*!Су мұздатқыштарын қолдануға болатын сұйықтықтың қайнау температурасы аспау


Пропанол-2-нің конц. Күкірт қышқылымен реакциясының механизмі:Элиминдеубет14/94
Дата25.01.2023
өлшемі10.2 Mb.
#62780
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   94
1.2.3.

 1. Пропанол-2-нің конц. Күкірт қышқылымен реакциясының механизмі:Элиминдеу

 2. Диэтил эфирін йодты сутек қышқылының артық мөлшерімен қыздырғанда түзіледі:

2C2H5J + Н2О

 1. Пропантиол-1-дің жұмсақ жағдайда тотығуының нәтижесінде түзіледі:

сн3- сн2- сн2- s - S - СН2- сн2- сн3

 1. Пропантиол-1-дің қатаң жағдайда тотығуының нәтижесінде түзіледі: C) сн3- сн2- сн2- so 3h

СН3СОСІ+ CH3NH2 = CH3CONHCH3+ НСl әрекеттесуі мына реакцияларға жатады:SN СН3СОСІ+ CH3NH2 - » CH3CONHCH3+ HCl реакциясындағы метиламин:Нуклеофил Этиламин 1 моль хлорэтанмен әрекетгескенде түзіледі: Диэтиламин.
Аммиак пен аминдердің алкилгалогенидпен алкилдену реакциясы жатады: Электрофильдік қосып алуға.
Азотты қышқылмен өрекеттесу нәтижесінде этиламиннен түзіледі:Этанол жэне азот.
Азотты қышқылдын әсерінен диазоний тұздарын түзетін аминдер:Біріншілік ароматты Ең күшті негіз:N H2- C 6H4 - O H
Диметиламин азоты қышқылмен әрекетгескеңде түзіледі:Нитрозоамин. Біріншілік, екіншілік және үшіншілік аминдерді ажыратады:Азотты қышқылмен. Азотты қышқылмен метиламинге әсер еткенде түзіледі:Метил спирті.
Азоггы қышқылмен пропиламинге әсер еткенде түзіледі:Пропанол-1
Азотты қышқылмен екіншілік аминдерге әсер еткенде түзіледі:Нитрозоамин. Диметиламинді йодметанмен алкилдеу нәтижесінде түзіледі:Триметиламин. Триметиламинді йодметанмен алкилдеу нәтижесінде түзіледі:Тетраметиламмоний йодиді. Қүрамында амин тобы бар органикалық қосылыстар:Аминдер.
Біріншілік амин:Этиламин. Үшіншілік амин:Триметиламин. Ароматты амин: Дифениламин.
Аммиактың артық мөлшері әсер еткенде алкилгалогенидтерден түзіледі:Біріншілік амин. Аминдер қышқылдармен әрекеттесіп түзеді:Түздар.
RNH2 + R'Br -> RNHR' + HBr реакцияның механизмі:Электрофилді орын басу. Аммиак пен аминдерді алкилдеу реакциясының механизмі:Нуклеофилді орьн басу. Газды ортада негіздік касиеті жоғары амин: Біріншілік алифатты.
Үшіншілік алифатты аминдер әрекетгеспейді: Азотты қышқылымен.
Азот бөле жүретін дезаминдеу реакциясы мына аминдерге тән:Біріншілік алифатты. Анилин мен азотты қышқылдың қышқылдық ортада реакциясы түзеді:Диазоқосылысты.
Біріншілік ароматты аминдердің азотты кышкылмен қышкылдық ортада суытканда реакциясы түзеді:
Диазоқосылысты.
Диметиламин азотты қышқылмен түзеді:Нитрозоаминді. Этиламин азотты қышқылмен түзеді:Этанол мен азотты. Триметиламин азот қышқылмен түзеді:Нитрозоқосылыс.
C4H11N формуласьша сәйкес келетін біріншілік аминдердің изомер саны:5
Біріншілік жэне екіншілік аминдердің негіздік қасиеттері анықталады:Минералдық қышқылдармен.
Шифф негіздерінің жалпы формуласы: Ar - N = СН – R Диазоқосылыстардың жалпы формуласы:Аг — N = N Ci Азоқосылыстардың жалпы формуласы:Ar-N = N – Ar
Анилин мен бром суын араластырғанда түзіледі:2,4,6-триброманилин.
Диметиламиннің хлорсутек қышқылымен әрекеттесу нәтижесінде түзіледі: [(CH3)2NH2]+CI
Мына схема бойынша реакция жүрмейді:(C2H5)3N + CH3— CH =0 Аммиакты және аминдерді ацилдеу мына реакция түріне жатады:SN Азотты қышқылмен әрекеттескенде спирт түзетін қосылыс:Этил амин. Екіншілік амин:CH3-NH-CH3
Біріншілік аминдерге сапалық реакция:CH3NH2 + CHCI3 + 3NaOH Нәтижесінде изонитрил түзіледі: CH3NH2 + CHCI3 + 3NaOH Нәтижесінде метанол түзіледі:CH3NH2 + HN 0 2
Нәтижесінде пропанамин-1 түзіледі:c h ,c h ,c h 2n o 2 + н ,
Метиламиннің артығымен берілген метилхлоридпен әрекеткескендегі өнімі:(CH3)2NH C6H5NH2+ HNO2+ HCl-» [C6H5N2]+Cl- + H20 реакциясы аталады: Диазоттау.
Ароматты аминдер азотты қышқылмен әрекеттесіп диазоқосылыстар түзіледі:Суытқанда. Диазоттау реакцияларында диазоттаушы болып табылады:HNО2
Диазо қосылыстардың ароматты аминдермен немесе фенолдармен әрекеттесу реакциялары аталады: Азо бірігу
Диазоний тұздары ароматты аминдермен әрекеттескенде түзіледі: Азобояғыштар
Қышқылдық ортада натрий нитритімен әрекеттесу нәтижесінде анилиннен түзіледі: Диазоқосылыс.
Азо бірігу реакциясы келесі қосылыстардың арасында жүреді: Арилдиазоний туздары және ароматтық аминдер.
Азо бояғыштарды мына қосылыстың туындысы деп қарастырады:Азобензолдың. Диазоний тұздары мен азо бірігу реакциясына қатысады:Ароматтыаминдер мен фенолдар
Кейбір азобояғыштардың түсі ортаның PH- на байланысты өзгереді, сондықтан оларды қолдануға болады:Индикаторлар.
Ароматы аминнің тұзының ерітіндісіне азотты қышқылмен әсер ету:Диазоттауреакциясы. C6H5N2Cl сумен әрекеттескенде түзіледі:фенол
C6H5N2Cl сумен әрекеттескенде бөлінетін газ:Азот. C6H5N2I пен КІ қыздырғанда түзіледі:п-дийодобензол. С6Н5 –N2Cl қосылысы: Диазоқосылыс.
Диазоний тұздарының жалпы формуласы: ArN+2X-
NaNO2 мен қышқылдық ортада әрекеттесіп диазоний тұздарын түзеді. Біріншілік ароматты аминдер
Диазоний тұзын аминдерді азотты қышқылмен әрекеттестіріп алуға болады: Біріншілік ароматты.
п-Ди нитро бензолды диазоний тұзы арқылы алады: Сульфанил қышқылынан (п-амино бензол сульфо қышқыл).19 сұрақ
Диазоний тұзына әсер еткенде жай эфир түзеді:спирт
Азот әркесу реакциясы мына косылыстардьң арасында жүреді:Арилдиазоний тұздары және фенол.
Азоқұрастырушы дегеніміз:Арилдиазоний түздары.
п-Нитроанилинкызылын (п-нитробензолазо-(3-нафтол) мына схема бойынша алады:п- нитробензолдиазоний сульфаты + бета-нафтол
Диазоттауреакциясыныңнәтижесіндедиазонийтұзынтүзеді:п-метиланилин. Диазоттауреакциясыныңнәтижесіндедиазонийтұзынтүзеді:бета —нафтиламин. Диазоттауреакциясыныңнәтижесіндедиазонийтұзынтүзеді:Фенилгидроксиламин.
п-Гидроксифенилдиазонийтұзының этил спиртіменнуклеофилдікорынбасуреакциясыныңөнімі:1,4-дигидроксибензол
п-Нитрофенилдиазонийтұзыныңметанолменрадикалдыорынбасуреакциясыныңөнімі:п- нитрофенол.
п-Аминофенилдиазоний тұзының метанолмен SN реакциясының өнімі: 4- гидроксианилин.
Диазоний тұзы арқылы бензой қышқылын алу үшін кажет:анилин Фенилдиазоний тұзынын азот бөліп шығару реакциясында түзілмейді:фенол
Фенилдиазоний түзынан хлорбензолды алу реакциясынын механизміРадикалдық орын басу.
Диазоний тұзынан фенолдармен азобірігу реакциясының жүру жағдайы жөне механизмі:Әлсіз негіздік ортада, SE.
Диазоний тұзының аминдермен азобірігу реакциясының жүру жағдайы және механизмі: Әлсіз қышкылдық ортада, SE

Карбонил тобындағы көміртегі атомының гибридтену түрі:Sp2 Альдегидтердің спирттермен әрекеттесуі мына реакцияларға жатады:SN


Альдегидтердің гидроксиламин және гидразиндермен әрекеттесуі мына механизм бойынша жүреді:
Аn
Альдегидтердіңмыс (II) гидроксидіменәрекеттесуреакциясыаталады:Күміс-айна.
Альдегидтердіңспирттерменәрекеттесуінәтижесіндетүзілетінзаттар:Жартыацетальдар. Альдегидтердің гидроксиламинмен әрекеттесуі нәтижесінде түзілетін өнім:оксим Альдегидтердің гидразинмен әрекеттесуі нәтижесінде түзілетін өнім:Гидразондар Альдегидтер тотықсызданғанда түзіледі:Біріншілік спирттер.
Ацетон сілтілік ортада йодпен әрекеттескенде түзіледі:Йодоформ. Альдегидтердің сапалық реагенті:Күміс гидроксидінің аммиакты ерітіндісі.
Сірке альдегидінен конденсация нәтижесінде түзілетін альдол:3-гидроксибутаналь.
Пропанальмолекуласындаэлектрофильдікорталықпайдаболады:Карбонилдіккөміртекте
Пропанальмолекуласындакарбонилтобындануклеофильдікорталыкпайдаболады:Карбонил дікоттекте.
Бутанальмолекуласында СН-кышкылдықорталықпайдаболады:радикалдың 𝛼- көміртегі атомында
Карбонилтобы - функционал тобы:Альдегидтер мен кетондардың. Альдегидтер мен кетондарғатәнреакциялар:Нуклеофильдікқосыпалу. Альдегидтер мен кетондаргидроксиламинменәрекеттескендетүзеді:оксим Альдегидтерспирттерменәрекеттескендеалынады:Жартыацетальдар.
Альдегидтер мен кетондар натрий гидросульфитіменәрекеттескендетүзеді:Натрий гидросульфитітуындылары.

 1. метилбутаналь тотыккандаалынатынқышқыл:3-метилбутан қышқылы. Ацетальдегидтікатализдікгидрлегендетүзіледі:Этанол.

Функционал топ > С = О:Карбонил. Карбонилдіқосылыстардыңреакцияларыныңмеханизмі:AN Хлоральдыңгидратацияөнімі:Хлоральгидрат.
Спирттеральдегидтерменәрекеттескендетүзіледі:Жартыацетальдар. Сіркеальдегидітотыкқандатүзіледі:Сіркеқышқылы.
Ацетонтотықсызданғандатүзіледі:Пропанол — 2.
Пропанальтотықсызданғандатүзіледі:Пропанол — 1. Реакциялық қабілеті жоғары: метаналь
Құмырсқа альдегиді полимерленгенде түзіледі:Параформ.
Пропаналь молекуласыңда СН-қышқылдық орталық пайда болады:Радикалдың а-көміртек атомына.
Оксимніңформуласы:R - СН = N - ОН
Альдегидтермен әрекеттескенде гидразон түзеді:n h 2 - n h 2
Альдегидтерменэрекеттескендеоксимтүзеді: NH 2 – ОН Тұрақты гидрат түзеді:хлораль
Альдегидтер мен кетондар иминдер түзеді:Біріншілік аминдермен. Реакция нәтижесіндепропанонтүзіледі: СН3СН(ОН)СН3 + [О] -> Бензальдегидтотықсызданғандатүзіледі:Бензил спирті.
Бензальдегидтотыққандатүзіледі:Бензойқышқылы.
Нәтижесіндежартылайацетальтүзіледі:Қышқылдықортада альдегид пен спирттің / мөлшерібірдей / әрекеттесуі.
Бутанон:с н 3- с н , - с о - с н 3
Реакция нөтижесіндеметилэтилкетонтүзіледі:СН3СН(ОН)СН3 + [О] ->
Формальдегидтотыққандатүзіледі:Қүмырсқақышқылы
Нәтижесіндеацетальтүзіледі:Қышқылдықортадаальдегидтің, спиртгіңартык, мөлшеріменәрекеттесуі
Альдегидтобынсапалықанықтауүшінқолданады:Мыс (II) гидроксиді.
Альдегид тобын сапалық анықтау үшін қолданады:Күміс гидроксидінің аммиактағы ерітіндісі.
Нәтижесінде 1-метокси-2-метилпропанол-1 түзіледі:(𝐶𝐻3)2𝐶𝐻𝐶𝐻 = 𝑂 + 𝐶𝐻3𝑂𝐻
Реакцияныңмеханизмі: СС13СНО + Н20 /Н + ►СС13СН (ОН )2Нуклеофилдік қосыпалу.
АльдолдыкқосыпалуреакциясыныңнәтижесіндеСН3СН2СН(ОН)СН(СН3)СН = О түзеді: Пропаналь
Нәтижесіндежартыацетальтүзіледі:СН3СН2ОН + СН3СН = о -»
С6Н5 - CH2NH 2 + СН3СН = О реакцияныңнәтижесіндетүзіледі:СН,СН, co - nh - ch 2c 6h 5
Тотықсызданғандатөмендегі спирт түзіледі СН3СН2СН(СН3)СНОНСН3:З- метилпентанон-2.
Нәтижесіндеацетальтүзіледі:СН3СН = О + 2СН3ОН ->
ЖүпқосылыстардыТолленсреактивімен [Ag(NH3)2]OHажыратуғаболады:Этанальжэнепропанон.
sp2-гибридтенген көміртегіатомдағынуклеофилдікосыпалумеханизмібойыншажүретін реакция: СН3СН = О + СН3ОН ->
КАРБОН ҚЫШҚЫЛДАРЫ ЖЭНЕ ОЛАРДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫ ТУЫНДЫЛАРЫ

 1. Карбон кышкылдарыныңфункционалдыктобы:

D) - СООН

 1. Қышқылдардыңамидтерініңфункционалдықтобы:

D) - CONH2

 1. Қышқылдардыңгалогенангидридініңфункдионалдықтобы:

 1. - СОНаІ

 1. С 0 2 мен CH3MgI әрекеттескендетүзілетін функционал топ:

 1. Карбоксил.

 1. С2Н5СООН + С3Н7ОН -> С2Н5СООС3Н7 + Н20 реакциясынынмеханизмі A)SN

 2. С3Н7СООН + N H 3 -» C3H7CONH2 + Н20 реакциясынынмеханизмі:

 1. SN

 1. С4Н9СООН + РС15 С4Н9СОС1 + РОС13 + НС1 реакциясынынмеханизмі:

E) SN

 1. Май қышқылы 1 моль хлорменәрекеттескендетүзіледі:

A) 2-хлорбутан қышқылы.

 1. Сіркеқышқылыхлордыңартыкмөлшеріменәрекеттескенде түзіледі:

D) Трихлорсіркеқышқылы.

 1. Валериан қышқылыныңформуласы:

A) СН3(СН2)3-С О О Н

 1. Малонқышқылыныңформуласы:

A) НООС - СН, - СООН

 1. Янтарь қышқылыныңформуласы:

C) НООС - (СН2)2 - СООН

 1. НООС - СООН карбон қышқылыаталады: Қымыздыққышқылы.

 2. С6Н5 - СН2 - СООН карбон қышқылыаталады: Фенилсіркеқышқылы.

 3. Янтарь қышқылынандегидрленунәтижесіндетүзілетінқышкылдар: Малеин жәнефумар.

 4. Дикарбонқышқылдарыныңеңкүштісі:

C) Қымыздықкышқылы.

 1. Этерификация реакциясы — бүләрекеттесуі: Спирт пен карбон қышқылы

 2. Этерификация реакциясынәтижесіндетүзіледі: Күрделі эфир.

 3. Еңкүштіқышкылдықкасиеті бар:

A) Қымыздыққышқылы.

 1. Қымыздыққышқылынқыздырғандажүреді:

 1. Декарбоксилдену.

 1. Малой қышқылынқыздырғандатүзіледі:

 1. Сіркеқышқылы.

 1. Янтарь кышқылынқыздырғандажүреді:

E) Дегидратация.

 1. Глутарқышқылынқыздырғандатүзіледі:

C) Глутарангидриді.

 1. Қымыздыққышқылынкыздыргандатүзіледі:

C) Қүмырсқақышқылы.

 1. Янтарь қышқылынқыздырғандатүзіледі:

A) Янтарь ангидриді.

 1. Қүмырсқақышқылынбасқақышқылдарданажыратугаболады:

E) Күмісгидроксидініңаммиактағыерітіндісімен.

 1. Этил спиртісіркеқышқылыменәрекеггескендетүзіледі:

D) Этилацетат.

 1. Пропан қышқылы фосфор трихлоридіменәрекеттескенде хлор орнынбасады:

C) Функционал топтыңгңдроксилі.

 1. Метанол пропан қышқылыменәрекеттескендетүзіледі:

B) Метилпропионат.

 1. Этанол пропан қышқылыменәрекеттескендетүзіледі:

D) Этилпропионат.

 1. Сіркеқышқылы натрий гидрокарбонатыменөрекеттескендетүзіледі:

B) Натрий ацетаты.

 1. Сіркеқышкылымырышпенөрекеггескендетүзіледі:

D) Мырыш ацетаты.

 1. Сіркеқышқылы фосфор хлоридтеріменэрекеттескендетүзіледі:

A) Ацетилхлорид.

 1. Сіркеқышқылытионилхлоридпен SOCl2 эрекеттескендетүзіледі:

 1. Ацетилхлорид.

 1. Функционал топ— СООН:

 1. Карбоксил.

 1. Карбон қышқылдарыныңреакцияларыньщмеханизмі:

D) SN

 1. Қышқылдыққасиетіжогары:

A) Трихлорсіркеқышқылы

 1. Этерификация реакциясыныңөнімі:

C) Күрделі эфир.

 1. Карбон қышқылдарына фосфор галогенидтеріменәсереткеңдеалынады:

E) Галогенангидридтер.

 1. Карбоксилде гидроксил топтыалкокситопқа - OR алмастырғандатүзілетінөнім:

A) Күрделі эфир.

 1. Акрил қышқылынагалогенсутектіқоскандатүзілетінөнім:

E) бета - Хлорпропионқышқылы

 1. Нәтижесіндекүрделі эфир түзіледі:

 1. Карбон қышқылдары мен спирттердіңқышқылдықортадаәрекетгесуі.

 1. Нәтижесінде ангидрид түзіледі

 1. Карбон қышкылдарыньщекімолекуласыньщәрекетгесуі.

 1. Нәтижесіндехлорангидридтүзіледі:

B) Карбон кышқылдары мен тионилхлоридтыңәрекеттесуі.

 1. Нәтижесіндеамидтүзіледі:

 1. Карбон қышқылдары мен аммиактыңәрекетгесуі.

 1. Пропилацетат:

 1. с н 3с о о с н 2с н 2с н 3

 1. Метилацетат:

E) СН3СООСН3

 1. Эти л ацетат:

D) СН3СОСН2СН3

 1. Бутанамидтүзіледі:

D) С'3Н7С 0 0 Н + NH 3 ->

 1. Этилформиаттың гидролизіөнімдері:

C) НСООН + С2Н5ОН

 1. Метилацетаттыңгидролизіөнімдері:

A) СН3СООН + СН3ОН

 1. Метилформиапъщгидролизіөнімдері:

E) НСООН + СН3ОН

 1. Олеин к,ышқылы:

B) С17Н„СООН

 1. Стеарин қышқылы:

A) С |7Н15СООН

 1. Пальмитин қышкылы:

C) C ISH3|COOH

 1. Сіркекышкылыныңэталамидігидролизденгендетүзіледі:

B) с қ с о о н + c ,h 5n h ,

 1. Пропионкышкылыныңметиламидігидролизденгендетүзіледі:

A) СН3СН,СООН + CH3NH2

 1. Пропионқышқылыныңэтиламидігидролизденгендетүзіледі:

C) СН3СН2СООН + c 2h ‘n h ,

 1. SP-’-гибридтенгенкөміртегіатомдағынуклеофилдіорынбасу механизмібойыншажүретін реакция:

E) СН3 - СООН + NH3 ->

 1. Фосфор қышқылымен ангидрид түзеәрекеттеседі:

 1. Этанол.

 2. Глицерин.
 1. Сіркеқышқылы.

 2. Сіркеальдегиді.

 3. Фенол.

 1. Оңайдекарбоксилденеді:
 1. НООС - СООН

 2. СН3СООН

 3. НООС - СН2СН2СООН

 4. С Н 3С Н О Н С О О Н

 5. НОСН2СН2СООН

 1. Этандиқышқылыныңформуласы:

 1. НООС - СН2 - СООН

 2. НООС - (СН2)2 - с о о н

 3. НООС - (СН2)з - с о о н
 1. НООС - СООН

 2. НООС - (СН2)4 - с о о н

 1. Толленсреактивіменреакцияғатүседі [Ag(NH3)2]OH:

 1. Малеин қышқылы.

 2. Сіркеқышқылы.

 3. Ацетон.

 4. Бензойкышқылы.
 1. Құмырсқақышқылы.

 1. Бензальдегидтіңсіркеангидридімен, натрий ацетатының қатысуыменжүретінреакцияның (Перкинреакциясы) нәтижесінде түзіледі:

 1. Метилбензоат.

 2. Метилфенилкетон.

 3. Бензол.
 1. 3-фенилпропен қышқылы (қабыққышқылы).

 2. Бензойқышқылы.

 1. Еңкүштіқышқыл:

A ) С Н 3С О О Н 1. С Н 3С Н С ІС О О Н

 2. CHjCICH.COOH

 3. С2Н5 СН2СООН

 4. СН3СН2СООН

 1. Еңкүштіқышқыл:
 1. НСООН

 2. сқсоон

 3. С Д СН2СООН

 4. С Д С О О Н

 5. С Д С Д С О О Н

 1. Күмісайнареакциясынақатысады:
 1. Құмырсақакьпиқылы.

 2. Сіркеқьшікылы.

 3. Бензойқышқылы.

 4. Пропионқышқылы.

 5. Май қышкылы.

 1. Эфирленуреакциясыныңжүружагдайыжәнемеханизмі:

 1. Қьшіқылдыкортада, нуклеофилдікқосыпалу.
 1. Қьшіқылдықортада, нуклеофилдікорьшбасу.

 2. Негіздікортада, электрофильдікорынбасу.

 3. Негіздікортада, нуклеофилдікқосьшалу.

 4. Қышқылдыкортада, электрофилдікорьшбасу.

 1. Органикалықкышқылдыңхлорангидридіналуүшін қолданылады:

 1. Хлор.

 2. Хлоре утек.
 1. Үшхлорлыфосфор.

 2. Төртхлорлыкөміртек.

 3. Хлороформ.

 1. Нәтижесінде ацетамид түзіледі:A ) С Қ С О О Н + N H 3
B) С Н 3С О С 1 + N H 3
C ) С Д С О О С О С Д + N H 3 D ) С Н 3С О О Н + N H 2C H 3
E) С Д С О О С Д + N H 3

 1. Гидролизгетүскеңдебензойқышқылытүзіледі:A ) C 6H 5C O N H 2
B) С Д С О О С Д C ) С 6Н 5С Н С 12 D ) С 6Н 5С С 13
E) С Д С Д С 1

 1. Пропанамид натрий гипобромидіменреакцияғатүскенде түзіледі:

 1. Пропиламин.
 1. Этил амин.

 2. Пропион ҚЫ1НҚЫЛЫ.

 3. Пропан.

 4. Натрий пропионаты.

 1. Амидтергидролизгетүседі:
 1. Қышқылдықжәненегіздікортада.

 2. Тек негіздікортада.

 3. Тек қышқылдықортада.

 4. Тек нейтралдыкортада.

 5. Сусызортада.

 1. Ацетамидтіңдегидратгануөнімі:

 1. Карбон қьпиқылы.
 1. Нитрил.

 2. Қанықпағанқьппқыл.

 3. Алкан.

 4. Амин.

 1. Нитрилдіңгидрленуөнімі:

 1. Карбон қышқылы.

 2. Амид.

 3. Қанықпағанқышқыл.

 4. Көмірсутегі.
 1. Амин.

 1. Нитрилдіңгидрлизденуөнімі:
 1. Карбон қышқылы.

 2. Нитроқосылыс.

 3. Аминқьппқылы.

 4. Көмірсутегі.

 5. Амин.

 1. Амидтіңгидрлизденуөнімі:
 1. Карбон қышқылы.

 2. Нитроқосылыс.

 3. Аминқышқылы.

 4. Имин.

 5. Амин.

 1. Актавтілігіжоғарыацилдеуші реагент:

 1. Сіркеқышқылы.

 2. Ацетамид.

 3. Ацетангидрид.
 1. Ацетилхлорид.

 2. Этилацетат.

 1. Пропионқышқыльшьщгидразидіальшады:

 1. С1СН2СООН + NH 2NH 2

 2. с іс н .с н ^ с о о н + n h 2n h 2
 1. СН3СН2СОС1 + n h ,n h 2

 2. СН3СН2СОС1 + NH 3

 3. CH3CH2COOCH3 + NH 3

 1. Гидролизденіпқұмырсқақышқылынтүзеді:

 1. Ацетамид.

 2. Метилацетат.
 1. Хлороформ.

 2. Дихлорметан.

 3. Метоксиметан.

 1. Уреидосіркеқышқы:

 1. NH,CH,COOH

 2. n h ;n h 'c h 2c o o h
 1. n h 'c o n h c h ^c o o h

 2. c h ;c o n h c o n h 2

 3. CH3CONH2

 1. Сіркекышқылыныңуреиді:

 1. NH,CH,COOH

 2. CH3CONHNH2

 3. n h ,c o n h c h 2c o o h
 1. c h ;c o n h c o n h 2

 2. CH3CONH2

 1. Сіркеқышқылыныңгиразиді:

 1. NH2CH2COOH
 1. c h 3c o n h n h 2

 2. n h ,c o n h c h 2c o o h

 3. CHjCONHCONH,

 4. CH3COONH4

 1. Сіркеқышқылыныңамиді:

 1. NH2CH2COOH

 2. CH3CONHNH2
 1. CH3CONH,

 2. CH3CONHCONH,

 3. CH3COONH4

 1. Оңайдекарбоксилденеді:

 1. Метан қышкылы.

 2. Бутандиқышқылы.

 3. Бензойкышқылы.
 1. Этандиқышқылы.

 2. Пропан қышкылы.

 1. Оңайдекарбоксилденеді:

 1. Бутандиқышқылы.

 2. Терефтальқышқылы.

 3. Пропан қышқылы.
 1. Қымыздықкьшіқылы.

 2. Бутан қышқылы.

 1. Қыздырғанда ангидрид түзеді:
 1. Пентандиқышқылы.

 2. Пропандиқышқылы.

 3. Этандиқышқылы.

 4. Терефтальқышқылы.

 5. Метилпропандиқьпиқылы.

 1. Янтар (бутанди) қышқылыналуүшінқажет:

 1. 1,4-дихлорэтан, HCN, Н20

 2. 1,2-дихлорэтан, HCN, Н20

 3. 1,1,1-трихлорбутан, Н20

 4. Этаналь, HCN, H20

 5. Этандиаль, HCN, H20

 1. Қышкыддыққасиетікүшті:

 1. Бензойкышкылы.

 2. п-аминобензойкышкылы.
 1. п-нитробензойкышкылы.

 2. п-метилбензойқышқылы.

 3. п-метоксибензойкышкылы.

ГАЛОГЕНО-, ГИДРОКСИ-, ОКСОҚЫШҚЫЛДАР

 1. Алмақышқылы:

A) СН.СН(ОН)СООН 1. НООССН(ОН)СН,СООН

 2. СН2СН(ОН)СН2СООН

 3. НО0ССН(ОН)СН(ОН)СООН

 1. Лимон қышқылындагы карбоксил топтардың саны:

 1. 2
 1. 3

 2. 4

 3. 1

 4. 5

 1. Алмакышкылыжүйелік номенклатура бойыншааталады:
 1. 2 - гидроксибутандикышқылы.

 2. Бутан кышқылы.

 3. 2 - оксобутанқышқылы.

 4. Бутаңдикышкылы.

 5. Бутендикышкылы. 4

 1. Лимон қышкылыныңкүрамындаболатынфункционалдык топтар:

 1. - ОН, - СООН және NH,

 2. - ОН жәнеNH2
 1. - ОН және - СООН

 2. NH., жәнеСООН

 3. - CONH,

 1. Майлы карбон кышкылдарын б-жағдайдагалогендеуреак циясының авторы:

 1. Фридель-Крафтс.

 2. Гофман.
 1. Гель-Фольгард-Зелинский.

 2. Тищенко.

 3. Вюрц.

 1. Гидроксиқышкылдар — қүрамындатоптары бар гетеро функциональны қосылыстар:

 1. Гидроксил жэне карбоксил топтар.

 2. Галоген- жөне карбоксил топ.

 3. Карбонилжэне карбоксил топтар.

 4. Гидроксил жэнекарбонилтоптар.

 5. Амино- жэне гидроксил топтар.

 1. Гидроксиқышкыл:
 1. Сүткышкылы.

 2. Пирожүзімқышқьілы.

 3. Глиоксалқышқылы.

 4. Антранилкышкылы.

 5. Сіркекышкылы.

 1. Ацетилсалицилкьшікылысинтезделеді

 1. Май кышкыльшан.

 2. Алмакышкыльшан.

 3. Сүткышкыльшан.

 4. Бензойкышкыльшан.
 1. Салицилкышкыльшан.

 1. ү-гидроксикьшікылдарынқьіздырғандатүзіледі:
 1. Лактон.

 2. Лактид.

 3. Амид.

 4. Қаныкдаганкышқыл.

 5. Күрделі эфир.

 1. а -гидроксикышкылдарынкыздырғандатүзіледі: А) Лактон.

 1. Лактид.

 2. Лактам.

 3. Ангидрид.

 4. Күрделі эфир.

 1. Лактондаргидролизденгендетүзіледі:
 1. Гидроксиқышқыл.

 2. Оксокышқыл.

 3. Спирт.

 4. Галогенкышқыл.

 5. Аминокышқыл.

 1. р-гидроксиқышқылдардегидратганғандатүзіледі:

 1. Ангидрид.

 2. Лактид.

 3. Лактам.
 1. Қанықпағанқышқыл.

 2. Күрделі эфир.

 1. р-гидроксимайқьшіқылыдегидраттанғандатүзіледі:

 1. 3-бутанолид.
 1. Кротон қышкылы.

 2. Май ангидриді.

 3. Метилэтилкетон.

 4. Диэтилэфирі.

 1. Шарап қышқылыныңтүздары мен эфирлеріаталады:

 1. Цитраггар. ,

 2. Тартратгар.
 1. Лактатгар.

 2. Оксалатгар.

 3. Бензоатгар. or

 1. Анестезин мен новокаин - туындылары:

 1. а-аминомайқышкылынын.

 2. Сульфанилқышқылының.

 3. Салицилқышқылының.
 1. ПАБҚ (п-аминобензойқышқылы).

 2. Сүткышкылының.

 1. Екінегіздігидроксиқышқылы:
 1. Алмақышқылы.

 2. Сүтқышкылы.

 3. Гликоль қышқылы.

 4. Қымыздыққышқылы.

 5. Пирожүзімқышқылы.

 1. СН3СН(ОН)СООН қосылысыаталады:

 1. Салицилқышқылы.
 1. Сүтқышкылы.

 2. Гликоль қышқылы.

 3. Қымыздықкышкылы.

 4. Пирожүзімқышқылы.

 1. Сүтқышқылындагыасимметриялықкөміртегіатомдарыньщ саны:

 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4

 5. 5

 1. Р — Гидроксимайқышқылыньщ молекула ішіндегіэлимиңденуі нәтижесіндетүзіледі:

 1. Сүтқышқылы.
 1. Кротон қышқылы.

 2. Алмакышқылы.

 3. Қымыздыққышқылы.

 4. Май қьішқылы.

 1. Қыздырғанда лактон түзеді:
 1. 4-гидроксибутан қышқылы.

 2. 2-гидроксипропан кышқылы.

 3. 2,3-Дигвдроксибутан қьшіқылы.

 4. 3-гидроксипропан қышқылы.

 5. 4-аминобутан қышқылы.

 1. Қыздырганда лактам түзеді: А) 2-гидроксибутан кышкылы.

 1. 4-гидроксибутан қышқылы.

 2. 3-гидроксибутан қышқылы.

 3. 3-гидроксипропан қьшіқылы.
 1. 4-аминобутан кышкылы.

 1. Төмендегіреакцияныңөнімі: СН3 - СН = СН -СООН + НОН / Н+ ->

 1. а-гидроксимайқышкылы.
 1. Р-гидроксимайқышқылы.

 2. ү-гидроксимайқышкылы.

 3. —бутиролактон.

 4. (3-кетомай қышқылы.

 1. Аралықжәнесоңгыөнімдіанықтаңыз:

Пирожүзімқышқылы + [H]/Pt-»? + H3S 0 41° —> НСООН + ?

 1. Сүтқышқылы, ацетон.

 2. Пропионқышқылы, сіркеальдегиді.
 1. Сүтқышқылы, сіркеальдегиді.

 2. Сүтқышқылы, сіркеқышқылы.

 3. Пропион К.ЫШҚЫЛЫ, ацетон.

 1. Ацетосіркеэфирінің кетон түрінетәнреакциялар:

 1. Металл натрийменәрекеттесу.

 2. Натрий бисульфитінқосыпалу.

 3. Бром суыменәрекеттесу.

 4. Қышқылдардьщхлорангидридіменәрекетгесу.

 5. Семикарбазидпенәрекетгесу.A) 2, 5
B) 1, 2,3
C) 2, 3,4
D) 1, 2,4
E) 3,4

 1. Қыздыргандалактидтүзеді:
 1. 2-гидроксибутан кышқылы.

 2. 4-гидроксибутан қышқылы.

 3. 3-гидроксибутан кьшіқылы.

 4. 3-гидроксипропан қьшіқылы.

 5. 2-аминобутан кышқылы.

 1. Қыздырғанда дипептид түзеді:

 1. 2-гидроксипропан кышқылы.

 2. 3-гидроксипропан қышқылы.

 3. 4-гидроксибутан қышқылы.

 4. З-гидрокси-2-метилпропан кышқылы.
 1. Аминосіркеқышқылы.

 1. Қышқылдьгкқасиетікүштірек:
 1. СН3СН(ОН)СООН

 2. СН2(ОН)СН2СООН

 3. CH2(NH,)CH2CH2COOH

 4. СН2(ОН')СН,СН;СООН

 5. СН3СН2СООН

 1. Дикетопиперазинтүзеді:
 1. а -аминомайқышқылы.

 2. р-гидроксипропионқышқылы.

 3. (3-метилвалериан қышқылы. D) п-аминобензойкьппқылы.

E) о-гвдроксибензойкьшіқылы.

 1. Лактидтүзеді:
 1. a -гидроксимайқышқылы.

 2. Р-гидроксимайқышқылы.

 3. ү-гидроксимайқышқылы.

 4. о-гидроксибензойқьппқылы.

 5. а -аминомайқышқылы.

 1. Лактон түзеді:

 1. З-амино-2-метилбутан қышқылы.

 2. 4-гидроксициклогексанкарбон қышқылы.
 1. 4-гидроксипентан кышқылы.

 2. Бутандиқьшіқылы.

 3. 2-амино-З-хлорпропан қышқылы.

 1. Лактам түзеді:

 1. Фтальқышқылы (о-бензолдикарбонқьплқылы).

 2. Бутан қышқылы.
 1. З-аминоциклогексанкарбонкышқылы.

 1. 2-гидроксибутан кышқылыконц. күкіртқышкылыменреак- циягатүскендетүзіледі:

 1. СН3СН = СНСООН

 2. с н с н ^ с о с о о н

 3. СН3 СН(ОС2Н5)СООН
 1. с н 3с н 2с н = о + н с о о н

 2. СН2= СНСН(ОН) с о о н + н2

 1. 2-гидрокси-2-метилпропан қышқылыконц. күкіртқыш- қылыменреакцияғатүскендетүзіледі:

 1. СН3СОСН3 + НСООН

 2. СН,= С(СН3)СООН + Н,0

 3. 2СН3СН = О + Н ,0

 4. СН3 СН (СН3)ССЮН + Н20

 5. СН,СООС2Н5 + Н20

 1. Ацетосіркеэфирініңенолдыктүрінетәнреакциялар:

 1. Натрий металымен.

 2. Темірхлоридімен.

 3. Бром суымен.

 4. Бес хлорлыфосформен.

 5. Қышқылдыңхлорангидридімен. A) 1, 3, 5

B) 2, 4, 5
C) 2, 3, 4
D) 1, 4, 5
E) Барлығы.

 1. Глиоксальқышқылыныңкүмісоксидініңаммиактағы ерітіндісіменәрекеттесуөнімі:

 1. Қымыздыққышқылы.

 2. Этанол.

 3. Сіркеқышқылы.

 4. Гликоль қышқылы.

 5. Сіркеальдегиді.Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   94
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет