«тарих» кафедрасыжүктеу 215.02 Kb.
Pdf просмотр
Дата16.02.2017
өлшемі215.02 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

Қ.А.ЯСАУИ АТЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЗАҚ-ТҮРІК УНИВЕРСИТЕТІ 

ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР ФАКУЛЬТЕТІ 

«ТАРИХ» КАФЕДРАСЫ 

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ  

Құрметті әріптестер!  

2017  жылы  22  ақпанда  Қожа  Ахмет  Ясауи  атындағы  Халықаралық  қазақ-түрік 

университеті,  Гуманитарлық  ғылымдар факультеті,  «Тарих» кафедрасы Қазақстандағы 1916 

жылғы  ұлт-азаттық  қозғалыстың  100  жылдығына  арналған  «1916  жылғы  ұлт-азаттық 

қозғалыс:  тарихнамалық  және  деректанулық  зерттелу  мәселелері»  атты  тақырыбында 

өткізілетін  Халықаралық  ғылыми-тәжірибелік  интернет-конференцияның  жұмысына 

шақырады. 

Интернет-конференцияның  мақсаты:  Қазақстан  тарихының  ХХ  ғасырдың  бірінші 

ширегінде болған күрделі тарихи оқиғаларды тұлғаландыру, Орта Азия және бүкіл Қазақстан  

жерлерін,  оның  ішінде  Торғай,  Жетісу,  Сырдария  аймақтарын  негізгі  ошағы  ретінде 

қамтыған 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалыстың ұлт тарихындағы орны мен рөлін айқындау.  

Интернет-конференция жұмысының негізгі бағыттары: 

1.  ХХ ғасырдың бас кезіндегі Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық және саяси сипаттағы 

факторларының шиеленісуі. 

2.  1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалысқа қатысқан Алаштың айбынды батырлары. 

3.  ХХ  ғасырдың  бірінші  ширегіндегі  Қазақстанның  күрделі  тарихының  шығармашылық, 

мұрағаттық деректері, тарихнамалық, педагогикалық және фольклорлық зерттеулері. 

4.  1916  жылғы  ұлт-азаттық  қозғалыс  тарихындағы  Қазақстанның  тәуелсіздік  идеясының 

алатын маңызды орны мен рөлі. 

5.  ХХ  ғасырдың  бас  кезіндегі  Қазақстандағы  дін,  педагогикалық  және  мұсылмандық  білім 

беру мәселелері. 

Интернет-конференция  жұмысы  4  тілде:  қазақ,  орыс,  түрік  және  ағылшын 

тілдерінде жүргізіледі.   

Материалдарды рәсімдеу тәртібі: 

Баяндама мәтіні 5 беттен аспауы тиіс және WORD редакторында “Tіmes New Roman” 

шрифтімен (шрифт өлшемі - 12, жоларалық интервал - 1, азат жол - 1,25 см.) жазылуы тиіс. 

Жоғарғы және төменгі шеттері - 20 мм, сол жағы - 30 мм, оң жағы - 10 мм. 

Бастапқы  жолдың  сол  жағында  ӘОК  индексі  жазылады.  Келесі  жолдың  ортасында 

баяндаманың тақырыбы бас әріппен, бір жолдан кейін ортасында жай әріппен автордың аты-

жөні,  одан  бір  жол төмен  ортасында - мекеме,  қала  аты, E-maіl  жазылады. Келесі  жолдан  - 

негізгі мәтін басталады. 

Сілтемелері тік жақшаларда, мақаланың соңында әдебиеттер тізімі көрсетіледі. Қазақ 

тілінде жазылған мәтін үшін - орысша, түрікше, ағылшынша, ал орыс тілінде жазылған мәтін 

үшін - қазақ, түрік, ағылшын тілдерінде түйіндеме беріледі. 

Баяндаманың  электрондық  нұсқасы  төменде  көрсетілген  электрондық  поштамен 

немесе CD-R дискімен төменде көрсетілген мекен-жайға жіберілуі тиіс. 

Аталған  талаптарға  сәйкес  келмейтін  немесе  белгіленген  уақыттан  кешіктірілген 

материалдар қаралмайды және авторға қайтарылмайды. 

Баяндама мен тіркелу үлгісін өткізу мерзімі: 2017 жылдың  15 ақпанына дейін.  

Баспа шығындарына жұмсалатын ұйымдық жарна - 3000 теңге.  

           Интернет-конференция материалдары ғылыми жинақ ретінде басылып шығады. 

Ұйымдық  жарнаны  төлегені  туралы  құжат  электронды  пошта  арқылы  жіберіледі.  Жарна 

«Конференция үшін (конференция атауы келтіріліп)» белгісін қоя отырып, мынадай арнайы 

есеп-шотқа  төленеді:  Халық  банкі  4402573563102500.  Анықтама  алу  үшін  мына  телефонға 

хабарласуға болады: 8-7028756543; 8-7758055977. Төлем  мақсаты:  «1916  жылғы  ұлт-азаттық  қозғалыс:  тарихнамалық  және 

деректанулық  зерттелу  мәселелері»  атты  Халықаралық  ғылыми-тәжірибелік  интернет-

конференция жұмысына қатысу үшін. 

 

Интернет-конференцияны ұйымдастыру комитетінің мекен-жайы: Қожа  Ахмет  Ясауи  атындағы  Халықаралық  қазақ-түрік  университетінің  Гуманитарлық 

ғылымдар  факультеті,  «Тарих»  кафедрасы,  ҚР  ОҚО,  Түркістан  қаласы,  Бекзат  Саттарханов 

даңғылы, №29, 5-қабат, 517 бөлме. 

Анықтама телефоны: 8-7028756543 

Ұйымдастырушылар: т.ғ.к., доцент Г.О.Нурбетова, т.ғ.к., доцент Г.Т.Жораева 

Эл. пошта E-mail: 

gulnar19731973@list.ru

  8-7028756543 

  

 

Мақаланы рәсімдеу үлгісі:  

БІЛІМ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИННОВАЦИЯЛЫҚ  

ӘДІСТЕРДІ ЖАҢАРТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

                                                         Жолдасова Г.М. 

Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің доценті, т.ғ.к.,  

Түркістан қаласы 

 

1.  Түйін  (қазақ,  орыс,  түрік  және  ағылшын  тілдерінде  жазылады,  әрқайсысы  3-4 сөйлемнен) 

2.  Тірек сөздер (3-5 сөз) 

3.  Мақаланың негізгі мәтіні  

4.  Әдебиеттер 

 

Интернет-конференцияға қатысушының мәліметі:  

Аты-жөні (толық) 

 

 

Жұмыс  орны:  ЖОО,  ҒЗИ,  факультет, кафедра 

 

Қызметі   

 

Ғылыми дәрежесі, атағы  

 

Секция   

 

Мақаланың тақырыбы  

 

Мекен-жайы (толық)  

 

e-mail  

 

Телефон   

 

  

Құрметпен 

ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІ

 

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАЗАХСКО-ТУРЕЦКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Х.А.ЯСАВИ 

ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

КАФЕДРА «ИСТОРИЯ» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

Уважаемые коллеги! 

22  февраля  2017  года  Международный  казахско-турецкий  университет  имени 

Х.А.Ясави,  Факультет  гуманитарных  наук,  кафедра  «История» приглашает принять  участие 

в  работе  Международной  научно-практической  интернет-конференции  на  тему: 

«Национально-освободительное 

движение 

1916 


года: 

историографические 

и 

источниковедческие  проблемы  исследования»,  посвященной  100-летию  национально-освободительного движения 1916 года в Казахстане

Цель  интернет-конференции:  Персонализировать  основные  исторические  события, 

происходившие  в  первой  четверти  ХХ  века  в  Казахстане,  выявить  значение  и  роль 

национально-освободительного движения 1916 года, охватившего территории Средней Азии 

и  всего  Казахстана,  в  том  числе  Тургайский,  Семиреченский  и  Сырдарьинский  округа  в 

качестве основных очагов восстания.  

Основные направления работы интернет-конференции: 

1. Осложнение факторов социально-экономического и политического характера в Казахстане 

в начале ХХ века

2. Батыры Алаша, участвовавшие в национально-освободительном движении 1916 года. 

3.  Художественные,  архивные  источники,  историографические,  педагогические  и 

фольклорные исследования сложной истории Казахстана в первой четверти ХХ века. 

4.  Важное  значение  и  роль  идеи  независимости  Казахстана  в  истории  национально-

освободительного движения 1916 года. 

5. Проблемы религии, вопросы педагогического и мусульманского образования в Казахстане 

в начале ХХ века. 

Работа  интернет-конференции  проводится  на  4  языках:  казахском,  русском, 

турецком и английском.  

Порядок оформления материалов: 

Объем  доклада  не  должен  превышать  5  страниц.  Доклад  готовится  в  редакторе 

WORD, шрифт Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал - 1; отступ - 1,25. Поля: 

верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, правое - 10 мм. 

В  первой  строке  слева  указывается  индекс  УДК.  На  середине  следующей  строки 

заглавными буквами пишется тема доклада, на следующей строке указывается ФИО автора и 

на  следущей  строке  -  наименование  учреждения,  города  и  E-maіl.  Со  следующей  строки 

начинается основной текст. 

Сноски  даются  в  квадратных  скобках,  в  конце  статьи  указывается  список 

использованной  литературы.  К  статье  необходимо  предоставить  аннотацию:  для  текста  на 

казахском языке аннотация дается на русском, турецком и английском языках, для текста на 

русском языке - на казахском, турецком и английском языках.  

Электронная  версия  доклада  отправляется  по  электронной  почте  на  указанный  ниже 

адрес либо предоставляется в записи на диске CD-R.  

Статьи,  не  соответствующие  указанным  требованиям,  либо  представленные  позже 

указанного срока, не рецензируются и не возвращаются автору. 

Срок предоставления доклада и формы регистрации: до 15 февраля 2017 г.  

Взнос за организацию и сборник статей - 3000 тенге.  

Материалы интернет-конференции будут опубликованы в виде научного сборника.  

Копия  квитанции  об  оплате  организационного  взноса  отправляется  по  электронной  почте. 

Оплата  производится  на  следующий  счет:  Народный  банк  4402573563102500  с  указанием: 


«За  конференцию»  и  далее  -  название  конференции.  Для  получения  более  подробных 

сведений обратитесь по телефону: 8-7028756543; 8-7758055977. 

 

Цель  оплаты:  для  участия  в  работе  Международной  научно-практической  интернет-конференции 

на 


тему: 

«Национально-освободительное 

движение 

1916 


года: 

историографические и источниковедческие проблемы исследования». 

 

 

Адрес организационного комитета интернет-конференции:  Факультет  гуманитарных  наук,  кафедра  «История»  Международного  казахско-турецкого 

университета имени Х.А.Ясави, ЮКО РК, город Туркестан, проспект Бекзата Саттарханова, 

№29, 5-этаж, кабинет 517. 

Телефон для справок: 8-7028756543 

Организаторы: т.ғ.к., доцент Г.О.Нурбетова, т.ғ.к., доцент Г.Т.Жораева 

Эл. почта E-mail: 

gulnar19731973@list.ru

  8-7028756543 

 

Образец оформления статьи: ПРОБЛЕМЫ ОБНОВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИОННЫХ  

МЕТОДОВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Жолдасова Г.М. 

Доцент Международного казахско-турецкого университета имени Х.А.Ясави, к.и.н. 

город Туркестан 

1.  Аннотация (каждая состоит из 3-4 предложений на казахском, русском, турецком и 

английском языке) 

2.  Ключевые слова (3-5 слов) 

3.  Основной текст статьи 

4.  Литература 

 

Сведения об участнике интернет-конференции:  

ФИО (полностью) 

 

 

Место  работы:  ВУЗ,  НИИ,  факультет, кафедра 

 

Должность   

 

Ученая степень, звание  

 

Секция   

 

Название статьи  

 

Адрес (полностью)  

 

e-mail  

 

Телефон   

 

 С уважением 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

 

 THE MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 H.A.YASSAWI KAZAKH-TURKISH INTERNATIONAL UNIVERSITY 

FACULTY OF HUMANITIES SCIENCES 

 DEPARTMENT OF "HISTORY" 

 

INFORMATION LETTER  

Dear colleagues! 

On  22  of  February  2017  Department  “History”  of  Faculty  of  Humanities  Sciences  of  

H.A.Yassawi Kazakh-Turkish International University, invites you to take part in the International 

scientific  and  practical  internet-conference:  "The  national  liberation  movement  in  1916: 

historiography  and  source  study  research  issues",  devoted  to  the  100

th

  anniversary  of  the National Liberation Movement of 1916 in the Kazakhstan. 

The  purpose  of  the  online  conference:  Personalize  the  main  historical  events  in  the  first 

quarter  of  the  twentieth  century,  in  Kazakhstan,  to  identify  the  value  and  role  of  the  national 

liberation  movement  in  1916,  the  coverage  of  the  territory  of  Central  Asia  and  the  whole  of 

Kazakhstan,  including  the  Turgai,  Semirechenskaya  and  Syrdarya  regions  as  the  main  hotbeds  of 

revolt. 


The main directions of the online conference: 

1. Complication factors of socio-economic and political issues in Kazakhstan in the early twentieth 

century. 

2. Batyr of the Alash, participated in the national liberation movement in 1916. 

3. Art, archival  sources,  historiographical, educational and folklore studies the complex history of 

the Kazakhstan in the first quarter of the twentieth century. 

4.  The  importance  and  role  of  Kazakhstan's  independence  ideas  in  the  history  of  the  national 

liberation movement in 1916. 

5.  Issues  of  religion,  questions  of  pedagogical  and  Muslim  education  in  Kazakhstan  in  the  early 

twentieth century. 

Internet work conference held in 4 languages: Kazakh, Russian, Turkish and English. 

The procedure for registration of materials: 

The volume of the report should not exceed 5 pages. The report is prepared in WORD editor, font 

Times New Roman, size 12, line spacing - 1; indentation - 1.25. Margins: top and bottom - 20 mm, 

left - 30 mm, right - 10 mm. 

The first line on the left indicates the index of UDC. In the middle of the theme of the report 

is written in capital letters next line, the next line contains the author's name and the following line - 

name of the institution, city and E-mail. On the next line begins the main text. 

 

Footnotes are given in square brackets at the end of the article specifies the list of references. The  article  must  provide  the  summary:  for  text  in  the  Kazakh  language  summary  is  given  in 

Russian, Turkish and English, for the text in Russian - Kazakh, Turkish and English. The electronic 

version of the report is sent by email to the address below or provided in writing on the disc CD-R. 

 

Articles  that  do  not  meet  these  requirements,  or  submitted  after  the  deadline  will  not  be reviewed and returned to the author. 

The deadline for submitting the report and registration forms: until February 15, 2017. 

The fee for the organization and collection of articles - 3000 tenge. 

Materials Internet conference will be published in a scientific collection. 

The receipt of payment of the registration fee copy is sent by email. Payment is made to the 

following account: Halyk Bank 4402573563102500 with indication "For conference" and further - 

conference title. For more information, please call: 8-7028756543; 8-7758055977. 

Payment  Purpose:  to  participate  in  the  International  scientific  and  practical  Internet-

conference:  "The  national  liberation  movement  in  1916:  historiography  and  source  study 

research issues". 

 


Address organizational Internet Conference Committee: 

The  Faculty  of  Humanities  sciences,  the  Department  of  "History"  of    the  H.A.Yassawi  Kazakh-

Turkish International University, South Kazakhstan region, Turkestan, Bekzat Sattarhanov Avenue, 

№ 29, 5th floor, room 517. 

Telephone: 8-7028756543 

Organizers: associate professor G.O.Nurbetova, associate professor G.T.Zhoraeva 

E-mail: gulnar19731973@list.ru   8-7028756543 

 

A sample of an article:  

THE PROBLEMS OF THE TEACHING INNOVATION UPDATES 

METHODS IN EDUCATION 

Zholdasova G.M. 

Associate Professor of the H.A.Yassawi Kazakh-Turkish International University, Ph.D. 

Turkestan city 

 

1. Abstract (each consists of 3-4 sentences in Kazakh, Russian, Turkish and English) 2. Key words (3-5 words) 

3. The main text of the article 

4. References 

 

Information about the participants of the Internet conference:  

Name (in full) 

 

 

Place  of  work:  University,  Research Institute, Faculty, Department,  Position

 

 Position 

 

 Degree 

 

 Section 

 

 Article title 

 

 Address (in full) 

 

 e-mail 

 

 Phone 

 

  

 

Yours faithfully ORGANISING COMMITTEE 

 

  

 

  

 


 

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ EĞİTİM VE BİLİM BAKANLIĞI  

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ  

TARİH BÖLÜMÜ  

 

BİLGİLENDİRME YAZISI  

22  Şubat  2017  tarihinde  Hoca  Ahmet  Yesevi  Uluslararası  Türk-Kazak  Üniversitesi  Tarih 

Bölümünün  ev  sahipliğinde  “1916  Yıl  Milli  Kurtuluş  Savaşı:  Tarihi  Materyallerin  Araştırılması” 

adlı  uluslararası  konferans  düzenlenecektir.  Sözkonusu  konferans  Kazakistan’da  yaşanan  1916 

yılındaki Milli Kurtuluş Savaşının 100. Yıldönümü münasebetiyle düzenlenmektedir.   

 

Konferans  amacı:  Kazak  tarihinde  ХХ.  Yüzyılın  ilk  çeyreğinde  yaşanan  tarihi  olayları gözden  geçirmek,  Orta  Asya  ve  tüm  Kazakistan  topraklarını,  özellikle  Torgay,  Jetisu  ve  Serderya 

bölgelerini  kapsayan  1916  yılındaki  Milli  Kutuluş  Savaşının  Kazak  tarihindeki  yeri  ve  önemini 

tespit etmek.  

 

Konferans aşağdaki oturumlardan oluşur: 5.  ХХ.  Yüzyılın  başlarında  Kazakistan’daki  sosyal,  ekonomik  ve  siyasal  faktörlerin  yoğunluk 

kazanması.   

6.  1916 yılındaki Milli Kurtuluş Savaşına katılan Alaş Kahramanları. 

7.  ХХ. Yüzyılın ilk çeyreğinde Kazak tarihindeki yaratıcılık, arşivsel bilgiler, tarihsel, pedagojik ve 

folklor araştırmaları.   

8.  1916 yılındaki Milli Kurtuluş Savaşında Kazakistan bağımsızlık fikrinin yeri ve önemi.  

5. ХХ. Yüzyılın başlarında Kazakistan’daki din, pedagojik ve müslümanlık eğitim meseleleri.  

 

Bildiri metni ile ilgili şartlar:  

Bildiri metni aşağıdaki şartlara uygun olarak hazılanması gerekir: 

Bildiri metinleri Kazakça, Rusça ve İngilizce hazırlanır.  

Bildiri metni 5 sayfadan (A 4) aşmaması gerekir.  

Тimеs New Roman, Punto – 12. 

Satıraralığı – 1; Satırbaşı - 1,25

.  

Üst kenarı -2 см, alt kenarı – 2 см, sol kenarı  – 3 см, sağ kenarı - 1 см.  

Satırbaşı sol kenarında Evrensel Onlu Sınıflama Sistemi (UDC) yazılır.  

Bildiri konusu büyük harflerle yazılır. Sonra da sayfa ortasında bildiri sahibinin adı ve soyadı, 

görev yeri, şehir adı ve E-maіl yazılır.  

Dipnot köşeli parantez içinde verilir. Metin sonunda kaynakça sayfası gösterilir.  

Kazakça  yazılan  metinler  için  Rusça  ve  İngilizce,  Rusça  yazılan  metinler  için  de  Kazakça  ve 

İngilizce metin özeti olmalıdır.    

Bildirilerin elektronik versiyonları ile kağıt üzerindeki yazılı versiyonları E-posta yoluyla veya 

CD ortamında aşağıdaki E-posta adresine gönderilmesi gerekir.  

Şartlara uymayan veya teslim süresinden geç kalan bildiriler değerlendirilmez ve iade edilmez.  

Bildirilerin son teslim ve kayıt süresi: 15 Şubat 2017 tarihine kadar. 

Katılım ücreti 3000 tengedir. Bildiriler derleme halinde yayınlanır.  

Katılım ücretinin ödendiğine dair makbuz (fatura) E-posta yoluyla gönderilir. 

Katılım ücreti aşağıdaki hesap numarasına “KONFERANS” diye belirtilerek gönderilmesi 

gerekir: 

Halyk Bank 4402573563102500. Detaylı bilgi almak için aşağıdaki tel. numarasıyla iletişim 

kurulabilir: 8-7028756543; 8-7758055977    

  

 Organizasyon Komitesi Adresi: Güney Kazakistan Eyaleti, Türkistan Şehri, 1 No’lu Bina, 517 

no’lu oda. Tarih Bölümü. İletişim tel: 8-7028756543  

Sorumlular: Doç Dr. G.O. NURBETOVA, Doç. Dr. G.T. JORAYEVA.  

E-mail: 


gulnar19731973@list.ru

  8-7028756543

 

 

 ÖRNEK: 

 

Pedagojik İnovasyon Eğitim Sisteminin Yenilenmesini Hızlandıran Yöntem  

Doç. Dr. G.B. JOLDASOVA  

Ahmet Yesevi Üniversitesi Öğretim Üyesi  

 

 5.  Özet (Kazakça, Rusça ve İngilizce yazılır ve herbirinin  3-4 cümleden oluşması gerekir) 

6.  Dayanak kelimeler (3-5 kelime) 

7.  Bildiri metni  

8.  Kaynakça 

9.  İstek ve teklif 

 

Katılımcı hakkında bilgi:  

Adı ve soyadı  

 

Görev yeri   

Görevi  


 

Ünvanı  


 

Oturum 


 

Bildiri Konusu  

 

Adres (ülke, şehir)  

Kurum, Bölüm 

 

E-mail 


 

Тelefon 


 

 

 Organizasyon Komitesi 

 

 Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Мемлекеттік сатып алу – маңызды м селе
2017 -> Болашақ қазан 2015 жыл Қазақстан
2017 -> Жазғы бағдарламалар, ауқым көлеміне байланысты туындаған
2017 -> «МҰҒалімнің акт қҰзыреттілігін дамытудағы тренердің РӨЛІ» Алданыш Ақерке
2017 -> Жоба туралы
2017 -> В системе дополнительного образования
2017 -> Білім беру бағдарламасының мақсаттары мен міндеттері жалпы білім берудің мақсаттары
2017 -> Мемлекет басшысы жайылымдарды ұтымды пайдалануды
2017 -> Конкурстарын, орындаушылардың республикалық конкурстары мен кәсіби шеберлік


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет