Свидетельство


Отражение эмиоронимии в языке города как один из лингвистическизжүктеу 5.64 Mb.
Pdf просмотр
бет3/26
Дата24.03.2017
өлшемі5.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Отражение эмиоронимии в языке города как один из лингвистическиз 
элементов
Алматы Менеджмент Университет, г.  Алматы. 
Материал поступил в редакцию 20.03.15.
G.  Sh. Akimbekova,  G. A.  Soltanbekova
One of the linguistical elements in the city language is the  appearance 
of emporonimia
Almaty Management University, Almaty.
Material received on 20.03.15.
В  с т а т ь е   в е д е т с я   а н а л и з   в  л е к с и к о л о г и ч е с к о м   и 
ономасиологическом  аспектах  с  помощью  конкретных  примеров 
одного из лингвистических элементов эмпоронимии.
We  conducted  an  analysis  in  lexical  and  onomasiological  aspects 
using concrete  examples  o f one  o f the  linguistic  elements  o f  emporonim 
in this article.

18
 
ISSN 1811-1823. Вестник ПГУ
Э хлл Е 5 »л «2 3> л да Э хл л е5 »л «2 3> л д аЭ хл л е5 »л « 23> л д аЭ хлл е5 ^
ӘОЖ  478.122'5 
А.  Ақыш
магистрант, Абай атындағы ҚазҮПУ, Алматы қ.
«АБАЙЖОЛЫ» РОМАН-ЭПОПЕЯСЫН ОРЫСШАҒА 
АУДАРУ БАРЫСЫНДАҒЫ М.  ӘУЕЗОВТІҢ КӨРКЕМДІК 
ҮСТАНЫМЫ
Мақалада көркем мәтінді тәржімалау өнерінің шыеармашылыц 
ңүбылыс  екені  жан-жақты  талданеан.  Оның  күрделі  табиеатын 
М.  Әуезовтің  «Абай  жолы»  эпопеясын  аудару  барысына  зер  сала 
отырып, баіщіуга болады. Қазсщтың үлы жаушысы көркем тәржіма 
мәселесіне  үнемі жауапкершілікпен  ңараган.  Әрине,  жазушы  соның 
ішінде  өзінің  басты  көркем  еңбегі,  шыгармашылыгының  иіыңы 
«Абай жолы» роман-эпопеясын орысшага тәржімалау ісіне ерекше 
мән  бергені сштылады.  Роман  орыс mini арқылы  басқа халықтарга 
да  та pan,  дүниежүзінің  оқырмандарына  қазақ  халқының  атын 
шартарапца таратты. Көркем аударма дүрыс жасалган уақытта 
оның  эстетиткалъщ қуатының  пәрменді екендігін осы  аудармадан 
баіщауга болады.
Кілтті сөздер: роман-эпопея, көркем мәтін, тәржімалау өнері, 
көркем аударма,  шыгармашылъщ.
Өзінің  шығармашылық  жүмыстарына  қашанда  жауапкершілікпен 
қараған қаламгерлердің бірі Мүхтар Әуезов екендігі сөзсіз. Оны жазушының 
өзінің көптеген әріптестерімен сөйлеген сөздерінен, жасаған баяндамалары 
мен аудармашыларына айтқан ақыл-кеңестерінен байқауға болады.  Өзінің 
жеке жүмысына өте сақ қараған жэне бойындағы талантын сарқа жазған үлы 
қаламгер өз шығармаларын орыс тіліне аударып жеткізуді де шығармашылық 
жүмысындағы басты мәселелердің бірі деп білген.
Ә р и н е,  ж азуш ы   сон ы ң   іш ін д е  ө зін ің   б асты   көр к ем   ең б егі, 
шығармашылығының  шыңы  «Абай  жолы»  роман-эпопеясын  орысшаға 
тэржімалау  ісіне  ерекше  мэн бергенін атап айтуымыз керек.  Осы жүмысы 
жайында ол өзінің аудармашыларымен жэне сол аудармаға ықпалын тигізетін 
қалам иелерімен үнемі байланыста болып, жүмыс барысындағы жайларды 
ақылдасып отырған.
Қазіргі  уақытта  аударма  жүмысына  жеңіл-желпі  қараушылық  бар 
екендігі  еріксіз  еске  түседі.  Әр  түрлі  салада  қызмет  жасайтын  кейбір 
мамандар  қазақ  тіліне  жетік  болмағандықтан,  өз  қарауындағы  қазақ  тілді

серия 
ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ.  2015. №2 
19
ЭхллЕ
5
»л «
23
>лдаЭхлле
5
» л «
23
>лдаЭхлле
5
»л «
23
>лдаЭхлле
5
^
мамандарын  аударма  жасауға  мәжбүрлейді.  «Мынандай  орыс  тіліндегі 
материалды  срочно  қазақшалау  керек»  немесе  «Мына  материалды  мына 
уақытгың інгінде срочно аударып экеліндер!» деп тапсьфма беру жазылмаған 
зандылыққа айналып кеткен.
Кез-келген  қазақ тілді маманның немесе  сабақ беріп жүрген үстаздар 
қауымының  кэсіби  аудармашы  емес  екендігін  былай  қойганда,  жалпы 
аударма жүмысына алыс мамандар екендігі,  ешқандай да аудармашы емес 
екендігі. Өйткені аудармашылық дегеніміз ол -  өз алдына жеке өнер.  Жеке 
кәсіп.  Өмірдің ары қарай терендеп, дамуына жол ашатын өзінше бір әлем.
Аударма деп түпнүсқадан тікелей аудару жүмысьш айтатыны белгілі. Ал 
ауызша аударманың жөні тіптен бөлек.  Бүл жөнінде ғалымдарымыз нақты 
түрде мынандай пікір түйеді: «Ауызша аударма «ілеспе (синхронды), ізбе із 
аударма сияқты ауызша рәсімдеуді қажет ететін, ауызша аударма түрлерінің 
басын біріктіретін үғым. Аударма процесінде түпнүсқа мен оның аудармасы 
ауызша  жасалатындықтан,  аударманың  бүл  түрінде  аудармашы  түпнүсқа 
бөліктерін бірақ рет қабылдап, оны кейіннен салыстьфуға немесе жасалған 
аударманы түзетуге болмайтынын ескертеді»  [1,  41].  Енді салыстыру үшін 
мына мэселеге назар аударып өтудің артықтығы жоқ. Бүл арада аудармашы 
түпнүсқаны  акустикалық  түрде  қабылдап,  соған  орай  да  аударма  жасап 
жатады.  Ауызша  аударманың  ілеспе  аударма  жэне  ізбе  із  аударма  деген 
екі түрі бар.  Ауызша аудармада аудармашы сөйлеп түрған шешеннің сөзін 
кішігірім сегменттерін аударумен шектеледі, сондай-ақ түпнүсқаның басқа 
бөліктерін  қарастьфуға  ықпал  жасайды.  Ал  ілеспе  аудармада  аудармашы 
ауыздан шыққан бір немесе бірнеше ойды аудара алады. Ізбе із аударма мэтін 
тындалып болғаннан кейін жасалатын аударманың түрі. Ізбе -  із аударма екіге 
бөлінеді.  Олар парақтан аудару жэне абзацты-фразалы аударма.
Ал енді көркем мэтінді тэржімалау өнері -  тіпті бөлек шығармашылық 
қүбылыс.  Оның  күрделі табиғатын М.  Әуезовтің  «Абай жолы»  эпопеясын 
аудару барысына зер сала отырып, байқауға болады. Қазақтың үлы жаушысы 
көркем тэржіма мәселесіне  ылғи да жауапкершілікпен  қараған.  Оның  бүл 
қасиетін өз заманындағы қазақстандық орыс жазушысы Николай Иванович 
Ановқа жэне осы жүмыстың басы-қасында жүрген жазушы,  қаламдас інісі 
Зейін Шашкинге жазған хаттарынан жақсы аңғаруға болады. Бүл кісілер осы 
романды тэржімалау жүмыстарына тікелей араласқан.
Енді сөзімізді айқындай түсу үшін Мүхтар Әуезовтің жазған хаттарына 
үңілейік. Бір жолы айтатын ойларын аталған екі кісіге де бір параққа түсіріп 
жолдапты.  Сонда үлы қаламгеріміз былай деген екен:
«Дорогие Николай Иванович и Зеин!
Мне  телеграфировала  Валентина  Николаевна  о  своей  передаче  Вам, 
Николай  Иванович,  всего  подстрочника  от  Смирновой.  Человек  больной 
и  страдающий  душевно  Вера  Васильевна  Смирнова  не  решилась  послать

20 
ISSN  1811-1823.  В ест ник П Г У
ЭхллЕ
5
»л «
23
>лдаЭхлле
5
» л «
23
>лдаЭхлле
5
»л «
23
>лдаЭхлле
5
^
свой перевод даже первых глав, очевидно, они были сделаны у нее вчерне, а 
взяться заново и основательно она не в силах. Я понял ее и отказался теперь 
в целом от всей ее работы, по ее желанию.  Это, пожалуй, в интересе книги 
неплохо, потому, что половина текстаот нее доставила бы немало хлопот и 
потом,  когда Вы закончите свою часть,  больного  да немолодого человека, 
вообще  тяжелого  на  подъем,  ничего  невзыщешь.  Не  плохо  еще  и потому, 
что целая книга вся должна быть в едином по стилю переводе.  Эго легче и 
для Вас, отвечать за все, полностью принадлежащее вашему труду.
А сроки?  Сроки,  за  которые,  как мне  сообщила В.  Н.  -  боитесь Вы,  в 
наших руках.  Прежде  всего,  работа и ее  качество.  Со  сроком -  обернемся, 
как говорится, по нашему усмотрению»  [2,  115].
Хат  откен  гасырдыц  орта  түсында  жазылган.  Ол  кезде  байланыс 
қүралдарынан  сыммен  жүмыс  істейтін  қарапайым  телефон  гана  болган. 
¥ял ы   телефон  болмагандықтан  ол  арқылы  жүзеге  асатын  байланыстыц 
басқа  формалары  да  болмаган.  Жазу  қүралы  ретінде  машинканы  атауга 
болады, бірақ ол да үнемі күнделікті тіршілікті ыңгайга келе бермеген. ¥ л ы  
жазушылардың  өздері бір бірімен қалам арқылы қагазга түскен хаттармен 
байланыс жасауы сондықтан. Бірден бір сенімді қүрал қагаз бен қалам еді.
Соган қарамастан, көркем шыгарма жазатын уақыттарының біраз бөлігін 
М. Әуезовтің жай хат жазуга арнауы, сөйтіп «Абай жолының» орысшалануга 
тиісті аудармасының жагдайын бүге-шігесіне дейін талдап отыруы ол кісінің 
бүл мәселеге қандай жауапкершілікпен қарагандыгын көрсетсе керек.
Ол осы хатында  Смирнова деген аудармашының аудармай,  жүмысты 
тоқтатып  қойганын  дүрысқа  санапты.  Өйткені  ол  кісінің  мүндай  күрделі 
жүмысқа  шамасы  келмейтінін  айқын  сезінген  екен.  Жазушы  жогарыда 
айтылган  біраз  ақылымен  шектеліп  қалмайды,  алдыңгы  ойын  одан  арман 
дамыта  түсіп,  тагы  да  мынандай  мэселелерге  тоқталады.  Бүл  арада  тек 
аударманың  тікелей  өзіне  қатысты  гана  емес,  сол  жүмысты  іске  асыру 
барысындагы түрмыстық жагдаяттарга да назар аударып өтеді:
«Вот  по  возвращении  из  Кисловодска  в  Москву  я  договорюсь  со 
«Знаменем»,  чтобы  они  планировали  печатание  на  летние  месяцы,  если 
Вы считаете,  что работа  затянется до  мая.  Также я передам и  московским 
издательствам «Советскому писателю» и «Гослиту», которые будут печатать 
(первое  после  его  журнальной  публикации,  а  второе  -   к декаде  в  составе 
четырех книг).
А вы с Зеином поработайте, начиная с первой главы, войдите в суть -  в 
природу и атмосферу книги, и дальше перспектива прояснится лучше и легче, 
тогда-то  и  определите  точнее,  когда  приблизительно  сможете  закончить 
весь перевод.
Одно  только  хочу  напомнить  вам  обоим  -   в  1957  году,  28  сентября 
мне  исполнится  60  лет  -   и  конечно  желательно  было  бы,  чтобы  «Знамя»

серия 
ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ.  2015. №2 
21
ЭхллЕ
5
» л «
23
>лдаЭхлле
5
»л «
23
>лдаЭхлле
5
» л «
23
>лдаЭхлле
5
^
хоть  начало  бы публиковать  в сентябре.  А ведь  по  получении романа они 
будут  еще  какое-то  время  «дуть»  на  него.  У  них  обычно  читают  многие 
члены редколлегии  такие  материалы,  как роман.  Например,  при  издании, 
вернее печатании первой книги «Путь Абая» из членов редколлегии кроме 
Кожев-никова,  Скорино,  Макарова  еще  читали  Н.  С.  Тихонов,  Сафронов, 
Леонтьев,  читали  критики,  сотрудники  отдела  прозы  и  т.д.  Вот  почему 
желательно  представить  им  рукопись  пораньше,  они  будут  говорить  и  о 
переводе  особенно  потому,  что  переводчик  новый  для  них  автор.  Но  это 
последнее  обстоятельство  будем  одолевать,  я  думаю,  без  труда,  т.к.  из 
людей, приглашаемых из Москвы по декаде, за зиму, будем иметь надежного 
редактора»  [2,  116].
Хаттың бүл бөлігінде  аударма жасауга кететін уақыт, үлгіріп бітіруге 
тиісті  мерзім,  журналга  басар  алдында  кімдердің  оқитындыгы,  журнал 
редакциясының  алқа  қүрамындагы  жауапты  адамдардың  есімдері  аталып 
өтеді.  Демек жазушы шыгарманың тиісті  бөлігі аударылып болган  күннің 
өзінде де оны жариялау барысындагы технологияга да тоқталып өтеді.
Бүл арада Әуезовтің өзі ісіне өте сергек қарайтындыгын жэне адамдар 
арасындагы  қарым-қатынастың  да  белгілі  бір  дәрежеде  рөл  атқаратынын 
аңгарамыз. Жазушы бүл айтылгандармен қанагаттанып қалмайды, аудармага 
қатысты ойын одан арман былай деп өрбіте түседі:
«Самое  главное  -   это  качество  перевода  -   вот  что  я  хочу  особо  и 
многократно подчеркнуть во всех своих обращениях к вам.
Я  просил  Зеина,  чтобы  он  не  удовлетворялся  подстрочником.  Пусть 
помнит, что подстрочник как косноязычный посредник между оригиналом и 
иноязычным литерат. переводчиком подобен только толмачу старых времен.
Он  только  доносит,  в  лучшем  случае  еще,  смысл  прямой,  только 
понятийный  -   одинарный.  А  художественный  прозаический  текст  то 
же,  что  и  поэтический,  имеет  много  дополнительных  свойств  -   оттенки, 
нюансы, обертоны вызывающие, кроме прямого, первичного представления 
логического порядка, еще и побочные ассоциации. Вот с этими обертонами 
и оживает все сокровенное в тексте. Ради выявления этих-то именно качеств 
и надо бороться средствами великого, выразительного русского языка.
Оттенки, оттенки и все дорогие краски текста»  [2,  116].
Хаттың  бүл  бөлігінде  автордыц  аударма  жасау  технологиясына, 
ягни,  шыгармашылық  мэселелерге  тереңдеп  ене  түскенін  байқаймыз. 
Аудармашыларга  қатысты  түрмыстық-әлеуметтік  жагдаяттардың  дүрыс 
болуын бір пысықтап алганнан кейін енді тікелей аударма жүмысының өзін 
талқылауга кірісуі де орынды,  қай жагынан да қисынды.
Осы  арада  көркем  шыгармага  жолма  жол  аударма  жасаушының 
да  бейнесі  көлденеңдеп  өтеді.  Өйткені  орыс  тілінің  қазақша  білмейтін 
майталманына  қазақш а  сөздерді  сол  алгашқы  қалпында,  түпнүсқага

22 
ISSN  1811-1823.  В ест ник П Г У
ЭхллЕ
5
»л «
23
>лдаЭхлле
5
» л «
23
>лдаЭхлле
5
»л «
23
>лдаЭхлле
5
^
жақындатып жеткізіп беретін жолма жол аудармашының рөліне мэн бермесе 
болмайды.
Жер  шарындағы  алуан  түрлі  халықтардың  сеніміне,  тілі  мен  дініне, 
табиғи  ортасы  мен  шаруашылық  қалпына  сәйкес  рухани  дүниетанымы 
қалыптасатыны  мэлім.  Халықаралық  байланыстар  саласындағы  маңызды 
мәслелердің бірі -  элем халықтарының мындаған жылдар бойы жинақталған 
бай  рухани  қазынасын  адамзаттың  ортақ  кәдесіне  жаратып,  игілігіне 
айналдыру, сөйтіп, ғылыми танымының көкжиегін кеңейтіп, дамудың соны 
сатысына көтерілу.  «Абай жолы»  романын тэржімалау  жүмысы да  сондай 
ілгерілеу жүмыстарының бірі ретінде руханият тарихында өз орнын тапты.
Бір тілдегі ақпараттық деректі екіншісіне түпнүсқаның маңызын, рухын 
сақтап дәлме-дәл көшірудің амалдары мен тәсілдерін үйрену жер бетіндегі 
мемлекеттердің өсіп-өркендеу жолында кездесетін дағдыға айналған ортақ 
тәжірибе.  Бүгінгі  таңда  қандайда  бір  үлт  өзге  халықтардан,  дүниежүзілік 
өркениет бағдарынан оқшау  өмір  сүруі мүмкін емес,  егер  ондайды мақсат 
еткен ел болып жатса, ол сөзсіз дағдарысқа үшырайды. Белгілі бір этнос өз 
алдына үлт болып өмір сүруі үшін бэрібір өзге үлттардың тілдік дамуымен 
байланыста болуы шарт.
«Абай жолының» орысша аудармасы сол байланыстың аса ірі үлгісі ғой. 
Аударма деген үғымды жалпылама түсіне отырып, оның аударма жүмыстары 
барысында жекелеген салалық ерекшеліктеріне де (ауызша аударма, жазбаша 
аударма, еркін баяндау, эңгіме ету жэне т.т.) көңіл бөлу, олардың әрқайсысын 
жіктей қарау керек екендігі түсінікті.
Ал  бүгінгі  таңдағы   тэржіманы ң  рөлі  «Абай  жолын»  аударатын 
кездегіден де күшейіп түр.  Себебі халықаралық урбанизация үрдісі дендеп 
енген  сайын  аударманың  қолданылмайтын  саласы  жоқ  деуге  болады. 
Компьютер мен ғаламтор жаңалықтарын, түрлі агенттіктердің хабарларын, 
газет-журнал  материалдарын,  техника  мен  ғылым  мағлүматтарын  қалың 
бүқараға  жеткізу  жолындағы  аударманың  атқаратын  рөлі  ерекше.  Әр 
оқьфманға ең қажетті деген ақпараты жеткізу үшін аударманың рөлі тіптен 
күшейе түсетіні белгілі.  Сонымен бірге ол ел мен елді, тіпті бір ел ішіндегі 
түрлі үлттар мен үлыстарды жақындастьфып, ынтымақтастыққа жетелейтін 
күш қуат та аудармада. Кейде аударма өнеріне жеңіл желпі қарау көріністері 
бүгінгі таңда жиі кездесіп жатады.
Бүл енді негізгі тақьфыптың фонында айтылып жатқан жекелеген ойлар, 
проблема болғандықтан, еріксіз ілгерлей сөйлеуге тура келіп түр. Енді негізгі 
тақьфыбымызға қайта оралайық. Аталған хатында М. Әуезовтің өзінің эрбір 
жазған  сөзін  қастерлей  алатындығын  байқамау,  осы  мәселеге  жете  көңіл 
бөлгендігін байқамау мүмкін емес.
«Абай жолының» алғашқы көркем аудармаларының бірін орыстың сол 
замандағы  көрнекті  жазушысы Леонид  Соболев  жасағаны  мэлім.  Ал  енді

серия 
ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ.  2015. №2 
23
ЭхллЕ
5
» л «
23
>лдаЭхлле
5
»л «
23
>лдаЭхлле
5
» л «
23
>лдаЭхлле
5
^
М. Эуезов пен JI.  Соболев тэрізді жазу өнерінің үлы түлгалары арасындағы 
шығармашылық  қарым-қатынас  жайында  эрі  екеуі  бірігіп  жазған  «Абай» 
драмасы  турасында  әдебиет  сыншысы  3.  С.  Кедрина  өз  пікірін  былай 
білдіреді:
«В творческой дружбе М.  О.  Ауезова с JI.  Соболевым осуществлялось 
взаимодействие двух национальных культур, двух в равной степени зрелых 
художественных  индивидуальностей,  несущих  две  различные  традиции. 
Главное,  чем  обмениваются,  что  дают  они  друг-другу  -   это  большой 
эпический образ героя, учителя, с каким приходит в эту драму М. Ауезов и 
методика психологической разработки подобного  образа,  какую приносит 
JI.  Соболев»  [3, 248].
Сөйтіп  Кедрина  М.  Эуезов  пен  JI.  Соболевтің  арасында  аударма 
нәтижесінде  туындаган  шыгармашылық  байланыстың  тиянақтылыгын 
мойындай  отырып,  екі  халықтың  арасы ндагы   мэдени  байланыстыц 
ныгаюына  алып келгендігін айтады.  Орыс  сыншысының бүл пікірін қазақ 
эдебиеттанушылары  да,  аудармашыларьща  одан  арман  тиянақтай  түседі. 
Соның бір айқын мысалы С.  Талжановтың төмендегі сөздері:
«Мүхтар Әуезовтің «Абай жолы» романын, оның бірінші, екінші томын 
аударган да -  сол Соболев. Қазақ эпосын орыс жүртшылыгына таныстьфып, 
таратқан да -  Соболев»  [4,  171].
Бір  сөзбен  айтқанда,  М.  Әуезов  өзінің  басты  кітабы  «Абай  жолы» 
романын  орысшага  тэржімалау  жүмысына  ерекше  мэн  берген  жэне  ол 
тэржіманың  мүмкіндігінше  сапалы  шыгуын  қатты  қадагалап  отырган. 
Соның арқасында да бүл роман орыс тілі арқылы басқа халықтарга да тарап, 
дүниежүзінің оқырмандарына да жол тартты.  Тек М.  Әуезовтің гана емес, 
қазақ халқының да атын шартарапқа таратты. Көркем аударма дүрыс жасалган 
уақытта оның эстетиткалық қуатының қаншалықты пэрменді екендігін осы 
аударманың мысалынан-ақ байқауга болады.
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1 Жүмабскч)ііа, А., Жабағиева, Г.  Жазбаша жэне  ауызша аударманың 
ерекшеліктері  /  Аударматану  Алматы  :  Тіл  оқу  -  әдістемелік  орталыгы, 
2 0 0 8 .-3 2 8  б.
2  Неизвестное  в наследии Мухтара  Ауэзова.  -  Алматы:  Издательский 
дом «Библиотека Олжаса», 2013. -  400 с.
3  Кедрина, 3.  С.  Творческий подвиг. Дружба народов.  -  № 4. -   1964.
4  Талжанов,  С.  Томдық  шыгармалар  жинагы.  Астана  :  Ер-Дэулет, 
2 0 0 7 .-3 6 8  б.

24
 
ISSN 1811-1823. Вестник ПГУ
Э хлл Е 5 »л «2 3> л да Э хл л е5 »л «2 3> л д аЭ хл л е5 »л « 23> л д аЭ хлл е5 ^
Материал  13.04.15 баспаға түсті.
А.  Н. Ацыш
О 
художественном  стиле  М.  Ауэзова  при  переводе  романа-эпопеи 
«Путь Абая»
Казахский национальный педагогический университет
имени Абая, Алматы.
Материал поступил в редакцию  13.04.15.
A. Akvsh
Mukhtar Auezov’s exquisiteness during translation of epic novel «Path 
of Abay» into Russian language
Abay Kazakh National Pedagogical University, Almaty.
Material received on  13.04.15.
В  статье  говорится  об  искусстве  перевода  как  об  одной  из 
явлений  творческой  деятельности.  Его  сложную  природу можно 
заметить ,  наблюдая за переводом эпопеи М. Ауэзова «Путь Абая». 
Великий казахский писатель всегда с ответственностью подходил к 
проблеме художественного перевода. Несомненно, в статье говорится 
о том, что писатель уделил особое внимание переводу на русский язык 
своего  главного  художественного  труда,  вершины  его  творчества 
романа-эпопеи  «Путь  Абая»  Благодаря  русском у  язы ку роман 
был распространен  среди  других  народов  и  читателям  всего  мира 
прославил казахский  народ.  В случае  правильного художественного 
перевода  можно  заметить,  что  он  имеет  мощное  эстетическое 
воздействие на  читателя.
In  this  article  the fa c t  o f  belles-letters  translation  as  a  creative 
phenomenon  was  analyzed widely.  During  the  analyze  o f  «Abay zholy» 
(Path  o f Abay)  epic  translation  we  can  notice  the  complicated  nature 
o f  this phenomenon.  Kazakh’s  great  writer  always  translated  being  in 
huge responsibility fo r  it.  «Abay zholy»  (Path o f  Abay) was his main and 
best written  epic novel and he paid great attention to  its translation  into 
Russian language.  This novel was introduced into other nations in Russian 
translation  version  and with  the help o f this phenomenon Kazakhs were 
widely known by other nations.  Writer translated this epic novel in a high 
degree saving all aesthetics power o f  belles-letters.

серия 
ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ.  2015. №2 
25
UDC  8 1 '4 2 :8 1 '2 7 6 .6
О . 
К. Andryuchshenko
Cand.of Pliil.Sc.,  Assistant Professor,  Department  of the  Russian language  and 
Literature, Pavlodar State Pedagogical Institute, Pavlodar
«MEDIATEXTS» AND «MEDIADISCOURSE»: 
RELATIONSHIP OF TERMS
The  article  considers  the  important  concept  o f  m ediatext  and 
mediadiscourse fo r   the  modern  medialinguistics.  The  author  analyzes 
the  different  points  o f  view  on  these  concepts,  their  attributes  and 
characteristics.  The views on the concept o f discourse in the domestic and 
foreign linguistics are highlighted.
Keywords: mediatext, discourse, linguistics, concept, communication, 
mass Media.
These  days,  due  to  the  rapid  development  of mass  media,  the  scope  of 
speech use is  steadily growing in the field of mass communication.  The texts of 
mass media in today’s world are one of the most common forms of existence of 
the language,  so the interest of linguists to the language in the media is  steadily 
increasing,  and the  study  of the  concepts  of mass  media field is  at this point  in 
time the actual task of linguistics.
The  current trend of integrated  study  of language  in its  many  associations 
and  functions  has  formed  a  basis  for  a  series  of  interdisciplinary  scientific 
directions (sociolinguistics, psycholinguistics, cultural linguistics, etlmolinguistics, 
etlmopsycholinguistics,  legal  linguistics  etc.),  among  which  medialinguistics 
can be  identified.  The  study  of the  media  language  functioning  is  a  subject  of 
medialinguistics  -   a  new  direction  in  linguistics,  which  developed  at  the  turn 
of the  XX-XXI  centuries  on foundations  provided by A.  Bell,  A.  N.  Vasilieva, 
V. G. Kostomarov, В. V. Krivenko, M. Montgomery, G. Ya.  Solganik, N. Feyerklaf 
and others in their respective studies. In Kazakhstan linguistics this issue has been 
thoroughly  studied by G. P. Baigarina  [3; 4].
The  term  “medialinguistics”  was  for  the  first  time  used  in  the  Russian 
academic  science in 2000 in the paper by T.  G.  Dobrosklonskaya “The  study of 
media  texts”.  At  the  present  time  medialinguistics  is  an independent  scientific 
direction with its discipline-forming components:  methodology, theory,  internal 
structure, terminological system [8, p.  35].
The main theoretical components of medialinguistics are concepts of “mass 
media text”  (or “media text”) and “media discourse”.

26 
ISSN 1811-1823. Вестник ПГУ
ЭхллЕ
5
»л «
23
>лдаЭхлле
5
» л «
23
>лдаЭхлле
5
»л «
23
>лдаЭхлле
5
^
In the linguistic encyclopaedia the text is defined as “sequence of sign-oriented 
units united by semantic relationship, the basic properties of which are coherence 
and integrity”  [14,  p.  507].  N.  S.  Valgin emphasizes that the  text  is the  highest 
level unit, «because it has the quality of semantic completeness as a whole literary 
work,  i.e.  complete informational and structural whole”  [5, p.  5].  Agreeing with 
the  statement,  G.Y.  Solganik provides  the  following  definition of this  concept: 
“the  text  is  a  complex,  hierarchically  organized  structure,  which  is  a  product 
of speech,  characterized by  integrity,  coherence  and completeness”  [16,  p.  15].
I. R. Galperin defines the text as a result of speech production process characterized 
by completeness, objectified in the form of a written document, literary-processed 
according  to  the  type  of the  document,  a  work  consisting  of the  name  (title) 
and  a  number  of special  units  (super-phrasal  unities),  united by  various  types 
of lexical,  grammatical,  logical,  stylistic  interrelations  having  a  specific  focus 
and pragmatic  goal”  [6,  p. 18].  Thus,  in certain texts,  as  a  set of symbolic units, 
key categories are  semantic coherence and completeness.  The concept of text in 
the  area  of communication  does  not  match the  traditional  linguistic  definition 
as mass media text goes beyond the verbal  sign system.  From the point of view 
of medialinguistics  the  text  is  considered  not  only  as  a  linguistic  phenomenon, 
but also as a cultural phenomenon.  The  study of the text from the perspective of 
culture defines  it as “a  source of information on spiritual impulses and material 
sphere of human activity” [11,p. 78]. Alan Bell writes: “The definition of a media 
text goes beyond the traditional view of the text as a sequence of words printed 
or written on paper. The concept of media text is much broader:  it includes voice 
quality, music and sound effects, visual images ...“  [Cit. by  8, p. 40].  Indeed, the 
text unfolds on television not only verbally, but also at the visual and musical level; 
radio  text  combines verbal  text  and  audio  effects;  text  of the  press  necessarily 
contain, in addition to verbal means, a component of graphic design. Researchers 
of the  media text  (R.  S.  Gilyarevsky,  T.  G.  Dobrosklonskaya, Y.  N.  Zassoursky, 
V.  G.  Kostomarov,  I.  R  Lysakova,  E.  I.  Pronin,  E.  E.  Pronin,  I.  V.  Rogozina, 
V V Slavkin G. Ya. Solganik, N. V. Chicherina and others), each in their own field 
of study  of mass communication,  find specific  shades of the  meaning in the the 
concept of the media text. T.G. Dobrosklonskaya believes media text to be a broad 
multi-level phenomenon, the concept of which contains an organic combination 
of verbal  units  and  media  series  [8].  Y.  N.  Zassoursky  defines  mediatext  as  “a 
new communication product”  [10, p. 6], which can be used in a variety of media 
areas: newspaper, radio, television, Internet, mobile communications. The aim of 
creating media texts, in researchers’ opinion, is social regulation. The media text, 
as  defined by  I.  V.  Rogozin,  is  a verbal  speech product  created for the  purpose 
of mediated communication in the field of mass media and is characterized by a 
pronounced pragmatic  orientation,  the  main goal of which is  social regulation” 
[Cit. by:  15,  72].  G. Y.  Solganik stresses that the characteristic feature of media

серия 
ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ.  2015. №2 
27
ЭхллЕ
5
» л «
23
>лдаЭхлле
5
» л «
23
>лдаЭхлле
5
»л «
23
>лдаЭхлле
5
^
text is a special type of author, as in the media there is a match of speech producing 
person and its subject  [15, p.  15].
The  most  im portant  characteristic  o f  the  m odern  text  media,  which 
distinguishes it from the  general text,  is a multidimensionality  (described in the 
works of various authors by such terms as diversity, polyphony, heterogeneity or 
integrity) which should be understood to mean the combination of heterogeneous 
verbal, visual,  auditive,  audiovisual or other components  in the  single  semantic 
space of the text  [16].  One more distinctive characteristic of media texts is their 
language specificity, which is determined primarily by addressing mass audience 
[16, p.  7-15].
Another theoretical component of medialinguistics is the concept of media 
discourse that is derived from the concept of “discourse”. The problem of studying 
the discourse was focused on by many domestic and foreign researchers in their 
works,  among  which  are:  О.  V.  Aleksandrova,  N.  D.  Arutiunova,  R.  Barthes, 
T. A.  van Dake,  M. Ya.  Dymarsky,  V.  I.  Karasik,  P.  Serio,  V.  E.  Chemyavskaya 
and  others.  Although  historically  the  discourse  theory  originates  from  ancient 
treatises  on rhetoric  and poetics that were written thousand years  ago,  the term 
“discourse”  was  introduced  into  scientific  linguistic  usage  only  in  the  middle 
o f the  XX  century  by  scientists  E.  Benveniste  and  Z.  Harris,  independently 
[2, p.  19]. Originally, in French linguistics the discourse meant speech in general, 
being synonymous to the term “text”; that is  concepts described by these terms 
were considered as identical concepts  [7, p.  51].
Overtime, due to the development of communication theory, sociolinguistics, 
psycholinguistics,  the  content  of these  concepts  gradually  acquired  various 
meanings.  The  first  linguist  to  have  distinguished between the  concept  of text 
and discourse was T. A. van Dake  in his  “Strategies for understanding coherent 
text” (1988). The main difference between the concepts of “discourse” and “text” 
is  that the text  is  treated as  a  static phenomenon,  and discourse  -  as  a  dynamic 
phenomenon.  E.  S.  Kubryakova  and  О.  V.  Aleksandrov  make  the  following 
conclusions about the relationship between the concepts of “text” and “discourse”: 
“The  discourse  should be  understood to  mean the  cognitive  process  associated 
with the  actual speech production,  speech product creation, while the text is the 
result  of the  process  of speech activity  in a  certain complete  (and fixed)  form” 
[13, p.  19-20].
While  spontaneity  should  be  considered  as  a  distinctive  feature  of the 
discourse,  the  text  is  a  harmonized  phenomenon,  canonical  in  the  form  of 
presentation.  It should be emphasized also that the discourse is always aimed at 
provoking a reaction of the interlocutor, while the text is a closed communicative 
system; the discourse focuses on the live audience,  and the text is targeted at an 
abstract  audience,  the  discourse  is  limited  in time,  while  the  length of the  text 
depends on the intention of the author. Another important difference between the

28 
ISSN 1811-1823. Вестник ПГУ
ЭхллЕ
5
»л «
23
>лдаЭхлле
5
» л «
23
>лдаЭхлле
5
»л «
23
>лдаЭхлле
5
^
text and discourse,  in researchers’  opinion,  is unlimitedness  of the  discourse  in 
terms of the  choice of verbal and nonverbal means in comparison with the text. 
E.S. Kubryakova notes that although the discourse and text are considered by some 
linguists as mutually exclusive, they are interrelated by “genetic relationship” : as 
any text is preceded by a discourse, no text without discursive activity can exist. 
Thus,  the  concepts  of text  and  discourse  are  not  opposed to  each other -  their 
relationship is characterized by causality: the text is the result of the discourse [13]. 
Observations by  researchers  argue that,  along with the  opposite  characteristics, 
these two concepts have  some common properties. For example, T.A. van Dake 
points  out that  the  author and the  reader are  “users”  of the  text  and  discourse, 
although not always in direct contact with each other [7].
In the framework of linguistic science there are many  interpretations of the 
definition of the discourse, among which are the following:
1)  Every  coherent  text  that  does  not  lose  touch with  real  life,  i.e.,  text  in 
event-related aspect (N. D. Arutyunova);
2) The speech product in the entirety of expression: verbal and non-verbal, 
paralinguistic  with the  account  of extralinguistic  factors  -   social,  cultural  and 
psychological, essential for a successful speech interaction (Y. N. Karaulov);
3) “language in the language” presented in the form of special social reality 
(S.  Stepanov);
4) a series of statements, united by the communication theme and situations 
where  speech  acts  are  realized,  a  coherent  text  “executed”  in  the  speech 
(V. P. Konetskaya);
5)  specific  communicative  events  registered  in  written  texts  and  spoken 
language,  carried  out  in  a  certain  cognitive  and  communicative  typologically 
conditioned space (V. E.  Chernyavskaja);
6)  com m unicative  situation,  including  aw areness  o f  com m unicants 
(communication partners)  and  text  developed  in the  course  of communication 
(A.A. Kibrik);
7) verbalized verbal and cognitive activity, understood as a combination of 
process  and outcome,  and having its  own linguistic  and extralinguistic features 
(V. V. Red);
8) A complex communicative phenomenon which in addition to text features 
extralinguistic  factors  including:  knowledge  of the  world,  opinions,  attitudes 
and goals of the recipient necessary for understanding the text (T. A.  van Dake) 
[1, p.  87-91]  and others.
The  most  widely  spread  definition  is  that  by  N.  D.  Arutunova  in the  Big 
Encyclopedic Dictionary:  “The discourse (translated from French “Discours” as 
“Speech”) is a coherent text, coupled with extralinguistic, pragmatic, sociocultural, 
psychological and other factors, text in the conceptual aspect;  speech considered 
as a meaningful social action, as a component involved in the interaction of people

серия ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ.  2015. №2 
29
ЭхллЕ
5
»л «
23
>лдаЭхлле
5
» л «
23
>лдаЭхлле
5
»л «
23
>лдаЭхлле
5
^
and their mechanisms  of consciousness  (cognitive  processes).  The  discourse  is 
“speech immersed in life”  [14, p.  136-137].
Researchers identify various types of discourses. First of all, there are oral and 
written discourses with the account of the form of existence of this communicative 
phenomenon.  V.  I.  Karasik  identifies  two  specific  types  of discourse:  personal 
(personality-centered) and institutional (status-oriented) discourse. In the personal 
discourse the  speaking subject acts  as  a person with his/her rich inner world,  in 
the institutional - as a representative of a particular social group  [11].
The  concept  of “Media  discourse”  is  derived from the  general  concept  of 
the discourse.
“Media  discourse”  is  a  combination  of processes  and  products  of  speech 
activity  in the field of mass  communication with all the  richness  and complexify 
of interactions  thereof’  [8,  p.  152].  Discrete  units  of media  discourse  that  share 
information streams into separate fragments are media texts, and that is the reason 
why the study of media discourse without analyzing the concept of “media text” is 
impossible. Differences between media texts and media discourse can be traced using 
a communication model, which is a key  concept in the theory  of communication 
and helps  to  present the  process  of human communication in the  most complete 
structured way.  The universal variant of the communicative model consists of the 
following  components  of communication:  message  sender,  message  recipient, 
channel, feedback, message itself, processes of encoding and decoding of messages, 
and  communicate  situation  or  context.  Defining  the  text,  media  text  and  media 
discourse on the basis of this model, T.  G. Dobrosklonskaya points out that the text 
is a message, and media text is a message plus a channel, while the media discourse 
is a message in conjunction with all other components of communication [8].
Currently, there are two approaches to definition of types of media discourse 
in linguistics. According to the first approach, the basis for identification of types 
of discourse  is  functioning in various  areas  of human activity,  such as  science, 
education politics, mass media; media discourse in this case is defined as a specific 
type of verbal and cognitive activity, which is characteristic only for the field of 
mass  media,  and,  accordingly,  media  discourse,  political,  religious,  scientific, 
and other types of discourse are identified.  The second approach lies in that any 
kind of discourse realized in the field of mass communication is considered as the 
media discourse. From this point of view researchers identify political, religious 
and other types of media discourse  [12, p.  13-21].
Media discourse is characterized by special features. M. R. Zheltukhina has 
identified the following main features of the media discourse:
1.  group-based correlation (the sender shares the views of the group);
2. publicity (openness, focus on mass recipient);
3.  dissonance orientation (creating controversy followed by discussion);
4. dramatization and mass orientation (affecting several groups [9, pp. 27-40].

30 
ISSN  1811-1823.  В ест ник П Г У
ЭхллЕ
5
»л «
23
>лдаЭхлле
5
» л «
23
>лдаЭхлле
5
»л «
23
>лдаЭхлле
5
^
Based on the foregoing, we can make the following conclusions: the concept 
of “media text”  and “media  discourse”  are  the  main theoretical  components  of 
medialinguistics;  the  media  text  is  a  kind  of text,  designed  for  mass  audience 
which is characterized by a combination of verbal and media units and a special 
type  of  author,  and  features  an  expressed  pragmatic  orientation;  the  media 
discourse  is  a  coherent  text  in  conjunction  with  extralinguistic,  pragmatic, 
sociocultural, psychological and other factors; on the basis of the components of 
the communication model, the text is a message, the media text is a message plus 
a channel, while the media discourse is a message in conjunction with all the other 
components of communication.
LIST OF REFERENCES
1  A n d ron k in a,  N.  M.  P o n jatie  «diskurs»   v  m ezh d isc ip lin arn y h  
issledovanijah i ego soderzhanie v metodike prepodavanija inostrannyhjazykov / 
N. M. Andronkina // Mir nauki, kul’tury, obrazovanija. -  2008. -  № 3. -  P. 87-91.
Arutjunova, N. D. Diskurs / N. D.  Arutjunova // Jazykoznanie.  Bol’shoj 
jenciklopedicheskij  slovar’  /  [gl.  red.  V.  N.  Jarceva];  2-e  izd.  -   M.  :  Bol’shaja 
Rossijskaja jenciklopedija,  1998. -  P.  136-137.
3  Bajgarina,  G.  P.  Smyslovaja  neopredelennost’  как  sposob  podachi 
infonnacii v medijnom diskurse // Aktual’nye problemy izuchenija i prepodavanija 
russkogo jazyka  i  russkoj  literatury  XX  veka  v  mul’tikurtum oj  srede,  mesto 
izdanija Moskva. -  P.  25-31.
4  B ajgarina,  G.  P.  Sovremennyj  medijnyj  diskurs:  m etajazykovoe 
kommentirovanie  //  Vestnik  Karagandinskogo  universiteta.  Serija:  Filologija, 
№ 4 . - P .  137-143.
5 Valgina, N. S. Teorija teksta / N. S. Valgina. M .«Logos». -  2003. -  234 p.
6  Gal’perin,  I.  R.  Tekst  как  ob#ekt  lingvisticheskogo  issledovanija  / 
I. R.  Gal’perin. -  M.  : KomKniga, 2007. -   144 p.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет