Т. В. Шевякова Редакциялық алқа мҥшелеріжүктеу 1.8 Mb.
Pdf просмотр
бет6/21
Дата15.03.2017
өлшемі1.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

 
1.
 
Головин Б.Н. ведение в языкознание. – М.: ВШ, 1973, – 310 с.  
2.
 
Зиндер Л.Р. Общая фонетика, – М.: ВШ, 1979, – 312 с. 
3.
 
Назайкинский Е.В. Звуковой мир музыки, – М.: Музыка, 1988, – 254 с. 
4.
 
Павлов И.П. Полное собрание сочинений. В 3-х т. Т. 2, – 324 с.     
5.
 
Соловьева А.И. Основы психологии слуха. – М.: ЛГУ, 1972, – 188 с. 
6.
 
Komar  S.  Perception  of  Continuous  Speech  in  Second  Language  Acquisition.  Stockholm,  IX  ICPhS, 
1995, v.2, – 298 p.   
7.
 
Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. – М., 1974, – 122 с.   

Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы, «Филология» сериясы, №2 (40), 2012 г. 
 
39 
 
8.
 
Ротенберг В. Мозг. Стратегия полушарий / Наука и жизнь, 1984, №6, – с. 54-57. 
9.
 
Асафьев Б.В. Речевая интонация. – М-Л.: Музыка,1965, – 136 с.  
10.
 
Patel A.D. Music, Language and the Brain. – Oxford: OUP, 2007, – 528 p. 
11.
 
O.Sacks about ―Music, Language, and the Brain‖.            
12.
 
Вейсалов  Ф.Я.  (Вейсалли)  Об  эксперименте  в  фонетике  и  некоторых  вопросах 
экспериментальной фоне-тике // Уч. Записи АПИЯ им. Ахундова. – Баку: 1975, №1, – с. 8-17. 
13.
 
Руссо Ж.Ж. Изб. сочинения. 1 т. – М.: Гослитиздат, 1961, – 851 с. 
14.
 
Lauren  D.  Sequential  Organization  of  The  Text  Messages  and  Mobile  Phone  Calls  in  Interconnected 
Communication Sequences // Discourse and Communication // vol.6, num.1, Feb., 2012, – pp. 83-101. 
 
Тҥйін 
Мақалада  шет  тілін  қабылдау  мәселелері  туралы  жазылған.  Шет  ел  азаматтарының  тілді 
қабылдау,  үйрену-дегі  қиыншылқтары  туралы  айтылады.  Музыка  мен  ауызша  сӛйлеуді  қатар 
қабылдау шаралары жүргізіледі.   
 
Summary 
The  article  under  the  headline  ―The  problems  in  comprehension  of  native  speakers‖  speech  by  the 
strangers. We discuss the common features in comprehension of music and oral speech.   
 
АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕГІ СИНОНИМДЕРІНІҢ ТҤРЛЕРІ 
 
С.Асқарова – ф.ғ.к., доцент, 
Б.Н. Ашегова – оқытушы, Абай атындағы ҚазҰПУ 
 
Синонимдер  тілдің  жетілуіне  ондағы  сӛздердің  сан  жағынан  кӛбеюінен  ғана  емес,  оған  қоса 
сапа-лық  жағынан  артуына  да  үлкен  әсерін  тигізеді.  Тілдің  коммуникативті  және  экспрессивті 
қызметін іс-ке  асыру үшін дәлдік, мәнерлік, лексиканың үлкен мағыналық алуандығы, сезім мен 
ойды жеткізудің нақтылығы маңызды. Ал, ой мен сезімді әрлендіріп жеткізу үшін синонимдердің 
түрлерін білген жӛн. 
Ағылшын  тілінің  синонимдерінің  классификациясын  жасау  үшін  И.В.  Арнольдтің 
«Лексикология  современного  английского  языка»  және  Т.И.  Арбекованың  «Лексикология 
английского языка» кітап-тарындағы мәліметтерге сүйенеміз. Алайда бұл авторлардың кітабында 
ағылшын  түрінің  синонимде-рінің  түрлері  бірдей  бӛлінбеген.  Оның  себебі,  И.В.  Арнольд 
синонимдерді  жалпылама  зерттеп,  олар-ды  идеографиялық,  стилистикалық  және  абсолютті 
синонимдер деп бӛледі. Ал, Т.И. Арбекова сино-нимдерді тек мағыналас сӛздер ретінде ғана емес, 
соның  ішінде  заттық  мағыналас  сӛздер  ретінде  қарастырады  да,  жалпылама  лингвистикадағы 
идеографиялық синонимдерді жалған синонимдер деп  атап, стилистикалық синонимдерді  жалпы 
синонимдер  ретінде  қарастырады.  Соған  сәйкес  стилисти-калық  синонимдерді  ӛз  ішінде  толық 
және  бӛлшектік,  комбинаторлық  барабар  және  комбинаторлық  барабар  емес,  компоненттік 
құрамы бойынша бірдей және әртүрлі, бірстильді және әртүрлі стильді деп бӛледі.  
Идеографиялық синонимдер (Жалған синонимдер) 
И.В.  Арнольдтің  «Лексикология  современного  английского  языка»  кітабында  идеографиялық 
синонимдер  не  қосымша  мағынасы  болуымен,  не  қолданылудағы  және  басқа  сӛздермен 
тіркесуімен ерекшеленеді деп жазды. Яғни идеографиялық синоним сӛздерде әр сӛздің қосымша 
мағыналық  үсте-месі,  әр  қайсысының  контекстке  байланысты  қолданылу  ережелері  және  басқа 
сӛздермен тіркесу ере-желері болады. Мысалы, to understand және to realise сӛздері идеографиялық 
синонимдер,  яғни  бұлар  «түсіну»  деген  мағына  береді,  бірақ  to  understand  белгілі  бір  айтылған 
нәрсеге  байланысты  қолданы-лады,  яғни  «біреудің  сӛзін  түсіну»  деген  мағына  берсе,  to  realise 
«жалпы жағдайды түсіну» деген мағына береді.  
To expect етістігі «күту» деген мағынада  to wait for тіркесі үшін синоним болады және кейбір 
жағ-дайларда  бір-бірімен ауыса  алады. Мысалы, I am  waiting  for somebody to show  some  signs of 
knowing that I have been invited here сӛйлемі I am expecting somebody to show… сӛйлеміне сәйкес 
келеді,  бірақ to  wait етістігі  «бірдеңені не  біреуді күту» мағынасында  қолданса, to expect етістігі 
«бір нәрсенің болуын күту, болжау» деген мағынада қолданылады.  
Идеографиялық синонимдер бір бірінен бейнелеу дәрежесімен де ерекшеленеді. 
Егер  идеографиялық  синонимдер  бірдей  емес  қосымша  қасиеттерімен  ерекшеленетін  болса, 
қатыс-тық синонимдер бір қасиеттің әртүрлі деңгейін белгілейтін сӛздер. Мысалы, apprehension – 
alarm – panic; annoyed – angry – enraged – furious; liking – attachment – affection – fondness – love т.б. 
бірақ  бұл  сӛздерді  кӛп  жағдайда  синонимдер  деп  санамайды,  бұлар  бір  мағынаның  әр  түрлі 

Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы, «Филология» сериясы, №2 (40), 2012 г. 
 
40 
 
деңгейін кӛрсете-тіндіктен олардың қолданылу аясы да әртүрлі, сондықтан бұл сӛздерді бір-біріне 
синонимдер деп емес, жақын семантикалық сӛздер деп есептейтін зерттеушілердің пікірі дұрыс.  
Ал,  Т.И.  Арбекова  синонимдерге  «категориялық  жағынан  бірдей,  бір  немесе  бірнеше  сӛздік 
мағы-насы  сәйкес  келетін,  бірдей  заттық  класты  атайтын  сӛздер»  деген  анықтама  береді.  Ол 
синонимдерді  заттық  мағынасының  ортақтығы  жағынан  зерттегендіктен,  идеографиялық 
синонимдерді  «жалған  синонимдер»  деп  атап,  оларға  мынадай  анықтама  береді:  «жалған 
синонимдер – бір қатарлы, катего-риялық бірдей, бірақ синонимдер сияқты бірдей заттық класты 
емес,  әртүрлі  заттық  класты  атайтын  сӛздер».  Яғни,  Т.И.  Арбекованың  зерттеуінде  жалған 
синонимдер  –  елеулі  ортақ  белгілері  бар,  логи-калық  жағынан  бағыныңқы  (жалпы  түсінік  пен 
оның  түрлері)  немесе  матасқан  (бір  түсініктің  әртүрлі  кӛрінісі)  түсініктерді  білдіретін  заттар 
атауы.  Мысалы,  writer,  novelist,  poet,  essayist,  playwright;  red,  pink,  scarlet;  etc.  жалған 
синонимдердің  екі  түрін  атауға  болады:  кей  жағдайларда  бір-бірімен  ауыса  алатын  (мысалы, 
vehicle және car) және бір-бірімен ауыспайтын (famous және notorious).   
Vehicle  және  car  іспеттес  жалған  синонимдер  туыстық  және  кӛріністік  түсініктерді  білдіреді 
және  соған  сәйкес  алғашқысы  жалпылама,  кейінгісі  нақтырақ  мағынасы  бар  сӛздер.  Олар  кейде 
мағыналас бола алады. Мұндай жалған  синонимдер кей жағдайда бір-бірімен ауыса алады, бірақ 
айтылған  мағы-на  ӛзгередеі,  яғни  ой  жалпылама  немесе  нақтырақ  болады.  Бір-бірімен  ауыса 
алатын жалған синоним-дерді нақтырақ түсіну үшін тӛмендегі мысалдарды салыстырып қарасақ 
Жалпы түсінікті білдіретін сӛз қолданылған, 
ой жалпылама берілген. 
Жалпы  түсініктің  бір  түрін  білдіретін  сӛз  қол-
данылған, ой наты берілген. 
He is a scientist
He is a chemist
This is a morpheme
This is a prefix
Егер сӛйлеуші жалған синонимнің жалпы түсінікті білдіретінін қолданса, онда сӛйлеуші үшін 
оның негізгі белгілері маңызды емес болғаны. Мысалы, «автокӛлік» сӛзінің орнына «кӛлік» сӛзін 
қолданса, онда сӛйлеуші үшін автокӛлікті басқа да кӛлік түрлерінен айыратын белгілері маңызды 
емес  болғаны.  Сондай-ақ  егер  «суретші»  туралы  айтқанда  portraitist,  water-colourist,  miniaturist 
сӛзде-рін  қолданғаннан гӛрі ‗painter‘ сӛзін  қолдансақ, онда ол  туралы  азырақ мәліметті айтамыз. 
Сондықтан жалпы тіл үйренгенде оның синонимдеріне де кӛбірек назар аударып, сӛздің алдымен 
жалпылама түсінікті білдіретін түрін үйреніп, кейін қажет болған жағдайда оның нақты түрлерін 
білдіретін түр-лерін жаттауға болады. Жалған синонимдердің екінші түріне famous және notorious 
сӛздері  секілді  синонимдер  тобы  жатады.  Бұлар  бір  түсініктің  түрлерін  білдіретіндіктен  және 
әрқайсысының  бір-бірінен  айыатын  белгілері  болғандықтан  ешқашан  бір-бірінің  орнына 
қолданыла  алмайды.  Famous  және  notorious  сӛздері  «танымал,  атақты»  деген  мағынаны 
беретіндіктен  бір-біріне  жақын,  бірақ  бір-бірімен  сәйкес  келмейді,  себебі  алғашқысы  жақсы 
қасиеттерімен  танымал,  яғни  жақсы  жағынан  таны-мал  дегенді  білдірсе,  ал  екіншісі  жаман 
қасиеттерімен атағы шыққан дегенді білдіреді. Осы іспеттес жалған синонимдер қатарына salary, 
pay,  fee,  wages  сӛздері  жатады.  Бұлардың  барлығы  атқарылған  жұмысқа  байланысты  ақшалай 
тӛлемақыны  білдіргенімен,  бірдей  мағынада  қолданылмайды.  Salary  –  қызметкерлерге  тӛленетін 
еңбекақы, pay – әскерилерге тӛленетін ақша, fee – қаламақы, яғни жазушы-ларға тӛленетін ақша, 
wages –  қара жұмысшыларға тӛленетін ақша.  Сондықтан бұлардың ортақ мағы-насы болғанымен 
бір-бірінің орнына ауысып қолданыла алмайды. Осындай жалған синонимдерді дұрыс қолданбау 
сӛздегі қате туғызады, ал сӛздегі қате ӛз тарапынан ойды ӛзгертеді.  
Стилистикалық синонимдер 
И.В. Арольд: стилистикалық синонимдер барлық мағынасы жағынан ӛте жақын, тіпті кейде бір 
мағынаны  береді,  тек  қолданылу  стилі  жағынан  айырмашылығы  бар  синонимдер.  Яғни 
стилистика-лық синонимдер қатарындағы сӛздер әрқайсысы әр түрлі тілдік стильде қолданылады, 
–  деп  жазған.  Ол  синонимдерді  заттық  класы  бір  болмаса  да  жалпы  мағынасының  ортақтығына 
байланысты  қарас-тырғандықтан, синонимдердің стилистикалық  түрін  жалпы  синонимдердің бір 
тобы  ретінде  ғана  қарайды,  ал  Т.И.  Арбекова  синонимдердің  идеографиялық  түрін  жалған 
синонимдер  деп  атайды  да,  ал  ситистік  түрін  жалпы  синонимдер  деп  береді.  Сондықтан  ол 
стилистикалық синонимдерді ӛз ішін-де бірнеше топтарға бӛледі.  
Толық және бӛлшектік синонимдер 
Т.И.  Арбекова  синонимдерді  мағынасының  сәйкес  келуіне  қарай  толық  және  бӛлшектік  деп 
бӛле-ді.  толық  синонимдер  барлық  мағынасы  сәйкес  келетін  синонимдер,  ал  бӛлшектік 
синонимдер  кейбір  мағыналарында  сәйкес  келмейтін  сӛздер.  Бӛлшектік  синоним  ретінде 
семасиология мен семантика сӛздерін атуға болады. Мысалы: 
Семантика  
Семасиология 
І. Сӛздің мағынасы туралы ғылым 
І. Сӛздің мағынасы туралы ғылым 
ІІ. Сӛздің мағынасы 
ІІ.              –    

Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы, «Филология» сериясы, №2 (40), 2012 г. 
 
41 
 
Бӛлшектік синонимдердің айырмашылығы – олардың біреуінде ғана ауыспалы мағына болады. 
Мысалы,  stronghold  және  fortress  синоним  сӛздерінің  алғашқысы  ғана  ауыспалы  мағынада 
қолданыла-ды.  Сондай-ақ  catching  және  infectious  синонимдерінде  де  алғашқысы  ғана  ауыспалы 
мағынада қолда-нылады (a catching smile). Бӛлшектік синонимдердің арақатынасын Т.И. Арбекова 
мынадай сызба түрінде кӛрсетеді: 
                         І                                  ІІ 
                        
                        
                        А                                 А 
 
                        
                       
 
 
                         B 
     
Бӛлшектік синнонимдердің қате қолданылуы ойды қате түсіндіруі немесе мүлде түсініксіз етуі 
мүмкін. Сондықтан оларды қолданғанда толық мағынаарын біліп алу керек.  
Синонимдер  басқа  сӛздермен  сәйкес  келу  жағынан  комбинаторлық  барабар  және 
комбинаторлық барабар емес болып бӛлінеді. 
Комбинаторлық барабар және комбинаторлық барабар емес синонимдер 
Комбинаторлық  барабар  синонимдер  барлық  сӛздермен  сәйкес  келе  беретін  сӛздер.  Ал, 
комбина-торлық барабар емес синонимдер кез келген сӛздермен контексте  сәйкес  келе  алмайды. 
Бұл  синоним-дер  арасындағы  айырманы  теориялық  түрде  түсіндіру  қиын,  оны  тек  мысалдармен 
кӛрсетіп, түсінді-руге болады. Мысалы құпия және сыр сӛздері бір-бірімен синонимдер, енді осы 
сӛздердің  комбина-торлық  барабар  емес  екенін  анықтайық,  оны  тӛмендегі  тіркестерден  кӛре 
аламыз: 
Құпия 
Сыр 
1. құпияны ашу 
1. сырын ашу 
2. құпияны айту 
2. сырын айту  
3. үлкен құпия 
3. үлкен сыр 
4. құпия түрде 
4. – 
5. әскери құпия  
5. –  
 
Prison 
Jail 
1. in prison 
1.
 
in jail 
2. put smb. in prison 
2.
 
put smb. in jail 
3. release smb. from prison 
3.
 
release smb. from prison 
4.     –  
4.
 
a jail bird 
Комбиноторлық  барабар  емес  синонимдердің  ӛздерінің  синтаксистік  байланысына  да  сәйкес 
айыр-машылығы болуы мүмкін.  
Сонымен  бӛлшектік  синонимдер  де,  комбинаторлық  барабар  емес  синонимдер  де  бір-бірін 
барлық  контексте  ауыстыра  алмайды.  Бірақ  бӛлшектік  синонимдер  әртүрлі  контексте  бір-бірін 
ауыстыра  алмайтын  болса,  онда  комбинаторлық  синомдер  бір  контексте  бір-бірін  ауыстыра 
алмайды. Бӛлшек-тік синонимдерде бірінің орнына екіншісінің қолданылмауы, сол екінші сӛздің 
ол  мағынасы  болма-уымен  түсіндіруге  болады,  ал  комбинаторлық  барабар  емес  синонимдерде 
сӛздің  ауысып  қолданыл-мауы  сӛздердің  әртүрлі  дәстүрлік  сәйкестігімен  түсіндіріледі.  Мысалы, 
gulf және  bay сӛздері  «бұғаз» мағынасын  береді  және  бұлардың арасында қандай  айырмашылық 
бар  екенін  түсіндіру  қиын,  бірақ  мына  мысалдар  арқылы  кӛрсетуге  болады:  Bay  of  Biscay,  бірақ  
Gulf of Mexico. 
Синонимдерді  бӛлшектік  немесе  комбинаторлық  барабар  емес  синонимдерге  жатқызу 
салыстыры-лып  жатқан  сӛздердің  мағыналары  қалай  анықталатынына  байланысты.  Синоним 
мағынасының  толық  детальді  дифференциациясында  олар  бӛлшектік,  ал  жалпылама  сипаттау 
кезінде синонимдер комбинаторлық барабар емес деп саналады.   
Компонеттік қҧрамы бойынша бірдей және әртҥрлі синонимдер. 
Компонеттік құрамы бойынша бірдей синонимдер практикалық түрде жоқ. Ӛзінің тақырыптық 
ма-ғынасы бойынша сәйкес келе отырып, синонимдер басқа компонентері бойынша бӛлінеді, яғни 
олар  эмоционалды  барабар  емес,  ассоциативті  барабар  емес  және  дефинициялық  барабар  емес 
болады.  

Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы, «Филология» сериясы, №2 (40), 2012 г. 
 
42 
 
Эмоционалды  барабар  емес  синонимдер  бір  затқа  байланысты  түрлі  эмоционалды-бағалу 
қатына-сын кӛрсетеді де, соған сәйкес әртүрлі стильді синонимдерге жатады. Синонимнің айтылу 
эмоциясы стиль түрін кӛрсетеді.  
Ассоциативті  барабар  емес  синонимдердің  әртүрлі  ассоциативті  мағынасы  болады.  Мысалы, 
brass,  cabbage,  chips,  berries,  dough  (money);  bean,  mug,  pot,  pan,  rocker,  block,  onion  (head);  etc. 
Ассоциативті  барабар  емес  синонимдер  әдетте  эмоционалдығымен  және  қолдану  аясымен 
ерекшеленеді, бұлар әртүрлі стильді синонимдерге жатады.  
Дефинициялық барабар емес синонимдер бір заттың бірі тұрмыстық екіншісі ғылыми атаулары 
болып табылатын сӛздер.  
Абсолютті синонимдер 
Тілде абсолюютті синонимдердің, яғни мағыналық құрылымы жағынан сәйкес келетін сӛздердің 
болуы  ӛте  сирек  кездесетін  жағдай.  Тілді  жақсырақ  білген  сайын  абсолютті  синонимдер  де  азая 
түседі. Абсолютті синонимдер деп мына сӛздерді айтуға болады: screenwriter – scriptwriter – scripter; 
airman – flyer – flying man т.б.  
Жалпы  абсолютті  синонимдер  саны  кӛп  емес  және  олардың  тілде  пайда  болуы  олар  ӛздері 
қатыс-ты топтағы семантикалық не басқа да ӛзгерістердің нәтижесі болып табылады.   
 
1. Арбекова Т.И. лексикология английского языка. Учеб. пос. – М.: Высшая школа, 1977. 
2.  Антрушина  Г.Б.,  Афанастева  О.В.,  Морозова  Н.Н.  лексикология  английского  языка. 
Учеб.пос. – М.: Дрофа, 2001. 
3.  Арнольд  И.В.  Лексикология  современного  английского  языка.  Учеб.пос.  –  М.:  Высшая 
школа, 1986. 
 
Резюме 
Авторами рассматриваются виды синонимов английкого языка и их особенности употребления в 
предложениях. 
 
Summary 
Authers consider types of English synonyms and their specific usage in sentences. 
 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ КАЗАХСКОЙ НАЦИИ 
 
Ж.Б. Курманова – Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет 
 
Казахский к началу двадцатого века мог считаться национальным языком, так как был хорошо 
развит  и  не  имел  особых  диалектов.  В  результате  присоединения  казахских  земель  к  царской 
России, затем в советский период была развита письменная традиция казахского языка. Двадцатые 
тридцатые  годы  Советской  власти  характеризовались  расширенным  функционированием 
казахского  языка  в  жизни  общества.  Однако  в  дальнейшем  сферы  его  функционирования  стали 
постепенно сужаться, что во многом было связано с закрытием национальных школ, отсутствием 
возможности  получения  обра-зования  на  казахском  языке  в  системе  специального  и  высшего 
образования, доминированием рус-ского языка во всех сферах общественной жизни. В результате 
к началу 90-х годов большая часть молодых городских жителей – казахов, а также часть сельских 
жителей  в  северно-центральной  части  республики  (где  преобладало  целинное  механизированное 
зерновое  хозяйство  и  потому  села  были  многонациональными)  являлись  в  большей  степени 
носителями  русского  языка,  а  не  родного,  казах-ского.  Поэтому  особую  остроту  в  процессах 
нациестроительства  в  современном  казахстанском  обще-стве  приобрели  языковые  проблемы. 
Государственный язык изучают 1322270 русских при их общей численности в республике 4479620 
человек;  украинцы  –  111309  человек  при  общей  численности  547054;  немцы  –  107763  человека 
при общей численности 353441; узбеки 95909 при общей численно-сти 370663 человека. При этом 
к  примеру,  в  среде  русских,  изучающих  государственный  язык,  боль-ше  городского  населения 
(1007315), нежели сельского (482556). Подобная закономерность характер-на для всех остальных 
нетюркских  народов.  Поэтому  можно  построить  предположение  о  функцио-нальной 
необходимости изучения государственного языка.  
Каковы  основные  направления  языковой  индигенизации  общества?  Здесь  можно  выделить 
несколь-ко каналов. Одним из первых по времени и значимости, на наш взгляд, выступает появление 
детских  учреждений  и  школ  с  преподаванием  на  казахском  языке,  затем  ВУЗов  и  колледжей, 
осуществляющих  подготовку  казахскоязычных  кадров.  Происходит  определенные  изменения  и  в 
установках  казахского  населения  по  поводу  родного  языка,  увеличилась  доля  обучающихся  на 

Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы, «Филология» сериясы, №2 (40), 2012 г. 
 
43 
 
казахском языке не только в школах, но и в системе среднего специального и высшего образования. 
Обратимся  к  статистическим  данным.  Так,  если  в  1993-1994  учебном  году  число  дневных 
общеобразовательных  школ  с  казахским  языком  обучения  (без  специальных  коррекционных 
организаций)  в  республике  было  3379,  то  к  2001-2002  году  их  количество  возросло  до  3677.  При 
этом школы с казахским языком обучения преобладают в сельской местности: 3126 из 3677 в 2001-
2002  гг.  Школы  с  русским  языком  обучения  доминируют  в  городской  местности:  1608  из  2403  в 
2001-2002 гг. Количество школ, ведущих обучение на русском языке, сократилось на 15%, ведущих 
обучение  на  двух  и  более  языках,  практически  не  менялось.  Заме-тим,  что  в  категории  «школы, 
ведущие  обучение  на  двух  и  более  языках»,  соотношение  казахского  и  русского  языков  обучения 
примерно  одинаково,  примерно  треть  из  них  находится  в  городских  поселе-ниях  и  две  трети  в 
сельских.  В  системе  начального  профессионального  образования  (профессионально-технические 
школы)  обучение  на  казахском  языке  больше  имеет  место  при  получении  гуманитарных 
специальностей. В системе среднего профессионального образования (колледжи) также происходит 
увеличение количества учащихся, обучающихся на казахском языке. Так, если таковых в 1990-2000 
уч. год в Казахстане было 42479, то в 2000-2001-м их количество увеличивается до 54972 человек. 
Больше  всего  таких  учащихся  в  Южно-Казахстанской,  Алматинской,  Кызылординской, 
Жамбылской и Вос-точно-Казахстанской (4168) областях, г. Алматы. Распределение студентов по 
языкам  обучения  в  высших  учебных  заведениях  приводится  в  таблице.  Статистические  данные 
показывают  увеличение  числа  обучающихся  не  только  на  казахском  языке,  но  и  на  русском. 
Другой  вывод  заключается  в  том,  что,  как  и  прежде,  образование  на  русском  языке  остается 
значимым  как  вообще  в  казахстанском  обществе,  так  и  среди  казахского  населения. 
Статистические  данные  позволяют  предложить  некото-рые  объяснения.  Так,  общее  количество 
студентов  русской  национальности,  например  в  2001-2002  учебном  году  составляло  112538,  а 
количество  обучающихся  на  русском  языке  –  348731  человек.  Общая  численность  студентов 
казахов  в  этом  же  году  была  равна  353673  при  количестве  обучающих-ся  на  казахском  языке  в 
163607  человек.  Это  говорит  о  том,  что  около  половины  студентов  казахов  предпочли  русский 
язык.  Но  качественная  сторона  обучения  на  казахском  языке  на  всех  ступенях  системы 
образования  –  кадровый  состав  и  необходимость  создания  учебной,  справочной  и  другой 
подобной  литературы  на  местном  материале  –  продолжает  оставаться  одной  из  важнейших 
проблем  и  задач  образовательной  системы  Казахстана.  Тем  не  менее,  расширение  сферы 
функционирования  казахского  языка  на  всех  ступенях  образовательной  системы  Казахстана, 
безусловно, продвигало и продвигает его, увеличивая число говорящих на казахском языке [1].  
Другим  направлением  развития  казахского  языка  в  республике  выступает  расширение  сферы 
его использования в медиа-пространстве. На 1 ноября 2002 года в Казахстане насчитывалось 1754 
СМИ, из которых 1167 газет, 457 журналов, 121 теле- и радиокомпания, выходящих на 11 языках. 
Доля  выходящих  только  на  казахском  языке  составляет  17,5%,  на  русском  –  35%,  на  этих  двух 
языках – 35% от общего числа СМИ [6]. На 1 ноября 2002 года в Казахстане издавалось 253 газеты 
и  51  жур-нал.  Возросли  и  тиражи  общенациональных  изданий.  Постепенно  расширяется  объем 
вещания на  казахском языке  и в электронных средствах массовой информации. В то же  время в 
них ощущается острая нехватка качественных передач. В 1989 г. В Казахстане был принят Закон 
«О  языках  в  Казах-ской  ССР»,  где  были  определены  сферы  применения  и  механизмы  правовой 
защиты  языков,  т.е.  его  можно  считать  историческим  началом  суверенной  этническо-языковой 
политики  страны  в  составе  СССР.  По  этому  закону  казахский  язык  был  определен 
государственным,  а  русский  –  языком  межна-ционального  общения,  языком  национальных 
меньшинств  в местах их компактного проживания  –  местными официальными языками. Именно 
этот  закон  явился  первым  этапом  в  развитии  межэтниче-ских  отношений.  Здесь  надо  провести 
одно  уточнение.  В  Казахстане  исторически  существует  одна  казахская  нация  как 
государствообразующая,  и  поэтому  существует  казахская  национальная  государ-ственность.  Из 
этой  национально-государственной  идеи  вытекает  государственный  статус  казахского  языка. 
Поскольку  казахская  нация  играет  в  составе  населения  страны  интегрирующую  и  консолиди-
рующую роль  в национальной  идентификации, то  и  казахская культура,  казахская национальная 
идея  также  играет  объединительную  роль.  Исключительно  большое  значение  для  всей  судьбы 
казахской нации имеет установление статуса казахского языка как государственного.  
«Незнание  казахского  языка  значительной  частью  населения  республики  –  наша  боль  и 
трагедия, которую мы будем преодолевать», – сказал Н.А. Назарбаев.  
Была поставлена задача – спасти язык и культуру казахов, вывести их из состояния опасности 
исчезновения.  Одним  из  таких  способов  стало  придание  казахскому  языку  статуса 
государственного. И эту идею по всем направлениям обосновал Н.А. Назарбаев. Это было сделано 
в  обстановке  острой  дискуссии  с  учетом  положительных  черт  и  недостатков  принятого  в  1989 

Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы, «Филология» сериясы, №2 (40), 2012 г. 
 
44 
 
году  Закона  о  языках,  опи-раясь  на  мнения  выдающихся  деятелей  науки,  широкой 
общественности,  а  также  мировой  опыт,  в  целях  возрождения  и  развития  казахского  языка  и 
развития языков народа Казахстана.   
Изучение  казахского  языка  способствует  расширению  и  укреплению  рыночных, 
экономических связей между предпринимателями разных национальностей. Изучение казахского 
языка представляет собой форму самой действенной помощи языку братского народа, попавшему 
в кризисную ситуацию. Долг всех казахстанцев – всемерно помочь казахскому народу возродить 
свой родной язык, его слову, его роль. Для этого не требуется ничего, кроме того, чтобы просто 
овладеть этим языком и в своих же собственных интересах саморазвития. Это тот самый случай, 
когда полезное и необходимое для себя дело становится полезным и другим, то есть, работая на 
себя,  человек  служит  всему  обще-ству  и  помогает  казахскому  народу.  Овладение  казахским 
языком,  как  подчеркивается  в  Законе  «О  языках  в  Республике  Казахстан»,  является  фактором 
консолидации  народа  Казахстана,  укрепления  дружбы  между  казахами  и  другими  нациями  и 
народностями.  Не  владея  языком  другого  народа,  трудно,  да  и  невозможно  представить  в 
первозданном виде все духовное богатство его культуры, проникнуть в глубины души народа, без 
чего весьма проблематично по-настоящему тесное общение с ним. И, наоборот, общеизвестно, как 
искренен  и  уважителен  любой  народ  с  тем,  кто  говорит  на  его  языке.  Все  это  способствует 
развитию казахской нации.  
Законодатель,  создавая  закон  о  языках,  устанавливая  долг  овладения  всеми  гражданами 
казахским  языком,  исходит  из  того  что,  возможность  его  изучения  и  овладения  в  определенном 
объеме реально существует у каждого человека, который способен овладеть  не менее сложными 
русским англий-ским, ненецким, другими языками.  
Н.А.  Назарбаев  считает,  что  главным  ныне  является  оказание  содействия  реальному 
становлению  статуса  государственного  языка.  Государственные  органы  должны  принимать 
финансовые,  организа-ционные  и  другие  меры,  чтобы  все  граждане  республики  овладели  на 
добровольных  началах  государ-ственным  языком.  Одним  из  важнейших  факторов  национальной 
идентификации,  как  отмечает  Назарбаев,  является  то,  что  в  своем  отечестве  казахи  достигли 
большинства  населения.  Удельный  вес  казахов  увеличился  в  последнее  время  до  53,4  процента 
населения.  Рассматривая  то,  что  казахи  сос-тавляют  большинство  народа  в  республике,  надо 
отметить, что значение большинства в данном слу-чае рассматривается не как механизм решения 
вопросов  в  системе  реализации  принципов  демокра-тии,  в  соответствии  с  которым  и  во  всех 
демократических  странах  в  различные  эпохи  те  или  иные  вопросы  решались  и  решаются  по 
большинству голосов лиц, принимающих участие в решении вопросов. Казахи достигли его не в 
результате  каких-либо  организационных  мер,  а  в  силу  объектив-ных  условий  и  процессов 
демократического характера, и это большинство не влияет на осуществле-ние равноправия всех.  
Важным  для  национальной  идентификации  Н.А.  Назарбаев  считает  то,  что  отныне  казахская 
нация  твердо  имеет  устойчивую,  исторически  сложившуюся  территорию,  получила  полное 
правовое обоснование, конституционное и на международном уровне, что весь Казахстан является 
историко-генетической территорией казахской нации [2].  
Территория,  исторически  сложившаяся  как  территория  казахской  нации,  –  это,  прежде  всего 
про-странство  хозяйственной  деятельности  казахов,  когда  каждый  уголок  этой  земли  в  течение 
многих  веков осваивался казахскими родами, семьями  и всей  нацией. И  хотя в  настоящее  время 
имеется тер-ритория в Казахстане, откуда по тем или иным причинам выехали многие казахи, на 
другом  этапе  не  исключается  возвращение  казахов  вновь  в  эти  уголки  казахской  земли  снова 
станут ареной совмест-ной деятельности казахов и других национальных диаспор.  
Территория  казахской  нации  –  это  территория,  на  которую  распространяется  вся 
государственная  власть,  и  граждане,  проживающие  на  ней,  участвуют  в  осуществлении  этой 
власти, включая референ-думы и выборы, другие меры и акции по управлению государством.           
Территория  казахов,  как  уже  отмечалось,  связана  с  историей,  казахов  и  каждая  пядь  земли 
защи-щалась от нашествий завоевателей многими поколениями как самое дорогое, неотделимое от 
наци.  На  казахской  земле  множество  бесценных  исторических  памятников,  ставших  символами 
благород-ства и величия нации. Рождение и развитие казахского языка и культуры также связаны 
с  простора-ми,  равнинами  и  горами  казахской  земли.  Они  питали  духовные  силы  народа,  его 
великих поэтов и писателей. Так, величайшие творения Абая и Ауэзова немыслимы без Великой 
степи Казахстана, без понимания всей прелести и значимости, необозримых казахских просторов.   
В  Конституции  РК,  в  статье  2,  подчеркивается,  что  государство  обеспечивает  целостность, 
неприкос-новенность,  неотчуждаемость  территории  Казахстана.  Народ  Казахстана  в  состоянии 
защищать ее от лю-бых посягательств. Территориальная целостность Казахстана признана Россией и 
Китаем,  Узбекистаном,  Киргизией,  всем  мировым  сообществом,  и  все  это  также  обеспечивает 

Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы, «Филология» сериясы, №2 (40), 2012 г. 
 
45 
 
устойчивость национальной идентичности.         
«Сегодня  на  казахский  народ  возложена  ответственная  миссия  –  поддерживать  вместе  с 
предста-вителями других национальностей, живущими в нашей стране, такую атмосферу, которая 
исключала бы всякую возможность общественной дестабилизации, способствовала консолидации 
и сплочению».  
Способность  этноса  к  образованию  государства  проявляется,  прежде  всего,  в  его  желании  и 
уме-нии  жить  в  согласии  с  представителями  остальных  национальностей,  постоянно 
поддерживать  такую  атмосферу,  чтобы  все  живущие  в  республике  считали  Казахстан  своей 
родиной. «Иная позиция ведет к тупику. Это очень серьезный, я бы сказал, ключевой момент. Речь 
идет о консолидирующей миссии казахской нации», отмечает Н.А. Назарбаев [3]. 
Исключительно  важным  условием,  способствующим  выполнению  казахской  нации  этой 
миссии,  как  уже  говорилось  выше,  является  ее  внутреннее  единства  в  борьбе  с  колониальной 
политикой ца-ризма, народ, который обеспечил фактическое единство в условиях существования 
жузов,  народ,  ко-торый  выразил  единый  национальный  дух  в  создаваемых  им  материальных  и 
духовных  ценностях,  –  такой  народ  и  сейчас,  и  в  будущем,  используя  силу  суверенного 
государства,  обладая  устойчивой  территорией,  обеспечит  укрепление  своего  внутреннего 
единства.  
Ведущую роль казахская нация успешно осуществляет и в силу того, что она является одной из 
прогрессивных  наций  в  мире,  ведет  свою  деятельность  на  основе  самых  демократических, 
передовых  идей.  Важным  условием  успешной  реализации  своего  предназначения  казахской 
нацией является то, что она – создатель одной из самых богатых культур в тюркоязычном мире и 
на всей планете.          
Сохранение  и  развитие  казахского  национального  «Я»  диаспор  не  противоречит  процессу 
сближе-ния  народов,  как  в  масштабе  всего  мирового  сообщества,  так  и  внутри  Казахстана. 
История развития человечества показывает, что настоящее сближение народов происходит только 
тогда, когда оно предполагает их развитие, а не их растворение в каких-либо общностях [5].  
Еще  раз  отметим,  что  развитие  казахского  национального  «Я»  не  исключение  на  фоне 
всемирного  развития  наций  и  народов  в  том  смысле,  что  все  другие  нации  также  стремятся  к 
самосохранению.  Так  представляют  свою  судьбу  французские,  немецкие,  английские  и  другие 
нации,  и  действуют  они  именно  в  этом  направлении,  хотя  в  рамках  европейского  сообщества 
происходят  широкий  и  нараста-ющий  процесс  их  сближения.  Ну,  если  быть  точнее,  то 
всестороннее конструктивное сотрудничество не исключает подчас даже элементов самой строгой 
«самоизоляции»  например,  в  государственной  языковой  политике  Франции,  решительно 
отвергающей  любые  виды  внешней  лингвистической  агрессии.  Поэтому  стремление  казахов  к 
самосохранению,  к  дальнейшей  своей  идентификации  и  про-ведение  государством 
соответствующей  политики  нельзя  рассматривать  как  проявление  националь-ного  эгоизма.  Это 
должно  быть  понято  всеми  другими  народностями  –  диаспорами,  всеми  государ-ствами  и 
народами.  
Вместе с тем казахская нация одновременно со своим укреплением и развитием будет впредь 
относиться  к  другим  нациям  мира  и  национальным  диаспорам  внутри  Казахстана  с  давно 
присущим ей чувством доброжелательности, на принципах равенства.  
Рассматривая  сохранение,  развитие  и  укрепление  казахского  национального  «Я»  как 
закономер-ность,  следует  еще  раз  отметить,  что  ее  действие  подкреплено  вышеуказанными 
сильными  фактора-ми  национальной  идентификации  и  в  суверенном  государстве  –  Республике 
Казахстан не будет допу-щено ослабления казахской нации. Вместе с тем нужно подчеркнуть, что 
сохранение и развитие казахского национального «Я» хотя является закономерностью, степень и 
глубина ее раскрытия будет во многом зависеть от активной деятельности государства, казахской 
нации  и  всего  народа  Казахстана  в  соответствии  с  этой  закономерностью.  Именно  это  является 
одной  из  причин  того,  что  в  центре  внимания  теоретической  деятельности  Н.А.  Назарбаева 
находится  изучение  этой  закономер-ности,  что  он  дал  важные  ответы,  поставленные  жизнью  по 
вопросам развития казахской нации и направляет деятельность народа, казахской нации, диаспор 
и государство во имя дальнейшего разви-тия казахской нации, уделяя неослабевающее внимание и 
проблемам развития всех национальных диаспор [4].              
 
1.
 
Байбашева  Г.  Казахская  нация  как  носитель  государственного  языка  и  ее  роль  в 
налаживании межна-циональных отношений. – Павлодар: Фемида, 2006. №12. – с. 32-35. 
2.
 
Назарбаев Н.А. Казахстан-2030. – Алматы: Білім, 1997. – 176 с. 
3.
 
Назарбаев Н. В потоке истории. – Алматы: Атамұра, 1999. – 296 с. (С. 186-187, 190-191).  
4.
 
За  мир  и  согласие  в  нашем  общем  доме.  Доклад  Президента  Н.А.  Назарбаева  на  первой 

Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы, «Филология» сериясы, №2 (40), 2012 г. 
 
46 
 
сессии  Асамблеи  народов  Казахстана,  состоявшейся  24  марта  1995  года  //  За  мир  и  согласие  в 
нашем  общем  доме:  Материалы  первой  Ассамблеи  народов  Казахстана.  –  Алматы:  Казахстан, 
1995, – С. 41. 
5.
 
Назарбаев  Н.А.  От  имперского  союза  к  Содружеству  независимых  государств  // 
Казахстанская правда, 10 ноября 1991. 
6.
 
О государственной независимости Республики Казахстан: Конституционный закон Республики 
Казахстан. – С.6. // Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан. – Алма-Ата, 1991, №51 – 
С. 622. 
 
Каталог: docs
docs -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
docs -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
docs -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
docs -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
docs -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
docs -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
docs -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет