*!Су мұздатқыштарын қолдануға болатын сұйықтықтың қайнау температурасы аспау керек


Гомофункционалды қосылыстар*3*52*5*бет133/155
Дата28.04.2022
өлшемі0.75 Mb.
#32700
1   ...   129   130   131   132   133   134   135   136   ...   155
Гомофункционалды қосылыстар*3*52*5*

#293


*!SN2 реакциялары сипатталады 

 

*реакцияның жоғары жылдамдығымен*реакцияның төменгі жылдамдығымен

*реакцияның бірінші реттілігімен

*катализатордың қатысуымен

*+вальден айналуымен 

 

#294


*!SN1 реакциялары сипатталады 

 

*реакцияның жоғары жылдамдығымен*реакцияның төменгі жылдамдығымен

*реакцияның екінші реттілігімен

*диастереомерлердің түзілуімен

*+рацематтардың түзілуімен

 

#295


*!Галогенид иондардың  протонды еріткіштердегі  нуклеофилдігі төмендейтін қатар

 

*Сl , Вr , F , J    *J , F , Вr , Сl 

*+J , Вr , Сl , F 

*F , Вr , Сl  , J   

*Вr , F , Сl , J   

 

#296


*!Қосылыстардың реакциялық қабілеті төмендейтін қатар 1) С2Н5F, 2) С2Н5Br, 3) С2Н5Cl, 4) С2Н5J     

 

2Н5F > С2Н5Cl > С2Н5Br > С2Н5J         2Н5J > С2Н5F > С2Н5Br > С2Н5Cl    

*+С2Н5J > С2Н5Br > С2Н5Cl > С2Н5F    

2Н5F > С2Н5Br > С2Н5Cl > С2Н5J

2Н5J > С2Н5Cl > С2Н5Br > С2Н5F

 

#297


*!Циклопропан алынатын хлоротуынды 

 

*1,2,3-трихлоропропан*1,1-дихлоропропан

*1,2-дихлоропропан

*+1,3-дихлоропропан

*2,2-дихлоропропан

 

#298


*!Хлор атомының қозғалғыштығы төмендейтін қатар

 

*+хлорлы аллил, хлорлы этил, хлорлы винил*хлорлы этил, хлорлы аллил, хлорлы винил

*хлорлы аллил, хлорлы винил, хлорлы этил

*хлорлы винил, хлорлы этил, хлорлы аллил

*хлорлы этил, хлорлы винил, хлорлы аллил

 

#299


*!Бром атомының қозғалғыштығы жоғарылайтын қатар 

 

*аллилбромид, этилбромид, бромобензол*этилбромид, аллилбромид, бромобензол

*аллилбромид, бромобензол, этилбромид

*бромобензол, этилбромид, аллилбромид

*этилбромид, бромобензол, аллилбромид

 

#300


*!Пропенге  судың молекуласы қосылғанда түзіледі

 

*бутанол-2*пропанол- 2

*пропанол- 1

*изобутил спирті 

*үш.бутил спирті

 

#301


*!Жалпы  формуласы С4Н9ОН болатын біріншілік спирттердің саны

 

*+екі*үш

*бес


*төрт

*алты


 

#302


*!Жалпы  формуласы С3Н7ОН болатын біріншілік спирттердің саны

 

*екі*үш

*+бір


*бес

*төрт


 

#303


*!3-Аминофенолды карбоксилдеу нәтижесінде түзілетін қышқыл

 

*+п-аминосалицил*м-аминосалицил 

*п-аминобензой

*м-аминобензой

*о-аминобензой

 

#304


*!Метилпропанол-2  фосфор (У) хлоридімен әрекетескенде түзілетін қосылыс

 

*2-метил-2-хлоропропан *+2-метил-1-хлоропропан 

*2-хлоропропанол-2 

*2-хлоропропанол-1

*2-метилпропаналь 

 

#305


*!Бутанол-2-нің катализдік дегидрленуі  нәтижесінде түзілетін қосылыс  

 

*+метилэтилкетон *диэтилкетон 

*бутаналь 

*бутен-2 

*бутен-1 

 

#306


*!Этанолды этиленнің қоспасынан тазарту үшін ... өткізу қажет

 

*+бром суы арқылы *барит суы арқылы

*натрий хлориді ерітіндісінен

*сілтінің судағы ерітіндісінен

*сілтінің спирттегі ерітіндісінен

 

#307


*!Әр жұптағы қайнау температурасы жоғары қосылыстар а) пропанол-2 немесе  пропандиол-1,2; б) пропанол-1немесе  метоксиэтан; в) бутанол-1немесе  бутилхлорид 

 

*+пропандиол-1,2, пропанол-1, бутилхлорид*пропандиол-1,2, про панол-1, бутанол-1

*пропанол-2, метоксиэтан, бутилхлорид

*пропанол-2, пропанол-1, бутилхлорид

*пропанол-2, метоксиэтан, бутанол-1

 

#308


*!Әр жұптағы қышқылдық қасиеті күшті қосылыстар а) этанол немесе фенол; б) этанол немесе 2-хлороэтанол;в) п-крезол немесе п-нитрофенол

 

*фенол, этанол, п-крезол*фенол, 2-хлороэтанол, п-крезол

*этанол, 2-хлороэтанол, п-крезол

*+фенол, 2-хлороэтанол, п-нитрофенол

*этанол, 2-хлороэтанол, п-нитрофенол

 

#309


*!Төмендегі қосылыстардың қышқылдық қасиеті төмендейтін қатар 

 

*су, фенол, этанол *+фенол, су, этанол 

*этанол, су, фенол

*фенол, этанол, су

*су, этанол, фенол 

 

#310


*!Қосылыстардың қышқылдығы төмендейтін қатар 1)спирттер, 2) тиолдар, 3) аминдер

 

*+тиолдар > спирттер > аминдер         *тиолдар > аминдер > спирттер   

*спирттер > тиолдар > аминдер    

*спирттер > аминдер > тиолдар     

*аминдер > тиолдар > спирттер  

 

#311


*!Пентаналь алюминий алкоголятымен катализатор ретінде әрекеттескенде түзілетін қосылыс 

 

*1- пентанол*2- пентанол

*3- пентанол

*изопентанол

*+пентилпентаноат

 

#312


*!Қосылыстардың негіздігі өсуі бойынша орналасқанқатар1) метиламин, 2) анилин, 3) дифениламин    

 

*метиламин < анилин < дифениламин                *дифениламин < метиламин < анилин             

*метиламин < дифениламин < анилин                

*анилин < дифениламин < метиламин

*+дифениламин < анилин < метиламин

 

#313


*!Негіздік қасиеті күшті болып табылатын қосылыс

 

*NH– C6H– Cl*NH– C6H– Вr

*+NH– C6H4 – ОН

*NH– C6H– NО2

*NH– C6H– СООН

 

#314


*!С4Н11N формуласына сәйкес біріншілік аминдердіңсаны

 

*1*2

*3

*+4*5

 

#315*!С4Н11N формуласына сәйкес үшіншілік аминдердің саны 

 

*+1​*2

*3

*4*5

 

#316*!Диазоний тұзы арқылы бензой қышқылын алу үшінқолданылатын қосылыс  

 

*фенол*толуол

*+анилин


*хлоробензол

*бензолсульфон қышқылы

 

#317


*!Қосылыстар реакциялық  қабілетінің артуына қарай орналасқан қатар 1) этаналь, 2) ацетон, 3) хлорсіркеальдегиді

 

*этаналь < ацетон < хлорсірке альдегиді*хлорсірке альдегиді < ацетон < этаналь

*+ацетон < этаналь < хлорсірке альдегиді

*ацетон < хлорсірке альдегиді < этаналь

*этаналь < хлорсірке альдегиді < ацетон

 

#318


*!Озонолиз нәтижесінде формальдегид, ацетальдегид және  глиоксаль түзетін, құрамы C5H8 көмірсутектің формуласы

 

*+СН= СН – СН = СН – СН3*СН= СН– СН2 – СН = СН2

*СН2  = С = СН – СН 2– СН3

*СН3СН = С = СН – СН3

*(СН3) 2С = С = СН2

 

#319


*!Пропанальдың молекуласындағы  электрофильдікорталықтың орналасуы

 

*радикалдың α-атомында*+карбонил тобының көміртегінде

*карбонил тобының сутегінде

*карбонил тобының оттегінде

*СН- қышқылдық орталықта

 

#320


*!Пропанальдың молекуласындағы  нуклеофильдікорталықтың орналасуы

 

*радикалдың γ-көміртегі атомында*карбонил тобының көміртегінде

*+карбонил тобының сутегінде

*карбонил тобының оттегінде

*СН- қышқылдық орталықта

 

#321


*!Бутанальдың молекуласындағы  СН- қышқылдықорталықтың орналасуы

 

*карбонил тобының оттегінде*карбонил тобының көміртегінде

*радикалдың β-көміртегі атомында

*+радикалдың α-өміртегі атомында

*радикалдың α,β,γ-көміртегі атомындарында

 

#322


*!Қосылыстар реакциялық  қабілетінің артуына қарайорналасқан қатар:  1) пентаналь, 2) пентанон-2, 3) метаналь

 

*пентаналь < метаналь < пентанон-2*пентанон-2 < метаналь < пентаналь

*пентаналь < пентанон-2 < метаналь

*метаналь < пентанон-2 < пентаналь

*+пентанон-2 < пентаналь < метаналь

 

#323


*!СН3МgJ  формальдегидпен әрекеттескенде түзілетін қосылыс

 

*2-метилпропанол-2*пропанол-1

*пропанол-2

*+этанол 

*метанол


 

#324


*!Тотықсызданғанда келесі спиртті СH3CH2CH(CH3)CHOHCH3  түзетін қосылыс

 

*+3-метилпентанон-2*3-метилпентаналь

*3-метилбутаналь

*гексанон-2

*гексаналь

 

#325


*!Озонолиз нәтижесінде этаналь  және  пропаналь түзетін көмірсутек 

 

*1-гексен*2-гексен

*4-метил-1-гексен 

*4-метил-2-гексен

*+2-метил-2-пентен

 

#326


*!Әрекеттескенде 1-метоксипропанол-1 түзетін қосылыстар

 

*CH3ОН + CH3CH2CH2CH= О*+ (CH3)2CHСН= О + CH3ОН  

*C2HCH = О + C2H5ОH

*CH3 CH2СН = О + СH3ОН

*HСООН + C2H5ОН

 

#327


*!Этаналь мен метиламиннің әрекеттесу реакциясының өнімі  

 

*CH3CH2COONHCH3*CH3N=CHCH3

*CH3CH2NНCH3

*CH3CH=NCH2CH3

*CH3CONHCH2CH3

 

#328


*!Нәтижесінде пропанол-1 түзілетін реакция

 

*СH3CH= CH2 + HOH + KMnO4 →*CH3CH(OH)CH2CH3 + [O] →

*+CH3CH2CH = O + H2 →

*CH3CH(OH)CH3 + [O] →

*CH3COCH3 + H2О →

 

#329


*!Нәтижесінде пропанол-2 түзілетін реакция

 

*СH3CH= CH2 + HOH + KMnO4 →*CH3CH(OH)CH2CH3 + [O] →

*CH3CH(OH)CH3 + [O] →

*CH3CH2CH = O + H2 →

*+CH3COCH3 + H2 →

 

#330


*!Озонолиз нәтижесінде бутаналь және метанальтүзетін алкен

 

*бутен-2*бутен-1

*пропен


*пентен-2

*+пентен-1

 

#331


*!Қатардағы ең күшті ароматты қышқыл 

 

*бензой қышқылы*п-аминобензой қышқылы

*+п-нитробензой қышқылы

*п-метилбензой қышқылы

*п-метоксибензой қышқылы

 

#332


*!Тотығу нәтижесінде этан қышқылынжәне пентанқышқылын түзетін алкин 

 

*3-гексин*2-гексин 

*2-гептин

*3-метил-2-пентин

*2-метил-2-пентин

 

#333


*!Метан қышқылын синтездеу үшін қажетті заттар

 

*1,3-дихлоропропан, HCN, H20*+1,2-дихлороэтан, HCN, H20

*трихлорометан, H20

*этандиаль, HCN, H20

*этаналь, HCN, H20

 

#334


*!Карбон қышқылдарының қайнау температурасы төмендейтін қатар 

 

*метан қышқылы>этан қышқылы >пропан қышқылы>2-пентан қышқылы>бутан қышқылы*бутан қышқылы> пентан қышқылы>пропан қышқылы>этан қышқылы >метан қышқылы

*метан қышқылы >этан қышқылы >пропан қышқылы>бутан қышқылы>пентан қышқылы

*+пентан қышқылы>бутан қышқылы >пропан қышқылы >этан қышқылы >метан қышқылы

*пентан қышқылы>бутан қышқылы>метан қышқылы>этан қышқылы>пропан қышқылы

 

#335


*!Қосылыстардың қышқылдық қасиеті төмендейтін қатар

 

*CH3COOH > HCOOH  > ClCH2COOH  > Cl2CHCOOH  > СCl3COOH*СCl3COOH > Cl2CHCOOH > ClCH2COOН  > HCOOH  > CH3COOH

*HCOOH > CH3COOH  > ClCH2COOH  > Cl2CHCOOH  > СCl3COOH

*HCOOH > CH3COOH  > СCl3COOH  > Cl2CHCOOH  > ClCH2COOH

*+СCl3COOH > Cl2CHCOOH > ClCH2COOН  > CH3COOH  > HCOOH

 

#336


*!Акрил қышқылына хлорлы сутектің қосылуы нәтижесінде түзілетін өнім 

 

*–хлоромай  қышқылы*–хлоромай қышқылы

* –хлоромай қышқылы

* –хлоропропион қышқылы

*–хлоропропион қышқылы 

 

#337


*!Көміртегі диоксидінің этилмагний бромидімен әрекеттесуінен түзілетін қосылыс

 

*+пропан қышқылы*метан қышқылы

*этан қышқылы

*пропилбромид

*этилбромид

 

#338


*!Әрекеттескенде 1-метокси-2-метилпропанол-1 түзетін қосылыстар

 

*CH3ОН + CH3CH2CH2CH= О*+ (CH3)2CHСН = О +CH3ОН

*C2H5CH = О + C2H5ОH

*CH3СН = О +СH3ОН

*HСООН + C2H5ОН

 

#339


*!Реакцияның CH3CH2NH2 + C6H5CH=O нәтижесінде түзілетін қосылыс

 

*CH3CH2COONHCH2C6H5*CH3CH2NНCH2C6H5

*+ C6H5CH=NCH2CH3

*C6H5CONHCH2CH3

*C6H5CH2N=CHCH3

 

#340


*!Тотықсызданғанда келесі спиртті CH3CH(CH3)CH2CH2OH  түзетін қосылыс

 

*3-метилпентанон-2*+3-метилпентаналь

*3-метилбутаналь

* гексанон-2

*гексаналь

 

#341


*!Дикарбон қышқылдарының күші төмендейтін қатар

 

*янтарь қышқылы, малон қышқылы, қымыздық қышқылы *малон қышқылы, янтарь қышқылы, қымыздық қышқылы

*+қымыздық қышқылы, малон қышқылы, янтарь қышқылы

*янтарь қышқылы, қымыздық қышқылы, малон қышқылы

*малон қышқылы, қымыздық қышқылы, янтарь қышқылы

 

#342


*!Янтарь қышқылын синтездеу үшін қажет

 

*1,3-дихлоропропан, HCN, H20*1,2-дихлороэтан, HCN, H20

*1,1,1-трихлоробутан, H20

*этандиаль, HCN, H20

*этаналь, HCN, H20

 

#343


*!Оксосинтез нәтижесінде май қышқылын түзетін алкен 

 

*этен*бутен

*пентен


*гексен

*+пропен 

 

#344


*!Магнийорганикалық қосылыстардың көміртегінің  диоксидімен әрекеттесу өнімдері 

 

*+карбон қышқылдары*жарты ацетальдар

*альдегидтер

*кетондар

*спирттер

 Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   129   130   131   132   133   134   135   136   ...   155
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет