*!Су мұздатқыштарын қолдануға болатын сұйықтықтың қайнау температурасы аспау керек


62. Пропанол-2-нің конц. Күкірт қышқылымен реакциясының механизмі:Элиминдеубет16/155
Дата28.04.2022
өлшемі0.75 Mb.
#32700
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   155
1.2.3.

62. Пропанол-2-нің конц. Күкірт қышқылымен реакциясының механизмі:Элиминдеу

63. Диэтил эфирін йодты сутек қышқылының артық мөлшерімен қыздырғанда түзіледі:

2C2H5J + Н2О

64. Пропантиол-1-дің жұмсақ жағдайда тотығуының нәтижесінде түзіледі:сн3- сн2- сн2- s - S - СН2- сн2- сн3

65. Пропантиол-1-дің қатаң жағдайда тотығуының нәтижесінде түзіледі: C) сн3- сн2- сн2- so 3h

СН3СОСІ+ CH3NH2 = CH3CONHCH3+ НСl әрекеттесуі мына реакцияларға жатады:SN

СН3СОСІ+ CH3NH2 - » CH3CONHCH3+ HCl реакциясындағы метиламин:Нуклеофил

Этиламин 1 моль хлорэтанмен әрекетгескенде түзіледі: Диэтиламин.

Аммиак пен аминдердің алкилгалогенидпен алкилдену реакциясы жатады: Электрофильдік қосып алуға.

Азотты қышқылмен өрекеттесу нәтижесінде этиламиннен түзіледі:Этанол жэне азот.

Азотты қышқылдын әсерінен диазоний тұздарын түзетін аминдер:Біріншілік ароматты

Ең күшті негіз:N H2- C 6H4 - O H

Диметиламин азоты қышқылмен әрекетгескеңде түзіледі:Нитрозоамин.

Біріншілік, екіншілік және үшіншілік аминдерді ажыратады:Азотты қышқылмен.

Азотты қышқылмен метиламинге әсер еткенде түзіледі:Метил спирті.

Азоггы қышқылмен пропиламинге әсер еткенде түзіледі:Пропанол-1

Азотты қышқылмен екіншілік аминдерге әсер еткенде түзіледі:Нитрозоамин.

Диметиламинді йодметанмен алкилдеу нәтижесінде түзіледі:Триметиламин.

Триметиламинді йодметанмен алкилдеу нәтижесінде түзіледі:Тетраметиламмоний йодиді.

Қүрамында амин тобы бар органикалық қосылыстар:Аминдер.

Біріншілік амин:Этиламин.

Үшіншілік амин:Триметиламин.

Ароматты амин: Дифениламин.

Аммиактың артық мөлшері әсер еткенде алкилгалогенидтерден түзіледі:Біріншілік амин.

Аминдер қышқылдармен әрекеттесіп түзеді:Түздар.

RNH2 + R'Br -> RNHR' + HBr реакцияның механизмі:Электрофилді орын басу.

Аммиак пен аминдерді алкилдеу реакциясының механизмі:Нуклеофилді орьн басу.

Газды ортада негіздік касиеті жоғары амин: Біріншілік алифатты.

Үшіншілік алифатты аминдер әрекетгеспейді: Азотты қышқылымен.

Азот бөле жүретін дезаминдеу реакциясы мына аминдерге тән:Біріншілік алифатты.

Анилин мен азотты қышқылдың қышқылдық ортада реакциясы түзеді:Диазоқосылысты.

Біріншілік ароматты аминдердің азотты кышкылмен қышкылдық ортада суытканда реакциясы түзеді:

Диазоқосылысты.

Диметиламин азотты қышқылмен түзеді:Нитрозоаминді.

Этиламин азотты қышқылмен түзеді:Этанол мен азотты.

Триметиламин азот қышқылмен түзеді:Нитрозоқосылыс.

C4H11N формуласьша сәйкес келетін біріншілік аминдердің изомер саны:5

Біріншілік жэне екіншілік аминдердің негіздік қасиеттері анықталады:Минералдық қышқылдармен.

Шифф негіздерінің жалпы формуласы: Ar - N = СН – R

Диазоқосылыстардың жалпы формуласы:Аг — N = N Ci

Азоқосылыстардың жалпы формуласы:Ar-N = N – Ar

Анилин мен бром суын араластырғанда түзіледі:2,4,6-триброманилин.

Диметиламиннің хлорсутек қышқылымен әрекеттесу нәтижесінде түзіледі: [(CH3)2NH2]+CI

Мына схема бойынша реакция жүрмейді:(C2H5)3N + CH3— CH =0

Аммиакты және аминдерді ацилдеу мына реакция түріне жатады:SN

Азотты қышқылмен әрекеттескенде спирт түзетін қосылыс:Этил амин.

Екіншілік амин:CH3-NH-CH3

Біріншілік аминдерге сапалық реакция:CH3NH2 + CHCI3 + 3NaOH

Нәтижесінде изонитрил түзіледі: CH3NH2 + CHCI3 + 3NaOH

Нәтижесінде метанол түзіледі:CH3NH2 + HN 0 2

Нәтижесінде пропанамин-1 түзіледі:c h ,c h ,c h 2n o 2 + н ,

Метиламиннің артығымен берілген метилхлоридпен әрекеткескендегі өнімі:(CH3)2NH

C6H5NH2+ HNO2+ HCl-» [C6H5N2]+Cl- + H20 реакциясы аталады: Диазоттау.

Ароматты аминдер азотты қышқылмен әрекеттесіп диазоқосылыстар түзіледі:Суытқанда.

Диазоттау реакцияларында диазоттаушы болып табылады:HNО2

Диазо қосылыстардың ароматты аминдермен немесе фенолдармен әрекеттесу реакциялары аталады: Азо бірігу

Диазоний тұздары ароматты аминдермен әрекеттескенде түзіледі: Азобояғыштар

Қышқылдық ортада натрий нитритімен әрекеттесу нәтижесінде анилиннен түзіледі: Диазоқосылыс.

Азо бірігу реакциясы келесі қосылыстардың арасында жүреді: Арилдиазоний туздары және ароматтық аминдер.

Азо бояғыштарды мына қосылыстың туындысы деп қарастырады:Азобензолдың.

Диазоний тұздары мен азо бірігу реакциясына қатысады:Ароматтыаминдер мен фенолдар

Кейбір азобояғыштардың түсі ортаның PH- на байланысты өзгереді, сондықтан оларды қолдануға болады:Индикаторлар.

Ароматы аминнің тұзының ерітіндісіне азотты қышқылмен әсер ету:Диазоттауреакциясы.

C6H5N2Cl сумен әрекеттескенде түзіледі:фенол

C6H5N2Cl сумен әрекеттескенде бөлінетін газ:Азот.

C6H5N2I пен КІ қыздырғанда түзіледі:п-дийодобензол.

С6Н5 –N2Cl қосылысы: Диазоқосылыс.

Диазоний тұздарының жалпы формуласы: ArN+2X-

NaNO2 мен қышқылдық ортада әрекеттесіп диазоний тұздарын түзеді. Біріншілік ароматты аминдер

Диазоний тұзын аминдерді азотты қышқылмен әрекеттестіріп алуға болады: Біріншілік ароматты.

п-Ди нитро бензолды диазоний тұзы арқылы алады: Сульфанил қышқылынан (п-амино бензол сульфо қышқыл).19 сұрақ

Диазоний тұзына әсер еткенде жай эфир түзеді:спирт

Азот әркесу реакциясы мына косылыстардьң арасында жүреді:Арилдиазоний тұздары және фенол.

Азоқұрастырушы дегеніміз:Арилдиазоний түздары.

п-Нитроанилинкызылын (п-нитробензолазо-(3-нафтол) мына схема бойынша алады:п-нитробензолдиазоний сульфаты + бета-нафтол

Диазоттауреакциясыныңнәтижесіндедиазонийтұзынтүзеді:п-метиланилин.

Диазоттауреакциясыныңнәтижесіндедиазонийтұзынтүзеді:бета —нафтиламин.

Диазоттауреакциясыныңнәтижесіндедиазонийтұзынтүзеді:Фенилгидроксиламин.

п-Гидроксифенилдиазонийтұзының этил спиртіменнуклеофилдікорынбасуреакциясыныңөнімі:1,4-дигидроксибензол

п-Нитрофенилдиазонийтұзыныңметанолменрадикалдыорынбасуреакциясыныңөнімі:п-нитрофенол.

п-Аминофенилдиазоний тұзының метанолмен SN реакциясының өнімі: 4-гидроксианилин.

Диазоний тұзы арқылы бензой қышқылын алу үшін кажет:анилин

Фенилдиазоний тұзынын азот бөліп шығару реакциясында түзілмейді:фенол

Фенилдиазоний түзынан хлорбензолды алу реакциясынын механизміРадикалдық орын басу.

Диазоний тұзынан фенолдармен азобірігу реакциясының жүру жағдайы жөне механизмі:Әлсіз негіздік ортада, SE.

Диазоний тұзының аминдермен азобірігу реакциясының жүру жағдайы және механизмі: Әлсіз қышкылдық ортада, SE

Карбонил тобындағы көміртегі атомының гибридтену түрі:Sp2

Альдегидтердің спирттермен әрекеттесуі мына реакцияларға жатады:SN

Альдегидтердің гидроксиламин және гидразиндермен әрекеттесуі мына механизм бойынша жүреді:

Аn

Альдегидтердіңмыс (II) гидроксидіменәрекеттесуреакциясыаталады:Күміс-айна.Альдегидтердіңспирттерменәрекеттесуінәтижесіндетүзілетінзаттар:Жартыацетальдар.

Альдегидтердің гидроксиламинмен әрекеттесуі нәтижесінде түзілетін өнім:оксим

Альдегидтердің гидразинмен әрекеттесуі нәтижесінде түзілетін өнім:Гидразондар

Альдегидтер тотықсызданғанда түзіледі:Біріншілік спирттер.

Ацетон сілтілік ортада йодпен әрекеттескенде түзіледі:Йодоформ.

Альдегидтердің сапалық реагенті:Күміс гидроксидінің аммиакты ерітіндісі.

Сірке альдегидінен конденсация нәтижесінде түзілетін альдол:3-гидроксибутаналь.

Пропанальмолекуласындаэлектрофильдікорталықпайдаболады:Карбонилдіккөміртекте

Пропанальмолекуласындакарбонилтобындануклеофильдікорталыкпайдаболады:Карбонилдікоттекте.

Бутанальмолекуласында СН-кышкылдықорталықпайдаболады:радикалдың - көміртегі атомында

Карбонилтобы - функционал тобы:Альдегидтер мен кетондардың.

Альдегидтер мен кетондарғатәнреакциялар:Нуклеофильдікқосыпалу.

Альдегидтер мен кетондаргидроксиламинменәрекеттескендетүзеді:оксим

Альдегидтерспирттерменәрекеттескендеалынады:Жартыацетальдар.

Альдегидтер мен кетондар натрий гидросульфитіменәрекеттескендетүзеді:Натрий гидросульфитітуындылары.

3-метилбутаналь тотыккандаалынатынқышқыл:3-метилбутан қышқылы.

Ацетальдегидтікатализдікгидрлегендетүзіледі:Этанол.

Функционал топ > С = О:Карбонил.

Карбонилдіқосылыстардыңреакцияларыныңмеханизмі:AN

Хлоральдыңгидратацияөнімі:Хлоральгидрат.

Спирттеральдегидтерменәрекеттескендетүзіледі:Жартыацетальдар.

Сіркеальдегидітотыкқандатүзіледі:Сіркеқышқылы.

Ацетонтотықсызданғандатүзіледі:Пропанол — 2.

Пропанальтотықсызданғандатүзіледі:Пропанол — 1.

Реакциялық қабілеті жоғары: метаналь

Құмырсқа альдегиді полимерленгенде түзіледі:Параформ.

Пропаналь молекуласыңда СН-қышқылдық орталық пайда болады:Радикалдың а-көміртек атомына.

Оксимніңформуласы:R - СН = N - ОН

Альдегидтермен әрекеттескенде гидразон түзеді:n h 2 - n h 2

Альдегидтерменэрекеттескендеоксимтүзеді: NH 2 – ОН

Тұрақты гидрат түзеді:хлораль

Альдегидтер мен кетондар иминдер түзеді:Біріншілік аминдермен.

Реакция нәтижесіндепропанонтүзіледі: СН3СН(ОН)СН3 + [О] ->

Бензальдегидтотықсызданғандатүзіледі:Бензил спирті.

Бензальдегидтотыққандатүзіледі:Бензойқышқылы.

Нәтижесіндежартылайацетальтүзіледі:Қышқылдықортада альдегид пен спирттің / мөлшерібірдей / әрекеттесуі.

Бутанон:с н 3- с н , - с о - с н 3

Реакция нөтижесіндеметилэтилкетонтүзіледі:СН3СН(ОН)СН3 + [О] ->

Формальдегидтотыққандатүзіледі:Қүмырсқақышқылы

Нәтижесіндеацетальтүзіледі:Қышқылдықортадаальдегидтің, спиртгіңартык, мөлшеріменәрекеттесуі

Альдегидтобынсапалықанықтауүшінқолданады:Мыс (II) гидроксиді.

Альдегид тобын сапалық анықтау үшін қолданады:Күміс гидроксидінің аммиактағы ерітіндісі.

Нәтижесінде 1-метокси-2-метилпропанол-1 түзіледі:

Реакцияныңмеханизмі: СС13СНО + Н20 /Н +------►СС13СН (ОН )2Нуклеофилдік қосыпалу.

АльдолдыкқосыпалуреакциясыныңнәтижесіндеСН3СН2СН(ОН)СН(СН3)СН = О түзеді:

Пропаналь

Нәтижесіндежартыацетальтүзіледі:СН3СН2ОН + СН3СН = о -»

С6Н5 - CH2NH 2 + СН3СН = О реакцияныңнәтижесіндетүзіледі:СН,СН, co - nh - ch 2c 6h 5

Тотықсызданғандатөмендегі спирт түзіледі СН3СН2СН(СН3)СНОНСН3:З-метилпентанон-2.

Нәтижесіндеацетальтүзіледі:СН3СН = О + 2СН3ОН ->

ЖүпқосылыстардыТолленсреактивімен [Ag(NH3)2]OHажыратуғаболады:Этанальжэнепропанон.

sp2-гибридтенген көміртегіатомдағынуклеофилдікосыпалумеханизмібойыншажүретін реакция: СН3СН = О + СН3ОН ->

КАРБОН ҚЫШҚЫЛДАРЫ ЖЭНЕ ОЛАРДЫҢ

ФУНКЦИОНАЛДЫ ТУЫНДЫЛАРЫ1. Карбон кышкылдарыныңфункционалдыктобы:
D) - СООН
2. Қышқылдардыңамидтерініңфункционалдықтобы:
D) - CONH2
3. Қышқылдардыңгалогенангидридініңфункдионалдықтобы:
A) - СОНаІ
4. С 0 2 мен CH3MgI әрекеттескендетүзілетін функционал топ:
B) Карбоксил.
5. С2Н5СООН + С3Н7ОН -> С2Н5СООС3Н7 + Н20 реакциясынынмеханизмі
A)SN
6. С3Н7СООН + N H 3 -» C3H7CONH2 + Н20 реакциясынынмеханизмі:
C) SN
7. С4Н9СООН + РС15 С4Н9СОС1 + РОС13 + НС1 реакциясынынмеханизмі:
E) SN
8. Май қышқылы 1 моль хлорменәрекеттескендетүзіледі:
A) 2-хлорбутан қышқылы.
9. Сіркеқышқылыхлордыңартыкмөлшеріменәрекеттескенде
түзіледі:
D) Трихлорсіркеқышқылы.
10. Валериан қышқылыныңформуласы:
A) СН3(СН2)3-С О О Н
11. Малонқышқылыныңформуласы:
A) НООС - СН, - СООН
12. Янтарь қышқылыныңформуласы:
C) НООС - (СН2)2 - СООН
13. НООС - СООН карбон қышқылыаталады:
Қымыздыққышқылы.
14. С6Н5 - СН2 - СООН карбон қышқылыаталады:
Фенилсіркеқышқылы.
15. Янтарь қышқылынандегидрленунәтижесіндетүзілетінқышкылдар:
Малеин жәнефумар.
16. Дикарбонқышқылдарыныңеңкүштісі:
C) Қымыздықкышқылы.
17. Этерификация реакциясы — бүләрекеттесуі:
Спирт пен карбон қышқылы
18. Этерификация реакциясынәтижесіндетүзіледі:
Күрделі эфир.
19. Еңкүштіқышкылдықкасиеті бар:
A) Қымыздыққышқылы.
20. Қымыздыққышқылынқыздырғандажүреді:
A) Декарбоксилдену.
21. Малой қышқылынқыздырғандатүзіледі:
B) Сіркеқышқылы.
22. Янтарь кышқылынқыздырғандажүреді:
E) Дегидратация.
23. Глутарқышқылынқыздырғандатүзіледі:
C) Глутарангидриді.
24. Қымыздыққышқылынкыздыргандатүзіледі:
C) Қүмырсқақышқылы.
25. Янтарь қышқылынқыздырғандатүзіледі:
A) Янтарь ангидриді.
26. Қүмырсқақышқылынбасқақышқылдарданажыратугаболады:
E) Күмісгидроксидініңаммиактағыерітіндісімен.
27. Этил спиртісіркеқышқылыменәрекеггескендетүзіледі:
D) Этилацетат.
28. Пропан қышқылы фосфор трихлоридіменәрекеттескенде хлор
орнынбасады:
C) Функционал топтыңгңдроксилі.
29. Метанол пропан қышқылыменәрекеттескендетүзіледі:
B) Метилпропионат.
30. Этанол пропан қышқылыменәрекеттескендетүзіледі:
D) Этилпропионат.
31. Сіркеқышқылы натрий гидрокарбонатыменөрекеттескендетүзіледі:
B) Натрий ацетаты.
32. Сіркеқышкылымырышпенөрекеггескендетүзіледі:
D) Мырыш ацетаты.
33. Сіркеқышқылы фосфор хлоридтеріменэрекеттескендетүзіледі:
A) Ацетилхлорид.
34. Сіркеқышқылытионилхлоридпен SOCl2 эрекеттескендетүзіледі:
A) Ацетилхлорид.
35. Функционал топ— СООН:
B) Карбоксил.
36. Карбон қышқылдарыныңреакцияларыньщмеханизмі:
D) SN
37. Қышқылдыққасиетіжогары:
A) Трихлорсіркеқышқылы
38. Этерификация реакциясыныңөнімі:
C) Күрделі эфир.
39. Карбон қышқылдарына фосфор галогенидтеріменәсереткеңдеалынады:
E) Галогенангидридтер.
40. Карбоксилде гидроксил топтыалкокситопқа - OR алмастырғандатүзілетінөнім:
A) Күрделі эфир.
41. Акрил қышқылынагалогенсутектіқоскандатүзілетінөнім:
E) бета - Хлорпропионқышқылы
42. Нәтижесіндекүрделі эфир түзіледі:
D) Карбон қышқылдары мен спирттердіңқышқылдықортадаәрекетгесуі.
43. Нәтижесінде ангидрид түзіледі
E) Карбон қышкылдарыньщекімолекуласыньщәрекетгесуі.
44. Нәтижесіндехлорангидридтүзіледі:
B) Карбон кышқылдары мен тионилхлоридтыңәрекеттесуі.
45. Нәтижесіндеамидтүзіледі:
A) Карбон қышқылдары мен аммиактыңәрекетгесуі.

46. Пропилацетат:

B) с н 3с о о с н 2с н 2с н 3

47. Метилацетат:

E) СН3СООСН3

48. Эти л ацетат:

D) СН3СОСН2СН3

49. Бутанамидтүзіледі:

D) С'3Н7С 0 0 Н + NH 3 ->

50.Этилформиаттың гидролизіөнімдері:

C) НСООН + С2Н5ОН

51. Метилацетаттыңгидролизіөнімдері:

A) СН3СООН + СН3ОН

52. Метилформиапъщгидролизіөнімдері:

E) НСООН + СН3ОН

53. Олеин к,ышқылы:

B) С17Н„СООН

54. Стеарин қышқылы:

A) С |7Н15СООН

55. Пальмитин қышкылы:

C) C ISH3|COOH

56. Сіркекышкылыныңэталамидігидролизденгендетүзіледі:

B) с қ с о о н + c ,h 5n h ,

57. Пропионкышкылыныңметиламидігидролизденгендетүзіледі:

A) СН3СН,СООН + CH3NH2

58. Пропионқышқылыныңэтиламидігидролизденгендетүзіледі:

C) СН3СН2СООН + c 2h ‘n h ,

59. SP-’-гибридтенгенкөміртегіатомдағынуклеофилдіорынбасу

механизмібойыншажүретін реакция:

E) СН3 - СООН + NH3 ->

60. Фосфор қышқылымен ангидрид түзеәрекеттеседі:

A) Этанол.

B) Глицерин.

C) Сіркеқышқылы.

D) Сіркеальдегиді.

E) Фенол.

61. Оңайдекарбоксилденеді:A) НООС - СООН

B) СН3СООН

C) НООС - СН2СН2СООН

D) С Н 3С Н О Н С О О Н

E) НОСН2СН2СООН

62. Этандиқышқылыныңформуласы:

A) НООС - СН2 - СООН

B) НООС - (СН2)2 - с о о н

C) НООС - (СН2)з - с о о н

D) НООС - СООН

E) НООС - (СН2)4 - с о о н

63. Толленсреактивіменреакцияғатүседі [Ag(NH3)2]OH:

A) Малеин қышқылы.

B) Сіркеқышқылы.

C) Ацетон.

D) Бензойкышқылы.

E) Құмырсқақышқылы.

64. Бензальдегидтіңсіркеангидридімен, натрий ацетатының

қатысуыменжүретінреакцияның (Перкинреакциясы) нәтижесінде

түзіледі:

A) Метилбензоат.

B) Метилфенилкетон.

C) Бензол.

D) 3-фенилпропен қышқылы (қабыққышқылы).

E) Бензойқышқылы.

65. Еңкүштіқышқыл:

A ) С Н 3С О О НB) С Н 3С Н С ІС О О Н

C) CHjCICH.COOH

D) С2Н5 СН2СООН

E) СН3СН2СООН

66. Еңкүштіқышқыл:

A) НСООН

B) сқсоон

C) С Д СН2СООН

D) С Д С О О Н

E) С Д С Д С О О Н

67. Күмісайнареакциясынақатысады:A) Құмырсақакьпиқылы.

B) Сіркеқьшікылы.

C) Бензойқышқылы.

D) Пропионқышқылы.

E) Май қышкылы.

68. Эфирленуреакциясыныңжүружагдайыжәнемеханизмі:

A) Қьшіқылдыкортада, нуклеофилдікқосыпалу.

B) Қьшіқылдықортада, нуклеофилдікорьшбасу.

C) Негіздікортада, электрофильдікорынбасу.

D) Негіздікортада, нуклеофилдікқосьшалу.

E) Қышқылдыкортада, электрофилдікорьшбасу.

69. Органикалықкышқылдыңхлорангидридіналуүшін

қолданылады:

A) Хлор.

B) Хлоре утек.C) Үшхлорлыфосфор.

D) Төртхлорлыкөміртек.

E) Хлороформ.

70. Нәтижесінде ацетамид түзіледі:A ) С Қ С О О Н + N H 3

B) С Н 3С О С 1 + N H 3

C ) С Д С О О С О С Д + N H 3

D ) С Н 3С О О Н + N H 2C H 3

E) С Д С О О С Д + N H 3

71. Гидролизгетүскеңдебензойқышқылытүзіледі:A ) C 6H 5C O N H 2

B) С Д С О О С Д

C ) С 6Н 5С Н С 12

D ) С 6Н 5С С 13

E) С Д С Д С 1

72. Пропанамид натрий гипобромидіменреакцияғатүскенде

түзіледі:

A) Пропиламин.B) Этил амин.

C) Пропион ҚЫ1НҚЫЛЫ.

D) Пропан.

E) Натрий пропионаты.

73. Амидтергидролизгетүседі:

A) Қышқылдықжәненегіздікортада.

B) Тек негіздікортада.

C) Тек қышқылдықортада.

D) Тек нейтралдыкортада.

E) Сусызортада.

74. Ацетамидтіңдегидратгануөнімі:

A) Карбон қьпиқылы.

B) Нитрил.

C) Қанықпағанқьппқыл.

D) Алкан.

E) Амин.


75. Нитрилдіңгидрленуөнімі:

A) Карбон қышқылы.

B) Амид.

C) Қанықпағанқышқыл.

D) Көмірсутегі.

E) Амин.

76. Нитрилдіңгидрлизденуөнімі:A) Карбон қышқылы.

B) Нитроқосылыс.

C) Аминқьппқылы.

D) Көмірсутегі.

E) Амин.

77. Амидтіңгидрлизденуөнімі:A) Карбон қышқылы.

B) Нитроқосылыс.

C) Аминқышқылы.

D) Имин.


E) Амин.

78. Актавтілігіжоғарыацилдеуші реагент:

A) Сіркеқышқылы.

B) Ацетамид.

C) Ацетангидрид.

D) Ацетилхлорид.

E) Этилацетат.

79. Пропионқышқыльшьщгидразидіальшады:

A) С1СН2СООН + NH 2NH 2

B) с іс н .с н ^ с о о н + n h 2n h 2

C) СН3СН2СОС1 + n h ,n h 2

D) СН3СН2СОС1 + NH 3

E) CH3CH2COOCH3 + NH 3

80. Гидролизденіпқұмырсқақышқылынтүзеді:

A) Ацетамид.

B) Метилацетат.C) Хлороформ.

D) Дихлорметан.

E) Метоксиметан.

81. Уреидосіркеқышқы:

A) NH,CH,COOH

B) n h ;n h 'c h 2c o o hC) n h 'c o n h c h ^c o o h

D) c h ;c o n h c o n h 2

E) CH3CONH2

82. Сіркекышқылыныңуреиді:

A) NH,CH,COOH

B) CH3CONHNH2

C) n h ,c o n h c h 2c o o h

D) c h ;c o n h c o n h 2

E) CH3CONH2

83. Сіркеқышқылыныңгиразиді:

A) NH2CH2COOHB) c h 3c o n h n h 2

C) n h ,c o n h c h 2c o o h

D) CHjCONHCONH,

E) CH3COONH4

84. Сіркеқышқылыныңамиді:

A) NH2CH2COOH

B) CH3CONHNH2

C) CH3CONH,

D) CH3CONHCONH,

E) CH3COONH4

85. Оңайдекарбоксилденеді:

A) Метан қышкылы.

B) Бутандиқышқылы.

C) Бензойкышқылы.

D) Этандиқышқылы.

E) Пропан қышкылы.

86. Оңайдекарбоксилденеді:

A) Бутандиқышқылы.

B) Терефтальқышқылы.

C) Пропан қышқылы.D) Қымыздықкьшіқылы.

E) Бутан қышқылы.

87. Қыздырғанда ангидрид түзеді:

A) Пентандиқышқылы.

B) Пропандиқышқылы.

C) Этандиқышқылы.

D) Терефтальқышқылы.

E) Метилпропандиқьпиқылы.

88. Янтар (бутанди) қышқылыналуүшінқажет:

A) 1,4-дихлорэтан, HCN, Н20

B) 1,2-дихлорэтан, HCN, Н20

C) 1,1,1-трихлорбутан, Н20

D) Этаналь, HCN, H20

E) Этандиаль, HCN, H20

89. Қышкыддыққасиетікүшті:

A) Бензойкышкылы.

B) п-аминобензойкышкылы.

C) п-нитробензойкышкылы.

D) п-метилбензойқышқылы.

E) п-метоксибензойкышкылы.

ГАЛОГЕНО-, ГИДРОКСИ-, ОКСОҚЫШҚЫЛДАР

1. Алмақышқылы:

A) СН.СН(ОН)СООНC) НООССН(ОН)СН,СООН

D) СН2СН(ОН)СН2СООН

E) НО0ССН(ОН)СН(ОН)СООН

2. Лимон қышқылындагы карбоксил топтардың саны:

A) 2

B) 3

C) 4


D) 1

E) 5


3. Алмакышкылыжүйелік номенклатура бойыншааталады:

A) 2 - гидроксибутандикышқылы.

B) Бутан кышқылы.

C) 2 - оксобутанқышқылы.

D) Бутаңдикышкылы.

E) Бутендикышкылы. 4

4. Лимон қышкылыныңкүрамындаболатынфункционалдык

топтар:

A) - ОН, - СООН және NH,

B) - ОН жәнеNH2

C) - ОН және - СООН

D) NH., жәнеСООН

E) - CONH,

5. Майлы карбон кышкылдарын б-жағдайдагалогендеуреак

циясының авторы:

A) Фридель-Крафтс.

B) Гофман.

C) Гель-Фольгард-Зелинский.

D) Тищенко.

E) Вюрц.

6. Гидроксиқышкылдар — қүрамындатоптары бар гетеро

функциональны қосылыстар:

A) Гидроксил жэне карбоксил топтар.

B) Галоген- жөне карбоксил топ.

C) Карбонилжэне карбоксил топтар.

D) Гидроксил жэнекарбонилтоптар.

E) Амино- жэне гидроксил топтар.

7. Гидроксиқышкыл:A) Сүткышкылы.

B) Пирожүзімқышқьілы.

C) Глиоксалқышқылы.

D) Антранилкышкылы.

E) Сіркекышкылы.

8. Ацетилсалицилкьшікылысинтезделеді

A) Май кышкыльшан.

B) Алмакышкыльшан.

C) Сүткышкыльшан.

D) Бензойкышкыльшан.E) Салицилкышкыльшан.

9. ү-гидроксикьшікылдарынқьіздырғандатүзіледі:A) Лактон.

B) Лактид.

C) Амид.

D) Қаныкдаганкышқыл.

E) Күрделі эфир.

10. а -гидроксикышкылдарынкыздырғандатүзіледі:

А) Лактон.

B) Лактид.

C) Лактам.

D) Ангидрид.

E) Күрделі эфир.

11. Лактондаргидролизденгендетүзіледі:

A) Гидроксиқышқыл.

B) Оксокышқыл.

C) Спирт.

D) Галогенкышқыл.

E) Аминокышқыл.

12. р-гидроксиқышқылдардегидратганғандатүзіледі:

A) Ангидрид.

B) Лактид.

C) Лактам.

D) Қанықпағанқышқыл.

E) Күрделі эфир.

13. р-гидроксимайқьшіқылыдегидраттанғандатүзіледі:

A) 3-бутанолид.B) Кротон қышкылы.

C) Май ангидриді.

D) Метилэтилкетон.

E) Диэтилэфирі.

14. Шарап қышқылыныңтүздары мен эфирлеріаталады:

A) Цитраггар. ,

B) Тартратгар.

C) Лактатгар.

D) Оксалатгар.

E) Бензоатгар.

or

15. Анестезин мен новокаин - туындылары:A) а-аминомайқышкылынын.

B) Сульфанилқышқылының.

C) Салицилқышқылының.

D) ПАБҚ (п-аминобензойқышқылы).

E) Сүткышкылының.

16. Екінегіздігидроксиқышқылы:

A) Алмақышқылы.

B) Сүтқышкылы.

C) Гликоль қышқылы.

D) Қымыздыққышқылы.

E) Пирожүзімқышқылы.

17. СН3СН(ОН)СООН қосылысыаталады:

A) Салицилқышқылы.

B) Сүтқышкылы.

C) Гликоль қышқылы.

D) Қымыздықкышкылы.

E) Пирожүзімқышқылы.

18. Сүтқышқылындагыасимметриялықкөміртегіатомдарыньщ

саны:

A) 1

B) 2


C) 3

D) 4


E) 5

19. Р — Гидроксимайқышқылыньщ молекула ішіндегіэлимиңденуі

нәтижесіндетүзіледі:

A) Сүтқышқылы.B) Кротон қышқылы.

C) Алмакышқылы.

D) Қымыздыққышқылы.

E) Май қьішқылы.

20. Қыздырғанда лактон түзеді:

A) 4-гидроксибутан қышқылы.

B) 2-гидроксипропан кышқылы.

C) 2,3-Дигвдроксибутан қьшіқылы.

D) 3-гидроксипропан қышқылы.

E) 4-аминобутан қышқылы.

21. Қыздырганда лактам түзеді:

А) 2-гидроксибутан кышкылы.

B) 4-гидроксибутан қышқылы.

C) 3-гидроксибутан қышқылы.

D) 3-гидроксипропан қьшіқылы.E) 4-аминобутан кышкылы.

22. Төмендегіреакцияныңөнімі:

СН3 - СН = СН -СООН + НОН / Н+ ->

A) а-гидроксимайқышкылы.B) Р-гидроксимайқышқылы.

C) ү-гидроксимайқышкылы.

D) —бутиролактон.

E) (3-кетомай қышқылы.

23. Аралықжәнесоңгыөнімдіанықтаңыз:

Пирожүзімқышқылы + [H]/Pt-»? + H3S 0 41° —> НСООН + ?

A) Сүтқышқылы, ацетон.

B) Пропионқышқылы, сіркеальдегиді.C) Сүтқышқылы, сіркеальдегиді.

D) Сүтқышқылы, сіркеқышқылы.

E) Пропион К.ЫШҚЫЛЫ, ацетон.

24. Ацетосіркеэфирінің кетон түрінетәнреакциялар:

1) Металл натрийменәрекеттесу.

2) Натрий бисульфитінқосыпалу.

3) Бром суыменәрекеттесу.

4) Қышқылдардьщхлорангидридіменәрекетгесу.

5) Семикарбазидпенәрекетгесу.

A) 2, 5

B) 1, 2,3

C) 2, 3,4

D) 1, 2,4

E) 3,4

25. Қыздыргандалактидтүзеді:A) 2-гидроксибутан кышқылы.

B) 4-гидроксибутан қышқылы.

C) 3-гидроксибутан кьшіқылы.

D) 3-гидроксипропан қьшіқылы.

E) 2-аминобутан кышқылы.

26. Қыздырғанда дипептид түзеді:

A) 2-гидроксипропан кышқылы.

B) 3-гидроксипропан қышқылы.

C) 4-гидроксибутан қышқылы.

D) З-гидрокси-2-метилпропан кышқылы.E) Аминосіркеқышқылы.

27. Қышқылдьгкқасиетікүштірек:A) СН3СН(ОН)СООН

B) СН2(ОН)СН2СООН

C) CH2(NH,)CH2CH2COOH

D) СН2(ОН')СН,СН;СООН

E) СН3СН2СООН

28. Дикетопиперазинтүзеді:A) а -аминомайқышқылы.

B) р-гидроксипропионқышқылы.

C) (3-метилвалериан қышқылы.

D) п-аминобензойкьппқылы.

E) о-гвдроксибензойкьшіқылы.

29. Лактидтүзеді:A) a -гидроксимайқышқылы.

B) Р-гидроксимайқышқылы.

C) ү-гидроксимайқышқылы.

D) о-гидроксибензойқьппқылы.

E) а -аминомайқышқылы.

30. Лактон түзеді:

A) З-амино-2-метилбутан қышқылы.

B) 4-гидроксициклогексанкарбон қышқылы.C) 4-гидроксипентан кышқылы.

D) Бутандиқьшіқылы.

E) 2-амино-З-хлорпропан қышқылы.

31. Лактам түзеді:

A) Фтальқышқылы (о-бензолдикарбонқьплқылы).

B) Бутан қышқылы.C) З-аминоциклогексанкарбонкышқылы.

32. 2-гидроксибутан кышқылыконц. күкіртқышкылыменреак-

циягатүскендетүзіледі:

A) СН3СН = СНСООН

B) с н с н ^ с о с о о н

C) СН3 СН(ОС2Н5)СООНD) с н 3с н 2с н = о + н с о о н

E) СН2= СНСН(ОН) с о о н + н2

33. 2-гидрокси-2-метилпропан қышқылыконц. күкіртқыш-

қылыменреакцияғатүскендетүзіледі:A) СН3СОСН3 + НСООН

B) СН,= С(СН3)СООН + Н,0

C) 2СН3СН = О + Н ,0

D) СН3 СН (СН3)ССЮН + Н20

E) СН,СООС2Н5 + Н20

34. Ацетосіркеэфирініңенолдыктүрінетәнреакциялар:

1) Натрий металымен.

2) Темірхлоридімен.

3) Бром суымен.

4) Бес хлорлыфосформен.

5) Қышқылдыңхлорангидридімен.

A) 1, 3, 5

B) 2, 4, 5

C) 2, 3, 4

D) 1, 4, 5

E) Барлығы.

35. Глиоксальқышқылыныңкүмісоксидініңаммиактағы

ерітіндісіменәрекеттесуөнімі:

A) Қымыздыққышқылы.

B) Этанол.

C) Сіркеқышқылы.

D) Гликоль қышқылы.E) Сіркеальдегиді.Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   155
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет