*!Су мұздатқыштарын қолдануға болатын сұйықтықтың қайнау температурасы аспау керек


Конденсирленген гетероциклдар. Алколоидтарбет24/155
Дата28.04.2022
өлшемі0.75 Mb.
#32700
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   155
Конденсирленген гетероциклдар. Алколоидтар

1. Құрамында төрт азот атомы бар конденсирленген гетероцикл:ПУРИН

2. Аденин:6-АМИНОПУРИН

3. Гуанин:2-АМИНО-6-ГИДРОКСИПУРИН

4. Несеп қышқылы:2,6,8-ТРИГИДРОКСИПУРИН

5. Алколоид никотиннің құрамында мына гетероцикл болады:ПИРИДИН

6. Алколоид анабазиннің құрамында мына гетероцикл болады:ПИРИМИДИН

7. Ксантиннің туындысы болып табылатын алколоид:КОФЕИН

8. Ксантиннің туындысы болып табылатын алколоид:ТЕОБРОМИН

9. Ксантинді толық метилдеу нәтижесінде түзіледі:КОФЕИН

10. Пурин молекуласында конденсирленген:ПИРИМИДИН МЕН ИМИДАЗОЛ

11. Пурин тобына жататын алколоид:КОФЕИН

12. Пуриннің туындысына жатады:КСАНТИН

13. Пуриннің туындысына жатады:НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ

14. Пурин негізі:АДЕНИН

15. Пурин негізі:ГУАНИН

16. Алколоидтарға жатады:НИКОТИН

17. Алколоидтарға жатады:АНАБАЗИН

18. Алколоидтарға жатпайды:КСАНТИН

19. Пиперидин тобының алколоидтарына жатады:КОНИИН

20. Тропан тобының алколоидтарына жатады:КОКАИН

21. Бициклды гетероцикл:ПУРИН

22. Пурин түзілген:ПИРИМИДИН МЕН ИМИДАЗОЛДАН

23. Аминопурин:АДЕНИН

24. Гуаниннің таутометрлік түрлері:ЛАКТИМ-ЛАКТАМДЫ

25. Аденин төмендегі қосылыстың туындысы:ПУРИН

26. Гуанин төмендегі қосылыстың туындысы:ПУРИН

27. Калий перманганаты мен бром суын түссіздендіретін алколоид:ХИНИН

28. Алколоидтарға жатады:ХИНИН

29. Конденсирленген гетероциклды қосылыстарға жатады:ПУРИН

30. Кофеин төмендегі қосылыстың туындысы:КСАНТИН

31. Теофилин төмендегі қосылыстың туындысы:ПУРИН

32. Теобромин төмендегі қосылыстың туындысы:КСАНТИН

33. Папеверин төмендегі қосылыстың туындысы:БЕНЗИЛИЗОХИНОЛИН

34. Пуриннің туындылары:КОФЕИН, ЗӘР ҚЫШҚЫЛЫ

35. Кофеин төмендегі қосылыстың туындысы:КСАНТИН

36. Кодеин төмендегі қосылыстың туындысы:МОРФИН

37. Зәр қышқылын сапалық анықтау үшін қолданылады:МУРЕКСИД СЫНАМАСЫ

38. Атропин төмендегі қосылыстың туындысы:ТРОПАН

39. Кокаин төмендегі қосылыстың туындысы:ТРОПАН

40. Атропин гидролизденгенде түзіледі:ТРОП ҚЫШҚЫЛЫ

41. Кокаин гидролизденгенде түзіледі:БЕНЗОЙ ҚЫШҚЫЛЫ

42. Кофеин қасиет көрсетеді:ТЕК НЕГІЗДІК

43. Теофилин қасиет көрсетеді:АМФОТЕРЛІК

44. Теобромин қасиет көрсетеді:АМФОТЕРЛІК

45. Хинин молекуласында мына қосылыстың сақинасы бар:3,4

1. пиридин

2. изохинолин

3. хинолин

4. хинуклидин

5. пиперидин

46. Хинуклидин сақинасы мына қосылыстың құрамында бар:хинин

47. Аденин дезаминденгенде түзіледі:ГИПОКСАНТИН

48. Гуанин дезаминденгенде түзіледі:ксантин

49. Гипоксантин тотыққанда түзіледі:КСАНТИН

50. Ксантин тотыққанда түзіледі:ЗӘР ҚЫШҚЫЛЫ

51. Ксантинді сапалық анықтау үшін қолданылады:МУРЕКСИД СЫНАМАСЫ

Арендер


1. Хюккельережесібойыншаароматтықосылыстардағы π– электрондардыңсанынанықтайтын формула

+++4n+2


2. Ароматтықосылыстарға тән реакциялардың таңбасы:

+++ SE


3. Нитробензолдыңбромдалуы(FeBr3қатысуымен) кезіндетүзіледі

++ м - бромнитробензол

4. Анилинніңнитрленуі (H2SO4 қатысуымен) нәтижесіндетүзіледі:

+++ 3-нитроанилин

5. Бензолдың жарықта хлорлануынәтижесіндетүзіледі:

+++ гексахлорциклогексан

6. Қарапайымарендердіңжалпыформуласы

+++ CnH2n-6

7. Жеңілсульфирленеді:

+++ Метоксибензол.

8. Нитрленуқоспасыменқиыннитрленеді:

+++ Ацетофенон.

9. Ароматы косылысқажатпайды:

+++ Этанол.

10. Арендерге тән реакциялар:

+++ Электрофильдіорын басу.

11. Электроноакцепторорьшбасушыларароматтысақинадагы

электрофильдіорын басу реакциясыныңжылдамдығынаәсер етеді:

+++ Бензол сақинасындезактивтендіреді.

12. Электронодонорорынбасушыларароматтысақинадағы

электрофильдіорын басу реакциясыныңжылдамдығынаәсер етеді:

+++ Бензол сакднасынактивтендіреді.

13. Бензойқышқылыннитрлегендетүзіледі:

+++ м-нитробензойқышқылы.

14. Бензолдыбромметанменкатализатордыңқатысуыменалкилдеу

өнімі:


+++ Толуол.

15. Бензолдыхлорметанменкатализатордыңқатысуыменалкилдеу

өнімі:

+++ Толуол.16. Бензолдыңгомологтыққатарыныңжалпыформуласы:

+++ CnH2n-6

17. Ароматтықосылыс:

+++ Толуол.

18. Бензолдын радикалы:

+++Фенил.

19. Радикал С6Н5- СН2~ аталады:

+++ Бензил.

20. Копядролы арен:

+++ Нафталин.

21. Бензолдыгалогендеуреакциясынжүргізуүшінқажет катализатор:

+++ ҒеС13

22. Бензол сақинасындаорынбасушыныорто — жэне пара —

жағдайгабагытгаушытоптар:

+++ - ОН, - CH3,- NH 2, -Cl.

23. Бензол сақинасындаорынбасушыны мета — жағдайга

бағыттаушытоптар:

+++- S03H,=С=О,-N02,-СООС2Н5.

24. УК — сәуленіңқатысуымен бензолға хлордыңқосылуреакциясынынөнімі:

+++ Гексахлорциклогексан.

25. Бензолды А1С13катализаторыныңқатысуымен этилбензолға

дейіналкилдеуреакциясының авторы:

+++ Фридель - Крафтс

26. Циклдітримерленгенде бензол түзеді:

+++ Этин.

27. Циклдітримерленгенде1,3,5-триметалбензолтүзеді:

+++ Пропен.

28. Келісілгенбағытталубойынша SE реакциясынақатысады:

+++ п-нитрохлорбензол.

29. Стирол мен бром кәдімгіжағдайдаәрекеггескендетүзіледі:

+++ 1,2-дибром-1-фенилэтан.

30. Стиролды толық гидрлегендетүзіледі:

+++ Этилциклогексан.

31. V2O5 қатысуындабензолдыауаотгегіментотықтырғанда

түзіледі:

+++ Малеинқышқылы.

32. V2O5қатысуынданафталиндіауаоттегіментотықтырғанда

түзіледі:

+++ Фтальқышқылы.

33. Антрацен молекуласындагы сутек атомдары ең қозғалғыш

орындар:

+++ 9 жэне 10

34. Нитрлеуші қоспамен қиынырақ нитрленетін қосылыс:

+++ Бензой қышқылы.

35. Трифенилметан алуға болады:

+++ Вюрц-Фиттигбойынша хлорбензол мен хлороформная.

36. Біріншіреттіорынбасушыларғажатады:

+++ – OC2,H5, - NHCH3, - CH3, - NH2

37. Метилдегендеп-толуидинтүзіледі:

+++Анилинді.

38. Толуолменәсерлестіргенде реакция SRмеханизмібойынша

жүреді:


+++СІ2(hv)

39. Этилбензол мен азот қышқылының әрекеттесуреакциясының

механизмі:

+++ Электрофилдік орын басу.

40. Толуол мен азот қышқылыәрекеттескендетүзіледі:

+++ n — нитротолуол.

41. Ароматтықосылыс:

+++ Фенантрен.

42. Ароматтықосылысқажатады:

+++ Нафталин.

43. Ароматтықосылысқажатады:

+++ Антрацен.

44. Толуол мен хлордың жарықтың әсеріменәрекеттесуреакциясының механизмі:

+++ Радикалдықорынбасу.

45. Бензолдың радикалы аталады:

+++ Фенил.

46. Бензол мен күкіртқышқылыныңәрекеттесуінентүзіледі:

+++ Сульфонқышқылы.

47. Ароматтықосылысқажатады:

+++ Фенантрен.

48. А1С13қатысуыменбензолдыңацетилхлоридпенреакциясының

механизмі

+++ Электрофилдік орынбасу.

49. Бром суын түссіздендіреді:

+++ Винилбензол.

50. Пропилбензолдың броммен ультракүлгін сәуленің әсерімен

реакцияның механизмі:

+++ Радикалдық орынбасу SR

51. Бензолдың СН3Вг мен А1Вг3 қатысуымен жүретін реакциясының механизмі:

+++ Электрофилдік орынбасу SE

52. Анилинді бромдау реакциясының механизмі:

+++ Радикалдык орынбасу SR

53. Бензол мен хлор ультракүлгін сөуленің әсерімен әрекеттесу

нәтижесінде шығатын өнім және реакцияның механизмі:

+++ Гексахлорциклогексан ARДостарыңызбен бөлісу:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   155
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет