Свидетельство


бет11/31
Дата15.03.2017
өлшемі
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   31

89

Тақьфыпша:  Украина дагдарысы ж әне О рт алыцАзиядагы цауіпсіздік: 
американдыц саратиылардың көзцарасы (ЖА.  -   11.03.2014).
• 
Тақьфыпат біршама нақты ақпарат бергенмен, тақьф ыпш а оны қайта 
ш ытьфман ете түседі:
Айдар:  Экономика
Тақьфыпат:  «Қыркүйекке дейін Қазацстанда жанармай таусылады»
Т ақьф ы пш а:  А л   цы т ай  «цой  беріп,  т ай  сүрауы »  м ү м кін   (Ж А.  -  
22.08.2013).
Т ақьф ы пш а  көп  ж ағдайда  оқырманға  мәселенің  м эн-ж айы   туралы  
бірш ама  ауқымды  ақпарат  береді,  алайда  ол  бүл  мақаланың  тақьф ы пат 
кешеніндегі соңғы саты болмай, оның соңынан лид ілесетін болса, тілш інің 
тақьфыпш аны да өз ыңғайына қарай қолдану мүмкіндігі бар.
Публицистикалық мақаладағы алғашқы, әдетте бірнеше сөйлемнен ғана 
күралатын. шағын абзац лид деп аталады. Онда мақалада айтылатын оқиғаның 
түпнегізі баяндалып, кім, қайда, қашан деген сүрақтардың жауабы беріледі. 
Тілшілер тарапынан тақьфыпат кешенінің бүл қүрылымдық элементі жайлы 
пікірлер эртүрлі:  бірі оны оқьфманға мағлүматты ықшам түрде жеткізудегі 
тап тьф м ас  қүрал  д есе,  екін ш ілері  б үтін  бір  м ақаладағы   ойды   екі-үш  
сөйлеммен жеткізу  ақпараттың  сәнін кетірумен  қоса,  оқьфманның мэтінді 
түгелдей  оқуға  деген  негізді  қүртатындығын  айта  отырып,  көп  жағдайда 
өз мақалаларында  аталмыш қүрылымды қолданбайды.  Қалай  болғанда да, 
оқьфманның  мерзімді  басылым  беттерінде  өзіне  қажетті  ақпаратты  іздеп 
табуда  тақьфыпат  кешенінің  бір  бөлшегі  ретіндегі  лидтің  қызметін  жоққа 
шығаруға болмайды:
1) Айдар: Аламан
Тақьфыпат: А лы пт ар аламаны
Тақьфыпша: Дархан тагы да дара шыцты
Лид:  «Облыс орталыгындагы «Автомобилист» спорт кеиіенінде т^азақ 
күресіненреспубликалыц «Қазацстан барысы» турнирінің «Алтын белбеу» 
айм ацт ы ц  кезеңі  отті.  А п а й т о с  алы пт арды ц  алам аны нда  П авлодар 
цаласыныц намысын  цоргаган Дархан Ж оламанов топ жарды.  Осылайиіа, 
ол  екінші  ж ыл  цатарынан  облыстыц  үздік  балуаны  атанып,  үзеңгілесі 
Б ат ы рхан  Ж ү н ісо вп ен   бірге  р есп уб л и к а лы ц   т урнирде  оцір  нам ы сы н 
цорзайтын  болды»  (СС.  -29.04.2014).
2) Айдар: М еж елер мен міндеттер
Тақьфыпат:  Бүл -  Қазацстан  бастамасыныц мойындалуы
Т ақы ры пш а:  Е л ім із  ІІр а н н ы ц   я д р о лы ц   б агд арлам асы   ж о н ін д егі 
келіссоздердің кезекті раундын Алм ат ы да откізу иіеиіімін цолдайды
Лид:  «Қазацстан  Республикасы  Президентінің  ж анындагы  Ж аітай 
ц ы ры п-ж ою   ц аруы н  т а р а т п а у   ж о н ін д е гі  к о м и сси я н ы ц   т о р а га сы , 
«Н азарбаев  о р т а лы гы »  м ем лекет т ік  м екем есініц  директ оры   Қ анат
90
 
ISSN 1811-1823. Вестник ПГУ

Саудабаев Trendж ацалъщ пар агенттігіне алдагы 26 ацпанда Қазацстанда 
(Алматы  ц.)  өтетіи  Тенрстныц  үлттыц ядролыц  багдарламасы  бойытиа 
ІІранны ц  «алтылытуіен»  келіссөздеріне  байланысты  түсініктеме  берді» 
(Е Қ .-1 2 .0 2 .1 3 ).
Кейде тілшілер мақала атауынан соң тақырыпшаны келтірмей-ақ, лидты 
үсынып жататын кездер де сирек емес.  Бүл.  әдетте, тақьфыпаттың біршама 
толық ақпаратты болуымен байланысты:
Айдар: Аиіылмаган аралдар
Тақьфыпат:  «Қ аж ы лы цт абы с көзіне айналмасын!»
Тақьфыпша:  -
Лид:  «Қ азацст ан  м үсы лм андары   діни  басцарм асы ны ц  төрагасы, 
Б ас  м үф т и  Ерж ан  цаж ы  М алгаж ы үлы   Қ аж ы лар  цауы мдаст ы гы ны ц 
өкілдерін ж эне цажылыц компания басшыларын үлы сапарды табыс көзіне 
айналдырмауза  шацырды»  (ЕҚ. -  29.01.2014).
Көріп  отырганымыздай,  тақырыпат  кешені  неше  сатыдан  түрса  да, 
ондағы   басты   белгі  -   ақпаратты ң  ж оғары дан  төм ен  қарай  үлғая  түсуі. 
М үны  ш етелдік  публицистикада  «тақырыпат  кешеніндегі  пирамида»  деп 
атайды.  Осылайша,  публицистикадағы  тақырыпат  кешені  оқырман  үш ін 
газет беттерінен қажетті мағлүматты сатылап, дэл табуға,  ал тілшілер үш ін 
тақьфыпаттың басты қызметі -  ақпараттылықты адресат қызығушылығын 
оятып, мақаланың толық мэтінін оқуға итермелейтін көркемдік бейнелілікпен 
үш тастыра білуде таптырмас қүрал болып табылады.
ӘДЕБИЕТТЕР  ТІЗІМІ
1
 
Garst, 
R  
Е. and Bernstein, Т. М. Headlines and Deadlines. -  U S A

New 
York,  Columbia University Press,  1961.  -  37 p.
2 Р еф ер о в ск ая, E. А. Лингвистические исследования структуры текста. 
-Л .  :  Наука,  1983.  -215  с.
3  Л я п у н ,  С.  В.  Заглавие  как  элемент  текста  и  аспекты  его  изучения 
// Лингвистика текста:  тез. -  Пятигорск :  Изд-во ПГЛУ,  1995.  -  С.  124-126
Павлодар мемлекеттік 
педагогикалық институты, Павлодар қ.
М атериал  15.05.14 редакцияга түсті.
К.  С.  Ергалиев,  Е.  Б. Асанбаева
О траж ен и е ком п лексов заголовок в казахск ой  пуб лици сти ке
Павлодарский государственный 
педагогический институт,  г.  Павлодар.
М атериал поступил в редакцию  15.05.14.
серия ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ.  2014.  №2
 
91

К.  S.  Yergaliyev,  Y.  В. A sanbayeva
Reflection o f the complexes o f headlines in Kazakh publicism
Pavlodar State Pedagogical Institute, Pavlodar.
M aterial received on  15.05.14.
В   статье  рассмат ривает ся  комплекс  публицист ических  заголовок: 
темы,  заголовки,  подзаголовки,  лид,  которые  анализируются  на  основе 
примеров на казахском языке.
The  article  discusses  the  com plex  o f  publicistic  headline  themes:  titles, 
headlines, subheads,  lead, which are analyzed on the basis o f  examples in Kazakh.
УДК 81.2
Ш.  С. Жакупова, Д. В.  Сизов
ЛАТИНСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ 
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
В   данной  статье,  автор  анализирует  процесс  заимствования 
латинских слов в английском языке.
Т орговы е  во ен н ы е  и  культурн ы е  ко н так ты   гер м ан ск и х   п л ем ен , 
п рож иваю щ их  на  европейском   кон ти ненте,  с  рим ской  ц и ви л и зац и ей  
начались  задолго  до  того,  как англо-саксы появились  в  Англии,  и длились 
н а  п р о т я ж е н и и   всего   д р е в н е а н гл и й с к о го   п ер и о д а.  Б л а го д а р я   эти м  
контактам,  англо-саксы и другие древнегерманские  племена еще  в период, 
п ред ш еству ю щ и й   герм анском у  завоеван и ю   Б р и тан и и ,  заи м ство вали  
значительное количество латинских слов. Позднее, когда германские племена 
вторглись  в  Британию,  они увидели  следы долгого  римского  господства  в 
Британии  и  узнали  от  кельтов  ряд  новых  латинских  слов.  Через  полтора 
столетия в связи с  введением христианства было  заимствовано  много  слов 
латинского происхождения,  в основном религиозного характера.
М етодом   сплош ной  вы борки  вы явлены   латинские  заим ствования 
в  древнеанглийский  период  из  английского  этимологического  словаря 
Т.  Ф.  Хоуда  [1].  И з  17000  сл ов  -   143  с у щ е с т в и т е л ь н ы х   из  об ласти  
растительного,  животного  мира,  одежды,  медицины,  религии  (Таблица  1). 
Характерной чертой самых древних заимствований является то, что названия 
предметов быта передавались посредством устной речи.
92
 
ISSN 1811-1823. Вестник ПГУ

Таблица 1 -  Латинские заимствования в английском языке в древнеанглийский 
период
серия ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ.  2014.  №2
 
93
M odem  English
Old English
Latin
alb
albe
albus
albion
albion
albion
alder
alor
alnus
alms
aelmesse
alimonia
aloe
al(e)we
aloe
ambassador
ambeht
ambactus
ampulla
ampulla
ampora
anvil
anfealt
anvil
archangel
heahengel
archangelus
arm
arm
annus
ass
assa
asinus
beaver
be(o)for
fiber
beelzebub
belzebul
beezebub
belt
belt
balteus
bishop
biscop
biscopus
bladder
bb e d re
b b etru m
bottom
botm
fundus
box
box
buxidem
brother
brooor
frater
caltrop
calcatrippe
calcatrippa
camel
camel
camelus
can
canne
canna
candle
candel
candela
canker
cancer
cancer
capon
capun
capo
chaplain
capellan
cappellanus
Обмен словами между лицами, говорящими на германских диалектах и 
на латинском языке, в течение двух столетий нашей эры происходил в области 
разговорной  речи.  Эти  слова  заимствовались  обычно  не  из  классического 
латинского языка, а из широко распространенной вульгарной латыни, которая 
была предком современных романских языков и еще в III столетии начинала 
распадаться на отдельные диалекты в разных частях Римской империи.
Л ат и н ск и е  ко н ти н е н тал ьн ы е  заи м ст в о в ан и я   св и д етел ь ст в у ю т   о 
значительны х  контактах  между  рим лянам и  и  германскими  племенами. 
В  пределах  римской  империи  в  IV   столетии  насчиты валось  несколько 
миллионов германцев.  Они занимали различное общественное  положение. 
Р и м ски е  торговц ы   п од держ ивали  п остоянны е  отнош ен ия  с  м естн ы м  
населением.  Ю нош и германских племен служили в римской армии и были 
знакомы с жизнью городов. Такое близкое общение населения с римлянами 
содействовало проникновению слов из одного языка в другой.
Около пятидесяти слов латинского происхождения, как можно установить 
с большой степенью вероятности, было заимствовано предками английских

племен еще в период их проживания на континенте.  Заимствованные слова 
естественно  выражаю т  новые  понятия,  усвоенны е  тевтонами  благодаря 
влиянию более высокой цивилизации  [2, с.  91].
К  континентальным  заимствованиям  из  области  торговли  относятся 
слова:  «фунт»  (вес  или деньги),  совр. pou n d  -лат. pondo  «мера веса»;  tolne, 
toll  «пошлина»;  совр.  toll  -вульг.  лат.  tol  -  лат.  telonium  -  др.  греч.  telonion; 
mangere «купец», «продавец», ср. совр. monger в fishmonger,  ironmonger - лат. 
mango «мелкий, розничный торговец»; mangian «торговать»;  vnсе,  совр. inch 
«дюйм»,  ounce «унция»  - лат.  uncia.
Одной из наиболее трудных проблем является вопрос о распространении 
латинского  языка  в  Британии  и  степени  романизации  острова.  Учеными 
высказываю тся  по  этому  вопросу  противоречивые  взгляды.  Английский 
ученый Guldas (VI век н. э.), считавший себя римским гражданином, говорит, 
что страна представляла собой римский остров. Однако, по мнению большей 
части  ученых,  латинский  язы к  был  распространен  в  городах  и  крупных 
сельских  виллах  [3,  с.  18],  тогда  как в  сельских местностях население  п о - 
прежнему  говорило  на  кельтских диалектах.  Латинский язык не  вытеснил 
язы к кельтов в Британии,  как язык галлов во Франции.
Латинский  язы к  оказал  значительное  влияние  на  древнеанглийский. 
И сто ч н и ко м   заи м с т в о в ан и й   II  п ер и о д а  я в и л а с ь   в  б о льш ей   степ ен и  
классическая  латынь,  чем  вульгарная  латынь  в  связи  с  распространением 
на  западе  произведений  классической  литературы   [4,  с.  14].  Введение 
христианства в Англии в  597  году  сыграло  важную роль  в политической и 
культурной жизни страны и имело серьезные лингвистические последствия. 
О но  содей ствовало  заим ствованию   латинского  ал ф ави та  и  созданию  
литературных  памятников  преимущ ественно  религиозного  содержания. 
П оявились  новые  понятия  и  представления,  а  с  ним  возникли  и  новые 
слова. Такая ситуация привела к заимствованиям значительного количества 
иноязычных элементов из латинского языка.
Действительно,  активной и передовой литературой в Англии,  как и во 
всей Европе, в то время была латинская научная проза, а не поэмы, созданные 
на  тем ы   древнегерманского  героического  эпоса,  и  христианские  мифы, 
получившие широкое распространение в ту  эпоху  [5,  с.  92].
П риток  латинских  заимствований  усилился  значительно  позднее  в 
результате  норманнского  завоевания  Англии  и  является  в  больш ей  мере 
следствием  нормано-французского  светского,  чем  римского  религиозного 
влияния  [3, с.  173].
Н аучные  и  абстрактны е  понятия  в  древнеанглийском  языке  часто 
вы раж аю тся  с  помощ ью   исконны х  слов,  напр.  L a ece-cra ft  (leec-craft) 
«медицина»;  tungol-oe  (star-low)  «астрономия»;  efnniht  «равнодействие» 
(equinox);  sunstede и sunnihte  «солнцестояние»; sunfolgend «гелиотроп»;  tid
94
 
ISSN 1811-1823. Вестник ПГУ

(tide)  и gem et  (measure)  в  значении «время»  и «наклонение»  в  грамматике; 
fo re se tn e ss  «предлог»  и  т.д.  П одобное  количество  научны х  терминов, 
образованных на основе исконной лексики, среди древних языков германской 
группы встречается только в исландском  [2,  с.  43].
Словообразование в древнеанглийском языке охватывало как исконную, 
так и заимствованную лексику латинского происхождения  [6,  с.  247].
А с с и м и л я ц и я   б о л ьш о го   к о л и ч е с т в а   л а т и н с к и х   за и м с т в о в а н и й  
проявляется в образовании от существительных латинского происхождения 
п р и лагател ь н ы х   и  н ареч и й   п утем   д о б ав л ен и я   искон н ы х  суф ф иксов. 
Например,  от  слова  regoi  образовано  прилагательное  regollic  (regular)  и 
наречие regollice.
С теп ен ь  асси м и л я ц и и   и н оязы ч н о го   сл о ва  зави си т  не  только  от 
того,  сохранилось  ли  оно  в  заимствующ ем  языке,  но  и  от  того,  как  оно 
характеризуется,  в  какой  степени данное  слово  было  усвоено  и  перестало 
отличаться  от  исконной  лексики  настолько,  что  могло  входить  в  состав 
композитов  и  образовывать  другие  слова  путем  аффиксации  и  конверсии. 
Так,  от  латинского  сущ ествительного  planta,  попавш его  в  английский 
язык,  образован  глагол plantain.  Путем добавления  окончания  инфинитива 
образую тся  gem artyrian  (лат.  m a rtyr), fe rsia n   «сочинять  стихи»,  glesan 
«толковать»,  «комментировать», crispian «завивать».
Обогащение  словарного  состава  языка  за  счёт  словаря других языков
-   обычное  следствие  взаимодействия  разны х  народов  и  наций  на  почве 
политических, торговых,  экономических отношений  [7,  с.  247].
Так, субстратом региональной латыни Иберийского полуострова явились 
иберийские языки,  а также языки других групп.
В  п р о ц е сс е   своего  ф о р м и р о ван и я  и с п ан ск и й   я зы к   за и м ство вал  
небольшое  количество  слов  из  языка  древних  иберов,  сохраняя  в  своем 
словарном  составе  и  грамматике  многие  черты   латинского  языка.  Как 
говорил  великий  очеркист  О ртега  и  Гассет,  человек  им еет  историю ,  а 
история испанского языка является частью продолжения тех, кто говорил на 
латинском языке.  Около  85% его  существующих форм были использованы 
иберийцами до  наш ей эры.  С тех пор испанцы испытали много  вторжений 
[8, с.  78].
Проведенный нами анализ словаря  [1]  позволил выявить 52 латинских 
заимствования, вошедшие в английский посредством испанского языка, т.е. 
опосредованно  (Таблица 2).
Таблица 2 -  Латинские заимствования в английском языке, пришедшие через 
испанский:
серия ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ.  2014.  №2
 
95
Латинский
Испанский
Английский
A nnatus
Annado
Armada

96
 
ISSN 1811-1823. Вестник ПГУ
Prcoquum
Albaricoque
Apricot
H abitaculum
Bitacula
Binnacle
Apotheca
Bodega
Cellar
Balbus
Bobo
Boobv
Braca
Bragueta
Fly
Canaria
Canario
Canary
Castanea
Castaneta
Castanet
Casus
Casuista
Casuist
Cingula
Cincha
Cinch
Coccinus
Cochinilla
Hog
Cursarius
Corsario
Corsair
Crux
Cruz
Cross
Dominus
Don
Don
Domina
Duena
Duenna
Ambasciata
Ambaxada
Embassy
Smaragdus
Esmeralda
Emerald
Ervngium
Eringio
Ervngo
В ходе исследования из этимологического словаря Т. Ф. Хоуда выявлены 
ранние  заимствования  -   латинские  заимствования  в  древнеанглийский 
период, вошедшие прямым способом, латинские заимствования, вошедшие 
в  английский  язы к  ч ерез  испанский  язык,  вош едш ие  опосредованны м  
способом. Все они, в основном, существительные обозначающие предметы 
из растительного и животного  мира,  предметов быта,  одежды,  медицины и 
религии.  Заимствования  этого  периода,  в  основном,  передавались  устным 
путем. В ходе исследования выявлено, что наблюдается схожесть фонетики и 
морфологии в названиях растений, животных, предметов быта в современном 
английском,  древнеанглийском  и  латинском  языках.  Такое  же  сходство 
наблюдается  в  латинских,  приш едш их  посредством  испанского  языка  в 
английский язы к на ранних этапах.
Н. 
Н.  Стуруа, говоря о субстрате иберийского полуострова, исследовал 
взаимоотношение  баскского  и  древнего  иберийского  языков.  Бытовавшая 
до  XX   века  теория  «баско-иберизм»  согласно  которой  баскский  является 
потомком древнего иберийского, ныне лишена оснований. Предполагается, 
что  иберы пришли на Пиренеи из Африки в начале  III тысячелетия до  н.э., 
а предки басков принадлежали к пиренейскому населению эпохи палеолита 
[9, с.  38].
Латинский язык показывал обычно грамматическую функцию и ситуацию 
при  помощи  аффиксов  (ad-,  pre—,  - or,  —i,  etc.)  в  то  время  как  кастильский 
язы к имел тенденцию в некоторых случаях отметить эти обстоятельства при 
помощи предлогов: Catullusfllio Caesaris librum dal становится Catullus da al 
hijo el libro de Cesar. Из шести грамматических падежей латинского испанский 
сохранил только винительные функции, отмеченные посредством б в fflio и 
посредством Is  в  Caesaris  берутся соответственно  с  помощью  al и de.  Хотя

порядок слов в латинском был достаточно гибким, испанский порядок стал 
более гибким и з-за  использования предлогов вместо суффиксов.
В процессе эволюции языка некоторые термины постепенно принимали 
новы е  о ттен ки   значения,  хотя  д руги е  б ы ли  п отерян ы   или  зам енены  
иностранными.  Латинский  cqiius  («horse»)  был  заменен  caballus  (Spanish 
caballo), первоначальный смысл которого был («nag»). Латинское слово canis 
(«do»)  было  заменено  (регго)  возможно  иберийского  происхождения.  Во 
многих случаях кастильский развивал пары из одного  латинского термина, 
один  учебный,  другой  популярный:  cathedra  («chair»)  дало  оба  cate dr а 
(«class»,  «professorship»)  и  cadera  («hip»);  causam  («cause»)  стало  causa 
(cause)  и  cosa  («thing»);  «cold»  -jr ig id o   и frio,  одно  поэтическое,  а  другое 
повседневного использования.
С л о в а р н ы й   с о с т а в   с о в р е м е н н о г о   а н гл и й ск о го   я зы к а   я в л я е т с я  
эти м о л о ги ч еск и   см еш ан ны м .  Его  см еш ан н ы й   х арактер  и сто р и ч ески  
о б условлен   м н огок ратн ы м   д ли тел ьн ы м   и  р азн о о б р азн ы м   кон тактом  
английского  с  рядом   д руги х  язы ков,  в  первую   очередь  с  латинским . 
Длительное  и  многостороннее  воздействие  других  языков  на  словарный 
состав  английского языка привело  к проникновению  большого  количества 
иноязычных  заимствований.  Ч асть  из  них,  в  силу  особенностей  своего 
значения и сфер применения, выдержав проверку временем, вошла в самый 
устойчивы й  слой  английской  лексики,  преобладающ ее  место  в  котором 
занимают слова общеиндоевропейского и общегерманского происхождения.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1  H oad, 
Т. 
F.  The  concise  Oxford  dictionary  of English.  -   Oxford,  1993. 
-5 5 2  p.
2 B augh, A. A. an d  C able, Th. A History o f o f the English Language. -  New 
York,  2 0 0 1 .- 4 4 7  p.
3  P o tter, 
S. 
Our language. -  UK, H annondsworth,  1999. -  208 p.
4 L o u n sb u ry , T. English Language. -  London,  2007. -  548 p.
5 C lare, J. W. Reviewed work(s): Early English. A Study of Old and Middle 
English. -  A m erican speech. -   1958. -  Vol.  33. -  №  3. -  R  198-199.
6  И .
i m i i i i

Б.  А.  История английского  языка.  - Л.:  Просвещение,  1973. 
- 3 5 1   с.
7 Р еф о р м атск и й , А.  А.  Введение  в языкознание.  -  М.  :  Аспект пресс, 
1 9 9 8 .-5 3 6   с.
8 Ч е р н ы ш е в , В. Город вечерней зарию. -  М., 1990. -  297 с.
9 Стуруа, Н. Н. Проблемы баскского языка в современной баскологии по 
материалам журнала «Fontes Linguae Vasconum» II Iberica. Культура народов 
Пиренейского полуострова. -  Л.,  1983. -  201  с.
серия ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ.  2014.  №2
 
97

Карагандинский государственный 
медицинский университет,  г.  Караганда.
М атериал поступил в редакцию 25.04.14.
Ш.  С.  Ж акупоеа, Д.  В.  Сизов
Ағылшын тіліне латын тілінен енген сездер
Қараганды мемлекеттік 
медицина университеті,  Қараганды қ.
М атериал 25.04.14 редакцияга түсті.
S.  S.  Zhakupova,  D.  К Sizov
Latin borrowings in the English language
Karaganda  State M edical University, Karaganda.
M aterial received on 25.04.14.
Булмақалада авт орлатын сөздерінің агылшын тіліне енуүрдісін 
талдайды.
In  the article  the author analyzes the process o f  borrowing o f  Latin 
words in  the English  language.
ӘОЖ 398.2:821.512.122
Ж. 
Ж. Жарылеапов, А. Б. Рахымжанова 
ҚАЗІРГІҚАЗАҚ ПРОЗАСЫНДАҒЫ 
МИФОПОЭТИКАЛЫҚІЗДЕНІСТЕР
Мсщілсідсі миф, оның жсізба әдебиетіндегі крлдстысы зерттелгді. 
М иф т ің  жсіңсі  дәуір  әдебиет індегі  көрінісі  жсійындсігы  иіетелдік 
галы м дарды ң  көзңараст ары   т алданады .  М иф т ің  ңазіргі  цазац 
әдебиетінің  поэтикалъщ  қурылымындагы  р ө лі  көрсетіледі.  Авт ор 
Д укенбай  Д осж ановт ы ң,  Тахауи  Ахт ановт ы ң,  А сңар  Алтайдың,
Б.  Сарыбайдың  иіыгармаларындагы  м иф т ік  образдар мен  мифтік 
сю ж ет т ерге  т оцт алады.  Қ азаң  прозасы ндагы   м иф ологизм н ің 
зерттелуіндегі жаңа міндет т ер анъщталады.
Қазіргі әдеби даму эдебиеттану гылымының алдына күрдслі міндеттерді 
шешуді  қоюда.  Сондай  міндеттердің  бірі  эдебиеттанудагы   мифологизм 
мәселесі. Фольклорлық санамызга берік орын тепкен, қазіргі прозада үлггық


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   31


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет