*!Су мұздатқыштарын қолдануға болатын сұйықтықтың қайнау температурасы аспау керек


Органикалық химияның теориялық негіздері *4*20*1бет2/155
Дата28.04.2022
өлшемі0.75 Mb.
#32700
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   155
Органикалық химияның теориялық негіздері *4*20*1

#114


*!ГОМОЛОГТАР БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН ҚОСЫЛЫСТАР

*этан, этен, этин

*бутен-1, бутен-2

*+бутанон, пропанон

*+метан, этан, пропан

*бензол, фенол, кумол

*пропанол-1, пропанол-2
#115

*!РАДИКАЛДАР БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ

*стирол

*анилин


*дивинил

*дифенил


*+метилен

*+этилиден


#116

*!ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ИЗОМЕРЛЕР БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН ҚОСЫЛЫСТАР

*пропен мен пропин

*пропанол мен пропаналь

*+пропен мен циклопропан

*пропан мен 2 –метилпропан

*+пропанол мен метоксиэтан

*бутаналь мен бутан қышқылы
#117

*!БЕРІЛГЕН ҚОСЫЛЫС АТАЛАДЫ

*бутанон


*этандиол

*этилацетат

*+этоксиэтан

*этиленоксид

*+диэтил эфирі
#118

*!ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ИЗОМЕРЛЕРГЕ ТӘН БЕЛГІЛЕР

*қасиеттері бірдей

*+қасиеттері әртүрлі

*элементтік құрамы әртүрлі

*молекулалық салмағы әртүрлі

*+химиялық құрылысы әртүрлі

*физикалық константалары бірдей
#119

*!ГЕТЕРОФУНКЦИОНАЛДЫ ҚОСЫЛЫСТАРҒА ЖАТАДЫ

*этоксибензол

*этиленгликоль

*этилендиамин

*пропандиол- 1, 3

*+салицил қышқылы

*+2- гидроксибензальдегид
#120

*!КОВАЛЕНТТІК БАЙЛАНЫСТЫҢ СИПАТТАМАЛАРЫ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ

*байланыстың делокализациясы

*көміртегі тізбегінің ұзындығы

*бүйір тізбектің ұзындығы

*+байланыстың ұзындығы

*+байланыстың энергиясы

*байланыстың беріктігі
#121

*!ОРЫНБАСУШЫ ЭЛЕКТРОАКЦЕПТОРЛЫҚ ҚАСИЕТ КӨРСЕТЕТІН ҚОСЫЛЫСТАР

*фенол


*толуол

*анилин


*+йодобензол

*+бутил спирті

*метоксибензол
#122

*!ρ, π - ҚАБЫСУ ЖҮЙЕСІ БАР ҚОСЫЛЫСТАР

*+фенол

*толуол


*бутадиен- 1,3

*бензальдегид

*бензил спирті

*+винилхлорид


#123

*!π,π- ҚАБЫСУ ЖҮЙЕСІ БАР ҚОСЫЛЫСТАР

*метоксипропан

*+бутадиен- 1,3

*цикслогексан

*диэтил эфирі

*бутанол-

*+стирол
#124*!ЭНАНТИОМЕРЛЕРДІҢ БІР-БІРІНЕН ЕРЕКШЕЛЕНЕТІН ҚАСИЕТТЕРІ

*+меншікті айналудың таңбасы

*+биологиялық белсенділігі

*физикалық қасиеттері

*химиялық қасиеттері

*молекулалық құрамы

*химиялық құрылысы
#125

*! π-ДИАСТОМЕРИЯ МҮМКІН БОЛАТЫН ҚОСЫЛЫСТАР

*пропен

*бутен-1


*+бутен-2

*+пентен-2

*2-метилпропен

*2-метилбутен-2


#126

*!ЦИС-ТРАНС ИЗОМЕРИЯ МҮМКІН БОЛАТЫН ҚОСЫЛЫСТАР

*пентен-1

*циклопентан

*циклопропан

*+циклопентандиол-1,3

*1,3-диметилциклогексан

*+1,2-диметилциклопропан
#127

*!ЦИС-ТРАНС ИЗОМЕРЛЕРІ БОЛАТЫН ҚОСЫЛЫСТАР

*пропен


*бутен-1

*+бутен-2

*гексен-1

*+гексен-3

*1-хлорбутан
#128

*!БІР ХИРАЛЬДЫ ОРТАЛЫҒЫ БАР СТЕРИОИЗОМЕРЛЕР

*+2-аминобутаналь

*2-метилпропаналь

*аминосірке қышқылы

*2-гидроксибензой қышқылы

*+2-гидроксипропан қышқылы

*3-гидроксипропан қышқылы
#129

*!ОПТИКАЛЫҚ ИЗОМРЛЕРДІҢ АТЫ

*рацемат


*+антиподтар

*таутомерлер

*+энантиомерлер

*конформациялар

*диастереомерлер
#130

*!ФЕНОЛДЫҢ ҚЫШҚЫЛДЫҒЫН АРТТЫРАТЫН ТОПТАР

*- С2Н5

*- OH

*-NH2

*+-NO2

*-OCH3

*+=C=O
#131

*!ФЕНОЛМЕН САЛЫСТЫРҒАНДА КҮШТІ ҚЫШҚЫЛДЫҚ ҚАСИЕТІ БАР

*+о-нитрофенол

*n-аминофенол

*n-метоксифенол

*+2,4,6-тринитрофенол

*n-крезол(n-метилфенол)

*о-крезол(о-метилфенол)
#132

*!АММИАКПЕН САЛЫСТЫРҒАНДА ӘЛСІЗ НЕГІЗДІК ҚАСИЕТІ БАР

*(СН3)3N

*СН3NH2

2Н5NH2


*(СН3)2NH

*+(С2Н5)3N

*+С6Н5NH2
#133

*!КҮШТІ ОРГАНИКАЛЫҚ ҚЫШҚЫЛДАРҒА ЖАТАДЫ

*амидтер


*+тиолдар

*спирттер

*+фенолдар

*ксилолдар

*альдегидтер
*Көмірсуутектер*1*50*2

#134


*!Алкандардың молекулалық оттегімен әрекеттесу реакциясының механизмі

*+радикалдық орынбасу

*нуклеофилдік орынбасу

*электрофилдік орынбасу

*радикалдық қосып алу

*электрофилдік қосып алу


#135

*!Вюрц реакциясында іске асады

*+көміртегі тізбегінің ұзаруы

*дигидрогалогендеу

*гидрогалогендеу

*галогендеу

*дегидрлеу
#136

*!Алкандардакөміртегі атомдарының арасындатек қана болады

*π-байланыс

*+σ-байланыс

*екіπ-байланыстар

*σ-және π-байланыстар

*σ-жәнеекіπ-байланыстар
#137

*!Радикалдың шабуылына оңай ұшырайды

*метил

*пропил


*екіншілік көміртегі атомы

*біріншілік көміртегі атомы

*+үшіншілік көміртегі атомы
#138

*!Радикалдың аты HC≡C-

*этил

*аллил


*винил

*+этинил


*пропил
#139

*!Табиғи каучуктың мономері болып табылады

*метилакрилат

*бутадиен-1,3

*изобутилен

*хлоропрен

*+изопрен
#140

*!Қабысқан диендерге тән реакциялар

*аллилдік қосылу

*радикалдық орынбасу

*нуклеофилдік орынбасу

*нуклеофилдік қосып алу

*+электрофилдік қосып алу
#141

*!Бутен-1 мен бутен-2-нің айырмашылығы

*сутегі атомдарының санында

*көміртегі атомдарының санында

*+қос байланыстың орналасуында

*көміртегі тізбегінің тармақталу орыны

*салыстырмалы молекулалық массасында
#142

*!Алкендердігидратациялау реакциясының механизмі

*+электрофильдік қосып алу

*нуклеофильдік қосып алу

*электрофильдік орынбасу

*нуклеофильдік орынбасу

*элиминдеу
#143

*!Алкендерді спирттердің дегидратациясы арқылы синтездегенде қатысады

*темір хлориді

*металдық натрий

*алюминий хлориді

*натрий гидроксиді

*+күкірт қышқылы
#144

*!Алкандарды галогендеу реакциясының механизмі

*+радикалдық орынбасу

*нуклеофильдік қосып алу

*нуклеофильдік орынбасу

*радикалдыққосып алу

*қайта топтасу
#145

*!Циклогексан сақинасының кеңістіктегі түрі

*үшбұрыш

*тетраэдр

*конверт

*+кресло


*куб
#146

*!Циклопентан сақинасының кеңістіктегі түрі

*үшбұрыш

*+конверт

*кресло

*ванна


*қайық
#147

*!Алкендермен Марковников ережесі бойынша әрекеттесетін зат

*+су

*бром


*сутегі

*оттегі


*сутегі пероксиді
#148

*!Алкиндергетән реакциялар

*элиминдеу

*қайта топтасу

*нуклеофильдікорынбасу

*электрофильдікорынбасу

*+электрофильдікқосып алу
#149

*!Алкиндерді гидратациялау реакциясының жүру жағдайы

*бейтарап орта, жоғары температура

*сілтілік орта, катализатордың қатысуымен

*сілтінің спирттегі ерітіндісінің қатысуымен

*+қышқыл мен сынап тұздарының қатысумен

*қышқылдық орта никель тұздарының қатысумен
#150

*!Ацетиленді катализатордың қатысуымен гидратациялағанда түзіледі

*ацетон

*ацеталь


*ацетамид

*жарты ацеталь

*+ацетальдегид
#151

*!Симметриялыемес алкендердігидратациялау жүреді

*Зайцев ережесімен

*Хюккель ережесімен

*Зайцев ережесіне қарсы

*+Марковников ережесімен

*Марковников ережесіне қарсы
#152

*!Берілген қосылыстың қанықпағандығын дәлелдеу үшін қолданылады ... реакциясы

*Вюрц

*Зинин


*+Вагнер

*Кучеров


*Коновалов
#153

*!Ацетиленді гидратациялау ... реакциясы деп аталады

*Вагнер

*Перкин


*Гофман

*+Кучеров

*Фридель-Крафтс
#154

*!Ароматтық жүйе үшін Хюккель ережесі бойынша қажет

*ациклды жүйе

*қабыспаған жүйе

*сызықтық құрылым

*тетраэдрлік құрылым

*+жазық цикл
#155

*!Бензолдың гомологыболып табылатын қосылыс

*фенол

*+толуол


*анилин

*пиридин


*циклогексан
#156

*!Тас көмір шайырынан алынатын қосылыс

*анилин

*+бензол


*бензиламин

*бензальдегид

*бензой қышқылы
#157

*!Конденсирленген ароматты қосылыстарға жатады

*бензол

*толуол


*ксилол

*+нафталин

*этилбензол
#158

*!Моноорынбасқан бензолдарда орынбасудың бағыты анықталады

*еріткіштің табиғатымен

*кеңістіктік факторлармен

*+бұрынғы топтың әсерімен

*катализатордың табиғатымен

*реакцияның жылдамдығымен
#159

*!Бензой қышқылын никтрлеуді қышқылдардың қоспасымен жүргізеді

*сұйытылған азотты және сұйытылғанкүкірт

*концентрлі азотты және сұйытылған күкірт

*+концентрліазот жәнеконцентрлікүкірт

*концентрліазот және сұйытылғанкүкірт

*сұйытылғаназот және концентрлікүкірт
#160

*!Бензолды пропиленмен алкилдеу өнімі аталады

*пропилбензол

*метилбензол

*ксилол

*толуол


*+кумол
#161

*!Бензолды ацилдеуді жүргізеді

*+галогенангидридтермен

*оксоқосылыстармен

*жай эфирлермен

*спирттермен

*амидтермен
#162

*!Фридель-Крафтс реакциясы бойынша бензолдың гомологтарын алу аталады

*элиминдеу

*+алкилдеу

*ацилдеу

*гидрлеу


*тотығу
#163

*!Метан молекуласының кеңістіктегі түрі

*+тетраэдр

*конверт


*кресло

*ванна


*жазық
#164

*!Толуолдың бензилхлорид түзе галогендеу реакциясының жүру жағдайы

*суықта

*+жарықта

*қысымда

*оттегінің қатысуымен

*катализатордың қатысуымен
#165

*! Хюккельережесі бойынша ароматты қосылыстардағыπ-электрондардың санын анықтайтын формула

*n+4

*2n+4


*2n+6

*+4n+2


*4n+3
#166

*!Диметилэтилметанның молекуласындағы екіншілік көміртегі атомдарының саны

*+1

*2

*3*4

*5
#167

*!Вагнер бойынша тотығу кезінде жүзеге асады

*+калий перманганаты ерітіндісінің түссізденуі

*бром суы ерітіндісінің түссізденуі

*оксоқосылыстардың түзілуі

*циклоалкандардың түзілуі

*ақ тұнбаның түзілуі


#168

*! Марковников ережесіне қарсы қосылу жүреді

*фторлы сутегімен

*йодты сутек қышқылымен

*хлорлы сутек қышқылымен

*пероксидтердің қатысуында хлорлы сутегімен

*+пероксидтердің қатысуында бромды сутегімен
#169

*!Аллилді хлорлау реакциясы жүзеге асады

*+жоғары температурада пропендірадикалдық хлорлау кезінде

*жоғары температурада пропенді иондық хлорлау кезінде

*төменгі температурада пропенді иондық хлорлау кезінде

*төменгі температурада радикалдық орынбасу кезінде

*қысымның әсерімен иондық хлорлау кезінде
#170

*! Алкендерді жұмсақ тотықтыру жүзеге асады

*+калий перманганатымен нейтрал ортада

*калий бихроматымен қышқылдық ортада

*сұйытылған күкірт қышқылымен

*сұйытылған азот қышқылымен

*сутегі пероксидімен
#171

*!Қабысқан диендердіңтермодинамикалық тұрақтылығы түсіндіріледі

*электронодонорлық орынбасушылардың санымен

*+электрон бұлтының делокализациялануымен

*молекуланың кеңістіктегі құрылысымен

*көміртегі атомының гибридтенуімен

*молекуланың геометриясымен
#172

*!Термодинамикалық тұрақтылығы жоғары диен

*бутадиен-1,2

*+бутадиен-1,3

*пентадиен-1,2

*пентадиен-1,4

*гексадиен-1,5
#173

*!Алкендердің деструктивті тотығуын ... анықтау үшін қолданылады

*реакцияның кинетикасын

*+қос байланыстың орнын

*кеңістіктегі құрылысын

*физикалық қасиеттерін

*химиялық қасиеттерін
#174

*!Алкендердің озонолизі қолданылады

*реакцияның механизмін зерттеуде

*+алкендердің құрылысын анықтауда

*реакцияның кинетикасын зерттеуе

*қанықпаған қосылыстарды синтездеуде

*реакцияның термодинамикасын зерттеуде
#175

*!Алкендерден бейтарап ортада KMnO4 судағы ерітіндісінің әсерінен түзілетін қосылыстар

*альдегидтер

*этоксидтер

*кетондар

*+диолдар

*дер
#176

*!Алкендерге судың қосылуы нәтижесінде алынатын қосылыстар

*алкандар

*+спирттер

*алкиндер

*қышқылдар

*альдегидтер
#177

*!Этиленді бромдау нәтижесінде түзілетін қосылыс

*1,2-дибромоэтен

*1,1-дибромоэтен

*1,1-дибромэтан

*+1,2-дибромоэтан

*2,2-дибромоэтан
#178

*! Бутен-1, бутен-2 және 2-метилпропен болады

*таутомерлер

*гомологтар

*радикалдар

*+изомерлер

*эпимерлер
#179

*! Пентен-1 және пентен-2 ерекшеленеді

*көміртегі тізбегінің ұзындығымен

*+қос байланыстың орналасуымен

*көміртегі атомдарының гибридтенуімен

*салыстырмалы молекулалық массасымен

*молекуладағы қос байланыстардың санымен
#180

*!Стиролды толық гидрлеу нәтижесінде түзіледі

*этилбензол

*этинилбензол

*+этилциклогексан

*винилциклогексан

*этинилциклогексан
#181

*!Бензолды V2O5 қатысында ауадағы оттегімен тотықтыру нәтижесінде түзіледі

*қымыздық қышқылы

*+малеин ангидриді

*гексан қышқылы

*фталь ангидриді

*бензальдегид
#182

*!Нафталинді катализатор қатысында ауадағы оттегімен тотықтыру нәтижесінде түзіледі

*тетрагидронафталин

*дигидронафталин

*+фталь ангидриді

*нафтохинондар

*нафтолдар
#183

*!Антрацен мен фенантрен молекулаларында электрофильдік орынбасу реакцияларының жүретін жағдайы

*1

*4

*5*8

*+9
*Көмірсутектер*2*53*2*


#184

*!Ароматты қатардың қосып алу реакцияларына жатады

*нитрлеуші қоспамен нитрлеу

*конц. күкірт қышқылымен сульфирлеу

*катализатордың қатысуымен алкилдеу

*катализатордың қатысуымен галогендеу

*+жоғары температура мен қысымда гирдлеу
#185

*!1,2-диметилбензолды тотықтырғанда түзілетін қышқыл

*+фталь

*толуид


*малеин

*гександи

*терефталь
#186

*!Диорынбасқан бензолдардың изомер саны

*бір

*екі


*+үш

*төрт


*алты
#187

*!1,4-диметилбензолды тотықтырғанда түзілетін қышқыл

*фталь

*бензол


*нафтой

*антранил

*+терефталь
#188

*!Бром суын түссіздендіреді

*бензол

*нитробензол

*+винилбензол

*м-диметилбензол

*н-диметилбензол
#189

*!Нафталинде электронодонорлы орынбасушылар электрофильді мына жағдайға бағыттайды

*+4

*5

*6*7

*8
#190

*!Бензолдың туындыларының электрофилдік орынбасу реакциясындағы реакциялық қабілеті тәуелді

*+орынбасушылардың электрондарды тарту немесе беру қабілетіне

*орынбасушылардың молекула ішінде байланыс түзуіне

*қолданылған катализатордың табиғатына

*қолданылған еріткіштің табиғатына

*процестің температурасына


#191

*! Нафталинде электроноакцепторлы орынбасушылар электрофильді мына жағдайға бағыттайды

*1

*2

*3*4

*+5
#192

*!Ароматты қатардағы электрофилдік орынбасудың бағытын анықтайды

*субстраттың құрылысы

*процестің температурасы

*катализатордың табиғаты

*қолданылған еріткіштің табиғаты

*+субстраттағы орынбасушылардың табиғаты


#193

*!Нафталинге 160⁰ - та күкірт қышқылымен әсер еткенде түзіледі

*1-нафталинсульфон қышқылы

*+2-нафталинсульфон қышқылы

*1,4-нафталиндисульфон қышқылы

*1-,1-нафталиндисульфон қышқылы

*1-мен 2-нафталинсульфон қышқылдарының қоспасы
#194

*! Нафталинге 80⁰ - та күкірт қышқылымен әсер еткенде түзіледі

*+1-нафталинсульфон қышқылы

*2-нафталиндисульфон қышқылы

*1,2-нафталиндисульфон қышқылы

*α-,β-нафталиндисульфон қышқылы

*α-мен β-нафталинсульфон қышқылдарының қоспасы
#195

*!Берілген алкендердіңішіндегидратацияреакциясынажеңілқатысады

*этилен

*1-бутен


*1-пентен

*пропилен

*+изобутилен
#196

*!Пентанның құрылымдық изомерлер саны

*1

*2

*+3*5

*6
#197

*!Пентанның конформациялық изомерлер саны

*1

*+2*3

*4

*6


#198

*!2-метилбутанның молекуласындағы үшіншілік көміртегі атомдарының саны

*+1

*2

*3*4

*5
#199

*!2-Иодопропан мен иодты сутегінің әрекеттесу реакциясының негізгі өнімі

*+пропан

*пропен

*пропин


*пропилиодид

*2,2-иодпропан


#200

*!Көмірсутегінің халықаралық аты

C2H5-CH-CH2-CH-CH3

Ι Ι


CH3 CH2-CH2-CH3

*4,6-диметилоктан

*+3,5-диметилоктан

*4-метил 2-этилгептан

*3-метил 5-пропилгексан

*4-метил 2-пропилгексан


#201

*!Бес көміртегі атомы бар, Коновалов бойынша нитрлеу кезінде үшіншілік нитротуынды түзетін көмірсутек

*пентан

*неопентан

*циклопентан

*+2-метилбутан

*2,2-диметилбутан
#202

*!Пропанды Коновалов бойынша нитрлеудің негізгі өнімі

*1-нитропропан

*+2-нитропропан

*1-нитропропен

*2-нитропропен

*1-нитропрпин
#203

*!Циклопропан броммен әрекеттескенде түзіледі

*1,2-дибромопропан

*1,1-дибромопропан

*2,2-дибромопропан

*+1,3-дибромопропан

*1-бромопропан
#204

*!Қосылыс CH3-CH(CH3)-CH2-CH(CH3)-CH2-CH3 ИЮПАК номенклатурасы бойынша аталады

*3-метил 5-этилгексан

*2,4-диметилпентан

*+2,4-диметилгексан

*3,5-диметилгексан

*2,5-метилгептан
#205

*!Қосылыс CH3-CH(CH3)-CH2- CH3 радикалды-функционалды номенклатура бойынша аталады

*пропилэтилметан

*+диметилэтилметан

*метилдиэтилметан

*этилизопропилметан

*метилизопропилметан

#206


*!Изобутанды бромдағанда түзілетін қосылыс

*1-бромо-2-метилпропан

*+2-бромо-2-метилпропан

*1,1-дибромо-2-метилпропан

*1,2-дибромо-2-метилпропан

*1,1,1-трибромо-2-метилпропан

#207

*!Құрамы C4H9 алкил тобының құрылымдық изомерлерсаны*0

*2

*3*+4

*5

#208*!2,2-Диметилбутанның молекуласындағы үшіншілік көміртегі атомдарының саны

*1

*+2*4

*5

*6


#209

*!Метилэтилэтилен жүйелік номенклатура бойынша аталады

*бутен-1

*бутен-2


*пентен-1

*+пентен-2

*гексен-1
#210

*!1,3-Бутадиен мен этиленнің циклоқосылу реакциясының нәтижесінде түзіледі

*циклопентадиен

*циклогексадиен

*+циклогексан

*бензол


*толуол
#211

*!Гидратация реакциясында қосылыстардың реакциялық қабілеті артатын қатар

*+этилен, 1-бутен, 2-бутен, изобутилен

*1-бутен, этилен, 2-бутен, изобутилен

*2-бутен, этилен, 1-бутен, изобутилен

*этилен, 2-бутен, изобутилен, 1-бутен

*изобутилен, этилен, 1-бутен, 2-бутен
#212

*!2,2-Дибромо-4-метилпентанға сілтінің спирттегі ерітіндісімен әсер еткенде түзілетін қосылыс

*2-бромо-4-метил-1-пентен

*4-метил-2-пентен

*4-метил-1-пентен

*+4-метил-2-пентин

*4-метил-1-пентен
#213

*!Бромды сутегін қосып алу реакциясында әр жұптағы белсенді алкендер а)этен мен пропен, б)пропен мен 1-бутен, в)1-бутен мен изобутилен, г)2-пентен мен 2-метил-2-бутен

*+пропен, 1-бутен, изобутилен, 2-метил-2-бутен

*этен, пропен, изобутилен, 2-метил-2-бутен

*пропен, пропен, изобутилен, 2-пентен

*пропен, 1-бутен, 1-бутен, 2-пентен

*этен, пропен, 1-бутен, 2-пентен
#214

*!Төмендегі қосылыстардың реакциялық қабілеті жоғарылайтын қатар: этилен; фтороэтен; пропен

*фтороэтен – пропен – этилен

*пропен – фтороэтен – этилен

*этилен – фтороэтен – пропен

*+фтороэтен – этилен – пропен

*этилен – пропен – фтороэтен
#215

*!Ацетилендігидрохлорлау нәтижесінде түзілетін қосылыс

*1,2-дихлорэтен

*1,1-дихлорэтен

*+1,1-дихлорэтан

*1,2-дихлорэтан

*2,2-дихлорэтан
#216

*!2-Метилбутадиен-1,3-тіңбір мольброммен реакциясының негізгі өнімі

*3,4-дибромо-2-метилбутен-1

*+1,4-дибромо-2-метилбутен-2

*3,4-дибромо-2-метилбутен-2

*1,3-дибромо-2-метилбутен-2

*1,4-дибромо-2-метилбутен-1
#217

*!Пропенге иодты сутек қышқылы Марковников ережесіне сай қосылғанда алынады

*+2-иодопропан

*1-иодопропан

*1-иодопропен

*1-иодопропин

*2-иодопропен
#218

*!Метилэтилацетиленнің халықаралық аты

*пентин-1

*+пентин-2

*пентен-2

*пентен-1

*пентадиен-1,2

#219


*!4-Метилпентин-2-нің радикалды-функционалды номенклатура бойынша аты

*метилизопропилацетилен

*метилизобутилацетилен

*метилпропилацетилен

*метилбутилацетилен

*+метилэтилацетилен


#220

*!2,2-Дибромгексанға сілтінің спирттегі ерітіндісімен әсер еткенде түзілетін қосылыс

*1-гексен

*1-гексин

*+2-гексин

*3-гексин

*2-гексен
#221

*!2-Бромбуттанның дегидрогалогендеу өнімі

*бутан

*бутен-1


*этилэтилен

*триметилэтилен

*+сим.диметилэтилен
#222

*!Бутен-1-ді қышқылдық ортада гидратацияланғанда түзіледі

*бутанол-1

*+бутанол-2

*бутаналь

*бутанон


*бутин-1
#223

*!3-Метилбутанол-2-нің молекулаішілік дегидратациялану өнімі

*триэтилэтилен

*диметилэтилен

*+триметилэтилен

*метилэтилэтилен

*метилпропилэтилен
#224

*!Сұйытылған KMnO4 ерітіндісімен әрекеттескенде бутандиол-2,3 түзетін қосылыс

*бутан

*бутин


*бутен-1

*+бутен-2

*бутадиен-1,3
#225

*!Метилпропенді қышқылдық ортада гидратациялағанда түзілетін қосылыс

*пропанол-2

*2-метилпропан

*пропандиол-1,2

*2-метилпропанол-1

*+2-метилпропанол-2
#226

*!Пропин 2 моль бромды сутекпен әрекеттескенде түзіледі

*1,1-дибромпропан

*1,2-дибромпропан

*+2,2-дибромпропан

*2-бромпропен

*1-бромпропен
#227

*!Анилинді синтездейді

*+нитробензолдан

*этилбензолдан

*стиролдан

*толуолдан

*фенолдан
#228

*!4 – Нитробензой қышқылын синтездейді

*фенолдан

*+толуолдан

*анилиннен

*нитробензолдан

*бензой қышқылынан
#229

*!Қатты қыздырылған су буының әсерінен бензолсульфон қышқылынан түзілетін қосылыс

*бензой қышқылы

*бензальдегид

*тиофенол

*+бензол


*фенол
#230

*!2 – Нитробензой қышқылын синтездейді

*бензальдегидтен

*нитробензолдан

*+толуолдан

*анилиннен

*фенолдан
#231

*!Изопропилбензолға жарықта броммен әсер еткенде түзіледі

*орто- бромоизопропилбензол

*пара- бромоизопропилбензол

*мета- бромоизопропилбензол

*трибромоизопропилбензол

*+диметилбензилбромид

#232


*!1) бензол.2) толуол. 3) бензой қышқылының электрофилдік орынбасу реакциясындағы белсенділігі төментейтін қатар

*бензол – толуол – бензой қышқылы

*бензой қышқылы – толуол -бензол

* бензой қышқылы – бензол – толуол

* толуол – бензой қышқылы – бензол

* +толуол – бензол – бензой қышқылы


#233

*!Нитробензолды FeBr3 қатысында бромдау кезінде түзіледі?

*3,5-дибромобензол
*о-бромонитробензол
*п-бромонитробензол
*+м-бромонитробензол
*2,4,6-трибромонитробензол
#234

*!Бензой қышқылын нитрлеу реакциясының өнімі

*орто және пара-нитробензой қышқылының қоспасы
*о-нитробензой қышқылы
*+м-нитробензой қышқылы
*п – нитробензой қышқылы
*2-нитробензой қышқылы
#235

*!Бензолды бромометанмен катализатор қатысында алкилдеу кезінде түзіледі?

*бромоэтилбензол
*бромобензол
*этилбензол
*+толуол
*стирол
#236

*!Метилдеу нәтижесінде п-толуидин түзетін қосылыс

*нитробензол
*+анилин
*толуол
*ксилол
*фенол
#237

*!АЛКАНДАРМЕН ӘРЕКЕТТЕСЕТІН ЗАТТАР

*+хлор
*бромды сутек
*металл натрий
*калий перманганаты
*+сұйытылған азот қышқылы
*концентрлі күкірт қышқылы

#238


*!АЛКАНДАРДЫ АЛУДЫҢ ТӘСІЛДЕРІ

*нитроқосылыстарды тотықсыздандыру


*спирттерді дегидратациялау
*спирттерді тотықтыру
*алкендерді тотықтыру
*+мұнайды крекинглеу
*+Вюрц реакциясы
#239

*!АЛКАНДАРДЫ СИНТЕЗДЕУ ҮШІН ҚОЛДАНЫЛАТЫН РЕАКЦИЯЛАР

*+алкендерді сутегімен катализатор қатысында гидрлеу
*+карбон қышқылдарының тұздарын декарбоксилдеу
*галогеналкандарды дегидрогалогендеу
*галогеналкандарды дегалогендеу
*спирттерді тотықтыру
*спирттерді дегидрлеу
#240

*!4-метил-2-пентенді тотықтырғанда түзілетін қышқылдар

*изовалериан
*құмырсқа
*пропион
*+изомай
*+сірке
*май
#241

*!ҚҰРАМЫ C4H9 БОЛАТЫН БІРІНШІЛІК АЛКИЛ ТОПТАРЫ АТАЛАДЫ

*+бутил
*бутилен
*+изобутил
*екін-бутил
*үшін-бутил
*циклобутил

#242


*!2-Гексенді тотықтырғанда түзілетін қышқылдар

*қымыздық

*құмырсқа

*валериан

*пропион

*+сірке


*+май

#243


*!ХЛОРЛЫ СУТЕКТІҢ ҚОСЫЛУЫ МАРКОВНИКОВ ЕРЕЖЕСІНЕ САЙ ЖҮРЕТІН РЕАКЦИЯЛАР

* +CH2=CH-CH3 + HCl


* CH2=CH-NO2 + HCl
* CH2=CH-CHO + HCl
* CH2=CH-COOH + HCl
* +CH3-CH2-CH=CH2 + HCl
* CH3-CH=CH-CHO + HCl

#244


*!СУЛЬФИРЛЕУ КЕЗІНДЕ МЕТА-ИЗОМЕРДІ КӨБІРЕК ТҮЗЕТІН ҚОСЫЛЫСТАР

*фенол
*толуол


*стирол
*анилин
*+нитробензол
*+бензой қышқылы

#245


*!БЕНЗОЛСУЛЬФОН ҚЫШҚЫЛЫНДА СУЛЬФО-ТОПТЫ ЖОЮҒА БОЛАДЫ

*оттегінің әсерімен


*+NaOH-пен балқыту арқылы
*KOH-тың спирттегі ерітіндісімен
*+жоғары температурада су буының әсерімен
*жоғары температурада NaOHтың судағы ерітіндісімен
*жоғары температурада KOH-тың спирттегі ерітіндісімен

#246


*!БЕНЗОЛМЕН САЛЫСТЫРҒАНДА ЖЕҢІЛ СУЛЬФИРЛЕНЕТІН ҚОСЫЛЫСТАР

*бензой қышқылы


*+метоксибензол
*бензальдегид
*нитробензол
*бензамид
*+анилин

#247


*!БЕНЗОЛМЕН САЛЫСТЫРҒАНДА НИТРЛЕУШІ ҚОСПАМЕН БАЯУ НИТРЛЕНЕТІН ҚОСЫЛЫСТАР

*толуол
*этилбензол


*+ацетофенон
*+нитробензол
*этоксибензол
*изопропилбензол

#248


*!БЕНЗОЛ ЯДРОСЫНА ЖАҢА ОРЫНБАСУШЫНЫ орто- ЖӘНЕ пара- ЖАҒДАЙҒА БАҒЫТТАУШЫ ТОПТАР

* -OCOCH3, - SO3H, - NO2, - CH2Cl


* -NHOCOCH3, - CH3, - C=N
* + -C2H5, - OCH3, - NHR2, - Br
* - SO3H, =C=O, - COOC2H5
*+ -OH, - CH3, - NH2, - Cl
* -NHR2, - CHO, - NO2

#249


*!БЕНЗОЛ ЯДРОСЫНА ЖАҢА ОРЫНБАСУШЫНЫмета-ЖАҒДАЙҒА БАҒЫТТАУШЫ ТОПТАР

* -OH, - CH3, - NH2, - Cl


* -OH, - OCH3, - NH2, - Br
*- OCOCH3, - NHR2, - NO2,
*+ -COOCH3, - COOH, - C=N
* -CH2Cl, - NHOCOCH3, - C2H5
* + -SO3H, =C=O, - NO2, - COOC2H5

#250


*!ПАРАФИНДЕРДІ КРЕКИНГЛЕУ КЕЗІНДЕ ТҮЗІЛЕДІ

*алкиламиндер


*алканолдар
*+алкандар
*+алкендер
*алкиндер
*арендер

#251


*!ТЕТРАМЕТИЛМЕТАН АТАЛАДЫ

*изобутан


*+неопентан
*изопентан
*2-метилбутан
*2-метилпропан
*+2,2-диметилпропан

#252


*!АЛКАНДАРМЕН ӘРЕКЕТТЕСЕТІН РЕАГЕНТТЕР

*+HNO3+H2O

*Br2+HOH

*+Cl2(hv)

*NaOH

*HOH


*NH3

#253


*!ЦИКЛОПРОПАНДЫ АЛУҒА БОЛАДЫ

*+1,3-дибромопропаннан


*+1,3-дихлоропропаннан
*1,2-дихлоропропаннан
*2,2-дихлоропропаннан
*1,2-дихлоробутаннан
*1,3-дихлоробутаннан
#254

*!ВЮРЦ РЕАКЦИЯСЫ БОЙЫНША БУТАН АЛЫНАДЫ

*+бромометаннан
*1-бромобутаннан
*2-бромобутаннан
*2-бромопропаннан
*+1-бромопропаннан
*1,2-дибромобутаннан
#255

*!БУТАНМЕН ӘРЕКЕТТЕСЕТІН РЕАГЕНТТЕР

*+ SO2 + O2
* K2Cr2O7
* KMnO4
*KOH
*HBr
* +O2
#256

*!ЭТИЛХЛОРИД МЕТАЛЛ НАТРИЙМЕН ЖӘНЕ ИЗОПРОПИЛХЛОРИДПЕН ӘРЕКЕТТЕСКЕНДЕ ТҮЗІЛЕДІ

*2,2-диметилпропан
*2,2-диметилбутан
*+2,3-диметилбутан
*2-метилпропан
*+2-метилбутан
*изобутан
*+бутан
#257

*!ХЛОРМЕТАН МЕТАЛЛ НАТРИЙ ЖӘНЕ 2-ХЛОРОПРОПАНМЕН ӘРЕКЕТТЕСКЕНДЕ АЛЫНАТЫН АЛКАНДАРДЫҢ КӨМІРТЕГІ АТОМДАРЫНЫҢ САНЫ

*1
*+2
*3
*+4
*5
*+6
*7

#258


*!СТРУКТУРАЛЫҚ ИЗОМЕРЛЕР БОЛАТЫН ҚОСЫЛЫСТАР

*пропен мен бутен-1


*+бутен-1 мен бутен-2
*бутен-1 мен петнтен-1
*пропан мен циклопропан
*+циклопентанмен пентен-2
*2-метилбутан мен 2-метилбутен-1
#259

*!АЛКИНДЕРГЕ ЖАТАТЫН ҚОСЫЛЫСТАР

*бутилен
*парафин
*пропилен
*+пентин-2
*бутадиен-1,3
*+метилацетилен
#260

*!АЛКЕНДЕРГЕ ЖАТАТЫН ҚОСЫЛЫСТАР

*метилацетилен
*+изобутилен
*фенантрен
*антрацен
*+пропен
*бензен
#261

*!МАРКОВНИКОВ ЕРЕЖЕСІ БОЙЫНША СИММЕТРИЯЛЫ ЕМЕС АЛКЕНДЕРМЕН ӘРЕКЕТТЕСЕДІ

*біріншілік аминдер
*+галогенсутектер
*галогендер
*металдар
*сілті
*+су
#262

*!ХЛОРЛЫ СУТЕКПЕН ӘРЕКЕТТЕСУГЕ ҚАБІЛЕТТІ ҚОСЫЛЫСТАР

*метан
*бензол
*+пропен
*пропан
*циклогексан
*+циклопропан
#263

*!ЭТИЛЕН МЕН АЦЕТИЛЕНДІ ӨЗАРА АЖЫРАТУ ҮШІН ҚОЛДАНЫЛАТЫН РЕАКЦИЯЛАР

*+мыс ацетиленидінің түзілуі
*+күміс ацетиленидінің түзілуі
*этиленмен бром суының әрекеттесуі
*ацетилен мен бром суының әрекеттесуі
*этилен мен калий перманганатының әрекеттесуі
*этилен мен судың қышқылдық ортада әрекеттесуі
#264

*!ЭТИЛЕНДІ ЭТАННАН АЖЫРАТУ ҮШІН ҚОЛДАНЫЛАТЫН РЕАГЕНТТЕР

*+бром суы
*күкіртті сутегі
*хлорлы сутегі
*мыс гидроксиді
*күміс аммикаты
*+калий перманганаты
#265

*!АЦЕТИЛЕНИДТЕР ТҮЗЕТІН ҚОСЫЛЫСТАР

*калий перманганаты
*мыс (II) гидроксиді
*алюминий хлориді
*+мыс (I) хлориді
*темір хлориді
*+натрий амиді

#266


*!КӨП ЯДРОЛЫ АРЕНДЕРГЕ ЖАТАТЫН ҚОСЫЛЫСТАР

*фенол
*крезол


*анилин
*пиридин
*+нафталин
*+фенантрен
#267

*!БЕНЗОЛДЫ ГАЛОГЕНДЕУ РЕАКЦИЯСЫНА ҚАТЫСАТЫН КАТАЛИЗАТОРЛАР

*Ni
*Pt
* PdCl2
* V2O5
*+ AlCl3
* +FeCl3
#268

*!ЭЛЕКТРОФИЛДІК ОРЫНБАСУ РЕАКЦИЯЛАРЫНА ҚАТЫСАТЫН РЕАГЕНТТЕР

*бром суы
*бромды сутек
*калий перманганаты
*+конц. Азот қышқылы
*+катализатор қатысында бром
*Ni- катализатор қатысында сутек
#269

*! I ТЕКТІ ОРИЕНТАНТТАР БОЛАТЫН ТОПТАР

* -COOH
* -SO3H
*+ -NH2
* -CHO
* -NO2
*+ -OH

#270


*!БЕНЗОЛДЫ АЛКИЛДЕУДІ ЖҮРГІЗЕДІ

*+алкилгалогенидтермен


*циклоалкандармен
*альдегидтермен
*+алкендермен
*кетондармен
*аминдермен
#271

*!ГИДРОКСИЛ ТОБЫ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ

*біршама дезактивтеуші топ

*дезактивтеуші топ

*+1 текті ориентант

*2 текті ориентант

*+активтеуші топ

*мета–ориентант


#272

*!SE РЕАКЦИЯЛАРЫНА КЕЛІСІЛГЕН ОРИЕНТАЦИЯ БОЙЫНША ҚАТЫСАДЫ

*п-ксилол

*м-нитротолуол

*1,2-диметил бензол

*+п-нитрохлоробензол

*+n-бромобензальдегид
#273

*!АРОМАТТЫ ҚОСЫЛЫСТАРҒА ЖАТАДЫ

*+ксилол

*+нафталин

*циклогексан

*циклопентадиен

*дигидрофенантрен

*тетрагидронафталин


#274

*!2 ТЕКТІ ОРИЕНТАНТТАР БОЛАТЫН ТОПТАР

*Cl, –OH

*–SH, – C2H5

*+–CHO, –NO2

*–NO2, –NH2

*+–COOH, –SO3H

*–CH3,–SO3H,–N(CH3)2


#275

*!КАТАЛИЗАТОР ҚАТЫСЫНДА БЕНЗОЛ ТОТЫҚҚАНДА ТҮЗІЛЕТІН ҚОСЫЛЫСТАР

*фталь ангидриді

*янтарь қышқылы

*бензой қышқылы

*+малеин ангидриді

*гександи қышқылы

*+көміртегі диоксиді


#276

*!БЕНЗОЛ САҚИНАСЫНДАҒЫ ОРЫНБАСУШЫЛАРДЫ ТӨМЕНДЕГІДЕЙ БӨЛЕДІ

*+орто- және пара жағдайды активтендіретін топтар

*+мета- жағдайды дезактивтендіретін топтар

*орто- жағдайды дезактивтендіретін топтар

*қышқылдық қасиеті бар орынбасушылар

*тек бүйір тізбекті активтендіретін топтар

*негіздік қасиеті бар орынбасушылар

#277

*!1 ТЕКТІ ОРИЕНТАНТТАР БОЛАТЫН ТОПТАР*–SO3H, –C2H5,–CN

*–COR,–NH2,–NHR

*+–OH,–OCOR,–NHR

*OH,–COOR,–CHO

*+–OR,–NH2,–NHCOR

*–COR,–NHR,–NHCOR


#278

*!ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛҒА КАТАЛИЗАТОР AlBr3 ҚАТЫСЫНДА 1 МОЛЬ БРОМ ӘСЕР ЕТКЕНДЕ ТҮЗІЛЕДІ

*диметилбензилбромид

*триметилбензилбромид

*дибромоизопропилбензол

*трибромоизопропилбензол

*+орто бромоизопропилбензол

*+пара бромоизопропилбензол


#279

*!НИТРОБЕНЗОЛДЫҢ МОЛЕКУЛАСЫНДАҒЫ –NO2 ТОБЫ ЭЛЕКТРОФИЛЬДІ МЫНА ЖАҒДАЙҒА БАҒЫТТАЙДЫ

*1

*2

*+3*4

*+5


*6
#280

*!ТОТЫҚҚАНДА БЕНЗОЙ ҚЫШҚЫЛЫН ТҮЗЕТІН ҚОСЫЛЫСТАР

*бензол

*+толуол


*о-ксилол

*нафталин

*+этилбензол

*циклогексан
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   155
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет