*!Су мұздатқыштарын қолдануға болатын сұйықтықтың қайнау температурасы аспау керекбет21/155
Дата28.04.2022
өлшемі0.75 Mb.
#32700
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   155
E) HN03
КӨМІРСУЛАР
1. Рибозаныңстереоизомерлерсанынкөрсетіңіз:

A) 32

B) 2

C) 6

D) 16

E) 8

2. Глюкозаныңстереоизомерларсанынкөрсетіңіз:

A) 32

B) 4

C) 16

D) 2

E) 8
3. D-глюкоза және а, D-глюкопиранозаарасындагы изомерия

түрі:

A) Цикло-оксо таутомерия.

B) Кето-енольдык таутомерия.

C) Лактим-лактамдық таутомерия.

D) Энантиомерия.

E) Диастереомерия.

4. Моносахарид:
A) Мальтоза.

B) Гепарин.

C) Крахмал.

D) Лактоза.

E) Рибоза.

5. Маннозаның тотықсыздануы нәтижесінде түзілетін спирт:

A) Сорбит.

B) Маннит.

C) Ксилит.

D) Рибит.

E) Глицерин.

6. Қатаңемесжағдайдамоносахаридтердіңтотығунәтижесіндетүзіледі:

A) Гликарқьшіқылдары.

B) Оксоқышқылдар.

C) Урон қышқылдары.

D) Карбон қышкылдары.

E) Гликонқышқылдары.

7. Қатаңжағдайдамоносахаридгердіңтотығунәтижесіндетүзіледі:

A) Гликонқышқылдары.

B) Урон қышқылдары.

C) Карбон қышқылдары.

D) Гликарқышқылдары.

E) Оксоқышқылдар.

8. Тотықсызданунәтижесінде сорбит түзеді:

A) Рибоза.

B) Глюкоза.

C) Ксилоза.

D) Галактоза.

E) Фруктоза.

9. Тотықсызданунәтижесінде ксилит түзеді:

A) Рибоза.

B) Глюкоза.

C) Ксилоза.

D) Манноза.

E) Фруктоза.
10. Альдозағажатады:

A) Глюкоза.

B) Сахароза.

C) Фруктоза.

D) Лактоза.

E) Мальтоза.

11. Альдозаныгликарқышқылынаайналыдырады:

A) Мыс оксиді.

B) Мыс сульфаты.

C) Бром суы.

D) Мыс гидроксиді.

E) Азот қышқылы.

12. Моносахарид:

A) Рибоза.

B) Сахароза.

C) Целлобиоза.

D) Крахмал.

E) Мальтоза.

13. Кетоза:

A) Галактоза.

B) Целлобиоза.

C) Фруктоза.

D) Рибоза.

E) Глюкоза.

14. Моносахаридтерге тон таутомерия:

A) Кето-енольды.

B) Оксо-цикло.

C) Амино-иминді.

D) Прототропты.

E) Лактам-лактимді.

15. Глюкозаньщциклдытүрінбейнелейтін формула:

A) Хеуорс.

B) Ньюмен.

C) Колли.

D) Кекуле.

E) Хюккель.

16. Кетон тобы бар гексоза:

A) Фруктоза.

B) Галактоза.

C) Сахароза.

D) Лактоза.

E) Амилопектин.

17. Кеңістіктегіизомерлердіңсанынанықтайтын формула:

A) N=2"

B) N=2n

C) N= п2

D) N=2n+1

E) N=2n+2

18. Маннозаньщхиральдыатомдарсаны:

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

19. Моносахаридтердіңалтымүшелісақиналытүрі:

A) Фураноза.

B) Пираноза.

C) Гликозид.

D) Фуранозид.

E) Озазон.

20. Моносахаридтердін бес мүшелісақиналытүрі:

A) Фураноза.

B) Пираноза.

C) Пиранозид.

D) Глюкозид.

E) Озазон.

21 .Жартылайацетальды гидроксил тобыалкокситобынаалмасқанмоносахаридтердіңтуындылары:

A) Фуранозалар.

B) Пиранозалар.

C) Гликозидтер.

D) Күрделіэфирлер.

E) Озазондар.

22. Глюкозадантуындайтынгликозидтердіңаталуы:

A) Фуранозалар.

B) Пиранозалар.

C) Фуранозидтер.

D) Глюкозидтер.

E) Озазондар.

23. Гексоза тотықсызданғандатүзіледі:

A) Алтыатомдыспиртгер.

B) Гидроксиқышқылдар.

C) Озазондар.

D) Гликозидтер.

E) Жайэфирлер.

24. Моносахаридтертотыккандатүзіледі:

A) Алтыатомдыспиртгер.

B) Гвдроксиқышқылдар.

C) Озазондар.

D) Гликозидтер.

E) Дисахарвдтер.

25. Моносахаридкеалкилдеушіагенттерәсер еткендетүзіледі:

A) Озазондар.

B) Гидроксиқышқылдар.

C) Алтыатомдыспиртгер.

D) Толыкжэнетолыкемесжайэфирлер.

E) Күрделіэфирлер.

26. Моносахаридкеацилдеушіагенттерәсер еткендетүзіледі:

A) Оксокышкылдар.

B) Гидроксиқышқылдар.

C) Алтыатомдыспиртгер.

D) Бионкышқылдары.

E) Күрделіэфирлер.

27. Глюкоза фенилгидразиннің артықмөлшеріменәрекеттескендетүзіледі:

A) Озазондар.

B) Гвдроксиқышқылдар.

C) Гликозидтер.

D) Жайэфирлер.

E) Аминокантгар.

28. Моносахаридтергесапалық реакция:

A) Күмісайнареакциясы.

B) Нингидринреакциясы.

C) Биуретреакциясы.

D) Ксантопротеинреакциясы.

E) Гидролиз.

29. Моносахарид:

A) Сахароза.

B) Мальтоза.

C) Лактоза.

D) Манноза.

E) Гепарин.

30. Глюкозаныңхиральдыкөміртекатомдарының саны:

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

31. Альдогексозанынизомерлер саны (Фишер формуласыбойынша):

A) 14

B) 15

C) 16

D) 8

E) 2

32. Энантиомерлер:

А) D-глюкоза мен L-фруктоза.

B) D-глюкоза мен D-фруктоза.

C) L-глюкоза мен L- фруктоза.

D) L-глюкоза мен D-галактоза.

E) D-глюкоза мен L- глюкоза.

33. а-Глюкозаныңаномері:

A) в-фруктоза.

B) а-галактоза.

C) в-глюкоза.

D) а-рибоза.

E) в-манноза.

34. Мутаротация:

A) Көмірсуерітінділерініңполяризацияланганжарықты буру бұрышыныңуақытбарасындаөзгеруі:

B) а- мен в- аномерлердіңаралықоксотүріаркылыбір-бірінеауысуы.

С) Диастереомерлердінтүзілуі.

D) Моносахаридтердіңциклдытүрініңтүзілуі.

E) Моносахаридтердіңоксотүрініңтүзілуі.

35. Моносахаридтер спирттерменқышқылдық катализ қатысындатүзеді:

A) Көпатомдыспиртгер.

B) Күрделіэфирлер.

C) Жайэфирлер.

D) Гликозидтер.

E) Гидроксикышкылдар.

36. Моносахаридтердіңспирттік гидроксил топтарыалкилга-логенидгерменөрекеттескендетүзіледі:

A) Көпатомдыспирттер.

B) Күрделіэфирлер.

C) Жайэфирлер.

D) Гликозидтер.

E) Оксоқышқылдар.

37. Моносахаридттер органикалыққышқылдардыңангидридгеріменацилденгендетүзіледі:

A) Карбон қышқылдары.

B) Күрделіэфирлер.

C) Жайэфирлер.

D) Гликозидтер.

E) Гидроксикышкылдар

38. Моносахаридтердіңтотықсыздануөнімдері:

A) Коп атомдыспирттер.

B) Оксоқосылысгар.

C) Жайэфирлер.

D) Гликозидтер.

E) Г идроксикышкылдар

39. Глюкозаның бром суыментотығуөнімі:

A) Ксилит.

B) Глюконқышкылы.

C) Глюкуронқышқылы.

D) Глюкарқьшіқылы.

E) Сорбит.

40. D — глюкозаньщтотықсыздануөнімі:

A) D - ксилит.

B) D - глюконқышқылы.

C) D — маннит.

D) D глюкуронҚЫШҚЫЛЫ.

E) D - сорбит.

41. Пентоза:

A) Глюкоза.

B) Фруктоза.

C) Мальтоза.

D) Дезоксирибоза.

E) Сахароза.

42. Кетогексоза:

A) Глюкоза.

B) Фруктоза.

C) Сахароза.

D) Дезоксирибоза.

E) Рибоза.

43. Альдогексоза:

A) Арабиноза.

B) Ксилоза.

C) Рибоза.

D) Галактоза.

E) Фруктоза.

44. а,д-Галактопиранозаныңқүрылымформуласы:


45. в,д-Галактопиранозаныңқұрылымформуласы:


46. а,д-Маннопиранозаныңқұрылымформуласы:

144 47. a ,D -Глюкопиранозаныңқұрылымформуласы:
48.в,д-Маннопиранозаныңкүрылымформуласы:

49. Глюкоза молекуласындағы гидроксил топтарын анықтау үшін қолданады:

A) Фелинг реактивін.

B) Темір хлоридінің ерітіндісін.

C) Мыс гидроксидін.

D) Бром суын.

E) Күмісгидроксидініңаммиактағыерітіндісін.

50. Моносахарид:

A) Целлюлоза.

B) Сахароза.

C) Фруктоза.

D) Лактоза.

E) Крахмал.

51. Пентоза:

A) Фруктоза.

B) Дезоксирибоза.

C) Глюкоза.

D) Галактоза.

E) Амилоза.

52. Гексоза:

A) Ксилоза.

B) Рибоза.

C) Мальтоза.

D) Галактоза.

E) Амилоза.

53. Д-глюкозаныкүштітотықтырғандатүзіледі:

A) Глюконқышқылы.

B) Глутар ҚЫШҚЫЛЫ.

C) Глюкуронқышқылы.

D) Глюкарқышқылы.

E) Гиалуронкышқылы.

54. Д-глюкозаны альдегид тобынқорғап тотықтырғандатүзіледі:

A) Глюконқышқылы.

B) Глутаминқышқылы.

C) Глюкуронкышқылы.

D) Глюкарқышқылы.

E) Глюкозамин.

55. Д-глюкоза тотықсызданғандатүзіледі

A) Сорбит.

B) Маннит.

C) Ксилит.

D) Глюкозамин.

E) Рибит.

56. Д-галактоза тотықсызданғандатүзіледі

A) Галактозамин.

B) Маннит.

C) Ксилит.

D) Дульцит.

E) Рибит.

57. Мынареактивпенглюкозаныфруктозаданажыратугаболады:

A) Метилиодид.+ деп ойлайм

B) Диметилсульфат.

C) Сіркеангидриді.

D) Азотгықышқылы.

E) Троммерреактиві.

58. Гомополисахаридтердіаныктаңыз:Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   155
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет