*!Су мұздатқыштарын қолдануға болатын сұйықтықтың қайнау температурасы аспау керек


Гомофункционалды қосылыстар (галогенотуындылар,гидрокситуындылар,тиолдар,аминдер)бет4/155
Дата28.04.2022
өлшемі0.75 Mb.
#32700
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   155
Гомофункционалды қосылыстар (галогенотуындылар,гидрокситуындылар,тиолдар,аминдер)
#391
*!ИОДПЕН ӘРЕКЕТТЕСІП ИОДОФОРМ ТҮЗЕТІН ҚОСЫЛЫСТАР

*формальдегид

+*ацетальдегид

*метанол


+*этанол

*метан


*этан
#392
*!ҚҰРАМЫНДАҒЫ ГАЛОГЕН ТЕК ҚАНА ТЕРІС ИНДУКТИВТІ ЭФФЕКТ КӨРСЕТЕТІН ҚОСЫЛЫСТАР

+*этилхлорид

*хлоробензол

*винилхлорид

+*бензилбромид

*1-иодо-2-фенилэтен

*1-бромобутадиен-1,3
#393
*!СІЛТІНІҢ СУДАҒЫ ЕРІТІНДІСІ МЕН SN1 МЕХАНИЗМ БОЙЫНЩА ӘРЕКЕТТЕСЕТІН ҚОСЫЛЫСТАР

*1-метил-2-хлоропропан

+*2-бромо-2-метилпропан

*1-бромо-2-метилпропан

+*2-метил-2-хлоробутан

*2-хлоропропан

*1-бромпропан
#394
*!НУКЛЕОФИЛЬДІК ОРЫНБАСУ РЕАКЦИЯЛАРЫНА ЖАТАДЫ

+*галогенокөмірсутектердің аммонолизі

+*алкилгалогенидтердің гидролизі

*алкиндерді гидрогалогендеу

*альдольдық конденсация

*алкендерді галогендеу

*арендерді гидрлеу
#395

*!OРЫНБАСУДАН ЭЛИМИНДЕУ БАСЫМЫРАҚ ЖҮРЕТІН РЕАКЦИЯНЫҢ ЖҮРУ ЖАҒДАЙЛАРЫ

+*сілтінің спирттегі ерітіндісінің әсерінен

*сілтінің судағы ерітіндісінің әсерінен

*әлсіз негіздердің қатысында

*катализатор қатысында

+*қыздырғанда

*суықта
#396


*!ОҢАЙ ИОНДАЛАТЫН ҚОСЫЛЫСТАР

*1-бромопропан

*2-бромопропан

*3-бромопентан

+*үш.бутилбромид

+*2-бромо-2-метилбутан

*1-бромо-2-метилпропан
#397
*!ЖАЛПЫ ФОРМУЛАСЫ C4H9OH БОЛАТЫН БІРІНШІЛІК СПИРТТЕРДІҢ АТАЛУЫ

+*бутанол-1

*бутанол-2

*2-метилбутанол-1

*3-метилбутанол-1

+*2-метилпропанол-1

*2-метилпропанол-2
#398
*!Көп атомды спирттерге жататын қосылыстар

+*глицерин

*пентанол-1

*пропанол-2

*аллил спирті

*бензил спирті

+*этиленгликоль
#399
*!БІР АТОМДЫ СПИРТТЕРГЕ ЖАТАТЫН ҚОСЫЛЫСТАР

*глицерин

+*бензил спирті

*этиленгликоль

*бутандиол-1,4

*пентандиол-2,3

+*2-метилбутанол-2
#400
*!ЕКІ АТОМДЫ ФЕНОЛДАРҒА ЖАТАТЫН ҚОСЫЛЫСТАР

*о-ксилол

*глицерин

*+резорцин

*пирогаллол

*+гидрохинон

*+пирокатехин

*циклогексанол


#401
*!Біріншілік және екіншілік гидроксил топтары бар қосылыстар

*2-метилпропанол-2

*+пентандиол-1,3

*+пропандиол-1,2

*пентандиол-2,3

*бутандиол-1,4

*этандиол-1,2

*+глицерин


#402
*!ЕКІНШІЛІК СПИРТТЕРГЕ ЖАТАТЫН ҚОСЫЛЫСТАР

*+пентанол-3

*этиленгликоль

*пропил спирті

*изобутил спирті

*+изопропил спирті

*2-метилпентанол-2
#403
*!НӘТИЖЕСІНДЕ ЭТАНОЛ ТҮЗІЛЕТІН РЕАКЦИЯЛАР

*+CH3-CH2-Br+NaOH/H2O

*CH3CH2COOCH3+HOH/H+

*CH3CH2CH2-Br+HOH/H+

*CH3COOCH3+HOH/H+

*+CH=CH2+HOH/H+

*+CH3-O-C2H5+HJ

*CH3-O-CH3+HJ


#404
*!СПИРТТЕРДІҢ ДЕГИДРАТАЦИЯСЫ НӘТИЖЕСІНДЕ ТҮЗІЛЕТІН ҚОСЫЛЫСТАР

*алкандар

*+алкендер

*ацетальдар

*альдегидтер

*+жай эфирлер

*күрделі эфирлер
#405
*!ЭТАНОЛДЫҢ ДЕГИДРАТАЦИЯСЫ НӘТИЖЕСІНДЕ ТҮЗІЛЕТІН ҚОСЫЛЫСТАР

*этан


*+этилен

*этаналь


*этилацетат

*+этоксиэтан

*этиленгликоль
#406
*!ЭТИЛХЛОРИД ПЕН НАТРИЙ ЭТОКСИДІ ӘРЕКЕТТЕСКЕНДЕ ТҮЗІЛЕТІН ҚОСЫЛЫСТЫҢ АТТАРЫ
*этилацетат
*+этоксиэтан
*+диэтил эфирі
*этилпропианат
*натрий ацетаты
*натрий этаноаты

#407
*!ҚҰРАМЫ ЕКІНШІЛІК АМИНДЕРДІҢ АТАЛУЫ


*бутиламин
*+диэтиламин
*изобутиламин
*екін-бутиламин
*үшін-бутиламин
*+метилпропиламин
*+метилизопропиламин

#408
*!АЗОТТЫ ҚЫШҚЫЛЫМЕН ДИАЗОНИЙ ТҰЗЫН ТҮЗЕ ӘРЕКЕТТЕСЕТІН АМИНДЕР


*+анилин
*бутиламин
*бензиламин
*+п-толуидин
*диметиламин
*трифениламин

#409
*!ДИАЗОНИЙ ТҰЗДАРЫ АЗОБІРІГУ РЕАКЦИЯСЫНА ҚАТЫСАДЫ


*спирттермен
*+фенолдармен
*нитроқосылыстармен
*+ароматты аминдермен
*карбон қышқылдарымен
*альдегидтермен кетондармен

#410
*!БІРІНШІЛІК АЛИФАТТЫ АМИНДЕРГЕ ЖАТАТЫН ҚОСЫЛЫСТАР


*анилин
*триэтиламин
*дифениламин
*метилэтиламин
*+изопропиламин
*+втор-бутиламин

#411
*!ЕКІНШІЛІК АЛИФАТТЫ АМИНДЕРГЕ ЖАТАТЫН ҚОСЫЛЫСТАР


*фениламин
*дифениламин
*этилендиамин
*+диметиламин
*изопропиламин
*+метилпропиламин

#412
*!АМИНДЕРДІ АЛУ ӘДІСТЕРІНЕ ЖАТАТЫН РЕАКЦИЯЛАР


*+азотты қосылыстарды тотықсыздандыру
*оксоқосылыстар мен аммиактың әрекеттесуі
*карбон қышқылдардың амидтерін гидролиздеу
*карбон қышқылдары мен аммиактың әрекеттесуі
*+галогенотуындылар мен аммиактың әрекеттесуі
*аммиак пен минералды қышқылдардың әрекеттесуі
*+қышқылдардың амидтерін гипобромиттермен ыдырату

#413
*!ЕКІНШІЛІК АРОМАТТЫ АМИНДЕРГЕ ЖАТАТЫН ҚОСЫЛЫСТАР


*+дифениламин
*этилендиамин
*метилэтиламин
*+N-метиланилин
*метилбутиламин
*этилпропиламин

#414
*!БІРІНШІЛІК АРОМАТТЫ АМИНДЕРГЕ ЖАТАТЫН ҚОСЫЛЫСТАР


*+анилин
*+о-толуидин
*дифениламин
*метилэтиламин
*метилбутиламин
*этилпропиламин

#415
*!ҮШІНШІЛІК АМИНДЕРГЕ ЖАТАТЫН ҚОСЫЛЫСТАР


*+триэтиламин
*изобутиламин
*үшін-бутиламин
*метилпропиламин
*метилизопропиламин
*+N,N – диметиланилин

#416
*!Төмендегі пайыздық концентрациялы формальдегидтің судағы ерітіндісі формалин деп аталады


*5%
*10%
*25%
*+40%
*50%

#417
*!Оксимнің формуласы


*R-NH-R
*R-CH2-NH2
*R-CH=N- NH2
*+R-CH=N-OH
*R-CH=N-NH-C6H5

#418


*!Функционалды топ >C=O

*карбоксил

*гидроксил

*+карбонил

*алкокси

*амино
#419

*!Аммиак пен құмырсқа альдегидін қыздырғанда түзіледі

*фенилгидразон

*полуацеталь

*+уротропин

*параформ

*альдоль

#420

*!Құмырсқа альдегидінің судағы ортада полимерленуі нәтижесінде түзіледі*оксим

*ацеталь


*гидразон

*+параформ

*фенилгидразон
#421

*!Сірке альдегидiнен минералды қышқылдардың аз мөлшерiнiң әсерiнен түзiледi:

*+паральдегид пен метальдегид

*жарты ацеталь мен ацеталь

*сiрке қышқылы

*альдоль


*этанол
#422

*!Қанықпаған альдегид:

*глицерин альдегидi

*май альдегидi

*пропаналь

*глиоксаль

*+акролеин
#423

*! Альдегидтердiң қатарында изомерия байланысты:

*функционалдық топтың орналасуына

*+көмiртегi тiзбегiнiң изомериясына

*орынбасушылардың орналасуына

*карбонил тобының құрылысына

*басқа орынбасушыларға
#424

*! Ацетосiрке қышқылының енолдануы:

*16%

*52%


*+8%

*24%


*3%
#425

*! Альдегидтер мен кетондардың металл гидридтерiмен әрекеттесуiнен түзiлетiн қосылыстар:

*кетальдар

*оксимдер

*+спирттер

*ацетальдар

*гидразондар
#426

*! Альдегидтер мен кетондардың спирттермен әрекеттесуiнен түзiлетiн қосылыстар:

*иминдер

*оксимдер

*+ацетальдар

*гидразондар

*күрделi эфирлер
#427

*! Альдегидтер мен кетондардың гидроксиламиндермен әрекеттесуiнен түзiлетiн қосылыстар:

*кетальдар

*+оксимдер

*ацетальдар

*гидразондар

*жай эфирлер
#428

*! Альдегидтер мен кетондардың Гриньяр реактивiмен әрекеттесу өнiмi:

*оксимдер

*+спирттер

*гидразондар

*жарты ацетальдар

*галогеноалкандар
#429

*! Инфрақызыл спектрдегi карбонил тобының жұту жолағының мәнi см-1

*2220-2200

*+1725-1715

*3600-3400

*1680-1670

*760-740
#430

*! Альдегидтермен әрекеттесiп гидразон түзетiн қосылыстар:

*+NH2-NH2

*NH2-OH


*Cu(OH)2

*C6H5OH


*NH3
#431

*! Альдегидтермен әрекеттесiп оксим түзетiн қосылыс:

*C6H5NH-NH2

*+NH2-OH


*Cu(OH)2

*C6H5OH


*NH3
#432

*! D,L – жүйесі бойынша конфигурацияны анықтауға арналған стандарт:

*+глицерин альдегидi

*пропион альдегидi

*май альдегидi

*формальдегид

*ацетальдегид
#433

*! Нитрилдердiң қышқылдық ортадағы қыздыру арқылы жүргiзiлетiн гидролизi нәтижесiнде түзiлетін қосылыстар

*+карбон қышқылдары

*нитроқосылыстар

*альдегидтер

*аминдер


*спирттер
#434

*! Тригалогенотуындылардың гидролизi нәтижесiнде түзiлетін қосылыстар

*+карбон қышқылдары

*күрделi эфирлер

*альдегидтер

*кетондар

*спирттер
#435

*!Карбон қышқылдарының функционалды тобы аталады

*+карбоксил

*гидроксил

*карбонил

*алкокси

*ацил
#436

*!Органикалық қосылыстың молекуласына карбон қышқылының қалдығын енгізу жолы аталады

*+ацилдеу

*алкилдеу

*нейтралдау

*гидратация

*этерификация
#437

*!Карбон қышқылдары мен спирттердің H2SO4 қатысында әрекеттесуі нәтижесінде түзіледі

*+күрделі эфир

*ангидрид

*альдегид

*жай эфир

*ацеталь
#438

*!Карбон қышқылдарының қатарында изомерия басталатын қосылыс

*CH3COOH

*C2H5COOH

*+C3H7COOH

*C7H9COOH

*CH2=CH-COOH
#439

*!Өндірісте бензой қышқылын алады

*бензолды тотықтырып

*+толуолды тотықтырып

*бензил спиртін тотықтырып

*бензилацетатты гидролиздеп

*фтальқышқылын декарбоксилдеп
#440

*! Фумар қышқылы болып табылады

*рацемат

*Z-изомер

*+Е-изомер

*энантиомер

*таутомерліктүрі
#441

*! Қышқылдың амидінен қышқыл түзілетін реакция аталады

*тотықсыздандыру

*дегидратациялау

*этерификация

*тотықтыру

*+гидролиз
#442

*! Өндірісте қымыздық қышқылын алады

*+натрий формиатынан

*кальций оксалатынан

*этиленгликольден

*ацетальдегидтен

*этиленнен
#443

*! Майлардың сілтілік гидролизденуі нәтижесінде түзілетін сабын болып табылады

*мыс глицераты

*қышқылдың амиді

*карбон қышқылының ангидриді

*+жоғарғы карбон қышқылдарының тұзы

*төменгі карбон қышқылдарының хлорангидриді
#444

*! Этерификация реакциясы келесі қосылыстардың әрекеттесуімен жүреді

*спирт пен амин

*альдегид пен кетон

*карбон қышқылы мен амин

*+карбон қышқылы мен спирт

*карбон қышқылы мен металл
#445

*! Гелль-Фольгард-Зелинский реакциясы –бұл галогендеу

*қанықпаған қосылыстарды

*жарықтың әсерінен алкандарды

*катализатор қатысында арендерді

*сілтілік ортада оксоқосылыстарды

*+қызыл фосфордың қатысында қышқылдарды
#446

*! Тұрақты гидрат түзетін қосылыс

*ацетон

*+хлораль

*бензальдегид

*ацетальдегид

*формальдегид
#447

*! Альдегидтермен әрекеттесіп иминдер түзетін қосылыстар

*+біріншілік аминдер

*үшінішлік аминдер

*екіншілік аминдер

*гидроксиламин

*гидразин
#448

*! Бензальдегидтің тотықсыздану реакциясы нәтижесінде түзілетін қосылыстар

*бензой қышқылы

*+бензил спирті

*о-бензохинон

*бензонитрил

*бензиламин
#449

*! Бензальдегидтің тотығу реакциясы нәтижесінде түзіледі

*бензол

*бензил спирті

*п-бензохинон

*бензоилхлорид

*+бензой қышқылы
#450

*! Әрекеттескенде жарты ацеталь түзетін қосылыстар

*+альдегид пен спирт

*альдегид пен гидразин

*Гриньяр реактиві мен кетон

*альдегид пен гидроксиламин

*Гриньяр рекативі мен альдегид
#451

*!Формальдегидтің тотығу реакциясы нәтижесінде түзіледі

*формалин

*формамид

*этил спирті

*метил спирті

*+метан қышқылы
#452

*! Әрекеттескенде Шифф негіздерін түзетін қосылыстар

*+альдегид пен амин

*альдегид пен гидразин

*Гриньяр реактиві мен кетон

*альдегид пен гидроксиламин

*Гриньяр реактиві мен көміртегі оксиді
#453

*! Тотыққанда кетондар түзетін спирттер

*біріншілік

*+екіншілік

*екі атомды

*үш атомды

*қанықпаған
#454

*! Альдолдық конденсация реакциясының өнімін қыздырғанда жүреді

*циклдану

*изомерлену

*тримерлену

*полимерлену

*+судың бөлінуі
#455

*!Альдегидтердің мыс гидроксидімен әрекеттесу реакциясының аталуы

*Фелинг реакциясы

*+Троммер рекациясы

*Кучеров реакциясы

*күміс айна реакциясы

*Канниццаро реакциясы
#456

*! Альдегидтердің цианды сутегімен әрекеттесу өнімі

*аминдер

*нитрилдер

*гидразондар

*жарты ацетальдар

*+гидросинитрилдер

#457


*! Альдегидтердің тотығу өнімдері

*+карбон қышқылдары

*жарты ацетальдар

*ацетальдар

*оксимдер

*спирттер


#458

*! Альдегидтер тотықсызданғанда түзіледі

*карбон қышқылдары

*+біріншілік спирттер

*екіншілік спирттер

*алкиндер

*алкендер
#459

*! Қатардағы реакциялық қабілеті ең жоғары қосылыс

*этаналь

*пропанон

*+метаналь

*пропаналь

*метилэтилкетон
#460

*! Этилацетаттың күрделі эфирлік конденсациясы нәтижесінде түзіледі

*ацетон

*ацетальдегид

*ацетангидрид

*ацетилацетон

*+ацетосірке эфирі
#461

*! Өндірісте терефталь қышқылы алынады

*этилбензолдан

*+п-ксилолдан

*о-ксилолдан

*м-ксилолдан

*толуолдан
#462

*! Амидтер натрий гипобромитімен әрекеттескенде түзіледі

*нитрил

*кетон


*алкан

*спирт


*+амин
#463

*! АМИДТЕРДІҢ ГИДРОЛИЗДЕНУІНЕ ҚАТЫСАДЫ

*жай эфирлер

*күрделі эфирлер

*спирттер мен фенолдар

*+сілтілер мен қышқылдар

*альдегидтар мен кетондар
#464

*! АМИДТЕРДІҢ ДЕГИДРАТАЦИЯЛАНУ ӨНІМІ

*карбон қышқылы

*күрделі эфир

*+нитрил

*алкан


*амин
#465

*! НИТРИЛДЕРДІҢ ГИДРЛЕНУ ӨНІМІ

*карбон қышқылы

*гидроксинитрил

*көмірсутегі

*+амин


*амид
#466

*! НИТРЛЕРДІҢ ГИДРОЛИЗДЕНУ ӨНІМІ

*+карбон қышқылы

*аминоқышқыл

*нитроқосылыс

*көмірсутегі

*амин
#467

*! АМИДТЕРДІҢ ГИДРОЛИЗДЕНУ ӨНІМІ

*+карбон қышқылы

*аминоқышқылы

*нитроқосылыс

*аминоспирт

*имин
#468

*! МАГНИЙ ОРГАНИКАЛЫҚ ҚОСЫЛЫСТАРДЫҢ КӨМІРТЕГІНІҢ ДИОКСИДІМЕН ӘРЕКЕТТЕСУ ӨНІМІ

*+карбон қышқылдары

*жарты ацетальдар

*альдегидтер

*кетондар

*спирттер
#469

*! ЭТЕРИФИКАЦИЯ РЕАКЦИЯСЫНЫҢ ЖҮРУ ЖАҒДАЙЫ МЕН МЕХАНИЗМІ

*сілтілік орта, нуклеофильдік қосып алу

*сілтілік орта, электрофильдік орынбасу

*қышқылдық орта, нуклеофильдік қосып алу

* қышқылдық орта, электрофильдік орынбасу

*+қышқылдық орта, нуклеофильдік орынбасу
#470

*! КАРБОН ҚЫШҚЫЛЫ АТАЛАДЫ

*+фенилсіркеқышқылы

*қымыздық қышқылы

*терефталь қышқылы

*бензой қышқылы

*фталь қышқылы
#471

*! Ароматты дикарбон қышқылы

*қымыздық

*глутар


*малон

*янтарь


*+фталь
#472

*! КҮРДЕЛІ ЭФИР АЛУ ҮШІН ӘРЕКЕТТЕСТІРЕДІ

*альдегидтер мен аминдерді

*қышқылдың екі молекуласын

*карбон қышқылдары мен аммиакты

*+карбон қышқылдары мен спирттерді

*карбон қышқылдары мен тионилхлоридті
#473

*! АНГИДРИД АЛУ ҮШІН ӘРЕКЕТТЕСТІРЕДІ

*карбон қышқылдары мен фосфор трихлоридін

*карбон қышқылдары мен тионилхлоридті

*карбон қышқылдары мен аммиакты

*+қышқылдың екі молекуласын

*альдегидтер мен аминдерді
#474

*! АМИД АЛУ ҮШІН ӘРЕКЕТТЕСТІРЕДІ

*карбон қышқылдары мен гидроксиаминді

*карбон қышқылдары мен тионилхлоридті

*карбон қышқылдары мен гиразинді

*+карбон қышқылдары мен аммиакты

*қышқылдың екі молекуласын
#475

*! ЕҢ КҮШТІ ҚЫШҚЫЛДЫҚ ҚАСИЕТ КӨРСЕТЕТІН ҚЫШҚЫЛ

*янтарь

*малон


*глутар

*адипин


*+қымыздық
#476

*! ҚЫМЫЗДЫҚ ҚЫШҚЫЛЫН ҚЫЗДЫРҒАНДА ЖҮЗЕГЕ АСАДЫ

*дегидратациялану

*+декарбоксилдену

*конденсациялану

*тотықсыздану

*тотығу
#477

*! Малон қышқылын қыздырғанда түзiледi:

*сiрке альдегидi

*малон ангидридi

*сiрке ангидридi

*+сiрке қышқылы

*құмырсқа қышқылы
#478

*! Қымыздық қышқылын қыздырғанда түзiледi:

*қымыздық ангидридi

*+құмырсқа қышқылы

*сiрке ангидридi

*сiрке қышқылы

*формальдегид
#479

*! Құмырсқа қышқылын басқа қышқылдардан ажырату үшiн қолданатын реагент:

*FeCl3 ерiтіндiсi

*калий йодидiнiң ерiтiндiсi

*сiлтiнiң спирттегi ерiтiндiсi

*күкiрт қышқылының сұйытылған ерiтiндiсi

*+күмiс гидроксидiнiң аммиактағы ерiтiндiсi
#480

*! Карбон қышқылы фосфор трихлоридiмен әрекеттескен кезде хлор орын басады:

*-жағдайдағы сутегiнiң

*-жағдайдағы сутегiнiң

* -жағдайдағы екi сутегiнiң

* -жағдайдағы екi сутегiнiң

*+финкционал топтағы гидроксилдiң
#481

*! Карбон қышқылдарына фосфор галогенидтерiмен әсер еткенде түзiледi:

*спирттер

*галогеноалкандар

*қышқыл ангидридтерi

*+галогеноангидридтер

*галогенокарбон қышқылдары
#482

*! Карбоксил тобындағы гидроксилдi алкокси тобына алмастырғандағы өнiм:

*+күрделi эфир

*жай эфир

*ангидрид

*қышқыл


*спирт
#483

*! Сiрке альдегидiнiң қыздыру кезiндегi конденсациялануы нәтижесiнде түзiлетiн қосылыс:

*май альдегидi

*май қышқылы

*сiрке қышқылы

*+кротон альдегидi

*пропион қышқылы
#484

*! Сiрке альдегидiнiң әлсiз сiлтiлiк ортада конденсациялануы нәтижесiнде түзiлетiн қосылыс:

*+3-гидроксибутаналь

*4-гидроксибутаналь

*3-метилбутаналь

*2-метилбутаналь

*Сiрке қышқылы
#485

*! Бутин-1-дiң сынап сульфатының қатысуымен гидротациялануы нәтижесiнде түзiлетiн қосылыс:

*бутаналь

*1-бутанол

*+бутанон

*2-метилбутанол-2

*2-метилпропанол-1
#486

*! Ацетонның йодпен сiлтiлiк ортада әрекеттесуi нәтижесiнде түзiлетін қосылыс:

*2,2-дииодпропан

*1-иодопропан

*2-иодопропан

*+иодоформ

*иодометан
#487

*! Ацетиленнiң Кучеров бойынша гидратациялануы нәтижесiнде түзiледi:

*диэтилкетон

*диметилкетон

*май альдегидi

*+сiрке альдегидi

*пропион альдегиді
#488

*! Метилацетиленнiң Кучеров бойынша гидротациялануы нәтижесiнде түзiледi:

*+ацетон

*диэтилкетон

*май альдегидi

*сiрке альдегидi

*пропион альдегиді
#489

*Қосылыстар реакциялық қабiлетiнiң артуына қарай орналасатын қатар:

1)метаналь; 2) этаналь; 3) ацетон

* метаналь < этаналь < ацетон

* этаналь < метаналь < ацетон

*ацетон< метаналь < этаналь

*+ацетон< этаналь < метаналь

* метаналь < ацетон < этаналь


#490

*! Озонолиз нәтижесiнде формальдегид, сiрке альдегидi және глиоксаль түзетiн құрамы С5Н8 көмiрсутектiң формуласы:

*+СН2=СН-СН=СН-СН3

*СН2=СН-СН2-СН=CH2

*CH2=C=CH-CH2-CH3

*CH3CH=C=CH-CH3

*(CH3)2C=C=CH2
#491

*! Пропанальдың конденсациялануы нәтижесінде түзілетін қосылыс

*+3-гидрокси-2-метилпентаналь

*2-гидрокси-2-метилпентаналь

*3-гидрокси-3-метилпентаналь

*3-гидрокси-4-метилпентаналь

*2-гидрокси-3-метилпентаналь
#492

*! Пропанальдың молекуласындағы электрофильдік орталықтың орналасуы

*радикалдың - көміртегі атомында

*+карбонил тобының көміртегінде

*карбонил тобының сутегінде

*карбонил тобының оттегінде

*СН-қышқылдық орталықта
#493

*! Пропанальдың молекуласындағы нуклеофильдік орталықтың орналасуы

*радикалдың – көмертегі атомында

*карбонил тобының көміртегінде

*карбонил тобының сутегінде

*+карбонил тобының оттегінде

*СН – қышқылдық орталықта
#494

*! Бутанальдың молекуласындағы СН- қышқылдық орталықтың орналасуы

*карбонил тобының оттегінде

*карбонил тобының көміртегінде

*радикалдың - көміртегі атомында

*+радикалдың - көміртегі атомында

*радикалдың - көміртегі атомындарында
#495

*! Қосылыстар реакциялық қабілетінің артуына қарай орналасқан қатар:

1) пентаналь,2) пентанон-2, 3) метаналь

*пентаналь,метаналь,пентанон-2

*пентанон-2, метаналь, пентаналь

*пентаналь, пентанон-2, метаналь

*метаналь, пентанон-2, пентаналь

*+пентанон-2, пентаналь, метаналь


#496

*! формальдегид пен әрекеттескенде түзілетін қосылыс

*2-метилпропанол-2

*пропанол-1

*пропанол-2

*+этанол


*метанол
#497

*! Тотықсызданғанда келесі спиртті СН(СНОН түзетін қосылыс

*+3-метилпентанон-2

*3-метилпентаналь

*3-метилбутаналь

*гексанон-2

*гексаналь


#498

*! Озонолиз нәтижесінде ацетон және пропион альдегидін түзетін көмірсутек

*1-гексен

*2-гексен

*4-метил-1-гексен

*4-метил-2-гексен

*+2-метил-2-пентен
#499

*! Әрекеттескенде 1-метокси-2-метилпропанол-1 түзетін қосылыстар

*=0

*+

*

*

*H-COOH+
#500

*! Этаналь мен бензиламиннің әрекеттесу реакциясының өнімі

*

*+

*

*

*
#501

*! Нәтижесінде пропанол-1 түзілетін реакция

*

*→

*+→

*→

*→
#502

*! Нәтижесінде пропанол-2 түзілетін реакция

*

*

*→

*→

*+→
#503

*! Озонолиз нәтижесінде майальдегидін және формальдегид түзетін алкен

*бутен-2

*бутен-1


*пропен

*пентен-2

*+пентен-1
#504

*! Альдегидтер мен кетондардың гидроксиламинмен реакциясының өнімі

*жарты ацеталь

*күрделі эфир

*диметин

*ацеталь


*+оксим
#505

*! Альдольдық қосылу реакциясының механизмі

*SR

*AE

*SE

*+AN

*AR
#506

*! Альдольдық қосылудың нәтижесінде келесі өнімді CH2CH2CH(OH)CH(CH3)CH түзетін альдегид

*бутаналь

*+пропаналь

*2-этилпропаналь

*2-метилпропаналь

*2,2-диметилпропаналь
#507

*! Изопропил спиртінің тотығу өнімінің формуласы

*CH3OCH3

*CH3-COOH

*C2H5-CH=O

*+CH3-CO-CH3

*CH2(OH)CH2(OH)
#508

*! Пропил спиртінің тотығу өнімінің формуласы

*CH3OCH3

*CH3-CH=O

*+C2H5-CH=O

*CH3-CO-CH3

*CH2(OH)CH2(OH)
#509

*! (CH3)2CHCH(OH)CH3 берілген қосылыстың тотығу өнімі

*3-метилпентанон-2

*3-метилпентанол-2

*метилпропилкетон

*+3-метилбутанон

*пентанон-2
#510

*! Берілген реакцияның механизмі CH3CH2CHO-CH3CH2OH---->

*+нуклеофильді қосып алу

*электрофильді орынбасу

*нуклеофильді орынбасу

*радикалды орынбасу

*элиминдеу
#511

*! CH3-CI2-CH2CH3+NaOH(судағы ерітінді)реакциясының өнімі

*бутанол-2

*бутанол-1

*+бутанон

*бутен-1


*бутен-2
#512

*! Әрекеттескенде 1-метокси-2-метилпропанол-1 түзетін қосылыстар

*CH3OH+CH3CH2CH2CH=O

*+(CH3)2-CH-CH=O+CH3OH

*C2H5-CH=O+C2H5OH

*CH3-CH=O+CH3OH

*H-COOH+C2H5OH
#513

*! Реакцияның CH3-CH2NH2 + C6H5CH=O нәтижесінде түзілетін қосылыс

*CH3CH2COONHCH2C6H5

*CH3CH2NHCH2C6H5

*+C6H5CH=N-CH2CH3

*C6H5-CONHCH2CH3

*C6H-CH2N=CH-CH3
#514

*! Тотықсызданғанда келесі спиртті CH3CH2CH(CH3)CH2CH2OH түзетін қосылыс

*3-метилпентанон-2

*+3-метилпентаналь

*3-метилбутаналь

*гексанон-2

*гексаналь
#515

*! Бутандиқышқылын синтездеу үшін қажет

*1,3-дихлорпропан,HCN,H2O

*+1,2-дихлороэтан,HCN,H2O

*1,1,1-трихлорбутан,H2O

*этандиаль,HCN,H2O

*этаналь,HCN,H2O
#516

*! Оксосинтез нәтижесінде май қышқылын түзетін алкен

*этен

*бутен


*пентен

*гексен


*+пропен
#517

*! Тотыққанда тек қана сірке қышқылын түзетін кетон

*метилпропилкетон

*+диметилкетон

*пентанон-2

*пентанон-3

*бутанон
#518

*! Майлардың сабындануы нәтижесінде түзілетін сабынның химиялық формуласы

*C17H29COOH

*+C17H35COONa

*C17H35COOCH3

*CH3-(CH2)4-COONa

*CH3-CH2-CH2-COONa
#519

*!Натрий ацетаты мен ацетилхлоридтің әрекеттесу реакциясының өнімі

*хлорангидирид

*күрделі эфир

*+ангидрид

*альдегид

*жай эфир
#520

*!ДЕКАРБОКСИЛДЕНУ РЕАКЦИЯСЫ НӘТИЖЕСІНДЕ СІРКЕ ҚЫШҚЫЛЫН ТҮЗЕТІН ДИКАРБОН ҚЫШҚЫЛЫ

*қымыздық

*янтарь


*адинин

*+малон


*глугар
#521

*!ИЗОМАЙ ҚЫШҚЫЛЫ ЖҮЙЕЛІК НОМЕНКЛАТУРА БОЙЫНША АТАЛАДЫ

*2-метилбутан қышқылы

*3-метилбутан қышқылы

*4-метилпентан қышқылы

*3-метилпропан қышқылы

*+2-метилпропан қышқылы
#522

*!СІРКЕ ҚЫШҚЫЛЫ ТИОНИЛХЛОРИДПЕН ӘРЕКЕТТЕСКЕНДЕ ТҮЗІЛЕТІН ӨНІМ

*+ацетилхлорид

*1,1-дихлорэтан

*1,2-дихлорэтан

*хлорэтан

*этантиол
#523

*!АКРИЛ ҚЫШҚЫЛЫНА ХЛОРЛЫ СУТЕКТІҢ ҚОСЫЛУЫ НӘТИЖЕСІНДЕ ТҮЗІЛЕТІН ӨНІМ

*3-хлоробутан қышқылы

*4-хлоробутан қышқылы

*2-хлоробутан қышқылы

*2-хлоропропан қышқылы

*+-хлоропропан қышқылы
#524

*!ЭТЕРИФИКАЦИЯ РЕАКЦИЯСЫНДА ҚОСЫЛЫСТАРДЫҢ РЕАКЦИЯЛЫҚ ҚАБІЛЕТІ ӨСЕТІН ҚАТАР

*

*+

*

*

*
#525

*!КӨМІРТЕГІ ДИОКСИДІНІҢ ЭТИЛМАГНИЙ БРОМИДІ МЕН ӘРЕКЕТТЕСУІНЕН ТҮЗІЛЕТІН ҚОСЫЛЫС

*+пропан қышқылы

*метан қышқылы

*этан қышқылы

*пропил бромиді

*этил бромид
#526

*!СІРКЕ ҚЫШҚЫЛЫНЫҢ ТИОНИЛХЛОРИДПЕН ӘРЕКЕТТЕСУІ НӘТИЖЕСІНДЕ ТҮЗІЛЕТІН ҚОСЫЛЫС

*+ацетилхлорид

*диэтил эфирі

*этилхлорид

*этилацетат

*этантиол
#527

*!ЭТИЛАЦЕТАТҚА НАТРИЙ ОКСИДІМЕН ӘСЕР ЕТКЕНДЕ ТҮЗІЛЕТІН ҚОСЫЛЫС

*ацетилацетон

*ацетангидрид

*+ацетосірке эфирі

*метилацетосірке эфирі

*диметилацетосірке эфирі
#528

*!АЦЕТИЛХЛОРИД НАТРИЙ ЭТОКСИДІМЕН ӘРЕКЕТТЕСКЕНДЕ ТҮЗІЛЕТІН ҚОСЫЛЫС

*этилхлорид

*+этилацетат

*диэитлэфирі

*натрий ацетаты

*этилпропионат
#529

*!КҮРДЕЛІ ЭФИРДІҢ ГИДРОЛИЗДЕНУ РЕАКЦИЯСЫНЫҢ ӨНІМІ

*ангидрид

*+қышқыл


*гидрат

*спирт


*эфир
#530

*!АЦЕТАНГИДРИДТІҢ ЭТАНОЛМЕН ӘРЕКЕТТЕСУ РЕАКЦИЯСЫНЫҢ ӨНІМІ

*сірке альдегиді

*сірке қышқылы

*жарты ацеталь

*диэтил эфирі

*+этилацетат
#531

*!СІРКЕҚЫШҚЫЛЫНЫҢ ФОСФОРПЕНТАОКСИДІМЕН ҚЫЗДЫРУ ӨНІМІ

*ацеталь

*этилацетат

*этоксиэтан

*этил спирті

*+ангидрид
#532

*!КАРБОН ҚЫШҚЫЛДАРЫНЫҢ ҚАЙНАУ ТЕМПЕРАТУРАСЫ ТӨМЕНДЕЙТІН ҚАТАР

*метан қышқылыэтан қышқылыбутан қышқылыпропан қышқылы

*бутан қышқылпропан қышқылыметан қышқылыэтан қышқылы

*метан қышқылыэтан қышқылыпропан қышқылыбутан қышқылы

*+бутан қышқылыпропан қышқылыэтан қышқылыметан қышқылы

*бутан қышқылыметан қышқылыэтан қышқылыпропан қышқылы
#533

*!Карбон қышқылының күші төмендейтин қатар

*ClCH₂COOH>CCl₃COOH >CH₃COOH

*+ CCl₃COOH>ClCH₂COOH >CH₃COOH

* CH₃COOH>ClCH₂COOH >CCl₃COOH

* CH₃COOH>CCl₃COOH >ClCH₂COOH

* CCl₃COOH>CH₃COOH >ClCH₂COOH
#534.

*!Дикарбон қышқылының күші төмендейтін заттар

*янтарь қышқылы,милон қышқылы,қымыздық қышқылы

*милон қышқылы, янтарь қышқылы,қымыздық қышқылы

*+қымыздық қышқылы, милон қышқылы, янтарь қышқылы

*янтарь қышқылы,қымыздық қышқылы, милон қышқылы

*милон қышқылы,қымыздық қышқылы, янтарь қышқылы
#535

*!Галогенгидридтердің тотықсыздануы кезінде түзілетін қосылыс

*карбон қышқылы

*+біріншілік спирт

*күрделі эфир

*ангидрид

*амид
#536

*!Күрделі эфирлердің тотықсыздануы кезінде түзілетін қосылыс

*карбон қышқыылы

*галогенгидрид

*+біріншілік спирт

*ангидрид

*амид
#537

*!Триметил сірке қышқылының жүйелік номенклатура бойынша аты

*+2,2-диметилпропан қышқылы

*2,3-Диметилбутан қышқылы

*2,2-Диметилбутан қышқылы

*3,3Диметилбутан қышқылы

*2-Метилпропан қышқылы
#538.

*!Метилизопропилсірке қышқылы орынбасу номенклатурасы бойынша атылады

*β,β-диметилмай қышқылы

*α,β- диметилмай қышқылы

*2,2-Диметилбутан қышқылы

* 2,2,3-триметилбутан қышқылы

*+2,3-диметилбутан қышқылы
#539

*!Бензой қышқылы мен пропанол - 2 әрекеттескенде түзіледі

*пропилбензол

*пропилбензоат

*бензилпропионат

*+изопропилбензоат

*пропилбензил эфирі
#540

*!Изомай қышқылының 1 моль хлор әрекеттескенде түзіледі

*+2 метил-2-хлорпропан қышқыылы

*2 метил-2-хлорбутан қышқыылы

*2-хлорпропан қышқылы

*3-хлорбутан қышқылы

*4- хлорбутан қышқылы
#541

*! Май қышқылы мен 1 моль хлор әрекеттескенде түзіледі

*+ 2- хлорбутан қышқылы

*3- хлорбутан қышқылы

*4- хлорбутан қышқылы

*2.2-дихлорбутан қышқылы

*2.3- дихлорбутан қышқылы
#542

*!Сірке қышқылы хлордың артық мөлшерімен әрекеттескенде түзеді

*сірке қышқылының хлор ангидриді

*монохлорсірке қышқылы

*+трихлорсірке қышқылы

*сірке қышқылы

*трихлорэтан
#543

*!Құмырсқа қышқылын алу үшін гидролиздейді

*ацетамидті

*+хлороформды

*метилацетатты

*дихлорметанды

*метоксиметанды
#544

*!Қатардағы ең жоғары ароматты қышқыл

*бензой қышқылы

*n – аминобензой қышқылы

*+ п – нитробензой қышқылы

*n- метилбензой қышқылы

*п- метоксибензой қышқылы
#545

*!Тотығу нәтижесінде сіркежәне май қышқылдарын түзетін алкин

*3- метил -2- гексин

*4- метил -2- гексин

*+2- гексин

*2-пентин

*2-пентен
#546

*!Құмырсқа қышқылын синтездеу үшін қажетті заттар

*1.3- дихлорпропан , HCN, H2O

*1.2- дихлорэтан , HCN, H2O

*+трихлорметан, H2O

*этандиель, HCN, H2O

* этаналь, HCN, H2O
#547

*!Пропен қышқылымен әрекеттесетін қосылыс

*этилбромид

*ацетилен

*этилен

*метан


*+су
#548

*!Бензой қышқылымен әрекеттесетін қосылыс

*ацетальдеги

*этилацетат

*анилин

*+аммиак


*суДостарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   155
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет