*!Су мұздатқыштарын қолдануға болатын сұйықтықтың қайнау температурасы аспау


Органикалық химияның теориялық негіздері *4*20*1бет2/94
Дата25.01.2023
өлшемі10.2 Mb.
#62780
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   94

Органикалық химияның теориялық негіздері *4*20*1


#114
*!ГОМОЛОГТАР БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН ҚОСЫЛЫСТАР
*этан, этен, этин
*бутен-1, бутен-2
*+бутанон, пропанон
*+метан, этан, пропан
*бензол, фенол, кумол
*пропанол-1, пропанол-2

#115
*!РАДИКАЛДАР БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ


*стирол
*анилин
*дивинил
*дифенил
*+метилен
*+этилиден

#116
*!ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ИЗОМЕРЛЕР БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН ҚОСЫЛЫСТАР


*пропен мен пропин
*пропанол мен пропаналь
*+пропен мен циклопропан
*пропан мен 2 –метилпропан
*+пропанол мен метоксиэтан
*бутаналь мен бутан қышқылы

#117
*!БЕРІЛГЕН ҚОСЫЛЫС АТАЛАДЫ


𝐶𝐻3 − 𝐶𝐻2 − 𝑂 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻3
*бутанон
*этандиол
*этилацетат
*+этоксиэтан
*этиленоксид
*+диэтил эфирі

#118
*!ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ИЗОМЕРЛЕРГЕ ТӘН БЕЛГІЛЕР


*қасиеттері бірдей
*+қасиеттері әртүрлі
*элементтік құрамы әртүрлі
*молекулалық салмағы әртүрлі
*+химиялық құрылысы әртүрлі
*физикалық константалары бірдей

#119
*!ГЕТЕРОФУНКЦИОНАЛДЫ ҚОСЫЛЫСТАРҒА ЖАТАДЫ


*этоксибензол
*этиленгликоль
*этилендиамин
*пропандиол- 1, 3
*+салицил қышқылы
*+2- гидроксибензальдегид

#120
*!КОВАЛЕНТТІК БАЙЛАНЫСТЫҢ СИПАТТАМАЛАРЫ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ


*байланыстың делокализациясы
*көміртегі тізбегінің ұзындығы
*бүйір тізбектің ұзындығы
*+байланыстың ұзындығы
*+байланыстың энергиясы
*байланыстың беріктігі
#121
*!ОРЫНБАСУШЫ ЭЛЕКТРОАКЦЕПТОРЛЫҚ ҚАСИЕТ КӨРСЕТЕТІН ҚОСЫЛЫСТАР
*фенол
*толуол
*анилин
*+йодобензол
*+бутил спирті
*метоксибензол

#122
*!ρ, π - ҚАБЫСУ ЖҮЙЕСІ БАР ҚОСЫЛЫСТАР


*+фенол
*толуол
*бутадиен- 1,3
*бензальдегид
*бензил спирті
*+винилхлорид

#123
*!π,π- ҚАБЫСУ ЖҮЙЕСІ БАР ҚОСЫЛЫСТАР


*метоксипропан
*+бутадиен- 1,3
*цикслогексан
*диэтил эфирі
*бутанол-
*+стирол

#124
*!ЭНАНТИОМЕРЛЕРДІҢ БІР-БІРІНЕН ЕРЕКШЕЛЕНЕТІН ҚАСИЕТТЕРІ


*+меншікті айналудың таңбасы
*+биологиялық белсенділігі
*физикалық қасиеттері
*химиялық қасиеттері
*молекулалық құрамы
*химиялық құрылысы

#125
*! π-ДИАСТОМЕРИЯ МҮМКІН БОЛАТЫН ҚОСЫЛЫСТАР


*пропен
*бутен-1
*+бутен-2
*+пентен-2
*2-метилпропен
*2-метилбутен-2

#126
*!ЦИС-ТРАНС ИЗОМЕРИЯ МҮМКІН БОЛАТЫН ҚОСЫЛЫСТАР


*пентен-1
*циклопентан
*циклопропан
*+циклопентандиол-1,3
*1,3-диметилциклогексан
*+1,2-диметилциклопропан

#127
*!ЦИС-ТРАНС ИЗОМЕРЛЕРІ БОЛАТЫН ҚОСЫЛЫСТАР


*пропен
*бутен-1
*+бутен-2
*гексен-1
*+гексен-3
*1-хлорбутан

#128
*!БІР ХИРАЛЬДЫ ОРТАЛЫҒЫ БАР СТЕРИОИЗОМЕРЛЕР


*+2-аминобутаналь
*2-метилпропаналь
*аминосірке қышқылы
*2-гидроксибензой қышқылы
*+2-гидроксипропан қышқылы
*3-гидроксипропан қышқылы

#129
*!ОПТИКАЛЫҚ ИЗОМРЛЕРДІҢ АТЫ


*рацемат
*+антиподтар
*таутомерлер
*+энантиомерлер
*конформациялар
*диастереомерлер

#130
*!ФЕНОЛДЫҢ ҚЫШҚЫЛДЫҒЫН АРТТЫРАТЫН ТОПТАР


*- С2Н5
*- OH
*-NH2
*+-NO2
*-OCH3
*+=C=O

#131
*!ФЕНОЛМЕН САЛЫСТЫРҒАНДА КҮШТІ ҚЫШҚЫЛДЫҚ ҚАСИЕТІ БАР


*+о-нитрофенол
*n-аминофенол
*n-метоксифенол
*+2,4,6-тринитрофенол
*n-крезол(n-метилфенол)
*о-крезол(о-метилфенол)

#132


*!АММИАКПЕН САЛЫСТЫРҒАНДА ӘЛСІЗ НЕГІЗДІК ҚАСИЕТІ БАР
*(СН3)3N
*СН3NH2
2Н5NH2
*(СН3)2NH
*+(С2Н5)3N
*+С6Н5NH2

#133
*!КҮШТІ ОРГАНИКАЛЫҚ ҚЫШҚЫЛДАРҒА ЖАТАДЫ


*амидтер
*+тиолдар
*спирттер
*+фенолдар
*ксилолдар
*альдегидтер

*Көмірсуутектер*1*50*2 #134


*!Алкандардың молекулалық оттегімен әрекеттесу реакциясының механизмі
*+радикалдық орынбасу
*нуклеофилдік орынбасу
*электрофилдік орынбасу
*радикалдық қосып алу
*электрофилдік қосып алу

#135
*!Вюрц реакциясында іске асады


*+көміртегі тізбегінің ұзаруы
*дигидрогалогендеу
*гидрогалогендеу
*галогендеу
*дегидрлеу

#136
*!Алкандардакөміртегі атомдарының арасындатек қана болады


*π-байланыс
*+σ-байланыс
*екіπ-байланыстар
*σ-және π-байланыстар
*σ-жәнеекіπ-байланыстар #137
*!Радикалдың шабуылына оңай ұшырайды
*метил
*пропил
*екіншілік көміртегі атомы
*біріншілік көміртегі атомы
*+үшіншілік көміртегі атомы

#138
*!Радикалдың аты HC≡C-


*этил
*аллил
*винил
*+этинил
*пропил

#139
*!Табиғи каучуктың мономері болып табылады


*метилакрилат
*бутадиен-1,3
*изобутилен
*хлоропрен
*+изопрен

#140
*!Қабысқан диендерге тән реакциялар


*аллилдік қосылу
*радикалдық орынбасу
*нуклеофилдік орынбасу
*нуклеофилдік қосып алу
*+электрофилдік қосып алу

#141
*!Бутен-1 мен бутен-2-нің айырмашылығы


*сутегі атомдарының санында
*көміртегі атомдарының санында
*+қос байланыстың орналасуында
*көміртегі тізбегінің тармақталу орыны
*салыстырмалы молекулалық массасында

#142
*!Алкендердігидратациялау реакциясының механизмі


*+электрофильдік қосып алу
*нуклеофильдік қосып алу
*электрофильдік орынбасу
*нуклеофильдік орынбасу
*элиминдеу #143
*!Алкендерді спирттердің дегидратациясы арқылы синтездегенде қатысады
*темір хлориді
*металдық натрий
*алюминий хлориді
*натрий гидроксиді
*+күкірт қышқылы

#144
*!Алкандарды галогендеу реакциясының механизмі


*+радикалдық орынбасу
*нуклеофильдік қосып алу
*нуклеофильдік орынбасу
*радикалдыққосып алу
*қайта топтасу

#145
*!Циклогексан сақинасының кеңістіктегі түрі


*үшбұрыш
*тетраэдр
*конверт
*+кресло
*куб

#146
*!Циклопентан сақинасының кеңістіктегі түрі


*үшбұрыш
*+конверт
*кресло
*ванна
*қайық

#147
*!Алкендермен Марковников ережесі бойынша әрекеттесетін зат


*+су
*бром
*сутегі
*оттегі
*сутегі пероксиді

#148
*!Алкиндергетән реакциялар


*элиминдеу
*қайта топтасу
*нуклеофильдікорынбасу
*электрофильдікорынбасу
*+электрофильдікқосып алу

#149
*!Алкиндерді гидратациялау реакциясының жүру жағдайы


*бейтарап орта, жоғары температура
*сілтілік орта, катализатордың қатысуымен
*сілтінің спирттегі ерітіндісінің қатысуымен
*+қышқыл мен сынап тұздарының қатысумен
*қышқылдық орта никель тұздарының қатысумен

#150
*!Ацетиленді катализатордың қатысуымен гидратациялағанда түзіледі


*ацетон
*ацеталь
*ацетамид
*жарты ацеталь
*+ацетальдегид

#151
*!Симметриялыемес алкендердігидратациялау жүреді


*Зайцев ережесімен
*Хюккель ережесімен
*Зайцев ережесіне қарсы
*+Марковников ережесімен
*Марковников ережесіне қарсы

#152
*!Берілген қосылыстың қанықпағандығын дәлелдеу үшін қолданылады ... реакциясы


*Вюрц
*Зинин
*+Вагнер
*Кучеров
*Коновалов

#153
*!Ацетиленді гидратациялау ... реакциясы деп аталады


*Вагнер
*Перкин
*Гофман
*+Кучеров
*Фридель-Крафтс

#154
*!Ароматтық жүйе үшін Хюккель ережесі бойынша қажет


*ациклды жүйе
*қабыспаған жүйе
*сызықтық құрылым
*тетраэдрлік құрылым
*+жазық цикл

#155
*!Бензолдың гомологыболып табылатын қосылыс


*фенол
*+толуол
*анилин
*пиридин
*циклогексан

#156
*!Тас көмір шайырынан алынатын қосылыс


*анилин
*+бензол
*бензиламин
*бензальдегид
*бензой қышқылы

#157
*!Конденсирленген ароматты қосылыстарға жатады


*бензол
*толуол
*ксилол
*+нафталин
*этилбензол

#158
*!Моноорынбасқан бензолдарда орынбасудың бағыты анықталады


*еріткіштің табиғатымен
*кеңістіктік факторлармен
*+бұрынғы топтың әсерімен
*катализатордың табиғатымен
*реакцияның жылдамдығымен

#159
*!Бензой қышқылын никтрлеуді қышқылдардың қоспасымен жүргізеді


*сұйытылған азотты және сұйытылғанкүкірт
*концентрлі азотты және сұйытылған күкірт
*+концентрліазот жәнеконцентрлікүкірт
*концентрліазот және сұйытылғанкүкірт
*сұйытылғаназот және концентрлікүкірт

#160
*!Бензолды пропиленмен алкилдеу өнімі аталады


*пропилбензол
*метилбензол
*ксилол
*толуол
*+кумол

#161
*!Бензолды ацилдеуді жүргізеді


*+галогенангидридтермен
*оксоқосылыстармен
*жай эфирлермен
*спирттермен
*амидтермен

#162
*!Фридель-Крафтс реакциясы бойынша бензолдың гомологтарын алу аталады


*элиминдеу
*+алкилдеу
*ацилдеу
*гидрлеу
*тотығу

#163
*!Метан молекуласының кеңістіктегі түрі


*+тетраэдр
*конверт
*кресло
*ванна
*жазық

#164
*!Толуолдың бензилхлорид түзе галогендеу реакциясының жүру жағдайы


*суықта
*+жарықта
*қысымда
*оттегінің қатысуымен
*катализатордың қатысуымен

#165
*! Хюккельережесі бойынша ароматты қосылыстардағыπ-электрондардың санын анықтайтын формула


*n+4
*2n+4
*2n+6
*+4n+2
*4n+3

#166
*!Диметилэтилметанның молекуласындағы екіншілік көміртегі атомдарының саны


*+1
*2
*3
*4
*5 #167
*!Вагнер бойынша тотығу кезінде жүзеге асады
*+калий перманганаты ерітіндісінің түссізденуі
*бром суы ерітіндісінің түссізденуі
*оксоқосылыстардың түзілуі
*циклоалкандардың түзілуі
*ақ тұнбаның түзілуі

#168
*! Марковников ережесіне қарсы қосылу жүреді


*фторлы сутегімен
*йодты сутек қышқылымен
*хлорлы сутек қышқылымен
*пероксидтердің қатысуында хлорлы сутегімен
*+пероксидтердің қатысуында бромды сутегімен

#169
*!Аллилді хлорлау реакциясы жүзеге асады


*+жоғары температурада пропендірадикалдық хлорлау кезінде
*жоғары температурада пропенді иондық хлорлау кезінде
*төменгі температурада пропенді иондық хлорлау кезінде
*төменгі температурада радикалдық орынбасу кезінде
*қысымның әсерімен иондық хлорлау кезінде

#170
*! Алкендерді жұмсақ тотықтыру жүзеге асады


*+калий перманганатымен нейтрал ортада
*калий бихроматымен қышқылдық ортада
*сұйытылған күкірт қышқылымен
*сұйытылған азот қышқылымен
*сутегі пероксидімен

#171
*!Қабысқан диендердіңтермодинамикалық тұрақтылығы түсіндіріледі


*электронодонорлық орынбасушылардың санымен
*+электрон бұлтының делокализациялануымен
*молекуланың кеңістіктегі құрылысымен
*көміртегі атомының гибридтенуімен
*молекуланың геометриясымен

#172
*!Термодинамикалық тұрақтылығы жоғары диен


*бутадиен-1,2
*+бутадиен-1,3
*пентадиен-1,2
*пентадиен-1,4
*гексадиен-1,5 #173
*!Алкендердің деструктивті тотығуын ... анықтау үшін қолданылады
*реакцияның кинетикасын
*+қос байланыстың орнын
*кеңістіктегі құрылысын
*физикалық қасиеттерін
*химиялық қасиеттерін

#174
*!Алкендердің озонолизі қолданылады


*реакцияның механизмін зерттеуде
*+алкендердің құрылысын анықтауда
*реакцияның кинетикасын зерттеуе
*қанықпаған қосылыстарды синтездеуде
*реакцияның термодинамикасын зерттеуде

#175
*!Алкендерден бейтарап ортада KMnO4 судағы ерітіндісінің әсерінен түзілетін қосылыстар


*альдегидтер
*этоксидтер
*кетондар
*+диолдар
*дер

#176
*!Алкендерге судың қосылуы нәтижесінде алынатын қосылыстар


*алкандар
*+спирттер
*алкиндер
*қышқылдар
*альдегидтер

#177
*!Этиленді бромдау нәтижесінде түзілетін қосылыс


*1,2-дибромоэтен
*1,1-дибромоэтен
*1,1-дибромэтан
*+1,2-дибромоэтан
*2,2-дибромоэтан

#178
*! Бутен-1, бутен-2 және 2-метилпропен болады


*таутомерлер
*гомологтар
*радикалдар
*+изомерлер
*эпимерлер
#179
*! Пентен-1 және пентен-2 ерекшеленеді
*көміртегі тізбегінің ұзындығымен
*+қос байланыстың орналасуымен
*көміртегі атомдарының гибридтенуімен
*салыстырмалы молекулалық массасымен
*молекуладағы қос байланыстардың санымен

#180
*!Стиролды толық гидрлеу нәтижесінде түзіледі


*этилбензол
*этинилбензол
*+этилциклогексан
*винилциклогексан
*этинилциклогексан

#181
*!Бензолды V2O5 қатысында ауадағы оттегімен тотықтыру нәтижесінде түзіледі


*қымыздық қышқылы
*+малеин ангидриді
*гексан қышқылы
*фталь ангидриді
*бензальдегид

#182
*!Нафталинді катализатор қатысында ауадағы оттегімен тотықтыру нәтижесінде түзіледі


*тетрагидронафталин
*дигидронафталин
*+фталь ангидриді
*нафтохинондар
*нафтолдар

#183
*!Антрацен мен фенантрен молекулаларында электрофильдік орынбасу реакцияларының жүретін жағдайы


*1
*4
*5
*8
*+9
*Көмірсутектер*2*53*2* #184
*!Ароматты қатардың қосып алу реакцияларына жатады
*нитрлеуші қоспамен нитрлеу
*конц. күкірт қышқылымен сульфирлеу
*катализатордың қатысуымен алкилдеу
*катализатордың қатысуымен галогендеу
*+жоғары температура мен қысымда гирдлеу

#185
*!1,2-диметилбензолды тотықтырғанда түзілетін қышқыл


*+фталь
*толуид
*малеин
*гександи
*терефталь

#186
*!Диорынбасқан бензолдардың изомер саны


*бір
*екі
*+үш
*төрт
*алты

#187
*!1,4-диметилбензолды тотықтырғанда түзілетін қышқыл


*фталь
*бензол
*нафтой
*антранил
*+терефталь

#188
*!Бром суын түссіздендіреді


*бензол
*нитробензол
*+винилбензол
*м-диметилбензол
*н-диметилбензол

#189
*!Нафталинде электронодонорлы орынбасушылар электрофильді мына жағдайға бағыттайды


*+4
*5
*6
*7
*8

#190
*!Бензолдың туындыларының электрофилдік орынбасу реакциясындағы реакциялық қабілеті тәуелді


*+орынбасушылардың электрондарды тарту немесе беру қабілетіне
*орынбасушылардың молекула ішінде байланыс түзуіне
*қолданылған катализатордың табиғатына
*қолданылған еріткіштің табиғатына
*процестің температурасына

#191
*! Нафталинде электроноакцепторлы орынбасушылар электрофильді мына жағдайға бағыттайды


*1
*2
*3
*4
*+5

#192
*!Ароматты қатардағы электрофилдік орынбасудың бағытын анықтайды


*субстраттың құрылысы
*процестің температурасы
*катализатордың табиғаты
*қолданылған еріткіштің табиғаты
*+субстраттағы орынбасушылардың табиғаты

#193
*!Нафталинге 160⁰ - та күкірт қышқылымен әсер еткенде түзіледі


*1-нафталинсульфон қышқылы
*+2-нафталинсульфон қышқылы
*1,4-нафталиндисульфон қышқылы
*1-,1-нафталиндисульфон қышқылы
*1-мен 2-нафталинсульфон қышқылдарының қоспасы

#194
*! Нафталинге 80⁰ - та күкірт қышқылымен әсер еткенде түзіледі


*+1-нафталинсульфон қышқылы
*2-нафталиндисульфон қышқылы
*1,2-нафталиндисульфон қышқылы
*α-,β-нафталиндисульфон қышқылы
*α-мен β-нафталинсульфон қышқылдарының қоспасы

#195
*!Берілген алкендердіңішіндегидратацияреакциясынажеңілқатысады


*этилен
*1-бутен
*1-пентен
*пропилен
*+изобутилен

#196
*!Пентанның құрылымдық изомерлер саны


*1
*2
*+3
*5
*6

#197
*!Пентанның конформациялық изомерлер саны


*1
*+2
*3
*4
*6

#198
*!2-метилбутанның молекуласындағы үшіншілік көміртегі атомдарының саны


*+1
*2
*3
*4
*5

#199
*!2-Иодопропан мен иодты сутегінің әрекеттесу реакциясының негізгі өнімі


*+пропан
*пропен
*пропин
*пропилиодид
*2,2-иодпропан

#200
*!Көмірсутегінің халықаралық аты C2H5-CH-CH2-CH-CH3


Ι Ι
CH3 CH2-CH2-CH3
*4,6-диметилоктан
*+3,5-диметилоктан
*4-метил 2-этилгептан
*3-метил 5-пропилгексан
*4-метил 2-пропилгексан

#201
*!Бес көміртегі атомы бар, Коновалов бойынша нитрлеу кезінде үшіншілік нитротуынды түзетін көмірсутек


*пентан
*неопентан
*циклопентан
*+2-метилбутан
*2,2-диметилбутан

#202
*!Пропанды Коновалов бойынша нитрлеудің негізгі өнімі


*1-нитропропан
*+2-нитропропан
*1-нитропропен
*2-нитропропен
*1-нитропрпин

#203
*!Циклопропан броммен әрекеттескенде түзіледі


*1,2-дибромопропан
*1,1-дибромопропан
*2,2-дибромопропан
*+1,3-дибромопропан
*1-бромопропан

#204
*!Қосылыс CH3-CH(CH3)-CH2-CH(CH3)-CH2-CH3 ИЮПАК номенклатурасы бойынша аталады


*3-метил 5-этилгексан
*2,4-диметилпентан
*+2,4-диметилгексан
*3,5-диметилгексан
*2,5-метилгептан

#205
*!Қосылыс CH3-CH(CH3)-CH2- CH3 радикалды-функционалды номенклатура бойынша аталады


*пропилэтилметан
*+диметилэтилметан
*метилдиэтилметан
*этилизопропилметан
*метилизопропилметан #206
*!Изобутанды бромдағанда түзілетін қосылыс
*1-бромо-2-метилпропан
*+2-бромо-2-метилпропан
*1,1-дибромо-2-метилпропан
*1,2-дибромо-2-метилпропан
*1,1,1-трибромо-2-метилпропан #207
*!Құрамы C4H9 алкил тобының құрылымдық изомерлерсаны
*0
*2
*3
*+4
*5 #208
*!2,2-Диметилбутанның молекуласындағы үшіншілік көміртегі атомдарының саны
*1
*+2
*4
*5
*6

#209
*!Метилэтилэтилен жүйелік номенклатура бойынша аталады


*бутен-1
*бутен-2
*пентен-1
*+пентен-2
*гексен-1

#210
*!1,3-Бутадиен мен этиленнің циклоқосылу реакциясының нәтижесінде түзіледі


*циклопентадиен
*циклогексадиен
*+циклогексан
*бензол
*толуол

#211
*!Гидратация реакциясында қосылыстардың реакциялық қабілеті артатын қатар


*+этилен, 1-бутен, 2-бутен, изобутилен
*1-бутен, этилен, 2-бутен, изобутилен
*2-бутен, этилен, 1-бутен, изобутилен
*этилен, 2-бутен, изобутилен, 1-бутен
*изобутилен, этилен, 1-бутен, 2-бутен

#212
*!2,2-Дибромо-4-метилпентанға сілтінің спирттегі ерітіндісімен әсер еткенде түзілетін қосылыс


*2-бромо-4-метил-1-пентен
*4-метил-2-пентен
*4-метил-1-пентен
*+4-метил-2-пентин
*4-метил-1-пентен

#213
*!Бромды сутегін қосып алу реакциясында әр жұптағы белсенді алкендер а)этен мен пропен, б)пропен мен 1-бутен, в)1-бутен мен изобутилен, г)2-пентен мен 2-метил-2-бутен


*+пропен, 1-бутен, изобутилен, 2-метил-2-бутен
*этен, пропен, изобутилен, 2-метил-2-бутен
*пропен, пропен, изобутилен, 2-пентен
*пропен, 1-бутен, 1-бутен, 2-пентен
*этен, пропен, 1-бутен, 2-пентен

#214
*!Төмендегі қосылыстардың реакциялық қабілеті жоғарылайтын қатар: этилен; фтороэтен; пропен


*фтороэтен – пропен – этилен
*пропен – фтороэтен – этилен
*этилен – фтороэтен – пропен
*+фтороэтен – этилен – пропен
*этилен – пропен – фтороэтен

#215
*!Ацетилендігидрохлорлау нәтижесінде түзілетін қосылыс


*1,2-дихлорэтен
*1,1-дихлорэтен
*+1,1-дихлорэтан
*1,2-дихлорэтан
*2,2-дихлорэтан

#216
*!2-Метилбутадиен-1,3-тіңбір мольброммен реакциясының негізгі өнімі


*3,4-дибромо-2-метилбутен-1
*+1,4-дибромо-2-метилбутен-2
*3,4-дибромо-2-метилбутен-2
*1,3-дибромо-2-метилбутен-2
*1,4-дибромо-2-метилбутен-1

#217
*!Пропенге иодты сутек қышқылы Марковников ережесіне сай қосылғанда алынады


*+2-иодопропан
*1-иодопропан
*1-иодопропен
*1-иодопропин
*2-иодопропен

#218
*!Метилэтилацетиленнің халықаралық аты


*пентин-1
*+пентин-2
*пентен-2
*пентен-1
*пентадиен-1,2
#219
*!4-Метилпентин-2-нің радикалды-функционалды номенклатура бойынша аты
*метилизопропилацетилен
*метилизобутилацетилен
*метилпропилацетилен
*метилбутилацетилен
*+метилэтилацетилен

#220
*!2,2-Дибромгексанға сілтінің спирттегі ерітіндісімен әсер еткенде түзілетін қосылыс


*1-гексен
*1-гексин
*+2-гексин
*3-гексин
*2-гексен

#221
*!2-Бромбуттанның дегидрогалогендеу өнімі


*бутан
*бутен-1
*этилэтилен
*триметилэтилен
*+сим.диметилэтилен

#222
*!Бутен-1-ді қышқылдық ортада гидратацияланғанда түзіледі


*бутанол-1
*+бутанол-2
*бутаналь
*бутанон
*бутин-1

#223
*!3-Метилбутанол-2-нің молекулаішілік дегидратациялану өнімі


*триэтилэтилен
*диметилэтилен
*+триметилэтилен
*метилэтилэтилен
*метилпропилэтилен

#224
*!Сұйытылған KMnO4 ерітіндісімен әрекеттескенде бутандиол-2,3 түзетін қосылыс


*бутан
*бутин
*бутен-1
*+бутен-2
*бутадиен-1,3

#225
*!Метилпропенді қышқылдық ортада гидратациялағанда түзілетін қосылыс


*пропанол-2
*2-метилпропан
*пропандиол-1,2
*2-метилпропанол-1
*+2-метилпропанол-2

#226
*!Пропин 2 моль бромды сутекпен әрекеттескенде түзіледі


*1,1-дибромпропан
*1,2-дибромпропан
*+2,2-дибромпропан
*2-бромпропен
*1-бромпропен

#227
*!Анилинді синтездейді


*+нитробензолдан
*этилбензолдан
*стиролдан
*толуолдан
*фенолдан

#228
*!4 – Нитробензой қышқылын синтездейді


*фенолдан
*+толуолдан
*анилиннен
*нитробензолдан
*бензой қышқылынан

#229
*!Қатты қыздырылған су буының әсерінен бензолсульфон қышқылынан түзілетін қосылыс


*бензой қышқылы
*бензальдегид
*тиофенол
*+бензол
*фенол

#230
*!2 – Нитробензой қышқылын синтездейді


*бензальдегидтен
*нитробензолдан
*+толуолдан
*анилиннен
*фенолдан

#231
*!Изопропилбензолға жарықта броммен әсер еткенде түзіледі


*орто- бромоизопропилбензол
*пара- бромоизопропилбензол
*мета- бромоизопропилбензол
*трибромоизопропилбензол
*+диметилбензилбромид
#232
*!1) бензол.2) толуол. 3) бензой қышқылының электрофилдік орынбасу реакциясындағы белсенділігі төментейтін қатар
*бензол – толуол – бензой қышқылы
*бензой қышқылы – толуол -бензол

 • бензой қышқылы – бензол – толуол

 • толуол – бензой қышқылы – бензол

* +толуол – бензол – бензой қышқылы

#233
*!Нитробензолды FeBr3 қатысында бромдау кезінде түзіледі?


*3,5-дибромобензол
*о-бромонитробензол
*п-бромонитробензол
*+м-бромонитробензол
*2,4,6-трибромонитробензол

#234
*!Бензой қышқылын нитрлеу реакциясының өнімі


*орто және пара-нитробензой қышқылының қоспасы
*о-нитробензой қышқылы
*+м-нитробензой қышқылы
*п – нитробензой қышқылы
*2-нитробензой қышқылы

#235
*!Бензолды бромометанмен катализатор қатысында алкилдеу кезінде түзіледі?


*бромоэтилбензол
*бромобензол
*этилбензол
*+толуол
*стирол

#236
*!Метилдеу нәтижесінде п-толуидин түзетін қосылыс


*нитробензол
*+анилин
*толуол
*ксилол
*фенол
#237
*!АЛКАНДАРМЕН ӘРЕКЕТТЕСЕТІН ЗАТТАР
*+хлор
*бромды сутек
*металл натрий
*калий перманганаты
*+сұйытылған азот қышқылы
*концентрлі күкірт қышқылы

#238
*!АЛКАНДАРДЫ АЛУДЫҢ ТӘСІЛДЕРІ


*нитроқосылыстарды тотықсыздандыру
*спирттерді дегидратациялау
*спирттерді тотықтыру
*алкендерді тотықтыру
*+мұнайды крекинглеу
*+Вюрц реакциясы

#239
*!АЛКАНДАРДЫ СИНТЕЗДЕУ ҮШІН ҚОЛДАНЫЛАТЫН РЕАКЦИЯЛАР


*+алкендерді сутегімен катализатор қатысында гидрлеу
*+карбон қышқылдарының тұздарын декарбоксилдеу
*галогеналкандарды дегидрогалогендеу
*галогеналкандарды дегалогендеу
*спирттерді тотықтыру
*спирттерді дегидрлеу

#240
*!4-метил-2-пентенді тотықтырғанда түзілетін қышқылдар


*изовалериан
*құмырсқа
*пропион
*+изомай
*+сірке
*май

#241
*!ҚҰРАМЫ C4H9 БОЛАТЫН БІРІНШІЛІК АЛКИЛ ТОПТАРЫ АТАЛАДЫ


*+бутил
*бутилен
*+изобутил
*екін-бутил
*үшін-бутил
*циклобутил #242
*!2-Гексенді тотықтырғанда түзілетін қышқылдар
*қымыздық
*құмырсқа
*валериан
*пропион
*+сірке
*+май #243
*!ХЛОРЛЫ СУТЕКТІҢ ҚОСЫЛУЫ МАРКОВНИКОВ ЕРЕЖЕСІНЕ САЙ ЖҮРЕТІН РЕАКЦИЯЛАР
* +CH2=CH-CH3 + HCl

 • CH2=CH-NO2 + HCl

 • CH2=CH-CHO + HCl

 • CH2=CH-COOH + HCl

* +CH3-CH2-CH=CH2 + HCl

 • CH3-CH=CH-CHO + HCl #244

*!СУЛЬФИРЛЕУ КЕЗІНДЕ МЕТА-ИЗОМЕРДІ КӨБІРЕК ТҮЗЕТІН ҚОСЫЛЫСТАР
*фенол
*толуол
*стирол
*анилин
*+нитробензол
*+бензой қышқылы #245
*!БЕНЗОЛСУЛЬФОН ҚЫШҚЫЛЫНДА СУЛЬФО-ТОПТЫ ЖОЮҒА БОЛАДЫ
*оттегінің әсерімен
*+NaOH-пен балқыту арқылы
*KOH-тың спирттегі ерітіндісімен
*+жоғары температурада су буының әсерімен
*жоғары температурада NaOHтың судағы ерітіндісімен
*жоғары температурада KOH-тың спирттегі ерітіндісімен #246
*!БЕНЗОЛМЕН САЛЫСТЫРҒАНДА ЖЕҢІЛ СУЛЬФИРЛЕНЕТІН ҚОСЫЛЫСТАР
*бензой қышқылы
*+метоксибензол
*бензальдегид
*нитробензол
*бензамид
*+анилин

#247
*!БЕНЗОЛМЕН САЛЫСТЫРҒАНДА НИТРЛЕУШІ ҚОСПАМЕН БАЯУ НИТРЛЕНЕТІН ҚОСЫЛЫСТАР


*толуол
*этилбензол
*+ацетофенон
*+нитробензол
*этоксибензол
*изопропилбензол #248
*!БЕНЗОЛ ЯДРОСЫНА ЖАҢА ОРЫНБАСУШЫНЫ орто- ЖӘНЕ пара- ЖАҒДАЙҒА БАҒЫТТАУШЫ ТОПТАР

 • -OCOCH3, - SO3H, - NO2, - CH2Cl

 • -NHOCOCH3, - CH3, - C=N

* + -C2H5, - OCH3, - NHR2, - Br

 • - SO3H, =C=O, - COOC2H5

*+ -OH, - CH3, - NH2, - Cl

 • -NHR2, - CHO, - NO2 #249

*!БЕНЗОЛ ЯДРОСЫНА ЖАҢА ОРЫНБАСУШЫНЫмета-ЖАҒДАЙҒА БАҒЫТТАУШЫ ТОПТАР
* -OH, - CH3, - NH2, - Cl

 • -OH, - OCH3, - NH2, - Br

*- OCOCH3, - NHR2, - NO2,
*+ -COOCH3, - COOH, - C=N

 • -CH2Cl, - NHOCOCH3, - C2H5

* + -SO3H, =C=O, - NO2, - COOC2H5 #250
*!ПАРАФИНДЕРДІ КРЕКИНГЛЕУ КЕЗІНДЕ ТҮЗІЛЕДІ
*алкиламиндер
*алканолдар
*+алкандар
*+алкендер
*алкиндер
*арендер #251
*!ТЕТРАМЕТИЛМЕТАН АТАЛАДЫ
*изобутан
*+неопентан
*изопентан
*2-метилбутан
*2-метилпропан
*+2,2-диметилпропан #252
*!АЛКАНДАРМЕН ӘРЕКЕТТЕСЕТІН РЕАГЕНТТЕР
*+HNO3+H2O
*Br2+HOH
*+Cl2(hv)
*NaOH
*HOH
*NH3 #253
*!ЦИКЛОПРОПАНДЫ АЛУҒА БОЛАДЫ
*+1,3-дибромопропаннан
*+1,3-дихлоропропаннан
*1,2-дихлоропропаннан
*2,2-дихлоропропаннан
*1,2-дихлоробутаннан
*1,3-дихлоробутаннан #254
*!ВЮРЦ РЕАКЦИЯСЫ БОЙЫНША БУТАН АЛЫНАДЫ
*+бромометаннан
*1-бромобутаннан
*2-бромобутаннан
*2-бромопропаннан
*+1-бромопропаннан
*1,2-дибромобутаннан

#255
*!БУТАНМЕН ӘРЕКЕТТЕСЕТІН РЕАГЕНТТЕР


*+ SO2 + O2

 • K2Cr2O7

 • KMnO4

*KOH
*HBr
* +O2

#256
*!ЭТИЛХЛОРИД МЕТАЛЛ НАТРИЙМЕН ЖӘНЕ ИЗОПРОПИЛХЛОРИДПЕН ӘРЕКЕТТЕСКЕНДЕ ТҮЗІЛЕДІ


*2,2-диметилпропан
*2,2-диметилбутан
*+2,3-диметилбутан
*2-метилпропан
*+2-метилбутан
*изобутан
*+бутан

#257
*!ХЛОРМЕТАН МЕТАЛЛ НАТРИЙ ЖӘНЕ 2-ХЛОРОПРОПАНМЕН ӘРЕКЕТТЕСКЕНДЕ АЛЫНАТЫН АЛКАНДАРДЫҢ КӨМІРТЕГІ АТОМДАРЫНЫҢ САНЫ


*1
*+2
*3
*+4
*5
*+6
*7 #258
*!СТРУКТУРАЛЫҚ ИЗОМЕРЛЕР БОЛАТЫН ҚОСЫЛЫСТАР
*пропен мен бутен-1
*+бутен-1 мен бутен-2
*бутен-1 мен петнтен-1
*пропан мен циклопропан
*+циклопентанмен пентен-2
*2-метилбутан мен 2-метилбутен-1
#259
*!АЛКИНДЕРГЕ ЖАТАТЫН ҚОСЫЛЫСТАР
*бутилен
*парафин
*пропилен
*+пентин-2
*бутадиен-1,3
*+метилацетилен

#260
*!АЛКЕНДЕРГЕ ЖАТАТЫН ҚОСЫЛЫСТАР


*метилацетилен
*+изобутилен
*фенантрен
*антрацен
*+пропен
*бензен

#261
*!МАРКОВНИКОВ ЕРЕЖЕСІ БОЙЫНША СИММЕТРИЯЛЫ ЕМЕС АЛКЕНДЕРМЕН ӘРЕКЕТТЕСЕДІ


*біріншілік аминдер
*+галогенсутектер
*галогендер
*металдар
*сілті
*+су

#262
*!ХЛОРЛЫ СУТЕКПЕН ӘРЕКЕТТЕСУГЕ ҚАБІЛЕТТІ ҚОСЫЛЫСТАР


*метан
*бензол
*+пропен
*пропан
*циклогексан
*+циклопропан

#263
*!ЭТИЛЕН МЕН АЦЕТИЛЕНДІ ӨЗАРА АЖЫРАТУ ҮШІН ҚОЛДАНЫЛАТЫН РЕАКЦИЯЛАР


*+мыс ацетиленидінің түзілуі
*+күміс ацетиленидінің түзілуі
*этиленмен бром суының әрекеттесуі
*ацетилен мен бром суының әрекеттесуі
*этилен мен калий перманганатының әрекеттесуі
*этилен мен судың қышқылдық ортада әрекеттесуі #264
*!ЭТИЛЕНДІ ЭТАННАН АЖЫРАТУ ҮШІН ҚОЛДАНЫЛАТЫН РЕАГЕНТТЕР
*+бром суы
*күкіртті сутегі
*хлорлы сутегі
*мыс гидроксиді
*күміс аммикаты
*+калий перманганаты

#265
*!АЦЕТИЛЕНИДТЕР ТҮЗЕТІН ҚОСЫЛЫСТАР


*калий перманганаты
*мыс (II) гидроксиді
*алюминий хлориді
*+мыс (I) хлориді
*темір хлориді
*+натрий амиді
#266
*!КӨП ЯДРОЛЫ АРЕНДЕРГЕ ЖАТАТЫН ҚОСЫЛЫСТАР
*фенол
*крезол
*анилин
*пиридин
*+нафталин
*+фенантрен

#267
*!БЕНЗОЛДЫ ГАЛОГЕНДЕУ РЕАКЦИЯСЫНА ҚАТЫСАТЫН КАТАЛИЗАТОРЛАР


*Ni
*Pt

 • PdCl2

 • V2O5

*+ AlCl3
* +FeCl3

#268
*!ЭЛЕКТРОФИЛДІК ОРЫНБАСУ РЕАКЦИЯЛАРЫНА ҚАТЫСАТЫН РЕАГЕНТТЕР


*бром суы
*бромды сутек
*калий перманганаты
*+конц. Азот қышқылы
*+катализатор қатысында бром
*Ni- катализатор қатысында сутек

#269
*! I ТЕКТІ ОРИЕНТАНТТАР БОЛАТЫН ТОПТАР • -COOH

 • -SO3H

*+ -NH2

 • -CHO

 • -NO2

*+ -OH #270
*!БЕНЗОЛДЫ АЛКИЛДЕУДІ ЖҮРГІЗЕДІ
*+алкилгалогенидтермен
*циклоалкандармен
*альдегидтермен
*+алкендермен
*кетондармен
*аминдермен

#271
*!ГИДРОКСИЛ ТОБЫ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ


*біршама дезактивтеуші топ
*дезактивтеуші топ
*+1 текті ориентант
*2 текті ориентант
*+активтеуші топ
*мета–ориентант

#272
*!SE РЕАКЦИЯЛАРЫНА КЕЛІСІЛГЕН ОРИЕНТАЦИЯ БОЙЫНША ҚАТЫСАДЫ


*п-ксилол
*м-нитротолуол
*1,2-диметил бензол
*+п-нитрохлоробензол
*+n-бромобензальдегид

#273
*!АРОМАТТЫ ҚОСЫЛЫСТАРҒА ЖАТАДЫ


*+ксилол
*+нафталин
*циклогексан
*циклопентадиен
*дигидрофенантрен
*тетрагидронафталин

#274
*!2 ТЕКТІ ОРИЕНТАНТТАР БОЛАТЫН ТОПТАР


*Cl, –OH
*–SH, – C2H5
*+–CHO, –NO2
*–NO2, –NH2
*+–COOH, –SO3H
*–CH3,–SO3H,–N(CH3)2

#275
*!КАТАЛИЗАТОР ҚАТЫСЫНДА БЕНЗОЛ ТОТЫҚҚАНДА ТҮЗІЛЕТІН ҚОСЫЛЫСТАР


*фталь ангидриді
*янтарь қышқылы
*бензой қышқылы
*+малеин ангидриді
*гександи қышқылы
*+көміртегі диоксиді

#276
*!БЕНЗОЛ САҚИНАСЫНДАҒЫ ОРЫНБАСУШЫЛАРДЫ ТӨМЕНДЕГІДЕЙ БӨЛЕДІ


*+орто- және пара жағдайды активтендіретін топтар
*+мета- жағдайды дезактивтендіретін топтар
*орто- жағдайды дезактивтендіретін топтар
*қышқылдық қасиеті бар орынбасушылар
*тек бүйір тізбекті активтендіретін топтар
*негіздік қасиеті бар орынбасушылар
#277
*!1 ТЕКТІ ОРИЕНТАНТТАР БОЛАТЫН ТОПТАР
*–SO3H, –C2H5,–CN
*–COR,–NH2,–NHR
*+–OH,–OCOR,–NHR
*OH,–COOR,–CHO
*+–OR,–NH2,–NHCOR
*–COR,–NHR,–NHCOR

#278
*!ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛҒА КАТАЛИЗАТОР AlBr3 ҚАТЫСЫНДА 1 МОЛЬ БРОМ ӘСЕР ЕТКЕНДЕ ТҮЗІЛЕДІ


*диметилбензилбромид
*триметилбензилбромид
*дибромоизопропилбензол
*трибромоизопропилбензол
*+орто бромоизопропилбензол
*+пара бромоизопропилбензол

#279
*!НИТРОБЕНЗОЛДЫҢ МОЛЕКУЛАСЫНДАҒЫ –NO2 ТОБЫ ЭЛЕКТРОФИЛЬДІ МЫНА ЖАҒДАЙҒА БАҒЫТТАЙДЫ


*1
*2
*+3
*4
*+5
*6

#280
*!ТОТЫҚҚАНДА БЕНЗОЙ ҚЫШҚЫЛЫН ТҮЗЕТІН ҚОСЫЛЫСТАР


*бензол
*+толуол
*о-ксилол
*нафталин
*+этилбензол
*циклогексан
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   94
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет