*!Су мұздатқыштарын қолдануға болатын сұйықтықтың қайнау температурасы аспау керекбет9/155
Дата28.04.2022
өлшемі0.75 Mb.
#32700
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   155
Липидтер
#879

*! Полиқанықпаған май қышқылдарына жатады

* хол қышқылы

*лимон қышқылы

+*линоль қышқылы

*стеарин қышқылы

*пальмитин қышқылы
#880

*! Қанықпаған май қышқылдарына жатады

* хол қышқылы

*лимон қышқылы

*линоль қышқылы

+*стеарин қышқылы

*арахидон қышқылы
#881

*! Простагландиндердің синтезіне қатысатын қышқыл

* олеин

*стеарин


*линолен

+*арахидон

*пальмитин
#882

*! Жай липидтерге жататын қосылыстар

+* триацилглицериндер

*сфинголипидтер

*фосфолипидтер

*терпеноидтар

*стероидтар
#883

*! Күрделі сабынданатын липидтерге жатады

* майлар

*балауыздар

*церамидтер

+*фосфолипидтер

* триацилглицериндер
#884

*! Сабындалмайтын липидтерге жататын қосылыстар

* сфинголипидтер

*фосфолипидтер

+*стериндер

*твиндер


*майлар
#885

*!Терпендер мен стероидтардың негізі:

*изобутан

*диметил


+*изопрен

*пентан


*пентин
#886

*! Моноциклды монотерпендерге жататын қосылыс:

*пинан

*борнан


*камфора

*борнеол


+*лимонен
#887

*!Бициклды монотерпендерге жататын қосылыс:

*ментол

*терпин


*ментан

+*камфора

*лимонен
#888

*! Стероидтарға жататын қосылыс:

+*гидрокортизон

*терпингидрат

*В-каротин

*лимонен


*камфора
#889

*! Өт қышқылдары қай қосылыстың туындысы:

+*холанның

*стеранның

*пропанның

*холестанның

*андростанның
#890

*! Тестостерон қай қосылыстың туындысы:

*холанның

*тетреннің

*претнанның

*эргостанның

*+андростанның
#891

*! Стеарин қышқылының термодинамикалық тиімді конформациясы

*қысқаш тәрізді

+*ирек тәрізді

*тежелген

*кресло


*ванна
#892

*!Жай сұйық май:

+*три-О-олеоилглицерин

*три-О-стеароилглицерин

*три-О-пальмитоилглицерин

*1-О-олеооил-2,3-ди-О-пальмитоилглицерин

*1-О-линоленоил-2,3-ди-О-диастероилглицерин
#893

*!Три-О-стеароилглицериннің сілтілік гидролиздену нәтижесінде түзілетін қосылыстар

*+глицерин мен натрий стеараты

*глицерин мен стеарин қышқылдары

*натрий глицераты мен натрий стеараты

*натрий глицераты мен стеарин қышқылы

*Т-О-стеароилглицерин мен натрий стеараты
#894

*! Лицетиндердің құрамында болатын қосылыс

*этаноламин

*кефалин


*коламин

*+холин


*серин
#895

*! Монотерпендердің құрамында болады

*15 көміртегі

*+10 көміртегі

*5 көміртегі

*4 көміртегі

*1 көміртегі
#896

*! Монотерпендердегі изопрен буындарының саны

*1

*+2


*4

*6

*8


#897

*! Дитерпендердегі изопрен буындарының саны

*2

*+4


*6

*8

*10


#898

*! Тритерпендердегі изопрен буындарының саны

*3

*4

*+6*8

*10
#899

*! Хол қышқылымен реакцияға түскенде гликохол қышқылын түзетін қосылыс

*

+*

*

*

*


#900

*! Хол қышқылымен реакцияға түскенде таурохол қышқылын түзетін қосылыс

*

+*

*

*

*

1)Органикалық химияның пәні:

Органикалық қосылыстардың құрамын , қасиеттерін, заңдарын, химиялықөзгерулерін, алыну тәсілдерін оқу

2)Көміртек атомдарының тізбектері тармақталған немесе тармақталмаған болатын қосылыстар тобы:

Алифатты қатар

3)Альдегидтердің функционалдық тобы:

-СНО

4)Изомерлер:Сапалық және сандық құрамы бірдей, бірақ құрылысы әртүрлі заттар

5) sp- гибридтенген көміртек атомы бар қосылыс:

Метилацетилен

6)Бензол, нафталин, фенантрен:

Арендер

7)Пропанол, этанол, бутанол:

Гомологтар

8)Пентан және неопентан:

Измерлер

9)Гетерофункциялы қосылыс:

Этаноламин

10)Радикал СН2= СН – аталады:

Винил

11)Қосылыстың функционалдық тобы: СН3-СН(ОСН3)-СН2-СН3

Метокси

12)Органикалық қосылыстардың химиялық құрылыс теориясының авторы:

Бутлеров

13)Қышқылдың хлорангидриді:

С4Н9СОCl

14)Гетерфункциялы қосылыстар:

Молекуласында әртүрлі функционал топтары бар қосылыстар

15)Коламин СН2NH2- CH2OH ИЮПАК номенклатурасы бойынша аталады:

2-аминоэтанол

16)Радикал С6Н5-СН2-аталады:

Бензил

17)Халықаралық номенклатура бойынша аталады:СН3-С(СН3)(СН3)-СН2-С---СН4,4-диметилпентин-1

18)Акролеин СН2—СН- СНО ИЮПАК орынбасу номенклатурасы бойынша аталады :

Пропеналь

19)Қосылыстың классын анықтаңыз: СН3-СН2-С(О)-Н

Альдегид

20)Рационалды номенклатура бойынша аталады: СН3-СН2-СН(СН2)(СН3)-СН2-СН3

3-Этилпентан

21)Радикал С6Н5- аталады:

Фенил

22)Альдегидтер мен кетондардың құрамындағы функционал топ:Карбонил мен Карбоксид

23)карбон қышқылдарының функционалдық тобы:

-СООН

24)Радикал:Бензил

25)Гомологтар:

Метанол, этанол, пропанол

26)н.Пентандағы біріншілік көміртегі атомдарының саны:

2

27)Дивинил СН2—СН-СН—СН2 ИЮПАК номенклатурасы бойынша аталады:Бутадиен-1,3

28)Көмірсутек радикалы:СН2—СН-

Винил

29)Қосылыстың классын анықтаңыз:СН3-СН(СН3)-С—(О)-СН3Кетон

30)Этиленоксид,пирролидин,тиофен көмірсутектерге жатады:

Гетероциклды

31)Радикал СН2—СН-СН2- аталады :

Аллил

32)Метил,этил,винил:Радикалдар

33)Полифункциялы қосылыс:

Глицерин

34)Функционал топ- карбоксил :

-СООН

35)Глициннің(аминосірке қышқылы)формуласы:NH2-CH2-COOH

36)Көмірсутек радикалы:СН3-СН-(СН3)-

Изопропил

37)Халықаралық номенклатура бойынша аталады:СН3-СН2-С---С-С(СН3)(СН3)-СН2-СН3

5,5-диметилнептин-3

38)Қосылыстың классын анықтаңыз: СН3-СН2-О-СН2-СН3

Жай эфир

39)Рационалды номенклатура бойынша аталады:СН3-СН2-СН2-СН2-СН(СН3)-СН2-СН3

Метилэтилбутилметан

40)Құрылымдық измерлер болады:

Пропанол мен метоксиэтан

41)Ең жоғарғы топ:

-СООН

42) Изопрен СН3— -С(СН3)-СН—- СН2 ИЮПАК номенклатурасы бойынша аталады:2-метилбутадиен-1,3

43)Коваленттік рх-рх байланыс мына атомдардың арасында түзіледі:

--С-С—

44)Сутектік байланыс түзбейді:Метантиол

45)Көміртегінің валенттілік АО гибридтену түрлері:

Sp3, sp2, sp

47)Көмірсутек радикалы:СН--СН—СН2—

Аллил

48)Бір атомды екіншілік спирт: СН3—СН (ОН)—СН31)орынбасушының электрондық әсерінің П-байланыстар бойынша берілуі:

Мезомерлі

2)Толуолдың құрамындағы метил тобының электрондық эффекті:

+1

3)Химиялық байланыстың беріктігінің өлшемі:Байланыс энергиясы

4)П,п – Қабысу жүйесі бар қосылыс:

Бензол

5)Индуктивті эффект әр уақытта бағытталған:Электртерістілігі жоғары атомға

6)Нитробензолдағы нитро- топтың электрондық эффектілері:

-1, -М

7)Бензальдегидтің құрамындағы альдегид тобының электрондық эффектілері:-М, -1

8) Орынбасушының электрондық әсерінің гамма- байланыстар бойынша берілуі:

Индуктивті эффект

9)Сірке қышқылының құрамындағы карбоксил тобының электрондық эффекті:

-1

10)р,П- Қабысу жүйесі бар қосылыс :Винилхлорид

11)Қабысқан қос байланысы бар қосылыс:

СН2—СН-СН--СН2-

12)Тек қана оң индуктивті эффект (+J) көрсететін орынбасушы:

-СН3

13)Мезомерлі эффект – орынбасушылардың электрондық әсерінің :П-Байланыстардың қосарланған жүйесі арұылы берілуі

14)Бромбензолдың ұүрамындағы бромның электрондық эффектілері:

+М, -1

15)Электроноакцепторлы орынбасушылар:-СООН

-СНО


16)СН2--CHNO2 молекуласындағы нитротоптың әсері:

-1, -М


17)Орынбасушы топ электроноакцептор:

Йодбензолда

18)Фенолдың құрамындағы гидроксил тобының электрондық эффектілері:

+М, -1


КЕҢІСТІКТЕГІ ИЗОМЕРИЯ

1. Стереомердің конфигурациялық стандарт бойынша конфи- гурациясы: Салыстырмалы конфигурация.

2. (CH3), CHCH2CH(NH2)COOH молекуласында кездесетін изомерияның түрі: Энантиомерия

3. Энантиомерлердің айырмашылығы: оптикалық активтілігінің таңбасында

4. E, Z- изомерияға қатысады: 1 -бром-1,2дихлорпентен-1

5. Ең кіші есептеу бұрышына қабылданған градус: 60

6. Хлоралма (2-гидрокси-3-хлорбутанди) қышқылының стереоизомерлер саны: 4

7. Оптикалық активті қосылыс: +2-аминопропан қышқылы

8. Антиподтар түрінде болатын қосылыс: a-аминомай қышқылы

9. Диастереомерия тән: алкендерге

10. Фруктозадағы ассиметриялық көміртегі атомдарының саны: 3

11. CH3CH(NH2)COOH молекуласында кездесетін изомерияның түрі: Энантиомерия

12. диастереомерлер түзеді: 2,3-дигидроксибутанди

13. Малеин және фумар қышқылдарының арасында кездесетін изомерияның түрі: цис – транс изомерия

14. E, Z- стереоизомерлер түрінде болады: 1-бром-2-иод-1,2дифторэтен

15. Оптикалық белсенді қосылыс: 2-гидроксипропаналь

16. Бір хиральдық орталығы бар стереоизомер: 2-гидроксипропан қышқылы

17. Цис – транс изомерия болмайтын қосылыс: пропан

18. N = 2"формуласында n: Хиральды орталыктьң саны.

19. Оптикалык изомерлер: Энантиомерлер.

20. Жай байланыстың бойында айналуды есепке алмай атомдардын кеңістікте орналасу реті: Конфигурация.

21. Конфигурациялық изомерлерге жататын молекулаларда: Бір-бірімен салыстырғанда атомдары кеңістікте әртүрлі орналасады.

22. Стереоизомерлердің абсолюттік конфигурациясына сәйкес келеді: R- , S- жүйе.

23. Цис-транс изомерияның түрі: Конфигурациялық

24. Стереоизомерлер:Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   155
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет