Т. В. Шевякова Редакциялық алқа мҥшелеріжүктеу 1.8 Mb.
Pdf просмотр
бет10/21
Дата15.03.2017
өлшемі1.8 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21

Тҥйін 
Мақалада  белгілі  сыншы  Николай  Ровенскийдің  ӛз  тәжірибесіндегі  кӛркем  туындыны 
бағалаудың  белгілері  туралы  айтылады.  Аударылатын  туындының  стилі  мен  поэтикасы, 
тақырыбы  мен  идеясы  аударма  жасауда  сақ-талуы  керек.  Н.Ровенский  ӛз  еңбектерінде  осы 
ернжелерді нақты мысалдармен дәлелдейді.  
 
Summary 
In article it is a question of criteria of an estimation of the works of art developed by the known critic 
of Kazakhstan by Nikolay Rovensky. Style and poetics, a theme and idea of translated product should be 
talently  kept  and  transferred  in  transfer.  In  N.Rovensky's  books  confirmed  these  positions  by  concrete 
examples. 
 
АБАЙ, ШӘКӘРІМ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ “ЖАН” ҦҒЫМЫ 
 
С.Ізтілеуова – Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Абайтану ғылыми-зерттеу 
орталығының жетекші ғылыми қызметкері, филол.ғ.д. 
 
Әр дәуірде қоғамның ӛзгерісіне байланысты, қиыншылықтар туындағанда адамзат баласының 
қиналып,  күрделі  мәселелердің  шешуіне  жауап  таба  алмаған  кезеңде,  халықтың  мүддесін 
ойлайтын, жанашыр, шын сүйіспеншілік иелерін сол дәуірдің ӛзі туындатып, жарыққа шығаратын 
сияқты.  Бұнд-ай  тұлғалар  қазақ  халқында  баршылық.  Ойшылдық  пен  ақындықтың  тізгінін  қатар 
ұстап,  ақын  жанды  жұртына,  ӛлеңмен  насихат  қалдырып,  ел  мүддесі  үшін,  айтар  сӛзінен 
қорықпаған,  халқына  тағылым  етер  мол  мұраларын  қалдырған  ұлт  ұстаздары  Абай,  Шәкәрімнің 
әлі  де  ашылмай  жатқан  қырлары  кӛп.  Тәуелсіздікпен  келген  ӛзгерістер,  адамның  қоғамдағы 
орнын,  оның  жеке  басының  тұлғалық  ерекшеліктеріне  баса  назар  аудару  қажеттілігін  және  де, 
оның  ӛзін-ӛзі  тануы  керек  екендігіне  назар  аудартты.  Қос  ғұламаның  осы  мәселе  тӛңірегінде 
айтқан  идеяларының  маңыздылығы  зор.  Абай  кӛтерген  бұл  тақырыптың  ӛзектілігін  Шәкәрім 
жақсы  түсінді.  Жалпы  Абайдың  қара  сӛздеріндегі  айтылған  ойларының,  идеяларының  барлығы 
дерлік  Шәкәрім  шығармашылығында  тыңнан  жол  тар-тып,  жаңаша  ӛрнекпен,  басқа  бір 
ашылмаған  қырларынан танылып отырады. Әрине  Абай талап еткен, ол сомдаған  адам образын, 
Шәкәрім  сол  деңгейде  бейнелеуі  оңай  емес.  Шәкәрімнің  алдындағы  Абай  ағасынан  алған 
тәрбиесімен  қоса,  рухани  ұстазының  ел  жұртының  мүддесін,  оның  мұңын,  қай-ғысын,  рухани 
жүгін қалай кӛтергенін кӛруі, ӛзіне үлкен талаптар қоюға мәжбүр етті. Екі ойшылдың арасындағы 
рухани  сабақтастық  мәселесі  терең  зерттеуді  қажетсінеді.  Абайдың  адам  болмысын  тану-ға 

Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы, «Филология» сериясы, №2 (40), 2012 г. 
 
66 
 
бағытталған идеяларының ең ӛзектісі «толық адам» концепциясы. Осы тӛңіректе екі ақынның ара-
сындағы  рухани  байланыс  және  айырмашылықтар  мәселесін  танып  білу,  түсіну,  зерттеу  қажет 
екенді-гі  туындайды.  Ең  маңыздысы,  Шәкәрімнің  ұстаз  салған  үлгіден  кейін  қандай  тақырыпты 
және  қандай  идея  ұсынды  дегенді  айқындау.  Шәкәрім  Абайдың  «адам  болу»  қағидасының 
маңыздылығын  артты-ратын  «толық  адам»  концепциясының  негізінде  адам  тәрбиесіне  қатысты 
«шын таза  жан»,  «түзу адам» мәселесін күн  тәртібіне  қойды.  Күрделі  түсінік, қайшылыққа  толы 
адам  табиғатын  түзеуге  ұсынған  бұл  концепцияда  терең  таным  жатыр.  Оны  түсініп,  тану  үшін 
Абайдың  «адам  болу»  қағида-сын талдау қажет.  Ондағы  адамның  ішкі әлемінің  терең қырларын 
Абай қалай реттеуді насихат етті, адамға кері әсер ететін зиянды сапасыз қасиеттердің болмысын 
қалай  ашып  кӛрсетті,  міне  осыларды  талдау  тиімді.  Әуелі  адам  мінезін  қалыпты  жағдайға 
келтірудің  маңызы  зор  деп  есептейді  ойшыл.  Адамның  қоғам  мен  ӛзінің  ішкі  әлеміндегі 
гармониялық  тепе-теңдікті  сақтауы  үшін  қажетті  сапалар-дың  легі  ақын  шығармашылығында 
кеңінен  суреттеледі.  Адам  жанының  тәнімен  үйлесімділікте  болуы,  жанның  үнемі  жетілуге, 
рухани  ізденісте  болуы  қажет.  Және  жанның  азығы  мәселесі,  оның  рухани  жетілуі  қажеттілігін 
ойшыл ақын дәріптейді. Абай алдымен адам болмысының жан мен тән-нен тұратындығына, «жан» 
мен  «тәннің»  әрқайсысының  қызметіне  айрықша  мән  беріп,  талдайды.  «Жанның»  адам 
болмысындағы мәніне терең барлау жасап, болмысын ашады. «Жанның» білуге, кӛруге, үйренуге 
құштарлығына  жетінші  қара  сӛзінде  қарапайым  мысалдар  келтіріп,  ұғынықты  түрде  түсіндіреді. 
Ары қарай жалпы «жанның» қасиетін, сырын, болмысын ашады. Сондықтан, қазақы қол-данысқа 
лайықты,  түсінікті  «жан  азығы»,  «жан  тамағы»  деген  түсініктер  енгізеді.  «Жан»  ұғымы  жай-лы 
танымның  тамыры  тереңде.  Ӛзіне  дейінгі  шығыстық,  ислам  ғұламаларының  ойларымен  таныс 
болған  Абай  қазақы  түсінікке  лайықтап,  жинақы  түрде  талдап,  қарапайым  мысалдармен 
түсіндіреді.  Жан  ӛзінің  жаратылысында  үнемі  жетілуді,  рухани  ізденісті  қажетсінеді.  Жаратушы 
мен  жанның  ара-сындағы  терең  байланысты  жан  жаралғаннан  пайда  болатындығын  қос  ғұлама 
Құран іліміне сүйене отырып жеткізеді. Жанның жаратылысы таза. Осы тазалықты  адам болмысы 
үнемі сақтай алама, қаласа қалай сақтауы керек осылардың мәніне ойшылдар тереңнен тоқталады. 
Жанның тазалығы мәселесі екі ойшыл еңбектерінде ӛлеңмен де, қара сӛзбен де берілген. Жанның 
да ӛзіндік сапалары, қасиеттері болады. Жанның құндылықтары жанның нәрленуіне қызмет етеді. 
Абай  бұл  мәселеге  айрықша  тоқталады.  Жан  әлемінің  ӛзіндік  тіршілігіне  оның  қызметіне  баға 
беріп,  талдайды.  Абай  қырық  үшінші  қара  сӛзінде:  «Бағана  айттық  қой,  жан  қуаты  басында 
кішкене  болады,  ескерсе,  күтіп  айналдырса,  зораяды  деп.  Жан  қуатымен  адам  хасил  қылған 
ӛнерлері  де,  күнде  асады.  Кӛп  заман  тексермесең,  тауып  алған  ӛнеріңнің  жоғалғандығын  және 
ӛзіңнің ол мезгілдегіден бір басқа адам болып кеткеніңді білмей қаласың. Қай жоғалған ӛнер: «ал, 
мен  жоғалдым»  деп,  хабар  беріп  жоғала-ды.  Енді  қусаң,  бағанағы  әуелгі  табуыңнан  қиынырақ 
тиеді».  дейді.  Абайдың  қолданысындағы  тер-миндік  мәні  бар  сӛз  қолданымдарының  барлығы 
дерлік,  белгілі  дәрежеде  мазмұны  бай  пәлсәпалық  мағына  береді.  Соның  астарында  тәрбиеге 
лайықтап,  негіздеп  отырыды.  «Жан»  ұғымын  түсіндіріп,  талдап,  оның  қызметіне  айрықша 
тоқталады.  «Жан  қуатының»  адам  болмысындағы  тіршілігі  үнемі  баптауды,  күтіп  ұстағанды 
қалайды.  Оған  ерекше  қарамасаң,  таза  ұстамасаң,  тәни  істерге  бейім  кет-сең,  оның  әлсірейтінін, 
кірлейтінін ойшыл ескертеді. 
Абай  жанның  негізгі  қызметіне  тоқтай  отырып,  былай  дейді:  «Бұл  қуаттың  ішінде  үш  артық 
қуат  бар,  зинһар,  соны  жоғалтып  алу  жарамас,  ол  жоғалса,  адам  ұғылы  хайуан  болды, 
адамшылықтан  шықты».  Жанның  терең  сырларын  білуге  үйрете  отырып,  сақтандырады. 
Жоғарыда Абай жан қуаты-на қатысты ойларын ары қарай былай жалғастырады: «Біреуі орысша 
«подвижный  элемент»  деп  ата-лады.  Ол  не  нәрсе?  Не  кӛрдің,  не  есіттің,  әрнешік  білдің,  соны 
тездікпенен  ұғып,  ұққандықпенен  тұр-май,  арты  қайдан  шығады,  алды  қайда  барады,  сол  екі 
жағына  да ақылды жіберіп қарамаққа тез қоз-ғап жібереді. Егер бұл болмаса, кӛп білуге кӛп оқу 
оңды пайда бермейді. Керекті уақытында ойламай, керекті уақытында қылмай, керекті уақытында 
айтпай, дайым уақытынан кеш қалып, «Әй, әттеген-ай! Үйтуім екен, бүйтуім екен» деп, ӛмір бойы 
ғафил болып-ақ отырғаның». 
Жанның үнемі қозғалыста, ізденісте, тану, білу әрекетінде болатындығын және оның қасиетін 
нақ-тылап,  талдайды.  Шынында  қарапайым  адамның  ӛз  жаны  туралы,  оның  қызметі,  әрекеті 
туралы білуіне, мағлұмат алуына  ой салады. Жанның  қуаты  адам  баласына  ӛзінің адами  қалпын 
сақтау  үшін  керек.  Оны  жоғалтпай  сақтау,  адамды  хайуанға  айналып  кетуден  сақтайды-  деп 
есептейді ойшыл. 
Абай:  «Біреуін орысша  «сила притягательная однородного» дейді. Ол-бір нәрсені естіп, кӛріп 
біл-дің, хош келді, қазір соған ұқсағандарды тексересің. Түгел ұқсаған бар ма? Әрнешік сол іске 
бір келіскен жері бар нәрселердің бәрін ойлап, білгенін тексеріп, білмегенін сұрап, оқып, бӛтеннен 
хабар-ланып  білмей,  тыншытпайды.»  Абай  «жан»  ұғымын  анықтай  отыра,  оның  ақыл  мен 

Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы, «Филология» сериясы, №2 (40), 2012 г. 
 
67 
 
ғылымды жан-ның қуат күштері арқылы жинақталатынына тоқталады. Алайда бұған айрықша бап 
керек,  оны  сол  арқылы  сақтауың  қажет,  әйтпесе  жоғалту  қаупы  туындайды  деп  ескертеді. 
Сонымен қатар, әрбіреуі-нің ӛлшемі барлығын одан асуға болмайтынын да нақтылады.  
Абай:  «Үшіншісі,  орысша  «впечатлительность  сердца»  дейді,  яғни  жүректі  мақтаншақтық, 
пайда-күнемдік,  жеңілдік,  салғырттық  –  бұл  тӛрт  нәрсебірлән  кірлетпей  таза  сақтаса,  сонда 
сырттан  ішке  барған  әр  нәрсенің  суреті  жүректің  айнасына  анық  раушан  болып  түседі.  Ондай 
нәрсе тұла бойыңа жайылады, тез ұмыттырмайды. Егерде бағанағы тӛрт нәрсемен жүректі кірлетіп 
алсаң, я қисық, я күңгірт кӛрсетеді. Енді ондай нәрседен оңды ұғым болмайды.»  
Абай  «жан»  ұғымын  оның  қызметін,  әрекетін  осылай  баяндап,  түсіндіреді.  Абайдың  жан 
қуаты-ның «впечитлителность сердца» деген үшінші қуатын Шәкәрім ӛлеңмен былай тарқатады: 
Сүйте-сүйте денеге әбден тартып, 
Мақтан күйлеп кетеді одан да артық. 
Жан керегін ойлауға жалқауланып, 
Ала-алмайды ӛз бойын ӛзі қайтып? 
Мақтан үшін жан қалса ескерусіз, 
Дұрыс-ақ қой дейсіз бе осынымыз? 
Іздегенін таба алмай кетсе зарлап, 
Жанның орны не болды, байқадыңыз. (Бұл да сонда. 52 бет.)  
Жанның  жетілуіне,  білуіне  бӛгет  болатын  мақтаншақтық,  пайдакүнемдіктің  зияндылығын  екі 
ойшыл  да  баса  айтады.  Мақтанның  зияндылығын  Шәкәрім  «жанның  жалқаулығына»  әкеліп 
соғады  –  деп  түсіндіреді.  «Жан  керегін  ойлауға  жалқауланып»  деп  «Мақтан  үшін  жан  қалса 
ескерусіз»  деген  алғашқы  ӛлең  жолдарындағы  мақтанның  зияндылығын  жанның  жалқаулығын 
туындатындығын нақ-тылайды. Абай қозғаған кез-келген тақырып, Шәкәрім шығармаларында кей 
тұстары тереңдете суреттеледі. 
Жанның рухани жетілуі үшін жанның тамағын қамтамасыз етілуі маңызды. Екі ойшыл жанның 
тамағы, азығы, жан құмары деген мәселенің маңыздылығына мән береді. Осылардың тӛңірегінде 
ӛздерінің  түйген  ойларын  жеткізеді.  Жан  құмары  білуге,  үйренуге  ұмтылады  және  де  жан  үнемі 
ӛзі-нің азығын қамтамасыз ету үшін, әрекетте болады. Абай да, Шәкәрім де «жан» ұғымы жайлы 
ойла-рын  қазақ  жұртына  жеңіл  де,  түсінікті  етіп,  ұсынады.  Адамның  ӛз  болмысын  тануы,  оның 
ӛзінің жаратылысын, жанның тану қызметін, тәннің жаратылысын, оның жаннан айырмашылығы 
барлығын  талдап,  түсіндіріп,  отырады.  Бұл  тараптан  қарағанда  қазақ  жұртына  бұл  ұғымдарды 
таразылап,  тал-дап,  беріп,  тағылымдық  жүйе  қалдырды  және  де  ғылымда  бұл  ұғымдарды  қалай 
талдау керек екенді-гіне жол кӛрсетіп кетті деп есептейміз. Әрине, бұл мәселе ӛте күрделі, Абай 
ӛзіне  дейінгі  жазылған  еңбектерді  оқып,  біліп,  зерделеп  барып,  осы  ой-тұжырымдарға  келді  деп 
ойлаймыз.  Абай  «жан»  ұғы-мының  күрделілігін,  сонымен  қатар,  оның  адам  болмысындағы 
атқаратын  қызметі  мен  роліне  де  ерекше  мән  береді.  Екі  данышпанның  «жан»  мәселесіне 
тоқталып,  оның  мәнін  ашуға  тырысуы  қазақ-тың  зиялы  жұртына,  зерттеушілерге  негіз  болады 
және де, адамның ӛзін-ӛзі тануына ықпал ететін мұра деп есептейміз.   
 
Резюме 
В работе раскрываются проблема человеческой души в произведениях Абая и Шакарима. 
 
Summary 
This work shows main problem of humanity‘s souls in Abai and Shakarim works.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы, «Филология» сериясы, №2 (40), 2012 г. 
 
68 
 
МИР ДЖАЛАЛ И ШЕРВУД АНДЕРСОН: 
БЛИЗОСТЬ И СХОДСТВО В ИХ ТВОРЧЕСТВЕ 
 
Н.Ш. Тагиева – диссертант Азербайджанского Университета Языков 
 
Как  известно,  компаративизм,  т.е.  сравнительно-исторический  метод  в  литературоведении 
уста-навливает сходство и историческое развитие образов, сюжетов в произведениях литературы и 
фоль-клора разных народов. С этой точки зрения литература США и азербайджанская литература 
даѐт обширный материал для сравнительного исследования. Объект и цель данной статьи является 
сопо-ставительным  анализом  американского  прозаика  Шервуда  Андерсона  и  азербайджанского 
писателя Мир Джалала Пашаева, исходя из их творчества, особенно коротких рассказов, новелл. 
Азербайджанский  читатель  очень  плохо  знает  видного  американского  прозаика  Шервуда 
Андерсона  (1876–1941).  За  исключением  одного  предложения  из  обзора  о  литературе  США  –  в 
переводе на рус-ский язык это предложение так звучит: «Новеллист Ш.Андерсон сыграл важную 
роль  в  развитии  пси-хологического  течения  в  американской  литературе»  (1,  300-301)  –  и 
маленькой  статьи,  состоящей  из  нескольких  коротких  заметок  в  Азербайджанской  Советской 
Энциклопедии (1, 334), о нѐм у нас ничего не написано.  
Жизнь  и  творчество  Ш.Андерсона  у  нас,  т.е.  в  Азербайджане,  долгое  время  остались  вне 
внимания  азербайджанских  литературоведов  и  переводчиков.  К  сожалению,  всего  только  два 
рассказа  писателя  –  «Death»  («Смерть»)  и  «Death  in  the  wood»  («Смерть  в  лесу»)  переведены  на 
азербайджанский язык. 
ХХ век – век экономического могущества, новых иллюзий об избранности Америки и одновре-
менно  век  кризиса.  В  этом  –  истоки  американской  трагедии  и  вместе  с  тем  истоки 
художественных открытий американской литературы (2, 31-32). 
Второе  десятилетие  ХХ  века  называют периодом поэтического Возрождения.  Проза и поэзия 
стре-мятся к сближению с  реальной жизнью. После  войны  шла  всеобщая  переоценка  ценностей, 
господ-ствовал дух отрицания. Молодые писатели утверждали современные темы. Именно с 20-х 
годов начинается всѐ  растущее мировое  влияние  творчества лучших американских писателей (2, 
33). 
Ш.Андерсон  начал  публиковаться  в  1914,  полностью  посвятил  себя  литературе  с  1923  года. 
Пер-вая  книга  Андерсона  –  роман  «Сын  Уинди  Макферсона»  («Windy  McPherson‘s  son»,  1916). 
Литера-турную славу Андерсону принесли сборники рассказов «Уайнсбург, Огайо» («Winesburg, 
Ohio»,  1919),  «Торжество  яйца»  («The  triumph  of  the  egg»,  1921),  «Кони  и  люди»  («Horses  and 
men»,  1923),  в  которых  реалистически  изображено  американское  захолустье  с  его  духовным 
убожеством,  искале-ченными  человеческими  судьбами.  Ш.Андерсон  создаѐт  гротескные  образы 
чудаков,  живущих  в  мире,  где  вещи  подавляют  человека.  Как  известно,  творчество  Андерсона, 
писавшего в разных жан-рах, неоднородно и неравноценно. Своими рассказами он внѐс большой 
вклад  в  прогрессивную  аме-риканскую  литературу.  И  это  тоже,  правда,  что  на  отдельных  его 
произведениях,  в  особенности  рома-нах,  сказалось  некоторое  увлечение  разного  рода 
модернистскими тенденциями, уводившими его в сторону от реализма (3, 3). 
Творчество  Андерсона  противостояло  официальной  версии  «всеобщего  благополучия»  – 
«prosperity».  Ему  принадлежат  семь  романов,  в  том  числе  такие  популярные,  как  «Множество 
браков»  («Many  marriages»,  1923)  и  «Тѐмный  смех»  («Dark  laughter»,  1925).  В  30-х  годах 
участвовал в комитете писа-телей, выезжавших к бастовавшим горнякам Харлана, написал роман 
о забастовке гасконских текс-тильщиков «По ту сторону желания» («Beyond desire», 1932); в этом 
романе выражено искреннее сочувствие к жизни и борьбе трудящихся. 
Он  отвергал  непременные  тогда  в  Америке  «счастливые  концы»,  находя,  что  преуспевшие 
эпигоны Эдгара По и О‘Генри отгородили малый жанр от американской жизни. Он метал громы и 
молнии  про-тив  «сюжета-отравы»,  то  есть  надуманных  сюжетных  схем,  по  его  слову, 
«предававших» героя. Сюжет у него порою едва намечен, а привычной развязки вообще нет («Книга 
о  гротескных  людях»,  «Мать»,  «Бумажные  шарики»,  «Философ»,  «Набожность»,  «Яйцо»,  «Эти 
жители гор», «Новая жена», «Патри-от», «Большая рыба», «Незабытый», «Пастораль», «Его комод» 
и  др.).  Но  неожиданный  поворот,  отли-чающий  всякую  новеллу,  с  еѐ  упругой  формой,  есть  и  у 
Андерсона,  только  нетрадиционный.  Этот  пово-рот  освещал  изнутри  его  характер  и  всю 
усложнившуюся в ХХ веке американскую жизнь (4, 8). 
Новеллистика  Ш.Андерсона  во  многом  определила  пути  развития  американской  прозы 
последую-щих  пятидесяти  с  лишним  лет;  она  была  явлением  подлинно  новаторским  –  новым 
словом  не  только  в  истории  новеллы,  но  и  во  всей  литературе.  Юмор,  живость  интриги, 
неожиданный финал  –  все  эти  устойчивые  признаки американского рассказа для  Андерсона  уже 

Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы, «Филология» сериясы, №2 (40), 2012 г. 
 
69 
 
не были обязательными (5, 7). 
На многих рассказах Андерсона лежит отпечаток вечности и некоторые аспекты американской 
жизни не только были рассмотрены здесь впервые, но и получили исчерпывающее истолкование. 
Известный  американский  критик  Малкольм  Каули  писал:  «Вскоре  Андерсон  превратился  в 
«писа-теля  для  писателей»,  единственного  в  своѐм  роде  беллетриста,  оказавшего  столь  явное 
воздействие  на  миросозерцание  и  литературный  стиль  последующих  поколений.  Хемингуэй, 
Фолкнер, Вулф, Стейнбек, Колдуэлл, Генри Миллер… каждый из них, бесспорно, многим обязан 
Андерсону и то же самое можно сказать о десятках других» (6, 102). 
А.Мулярчик  утверждал,  что  сдвиг  от  фабульности  к  психологизму,  происходивший  после 
Андерсона  в  американской  новелле  20-х  годов,  можно  наблюдать  в  творчестве  многих  молодых 
прозаиков того времени (5, 11). 
Как  мы  знаем,  Шервуд  Андерсон  стал  для  литературной  Америки  ключевой  фигурой,  его 
творче-ство  оказалось  на  скрещении  литературных  путей  ХIХ  и  ХХ  веков.  Развивая  традиции 
классической американской литературы, он активно осваивал проблематику, порождѐнную новым 
этапом  социаль-ного  развития  страны.  Он  выступил  подлинным  первооткрывателем,  ибо  сумел 
отразить  явления  и  процессы,  обострившиеся  с  наступлением  нового  века  или  же,  напротив, 
только обозначившиеся, а в полной мере проявившиеся позже и не утерявшие своей актуальности 
и  поныне:  крах  свободной  фер-мерской  Америки,  пагубность  кредо  материального  успеха, 
отчуждение  личности,  которая  в  процессе  индустриального  капиталистического  развития 
безвозвратно утрачивает духовные ценности (7, 6-7). 
Излюбленной формой Андерсона стала короткая – психологическая зарисовка, показывающая 
центрального персонажа – обычного, ничем не выдающегося жителя американской провинции – в 
такой ситуации, когда в нѐм вдруг выявляется скрытый не только от посторонних, но и от самого 
себя внутренний человек, когда в стѐртой заурядности обнаруживается неповторимая личность. 
Его  новаторская  новелла  возвращала  к  фольклорным  истокам  «короткого  рассказа».  У 
Андерсона  ярко  выраженная  установка  на  слушателя,  сказ  нередко  входил  в  эту  новеллу,  а  то  и 
всю еѐ окраши-вал. Устное слово в таких новеллах, как «Руки», сочеталось у него с современной 
психологической культурой. Загадки американских характеров, раскрываемые его малым жанром, 
и создают здесь напряжѐнность повествования (4, 8). 
Ключевое понятие эстетики Андерсона – это понятие гротеска, введѐнное им в новелле «Книга 
о  гротескных  людях»,  открывающей  «Уайнсбург,  Огайо».  В  своих  литературно-критических 
статьях и эссе он утверждал, что главная писательская задача заключается в том, чтобы выявить 
странное,  неожиданное,  гротескное  в  будничном,  заурядном  материале  или,  как  сказали  бы 
русские  формалис-ты,  отстранить  его.  В  этом  смысле  гротескны  все  его  новеллы,  обычно 
строящиеся  на  подчѐркнутых,  резких  контрастах  между  видимостью  и  сущностью,  внешним  и 
внутренним,  явным  и  скрытым,  комическим  и  трагическим.  Объединѐнные  единым  образом 
рассказчика,  отдельные  моменты  скла-дываются  в  единое  целое,  между  ними  возникают 
смысловые  связи  и  переклички,  постоянные  моти-вы  начинают  переходить  из  текста  в  текст. 
Новеллы Андерсона уже по самой своей природе тяготеют к циклизации, и в «Уайнсбурге, Огайо» 
он  опробовал  одну  из  еѐ  моделей:  действие  всех  рассказов  происходит  здесь  в  одном  и  том  же 
месте и в один и тот же период времени; центральные персонажи некоторых рассказов мелькают 
на периферии повествования в других; возникает «сквозной» герой – молодой журналист Джордж 
Уиллард, в котором критики не без оснований видят автопортрет самого писателя (9, 533-534). 
Все  авторы  единодушно  считали  его  самые  лучшие  произведения  новым  этапом  в 
американской литературе. Критики и специалисты зарубежной литературы в основном обращали 
внимание на его жизнь, литературную биографию, влияние предшественников на его творчество, 
новаторство  в  новеллистике  в  американской  литературе  и  его  влияние  на  американскую 
литературу. 
Азербайджанская  художественная  проза  в  20-х  годах  ХХ  века  по  сравнению  с  поэзией  и 
драматур-гией развивалась медленно. Первые образцы советской прозы создавались писателями, 
начавшими творческий путь до «социалистической революции», т.е. большевистского переворота. 
Такие  писате-ли,  как  Дж.Мамедкулизаде,  С.С.  Ахундов,  Ю.В.  Чеменземинли,  Г.Кантемир, 
А.Ахвердиев,  ставили  в  своих  рассказах  злободневные  вопросы;  наряду  с  критикой 
дореволюционной  жизни  и  пережитков  старого,  они  старались  отражать  перемены,  которые 
происходили в быту и сознании людей, ростки новой психологии, новых отношений. 
В  сатирическом  журнале  «Молла  Насреддин»  Джалил  Мамедкулизаде  закладывал  основы 
совре-менной  азербайджанской  сатиры:  бичевал  чванство,  бюрократизм,  бездушие,  двуличие 
людей,  при-мазавшихся  к  народной  власти.  Подчас  обычные  журнальные  фельетоны  и  заметки 
превращались под пером великого мастера в блистательные сатирические новеллы (8, 158). 

Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы, «Филология» сериясы, №2 (40), 2012 г. 
 
70 
 
Возросло  творчество  молодых  писателей,  пришедших  в  литературу  во  второй  половине  20-х 
годов. 
С начала  30-х годов проза  развивается интенсивней. Появляется ряд романов.  Чуть  ли не  все 
вид-ные писатели выступают с произведениями крупной формы. 
Родился Мир Джалал в Южном Азербайджане, в крестьянской семье. Ещѐ в детстве вместе с 
отцом переехал  в Гянджу, где он  учился,  а  затем  учительствовал. Получил высшее образование. 
Пос-ле  окончания  аспирантуры  Мир  Джалал  работал  на  кафедре  истории  азербайджанской 
литературы  профессором  и  завкафедрой  в  Бакинском  Государственном  университете.  Мир 
Джалал был доктором филологических наук, автором ряда монографий и учебных пособий. 
Среди прозаиков Азербайджана одно из видных мест занимает Мир Джалал. Свою литературную 
деятельность  Мир  Джалал  начал  с  публикации  стихотворений,  очерков  и  рассказов.  Вошѐл  он  в 
прозу  30-х  годов,  прежде  всего  как  автор  романов  «Воскресший  человек»  и  «Манифест  молодого 
человека».  Мир  Джалал  писал  и  маленькие  лирические,  юмористические,  сатирические  рассказы, 
новеллы,  в  кото-рых  старался  сохранить  естественность  и  простоту  творческой  манеры  своих 
предшественников. 
В 1935 году вышел его первый роман «Воскресший человек», который сразу привлѐк внимание 
читателей  (10).  Писатель  показал  картину  бесправия  азербайджанского  народа  при 
недемократиче-ском  режиме.  В  центре  романа  –  образ  простого  сельского  парня,  духовному 
воскрешению которого подчинѐн весь сюжет произведения. Кадыр, выросший в деревне, доверчив 
и наивен. Помещик Бебир домогается его молодой жены. Чтобы осуществить свои гнусные цели, 
он  высылает  юношу  из  дерев-ни.  Попав  в  армию,  Кадыр  общается  с  новыми  людьми, 
революционерами, и становится активным участником борьбы за демократию, народную власть. 
В романе «Воскресший человек» Мир Джалал показал себя писателем, способным к глубоким 
социальным обобщениям. 
Вторым  романом  Мир  Джалала  был  «Манифест  молодого  человека»  (1939).  Этот  роман  по 
справед-ливости  может  быть  назван  одним  из  лучших  произведений  азербайджанской  прозы  30-х 
годов. В цен-тре событий – молодой батрак Мардан. Он избил помещика. Чтобы избежать расправы, 
Мардан  бежит  из  деревни.  Постепенно  простой  крестьянский  парень  превращается  в  подлинного 
борца. Во главе рево-люционных отрядов Мардан возвращается в деревню и узнаѐт о смерти своего 
младшего брата Бахара, умершего от голода. Образ Бахара перерастает в символ жертвы проклятого 
прошлого (8, 160). 
Один  из  интереснейших  образов  романа  –  Сона,  мать  Мардана.  Писатель  с  любовью 
изображает  старое  поколение  крестьян,  стремясь  обобщить  в  нѐм  лучшие  черты  народного 
характера.  Сона  тер-пит  все  лишения,  но  защищает  свою  честь  и  честь  сына.  В  «Манифесте 
молодого человека» романти-ческий пафос органически сочетается с простотой и задушевностью 
повествования. 
Перу Мир Джалала принадлежат также романы «Открытая книга», «Мои ровесники», «Новый 
город»  и  «Куда  ведут  дороги»  (11).  Главное  в  этих  романах  –  раскрытие  характеров  нового 
поколения строителей светлого общества.  
«Новый  город»  (1952)  Мир  Джалала  посвящен  рождению  города  Сумгаита  –  нового 
индустриаль-ного  центра  республики.  Вместе  с  городом  растут  строители  новой  жизни  – 
комсомольцы, самоотвер-женно работающие юноши и девушки. 
Мир  Джалал  обладал  острым  сатирическим  пером.  Сатирическое  перо  писателя  в 
разоблачении  своих  образов  не  обходится  без  гиперболизации,  гротеска,  но  это  ещѐ  сильнее 
подчѐркивает  типиче-ские  черты  характера  героя  («Новомодная  свадьба»,  «Каймак»  («Сливки»), 
«Визит  сватов»,  «После  плова»,  «Огородный  воришка»,  «Детские  забавы»,  «Курортные  драмы 
стариков» и др.). 
Сатира  Мир  Джалала  очень  лирична,  что  позволяет  автору  глубже  раскрыть  духовный  мир 
человека. 
Мир Джалал  не  любит схемы. У  него каждый  персонаж  –  характер, с  присущим ему одному 
духовным миром. Персонаж может быть второстепенным, эпизодическим, но никогда не надуман. 
Даже  схожие  по  своему  складу,  по  социальному  положению  люди  у  Мир  Джалала  отличаются 
друг  от  друга,  непохожи  друг  на  друга.  Мир  Джалал  мастерски  раскрывает  человеческие 
характеры. Богат-ство жизненного материала  и  умение отбирать типические  черты  способствует 
той полноте изобра-жения, которую называют художественностью произведения. 
Творчество Мир Джалала можно уподобить горному ручью, который берѐт своѐ начало где-то 
в  снежных  горах  и  постепенно  становится  мощной  и  полноводной  рекой.  Творчество 
прославленного  мастера  берѐт  начало  в  гуще  народной  жизни  и  отражает  еѐ  богатство  и 
многогранность. 

Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы, «Филология» сериясы, №2 (40), 2012 г. 
 
71 
 
Итак,  как  авторы  коротких  рассказов,  новелл  американский  писатель  Ш.Андерсон  и 
азербайджан-ский прозаик Мир Джалал привлекают умением построить острый сюжет, изящную 
композицию с новеллистически неожиданной концовкой, скупо и чѐтко обрисовать характеры из 
народной жизни. 
Итак,  тематическое  многообразие  –  отличительная  черта  творчества  и  Мир  Джалала  и 
Андерсона. 
Мир  Джалал  и  Андерсон  умели  подходить  к  явлениям  действительности  как  социологи. 
Именно  поэтому  им  удалось  живо  и  в  художественном  отношении  убедительно  изображать 
типичные явле-ния нашей эпохи и типичные человеческие характеры. 
Мир Джалал и Андерсон были известны также как литературоведы и критики. В их статьях и 
литературоведческих работах проанализированы многие важные вопросы как классической, так и 
современной литературы.    
 
1.
 
Azәrbaycan Sovet Ensiklopediyası. I cild. – Bakı, 1976 (на азерб. яз.). 
2.
 
Краткая  Литературная  Энциклопедия.  Главный  редактор  Сурков  А.А.,  том  7.  –  М.,  1972 
(Новейшая литература Соединѐнных Штатов Америки, – с. 32-33). Автор Беккер М.И. 
3.
 
Андерсон  Ш.  Рассказы.  Перевод  с  английского.  Составитель  и  вступительная  статья  («Шервуд 
Андерсон»,  –  с.  3-18)  Канделя  Б.Л.  –  М.-Л.:  Государственное  издательство  художественной 
литературы, 1959, 508 с. 
4.
 
Шервуд  Андерсон.  Избранное.  Перевод  с  англ.  Составитель  и  предисловие  Ландор  М. 
(«Новеллы Шервуда Андерсона», – с. 3-20). – М.: Художественная литература, 1983, – 527 с. 
5.
 
Американская  новелла  ХХ  века.  Переводы  с  англ.  Составитель  и  вступительная  статья 
Мулярчик А. (с. 5-24). – М.: Художественная литература, 1976, – 526 с. 
6.
 
Малкольм Каули. Дом со многими окнами. Перевод с англ. / Шервуд Андерсон и его книга 
мгновений. Перевод Мулярчика А., – с. 102-115. – М.: Прогресс, 1973, – 328 с. 
7.
 
Андерсон Ш. Избранные рассказы (Selected short stories) / Составитель сборника Бернацкая 
В.И. «Преди-словие» Коренева М., – с. 6-22. – М.: Прогресс, 1982, – 352 с. 
8.
 
Дадашзаде Мамед Ариф. Азербайджанская литература. – М.: Высшая школа, 1979, – 232 с.    
9.
 
Американская новелла ХХ века. Сборник. Составитель Лапина Г.В. (На английском языке с 
параллель-ным  русским  текстом).  Послесловие  («Малая  форма  и  еѐ  великаны»).  –  М.:  Радуга, 
1989, – 590 с. 
10.
 
Мир Джалал. Воскресший человек. Романы и рассказы. – М., 1959. 
11.
 
Мир Джалал. Куда ведут дороги. Роман. – М., 1966. 
 
Каталог: docs
docs -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
docs -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
docs -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
docs -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
docs -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
docs -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
docs -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет