*!Су мұздатқыштарын қолдануға болатын сұйықтықтың қайнау температурасы аспау


Гомофункционалды қосылыстар (галогенотуындылар,гидрокситуындылар,тиолдар,аминдер)бет4/94
Дата25.01.2023
өлшемі10.2 Mb.
#62780
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   94

Гомофункционалды қосылыстар (галогенотуындылар,гидрокситуындылар,тиолдар,аминдер)


#391
*!ИОДПЕН ӘРЕКЕТТЕСІП ИОДОФОРМ ТҮЗЕТІН ҚОСЫЛЫСТАР


*формальдегид
+*ацетальдегид
*метанол
+*этанол
*метан
*этан

#392
*!ҚҰРАМЫНДАҒЫ ГАЛОГЕН ТЕК ҚАНА ТЕРІС ИНДУКТИВТІ ЭФФЕКТ КӨРСЕТЕТІН ҚОСЫЛЫСТАР


+*этилхлорид
*хлоробензол
*винилхлорид
+*бензилбромид
*1-иодо-2-фенилэтен
*1-бромобутадиен-1,3

#393
*!СІЛТІНІҢ СУДАҒЫ ЕРІТІНДІСІ МЕН SN1 МЕХАНИЗМ БОЙЫНЩА ӘРЕКЕТТЕСЕТІН ҚОСЫЛЫСТАР


*1-метил-2-хлоропропан
+*2-бромо-2-метилпропан
*1-бромо-2-метилпропан
+*2-метил-2-хлоробутан
*2-хлоропропан
*1-бромпропан
#394
*!НУКЛЕОФИЛЬДІК ОРЫНБАСУ РЕАКЦИЯЛАРЫНА ЖАТАДЫ
+*галогенокөмірсутектердің аммонолизі
+*алкилгалогенидтердің гидролизі
*алкиндерді гидрогалогендеу
*альдольдық конденсация
*алкендерді галогендеу
*арендерді гидрлеу

#395
*!OРЫНБАСУДАН ЭЛИМИНДЕУ БАСЫМЫРАҚ ЖҮРЕТІН РЕАКЦИЯНЫҢ ЖҮРУ ЖАҒДАЙЛАРЫ


+*сілтінің спирттегі ерітіндісінің әсерінен
*сілтінің судағы ерітіндісінің әсерінен
*әлсіз негіздердің қатысында
*катализатор қатысында
+*қыздырғанда
*суықта

#396
*!ОҢАЙ ИОНДАЛАТЫН ҚОСЫЛЫСТАР


*1-бромопропан
*2-бромопропан
*3-бромопентан
+*үш.бутилбромид
+*2-бромо-2-метилбутан
*1-бромо-2-метилпропан

#397
*!ЖАЛПЫ ФОРМУЛАСЫ C4H9OH БОЛАТЫН БІРІНШІЛІК СПИРТТЕРДІҢ АТАЛУЫ


+*бутанол-1
*бутанол-2
*2-метилбутанол-1
*3-метилбутанол-1
+*2-метилпропанол-1
*2-метилпропанол-2

#398
*!Көп атомды спирттерге жататын қосылыстар


+*глицерин
*пентанол-1
*пропанол-2
*аллил спирті
*бензил спирті
+*этиленгликоль

#399
*!БІР АТОМДЫ СПИРТТЕРГЕ ЖАТАТЫН ҚОСЫЛЫСТАР


*глицерин
+*бензил спирті
*этиленгликоль
*бутандиол-1,4
*пентандиол-2,3
+*2-метилбутанол-2

#400
*!ЕКІ АТОМДЫ ФЕНОЛДАРҒА ЖАТАТЫН ҚОСЫЛЫСТАР


*о-ксилол
*глицерин
*+резорцин
*пирогаллол
*+гидрохинон
*+пирокатехин
*циклогексанол

#401
*!Біріншілік және екіншілік гидроксил топтары бар қосылыстар


*2-метилпропанол-2
*+пентандиол-1,3
*+пропандиол-1,2
*пентандиол-2,3
*бутандиол-1,4
*этандиол-1,2
*+глицерин

#402
*!ЕКІНШІЛІК СПИРТТЕРГЕ ЖАТАТЫН ҚОСЫЛЫСТАР


*+пентанол-3
*этиленгликоль
*пропил спирті
*изобутил спирті
*+изопропил спирті
*2-метилпентанол-2

#403
*!НӘТИЖЕСІНДЕ ЭТАНОЛ ТҮЗІЛЕТІН РЕАКЦИЯЛАР


*+CH3-CH2-Br+NaOH/H2O
*CH3CH2COOCH3+HOH/H+
*CH3CH2CH2-Br+HOH/H+
*CH3COOCH3+HOH/H+
*+CH=CH2+HOH/H+
*+CH3-O-C2H5+HJ
*CH3-O-CH3+HJ

#404
*!СПИРТТЕРДІҢ ДЕГИДРАТАЦИЯСЫ НӘТИЖЕСІНДЕ ТҮЗІЛЕТІН ҚОСЫЛЫСТАР


*алкандар
*+алкендер
*ацетальдар
*альдегидтер
*+жай эфирлер
*күрделі эфирлер

#405
*!ЭТАНОЛДЫҢ ДЕГИДРАТАЦИЯСЫ НӘТИЖЕСІНДЕ ТҮЗІЛЕТІН ҚОСЫЛЫСТАР


*этан
*+этилен
*этаналь
*этилацетат
*+этоксиэтан
*этиленгликоль

#406
*!ЭТИЛХЛОРИД ПЕН НАТРИЙ ЭТОКСИДІ ӘРЕКЕТТЕСКЕНДЕ ТҮЗІЛЕТІН ҚОСЫЛЫСТЫҢ АТТАРЫ


*этилацетат
*+этоксиэтан
*+диэтил эфирі
*этилпропианат
*натрий ацетаты
*натрий этаноаты #407
*!ҚҰРАМЫ С4Н11𝑁 ЕКІНШІЛІК АМИНДЕРДІҢ АТАЛУЫ
*бутиламин
*+диэтиламин
*изобутиламин
*екін-бутиламин
*үшін-бутиламин
*+метилпропиламин
*+метилизопропиламин #408
*!АЗОТТЫ ҚЫШҚЫЛЫМЕН ДИАЗОНИЙ ТҰЗЫН ТҮЗЕ ӘРЕКЕТТЕСЕТІН АМИНДЕР
*+анилин
*бутиламин
*бензиламин
*+п-толуидин
*диметиламин
*трифениламин #409
*!ДИАЗОНИЙ ТҰЗДАРЫ АЗОБІРІГУ РЕАКЦИЯСЫНА ҚАТЫСАДЫ
*спирттермен
*+фенолдармен
*нитроқосылыстармен
*+ароматты аминдермен
*карбон қышқылдарымен
*альдегидтермен кетондармен #410
*!БІРІНШІЛІК АЛИФАТТЫ АМИНДЕРГЕ ЖАТАТЫН ҚОСЫЛЫСТАР
*анилин
*триэтиламин
*дифениламин
*метилэтиламин
*+изопропиламин
*+втор-бутиламин #411
*!ЕКІНШІЛІК АЛИФАТТЫ АМИНДЕРГЕ ЖАТАТЫН ҚОСЫЛЫСТАР
*фениламин
*дифениламин
*этилендиамин
*+диметиламин
*изопропиламин
*+метилпропиламин #412
*!АМИНДЕРДІ АЛУ ӘДІСТЕРІНЕ ЖАТАТЫН РЕАКЦИЯЛАР
*+азотты қосылыстарды тотықсыздандыру
*оксоқосылыстар мен аммиактың әрекеттесуі
*карбон қышқылдардың амидтерін гидролиздеу
*карбон қышқылдары мен аммиактың әрекеттесуі
*+галогенотуындылар мен аммиактың әрекеттесуі
*аммиак пен минералды қышқылдардың әрекеттесуі
*+қышқылдардың амидтерін гипобромиттермен ыдырату #413
*!ЕКІНШІЛІК АРОМАТТЫ АМИНДЕРГЕ ЖАТАТЫН ҚОСЫЛЫСТАР
*+дифениламин
*этилендиамин
*метилэтиламин
*+N-метиланилин
*метилбутиламин
*этилпропиламин #414
*!БІРІНШІЛІК АРОМАТТЫ АМИНДЕРГЕ ЖАТАТЫН ҚОСЫЛЫСТАР
*+анилин
*+о-толуидин
*дифениламин
*метилэтиламин
*метилбутиламин
*этилпропиламин #415
*!ҮШІНШІЛІК АМИНДЕРГЕ ЖАТАТЫН ҚОСЫЛЫСТАР
*+триэтиламин
*изобутиламин
*үшін-бутиламин
*метилпропиламин
*метилизопропиламин
*+N,N – диметиланилин #416
*!Төмендегі пайыздық концентрациялы формальдегидтің судағы ерітіндісі формалин деп аталады
*5%
*10%
*25%
*+40%
*50% #417
*!Оксимнің формуласы
*R-NH-R
*R-CH2-NH2
*R-CH=N- NH2
*+R-CH=N-OH
*R-CH=N-NH-C6H5 #418
*!Функционалды топ >C=O
*карбоксил
*гидроксил
*+карбонил
*алкокси
*амино

#419
*!Аммиак пен құмырсқа альдегидін қыздырғанда түзіледі


*фенилгидразон
*полуацеталь
*+уротропин
*параформ
*альдоль

#420
*!Құмырсқа альдегидінің судағы ортада полимерленуі нәтижесінде түзіледі


*оксим
*ацеталь
*гидразон
*+параформ
*фенилгидразон

#421
*!Сірке альдегидiнен минералды қышқылдардың аз мөлшерiнiң әсерiнен түзiледi:


*+паральдегид пен метальдегид
*жарты ацеталь мен ацеталь
*сiрке қышқылы
*альдоль
*этанол

#422
*!Қанықпаған альдегид:


*глицерин альдегидi
*май альдегидi
*пропаналь
*глиоксаль
*+акролеин

#423
*! Альдегидтердiң қатарында изомерия байланысты:


*функционалдық топтың орналасуына
*+көмiртегi тiзбегiнiң изомериясына
*орынбасушылардың орналасуына
*карбонил тобының құрылысына
*басқа орынбасушыларға

#424
*! Ацетосiрке қышқылының енолдануы:


*16%
*52%
*+8%
*24%
*3%

#425
*! Альдегидтер мен кетондардың металл гидридтерiмен әрекеттесуiнен түзiлетiн қосылыстар:


*кетальдар
*оксимдер
*+спирттер
*ацетальдар
*гидразондар

#426
*! Альдегидтер мен кетондардың спирттермен әрекеттесуiнен түзiлетiн қосылыстар:


*иминдер
*оксимдер
*+ацетальдар
*гидразондар
*күрделi эфирлер

#427
*! Альдегидтер мен кетондардың гидроксиламиндермен әрекеттесуiнен түзiлетiн қосылыстар:


*кетальдар
*+оксимдер
*ацетальдар
*гидразондар
*жай эфирлер

#428
*! Альдегидтер мен кетондардың Гриньяр реактивiмен әрекеттесу өнiмi:


*оксимдер
*+спирттер
*гидразондар
*жарты ацетальдар
*галогеноалкандар

#429
*! Инфрақызыл спектрдегi карбонил тобының жұту жолағының мәнi см-1


*2220-2200
*+1725-1715
*3600-3400
*1680-1670
*760-740

#430
*! Альдегидтермен әрекеттесiп гидразон түзетiн қосылыстар:


*+NH2-NH2
*NH2-OH
*Cu(OH)2
*C6H5OH
*NH3

#431
*! Альдегидтермен әрекеттесiп оксим түзетiн қосылыс:


*C6H5NH-NH2
*+NH2-OH
*Cu(OH)2
*C6H5OH
*NH3

#432
*! D,L – жүйесі бойынша конфигурацияны анықтауға арналған стандарт:


*+глицерин альдегидi
*пропион альдегидi
*май альдегидi
*формальдегид
*ацетальдегид

#433
*! Нитрилдердiң қышқылдық ортадағы қыздыру арқылы жүргiзiлетiн гидролизi нәтижесiнде түзiлетін қосылыстар


*+карбон қышқылдары
*нитроқосылыстар
*альдегидтер
*аминдер
*спирттер

#434
*! Тригалогенотуындылардың гидролизi нәтижесiнде түзiлетін қосылыстар


*+карбон қышқылдары
*күрделi эфирлер
*альдегидтер
*кетондар
*спирттер

#435
*!Карбон қышқылдарының функционалды тобы аталады


*+карбоксил
*гидроксил
*карбонил
*алкокси
*ацил

#436
*!Органикалық қосылыстың молекуласына карбон қышқылының қалдығын енгізу жолы аталады


*+ацилдеу
*алкилдеу
*нейтралдау
*гидратация
*этерификация

#437
*!Карбон қышқылдары мен спирттердің H2SO4 қатысында әрекеттесуі нәтижесінде түзіледі


*+күрделі эфир
*ангидрид
*альдегид
*жай эфир
*ацеталь

#438
*!Карбон қышқылдарының қатарында изомерия басталатын қосылыс


*CH3COOH
*C2H5COOH
*+C3H7COOH
*C7H9COOH
*CH2=CH-COOH #439
*!Өндірісте бензой қышқылын алады
*бензолды тотықтырып
*+толуолды тотықтырып
*бензил спиртін тотықтырып
*бензилацетатты гидролиздеп
*фтальқышқылын декарбоксилдеп

#440
*! Фумар қышқылы болып табылады


*рацемат
*Z-изомер
*+Е-изомер
*энантиомер
*таутомерліктүрі

#441
*! Қышқылдың амидінен қышқыл түзілетін реакция аталады


*тотықсыздандыру
*дегидратациялау
*этерификация
*тотықтыру
*+гидролиз

#442
*! Өндірісте қымыздық қышқылын алады


*+натрий формиатынан
*кальций оксалатынан
*этиленгликольден
*ацетальдегидтен
*этиленнен

#443
*! Майлардың сілтілік гидролизденуі нәтижесінде түзілетін сабын болып табылады


*мыс глицераты
*қышқылдың амиді
*карбон қышқылының ангидриді
*+жоғарғы карбон қышқылдарының тұзы
*төменгі карбон қышқылдарының хлорангидриді

#444
*! Этерификация реакциясы келесі қосылыстардың әрекеттесуімен жүреді


*спирт пен амин
*альдегид пен кетон
*карбон қышқылы мен амин
*+карбон қышқылы мен спирт
*карбон қышқылы мен металл #445
*! Гелль-Фольгард-Зелинский реакциясы –бұл галогендеу
*қанықпаған қосылыстарды
*жарықтың әсерінен алкандарды
*катализатор қатысында арендерді
*сілтілік ортада оксоқосылыстарды
*+қызыл фосфордың қатысында қышқылдарды

#446
*! Тұрақты гидрат түзетін қосылыс


*ацетон
*+хлораль
*бензальдегид
*ацетальдегид
*формальдегид

#447
*! Альдегидтермен әрекеттесіп иминдер түзетін қосылыстар


*+біріншілік аминдер
*үшінішлік аминдер
*екіншілік аминдер
*гидроксиламин
*гидразин

#448
*! Бензальдегидтің тотықсыздану реакциясы нәтижесінде түзілетін қосылыстар


*бензой қышқылы
*+бензил спирті
*о-бензохинон
*бензонитрил
*бензиламин

#449
*! Бензальдегидтің тотығу реакциясы нәтижесінде түзіледі


*бензол
*бензил спирті
*п-бензохинон
*бензоилхлорид
*+бензой қышқылы

#450
*! Әрекеттескенде жарты ацеталь түзетін қосылыстар


*+альдегид пен спирт
*альдегид пен гидразин
*Гриньяр реактиві мен кетон
*альдегид пен гидроксиламин
*Гриньяр рекативі мен альдегид #451
*!Формальдегидтің тотығу реакциясы нәтижесінде түзіледі
*формалин
*формамид
*этил спирті
*метил спирті
*+метан қышқылы

#452
*! Әрекеттескенде Шифф негіздерін түзетін қосылыстар


*+альдегид пен амин
*альдегид пен гидразин
*Гриньяр реактиві мен кетон
*альдегид пен гидроксиламин
*Гриньяр реактиві мен көміртегі оксиді

#453
*! Тотыққанда кетондар түзетін спирттер


*біріншілік
*+екіншілік
*екі атомды
*үш атомды
*қанықпаған

#454
*! Альдолдық конденсация реакциясының өнімін қыздырғанда жүреді


*циклдану
*изомерлену
*тримерлену
*полимерлену
*+судың бөлінуі

#455
*!Альдегидтердің мыс гидроксидімен әрекеттесу реакциясының аталуы


*Фелинг реакциясы
*+Троммер рекациясы
*Кучеров реакциясы
*күміс айна реакциясы
*Канниццаро реакциясы

#456
*! Альдегидтердің цианды сутегімен әрекеттесу өнімі


*аминдер
*нитрилдер
*гидразондар
*жарты ацетальдар
*+гидросинитрилдер #457
*! Альдегидтердің тотығу өнімдері
*+карбон қышқылдары
*жарты ацетальдар
*ацетальдар
*оксимдер
*спирттер

#458
*! Альдегидтер тотықсызданғанда түзіледі


*карбон қышқылдары
*+біріншілік спирттер
*екіншілік спирттер
*алкиндер
*алкендер

#459
*! Қатардағы реакциялық қабілеті ең жоғары қосылыс


*этаналь
*пропанон
*+метаналь
*пропаналь
*метилэтилкетон

#460
*! Этилацетаттың күрделі эфирлік конденсациясы нәтижесінде түзіледі


*ацетон
*ацетальдегид
*ацетангидрид
*ацетилацетон
*+ацетосірке эфирі

#461
*! Өндірісте терефталь қышқылы алынады


*этилбензолдан
*+п-ксилолдан
*о-ксилолдан
*м-ксилолдан
*толуолдан

#462
*! Амидтер натрий гипобромитімен әрекеттескенде түзіледі


*нитрил
*кетон
*алкан
*спирт
*+амин #463
*! АМИДТЕРДІҢ ГИДРОЛИЗДЕНУІНЕ ҚАТЫСАДЫ
*жай эфирлер
*күрделі эфирлер
*спирттер мен фенолдар
*+сілтілер мен қышқылдар
*альдегидтар мен кетондар

#464
*! АМИДТЕРДІҢ ДЕГИДРАТАЦИЯЛАНУ ӨНІМІ


*карбон қышқылы
*күрделі эфир
*+нитрил
*алкан
*амин

#465
*! НИТРИЛДЕРДІҢ ГИДРЛЕНУ ӨНІМІ


*карбон қышқылы
*гидроксинитрил
*көмірсутегі
*+амин
*амид

#466
*! НИТРЛЕРДІҢ ГИДРОЛИЗДЕНУ ӨНІМІ


*+карбон қышқылы
*аминоқышқыл
*нитроқосылыс
*көмірсутегі
*амин

#467
*! АМИДТЕРДІҢ ГИДРОЛИЗДЕНУ ӨНІМІ


*+карбон қышқылы
*аминоқышқылы
*нитроқосылыс
*аминоспирт
*имин

#468
*! МАГНИЙ ОРГАНИКАЛЫҚ ҚОСЫЛЫСТАРДЫҢ КӨМІРТЕГІНІҢ ДИОКСИДІМЕН ӘРЕКЕТТЕСУ ӨНІМІ


*+карбон қышқылдары
*жарты ацетальдар
*альдегидтер
*кетондар
*спирттер
#469
*! ЭТЕРИФИКАЦИЯ РЕАКЦИЯСЫНЫҢ ЖҮРУ ЖАҒДАЙЫ МЕН МЕХАНИЗМІ
*сілтілік орта, нуклеофильдік қосып алу
*сілтілік орта, электрофильдік орынбасу
*қышқылдық орта, нуклеофильдік қосып алу

 • қышқылдық орта, электрофильдік орынбасу

*+қышқылдық орта, нуклеофильдік орынбасу

#470
*! 𝐶6𝐻5 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝑂𝑂𝐻 КАРБОН ҚЫШҚЫЛЫ АТАЛАДЫ


*+фенилсіркеқышқылы
*қымыздық қышқылы
*терефталь қышқылы
*бензой қышқылы
*фталь қышқылы

#471
*! Ароматты дикарбон қышқылы


*қымыздық
*глутар
*малон
*янтарь
*+фталь

#472
*! КҮРДЕЛІ ЭФИР АЛУ ҮШІН ӘРЕКЕТТЕСТІРЕДІ


*альдегидтер мен аминдерді
*қышқылдың екі молекуласын
*карбон қышқылдары мен аммиакты
*+карбон қышқылдары мен спирттерді
*карбон қышқылдары мен тионилхлоридті

#473
*! АНГИДРИД АЛУ ҮШІН ӘРЕКЕТТЕСТІРЕДІ


*карбон қышқылдары мен фосфор трихлоридін
*карбон қышқылдары мен тионилхлоридті
*карбон қышқылдары мен аммиакты
*+қышқылдың екі молекуласын
*альдегидтер мен аминдерді

#474
*! АМИД АЛУ ҮШІН ӘРЕКЕТТЕСТІРЕДІ


*карбон қышқылдары мен гидроксиаминді
*карбон қышқылдары мен тионилхлоридті
*карбон қышқылдары мен гиразинді
*+карбон қышқылдары мен аммиакты
*қышқылдың екі молекуласын
#475
*! ЕҢ КҮШТІ ҚЫШҚЫЛДЫҚ ҚАСИЕТ КӨРСЕТЕТІН ҚЫШҚЫЛ
*янтарь
*малон
*глутар
*адипин
*+қымыздық

#476
*! ҚЫМЫЗДЫҚ ҚЫШҚЫЛЫН ҚЫЗДЫРҒАНДА ЖҮЗЕГЕ АСАДЫ


*дегидратациялану
*+декарбоксилдену
*конденсациялану
*тотықсыздану
*тотығу

#477
*! Малон қышқылын қыздырғанда түзiледi:


*сiрке альдегидi
*малон ангидридi
*сiрке ангидридi
*+сiрке қышқылы
*құмырсқа қышқылы

#478
*! Қымыздық қышқылын қыздырғанда түзiледi:


*қымыздық ангидридi
*+құмырсқа қышқылы
*сiрке ангидридi
*сiрке қышқылы
*формальдегид

#479
*! Құмырсқа қышқылын басқа қышқылдардан ажырату үшiн қолданатын реагент:


*FeCl3 ерiтіндiсi
*калий йодидiнiң ерiтiндiсi
*сiлтiнiң спирттегi ерiтiндiсi
*күкiрт қышқылының сұйытылған ерiтiндiсi
*+күмiс гидроксидiнiң аммиактағы ерiтiндiсi

#480
*! Карбон қышқылы фосфор трихлоридiмен әрекеттескен кезде хлор орын басады:


*𝛽-жағдайдағы сутегiнiң
*𝛼-жағдайдағы сутегiнiң

 • 𝛼 -жағдайдағы екi сутегiнiң

 • 𝛽 -жағдайдағы екi сутегiнiң

*+финкционал топтағы гидроксилдiң
#481
*! Карбон қышқылдарына фосфор галогенидтерiмен әсер еткенде түзiледi:
*спирттер
*галогеноалкандар
*қышқыл ангидридтерi
*+галогеноангидридтер
*галогенокарбон қышқылдары

#482
*! Карбоксил тобындағы гидроксилдi алкокси тобына алмастырғандағы өнiм:


*+күрделi эфир
*жай эфир
*ангидрид
*қышқыл
*спирт

#483
*! Сiрке альдегидiнiң қыздыру кезiндегi конденсациялануы нәтижесiнде түзiлетiн қосылыс:


*май альдегидi
*май қышқылы
*сiрке қышқылы
*+кротон альдегидi
*пропион қышқылы

#484
*! Сiрке альдегидiнiң әлсiз сiлтiлiк ортада конденсациялануы нәтижесiнде түзiлетiн қосылыс:


*+3-гидроксибутаналь
*4-гидроксибутаналь
*3-метилбутаналь
*2-метилбутаналь
*Сiрке қышқылы

#485
*! Бутин-1-дiң сынап сульфатының қатысуымен гидротациялануы нәтижесiнде түзiлетiн қосылыс:


*бутаналь
*1-бутанол
*+бутанон
*2-метилбутанол-2
*2-метилпропанол-1

#486
*! Ацетонның йодпен сiлтiлiк ортада әрекеттесуi нәтижесiнде түзiлетін қосылыс:


*2,2-дииодпропан
*1-иодопропан
*2-иодопропан
*+иодоформ
*иодометан

#487
*! Ацетиленнiң Кучеров бойынша гидратациялануы нәтижесiнде түзiледi:


*диэтилкетон
*диметилкетон
*май альдегидi
*+сiрке альдегидi
*пропион альдегиді

#488
*! Метилацетиленнiң Кучеров бойынша гидротациялануы нәтижесiнде түзiледi:


*+ацетон
*диэтилкетон
*май альдегидi
*сiрке альдегидi
*пропион альдегиді

#489
*Қосылыстар реакциялық қабiлетiнiң артуына қарай орналасатын қатар: 1)метаналь; 2) этаналь; 3) ацетон • метаналь < этаналь < ацетон

 • этаналь < метаналь < ацетон

*ацетон< метаналь < этаналь
*+ацетон< этаналь < метаналь

 • метаналь < ацетон < этаналь

#490
*! Озонолиз нәтижесiнде формальдегид, сiрке альдегидi және глиоксаль түзетiн құрамы С5Н8 көмiрсутектiң формуласы:


*+СН2=СН-СН=СН-СН3
*СН2=СН-СН2-СН=CH2
*CH2=C=CH-CH2-CH3
*CH3CH=C=CH-CH3
*(CH3)2C=C=CH2

#491
*! Пропанальдың конденсациялануы нәтижесінде түзілетін қосылыс


*+3-гидрокси-2-метилпентаналь
*2-гидрокси-2-метилпентаналь
*3-гидрокси-3-метилпентаналь
*3-гидрокси-4-метилпентаналь
*2-гидрокси-3-метилпентаналь

#492
*! Пропанальдың молекуласындағы электрофильдік орталықтың орналасуы


*радикалдың 𝛼- көміртегі атомында
*+карбонил тобының көміртегінде
*карбонил тобының сутегінде
*карбонил тобының оттегінде
*СН-қышқылдық орталықта

#493
*! Пропанальдың молекуласындағы нуклеофильдік орталықтың орналасуы


*радикалдың 𝛾 – көмертегі атомында
*карбонил тобының көміртегінде
*карбонил тобының сутегінде
*+карбонил тобының оттегінде
*СН – қышқылдық орталықта

#494
*! Бутанальдың молекуласындағы СН- қышқылдық орталықтың орналасуы


*карбонил тобының оттегінде
*карбонил тобының көміртегінде
*радикалдың 𝛽- көміртегі атомында
*+радикалдың 𝛼- көміртегі атомында
*радикалдың 𝛼, 𝛽, 𝛾- көміртегі атомындарында

#495
*! Қосылыстар реакциялық қабілетінің артуына қарай орналасқан қатар:


1) пентаналь,2) пентанон-2, 3) метаналь
*пентаналь,метаналь,пентанон-2
*пентанон-2, метаналь, пентаналь
*пентаналь, пентанон-2, метаналь
*метаналь, пентанон-2, пентаналь
*+пентанон-2, пентаналь, метаналь

#496
*! CH3MgJ формальдегид пен әрекеттескенде түзілетін қосылыс


*2-метилпропанол-2
*пропанол-1
*пропанол-2
*+этанол
*метанол

#497
*! Тотықсызданғанда келесі спиртті СН3СН2СН(СН3)СНОНСН3 түзетін қосылыс


*+3-метилпентанон-2
*3-метилпентаналь
*3-метилбутаналь
*гексанон-2
*гексаналь

#498
*! Озонолиз нәтижесінде ацетон және пропион альдегидін түзетін көмірсутек


*1-гексен
*2-гексен
*4-метил-1-гексен
*4-метил-2-гексен
*+2-метил-2-пентен

#499
*! Әрекеттескенде 1-метокси-2-метилпропанол-1 түзетін қосылыстар


*СН3ОН + СН3СН2СН2СН=0
*+(𝐶𝐻3)2𝐶𝐻𝐶𝐻 = 𝑂 + 𝐶𝐻3𝑂𝐻
*𝐶2𝐻5 − 𝐶𝐻 = 𝑂 + 𝐶2𝐻5𝑂𝐻
*𝐶𝐻3 − 𝐶𝐻 = 𝑂 + 𝐶𝐻3𝑂𝐻
*H-COOH+𝐶2𝐻5𝑂𝐻

#500
*! Этаналь мен бензиламиннің әрекеттесу реакциясының өнімі


*СН3СН2СОО𝑁𝐻𝐶𝐻2𝐶6𝐻5
*+𝐶6𝐻5 − 𝐶𝐻2𝑁 = 𝐶𝐻 − 𝐶𝐻3
*𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝑁𝐻𝐶𝐻2𝐶6𝐻5
*𝐶6𝐻5𝐶𝐻 = 𝑁 − 𝐶𝐻2𝐶𝐻3
*𝐶6𝐻5 − 𝐶𝑂𝑁𝐻𝐶𝐻2𝐶𝐻3

#501
*! Нәтижесінде пропанол-1 түзілетін реакция


*СН3СН = 𝐶𝐻2 − 𝐻𝑂𝐻 + 𝐾𝑀𝑛𝑂4
*𝐶𝐻3𝐶𝐻(𝑂𝐻)𝐶𝐻2𝐶𝐻3+⊏ 𝑂 ⊐→
*+𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝐶𝐻 = 𝑂 + 𝐻2
*𝐶𝐻3𝐶𝐻(𝑂𝐻)𝐶𝐻3+⊏ 𝑂 ⊐→
*𝐶𝐻3𝐶𝑂𝐶𝐻3 + 𝐻2𝑂→

#502
*! Нәтижесінде пропанол-2 түзілетін реакция


*СН3СН = 𝐶𝐻2 − 𝐻𝑂𝐻 + 𝐾𝑀𝑛𝑂4
*𝐶𝐻3𝐶𝐻(𝑂𝐻)𝐶𝐻2𝐶𝐻3+⊏ 𝑂 ⊐→
*𝐶𝐻3𝐶𝐻(𝑂𝐻)𝐶𝐻3+⊏ 𝑂 ⊐→
*𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝐶𝐻 = 𝑂 + 𝐻2
*+𝐶𝐻3𝐶𝑂𝐶𝐻3 + 𝐻2

#503
*! Озонолиз нәтижесінде майальдегидін және формальдегид түзетін алкен


*бутен-2
*бутен-1
*пропен
*пентен-2
*+пентен-1

#504
*! Альдегидтер мен кетондардың гидроксиламинмен реакциясының өнімі


*жарты ацеталь
*күрделі эфир
*диметин
*ацеталь
*+оксим

#505
*! Альдольдық қосылу реакциясының механизмі


*SR
*AE
*SE
*+AN
*AR

#506
*! Альдольдық қосылудың нәтижесінде келесі өнімді CH2CH2CH(OH)CH(CH3)CH түзетін альдегид


*бутаналь
*+пропаналь
*2-этилпропаналь
*2-метилпропаналь
*2,2-диметилпропаналь

#507
*! Изопропил спиртінің тотығу өнімінің формуласы


*CH3OCH3
*CH3-COOH
*C2H5-CH=O
*+CH3-CO-CH3
*CH2(OH)CH2(OH)

#508
*! Пропил спиртінің тотығу өнімінің формуласы


*CH3OCH3
*CH3-CH=O
*+C2H5-CH=O
*CH3-CO-CH3
*CH2(OH)CH2(OH)

#509
*! (CH3)2CHCH(OH)CH3 берілген қосылыстың тотығу өнімі


*3-метилпентанон-2
*3-метилпентанол-2
*метилпропилкетон
*+3-метилбутанон
*пентанон-2 #510
*! Берілген реакцияның механизмі CH3CH2CHO-CH3CH2OH >
*+нуклеофильді қосып алу
*электрофильді орынбасу
*нуклеофильді орынбасу
*радикалды орынбасу
*элиминдеу

#511
*! CH3-CI2-CH2CH3+NaOH(судағы ерітінді)реакциясының өнімі


*бутанол-2
*бутанол-1
*+бутанон
*бутен-1
*бутен-2

#512
*! Әрекеттескенде 1-метокси-2-метилпропанол-1 түзетін қосылыстар


*CH3OH+CH3CH2CH2CH=O
*+(CH3)2-CH-CH=O+CH3OH
*C2H5-CH=O+C2H5OH
*CH3-CH=O+CH3OH
*H-COOH+C2H5OH

#513
*! Реакцияның CH3-CH2NH2 + C6H5CH=O нәтижесінде түзілетін қосылыс


*CH3CH2COONHCH2C6H5
*CH3CH2NHCH2C6H5
*+C6H5CH=N-CH2CH3
*C6H5-CONHCH2CH3
*C6H-CH2N=CH-CH3

#514
*! Тотықсызданғанда келесі спиртті CH3CH2CH(CH3)CH2CH2OH түзетін қосылыс


*3-метилпентанон-2
*+3-метилпентаналь
*3-метилбутаналь
*гексанон-2
*гексаналь

#515
*! Бутандиқышқылын синтездеу үшін қажет


*1,3-дихлорпропан,HCN,H2O
*+1,2-дихлороэтан,HCN,H2O
*1,1,1-трихлорбутан,H2O
*этандиаль,HCN,H2O
*этаналь,HCN,H2O #516
*! Оксосинтез нәтижесінде май қышқылын түзетін алкен
*этен
*бутен
*пентен
*гексен
*+пропен

#517
*! Тотыққанда тек қана сірке қышқылын түзетін кетон


*метилпропилкетон
*+диметилкетон
*пентанон-2
*пентанон-3
*бутанон

#518
*! Майлардың сабындануы нәтижесінде түзілетін сабынның химиялық формуласы


*C17H29COOH
*+C17H35COONa
*C17H35COOCH3
*CH3-(CH2)4-COONa
*CH3-CH2-CH2-COONa

#519
*!Натрий ацетаты мен ацетилхлоридтің әрекеттесу реакциясының өнімі


*хлорангидирид
*күрделі эфир
*+ангидрид
*альдегид
*жай эфир

#520
*!ДЕКАРБОКСИЛДЕНУ РЕАКЦИЯСЫ НӘТИЖЕСІНДЕ СІРКЕ ҚЫШҚЫЛЫН ТҮЗЕТІН ДИКАРБОН ҚЫШҚЫЛЫ


*қымыздық
*янтарь
*адинин
*+малон
*глугар

#521
*!ИЗОМАЙ ҚЫШҚЫЛЫ ЖҮЙЕЛІК НОМЕНКЛАТУРА БОЙЫНША АТАЛАДЫ


*2-метилбутан қышқылы
*3-метилбутан қышқылы
*4-метилпентан қышқылы
*3-метилпропан қышқылы
*+2-метилпропан қышқылы
#522
*!СІРКЕ ҚЫШҚЫЛЫ ТИОНИЛХЛОРИДПЕН ӘРЕКЕТТЕСКЕНДЕ ТҮЗІЛЕТІН ӨНІМ
*+ацетилхлорид
*1,1-дихлорэтан
*1,2-дихлорэтан
*хлорэтан
*этантиол

#523
*!АКРИЛ ҚЫШҚЫЛЫНА ХЛОРЛЫ СУТЕКТІҢ ҚОСЫЛУЫ НӘТИЖЕСІНДЕ ТҮЗІЛЕТІН ӨНІМ


*3-хлоробутан қышқылы
*4-хлоробутан қышқылы
*2-хлоробутан қышқылы
*2-хлоропропан қышқылы
*+3-хлоропропан қышқылы

#524
*!ЭТЕРИФИКАЦИЯ РЕАКЦИЯСЫНДА ҚОСЫЛЫСТАРДЫҢ РЕАКЦИЯЛЫҚ


ҚАБІЛЕТІ ӨСЕТІН ҚАТАР 1) 𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻, 2) 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻, 3) (𝐶𝐻3)2𝐶𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻
*(𝐶𝐻3)2𝐶𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻 < 𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻 < 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻
*+(𝐶𝐻3)2𝐶𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻 < 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 < 𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻
*𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 < (𝐶𝐻3)2𝐶𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻 < 𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻
*(𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 < 𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻 < 𝐶𝐻3)2𝐶𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻
*𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 < (𝐶𝐻3)2𝐶𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻 < 𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻

#525
*!КӨМІРТЕГІ ДИОКСИДІНІҢ ЭТИЛМАГНИЙ БРОМИДІ МЕН ӘРЕКЕТТЕСУІНЕН ТҮЗІЛЕТІН ҚОСЫЛЫС


*+пропан қышқылы
*метан қышқылы
*этан қышқылы
*пропил бромиді
*этил бромид

#526
*!СІРКЕ ҚЫШҚЫЛЫНЫҢ ТИОНИЛХЛОРИДПЕН ӘРЕКЕТТЕСУІ НӘТИЖЕСІНДЕ ТҮЗІЛЕТІН ҚОСЫЛЫС


*+ацетилхлорид
*диэтил эфирі
*этилхлорид
*этилацетат
*этантиол

#527
*!ЭТИЛАЦЕТАТҚА НАТРИЙ ОКСИДІМЕН ӘСЕР ЕТКЕНДЕ ТҮЗІЛЕТІН ҚОСЫЛЫС


*ацетилацетон
*ацетангидрид
*+ацетосірке эфирі
*метилацетосірке эфирі
*диметилацетосірке эфирі

#528
*!АЦЕТИЛХЛОРИД НАТРИЙ ЭТОКСИДІМЕН ӘРЕКЕТТЕСКЕНДЕ ТҮЗІЛЕТІН ҚОСЫЛЫС


*этилхлорид
*+этилацетат
*диэитлэфирі
*натрий ацетаты
*этилпропионат

#529
*!КҮРДЕЛІ ЭФИРДІҢ ГИДРОЛИЗДЕНУ РЕАКЦИЯСЫНЫҢ ӨНІМІ


*ангидрид
*+қышқыл
*гидрат
*спирт
*эфир

#530
*!АЦЕТАНГИДРИДТІҢ ЭТАНОЛМЕН ӘРЕКЕТТЕСУ РЕАКЦИЯСЫНЫҢ ӨНІМІ


*сірке альдегиді
*сірке қышқылы
*жарты ацеталь
*диэтил эфирі
*+этилацетат

#531
*!СІРКЕҚЫШҚЫЛЫНЫҢ ФОСФОРПЕНТАОКСИДІМЕН ҚЫЗДЫРУ ӨНІМІ


*ацеталь
*этилацетат
*этоксиэтан
*этил спирті
*+ангидрид

#532
*!КАРБОН ҚЫШҚЫЛДАРЫНЫҢ ҚАЙНАУ ТЕМПЕРАТУРАСЫ ТӨМЕНДЕЙТІН ҚАТАР


*метан қышқылы>этан қышқылы>бутан қышқылы>пропан қышқылы
*бутан қышқыл>пропан қышқылы >метан қышқылы>этан қышқылы
*метан қышқылы>этан қышқылы>пропан қышқылы>бутан қышқылы
*+бутан қышқылы>пропан қышқылы>этан қышқылы>метан қышқылы
*бутан қышқылы>метан қышқылы>этан қышқылы>пропан қышқылы

#533
*!Карбон қышқылының күші төмендейтин қатар


*ClCH₂COOH>CCl₃COOH >CH₃COOH
*+ CCl₃COOH>ClCH₂COOH >CH₃COOH

 • CH₃COOH>ClCH₂COOH >CCl₃COOH

 • CH₃COOH>CCl₃COOH >ClCH₂COOH

 • CCl₃COOH>CH₃COOH >ClCH₂COOH

#534.
*!Дикарбон қышқылының күші төмендейтін заттар


*янтарь қышқылы,милон қышқылы,қымыздық қышқылы
*милон қышқылы, янтарь қышқылы,қымыздық қышқылы
*+қымыздық қышқылы, милон қышқылы, янтарь қышқылы
*янтарь қышқылы,қымыздық қышқылы, милон қышқылы
*милон қышқылы,қымыздық қышқылы, янтарь қышқылы

#535
*!Галогенгидридтердің тотықсыздануы кезінде түзілетін қосылыс


*карбон қышқылы
*+біріншілік спирт
*күрделі эфир
*ангидрид
*амид

#536
*!Күрделі эфирлердің тотықсыздануы кезінде түзілетін қосылыс


*карбон қышқыылы
*галогенгидрид
*+біріншілік спирт
*ангидрид
*амид

#537
*!Триметил сірке қышқылының жүйелік номенклатура бойынша аты


*+2,2-диметилпропан қышқылы
*2,3-Диметилбутан қышқылы
*2,2-Диметилбутан қышқылы
*3,3Диметилбутан қышқылы
*2-Метилпропан қышқылы

#538.
*!Метилизопропилсірке қышқылы орынбасу номенклатурасы бойынша атылады


*β,β-диметилмай қышқылы
*α,β- диметилмай қышқылы
*2,2-Диметилбутан қышқылы

 • 2,2,3-триметилбутан қышқылы

*+2,3-диметилбутан қышқылы

#539
*!Бензой қышқылы мен пропанол - 2 әрекеттескенде түзіледі


*пропилбензол
*пропилбензоат
*бензилпропионат
*+изопропилбензоат
*пропилбензил эфирі

#540
*!Изомай қышқылының 1 моль хлор әрекеттескенде түзіледі


*+2 метил-2-хлорпропан қышқыылы
*2 метил-2-хлорбутан қышқыылы
*2-хлорпропан қышқылы
*3-хлорбутан қышқылы
*4- хлорбутан қышқылы

#541
*! Май қышқылы мен 1 моль хлор әрекеттескенде түзіледі


*+ 2- хлорбутан қышқылы
*3- хлорбутан қышқылы
*4- хлорбутан қышқылы
*2.2-дихлорбутан қышқылы
*2.3- дихлорбутан қышқылы

#542
*!Сірке қышқылы хлордың артық мөлшерімен әрекеттескенде түзеді


*сірке қышқылының хлор ангидриді
*монохлорсірке қышқылы
*+трихлорсірке қышқылы
*сірке қышқылы
*трихлорэтан

#543
*!Құмырсқа қышқылын алу үшін гидролиздейді


*ацетамидті
*+хлороформды
*метилацетатты
*дихлорметанды
*метоксиметанды

#544
*!Қатардағы ең жоғары ароматты қышқыл


*бензой қышқылы
*n – аминобензой қышқылы
*+ п – нитробензой қышқылы
*n- метилбензой қышқылы
*п- метоксибензой қышқылы

#545
*!Тотығу нәтижесінде сіркежәне май қышқылдарын түзетін алкин


*3- метил -2- гексин
*4- метил -2- гексин
*+2- гексин
*2-пентин
*2-пентен

#546
*!Құмырсқа қышқылын синтездеу үшін қажетті заттар


*1.3- дихлорпропан , HCN, H2O
*1.2- дихлорэтан , HCN, H2O
*+трихлорметан, H2O
*этандиель, HCN, H2O

 • этаналь, HCN, H2O

#547
*!Пропен қышқылымен әрекеттесетін қосылыс


*этилбромид
*ацетилен
*этилен
*метан
*+су

#548
*!Бензой қышқылымен әрекеттесетін қосылыс


*ацетальдеги
*этилацетат
*анилин
*+аммиак
*су


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   94
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет