Т а б и ғ а т ғ ы л ы м и п е д а г о г и к а л ы қ журнал


(6 /2 0 1 0 )------------------------------- (  География  жэне  табигат)------------------------------------ (  63  )жүктеу 3.37 Mb.
Pdf просмотр
бет11/11
Дата30.12.2016
өлшемі3.37 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

(6 /2 0 1 0 )------------------------------- (  География  жэне  табигат)------------------------------------ (  63  )

Ө.  Ордаханов.  Туган  жер жэне аудан  топонимикасы........................................27

Б.  Қошакаева.  Сызықты  диктант........................................................................... 29

Б.  Қүрманғалиева.  Шыгармашьшық  багытта....................................................... 31

3.  Қойшыбаева. Достурден  тыс сабақ қспай  өткізыеді?......................................34

А.  Жолмүканова.  Орталык,  Қазақстанның  ишруашььшқ  географиясы............. 37

Р.  Әлиева.  Үлы гаіым  омірі  урпаққа  өнеге.............................................................. 40

Г.  Жүмаханова.  Этногеографиялық  ойын............................................................... 45

Ә.  Науашева.  Қолданбаіы  курс:  зоогеография  негіздері......................................... 47

Е.  Оспанов.  Қызық  т әсіл............................................................................................50

Н.  Қозыбағарова. Деңгейлік тапсырмалар............................................................... 51

Г.  Қыдыралиева.  “Невада—Семей ” қозгалысына  —  20 ж ы л................................ 53

Р.  Қасымова.  “Он  сегіз мың галам ”.......................................................................... 56

А.  Абуова.  “Екі дүние  бесігінде тербетілген  —  Оралым ” ......................................58

Р.  Сәтімбеков,  Қ.  Мүсабеков,  С.  Нүрсеитова.  Оңтустік  Қазақстандагыерекше қоргспатын табиги  аумақтар................................................................. 60

Ш.  Уәлиханов.  Өлкенің  укімет  басқару жүйесі мен  саяси  жагдайы.................63

№5,  ҚЫРКҮЙЕК-ҚАЗАН

Ш.  Карбаева.  Жаңа  оқу жылында география  пәнін  оқытудыңерекшеійктері........................................................................................................... 3

М.  Белгібаев,  Ж.  Әділбеккызы.  Семей  Орыс  Географиялык,  Қогамы  жәнеқазақ  зияльиары мен  гоііымдары............................................................................ 7

Р.  Бексеитова.  Орталык,  Қазақстан  бедер морфологиясының геологияіық-тектоникаіық  негізі............................................................................................... 11

А.  Кошім.  Каспий маңы  ойысының  бедер  түзуші аудандарының  геомор-фологиялық  негіздері................................... ........................................................... 17

Г.  Нүсіпова.  Географиялық гылыми  зерттеулерде геоақпараттық  жүйе-лерді колдану моселелері.........................................................................................20

Р.  Қарағүлова.  Шілік  өзені алабының  бедері гидроэнергетикалық ресурстар-дың  қалыптасуы мен  қолданьшуындагы  фактор................................................22

Н.  Жайынбаев.  Гуристік  жорықтардың  турлері жэне  оларды материсидыққамтамасыз ету мен  өткізу ережелері............................................................... 26

Р.  Сәтімбеков,  А.  Сәтімбекова.  Жетісу Алатауы меміекеттік  улттықтабиги  саябагы  үйымдастырылды........................................................................ 28

Г.  Гумарова.  Белгі қойып  оқыту жоне  кубизм  т әсіт ен .......................................31

Қ.  Бердібаев.  Ойлантып  және ойнатып...................................................................32

И.  Досқалиева.  Әдіс-тәсыдер  әрекеттескен  сабақ............................................. 35

М.  Алиева.  Азия елдеріне жалпы  іиолу сабагы........................................................ 38

А.  Каримбасва,  М.  Жанділдинова.  Агьишын  тілі пәнімен  бірге........................ 40

А.  Закарина.  “План  жоне  карта ”............................................................................ 43

Б.  Мүсаева.  Түсінікке жеңіл  тірек сызб&шр..........................................................47

Г.  Жүмаханова.  Табигат  зонсыарына  арналган  тест  сүрақтары........................ 50

Ү.  Қаржауова.  Сайыс  сабақ...................................................................................... 51

М.  Мүқанова.  Қайталау  — ойын  сабагы................................................................ 52

X.  Суханбердин.  Арал—Каспий теңізі арасында жерасты  су арнаіарыбол га н ба?..................................................................................................................55

Ш.  Уәлиханов.  Олкенің  үкімет  басқару жүйесі мен  саяси  жагдайы.................59Дагыстан..................................................................................................................61

Баспасөз  — 20 1 1......................................................................................................63

Ескерту:  бүл тізімге қолыңыздагы  6-номірдің мазмуны  енгЫіген жоқ.

Сю

{   География  жэне  табигат  -

( 6 / 2 0 1 0J


Кунтізбелік  Ж аңа  Жыл  құтты  болсын!

ҚазакЯІш


Ш Ш Е Б І

ҚҮРМЕТТІ  ҰСТАЗДАР!Республикалық ғылыми-педагогикалық, 

әдістемелік журналдарға 

2011  жылға жазылу жалғаса  береді. 

Жазылу  бағалары 

“ҚАЗПОШТА”,  “ЕВРАЗИЯ-ПРЕСС” 

газет-журнал  каталогтерінде  беріледі.

Төл  басылымдарға  жазылуга асығыңыздар!

Х И М И Я

МЕКТЕПТЕ

ГЕОГРАФИЯ

ж ә н е

 

ТАБИҒАТ

гСуіалСи

fctniïiïl

2011

Қангар

Ақпан

Наурыз

Дс

Сс

Ср  Бс  Жм  Сн Ж к

Дс

Сс

Ср  Бс  Ж м С н Ж к

Дс

Сс

Ср  Бс  Жм  Сн Жк

1

2

15

6

15

6

3

48

9

7

810 

11 

12

13

7

810 

11 

12

13

10

1  1

12 

13 

14  15

16

14

15

16 

17 

18 

19

20

14

15

16 

17 

18 

19

20

17

18

19  20 

21 

22

23

21

22

23  24 

25  26

27

21

22

23  24 

25  26

27

24

31

25

26  27 

28  29

30

28

28

29

30  31

Сәуір

М ам ы р

Маусым

Д с

Сс

Ср  Бс  Жм  Сн Ж к

Д с

Сс

Ср  Бс  Жм  Сн Жк

Д с

Сс

Ср  Бс  Жм  Сн Жк2

3

1

1

2

 4

5

4

59

10

2

37

8

6

7

10  11

12

11

12

13 

14 

15  16

17

9

10

11 

12 

13 

14

15

13

14

15 

16 

17  18

19

18

19

20  21 

22  23

24

16

17

18 

19 

20  21

22

20

21

22  23 

24  25

26

25

26

27  28 

29  30

23

24

25  26 

27  28

29

27

28

29  30

30

31

UJ ілде

Тамыз

Қыркүйек

Дс

Сс

Ср  Бс  Жм  Сн Ж к

Дс

Сс

Ср  Бс  Жм  Сн Ж к

Дс

Сс

Ср  Бс  Жм  Сн Ж к2

3

1

26

7

3

4

4

59

10

8

9

10  11 

12  13

14

5

610

1  1

11

12

13 

14 

15  16

17

15

16

17  18 

19  20

21

12

13

14  15 

16  17

18

18

19

20  21 

22  23

24

22

23

24  25 

26  27

28

19

20

2! 

22 

23  24

25

25

26

27  28 

29  30

31

29

30

31

26

27

28  29 

30

Қазан

Қ ар аш а

Желтоксан

Д с

Сс

Ср  Бс  Жм  Сн Ж к

Дс

Сс

Ср  Бс  Ж м С н

Ж к

Д с

Сс

Ср  Бе  Жм  Сн Ж к

1

2

15

6

3

4

3

48

9

7

810 

11 

12

13

5

610

11

10

11

12 

13 

14  15

16

14

15

16 

17 

18  19

20

12

13

14  15 

16  17

18

17

18

19  20 

21  22

23

21

22

23  24 

25  26

27

19

20

21 

22 

23  24

25

24

25

26  27 

28  29

30

28

29

30

26

27

28  29 

30  31

31

Бағасы  350  теңге 

Индексі  7 5 952

ж ә н е  

Т А Б И ҒА ТҒылыми-педагогикалық  журнал

ҚҮРМЕТТІ  ҮСТАЗДАР!

“ҚАЗАҚСТАН  М Е КТЕ БІ’Ү

индексі  75737),

“ТӘ РБ И Е   Қ Ү РА Л Ы ” 

(75938), 

“ БИО ЛО ГИ Я  және

САЛАУАТТЫЛЫҚ  Н Е Г ІЗ Г  

(75951),

“ХИ М И Я   М ЕК Т ЕП Т Е ” 

(75950),

“ ГЕОГРАФИЯ  жэне  ТАБИҒАТ’’ 

(75952),

“М ҮҒАЛІМ   және  ҚО ҒАМ ” 

(74177)

ж у р н а л д а р ы н а

  2 0 1 1  

ж ы лга 

ж а зы л у  

ж алгаса  береді.  Б цл  ж ур н а л д а р га   ж а­

з ы л у   ж е р гіл ік т і

  “Қ а з п о ш т а ” ,  “ Е в р а - 

з и я - п р е с с ” ,  “ Е р н ү р -п р е с с ” 

б а й л а н ы с  

б ө л ім ш ел е р і  а р қ ы л ы   ж ц ргізіледі.  Ж а ­

з ы л у   б а га с ы   га зет -ж ур н а л   к а т а л о - 

гін д е   к ө р с е т іл ге н .  Ж огар ы да   ат алган 

алты  ж урналеа  өт кен  ж ылгы  ж азы лу 

багасы   сақт алды. 

Бүл  журналдар 

болшек 

сауда  жуиесі  арқылы  сатылмайды,  жа- 

іы  гу 

жолымен  гана  таратылады.

КЕЛЕСІ  НӨМІРДЕ:

ГЕОГРАФИЯ 

Ж Э Н Е  

ТАБИГАТ

•   Ж етісу  табиғатының  рекреация- 

лық  қолайлылығын  геоэкология- 

лың  бағалау

•   Оңтүстік  Қазақстанның  рекреа- 

циялық 

ресурстарын 

туризмді 

дамыту  үшін  пайдалану  мөселе- 

лері

•   Физикалық  география  курстары 

компьютерлік  багдарламада

•   Елтану

Каталог: images -> stories -> pdf
pdf -> Байқау сынағы сұРАҚ кітапшасы 7005 НҮСҚА
pdf -> Какимова Роза Мұратқызы
pdf -> Комитета науки министерства образования и науки республики казахстан республиканский научно-методический
pdf -> Г. Н. Потанин жэне казакшылдық
pdf -> Отчет Қа за қс та н республикасы б1Л1м ж ән е ғылым министрлігі ілым комитетінің «мемлекет тарихь! Институты»
pdf -> Казахский язык и л и т е р а т у р а в русской школе
pdf -> Ж ы лдар аралы ғы Қ р халы кка білім беру министрі ш айсұлтан ш аяхм етов
pdf -> БҮркіт ағА-80 жаста орта мектепте окылатын 20-дан аса пәннің ішіндегі ең ма


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет