Термодинамика, фазалық тепе-теңдіктербет1/24
Дата17.01.2023
өлшемі329.78 Kb.
#61621
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Байланысты:
Òåðìîäèíàìèêà, ôàçàëû? òåïå-òå?ä³êòåð. ! Õèìèÿëû? òåðìîäèíàìèêà
Ìà?ñàòû Àíàëèòèêàëû? õèìèÿíû? îñû á?ë³ìäåð³ áîéûíøà ñòóäåíòòåðä


Термодинамика, фазалық тепе-теңдіктер.
! Химиялық термодинамика зерттейді:
*+химиялық энергияның электрлік, жылулық, механикалық, беттік және т.б. түрлеріне айналуының негізгі заңдылықтарын.

! Ашық термодинамикалық жүйе қоршаған ортамен алмасады:


*+қоршаған ортамен массасымен және энергиясымен алмасады.

! Гетерогендік жүйе:


*+екі және одан да көп фазалардан тұрады.


! Гомогендік жүйедегі фазалар саны φ:
* φ=0. *+φ=1. * φ>1. * φ=2. * φ>2.

! Гетерогендік жүйедегі фазалар саны φ:


*+φ>1.

! Гомогендік термодинамикалық жүйе:


*+әрбір нүктесінде қасиеттері бірдей және бір фазадан тұрады.

! Келтірілген термодинамикалық параметрлердің ішінен термодинамикалық функцияларды таңдаңыз:


*+H.

! Келтірілген термодинамикалық параметрлердің ішінен термодинамикалық функцияларды табу керек: *+S.


! Интенсивтік термодинамикалық параметрлерді таңдаңыз:


*+C.

! Тек экстенсивтік термодинамикалық параметрлерді таңдаңыз:


*+m, V, U, H, G.

! Тікелей өлшенетін келесі термодинамикалық параметрлер:* +масса.


! Келтірілген термодинамикалық жүйелерден гетерогендік жүйені табыңыз:
*+жүйе: сұйық су – мұз.


! Жабық термодинамикалық жүйелерді таңдаңыз:
*+суыған тас.

! Ашық термодинамикалық жүйені таңдаңыз:* суыған пеш.


*+өсімдік.

! Тікелей өлшенетін термодинамикалық жүйе параметрлерін айтады:


*+негізгі

! Тікелей өлшенбейтін термодинамикалық жүйе параметрлерін айтады:


*+күй функциясы.
! Адам термодинамикалық жүйе ретінде болып табылады:
*+гетерогендік, ашық.

! Эндотермиялық реакциялар үшін:


*+Q<0, ∆H>0.

! Экзотермиялық реакциялар үшін:


* +Q>0, ∆H<0.

! Термодинамиканың бірінші заңының математикалық өрнектелуі:*+ Q=∆U + A.


! Экзотермиялық реакцияларда:


* +жылу бөлінеді.

! Эндотермиялық реакцияларда:


*+жылу сіңіріледі.

! Термодинамикалық функция болып табылады: *+U.


! Гиббстің еркін энергиясы анықталатын формула:*+∆G = ∆H - T∆S.


! ∆G = ∆H - T∆S теңдеуіндегі T∆S шамасы сипаттайды:


*+жүйенің байланысқан энергиясын.
! Джоульмен өлшенетін физикалық шамаларды таңдаңыз:
*+жылу мөлшері.

! Жылусыйымдылықтың өлшем бірліктерін анықтаңыз:


*+Дж/моль*К.

! Келтірілген заттардан қайсысының түзілу жылу нөльге тең:


*+Н2.

! Энтропия өзгерісі ∆S>0 болатын реакцияны табыңыз:*+2Н2О = 2H2 + O2.


! Энтропия өлшем бірліктерін табыңыз:


*+Дж/мольК.
! Абсолюттік ноль температурасында дербес кристалл затының энтропиясы нөлге тең:
*+термодинамиканың үшінші заңы.
! Қайтымды изобаралық-изотермиялық процессте жүйе жасайтын максималды жұмыс абсолюттік шамасы бойынша тең:
*+Гиббс энергиясына.
* Энтальпияға.
* изохоралық-изотермиялық потенциалға.
* Гельмгольц энергиясына.

! Қайтымды изохоралық- изотермиялық процессте жүйе жасайтын максималды жұмыс абсолюттік шамасы бойынша тең:


* Энтропияға. * Гиббс энергиясына.
* Энтальпияға.
* изохоралық-изотермиялық потенциалға.
*+Гельмгольц энергиясына.


! кДж/моль өлшенетін шамалар:
* S. * V. *+∆H. * ∆ S. * p.

! Химиялық жүйенің реакциялық қабілетін анықтайтын шама: * ішкі энергия.


* жүйенің температурасы.
* реакция өнімдерінің түзілу жылулары.
*+Гиббс энергиясы.
* қоршаған ортаның температурасы.

! «Мұз-су-бу» жүйесінің құрамында:


* бір компонент, тривариантты.
* бір компонент, бивариантты.
*+бір компонент, инвариантты.
* үш компонент, моновариантты.
* екі компонент, бивариантты.

! Судың күй диаграммасындағы екі фазаның тепе-теңдікте болуы нені көрсетеді:


* 1,2,3 өрістері.
* үштік нүкте О.
*+АО, ВО, СО сызығы.
* АВ сызығы.
* ВС сызығы.

! Q=∆H формуласы:


* Лавуазье-Лаплас заңы.
* термодинамиканың бірінші заңы.
* Гесс заңынан шығатын бірінші салдар.
*+изобаралық процестің жылулық эффектісі.
* изохоралық процестің жылулық эффектісі.

! Q=∆U формуласы:


* Лавуазье-Лаплас заңы.
* термодинамиканың бірінші заңы.
* Гесс заңынан шығатын бірінші салдар.
* изобаралық процестің жылулық эффектісі.
*+изохоралық процестің жылулық эффектісі.
! Жылу суық денеден ыстық денеге өте алмайды:
* термодинамиканың нөлінші заңы.
* Лавуазье-Лаплас заңы.
* +термодинамиканың екінші заңы.
* термодинамиканың бірінші заңы.
* Гесс заңынан шығатын бірінші салдар.

! Термодинамиканың жүйенің бір түрінен екінші түріне өтуінде энергия жоқ болып кете алмайды, жоқтан пайда бола алмайды, тек бір күйден 2-шіге ауысқанда қатаң эквивалентті қатынас жүреді:


* +термодинамиканың бірінші заңы.
* Лавуазье-Лаплас заңы.
* термодинамиканың екінші заңы.
* Гесс заңы.
* термодинамиканың нөлінші заңы.

! Реакцияның жылу эффектісі жүру жолына тәуелді емес, бастапқы және өнім заттарының күйіне және табығатына тәуелді:*термодинамиканың бірінші заңы.


*Лавуазье-Лаплас заңы.
*термодинамиканың екінші заңы.
*+Гесс заңы.
* термодинамиканың нөлінші заңы.

! Температураны өзгерткендегі реакцияның жылу эффектісінің өзгерісі жылу сыйымдылыққа тең болады:


* термодинамиканың бірінші заңы.
* Лавуазье-Лаплас заңы.
* термодинамиканың екінші заңы.
* Гесс заңы. *+Кирхгофф заңы.
!. Тепе-теңдік константасы тең парциалды қысым арқылы көрсетілген идеал газ фазасының реакциясында мольдік үлесі немесе молярлы концентрациясы сандық жағынан сәйкес келеді * 2NO2 = 2NO + O2
* N2 + 3H2 = 2NH3 * 2SO2 + O2 = 2SO3
* +CO + H2O(г) = CO2 + H2
* CH4 + H2O(г) = CO + 3H2

!. Идеал газ фазасы реакциясында, жалпы қысымды азайтқан кезде тепе-теңдік солға қарай ығысады (бастапқы заттар жағына қарай): *2NO2 = 2NO + O2


* H2 + J2(г) = 2HJ(г) *+ 2SO2 + O2 = 2SO3
* CO + H2O(г) = CO2 + H2
* CH4 + H2O(г) = CO + 3H2

!. Идеал газ фазасы реакциясында, жалпы қысымды азайтқан кезде тепе-теңдік оңға қарай ығысады (өнім жағына қарай):


* +2NO2 = 2NO + O2 * N2 + 3H2 = 2NH3
* H2 + J2(г) = 2HJ(г)
* CO + H2O(г) = CO2 + H2
* CH4 + H2O(г) = CO + 3H2

! Идеал газ фазасында реакция тепе-теңдігіне жалпы қысымның өзгеруі әсер етпейді* 2NO2 = 2NO + O2


* N2 + 3H2 = 2NH3 * 2SO2 + O2 = 2SO3
* CH4 + H2O(г) = CO + 3H
* + CO + H2O(г) = CO2 + H2

! Кейбір температурада химиялық тепе- теңдіктегі А(Г) + В(Г) ↔ С(Г) + D(Г) жүйеде, А, В, С және D заттарының концентрациясы сәйкесінше 6, 2, 4 және 3 моль/л тең. Берілген температурада тепе-теңдік константасы қанша* +1 * 2 * 4


!. Дұрыс тұжырымдаманы табыңыз: Химиялық реакцияның реті – бұл
* тура молекулярлығы секілді
* стехиометриялық коэффициенттің қосындысы
* +кинетикалық теңдіктегі дәреже көрсеткіштерінің қосындысы
* элементарлы актіге қатысатын бөлшектер саны
* стехиометриялық коэффициенттер саны

!. Дұрыс тұжырымдаманы табыңыз


* ΔG > 0 - бұл химиялық тепе- теңдіктің белгісі
*+ ΔG = 0 - бұл химиялық тепе- теңдіктің белгісі
* ΔG < 0 - бұл химиялық тепе- теңдіктің белгісі
* ΔG ≥ 0 - бұл химиялық тепе- теңдіктің белгісі
* ΔG ≤ 0 – бұл химиялық тепе- теңдіктің белгісі

!. Бір уақытта бірдей заттар әртүрлі өнім түзуге әсер ететін реакцияны атайды


* +параллельді * кезектес * қатарлы
* тізбекті * фотохимиялық

! Дұрыс тұжырымдаманы табыңыз: химиялық реакцияның молекулярлығы – бұл: *тура реакцияның реті секілді


*стехиометриялық коэффициенттің қосындысы
* +кинетикалық тепе- теңдіктегі дәреже көрсеткіштерінің қосындысы
* элементарлық актіге қатысатын бөлшектер саны
* әсерлесуші заттардың концентрацияларының қосындысы

! Қате тұжырымдаманы табыңыз


* тура және кері реакцияның жылдамдық тепе- теңдігі – бұл химиялық тепе- теңдік белгісі
*ΔG = 0 – бұл химиялық тепе- теңдік белгісі
* +қайтымсыз реакция – бұл химиялық тепе- теңдік белгісі
* ΔG = ΔH-TΔS * ΔF = ΔU-TΔS
! Егер сыртқы факторлардан тек температура мен қысым әсер ететін болса, екі фазалы бір компонентті жүйедегі еркіндік дәрежесінің санын көрсетіңіз
* +1 * 2 * 3 * 4 * 5

! Тепе теңдік күйіндегі жүйе 2SO2(Г) + О2(Г) = 2SO3(Г)*гетерогенді *+бір фазалы


*екі фазалы *үш фазалы *төрт фазалы
! К компонеттен және Ф фазадан тұратын, сыртқы факторлардан тек қысым мен температура әсер ететін жүйенің еркіндік дәрежесінің санын (күйдің варианттылығы) анықтаңыз* К+Ф+2
* К-Ф-2 * К+Ф-2 *Ф-К+2 *+ К-Ф+2
! К компонеттен және Ф фазадан тұратын, сыртқы факторлардан тек температура әсер ететін (қысым тұрақты) жүйенің еркіндік дәрежесінің санын (вариантты күйінде) анықтаңыз* К+Ф+1 * К-Ф-1
* К+Ф-1 * Ф-К+1 * +К-Ф+1

!. 2 моль азот және 5 моль аммиакты араластырған кезде, N2(Г) + 2H2(Г) = 2NH3(Г), жүйедегі тәуелсіз компоненттер саны * 1


*+2 * 3 * 4 * 5

! NH4Cl(К) = NH3(Г) + HСl(Г) мына тепе теңдік жүйедегі фазалар саны


* 1 *+2 * 3 * 4 * 5

!. Егер сыртқы факторлардан тек температура мен қысым әсер етсе, екі фазалы бір компонентті жүйедегі еркіндік дәрежесінің саны*+1 * 2 * 3 * 4 * 5


!. сыртқы факторлардан тек температура мен қысым әсер ететін, тепе теңдікте бола алатын гетерогенді екі компонентті жүйенің әртүрлі фазалардың көптеген саны* 1 * 2 * 3 *+4 * 5


! Ерітінділерді тұрақты қысымда бастапқы ерітіндінің қайнау температурасы мен еріткіштің қайнау температурасын салыстыра отырып зерттеуге негізделген әдіс:* калориметрия * криоскопия


* тензиметрия * фотометрия
*+эбулиоскопия

!.Компонент – бұл


* жүйені құрайтын бөлігі
* берілген жүйені құраушы молекулалар мен иондар
* +жүйе компонентінің санын өзгертпей ақ мөлшерін өзгертуге болатын жүйенің құрам бөлігі
* жүйенің фазалық құрамын анықтайтын зат
* элементарлы актіге қатысатын бөлшектер саны

! Айдау температурасы бұл – қатты зат...


* Буға айналады
*+Өз бумен тепе-теңдікте болады
* Буының қысымы сыртқы қысымға тең болады
*Конденсацияланады
*Сублимацияланады

! Көп компонентті жүйелер – құралады:


*Компоненттердің үлкен санымен
*Екі компонентпен
*Бір компоненттен көбірек
*+Екі компоненттен көбірек
*Бір компоненттен

!. Фаза – бұл


*Гетерогенді жүйенің гомогенді бөлігі
* жүйенің бірдей агрегаттық күйдегі бөліктерінің жиынтығы
* жүйенің химиялық құрамы бірдей бөлігі
*+жүйенің химиялық құрамы мен физикалық қасиеттері бірдей болатын гомогенді бөліктерінің жиынтығы
* гетерогенді жүйе

!. Мына келтірілген заттардың қайсысының түзілу жылуы нольге тең болады:* С2Н4 * СО* * СН4 * +Н2


!. Энтропиясының өзгерісі S>0 болатын рекацияны көрсетіңіз
*+2Н20 = 2Н2+ О2 * N2+ ЗН2 = 2NН3
* J2 + H2 = 2HJ * Сl2 + Н2 = 2НС1
* 2NO + 02= 2N02

!.Энтропияның өлшем бірлігін көрсетіңіз


*+Дж/мольК *Дж/моль *Кал/град
* Кал∙моль∙град * Дж/град

!. Жеке кристалды заттың энтропиясы абсолютті нөлде тең 0-ге"


* Термодинамиканың нөлінші заңы
* Темродинамиканың бірінші заңы
* Термодинамиканың екінші заңы
* +Термодинамиканың үшінші заңы
* Кирхгоф заңы

!. Қайтымды изобаралық-изотермиялық процестегі максималды жұмысты жасай алатын жүйе, абсолютті түрде тең:


* Энтропияға * +Гиббс энергиясына
* Энтальнпияға
* Ихозора-изотермиялық потенциалға
* Гельмгольц энергиясына

!. кдж/мольмен өлшенетін шама


* S * V *+H * S * P

! химиялық жүйенің реакциялық қабілеттілігінің мөлшері болып табылатын шама *Ішкі энергия


*Жүйенің температурасы
* Өнімнің түзілу жылуы
*+Гиббс энергиясы
* Қоршаған орта температурасы

!. Q=H формуласын тап:


* +Изобаралық процесстің жылу эффектісі
* Термодинамиканың бірінші заңы
* Гестің бірінші заңының салдары
* Лавуазье-Лапласа заңы
* изохоралық процесстің жылу эффектісі

! Q = U Формуласы қандай:


* Лавуазье-Лаплас заңы
* Термодинамиканың бірінші заңы
* +изохоралық процесстің жылу эффектісі
* Изобаралық процесстің жылу эффектісі
* Гестің бірінші заңының салдары

! Суығырақ денеден жылырақ денеге жылу өте алмайды


*Термодинамиканың нөлінші заңы
* Лавуазье-Лаплас заңы
*+Термодинамиканың екінші заңы
* Термодинамиканың бірінші заңы
* Гесс заңының салдары

! Термодинамикалық жүйенің бір күйден екінші күйге өтуі кезінде, энергия өздігінен пайда болмайды әрі жоғалып кетпейді, ол бір түрден екінші түрге қатаң эквивалентті түрде өзгереді


*+Термодинамиканың бірінші заңы
*Лавуазье-Лаплас заңы
*Термодинамиканың екінші заңы
* Гесс заңы
*Термодинамиканың нөлінші заңы

!. реакцияның жылу эффектісі реакцияның жүру жолына тәуелсіз, реакция түсетін заттардың және түзілетін өнімнің табиғатына байланысты:


* +Гесс заңы * Лавуазье-Лаплас заңы
* Термодинамиканың екінші заңы
* Кирхгоф заңы
* Термодинамиканың нөлінші заңы

! реакцияның жылу эффектісінің өзгеруі температура өзгергенде әртүрлі жылу сыйымдылыққа тең


* Термодинамиканың бірінші заңы
* Лавуазье-Лаплас заңы
* Термодинамиканың екінші заңы
* Гесс заңы *+Кирхгоф заңы
!. Тепе – теңдік константасының өлшемі тәуелді:
*+ химиялық реакцияның жүру жылдамдығына
*Сұйықтық тепе – теңдігі – қайнау диаграммасының буы
*экстракцияның эффективтілігі
*Сұйықтық тепе – теңдігі
*сұйықтық тепе-теңдігі – балқу диаграммасына

! Жоғары температурада тепе-теңдік реакциясы қай жаққа қарай ығысады:


2H2S ↔ 2H2 + S2; ∆Н = 41,9 кДж
*тура және кері бағытқа *+оңға
*солға *ығыспайды
*қорытындыға келмейді

! Жоғары қысымда тепе-теңдік реакциясы қай жаққа қарай ығысады:


H2 + J2 ↔ 2HJ*оңға *+әсер етпейді
*солға *тура және кері бағытқа
*барлық жауап дұрыс

!. Тепе – теңдікті оң жақ реакцияға қарай ығыстыру үшін қай фактордың өзгеруімен жүзеге асыруға болады: 2SO2 + O2 ↔ 2 SO3; ∆Н = - 176 кДж*Т жоғарлауымен


*қысымның төмендеуімен
*+Т төмендеуімен
*катализатордың қатысымен
*қысымның жоғарлауымен

!. ∆Н = 0 химиялық реакция үшін Кр температураға қалай әсер етеді?


*жоғарлайды *+тәуелді емес
*төмендейді *Кр = 0 **Кр< 1

!. Өздігінен жүретін реакция үшін Кр және Пр қалай өзара байланысты?*Кр < Пр


р = Пр *+Кр > Пр р = 1 р ≥ Пр

! Химиялық реакцияның изотермиялық теңсіздігі қай жағдайда тепе-теңдік жағдайға көшеді?*Кр < Пр, ∆G>0


*+Кр = Пр, ∆G = 0 *Кр > Пр, ∆G<0
р < Пр, ∆G<0 *Кр ≥ Пр, ∆G>0

!. Қай функцияның стандартты өлшемі химиялық теңдікпен сипатталада:


*+Гиббс энергиясы *химиялық потенциал
*энтальпия *энтропия
*Гиббс-Гельмгольц энергиясы

!. Ле-Шателье принципі бойынша 3Н2 + N2 ↔NH3 реакция үшін тепе-теңдік ығысуы егер ∆H0298 = - 92,3/8 кДж болса, өнім түзілген жаққа міндетті түрде:


*қысымды жоғарлату керек
*+температураны төмендету керек
*аммиакты реакциялық сферадан шығару керек
*реакциялық қоспаға бастапқы затты қосу керек
*қысымды төмендету керек

!. Әсер ететін заттың стандартты химиялық тепе-теңдік өлшемі :*∆S


*∆H *+∆G *химиялық ауыспалы
*химиялық ауыспалы емес

!. Егер реакция жылу жұтылумен (∆Н>0) өтетін болса, температураны жоғарлатқанда тепе-теңдік константасы :


*төмендейді *+жоғарлайды
*өзгермейді *басында жоғарлайды, содан кейін төмендейді
*қорытындыға келмейді
!. СаСО3 ↔ СаО + СО2 жүйесінде қысымды жоғарлату үшін:
*тепе-теңдікті оңға ығыстырады
*+тепе-теңдікті солға ығыстырады
*ештеңке өзгермейді
*тепе-теңдік константасы жоғарлатады
*барлық жауап дұрыс

!. А + 2В = АВ2 жүйесіне А компонентін қосқанда:


*+тепе-теңдік өнім реакциясына қарай ығысады
*жылдамдатылған АВ2 диссоциациясы басталады
*реакция тоқталады
*А компонентін қосу реакцияға әсер етпейді
*В компонентін қосу реакцияға әсер етпейді

!. Химиялық реакцияның изотермиялық теңдеуі қолданылады:


*бастапқы заттың жылулық жануын анықтау
*өнім реакцияларының жылулық түзілуін есептеу
*+берілген шарт бойынша химиялық реакцияның бағытын орнату
*әсерлесетін өнімнің құрамын анықтау
*барлық жауап дұрыс

! Фаза дегеніміз не? Фаза – бірдей сипатталатын фазаның бөлігі:


*барлық нүктеде химиялық потенциал болып келеді
*барлық нүкте параметрлеріндегі химиялық, физикалық және термодинамикалық қасиеттерімен сипатталады
*+ барлық нүктедегі қасиеттермен сипатталады
*барлық нүктеде
*барлық нүкте параметрлері физикалық қасиеттермен сипатталады

!. Фазалы диаграмма нені сипаттайды?


*жүйелік құрамын
*фазалық тепе – теңдікті
*фазалық құрамының сыртқы ортаға тәуелділігін
*+аймағы мен тепе – теңдік фазаны
*фазаның құрамын

! Гиббс ережесі бойынша тәуелсіз көрсеткіші неге байланысты?


*табиғатына және фазалық санына
*санына және фазаның табиғатына, компоненттен
*компоненттің саны мен табиғатына және ауыспалы тәуелсіздігіне
*+компоненттер санына, фазаның табиғаты мен ауыспалы тәуелсіздігіне
*фазаның табиғатына

!. Бір – біріне тәуелсіз Т және Р еркіндік дәреже кезінде, бір компоненттік жүйе үшін С санының еркіндік дәрежесі қандай теңдеумен сипатталады?*С = к – Ф + 1


*+С = к – Ф + 2 *С = к – Ф + 3
*С = к – Ф *C= Ф-к

!. Эвтектикалық нүктеде тәуелсіздік дәреже саны:*+0 *2 *3 *1


*барлық жауабы дұрыс емес
!. Бір мезгілде гетерогенді жүйенің тепе – теңдік күйінде болатын фазалық саны:
*термодинамиканың бірінші заңы
*Рауль заңы
*Кирхгофф заңы
*+Гиббстың фазалық ережесі
*Клайперон-Клаузиус теңдеуі

!. Фазалық ауысуда жылулық эффект реакциясы кімнің теңдеуімен анықталады?


*Гиббс – Гельмгольц *Аррениус
*+Клайперон – Клаузиус
*Кирхгофф
*Барлық жауап дұрыс

! Компоненттің ликвидус қисығы нені көрсетеді:


*+қосындының кристаллизация сызығын көрсетеді
*сұйық пен будың тепе – теңдік сызығын
*компоненттік құрғақ айдау сызығын
*сұйық пен сұықтықтың тепе –теңдік сызығы
*kомпоненттердің тепе-теңдік сызығын

!. Бір эвтетикалық балқу диаграммасындағы гомогенді аймақтың санымен агрегаттық күйі неге тең?


*екі аймақтан: сұйық және қатты
*+бір, сұйық балқымадан
*бір, қатты ерітіндіден
*үш аймақтан: екі сұйық және екі қатты
*төрт аймақ; екі сұйық және екі қатты

! Гиббстың 100 % әдісі арқылы үш компонентті жүйенің құрамын анықтау үшін нені қолданады?


*үшбұрыштың қабырғасын
*+үшбұрыш биіктігін
*перпендикуляр ұзындығын, үшбұрыштың кез – келген төбесінен түсірілген
*үшбұрыштың ауданын
*төртбұрыштың бір қабырғасын

! Рауль заңына қандай еріткіштер бағынады?*концентрлі *+идеалды


*полярлы *органикалық *неорганикалық

! Идеалды ерітінді неге тәуелді?


*Коновалов заңына *Алексеев ережесіне
*+Рауль заңына *Гесс заңына
*Массаға әсер беруші заң теңдеуіне
!. Коноваловтың I заңы қандай? Будың құрамында компонент артық болса:
*+ қайнау температурасын төмендетеді немесе ерітіндіге қаныққан будың қысымын арттырады
*ерітіндідегі қайнау температурасын арттырады
*ерітіндідегі қаныққан будың жалпы қосымын кемітеді
*Мах қисықтың пайда болуы
*минималды қисықтың пайда болуы

! Коноваловтың II заңының дұрыс анықтамасы? Жалпы булы қысымның (немесе қайнау температурасы) қисықты mах және min нүктесі екі компонентті жүйенің ерітіндісімен анықталады, оның құрамы:*Т және Р байланысты өзгермейді


*Тепе – теңдік булы құрамнан үлкен
*Тепе – теңдік булы құрамнан кіші
*Т және Р байланысты өзгереді
*+Тепе – теңдік булы құраммен бірдей

!. Қандай сұйықтық шектелген ерітінді деп аталады? Сұйықтар, анықталған концентрация мен температура шегінде берілсе:*+бір гомогенді фаза түзеді


*барлық қатынаста ериді
*Гомогенді және гетерогенді фаза түзеді
*өзара әрекеттеспейді
*тек қана гетрогенді фаза түзеді

!. Шегерілген екі сұйықтық бір – бірінде ерісе, олар мынадай диаграмма түзеді:


*балқымалы бір эвтектика
*+ерітіндінің жоғарғы және төменгі аумалы күйдегі температурасы
*Bайнау, Коноваловтың бірінші заңы
*максимумды балқу
*Минимумды балқу

!. Еріткіш қасиеттері немесе еріген заттар эбуллиоскопиялық тұрақтылықпен анықталады:*+еріткіште *еріген затта


*еріткіште және еріген затта
*еріген затта және ерітіндінің қайнау Т
*Дұрыс жауабы жоқ

II тарау: Химиялық термодинамика


!. "Дәнекерленген ампуладағы глюкозаның сұйытылған ерітіндісі» термодинамикалық жүйесі: * Оңашаланған, гомогенді.
*+Жабық, гомогенді. * Ашық.
* Оңашаланған, гетерогенді. *Гетерогенді.

! «Жабық ампуладағы изотоникалық ерітінді» термодинамикалық жүйесі:


* Оңашаланған. * Жабық.
*+Ашық, гомогенді. * Гетерогенді.
* Гомогенді, оңашаланған.

!. Изокинетикалық процесс барысында жүйедегі температура өзгермейтін жүйе:


* Изохоралық. * Изобаралық.
*+Изобаро-изотермиялық.
* Изохорo-изобаралық. * Изотермиялық

!. Изобаралық термодинамикалық процесске тән:* Көлем тұрақтылығы.


* Температура тұрақтылығы.
*+QP=. * QP=. * QP=.
!. Изохоралық термодинамикалық процесске тән:
*Температура тұрақтылығы.
* Қысым тұрақтылығы.
* Qv = G. *+Qv = U. * Qv = Н.

!. Изобаралық-изотермиялық потенциал:


* Изобаралық-изотермиялық жағдайда термодинамикалық жүйенің энергия қорын сипаттайды.
* Изобаралық-изотермиялық жағдайда термодинамикалық жүйе сыртқы күшке қарсы атқара алатын максимальды жұмысты сипаттайды.
* Tермодинамикалық жүйеде ретсіздік шамасы болып табылады.
*+Бос энергияның шамасы болып табылады.
* Ішкі және потенциальды энергияның қосындысы.

!. Изобаралық-изотермиялық жағдайда химиялық реакция нәтижесінде бөлінетін немесе сіңірілетін жылу мөлшері:


* Сстандартты түзілу жылуы.
*+Энтальпия.
* Иизобаралық-изотермиялық потенциал.
* Реакцияның жылу эффектісі.
* Меншікті жылу сыйымдылық.

!. Стандартты жағдайда реакция нәтижесінде жай заттардан 1моль күрделі зат түзілгенде бөлінетін немесе сіңірілетін жылу мөлшері:


* Стандартты түзілу жылуы.
* Түзілу энтальпиясы.
*+Стандартты түзілу энтальпиясы.
* Реакцияның жылу эффектісі.
* Меншікті жылу сыйымдылық.

! Стандартты жағдайда реакция нәтижесінде 1моль күрделі зат жай заттарға ыдырағанда бөлінетін немесе сіңірілетін жылу мөлшері


* Стандартты ыдырау жылуы.
* Реакция энтальпиясы.
*+Стандартты ыдырау энтальпиясы.
* Реакцияның жылу эффектісі.
* Меншікті жылу сыйымдылық.

!. С+О2=СО2 +393,5 кДж термохимиялық теңдеуі бойынша көміртек оксидінің (IV) стандартты түзілу жылуын көрсетіңіз:


* +393,5 кДж/моль. * + -393,5 кДж/моль.
* -786,4 кДж/моль. * +786,4 кДж/моль.
* +120,8 кДж/моль.

! Глюкозаның СО2 және Н2О-ға дейін тотығу үшін ∆Gт=-2879,01 кДж/моль; ∆Нт=-2801,69 кДж/моль, сондықтан:


* Реакция өздігінен жүреді.
* Реакция өздігінен жүрмейді.
* Жылу бөлінеді.
*+Экзотермиялық реакция.
* Эндотермиялық реакция.

! Тепе-теңдік күйінде:* ∆G=0.


* ∆Н=Т∆S. *+Тура және кері процестердің жылдамдығына тең.
* ∆G<0. * ∆Н>Т∆S.

!. С+О2=СО2+Q1


C+1/2 О2=СО2+Q2
CO+1/2 О2=СО2+Q3
Реакциялары үшін дұрыс пікірлерді таңдаңыз:*+Q1=Q2+Q3. * Q1=Q2-Q3.
* Q3=Q1-Q2. * Q3=Q1+Q2. * Q2=Q1-Q3.

!. N2+O2=2NO+Q1


2NO+O2=2NO2+Q2
N2+2O2=2NO2+Q3
Реакциялары үшін дұрыс пікірлерді таңдаңыз:* Q1=Q2+Q3. * Q1=Q3-Q2.
* Q3=Q1-Q2. *+Q3=Q1+Q2. * Q2=Q3-Q1

!. S+O2=SO2+Q1


SO2+1/2O2=SO3+Q2
S+3/2O2=SO3+Q3
Реакциялары үшін дұрыс емес пікірлерді таңдаңыз:* Q1=Q2+Q3. * Q1=Q3-Q2.
* Q3=Q1-Q2. *+Q3=Q1+Q2. *Q2=Q3+Q1.

!. +3H22NH3 теңдеуі үшін тепе-теңдік константасын көрсетіңіз:


*+K= . * K= .
* K= . * K= .
* K= .
!. Энтропия артады:
*+Газ тәріздес өнімдердің көлемі өсуімен жүретін реакцияларда.
* Газ тәріздес өнімдердің көлемі азаюмен жүретін реакцияларда.
* Газ тәріздес өнімдердің көлемі өзгермейтін реакцияларда.
* Сұйықтықтардың булану процестерінде.
* Сұйық заттардың кристаллдану процестерінде.

!. Энтропия азаяды:


* Газ тәріздес өнімдердің көлемі өсуімен жүретін реакцияларда.
*+Газ тәріздес өнімдердің көлемі азаюмен жүретін реакцияларда.
* Газ тәріздес өнімдердің көлемі өзгермейтін реакцияларда
* Сұйықтықтардың булану процестерінде.
* Сұйық заттардың конденсациялау процестерінде

!. Энтропия шамасы кемитін процесс:


* Сұйықтықтардың конденсациясы.
* Сублимация. *+Кристалдардың балқуы.
* Кристалдардың булануы.
* Сұйық заттардың кристалдануы.

! Энтропия шамасы кемитін процесс:


*+Сұйықтықтардың конденсациясы.
* Сублимация. * Балқу.
* Кристалдардың булануы.
* Сұйық заттардың кристалдануы.

!. Гиббстың бос энергиясы G- жүйе күйінің термодинамикалық функциясы:


* Изохоралық-изотермиялық жағдайда процестің өздігінен жүру мүмкіндігін сипаттайды.
*+Изобаралық- изотермиялық жағдайда процестің өздігінен жүру мүмкіндігін сипаттайды.
* Абсолютті мәні бойынша жүйенің сыртқы күшке қарсы атқара алатын жұмысқа тең.
* Өздігінен жүретін процестер үшін мәні теріс болады
* Жүйеде ретсіздік шамасы болып табылады.

!. Изобаралық- изотермиялық потенциал G-жүйе күйінің термодинамикалық функциясы:


*+Бос энергияның шамасы болып табылады.
* Изобаралық- изотермиялық жағдайда процестің өздігінен жүру мүмкіндігін сипаттайды.
* Абсолютті мәні бойынша жүйенің сыртқы күшке қарсы атқара алатын жұмысқа тең.
* Өздігінен жүретін процестер үшін мәні оң болады.
* Егер жүйе термодинамикалық тепе-теңдік күйінде болса,мәні 0-ге тең.

!. Гельмгольц бос энергиясы F-жүйе күйінің термодинамикалық функциясы:


*+Изохоралық-изотермиялық жағдайда процестің өздігінен жүру мүмкіндігін сипаттайды.
* Изобаралық- изотермиялық жағдайда процестің өздігінен жүру мүмкіндігін сипаттайды.
* Абсолютті мәні бойынша жүйенің сыртқы күшке қарсы атқара алатын жұмысқа тең.
* Процестің өздігінен жүруі мүмкін болмаған жағдайда мәні оң болады.
* Байланысқан энергияның шамасы болып табылады.

! Стандартты жағдайда жүретін 2С+3Н2+1/2О22Н5ОН реакция эффектісі аталады:


* Көміртектің стандартты жану жылуы.
* Сутектің стандартты жану жылуы.
* Стандартты тотығу жылуы.
*+Этанолдың түзілу жылуы.
* Этанолдың стандартты түзілу жылуы.

! Гиббс энергиясын есептеу үшін қолданылатын теңдеу:


* .
* 
* 
* .
*=
!. Изохоралық-изотермиялық потенциалды есептеуге болатын теңдеу:
* .
*
*.
* .
* .
!. Химиялық реакцияның изобаралық теңдеуін көрсетіңіз:
*+ = . * = .
* = * 
* .

! Химиялық реакцияның изохоралық теңдеуін көрсетіңіз:


* = . *+ = 
* = . * 
* .

!. Термодинамиканың бірінші заңына сәйкес, жүйенің атқаратын жұмысы:


* Жүйеге жұмсалынған жылу мөлшеріне тең.
* Жүйеге жұмсалынған жылу мөлшерінен әрдайым артық.
* Жүйеге жұмсалынған жылу мөлшерінен әрдайым кіші.
*+A=Q-∆U теңдеуі бойынша анықталады.
* A=Q+∆U теңдеуі бойынша анықталады.

! Термодинамикалық функция –энтропия S:* Барлық денелер үшін кез-келген температурада нөлге тең емес.


* Өлшем бірлігі – Дж/моль.
*+Өлшем бірлігі – Дж/моль*К.
* Байланысқан энергияның мәні болып табылады.
* Бос энергияның мәні болып табылады.
! Энтропияға S сәйкес келетін сипаттамаларды таңдаңыз:
*+Жүйенің бір күйден екінші күйге өту жолына байланысты емес, бірақ жүйенің бастапқы және соңғы күйімен анықталады.
* Жүйенің бір күйден екінші күйге өту жолына байланысты.
* Жылу мен температураға кері пропорционал.
* Температураға тура пропорционал, ал жылуға кері пропорционал.
* Идеалды түзілген кристал үшін абсолютті нөл температурада нөлге тең емес.

!. Аммиактың түзілу энтальпиясы – 46,0 кДж/мольге тең.2NH3→N2+3H2 реакция нәтижесінде энтальпия өзгерісі тең болады:* +46,0 кДж/мольге.


*+ +92,0 кДж/мольге. * -23,0 кДж/мольге.
* -92,0 кДж/мольге. * +23,0 кДж/мольге.

! Төменде көрсетілген шамалардың қайсысы күй функциясы болып табылады:


* Энтропия. * Энтальпия. * Ішкі энергия.
* Гиббстің бос энергиясы. *+Жұмыс.

!. Барлық элементтердің энтальпиясы стандартты жағдайда тең болады:


*+Нөлге тең. * Айнымалы шамаға тең.
* Нөлден кіші. * Нөлден артық.
* Нөлден артық, бірақ бірден кіші.

!. Экзотермиялық реакция үшін энтальпия шамасы болуы мүмкін:


* Тек қана оң мәнде. * Нөлге тең.
*+Тек қана теріс мәнде.
* Оң және теріс мәнде. * Кез-келген мәнде.

!. Эндотермиялық реакция үшін энтальпия шамасы болуы мүмкін:


*+Тек қана оң мәнде. * Нөлге тең.
* Тек қана теріс мәнде.
* Оң және теріс мәнде. * Кез-келген мәнде.

! Н2(г)+Сl2(г)=2НСl(г) +44ккал реакциясы үшін хлорсутектің түзілу энтальпиясы тең болады:* -44 ккал/моль. * +22 ккал/моль.


*+ -22 ккал/моль. * +44 ккал/моль

!. H2+J2=2HJ, ∆H=12,40ккал реакциясы үшін сутекті иодтың түзілу жылуын есептеңіз:*-12,4 ккал/моль.


*+12,4 ккал/моль. * + -6,20 ккал/моль.
*+6,20 ккал/моль. * 42,80 ккал/моль.

!. С6Н6 +15/2О2→3Н2О+6СО2 реакциясының жылу эффектісі ∆Н=-3264,6 кДж/мольге тең. 7,8г бензол жанғанда бөлінетін жылуын есептеңіз:


* 3264,6 кДж/моль. * 3,2646 кДж/моль
* 32,646 кДж/моль. *+ 326,46 кДж/моль.
* 32646 кДж/моль.

! Төменде келтірілгеннен эндотермиялық реакцияларды таңдаңыз:* С+О2=СО2.


* С6Н6+15/2О2→3Н2О*6СО2.
*+ СаСО3=СаО+СО2.
* NaOH+HCl=NaCl+H2О.
* Cu(OH)2=CuO+H2O.

! Экзотермиялық реакцияларды көрсетіңіз:


* 2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2O.
*+ С6Н6+15/2О2→3Н2О*6СО2.
* MgCO3=MgO+CO2.
* NaOH+HCl=NaCl+H2О.
* Cu(OH)2=CuO+H2O.

!. Изобаралық жағдайда жүйенің ішкі энергиясы ∆U мен энтальпиясы ∆H арасындағы айырмашылық тең болады:


*+ р∆V. * V∆p. * R. * 3/2R. * 1/2R.
! Жүйенің ішкі энергиясының қасиеттері жалпы жағдайда неге байланысты
* +жүйенің күй функциясы
* үрдістің функциясы
* интенсивті функция
* жылу үрдісіне тең функция
* жұмыс үрдісіне тең функция
!Кеңейтілген жүйедегі жылуұстағыштық - бұл* энтропия *+энтальпия * ішкі энергия
* температура * масса

!. Термодинамикалық жүйенің экстенсивті қасиеті* температура * қысым *+көлем


* концентрация * жылу сыйымдылық

!. Изохоралық үрдісте * р=const * T= const


* Q=const *+V=const * V, Т =const

!. Энергияның өлшем бірлігі *+Джоуль


* Кельвин * Ватт * килограмм * литр
!жылу мен жұмыстың ауысуын химияның қай саласы зерттейді* электрохимия
* химиялық кинетика * фотохимия
*+термодинамика * кинетика

!. Кило- мәні тең* 10-3 *+103 * 10-6


* 106 * 10-9

!. N2+3H2=2NH3 реакция жүрген кезде


* ΔS>0 *+ΔS <0 * ΔS =0 * ΔS = ΔН
* ΔS = ΔТ

!Жүйенің жұмысы W мен жылуын Q термодинамиканың 1 заңына байланыстырып жаз * Q = ΔU - W


*+Q = ΔU + W * ΔU = Q + W
* A = Q - W * W =ΔU + Q

!. Адиабата үрдісі арқылы идеал газды сипатта (W – жүйенің жұмысы, Q - үрдістің жылуы)* P = const


* V = const * T = const * ΔU=0
*+ΔU = - W

!. Кирхгофтың термохимиялық теңдеуі көрсететін тәуелділік


* тұрақты қысымдағы зат энтальпиясының температураға тәуелділігі
* тұрақты қысымдағы зат жылусыйымдылығының температураға тәуелділігі
* тұрақты температурадағы зат энтальпиясының қысымға тәуелділігі
* тұрақты температурадағы зат жылусыйымдылығының қысымға тәуелділігі
*+ тұрақты қысымдағы үрдістегі энтальпияның өзгеруінің температураға тәуелділігі

! Термодинамиканың екінші бастамасының математикалық өрнегі


* ΔS=ΔH/T * dS= Q/T * TdS=dU + PdV
* ΔS=Q/T *+dS≥δQ/T

! Оқшауланған жүйе энтропиясының тепе-теңдікке өз бетімен ұмтылуы


* 0-ге ұмтылады * шексіздікке ұмтылады
* минимумға жетеді
*+максимумға ұмтылады
* бірқалыпты өшеді

! Индивидуалды заттың Гиббс dG энергиясының толық дифференциалы мына түрге ие: * TdS + VdP


* TdS – PdV *+VdP – SdT * -PdV – SdT
!Температура бойынша тұрақты көлемде индивидуалды заттың Гельмгольц энергиясының жеке туындысы неге тең
* –P * V *+–S * T * G

!. Жалпы жағдайда жүйе компонентiнің химиялық потенциал қасиеті


*+жүйенің күй функциясы
* үдеріс функциясы * экстенсивті функция
* үдеріс жылуына тең функция
* үдеріс жұмысына тең функция

!. Термодинамикалық жүйенің ретсіздік өлшемі*+энтропия * энтальпия


* ішкі энергия * температура * масса

!. Термодинамикалық жүйенің интенсивті қасиеті * температура *ішкі энергия


* объем * энтропия *+энтальпия

! Изобаралық үдеріс жүреді


*+р=const * T= const * Q=const
* V=const *р, Т=const

!. Температура бірлігі * Джоуль


*+Кельвин * Ватт * Килограмм
* Цельсий

!. Реакцияның жылдамдығы мен механизмін зерттейді* электрохимия


*+химиялық кинетика * фотохимия
* термодинамика * термохимия

! Микро сөзі нені білдіреді?* 10-3


* 103 *+10-6 * 106 * 10-9

! Электрлық шам бұл:


* ашық термодинамикалық жүйе
*+жабық термодинамикалық жүйе
* оқшауланған термодинамикалық жүйе
* термодинамикалық жүйе болып табылмайды * мінсіз жүйе

!. Қай термодинамикалық шама (қалыпты жағдайда) нөлге тең емес*+энтропия


* энтальпия * Гиббс энергиясы
* Гельмгольц энергиясы
* ішкі энергия

! Химиялық термодинамика нені оқытады


*+химиялық энергияның электрлік, жылулық, механикалық, беткі деңгейлік және тағы басқа энергияларға айналының негізгі заңдылықтарын
* химиялық реакцияның жылдамдығын
* химиялық үдерістердің жүру механизімін
* жеке заттардың химиялық құрамын
* біртекті емес жүйені

! Гиббстің еркін энергиясы мына формулас бойынша анықталады:


*+G = H - TS *G = TS
* G = U - TS * G = H + TS
* G = U - TS

!. .Қай келтірілген заттардың түзілу жылуы нөлге тең болуы керек:* +Н2


* СО* * СН4 *СО * С2Н4

! Химиялық жүйенің реакциялық қабілеттілігінің өлшемі болып табылатын шаманы тап:* Ішкі энергия


* Температуралық жүйе
* Реакция өнімінің түзілу жылуы
* +Гиббс энергиясы
* Қоршаған орта температурасы
!.Q=H формуласы білдіреді:
* Лавуазье-Лаплас заңы
* термодинамиканың бірінші заңы
* Гесс заңының бірінші салдары
* изохоралық процесстің жылу эффектісі
*+изобаралық процесстің жылу эффектісі

!.Q = U формуласы нені білдіреді:


*+Изохоралық процесстің жылу эффектісі
* Лавуазье-Лаплас заңы
* Термодинамиканың бірінші заңы
* Гесс заңының бірінші салдары
* Изобаралық процесстің жылу эффектісі

!. Жылу суық денеден едәуір жылырақ денеге өтуі мүмкін емес:


* Термодинамиканың нөлінші заңы
* Лавуазье-Лаплас заңы
* +Термодинамиканың екінші заңы
* Термодинамиканың бірінші заңы
* Гесс заңының бірінші салдары

! Термодинамикалық жүйенің бір күйден екінші күйге ауысу кезінде, энергия жоқтан пайда болмайды бардан жоғалмайды, тек қатаң эквиваленттік мөлшерде бір күйден екінші күйге ауысады:


*+Термодинамиканың бірінші заңы
* Лавуазье-Лаплас заңы
* термодинамиканың екінші заңы
* Гесстің заңы
* термодинамиканың нөлінші заңы

!."Реакцияның жылу эффектісі реакция жолына тәуелсіз, ал бастапқы зат пен ақырғы өнімнің күйі мен табиғатына тәуелді"


* термодинамиканың бірінші заңы
* Лавуазье-Лаплас заңы
* термодинамиканың екінші заңы
*+Гесс заңы
* термодинамиканың нөлінші заңы

! Термодинамикалық жүйе түсінігі қай анықтама үшін дұрыс? Жүйе – бұл дене немесе денелер тобы:


*+ әрекеттесуде және ойша айналадағы ортадан тыс өзімен-өзі орналасқан
*қоршаған ортамен алмасады
*қоршаған ортамен алмаспайды
*әлем бөліктерін жасаушы денелер тобы
*жылу жұтылумен жүреді

! Қай анықтама жабық жүйеге жатады? Жабық жүйе, бұл:


* қоршаған ортамен энергия алмасу болмайтын жүйе
*жылу, масса алмастырмайтын және көлемі өзгермейтін жүйе
*қоршаған ортамен жылу, масса алмастыратын жүйе
*қоршаған ортамен үнемі жылу алмасу болып тұрады
*+ қоршаған ортамен жылу алмасуы болып, бірақ масса алмасуы болмайтын жүйе

! Қай анықтама ашық жүйеге жатады?


*барлық термодинамикалық тепе – теңдік жүйелері
*+ қоршаған ортамен жылулық және материалдық алмасу болып тұратын жүйелер
*тек сыртқы ортада жылулық алмасу болып тұратын жүйе
*Арасында материалдық алмасу болып тұратын жүйе
*арасында жылулық алмасу болып тұратын жүйе

!. Қоршаған ортамен жылу алмасуы болып, бірақ масса алмасуы болмайтын жүйе. Бұл жүйе:*ашық *+ жабық


*бөлектенген *тұйықталған
*индукцияланған

! Термохимия негізі болып табылады:


*химиялық тепе-теңдік заңы
*термодинамиканың екінші заңы
*идеалды ерітінді заңы
*термодинамиканың үшінші заңы
*+термодинамикнаың бірінші заңы және оның нәтижесі


!. Қандай мөлшерлер функция күйі болып табылады?*+ ** *

! Келтірілген теңдеулердің қайсысы термодинамиканың I заңын сипаттайды?


*+ *
*
*
*

! Термодинамиканың бірінші заңы:


*+ Ішкі энергиялық жүйенің жұмысы мен жүйе арасындағы байланысты орнатады
*Жылу машинасының ПӘК-ін есептеуді көрсетеді
*Экзотермиялық реакция өздігінен жүретінін көрсетеді
*Эндотермиялық процесі қайтымсыз екенін көрсетеді
*эндотермиялық реакция өздігінен жүретінін көрсетеді

!. Гесс заңының қай тұжырымдамасы дұрыс. Химиялық реакцияның жылу эффектісі тәуелді тек қана:


*+бастапқы және соңғы күйінен, бірақ өту жолына тәуелді емес
*аралық реакцияға
*реакция процесінде бөлініп шығатын жылу мөлшеріне
*реакцияға түсетін зат концентрациясына
*реакция процесінде сіңіретін жылу мөлшеріне

! Изобаралық процесс үшін термодинамиканың I заңының формуласын көрсет:


*+ *
* * *

! Егер жылу сиымдылық өзгерісі оң болса, онда температураның өсуімен реакцияның жылу эффектісі – ΔН0 өзгереді:


*органикалық заттар үшін өседі, ал бейорганикалық үшін кемиді
*әсер ететін заттың табиғатына байланысты *кемиді
*+ өседі *тұрақты

! Жылу эффектісінің температураға тәуелділігі көрсетеді:*Рауль заңын


*+Кирхгофф заңын *Аррениус теңсіздігін
*Гиббс-Гельмгольц теңсіздігін
*Менделеев-Клайперон заңын

! Келтірілген тұжырымдардың қайсысы термодинамиканың II заңы болады?


*+ аналитикалық форма постулаты бойынша II типтегі мәңгі двигательдің болуы
*химиялық тепе-теңдіктің зерттеу нәтижесін теориялық талдап қорыту
*заттың агрегаттық өзгеру анализ негізін теориялық көрсеткен
*идеалды ерітіндінің теориялық нәтижесін талдап қорыту
*барлығы дұрыс жауап

!. Қайтымды процесс үшін термодинамиканың II заңының аналитикалық түрін көрсет?


* *+
* * *ΔS=U

! Изобар-изотермиялық (Гиббс энергиясы) потенциалды сипаттайтын теңсіздікті көрсет:*+*


* *
*

!. Изохор-изотермиялық (Гельмгольц энергиясы) потенциалды сипаттайтын теңсіздікті көрсет:*+


* *
* *


! Өздігінен жүретін процесс үшін болғанда, қандай термодинамикалық потенциалды таңдап алуға болады?
*+изабаро-изотермиялық потенциал
*изохора – изотермиялық потенциал
*энтропияны *ішкі энергияны
*сыртқы энергияны


!. Өздігінен жүретін процесс үшін болғанда Гиббс энергиясы қалай өзгереді?* *+ *;
*өзгермейді *

! Келтірілген жағдайлардың қайсысында кез-келген температурада реакция жүруі мүмкін емес?*+


* *
*
*

!. Ашық жүйе үшін қай функция процестің бағыттылық критериі болып табылады?


*энтропия *Гиббс энергиясы *энтальпия
*Гиббс-Гельмгольц энергиясы
*+ химиялық потенциал

! Қай функция бос энергияны сипаттайды?


*энтропия *+ Гиббс энергиясы
*энтальпия *ішкі энергия
*Гельмгольц энергиясы

! Жүйеде тепе-теңдік күйі қай Гиббс энергиясының мәніне сәйкес келеді?


*∆G >0 *∆G <0 *+∆G =0
*ондай функция жоқ *∆G≥0

!. Компоненттің химиялық потенциалы бұл:*(dG/dP)T *(dF/dT)V *(dS/dT)V


*+(dG/dTi)P,T, n1 *Н = О
IІI тарау. Ерітінділер. Буферлік ерітінділер
!. Коллигативтік қасиеттерге жатады:
*+ерітінді бетіндегі еріткіштің қаныққан бу қысымының төмендеуі, ерітіндінің қайнау температурасының жоғарылауы, ерітіндінің қату температурасының төмендеуі.
* ерітіндінің қайнау температурасының төмендеуі.
* ерітіндінің қату температурасының жоғарылауы.
* ерітіндінің қату температурасы және қайнау температурасы немесе ерітіндінің қатуы.
* ерітінді бетіндегі еріткіштің қаныққан бу қысымының жоғарылауы.

! Таза еріткішпен салыстырғанда ерітіндінің айырмашылығы:


* қаныққан бу қысымы жоғарылайды.
* қайнау температурасы төмендейді.
* қаныққан бу қысымы жоғарыламайды.
* қату температурасы жоғарылайды.
*+қату температурасы төмендейді.

! «Таза еріткішке қарағанда бейэлектролит ерітіндісі бетіндегі қаныққан бу қысымының салыстырмалы төмендеуі еріген заттың мольдік үлесіне тең»:


* Гиббс-Коноваловтың бірінші заңы.
* Гиббс-Коноваловтың екінші заңы.
* Вант-Гофф заңы.
*+Раульдің бірінші заңы.
* Рауль заңынан шығатын салдар.

! Қай теңдеу Вант- Гофф заңына сәйкес келеді: * ∆Тқай=Еm2. * ∆Тқат=Кm2. *∆Р/Р12. *+ π=CRT. * p1=p10x1 .


! Эбулиоскопиялық константа Е:


*+еріткіш табиғатына тәуелді.
* еріген зат табиғатына тәуелді.
* еріткіш табиғатына тәуелсіз.
* еріген зат температураға тәуелді.
* еріткіш және еріген зат табиғатына тәуелді.

!. Криоскопиялық константа К:


* еріткіш табиғатына тәуелсіз.
* еріген зат табиғатына тәуелді.
*+еріткіш табиғатына тәуелсіз.
* еріген зат температурасына тәуелді.
* еріткіш және еріген зат табиғатына тәуелді.

!. Осмостық қысымы жоғары ерітіндіге эритроцитті салғанда байқалатын құбылыс:*+плазмолиз. * Гемолиз.


* судың плазмадан жасушаға өтуі.
* Эндоосмос.
* жасуша қабының жарылуы.

!. Вена ішіне жіберілетін препарат ретінде қолданылатын дәрілік зат ерітіндісі қан плазмасымен салыстырғанда болу керек:


*+изотонды. * Гипертонды. * Гипотонды.
* Қаныққан. * Қанықпаған.
!. Жоғары осмостық қысымның әсерінен жасушаның осмотикалық серпімділік күйі аталады:* Эндоосмос. * Плазмолиз.
* Гемолиз. *+тургор. * Экзоосмос.

!. Дәрілік заттардың изотондық концентрациясын есептеуге болады:


* Аррениус заңы бойынша.
* фазалардың орналасуы бойынша.
* термодинамикалық әдіс бойынша.
*+Раульдің екінші заңы бойынша.
* кинетикалық әдіс бойынша.

!. Теңіз суына шомылғанда көздің қызарып, аздаған ауру белгілерінің сезілуі байланысты:


*+көз алмасынан судың осмосына.
* көз алмасының ішіне қарай судың осмосына.
* суда еріген заттардың көз алмасының ішіне қарай өтуіне.
* еріген заттардың көз алмасынан теңіз суына қарай өтуіне.
* Плазмолизге.

! Ащы суда шомылғанда көздің кенеттен ашып, ауру белгілерінің сезілуі байланысты:


* көз алмасынан судың осмосына.
*+көз алмасының ішіне қарай судың осмосына.
* суда еріген заттардың көз алмасының ішіне қарай өтуіне.
* еріген заттардың көз алмасынан теңіз суына қарай өтуіне.
* Плазмолизге.

!. Егер 2 литр суда 2 моль фруктозаны ерітсе, судың қату температурасы қалай өзгереді? Судың криоскопиялық константасы 1.860:* Өзгермейді.


* 1.86 есе артады. * 1.86 есе азаяды.
* 1.86 градусқа өседі.
*+1.86 градусқа азаяды.

!. Ерітінділері үшін изотонды коэффициенті үшке тең болатын заттарды көрсетіңіз:*С12Н22О11. * NaCl. * KNO3.


* CuSO4. *+CuCl2.

!. Ерітінділері үшін изотонды коэффициенті бірден ерекшеленетін болатын заттарды көрсетіңіз:* Лактоза.


* Глюкоза. * Фруктоза. * Галактоза.
*+натрий гидрокарбонаты.

!. Буферлік ерітінді құрамында:


* күшті негіз бен оның әлсіз қышқылмен әрекеттесуінен түзілген тұзынан.
*+әлсіз негіз бен оның күшті қышқылмен әрекеттесуінен түзілген тұзынан.
* күшті қышқыл және оның күшті негізбен әрекеттесуінен түзілген тұзынан.
* күшті қышқыл және оның күшті негізбен әрекеттесуінен түзілген тұзынан.
* әлсіз қышқылмен әлсіз негіз.

! Сутектік көрсеткіш рН анықталатын формула:* рН=+lgCH+. *+рН=-lgCH+.


* рН=-lnCH+. * рН=+lnCH+. * рН=-lnCOH-.

!. Қышқылдық орта*+pH<7.


!. Бейтарап орта:*+рН=7.

!. Концентрациясы 0,1 моль/л хлорсутек қышқылы ерітіндісі үшін рН мәні:*+1.


* 7. * 0,1. * 13. * 5.

! Концентрациясы 0,01 моль/л және иондану дәрежесі α=0,001 болатын сірке қышқылы ерітіндісі үшін рН мәні:


* 11. * 12. * 2. * 10-4. *+4.

!. Молярлық концентрациясы 0,01 моль/л натрий гидроксиді ерітіндісі үшін рН мәні:


* 10-2. * 10-12. * 7. *+12. * 2.

! Молярлық концентрациясы 0,01 моль/л ж2не иондану ережесі α=0,001 болатын аммоний гидроксиді ерітіндісі үшін рН мәні:*+9. * 10-10. * 2. * 10-5. * 5.


! 250С температурада судың иондық көбейтіндісі*10. *10-7. *1014 *+10-14.


!. Қышқылдық буфердің рН-н анықтауға болатын Гендерсон-Гассельбах теңдеуін көрсетіңіз:* рН=pKklg (CkVk/CCVC).


* рН=pKk-lg (CcVc/CkVk).
* рН=14-pKo+lg (CkVk/CCVC).
*+рН=pKk+lg (CkVk/CCVC).
* рН=pKk-lg (CkVс/CCVк).

! Негіздік буфердің рН-н анықтауға болатын Гендерсон-Гассельбах теңдеуін көрсетіңіз:* рН=pKklg (CоVо/CCVC).


*+рН=14-pKо+lg (CоVо/CсVс).
* рН=14-pKк+lg (CkVk/CCVC).
* рН=pKо+lg (CоVо/CCVC).
* рН=pKо-lg (CсVс/CоVо).

!. Фосфатты буферге сәйкес келетін қоспаның құрамын таңдаңыз:


* H3PO4+Na2PO4. * H3PO4+NaH2PO4.
* Na2HPO4+Na3PO4. *+NaH2PO4+Na2HPO4.
* H3PO4+Na2HPO4.

! Гидрокарбонатты буферге сәйкес келетін қоспаның құрамын таңдаңыз:


* H2СO3+Na2СO3. * Na2CO3+CO2.
*+H2CO3+NaHCO3. * H2CO3+NaOH.
* NaHCO3+NaOH.

!. Егер рН 3-ке тең болса:


* сутек иондарының концентрациясы 0,1моль/л.
* сутек иондарының концентрациясы 0,01моль/л.
* гидроксил иондарының концентрациясы 0,001моль/л.
* pOH=4. *+pOH=11.

!. Егер рОН=3, онда:


* гидроксил иондарының концентрациясы 0,2моль/л.
* гидроксил иондарының концентрациясы 0,1моль/л.
* сутек иондарының концентрациясы 0,001.
*+рН=11. * рН=10.

!. Вант-Гофф заңына сәйкес берілген температурада ерітіндінің осмостық қысымы тура пропорциональды болады:


* еріткіштің мольдік үлесіне.
* еріген заттың моляльды концентрациясына.
* еріген заттың мольдік үлесіне тең.
* еріткіштің молярлы концентрациясына.
*+еріген заттың молярлы концентрациясына.

!. Белоктардың қатысуынан пайда болатын қысым аталады:*Осмостық.


*+онкотикалық. * Гидростатикалық.
* Атмосфералық. * Парциальды.

! Ерітіген заттың молярлы массасын анықтау үшін мына арақатынас қолданылады:* Тзам = Еm2.


* Ткип = Кm2. * + S = Q/T.
* . * Г = -C/RT(d/dC).

!. і- изотондық коэффициент:


*электролиттер үшін 1-ге тең.
* бейэлектролиттер үшін 1-ден артық.
* электролиттер үшін 1-ден кем.
* бейэлектролиттер үшін 1-ге тең
* +электролиттер үшін 1-ден артық.

! (n-* + 1 өрнегі ненің мөлшерін анықтайды:* иондану деңгейін.


* иондану константасын.
* рН мөлшерін.
*+изотониялық коэффициентін.
* иондарға ыдыраған бөлшектер санын.

! Күшті электролиттер теориясын ұсынған: *+Дебай и Хюккель.


* Вант-Гофф. * Аррениус. * Гиббс.
! Булану кезінде бастапқы заттың құрамы сақталатын ерітінділер: * гомогенді.
*гетерогенді. *тепе – теңдік.
*қайтымды. * +азеотропты.

! Ерітіндінің негізгі коллигативтік қасиетіне жатады:


* ерітіндінің қайнау температурасының жоғарылауы.
* ерітіндінің қату температурасының төмендеуі.
*+қаныққан ерітінді бетіндегі қысымның төмендеуі.
* осмостық қысым.
* қаныққан бу қысымы.

! Эбулиоскопиялық константа Е:


* Ерітіндінің қату температурасыныі артуы мен молялді концентрациясы сандық түрде 1 моль/кг тең.
* Ерітіндінің қату температурасыныі кемуі мен молялді концентрациясы сандық түрде 1 моль/л тең.
* еріткіш табиғатына тәуелсіз.
*+еріткіш табиғатына тәуелді.
* еріткіш және еріген зат табиғатына тәуелді.

! Криоскопиялық константа К:


* Ерітіндінің қату температурасыныі артуы мен молялді концентрациясы сандық түрде 1 моль/кг тең.
* Ерітіндінің қату температурасыныі кемуі мен молялді концентрациясы сандық түрде 1 моль/л тең.
* еріткіш табиғатына тәуелсіз.
*+еріткіш табиғатына тәуелді.
* еріткіш және еріген зат табиғатына тәуелді.

IV тарау. Химиялық кинетика.


! H2+Cl2→2HCl реакциясы келесі механизм бойынша жүреді
Cl2→Cl+Cl (баяу)
Сl+H2→HCl +H (жылдам)
Сl+H→HCl (жылдам)
Реакция реті тең болады:*+1.
* 2. * 3. * ½. * 0.

! M2+N2→2MN реакциясы келесі механизм бойынша жүреді


M2→M+M (жылдам)
M+N2→MN+N (баяу)
M+N→MN (жылдам)
Реакция реті тең болады:* 1.
*+2. * 3. * ½. * 0.

! H2+Br2→2HBr реакциясы үшін тепе-теңдік тұрақтысы:


*+ арақатынасымен анықталады.
* арақатынасымен анықталады.
* арақатынасымен анықталады.
* Өлшемсіз. * Өлшем бірлігі-моль*л-1.


!. Егер жылдамдық үшін теңдеу түрінде жазылса, онда реакция ретін анықтаңыз:
*+0. * ½. * 1. * 1,5. * 2.


!. Химиялық реакцияның жылдамдық теңдеуі бойынша оның ретін анықтаңыз:*+-2,5. * 1,5. * 1. * -1,5. * -1.


! Химиялық реакцияның жылдамдық теңдеуі бойынша оның ретін анықтаңыз:* -3,5. * 0,25. *+1. * -1,5. * -1.

! 2А+В=2С реакция үшін:


*+Тура реакцияның кинетикалық теңдеуінің түрі W=kC2A*CB.
* Тура реакцияның кинетикалық теңдеуінің түрі W=kC2A+CB.
* Тура бағыттағы реакция 2 ретті.
* Тура бағыттағы реакция 3 ретті.
* Кері реакцияның кинетикалық теңдеуінің түрі W=kC2С.

! 2А+В=2С реакция үшін тура реакцияның кинетикалық теңдеуінің түрі:


*+W=kC2A*CB. * W=kC2A+CB.
* W=kCA*CB. * W=kCA+CB. * W=C2A*CB.

! 2СО +О2=2СО2 реакция үшін:


* Тура реакцияның кинетикалық теңдеуінің түрі W=kC2CO+Co2.
*+Тура реакцияның кинетикалық теңдеуінің түрі W=kC2CO*Co2.
* Тура бағыттағы реакция 2 ретті.
* Тура бағыттағы реакция 3 ретті.
* Кері реакцияның кинетикалық теңдеуінің түрі W=kC2co3.
!. 2CO +O2=2CO2 реакция үшін тура реакцияның кинетикалық теңдеуінің түрі:
* W=kC2CO+Co2. * W=kC2CO*Co2.
*+W=kC2co2. * W= C2co2. * W= kCco2.
!. Температураны 250С-тен 45 0С-ке арттырса реакция жылдамдығы қалай өзгереді егер реакцияның температуралық коэффициенті ү=3 болса:* 6 есе артады.
* 6 есе кемиді. *+9 есе артады.
* 9 есе кемиді.
* Өзгермейді.
!. Температураны 50 0С-ке арттырса реакция жылдамдығы қалай өзгереді егер реакцияның температуралық коэффициенті ү=2 болса:*+32 есе артады.
* 32 есе кемиді. * 8 есе артады.
* 8 есе кемиді. * Өзгермейді.

!. Температураны 400С-ға төмендесе реакция жылдамдығы қалай өзгереді егер реакцияның температуралық коэффициенті ү=3 болса:* 12 есе артады.


* 12 есе кемиді. * 81 есе артады.
*+81 есе кемиді * Өзгермейді.
! Егер ұсынылған стехиометриялық реакция теңдеуі 2CO +O2=2CO2 механизміне сәйкес келсе, онда реакция молекулалығы тең болады:* 0. * 1.
* -3. * 2. *+3.
!. Егер ұсынылған стехиометриялық реакция теңдеуі 2NO +O2=2NO2 механизміне сәйкес келсе, онда реакция молекулалығы тең болады:* 0. * 1. * 2.
*+3. * 4.
!. Әрекеттесуші заттардың концентрациясын 2 есе арттырса, 2CO +O2=2CO2 реакция жылдамдығы:
* Өзгермейді. * 4 есе арталы.
*+8 есе артады. * 6 есе артады.
* 8 есе кемиді.
!. Ыдыстың көлемін 3 есе азайтса, 2CO +O2=2CO2 реакция жылдамдығы:
* Өзгермейді. * 9 есе артады.
* 9 есе кемиді. *+27 есе артады.
* 27 есе кемиді.
!. Реакция зонасында қысымды 3 есе арттырса, 2CO +O2=2CO2 реакция жылдамдығы:* 32 есе артады.
* 9 есе артады. * 9 есе кемиді.
*+27 есе артады. * 27 есе кемиді.
!. Әрекеттесуші заттардың концентрациясын 2 есе арттырса, 2NO +O2=2NO2 реакция жылдамдығы:
* Өзгермейді. * 2 есе артады.
*+8 есе артады. * 6 есе артады.
* 8 есе кемиді.
!. Ыдыстың көлемін 3 есе азайтса, 2NO +O2=2NO2 реакция жылдамдығы:
* Өзгермейді. *+9 есе артады.
* 6 есе кемиді. * 27 есе артады.
* 54 есе кемиді.
!. Реакция зонасында қысымды 3 есе арттырса, , 2NO +O2=2NO2 реакция жылдамдығы:* 32 есе артады.
* 6 есе артады. * 9 есе кемиді.
*+27 есе артады. * 54 есе кемиді.
! Әрекеттесуші заттардың концентрациясының уақыт бірлігінде өзгертетін графикалық тәуелділігі аталады:* Беттік керілуі изотермасы.
*+Кинетикалық қисық.
* Реакцияның энергетикалық профилі.
* Титрлеу қисығы.
* Адсорбсия изотермасы.
!. Реагенттер концентрациясының химиялық реакция жылдамдығына сандық тұрғыдан әсерін сипаттайды:* Рауль заңы.
* Гесс заңы. * Аррениус теңдеуі.
* Вант-Гофф ережесі.
*+Әрекеттесуші масалар заңы.
!. Әрекеттесуші масалар заңының авторлары:* Менделеев және Клапейрон.
* Клапейрон және Клаузиус.
*+Гульберг және Вааге.
* Шульц және Гарди.
* Гендерсон және Гассельбах.
! химиялық реакция жылдамдығының температураға тәуелділігі анықталады:
* Вант-Гофф ересімен.
* Михаэлиса- Ментен теңдеуімен.
*+Аррениус теңдеуімен.
* Шульце-Гарди ережесімен.
* Әрекеттесуші масалар заңы.
!. Ле- Шатель принципіне сәйкес Н22=2НІ реакциясын тепе-тендік оңға жылжиды, егер:
*+ Сутектің және йодтың концентрацияларын арттырса.
* Сутектің концентрациясын азайтса.
* Иодтың концентрациясын арттырса.
* Иодтың концентрациясын азайтса.
* Иодсутектің реакция зонасын бөлі шығарса.
!. Оттектің концентрациясын екі есе арттырса С(т)+ О2(т) =СО2(т) реакция жылдамдығы:* Өзгермейді.
*+2 есе артады. * 3 есе артады.
* 4 есе артады. * 6 есе артады.
!. СО концентрациясын 2 есе арттырса, 2СО +О2=2СО реакция жылдамдығы:
* 2 есе артады. * 3 есе артады.
* 6 есе кемиді. *+4 есе артады.
* Өзгермейді.
!. Реакция жылдамдығы тұрақтысының температураға тәуелділігін теңдеу:
* k= AEa/RT. * k= AEaRT.
*+Ink= In A – Ea/RT. * Ink=In A - Ea RT.
* Ink=In A + Ea RT.
!. Катализатор қатысында химиялық реакцияның жылдамдығы артады:
* Ішкі энергияның азаюы арқылы.
* Энтальпияның азаюы арқылы.
*+Активтендіру энергиясының азаюы арқылы.
* Энтропияның артуы арқылы.
* Активтендіру энергиясының артуы арқыл.
! w=-dC/dt өрнегі білдіреді:
* реакция өнімнің концентрациясының өзгеруі бойынша анықталатын реакцияның орташа жылдамдығын.
* бастапқы заттар концентрациясының өзгеруі бойынша анықталатын реакцияның орташа жылдамдығын.
* реакция өнімнің концентрациясының өзгеруі бойынша анықталатын реакцияның шын мәніндегі жылдамдығын.


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет