*!Су мұздатқыштарын қолдануға болатын сұйықтықтың қайнау температурасы аспау


*Карбонил қосылыстар мен олардың туындылары *4*45*2*бет5/94
Дата25.01.2023
өлшемі10.2 Mb.
#62780
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   94

*Карбонил қосылыстар мен олардың туындылары *4*45*2*


#549
*!НӘТИЖЕСІНДЕ ЖАРТЫ АЦЕТАЛЬ ТҮЗІЛЕТІН РЕАКЦИЯЛАР
*2CH3OH+ H2C= О →

 • (CH3)2СНOH - CH3-OH→

 • (CH3)2ССH =О – H2С=О →

*+CH3СH 2ОН + CH3-СH= О→

 • (CH3)2СНСH =О + H2С=О→

*+CH3СH2СH =О + CH3-СH2ОН →
#550
*! ӘРЕКЕТТЕСУ НӘТИЖЕСІНДЕ АЛЬДОЛЬ ТҮЗІЛЕТІН ҚОСЫЛЫСТАР
Н
*CH3OH+ CH3OH →
𝐻
*+CH3CH=О+ СН3СН2CH=O→→
𝑡 𝐻
*2CH3OH+ CH3CH=O→−−→
𝐻+
*+CH3CH=O + CH3CH=O→→
*CH3CH=O + HOH→
𝐻+
*C6H5CH =O +HCH=O→→

#551
*!AN механзмі бойынша жүретін реакциялар


*+CH3OH+ CH3-СH2-СН =О →
*CH3- СООН + NH3→
*+H-CH=O + C2H5OH→
*CH3COOH+ Cl2→
*CH2=CH2+ Cl2 →
*+CH3CH=O + C2H5OH→
*CH3CH=J +Cl2→

#552
*! π.π – ҚАБЫСУЫ БАР ҚОСЫЛЫСТАР


*СH3 СН2 NH2
*СН3 СН3 OH
*+СН2= СН – СНO
*СН2= СН – СН2CHO
*+CH2-CH=CH-COOH
*СН3 C(CH3)2-CH-CH2

#553
*!НӘТИЖЕСІНДЕ АЦЕТАЛЬ ТҮЗІЛЕТІН РЕАКЦИЯЛАР


*+2СН3ОН + Н2С = О

 • (СН3)2СНОН –СН2ОН

*СН3СН2ОН - СН3СН=О

 • (СН3)2СНСН = О –СН2

*+СН3СН=О +2 СН3СН2ОН
*СН3СН2СН=О + СН3СН=О

#554
*!Пентен -1- дің озонолиз реакциясының өнімдері


*этаналь
*+метаналь
*пропанон
*пропаналь
*+бутаналь
*пентаналь

#555
*!АЛЬДЕГИДТЕР МЕН КЕТОНДАРҒА ТӘН РЕАКЦИЯЛАР


*+нуклеофильдікқосып алу
*электрофильдік қосып алу
*электрофильдік орынбасу
*радикалдық орынбасу
*+қосылу-бөліну
*элиминдеу #556
*!ДИСПРОПОРЦИОНАЛДУ РЕАКЦИЯСЫНА ҚАТЫСАТЫН ҚОСЫЛЫСТАР
*+бензальдегид
*ацетальдегид
*май альдегид
*+формальдегид
*изомай альдегиді
*пропион альдегиді #557
*!АЛЬДЕГИДТЕРДІҢ СПИРТТЕРМЕН ӘРЕКЕТТЕСУ РЕАКЦИЯСЫНЫҢ ӨНІМДЕРІ
*иминдер
*оксимдер
*+ацетальдар
*гидризондар
*+жарты ацетальдар
*гидроксинитрилдер

#558
*!ӨЗАРА ТОЛЛЕНС РЕАКТИВІНІҢ КӨМЕГІМЕН АЖЫРАТУҒА БОЛАТЫН ҚОСЫЛЫСТАР


*+ацетофенон мен бензальдегид
*глицерин мен этиленгликоль
*+ацетон мен ацетальдегид
*пропаналь мен бутаналь
*бензофенон мен ацетон
*+этаналь менпропанон
*этанол мен фенол

#559
*!АЛЬДОЛЬДЫҚ – КРОТОНДЫҚ КОНДЕНСАЦИЯҒА ҚАТЫСАТЫН ҚОСЫЛЫСТАР


*трихлорсірке альдегид
*құмырсқа альдегид
*салицил альдегиді
*+сірке альдегиді
*+май альдегиді
*бензальдегид #560
*!АЛЬДЕГИДТЕРДІ САПАЛЫҚ АНЫҚТАУҒА АРНАЛҒАН РЕАГЕНТТЕР
* +Толленс реактиві

 • мыс гидроксиді

* +Фелинг реактиві

*! АЛЬДЕГИДТЕР МЕН КЕТОНДАРДЫҢ АЛЫНУ ӘДІСТЕРІ
*галогентуындыларының гидролизі
*күрделі эфирлердің гидролизі
*+ алкиндерді гидратациялау
*алкендерді гидратациялау
*+ спирттерді тотықтыру

 • амидтердің гидролизі

* + арендерді ацилдеу #562
*!ҚАНЫҚПАҒАН АЛЬДЕГИДТЕРДІ ЖАТАДЫ
*май
*+акрил
*+кротон
*валериан
*пропион

 • глицерин #563

*!МЕТИЛЭТИЛЕНКЕТОННЫҢ ТОТЫҒУ ӨНІМДЕРІ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН ҚЫШҚЫЛДАР
*май
*изомай
*+сірке
*+пропион
*валериан
*+құмырсқа
*изовалериан #564
*!Альдегидтер мен кетонарға тән қосылу реакциялары ... түзілуі
*+гидросульфидтік қосылыстардың
*карбон қышқылдары
*фенилгидразондардың
*+жарты ацетальдардың
* + циангидридтердің
*гидразондардың

 • оксимдердің #565

*!ГАЛОФОРМ РЕАКЦИЯЛАРЫНА РЕАКЦИЯЛАРЫНА ҚОСЫЛАТЫН ҚОСЫЛЫСТАР
*+пропанон
*бензальдегид
*формальдегид
*+ацетальдегид

 • трихлорсірке альдегид

 • триметилсірке альдегиді

#566
*! 1,3- ДИКАРБОНИЛДІ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН ҚОСЫЛЫСТАР
*+ацетилацетон
*+ малон эфирі
*пентанон – 3
*пентанон – 2
*бутаналь

 • бутанон

#567
*!КАРБОНИЛДІ ҚОСЫЛЫСТАРДЫ ТОТЫҚСЫЗДАНДЫРАТЫН РЕАГЕНТТЕР • Фелинг реактиві

 • азотты қышқылы

 • Троммер реактиві

 • сілтінің судағы ерітіндісі

* + катализатор қытысындағы сутегі
* +металдардың косплексті гидридтері

#568
*!КАРБОНИЛ ТОБЫН МЕТИЛЕН ТОБЫНА ДЕЙІН ТОТЫҚСАЗДАНДЫРАТЫН РЕАГЕНТТЕР • Толленс реактиві

 • металл гидридтері

 • алюминий гидроксиді

* +сілтілік ортада гидразин

 • катализатор қатысында сутегі

* + қышқылдық ортада мырыш амальгамасы

#569
*!ТОЛЛЕНС РЕАКТИВІМЕН ӘРЕКЕТТЕСЕТІН ҚОСЫЛЫСТАР


*+формальдегид

 • дифенилкетон

* +бензальдегид

 • ацетофенон

 • пентанон

*ацетон

#570
*!ДИКАРБОНИЛДІ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН ҚОСЫЛЫСТАР


* +глиоксаль

 • пропеналь

*диэтилкетон
*диметилкетон
*+ малон альдегиді
*глицерин альдегиді

#571
*!ФЕЛИНГ РЕАКТИВІМЕН ӘРЕКЕТТЕСЕТІН ҚОСЫЛЫСТАР


*ацетон
*ацеталь
*бутанон
*+бутаналь
*+метаналь
*полуацеталь #572
*!ҚАНЫҚПАҒАН ЖОҒАРҒЫ МАЙ ҚЫШҚЫЛДАРЫНА ЖАТАДЫ
*корич қышқылы
* + олеин қышқылы

 • стеарин қышқылы

* + линолен қышқылы

 • пальмитин қышқылы

#573
*!Қаныққан жоғарғы май қышқылдарына жатады


*май қышқылы
*корич қышқылы
*олеин қышқылы
*линоль қышқылы
*+стеарин қышқылы
*+пальмитин қышқылы

#574
*!ЕКІ НЕГІЗДІ АЛИФАТТЫ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН ҚЫШҚЫЛДАР


*май
*фталь
*кротон
*+малон
*+янтарь
*извалериан #575
*!Екі негізді қанықпаған болып табылатын қышқылдар
*янтарь
*малон
*+фумар
*+малеин
*қымыздық
*терефталь

#576
*!АКРИЛ ҚЫШҚЫЛЫМЕНӘРЕКЕТТЕСЕТІН ҚОСЫЛЫСТАР


*+натрий гидроксиді
*1.1-дибромометан
*+хлорлы сутегі
*этилбромид
*ацетилен
*+этанол
*метан

#577
*! КҮШТІ АЦИЛДЕУШІ РЕАГЕНТТЕР БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ


*сірке альдегиді
*+ацетангидрид
*+ацетилхлорид
*этилацетат
*ацетамид
*ацетон

#578
*!ФЕНИЛАЦЕТАТТЫ АЛУ ҮШІН ПАЙДАЛАНАТЫН ҚОСЫЛЫСТАР


*ацетон
*этилацетат
*+ацетилхлорид
*+натрий феноксид
*салицил қышқылы

#579
*!ЦИКЛДЫ АНГИДРИД ТҮЗЕТІН ДИКАРБОН ҚЫШҚЫЛДАРЫ


*малон
*фумар
*+янтарь
*пентан
*+малеин
*терефталь

#580
*!ҚЫЗДЫРҒАНДА ДЕКАРБОКСИЛДЕНЕТІН ДИКАРБОН ҚЫШҚЫЛДАРЫ


*янтарь
*глутар
*+малон
*малеин
*адипин
*+қымыздық

#581
*!ФТАЛЬ ҚЫШҚЫЛЫН СИНТЕЗДЕУ ҮШІН ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ҚОСЫЛЫСТАР


*+нафталин
*n- ксилол
*м-ксилол
*+о-ксилол
*толуол

#582
*!ГЕКСИН -2 ТОТЫҚҚАНДА ТҮЗІЛЕТІН ҚЫШҚЫЛДАР


*май
*+сірке
*изомай
*пропион
*валериан
*+изовалериан

#583
*!3- ФЕНИЛПРОПЕН ҚЫШҚЫЛЫН СИНТЕЗДЕУ ҮШІН ҚЫЖЕТТІ ҚОСЫЛЫСТАР


*фенол
*+бензальдегид
*сірке альдегиді
*+калий ацетаты
*+сірке ангидриді
*пропен қышқылы
*пропион қышқылы #584
*!КӨП ҚАНЫҚПАҒАН ҚЫШҚЫЛДАРҒА ЖАТАДЫ
*+арахидон
*+линолен
*кротон
*+линоль
*олеин
*бензой
*май

#585
*!КҮРДЕЛІ ЭФИРДІҢ ГИДРОЛИЗДЕНУ РЕАКЦИЯСЫ НӘТИЖЕСІНДЕ ТҮЗІЛЕТІН ҚОСЫЛЫСТАР


*+карбон қышқылы
*жай эфир
*ангидрид
*ацеталь
*+спирт
*амин

#586
*!КАРБОН ҚЫШҚЫЛЫНЫҢ ХЛОРАНГИДРИДІН АЛУ ҮШІН ҚЫШҚЫЛМЕН ӘРЕКЕТТЕСТІРЕДІ


*+фосфор пентахлоридін
*+ фосфор трихлоридін
*алюминий хлоридін
*+тионилхлоридті
*хлорлы сутегін
*хлороформды
*хлорды #587
*!Янтарь қышқылын дегидрлеу нәтижесінде түзілетін қышқылдар
*+малеин
*кротон
*+фумар
*акрил
*малон
*сірке

#588
*!Толленс реактивімен әрекеттесетіін қосылыстар


*+құмырсқа қышқылы
*Малеин қышқылы
*Бензой қышқылы
*Сірке қышқылы
*Сірке ангидриді
*+формальдегид

#589
*!Өзара әрекеттескенде күрделі эфир түзетін қосылстар


*CH₂CH₂OH және C₂H₅Cl
*CH₃CH₂OH және C₂H₅OH
*+CH₃-COONa жәнеCH₃Cl
*+CH₃-COCl жәнеC₂H₅ONa
*CH₃-COCH₃ жәнеC₂H₅OH
*CH₃-CHOжәнеC₂H₅OH

#590
*!Карбон қышықылдарымен әрекеттесіп хлорангидрид түзетін қосылыстар


*хлорлы сутегі
*+тионилхлорид
*натрий гидроксиді
*+фосфор галогендері
*эфирлер қышқылдық ортада
*спирттер қышқылдық ортада

#591
*!Құрылым формулалары бірдей,бірақ кеңіістіктегі конфигурациялары әртүрлі қышқылдар


*янтарь
*малон
*глутар
*+фумар
*+малеин
*терефталь

#592
*!Пентин-2 тотыққанда түзелетін қышқалдар


*+cірке
*Пропен
*валериан
*+пропион
*құмырсқа
*қымыздық

#593
*!4-метилпентен-2 тотыққанда түзелетін қышқалдар


*малон
*янтарь
*+сірке
*+изомай
*пропион
*валериан

Гетерофункционалды қосылыстар #594


*!Молекуласында карбонил және карбоксил топтары бар органикалық қосылыстар
*гидрокси қышқылдар
*феноло қышқылдар
*+оксоқышқылдар
*күрделі эфирлер
*ангидридтер #595
*!альфа -аминоқышқылдарға жалпы сапалық реакция болып табылады
*бром суының әсері
*+нингидрин рекциясы
*күміс айна рекациясы
*темір(III) хлоридімен реакциясы
*калий перманганатымен тотықтыру

#596
*!Салицил қышқылында гироксил тобының орналасу жағдайы


*1
*+2
*3
*4
*5

#597
*!Ацетосірке қышқылының формуласы


*HOOC-CO-(CH₂)₂-COOH
*HOOC-CO-CH₂-COOH
*CHO-CH₂-CH₂-COOH
*+CH₃-CO-CH₂-COOH
*CH₃-CO-COOH

#598
*!Ацетилсалицил қышқылынң жарамдылығын анықтайтын реактив


*Cu(OH)₂
*KMnO₄
*+FeCl₃

 • FeCl₂

*Br₂

#599
*!Лимон қышқылындағы карбоксил тобының саны


*2
*+3
*4
*1
*5

#600
*!Лимон қышқылындағы функциональды топтар


*〖OH〗_2-COOH және-〖NH〗_2
*+OH және-COOH
*〖NH〗_2және-COOH
*OHжәне-〖NH〗_2
*CO〖NH〗_2 #601
*!Алма қышқылының формуласы
*CH3CH(OH)COOH
*HOOCCH2CH2COOH
*CH3CH(OH)CH2COOH
*+HOOCCH(OH)CH2COOH

 • HOOCCH(OH)CH(OH)COOH

#602
*!Пирожүзім қышқылының формуласы


*HOOC-CO-(CH2)2-COOH
*HOOC-CO-CH2-COOH
*CHO-CH2-CH2-COOH
*CH3-CHOH-CH2-COOH
*+ CH3-CO-COOH

#603
*!Қосылыс CH3CH(OH)COOH аталады


*пирожүзім қышқылы
*салицилқышқылы
*+сүт қышқылы
*гликоль қышқылы
*қымыздық қышқылы

#604
*!Шарап қышқылының тұздары мен эфирлері аталады


*+тартраттар
*оксалаттар
*бензоаттар
*цитраттар
*лактаттар

#605
*!Пептидтер мен белоктарды құрайды


*+альфа-аминоқышқылдары
*бета-аминоқышқылдары

 • гамма-аминоқышқылдары

 • дельта-аминоқышқылдары

*пара-аминоқышқылдары

#606
*! альфа -аминосірке қышқылының негіздік қасиеттері төмендегі қосылыспен әрекеттесу барысында анықталады


*металдық натрий
*калий гидроксиді
*метил спирті
*азот қышқылы
*+хлорлы сутек

#607
*! гамма-Аминоқышқылдарын қыздырғанда түзіледі


*амин
*лактон
*+лактам
*лактид
*күрделі эфир

#608
*! гамма -Гидроксиқышқылдарын қыздырғанда түзіледі


*амид
*+лактон
*лактид
*жай эфир
*қанықпаған қышқыл

#609
*! альфа -гидроксиқышқылдарын қыздырғанда түзіледі


*лактон
*+лактид
*лактам
*ангидрид
*күрделі эфир #610
*!Лактонды гидролиздегенде түзіледі
*+гидроксиқышқылы
*галогеноқышқылы
*аминоқышқылы
*оксоқышқылы
*спирт

#611
*!бетта-Гидроксиқышқылын дегидратациялағанда түзіледі


*лактон
*лактид
*күрделі эфир
*қаныққан қышқыл
*+қанықпаған қышқыл

#612
*!Прокаин- туындысы


*+п-аминобензой қышқылының

 • альфа -аминомай қышқылының

*сульфанид қышқылының

 • салицил қышқылының

*сүт қышқылының

#613
*! п-Аминобензойқышқылы этанолмен әрекеттескенде түзіледі • п-аминобензой қышқылының метил эфирі

*метоксибензой қышқылы
*этоксибензой қышқылы
*этилбензоат
*+анестезин

#614
*!Бейтарап альфа -аминоқышқылы


*аспаргин қышқылы
*глутамин қышқылы
*аргигин
*+лейцин
*лизин

#615
*!Негіздік альфа -аминоқышқылы


*фенилаланин
*изолейцин
*+аргинин
*аланин
*валин #616
*!Фенолоқышқылдардың құрамында болатын функциональды топтар
*+гидроксил және карбоксил
*карбонил және карбоксил
*гидроксил және карбонил
*галоген және карбоксил
*амино және гидроксил

#617
*!Сериннің формуласы • NH2-CH2-CH2-OH

*CH3-CH(NH2)- COOH

 • NH2-CH2-CH2-COOH

 • NH2-CH2-CH(OH)-COOH

*CH2(OH) CH(NH2)- COOH
#618
*!Ацетосірке қышқылының этил эфиріне тән таутомерия
*лактам -лактимді
*сақиналы- тізбекті
*амино- иминді
*+кето -енолды
*цикло- оксо

#619
*!Сульфанил қышқылының құрамында болады


*меркапто және карбоксил топтары
*гидроксил және сульфон топтары
*сульфид және карбонил топтары
*+амино және сульфон топтары
*карбонил және тиол топтары

#620
*!Фенилаланиннің формуласы


*NH2-CH2-COOH

 • CH3-CH(NH2)-COOH

*OH-CH2-CH(NH2)-COOH
*+C6H5-CH2-CH(NH2)-COOH
*CH3-CH(OH)-CH(NH2)-COOH

#621
*! бета-оксоқышқылдарына тән таутомерия


*Лактам – лактимді
*Сақиналы –тізбекті
*Амино-иминді
*Прототропты
*+Кето-енолды
#622
*! қосылыстағы (СН3)2СН-СН(Вг)-СН(ОН)-СООН асимметриялық көміртегі атомдарының саны
*1
*+2
*3
*4
*5

#623
*! Ацетосірке эфирінің формуласы


СН3-СО-СООС2Н5
С2Н5Н2-СОС2Н5
СН3-СНОС2Н5-СООН
*+ СН3-СО-СН2- СООС2Н5
СН3 − СН(ОН)- СН2- СООС2Н5

#624
*! тетрапептидтегі пептидтік байланыстардың саны


*1
*2
*+3
*4
*5

#625
*!2-амино-3-метилбутан қышқылының рационалды аты • - альфа –амино-бетта- метилвалериан қышқылы

*+ альфа –аминоизовалерианқышқылы

 • альфа –аминопропионқышқылы

 • альфа –амино пропионқышқылы

 • альфа –аминоизомайқышқылы

 • альфа –аминокапрон қышқылы

#626
*! 2-амино-3-метилпентан қышқылының тривиалды атауы


*валин
*аланин
*лейцин
*треонин
*+изолейцин

#627
*!тотығу нәтижесінде дисульфидтік байланыс түзетін альфа –аминоқышқылы


*Метионин
*Аргинин
*+Цистеин
*Аланин
*Валин

#628
*! ацетосірке қышқылы декарбоксилденгенде түзілетін қосылыс


*Фенол
*Толуол
*Ацетилен
*+Пропанон
*Сірке қышқылы

#629
*!анестезин гидролизденгенде түзілетін қосылыс


*Фенол,салицил қышқылы
*Сірке қышқылы, n-аминофенол
*Фенол,п-аминобензой қышқылы
*+ Этанол, п-аминобензой қышқылы
*Этанол, п-гидроксибензой қышқылы

#630
*! салицил қышқылының сірке қышқылымен күрделі эфирінің аты


*Этилсалицилат
*Метилсалицилат
*Фенилсалицилат
*+Ацетилсалицил қышқылы
*П-метоксисалицил қышқылы #631
*!Глиоксил қышқылы күміс гидроксидінің амиактағы ерітіндісімен әреккеттескенде түзілетін қышқыл

*сірке
*малон


*гликоль
*пирожүзім
*+қымыздық #632
*!Аланиннің азотты қышқылмен әрекеттесу өнімі

*+сүт қышқылы


*гликоль қышқылы
*пропион альдегиді
*глицерин альдегиді
*пирожүзім қышқылы

#!633
*!2-аминобутанди қышқылының тарихи атауы


*+аспарагин қышқылы
*аланин
*фенилаланин
*цистеин
*валин

#634
*!2-аминопентанди қышқылының тарихи атауы


*+глутамин қышқылы


*триптофан
*цистеин
*аланин
*валин

#635
*!2-амино-3-гидроксипропан қышқылының тарихи атауы


*аспарагин қышқылы


*фенилаланин
*цистеин
*аланин
*+серин

#636
*!2-амино-3-меркаптопропан қышқылының тарихи атауы


*глутамин қышқылы


*тирозин
*+цистеин
*аланин
*валин

#637
*!2-амино-3-метилбутан қышқылының тарихи аты


*аргинин
*тирозин


*цистеин
*пролин
*+валин

#638
*!Тотықпайтын дезаминдену нәтижесінде бутенди қышқылын НООС-СН=CH-COOH түзетін альфа-аминоқышқылы


*лейцин
*метионин


*фенилаланин
*глутамин қышқылы
*+аспарагин қышқылы
#639
*!Тотығатын дезаминдену нәтижесінде 2-оксопропан қышқылын түзетін альфа - аминоқышқылы

*валин
*серин


*+аланин
*метионин
*фенилаланин

#640
*!2-амино-4-метилтиобутан қышқылының тарихи аты


*триптофан
*+метионин
*цистеин
*аланин
*валин

#641
*!2-амино-3-гидроксибутан қышқылының тарихи аты


*гистидин
*+треонин
*тирозин
*аланин
*валин

#642
*!Π-гидроксифенилаланинмен ксантопротеин реакциясына түседі


*


*+HNO3
*NAOH
*
*HCl
#643
*!Декарбоксилденгенде гамма-аминомай қышқылын түзетін альфа-амино қышқылы

*+глутамин қышқылы


*аспарагин қышқылы
*аргинин
*лейцин
*лизин #644
*!Берілген қосылыстың аты НООССОСН2-СООН

*шарап қышқылы


*салицил қышқылы
*ацетосірке қышқылы
*пирожүзім қышқылы
*+қымыздық сірке қышқылы

#645
*!Пирожүзім қышқылында қасиеттері бар


*альдегидтермен спирттердің
*карбон қышқылдары мен спирттердің
*+карбон қышқылдары мен кетондардың
*альдегидтердің,спирттермен кетондардың
*карон қышқылдары мен күрделі эфирлердің

#646
*!Қымыздық қышқылының тұздарының аталуы


*малаттар


*лактаттар
*ацетаттар
*+оксалаттар
*глутаматтар

#647
*!Салицил қышқылының орын басу номенклатурасы бойынша аты


*2-метилбензой қышқылы


*4-аминобензой қышқылы
*2-гидроксибутан қышқылы
*+2-гидроксибензой қышқылы
*3,4,5-тригидроксибензой қышқылы

#648
*!Галл қышқылының орын басу номенклатурасы бойынша aты


*бутанди қышқылы


*2-метилбензойқышқылы
*2-гидроксибензой қышқылы
*3,5-диметилбензой қышқылы
*+3,4,5-тригидроксибензой қышқылы

#649
*!Сульфанил қышқылы жүйелік номенклатура бойынша аталады


*2-сульфобензой қышқылы
*4- сульфобензой қышқылы
*о-гидроксибензолсульфонамид
*4-аминобутансульфон қышқылы
*+ п-аминобензолсульфон қышқылы #650
*!2-Гидрокси-3-хлоробутан қышқылындағы хиральды орталықтар саны
*1
*+2
*3
*4
*5 #651
*!Сүт қышқылындағы асимметриялық көміртегі атомдарының саны
*+1
*2
*3
*4
*5 #652
*!Сүт қышқылының тотығу өнімі
*ацетон
*сірке альдегиді
*сірке қышқылы
*+пирожүзім қышқылы
*гликоль қышқылы #653
*!3-Гидроксипропан қышқылын қыздырғанда түзілетін қосылыс
*пропаналь
*+акрил қышқылы
*кротон қышқылы
*3-гидроксипропаналь
*3-оксопропан қышқылы #654
*!3-Бромопропан қышқылын қыздырғанда түзілетін қосылыс
*3-бромпропан
*3-бромпропаналь
*+пропен қышқылы
*пропион қышқылы
*3-бромпропен қышқылы #655
*!3-Гидроксибутан қышқылын қыздырғанда түзілетін қосылыс
*бутаналь
*май қышқылы
*+кротон қышқылы
*3-оксобутан қышқылы
*3-гидроксибутаналь #656
*!Аминосірке қышқылы HCl мен түзеді
*сірке қышқылын
*хлорсірке қышқылын
*сірке қышқылының хлорангидридін
*+аминосірке қышқылының гидрохлоридін

 • аминсірке қышқылының хлорангидридін #657

*! 3-Аминобутан қышқылын қыздырғанда түзілетін қосылыс
*3-аминобутаналь
*+кротон қышқылы
*акриль қышқылы
*май қышқылы
*1-бутанамин #658
*!Пропион альдегидінен циангидрин синтезінің нәтижесінде түзілетін қышқыл
*+альфа–гидроксимай
*бетта – гидроксимай
*гамма –гидроксимай

 • альфа –гидроксипропион

 • бета – гидроксипропион #659

*!гамма –Аминомай қышқылынан судың молекуласы бөлінгенде түзілетін қосылыс
*дикетопиперазин
*бутиролактон
*+бутиролактам
*бутиламин
*дипептид

#660
*!n-Аминoбензой қышқылы азотты қышқылмен әрекеттескенде түзілетін зат


*азот
*спирт
*сутегі
*+диазоқосылыс
*көміртегі оксиді

#661
*!Лимон қышқылы декарбоксилденгенде түзілетін қосылыс


*+ацетон
*сүт қышқылы
*формальдегид
*сірке қышқылы
*малон қышқылы

#662
*!альфа –Аминоқышқылының тотықпайтын дезаминденуі нәтижесінде түзілетін зат


*N2
*NO
*+NH3
*NO2
*HNO2
#663
*!Пропен қышқылының гидратациялану өнімі болып табылатын қышқыл
*2-гидроксипропан
*+3-гидроксипропан
*2-оксопропан
*3-оксопропан
*пропанди

#664
*!3-Оксобутан қышқылының енольдық түрі


*HOOCC(OH)=CHCH2–COOH
*HOOC–C(OH)=CH–COOH
*HOOCC(OH) =CH–COOH
*HO–CH=CH–CH2COOH
*+CH3C(OH)=CHCOOH

#665
*!Қатардағы күшті қышқыл


*CH2(NH2)CH2CH2COOH
*CH2(OH)CH2CH2COOH
*CH2(OH)CH2COOH
*+CH3CH(OH)COOH
*CH3CH2COOH

#666
*!2-Гидроксибутан қышқылы концентрлі күкірт қышқылымен әрекеттескенде түзілетін қосылыстар


*CH3–CH2–CH(OC2H5)COOH+CO2
*CH2=CH–CH(OH)–COOH+H2
*+CH3CH2CH=O+HCOOH
*CH3CH2CO=CH–COOH+H2O
*CH3CH=CH–COOH+H2O

#667
*!Оксоэтан қышқылының күміс гидроксидінің аммиактағы ерітіндісімен әрекеттесу өнімі


*этаналь
*этан қышқылы
*сірке альдегиді
*+этанди қышқылы
*гидроксиэтан қышқылы

#668
*!2-Гидроксипропан қышқылын концентрлі күкірт қышқылымен қыздырғанда түзілетін қосылыстар


*2-оксопропан қышқылы+ Н2О
*пропен қышқылы + Н2О
*сірке қышқылы +СО2
*+этаналь + НСООН
*этанол +СО

#669
*!бета–Гидроксимай қышқылы қышқылдық ортада метил спиртімен әрекеттескенде түзілетін қосылыстар


*2СН3 –СНО+НСООН
*СН3СН=СН–СООН+H2O
*CH3CH(OH)CHO +CH3CH2OH
*+CH3CH(OH)CH2COOCH3 +H2O
*CH3(OH)CH3(OH)COOH -CH3CH2OH

#670
*!Реакцияның өнімі CH3 –CH=CH –COOH + HOH/H =>


*альфа-гидроксимай қышқылы
*+бета-гидроксимай қышқылы
*гамма-гидроксимай қышқылы
*бета-кетомай қышқылы
*гамма-бутиролактон

#671
*!2-Гидрокси-2-фенилсірке қышқылындағы асимметриялық көміртегі атомдарының саны


*+1
*2
*3
*4
*5

#672
*!n-Аминобензолсульфон қышқылының амиді аталады


*+стрептоцид
*сульфонамид
*бензолсульфонат
*бензолсульфонамид
*сульфанил қышқылы


#673
*!Туберкулезге қарсы қолданылатын n-аминосалицил қышқылының орынбасу номенклатурасы бойынша аты
*2-гидрокси-4-аминобензой қышқылы
*+4-амино-2-гидроксибензой қышқылы
*3-гидрокси-4-карбоксианилин
*4-амино-2-карбоксифенол
*2-карбокси-5-аминофенол
*Гетерофункционалды қосылыстар *4*25*1*
#674
*!САЛИЦИЛ ҚЫШҚЫЛЫН СИНТЕЗДЕЙДІ
*толуолдан
*ацетанилидтен
*сірке ангидридінен
*бензой қышқылынан
*+натрий феноксидінен
*+көміртегі диоксидінен

#675
*!ҚЫШҚЫЛДЫҢ АТТАРЫ НООС–СНОН–СНОН–СООН


*алма қышқылы
*+шарап қышқылы
*пирожүзім қышқылы
*дигидроксимай қышқылы
*2-гидроксибутан қышқылы
*+дигидроксиянтарь қышқылы
*+2,3-дигидроксибутанди қышқылы

#676
*!АЦЕТИЛСАЛИЦИЛ ҚЫШҚЫЛЫНЫҢ ҚЫШҚЫЛДЫҚ ОРТАДА ГИДРОЛИЗДЕНУ ӨНІМДЕРІ


*фенол
*салициламид
*салицил спирті
*+сірке қышқылы
*бензой қышқылы
*+салицил қышқылы

#677
*!ФЕНИЛСАЛИЦИЛАТТЫҢ СІЛТІЛІК ОРТАДА ГИДРОЛИЗДЕНУІ НӘТИЖЕСІНДЕ ТҮЗІЛЕТІН ҚОСЫЛЫСТАР


*фенилсірке қышқылы
*+натрий салицилаты
*+натрий феноксиді
*натрийбензоаты
*салицил спирті
*фенол

#678
*!2-ГИДРОКСИ-2МЕТИЛПРОПАН ҚЫШҚЫЛЫН КОНЦЕНТРЛІ КҮКІРТ ҚЫШҚЫЛЫМЕН ҚЫЗДЫРҒАНДА ТҮЗІЛЕТІН ҚОСЫЛЫСТАР


*+ацетон
*ацетальдегид
*формальдегид
*сірке қышқылы
*изомай қышқылы
*+құмырсқа қышқылы

#679
*!АЛМА ҚЫШҚЫЛЫ АТАЛАДЫ


*бутанди қышқылы
*бутенди қышқылы
*2-оксобутан қышқылы
*+гидроксиянтарь қышқылы
*+2-гидроксибутанди қышқылы
*2,3-дигидроксибутан қышқылы

#680
*!СҮТ ҚЫШҚЫЛЫ АТАЛАДЫ • бета-кетопропион қышқылы

*2-метилпропан қышқылы
*3-гидроксипропан қышқылы
*+2-гидроксипропан қышқылы
*+ альфа-гидроксипропион қышқылы

 • бета-гидроксипропан қышқылы

#681Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   94
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет