорттың ерекшілектері және оның әлемдік деңгейдегі орны, қазақ еліндегі кәсіби спорттың деңгейі туралы білім беру

Деректемелер: «Спорт тарихы», «Дене тәрбиесімен спорттың теориясы

мен әдістемесі» пәндері бойынша білім алды.

Курстың мазмұны: Кәсіби спорттың тарихи даму кезеңдері. Әр мемлекеттердегі кәсіби спорт. Әлемдегі кәсіби спортпен шұғылданушылардың құқықтық негіздері.

Ұсынатын әдебиетттер:

1. С.И.Гуськов «Профессиональный спорт,

2.«Спортивный спонсор», Н.В.Платонов

3. «Олимпийский спорт», «Большой спорт» А.Кондрашова

Сабақ беру әдістері:Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау нысаны: әріптік-рейтингтік жүйе 100 балдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қортынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысшаМамандық бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластар, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).

Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет