Талғат сайрамбаевжүктеу 2.81 Mb.
Pdf просмотр
бет58/58
Дата07.02.2017
өлшемі2.81 Mb.
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   58

1992

72.  Байқауымыздың бағдарламасымен танысып көріңіз // Ана тілі. – 

1992. – 23 ақпан.

73.  Биікке бет алған баспалдақ // Жас Алаш. – 1992. – 18 сəуір.

74.  Бөгде  тілді  ұлт  аудиторияларындағы  қазақ  тілін  оқыту // Қазақ 

тілін  жеделдетіп  оқытудың  пəрменді  түрі:  ғылыми  конф.,  мамыр, 

1992 ж. – Алматы, 1992.

75.  Демеуліктердің баяндауыш жасаудағы қызметі // Қазақ тілі мен 

əдебиеті. – 1992. – № 7. – 8-9 бб.

76.  Қазақ тілі:  орыс  группасының программалары туралы // Алматы 

ақшамы. – 1992. – 20 қазан.

77. Орыс аудиториясына арналған оқулықтардағы тілдік категория-

лардың  берілуі // Жоғары  оқу  орындарында  қазақ  тілін  өзге  ұлттар 

арасында  оқыту  атты  оқу    метод.  конф.  бағдарламасы., 13-15 мамыр, 

1992  ж. – Алматы, 1992.

78.  Тиімді əдіс // Қазақстан мұғалімі. – 1992. – 18 желтоқсан.

79.  Тілашар:  студенттер  үшін. – Алматы:  Ана тілі, 1992. – 79 б. (Г. Сма-

ғұлова, Қ. Қадашевамен бірге).

80.  Ұлттық тəрбиеге  –  кең өріс  //  Қазақстан мұғалімі. – 1992. –  4   қыр-

күйек  (Қ.Жарықбаев,  Ж. Жандосов, М. Тəнікеевпен бірге).

81.  Новое  в  классификации    словосочетаний    в  казахском  языке // 

Востоковедение в Башкиристане: тез. докл. – Уфа, 1992. – С. 83-84.

82.  Разговорник:  русско-казахский  для  студентов. – Алма-Ата: Ана 

тілі,  1992. – 80 с. (Соавт.: Г. Смагулова, К. Кадашева).1993

83.  Қазақ тілін жаңа қырынан оқыту // Ана тілі. – 1993. – 5 ақпан.

84.  Оқулық – ескі,  əдістеме – шала:  қазақ  тілін  жоғары  оқу  орын-

дарында  оқытуды  жүйелейтін  бір  орталық  қажет // Ана  тілі. – 1993. – 

28 қаңтар.

85.  Орыс аудиториясында Ш. Сарыбаевтың əдістемесімен қазақ ті-

лін  өткізу  туралы //  «Қазақ    тілін  үйретуге  байланысты  жетілдірілген 

əдістемелерді  меңгеру»  атты  респ.  конф., 17-18 желтоқсан. – Алматы, 

1993.

86.  Орыс түркологтары қазақ тілі синтаксисі туралы // «Қазақ тілін      үйретуге  байланысты  жетілдірілген  əдістемелерді  меңгеру»  атты  респ. 

конф., 17-18 желтоқсан. – Алматы, 1993.

87.  Синтаксис саласындағы жаңа бағдарлама // Қазақстан мұғалімі. – 

1993. – 14 мамыр.

88.  Тарихи  синтаксис  туралы алғашқы еңбек // Қазақстан мұғалімі. – 

1993. – 3 желтоқсан. – 4 б. (Б.Омаровамен бірге).

89.  Тұрақты  тіркесті  анықтауыш // Көркем  шығарма  тексін  тал-

даудың  мəселелері / Проблемы    изучения  художественного  текста:  ғы-

лыми-теориялық  конф. материалдары. – Алматы,  1993. – 25-26 бб. (Қ. Сау-

рықовамен бірге).630

Қосымша

90.  Ұлтымыздың  ұлы  байлығы  // Қазақ  тілі мен əдебиеті. – 1993. – 

№10-12. – 7-9 бб.

1994

91.  Абай тілінің синтаксисі // Түрік тілі мен əдебиеті. – 1994. – №2. – 6 б.

92.  Есімшелі оралымдар //  Шоқан  Уəлиханов оқулары. – Көкшетау, 

1994. Жинақ. – 264-266 бб.

93.  Көптен күткен оқулық еді // Егеменді Қазақстан. – 1994.

94.  Т. Қоңыров 60 жаста // Егеменді Қазақстан. – 1994. – 19 мамыр.

95.  Синтаксис  туралы  кейбір  ойлар  //  Ұлылық өнегесі.– Семей, 

1994.


96.  Сөздерді сөйлеткен Р. Сыздықова // Атамекен. – 1994. – 22 қазан.

97.  Тамырлас тілдер туыстығы // Алматы ақшамы. – 1994. – 2мамыр.

98.  Түбі бір тілдер туыстығы: түркі тілдерінің симпозиумында анық 

байқалды //   Қазақстан мұғалімі. – 1994. – 28 қазан.

99.  Түркі  дүниесінің тіл  тамыршысы: ғалым Ə. Қайдаров – 70  жас-

та  //  Жас  Алаш. – 1994. – 21 желтоқсан (Т. Жанұзақовпен бірге).

100. Тіл ғылымындағы үлкен ізденіс: С. Аманжоловтың «Ғылыми син-

таксис» атты еңбегі жайлы // Егеменді Қазақстан. – 1994. – 24 қыркүйек.

101. Үлкен жазу симпозиумы // Алматы ақшамы. – 1994. – 2 мамыр.

102. Лингво-поэтическая структура стихотворений Абая // Современ-

ная  культура и  язык:  программа респ. науч.-практ. конф. посвящ. 150-ле-

тию Абая. г. Семипалатинск, 5-8 окт. – Семипалатинск, 1994.1995

103.   Ана тілдің арындай: Əлем тілдері ун-тінің қазақ тілі мен шығыс   

тілдері  каф.  меңгерушісі,  профессор  Т.  Қоңыров  туралы // Егемен  

Қазақстан.  – 1995. – 19 мамыр (Т. Шотаевамен бірге).

104.   Анықтауыш, оның  кейбір жасалу жолдары. – Алматы: Респ. бас-

па каб. – 1995. – 42 б. (Р.Өмірбековамен бірге).

105. Қазіргі қазақ тілінің тыныс белгілері: үтір: метод. талдау. – Ал-

маты, 1995. – 32 б.

106. Мазмұны    терең    оқулық:  Р.  Əміров    пен  Ж.  Əмірованың 

«Жай сөйлем синтаксисі» атты оқулығы туралы // Егемен Қазақстан. – 

1995. – 25 желтоқсан.

107. Ускоренный  практический  курс  казахского  языка:  учеб.  посо-

бие. – Алматы:  Санат, 1995. – 128 с. (Соавт.:  К.  Жунисбеков,  Ф.  Ораз-

баева.)


1996

108. Ана тілінің тарланы // Жас Алаш. – 1996. – 20 сəуір.

109.   Əрі ғалым, əрі ұстаз: М. Балақаев туралы естелік // Егемен Қа-

зақстан. – 1996. – 11 желтоқсан.

110.   Ғасыр грамматикасы // Караван. – 1996. – 15 қаңтар.


631

Қосымша

111.  Жылуы мол жан  еді:  тілші-ғалым Мəулен Балақаев туралы // 

Түркістан. – 1996. – 20-26 қараша.

112.   П.М. Мелиоранский грамматикасына бір ғасыр // Жас Алаш. – 

1996. – 8 қаңтар.

113. Синтаксис туралы ойлар. – Алматы: Мектеп, 1996. – 59 б.

114.  Синтаксистің кейбір мəселелері. – Алматы: Мектеп, 1996. – 136 б.

115. Тіл ғылымының тарланы: Ө. Айтбайұлы туралы // Жас Алаш. – 

1996. – 13 сəуір (М. Ержановпен бірге).

1997

116. «Абай  жолы»  романындағы  ортақ  қабыса  байланысқан  сөз 

тіркестері // ҚазМУ Хабаршысы. Филол. сер. – 1997. – №13. – 86-88-бб. 

(М. Əбдірамановамен бірге).

117. Ана тілге ғашық еді...: əйгілі тілші М. Балақаевтың туғанына – 

90  жыл // Егемен  Қазақстан. – 1997. – 11 қараша  (Ө.  Айтбайұлы, 

Ш. Сарыбайұлымен бірге).

118.   Жаңа оқулық // Қазақ тілі мен əдебиеті. – 1997. – № 2. – 3 б.

119. Жаңа сапалы оқулық // Қазақстан мұғалімі. – 1997.

120. Жаңа   сипаттағы   оқулық  // Қазақ  тілі  мен əдебиеті. – 1997. – 

№9-10. – 124 -127-бб.

121.   Күрделі  пысықтауыштардың    қазақ    тілінде  берілісі // Тіл 

білімінің өзекті мəселелері. – Алматы, 1997.

122.   Қазақ тіліндегі тіркесімділіктің кейбір кезеңдері // ҚазМУ Ха-

баршысы. Филол. сер. – 1997. – №8. – 10-13-бб.

123.   Қазақша-орысша  пəрменді  лексиканың  минимум  сөздігі:  орыс 

бөліміне арналған. – Алматы: Қазақ ун-ті,  1997. – 23 б. (Қ. Саурықова, 

А.Сыбанбаевамен бірге).

124.   Қазіргі қазақ тілі: сөз тіркесі мен жай сөйлем синтаксисі: жоғары 

оқу  орындары  филол.  студенттеріне  арналған  оқулық. – Өңд.,  толық. 

3-бас. –   Алматы: Санат, 1997. – 237 б. (М. Балақаевпен бірге).

125.   Қалам  қуаты // ҚазМУ  Хабаршысы.  Филол.  сер. – Алматы, 

1997. – №9. – 102-103 бб.

126.   Құнды  еңбек:  П.М.  Мелиоранскийдің  «Қазақ  тілі  грамматика-

сына»  бір ғасыр  // Жас  Алаш. – 1997. – 16 қаңтар (Н. Түймебаевамен 

бірге).


127.   Қымбат пен сымбат // Егемен Қазақстан. – 1997. – 29 қазан. – 

Кітапқа  сын: Айтбайұлы  Ө.  Қазақ  сөзі. – Алматы: Рауан, 1997.

128.   Профессор М. Балақаев өмірі ізденіс үстінде еді // ҚазМУ Ха-

баршысы. Филол. сер. – Алматы, 1997. – №15. – 6-8 бб.

129.   Профессор  М. Балақаев  90 жаста // Наука Казахстана. – 1997. – 

1-15 қараша. – С.5 (Ө. Айтбаевпен бірге).

130.   Профессор  М.  Балақаев  туралы:  М.  Балақаевтың  қайтыс  бол-

уына бір жыл // ҚазМУ Хабаршысы. Филол. сер. – 1997. – №7. – 7 б.632

Қосымша

131.   Пікір // ҚазМУ Хабаршысы. Заң сер. – Алматы, 1997. – №5. – 

228-229 бб. – Кітапқа сын: Сапарғалиев Ғ., Ибраева А. Мемлекет жəне 

құқық теориясы.

132.   С. Аманжоловтың синтаксистегі кейбір ойлары // ҚазМУ Хабар-

шысы. Филол. сер. – 1997. – № 9. – 7-8 бб.

133.   Синтаксиске қатысты кейбір ойлар // Қазақ тілі мен əдебиеті. – 

1997. – №1-2. – 117-122 бб.

134.   Тарихи тіркесімділік//Қазақ тілі мен əдебиеті. – 1997. – №2. – 

7-9-бб.


135.  Ұстаз жазушы // ҚазМУ Хабаршысы. Филол. сер. – 1997. – № 14. – 

98-100-бб.

136. Үлкен   ғалым: Т. Кəкішев туралы  //  ҚазМУ Хабаршысы. Филол. 

сер. – 1997. – № 4. – 5 б.

137.   Из истории исследования казахского языка // История исследо-

ваний  культуры Казахстана. – Алматы, 1997. – С.116-123.

138. Современный  казахский  язык. – Алматы:  Санат, 1997. – 224 с. 

(Соавт. М.Б.Балакаев).1998

139.  Ахмет  Байтұрсынұлы  еңбектерінің  басқа  түркі  тілдеріне  игі 

əсері/Мемлекеттік  тіл:  бүгіні  мен  болашағы:  А.  Байтұрсынұлының 

125 жылдығына арналған республикалық ғылыми-теориялық конф. ма-

териалдары. – Астана, 1998. – 149-153 бб.

140. Ғалым. Жазушы. Ұстаз: лингвист-ғалым М. Серғалиевтің еңбек-

тері туралы // Атамекен. – 1998. – 10 наурыз  (А. Исановамен бірге).

141.  Даналық  мəйегі // ҚазМУ  Хабаршысы.  Филол.  сер. – 1998. – 

№24. –35 б. (Қ.Қарабаевамен бірге).

142.   Қиыса байланысқан сөз тіркестері туралы // Қазақстан Респуб-

ликасының  Ғылым  министрлігі-Ғылым  академиясы  Хабарлары.  Тіл, 

əдебиет сер. – 1998. – №4. – 19-24 бб.

143.   Қос  септікті  тура  толықтауыштар  //  ҚазМУ Хабаршысы. Фи-

лол. сер. – 1998. – №25. – 123-126 бб. (Г. Есжановамен бірге).

144.  Өзге  ұлттарда  ұшыраспайтын  ой-тұжырымдар:  филол.  ғылы-

мының  д-ры,  профессор  Г.  Смағұлованың  «Мағыналас  фразеологизм-

дердің  ұлттық-мəдени  аспектілері»  атты  еңбегі  туралы // Заман-

Қазақстан. – 1998. – 6 қараша.

145.   Өнегелі өмір иесі // ҚазМУ Хабаршысы. Филол. сер. – 1998. – 

№17. – 21-25 бб.

146.   Профессор М. Балақаевтың ғылымдағы жолдары // Профессор 

М. Балақаевтың 90 жылдығына арналған конф. материалдары. – Алматы, 

1998.

147. Үстеулердің басыңқы сыңарда жұмсалуы // ҚазМУ Хабаршысы. Филол. сер. – 1998. – №18. – 77-80 бб. (Ə. Ибраимовпен бірге).

148. Ізденіс жолында: филол. ғыл. д-ры, профессор Н. Əуезбаев тура-

лы // Қазақстан мұғалімі. – 1998. – 14 қаңтар. – 7 б. (А. Сыбанбаевамен 

бірге).


633

Қосымша

1999

149. Ахмет Байтұрсынұлы еңбектері жəне оның басқа түркі тілдеріне   

игі əсері //  Ұлттық  рухтың ұлы тіні: ғылыми мақалалар жинағы. – Алма-

ты, 1999. – 310-323 бб.

150. Бастауыш  //  Қазақстан    ұлттық    энциклопедия. – Алматы, 

1999. –310 б.

151. Қазақ тіл білімі əлеміндегі феномен // Жұбанов Қ. Қазақ тілінің 

жоғары курсы: лекциялар желісі. – Алматы, 1999. – 5-6 бб. (С. Мырзабе-

ковпен бірге).

152. Қазақ   тілінің практикалық  курсына  арналған бағдарламасы:   

ун-тің  аралық  (орта)  топ  студенттеріне  арналған / Құраст.  К.Д.  Сауры-

қова.  – Алматы: Қазақ университеті, 1999. – 18 б.

153. Қ.  Жұбанов  синтаксисіндегі  сөз    тіркестері // Қ.  Жұбановқа 

100 жыл. – Ақтөбе, 1999.

154. Қ. Жұбанов тіркесімділік мəселесі туралы // ҚазМУ Хабаршы-

сы. Филол. сер. – 1999. – № 34. – 16-19 бб.

155.   Қазіргі  қазақ  тіліндегі  үстеулерден  жасалған  сөз  таптарының 

кейбір мəселелері // Қ. Жұбанов жəне қазақ тіл білімі. – Алматы, 1999. – 

220-227-бб.  (Ə. Ыбыраевпен бірге).

156.   Қос септік жалғаулы меңгеру туралы // ҚазМУ Хабаршысы. Фи-

лол. сер. – Алматы, 1999. – № 33. – 41-45 бб.  (Г.К. Есжановамен бірге).

157.   Құттықтаймын! Р.С. Əмірге 70 жыл // ҚазМУ Хабаршысы. Фи-

лол. сер. – 1999. – № 33. – 6-7-бб.

158.   Мемлекеттік  тілдің  жүзеге  асуын Ата заңнан бастайық // Еге-

мен Қазақстан. – 1999. – 27 қаңтар.

159.   Сын  есімді  етістік  сөз  тіркестері // Қазақ  тілі  мен  əдебиеті. – 

1999. – №1. – 37-42 бб. (М. Жолшаевамен бірге).

160.   Түркия  тілінің  орыс  ғалымдары  арқылы  зерттелуі:  Шығыс 

елдерінің өтпелі  кезеңдегі  мəдени  жəне тарихи процестері // ҚазМУ Ха-

баршысы. Шығыстану сер. – 1999. – №9. – 42-50-бб.  (К. Кочпен бірге).2000

161. Академик  Н.  Сауранбаевтың  «Қазақ  тілі»  оқулығының  тағды-

ры // ҚазМУ Хабаршысы. Филол. сер. – 2000. – №4(38). – 25-27 бб.

162. Академик  Нығмет  Сауранбаев  жəне  жай  сөйлем  синтаксисі 

туралы // Қазақстан  Республикасы  Білім  жəне  ғылым  министрлігі  мен 

Ұлттық  Ғылым   академиясының Хабарлары. Тіл, əдебиет сер. – 2000. – 

№5-6 (123-24). – 15-20-бб.

163. Газет тілінде қате болмаса... // Қазақ университеті. – 2000. – №6, 

қаңтар-ақпан.

164.   Қазіргі қазақ тіліндегі жаңа синтаксистік терминдер жинағы //

Қостілді  терминологиялық  сөздіктерді  құрастыру  принциптері  мен 

əдістері. – Алматы, 2000. – 71-76-бб.634

Қосымша

165. Ортақ матасу туралы // Университеттік білім мен қоғам – үшінші 

мыңжылдықта: XXX халықаралық ғылыми-əдістемелік конф. – Алматы, 

2000. – 2-бөлім. – 135-136-бб.

166. С. Исаев  еңбектеріндегі сөз тіркесі мəселесі туралы // Тілім деп 

өмір сүріп ем. Жинақ. – Алматы, 2000. – 169-172-бб.

167. Сөйлем мүшелері туралы // Тілтаным. – 2000. – №1. – 19-21-бб.

168. Ұстазым профессор М. Балақаев жайлы естелік // ҚазМУ Хабар-

шысы. Филол. сер. – 2000. – № 8(42). – 9-4-бб.

2001

169.   Баяндауышсыз  сөйлемдер  туралы // Қазақстанның  тəуелсізді-

гіне 10 жыл. Нəтижелері  мен болашағы: халықаралық ғылыми конф. – 

Алматы, 2001. – 104-107-бб.

170.   Баяндауыштың жасалуының тағы бір көрінісі // Қазақстанның   

тəуелсіздігіне 10  жыл. Нəтижелері мен болашағы: халықаралық ғылыми 

конф. – Алматы, 2001. – 108-112-бб.

171.   Қазақ тіліндегі шектеулі тіркестердің түсіндірме сөздігі. – Алма-

ты:   Қазақ ун-ті, 2001. – 141 б. (Б.Қ. Рысбаймен бірге).

172. Қазіргі  қазақ  тіліндегі  парцелляция  құбылысы:  бөлшектелген 

сөйлемдер: оқу  құралы. – Алматы: Қазақ  ун-ті, 2001.– 109 б. (А.  Ақы-

жановамен бірге).

173.   Мемлекеттік тілдің Ата заңға қатысты кейбір мəселелері // Мем-

лекеттік  тіл    жəне  рухани    мəдениет:  Ш.  Сарыбаевтың 75 жылдығына 

арналған респ. ғылыми-теориялық конф. – Алматы, 2001. – 76-79-бб.

174. С.Исаев  жəне  грамматика  мəселелері // С.М.  Исаев  оқулары. – 

Алматы, 2001.

2002

175. Ана тілге ғашық еді // ҚазҰУ Хабаршысы. Филол. сер. – 2002. –  

№9(60). – 3-5-бб. (Ө. Айтбайұлы, Ш.Сарыбайұлымен бірге).

176.   Есімді    сөз    тіркестері // Қазақ    грамматикасы:  фонетика,  сөз-

жасам,  морфология,  синтаксис. – Астана, 2002. – 605-627-бб.

177. М.М. Бағызбаева – факультеттің ірі ғалымы // Материалы между-

народной  конференции,  посвященной 70-летию  доктора      филологиче-

ских  наук, профессора, академика ВШ РК М.М. Багизбаевой. – Алматы, 

2002.

178. Орыс тілді қазақтар туралы // Қазақ университеті. – 2002. – 28 ма-мыр.

179. Қазақша-жапонша  тілдескіш. – Алматы:  Қазақ  университеті

2002. – 72 б. (С.А. Қалқабаева, Р. Ямотомен бірге).

180. Тұлға. Жар. Ана // Мая Бағызбаева: эссе, сұхбат, естеліктер. – Ал-

маты, 2002. – 37-39-бб.

181. Тіл – ұлт тамыры: орыс тілді қазақ жастарының назарына // Қазақ 

университеті. – 2002. – 26 қараша.


635

Қосымша

182.  Тіл    үшін    күрес    –  елге    тиген    үлес  // Егемен  Қазақстан. – 

2002. –  5 наурыз (Ə. Қайдари, Ө. Айтбаев, К. Құрманəлиевпен бірге).

183. Ұстаз,  жазушы // Зейнолла  Қабдолов – ұстаз, ғалым, жазушы:    

өмірі мен шығармашылығы  туралы мақалалар мен сұхбаттар, өлеңдер-

жырлар. – Алматы, 2002. – 165-169-бб.

184. Ұстаз жəне оның шəкірттері // ҚазҰУ Хабаршысы. Филол. сер. – 

2002. – № 9(60). – 57-60-бб.

185.   Функционалды грамматика туралы // «Қайнар» университетінің 

Хабаршысы. – 2002. – №3. – 57-62-бб.

186. Структурно-семантические типы сложных словосочетаний в сов-

ременном  казахском  языке. – Алматы: Қазақ университеті, 2002. – 202 с.2003

187.  Байланысу  формаларындағы  кейбір  өзіндік  ерекшеліктер // 

Қазақ тілі мен əдебиеті. – 2003. – №2. – 55-59-бб.

188.   Байланысу  формаларын  оқыту  мəселесі  туралы // Жоғары  кə-

сіптік  білім  беру  жүйесінде  кредиттік  технологияны  жүзеге  асырудың 

ғылыми-əдістемелік аспектілері: əл-Фараби  атындағы  ҚазҰУ оқытушы-

профессорларының  ХХІІІ  ғылыми-əдістемелік конф. материалдары. – 

Алматы, 2003. – 3-бөлім. – 79-81-бб.

189.   Қазіргі қазақ тілі:  сөз тіркесі мен жай сөйлем синтаксисі: оқу-

лық. – Өңделіп жəне толық., 4-бас. – Алматы: Санат, 2003. – 239 б.  (М. Ба-

лақаевпен бірге).

190.   Олжас ақынның олжалы еңбегі // Қазақ университеті. – 2003. – 

25 наурыз.

191. Оралман туралы // Қазақстан-Заман. – 2003. – 25 ақпан.

192.   Орыс тілді аудитория оқулықтарындағы грамматикалық катего-

риялардың  қазақ  жəне орыс тілдерінде берілу дəрежесі // Жаңаша оқыту 

проблемалары:  бүгіні  мен    болашағы:  жоғары  оқу  орындары  арасын-

дағы ғылыми-практикалық  конф. – Алматы, 2003. – 7-9 бб.

193. Өркениет пен ұлттық идея үндескен // Алматы ақшамы. – 2003. – 

29 наурыз.

194.   Профессор С. Аманжоловтың өзінен бұрынғы синтаксис ғалым-

дарымен  арақатынасы // ҚазҰУ  Хабаршысы.  Филол.  сер. – 2003. – 

№4(66). – 16-20-бб.

195.   С.М. Исаевтың сөз тіркесіне қатысты кейбір ойлары туралы // 

Көркем  əдебиет  тілінің  өзекті мəселелері: 2003 ж. 30 сəуірдегі  «Про-

фессор  С.М.  Исаев  оқулары»  аясында  ұйымдастырылған  халықаралық 

ғылыми-теориялық конф. материалдары. – Алматы, 2003. – 1-бөлім. – 36-

40-бб. (С. Омаров, Ш.Ш. Сарыбаев, Ө. Айтбайұлымен бірге).

196. Сəті түскен сұхбат // Сақшы. – 2003. – 20 ақпан. – 5 б.

197. Ұлт тіліне жаңаша өң берген: Елбасы Н.Ə. Назарбаевтың «Сын-

дарлы он жыл» атты еңбегіндегі ұлттық тілдің қолданысы туралы // Еге-

мен Қазақстан. – 2003. – 2 сəуір.636

Қосымша

198.  Ұлт  тіліне  жаңаша  өң  берген // Қазақстан:  сындарлы  жыл-

дар  жəне  ғаламдық    мəселелер:  ҚР  Президенті  Н.Ə.  Назарбаевтың 

«Сындарлы он жыл» еңбегі бойынша өткізілген қорытынды ғылыми-

теориялық конф. материалдары. – Алматы, 2003. – 66 б.

199. Шетелдерден  қандастарымызды қалай қайтарамыз? // Қазақстан-

Заман. – 2003. – 7 ақпан.

2004

200.  Қазіргі  қазақ  тілі:  сөз  тіркесі  мен  жай  сөйлем  синтаксисі: 

оқулық. – Өңделіп  жəне  толық., 4-бас. – Алматы:  Білім, 2004. – 224 б. 

(М. Балақаевпен бірге).

201.  Қазіргі  қазақ  тіліндегі  тіркесімділіктің  кейбір  мəселелері:  оқу 

құралы. – Алматы: Қазақ ун-ті, 2004. –  91 б.

202.   Қос тілді ғылымды меңгерген Əбекең Қайдари // ҚазҰУ Хабар-

шысы. Филол. сер. – 2004. – № 8. – 8-12 бб.

203. Лингвистикалық  терминдерді  қазақшалау  туралы // Білім  сапа-

сы – XXІ  ғасыр  өркениетінің  кепілі:  əл-Фараби  атындағы  ҚазҰУ 

оқытушы-профессорларының    ХХХVІ  ғылыми-əдістемелік  конф.  мате-

риалдары. – Алматы, 2004. – 108-110 бб.

204.   Профессор М. Балақаевтың белгісіз еңбектері // Қазақ универ-

ситеті. – 2004. – 28 қыркүйек (С. Ақымбекпен бірге).

205. Профессор М. Балақаевтың белгісіз еңбектері туралы // ҚазҰУ 

Хабаршысы. Филол. сер. – 2004. – № 5 (77). – 22-24 бб.

206.  Түркі    əлемінің  жүгін  арқалаған  ғалым:  А.С.  Аманжоловтың 

70  жылдық  мерейтойына  жəне  ғылыми-ұстаздық  қызметінің 45 жыл-

дығына арналған «Түркі сөз əлемі» атты халықаралық ғылыми-теория-

лық конф.  материалдары // ҚазҰУ  Хабаршысы. Филол. сер. – 2004. – 

№6(78). – 24-25 бб.

207.   Тіркесімділіктің  дистрибуциясы. – Алматы:  Қазақ  университеті, 

2004. – 100 б.

208. Ұлттық тіл: бүгіні мен болашағы // Мемлекеттік тілді  оқытуды  

жетілдірудің  өзекті  мəселелері: ғылыми-əдістемелік конф., 22-23 сəуір, 

2004 ж. – Алматы, 2004.2005

209. Есімдер синтаксисінің кейбір мəселелері. – Алматы, 2005. – 175 б. 

(Қ. Оңалбаевамен бірге).

210. Жақ категориясының функционалдық көрінісі: оқу құралы. – Ал-

маты: Қазақ университеті, 2005. – 55 б.

211.   Қазақ  тіл  білімі  əлеміндегі  керемет  құбылыс // Жұбанова  М. 

Əкем – жарық жұлдызым. – Алматы, 2005. – 189-191-бб. (С. Мырзабе-

ковпен бірге).

212.   Профессор Р. Əмір жəне ауызекі сөйлеу тілі // ҚазҰУ Хабаршы-

сы. Филол. сер. – 2005. –  №4 (86). –  6-8-бб. (М. Мамаевамен бірге).637

Қосымша

213. Ш.Ш.  Сарыбаевтың  «Библиографиялық  көрсеткіші» – қазақ 

тіл  білімінің  айнасы //Академик  Ш.Ш.  Сарыбаев  жəне  қазақ  тіл  білімі 

мəселелері. – Алматы, 2005. – 16-23-бб. (С. Ақымбекпен бірге).2006

214. «Жақсы» сөзінен жасалатын сөз-сөйлемдер // Тіл жəне əдебиет: 

кешегісі мен бүгіні: халықаралық ғылыми-теориялық конф. материалдар 

жинағы, 5 сəуір, 2006 ж. – Алматы, 2006. – 86-89-бб. (А.А. Шойбекова-

мен бірге).

215. Оқулықтың  оқулығы //  ҚазҰУ Хабаршысы. Филол. сер. – 2006. – 

№ 4 (94). – 186 б.

216.   Сүйер  ұлың  болса,  сен  де  сүй:  академик  Ө.А.  Айтбаевтың 

70 жылдығына орай // «Қайнар» университетінің Хабаршысы. – 2006. – 

1/1 бас. – 4-6-бб. (Д. Əлкебаевамен бірге).

217. «Төлеген-толғау» дастанын оқығанда // Дала мен қала. – 2006. – 

1 желтоқсан. – 21 б. (А.Салқынбаймен бірге).2007

218.  Дыбыстық жүйенің жанашыры (Ғалым келбеті)/Филология ғы-

лымдарының докторы, профессор С. Мырзабековтің 70 жылдық мерей-

тойына орай ұйымдастырылған «Қазақ тілі ғасырлар тоғысында: теория-

сы,  тарихы  жəне  қазіргі  жайы»  атты  халықаралық  ғылыми-теориялық 

конференция  материалдары//  Хабаршы. – №5 (104). – 2007. – 8-11-бб. 

(С. Ақымбекпен бірге).

219. Ғалым келбеті // «Қазақ тілі ғасырлар тоғысында: теориясы, тари-

хы жəне қазіргі жайы» атты профессор М. Балақаевтың 100 жылдығына 

арналған  халықаралық  конференция  материалдары. – Алматы, 2007. – 

440-442-бб.

220. Ата-ана жүрген ізбенен // Қазақ университеті. – 2007. – 2 қараша.

221. Мəулен Балақаев: зерттеу-эссе. – Алматы, 2007. – 159 б.

222.  Құрмалас  сөйлемдер  жүйесі:  Оқу  құралы. – Алматы, 2007 

(Б. Сағындықұлымен бірге).

2008

223. С. Исаев еңбектеріндегі сөз тіркесі мəселесі туралы / Тілім деп 

өмір сүріп ем: Естеліктер. – Алматы: Өнер, 2008. – 169-175-бб.

224.  Өнегелі  өмір  иесі / Лебіз  (Профессор  М.Р.  Серғалиевтің  қыз-

метіне арналған жинақ). – Астана, 2008. – 24-29 бб.

225.  Синтаксис  мəселелері. – Алматы, 2008. – 7,5 б.т. (Б.  Сағын-

дықұлымен бірге).

226. Синтаксистің өзекті мəселелері / Жалпы білімділік 12 жылдық 

білім  беру  жүйесіндегі  оқытудың  үштілдік  мəселелері:  Ғылыми-

əдістемелік конференция материалдары. – Семей, 2008. – 103-106-бб.

227. Морфологияның қиын мəселелері / Тіл жəне жаһандану: бүгіні 


638

Қосымша

мен  болашағы.  Халықаралық  ғылыми-теориялық  конференция  мате-

риалдары.

228.  Сөздердің  дистрибуциясы:  Электронды  оқулық. – Алматы, 

2008. – 101 б. (М. Мамаевамен бірге).

2009

229.  Профессор  Фатима  Мұсабекова – тыныс  белгісі  теориясының 

негізін  қалаушы / Профессор  Фатима  Мұсабекова  жəне  тіл  білімі  мен 

əдістеме  мəселелері:  Халықаралық  ғылыми-теориялық  жəне  практи-

калық конференция материалдары. – Алматы, 2009. – 5-6-бб.

230. Бергенінен берері мол ғалым еді // ҚазҚызПУ. – 2009, қараша.

231.  Морфология:  кеше,  бүгін.  Түркі  əлемі:  тарих,  қоғам,  табиғат. 

Халықаралық  ғылыми-теориялық  конференция  материалдары. – Алма-

ты, 2009. – 232-240-бб.

232.  Қабысудың  негізі – аналитикалық  сөйлемдер // ҚазҰУ  Хабар-

шысы. Фил. сер. – 2009. – №4. – 83-87-бб.

233.  Жастардың  ынтасы  қызықтырады//Ана  тілі.–2009.–26  тамыз 

(Б.Сағындықұлымен бірге).


М А З М Ұ Н Ы

АЙТБАЙҰЛЫ Ө. Профессор Талғат Сайрамбайұлы 

Сайрамбаевтың өмірі мен шығармашылығы  ............................... 3

Қазіргі қазақ тіліндегі күрделі сөз тіркестері  ............................... 9

Сөз тіркесі мен жай сөйлем синтаксисі  .................................... 201

Сөйлемнің тұрлаулы мүшелері  .................................................. 367

Қазіргі қазақ тілі. Сөз тіркесі мен жай сөйлем синтаксисі   .... 531

Қосымша  ...................................................................................... 623


Талғат САЙРАМБАЕВ

ҚАЗАҚ ТІЛ БІЛІМІНІҢ МƏСЕЛЕЛЕРІ

Редакторы Төлеубек Алпысбаев

Корректоры Шəрипа Жамықаева

Беттеуші Нұрбүбі СадықоваСуретші Нағым Нұрмағамбетов

Басуға 04.08.2014 қол қойылды.

Пішімі 60х90 

1

/

16

 . Офсеттік қағаз.

Баспа табағы 40,0. Шартты баспа табағы 40,0.

Таралымы 4000 дана.

ЖШС «Абзал-Ай»

050009, Алматы қаласы

Абай даңғылы, 143, 425-кеңсе

тел/факс: 8(727) 394 38 32, 385 74 67

E-mail: Bekbosin-serik60@mail.ru

Каталог: static -> electronic book
electronic book -> Ббк 81. 2 С 94 Қазақстан Республикасы
electronic book -> Өмірзақ айтбайұлы
electronic book -> Жауапты редакторлар
electronic book -> Ббк 83. 3 (5 Қаз) с 94 Қазақстан Республикасы
electronic book -> Этносаяси сөздік қазақстанның қоғамдық келісім және этносаралық толеранттылық саясаты және практикасы терминдері мен ұғымдары
electronic book -> Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігі Тілдерді дамыту жəне қоғамдық-саяси жұмыс
electronic book -> Сборник нормативно-правовых актов Астана 2014
electronic book -> Мақалалар, баяндамалар жинағы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   58


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет