Тәшімбай салтанат қуатбекқызы «Мухаббат-наме» ескерткішінің (ХІV ғ.) лексикасыбет126/126
Дата23.02.2022
өлшемі0.97 Mb.
#26246
түріДиссертация
1   ...   118   119   120   121   122   123   124   125   126
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


 1. Наджип Э.Н. Хорезми Мухаббат-наме. – М.: Издательство восточной литературы, 1961. – 223 с.

 2. Бартольд В.В. Новая рукопись уйгурским шрифтом в Британском Музее//ДАН. Серия В-Л., 1924. - С. 57-58.- апрель-июль.

 3. Konrulu Ғ. Turk Edebiyati Tarihi. Jstambul: 1926. s. 362

 4. Самойлович А.Н. К истории среднеазиатского турецкого языка // В кн.: «Мир-Али-Шир». – Ленинград: Издательство АНСССР, 1928. –174 с.

 5. Щербак А.М. Огуз-наме. Мухаббат-наме. Москва: Издательство восточной литературы, 1959. – 172 с.

 6. Узбек поэзиясининг антологиясы, Ташкент.- 1948.- С. 97-98; «Узбек адабиети».- Ташкент: 1959. Том 3 Ш.- С. 161-176. «Адабиет хрестоматиясы» Ташкент: 1951, С. 95-98.

 7. Фазылов Э.И. Староузбекский язык. Хорезмские памятники ХІV века. –Т.2. Ташкент: Фан, 1971.– 778 с.

 8. Osman F. Sertkaya. Turkiyat mecmuasi. – XVIII s. – Istanbul: 1971. – 72 s.

 9. Наджип Э.Н. О новонайденных арабописьменных списках «Мухаббат-наме» Хорезми // Советская тюркология, 1973. № 3. – С. 96-100.

 10. Келімбетов Н. Ежелгі дәуір әдебиеті (Толықтырылып екінші рет басылуы). – Алматы: Ана тілі, 1991. -264 б.

 11. Хорезми. Махаббатнама (ауд. А.Қыраубаева). – Алматы: Жалын, 1985. –112 б.

 12. Оғыз-наме. Мухаббат-наме. – Алматы: Ғылым, 1986. – 208 б.

 13. Қоңыратбаев Ә. Хорезми «Мухаббат-наме». Қолжазба, ҚР ҰҒА Орталық кітапханасы, 1937.

 14. Аманжолов С. Вопросы диалектологии и истории казахского языка Ч-1. Алма-Ата: Казахское государственное учебно-педагогическое издательство, 1959. – 452 с.

 15. Кеңесбаев І., Керимов Ә. «Мухаббат наме» ескерткішіндегі қазақ тіліне қатысты кей элементтер жайында.// Кіт: Қазақ әдеби тілінің қалыптасу тарихы мен даму жолдары. – Алматы: Ғылым, 1981. – 10-26 бб.

 16. Сағындықұлы Б. Алтын Орда жазба ескерткіштерінің (ХІVғ.) салыстырмалы лексикасы: Оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2006. – 112 б.

 17. Керімұлы Ә. Түркі әдебиеті ескерткіштеріндегі сөз жасайтын жұрнақтар (ХІV ғ.). – Алматы: Ы. Алтынсарин атындағы Қазақтың білім академиясының республикалық баспа кабинеті, 1999. – 110 б.

 18. Арынов Т. Лексико-семантические и стилистические особенности языка старокыпчакского памятника «Китаб ат-тухфа...». дисс. ... канд. филол. наук. афтореф.: 10.02.06 – Алматы, 1983. -24 с.

 19. Ибатов Ә. Сөздің морфологиялық құрылымы (ХІV ғасырда Алтын Орда мен Египетте жазылған ескерткіштердің тілі негізінде). – Алматы: Ғылым, 1983. – 148 б.

 20. Сабыров М. Хорезмидің «Мұхаббат-наме» поэмасындағы реликт түбірлер/ Ізденіс, 1998. №3, 17-21 бб.

 21. Сабыр М. Б. Орта түркі тілі лексикасы мен қазақ тілі лексикасының сабақтастығы (ХІV ғ. Жазба ескерткіштері негізінде): филол.ғыл. док-ры ... дисс. –Алматы. 2004. – 305 б.

 22. Убайдуллаева Г. «Мухаббат-наме» ескерткішінің (ХІV ғ.) текстологиясы (жәдігерліктің қазақ тіліне қатысы) филол. ғылым. канд. ... дисс. – Алматы, 2001. – 148 б.

 23. Жармұхамедұлы М. Көне түркі ескерткіштеріндегі тарихи деректер мен тілдік, бейнелік бірліктер: «Оғыз-наме», «Мухаббат-наме» дастандарындағы этникалық бірліктер туралы // Әдебиеттанудың өзекті мәселелері. – Алматы: «Комплекс», 2002. – 106-112 бб.

 24. Иманбердиева С. Хорезмидің «Мухаббатнаме» шығармасындағы онимдердің лингвомәдени бірлік ретінде қолданысы // ҚазҰУ Хабаршысы. Фил. Сер. 2005. №2 19-22 б.

 25. Сағындықұлы Б., Тәшімбай С. «Мухаббат-наме» ескерткішінің (ХІV ғ.) мәтіні. Оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2007. – 228 б.

 26. Аралбаев Ж. Қазақ фонетикасы бойынша этюдтер. – Алматы: Ғылым, 1988. – 144 б.

 27. Мырзабеков С. Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы. – Алматы: Мектеп, 1996. – 84 б.

 28. Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Фонетика / Под ред. Э.Р.Тенишев. – М.: Наука, 1984. – 484 с.

 29. Сағындықұлы Б. Қазақ тілі лексикасы дамуының этимологиялық негіздері. – Алматы: Санат, 1994. – 168 б.

 30. Қалиев Б. Қазақ тіліндегі дауысты дыбыстардың редукциясы. – Алматы: Ғылым, 1984. – 116 б.

 31. Қайдаров А.Т. Структура односложных корней и основ в казахском языке. – Алма-Ата: Накуа, 1989. – 328 с.

 32. Дүйсен С. Ескі қыпшақ тілінің кейбір фонологиялық ерекшеліктері (Әл-Қауаанйин... мәтіні негізінде) // Көне түркі жазуларының зерттелуі: бүгіні мен болашағы. – Астана: «Ер-Дәулет», 2004. – 151-182 бб.

 33. Қашқари М. Түбі бір түркі тілі. – Алматы: Ана тілі, 1993. – 192 б.

 34. Щербак А.М. Сравнительная фонетика тюркских языков. – Л.: Наука, 1970. – 204 с.

 35. Богородицкий В.А. Введение в тюркское языкознание. – Казань: Наука, 1953. – 204 с.

 36. Рамстедт Г.И. Введение в алтайское языкознание. – М.: Ин. иностран. лит., 1957. – 254 с.

 37. Акбаев Ш.К. Фонетика диалектов карачаево-балкарского языка: опыт сравнительно-исторического изучения. – Карачаево-Черкесск: Кн. Изд., 1963. – 166 с.

 38. Омарбеков С., Жүнісов Н. Ауызекі тіліміздің дыбыс жүйесі. – Алматы: Мектеп, 1985. – 208 б.

 39. Құлжанова Б.Р. ХІ-ХІІ ғасырлардағы түркі әдеби ескерткіштері тіліндегі зат есімдер («Қутадғу билиг» пен «Һибат-ул хақайиқ» лексикасы материалдары бойынша). Филол. ғылым. канд. ... дисс. – Алматы, 2007 – 134 б.

 40. Исхаков Ф.Г. Тувинский язык. Очерк по фонетике. – М.-Л: 1957 – 121 с.

 41. Баскаков Н.А. Историко-типологическая фонология тюркских языков. – М.: Наука, 1988, – 208 с.

 42. Мұсабаев Ғ.Ғ. Қазақ тілі мен грамматикасы тарихынан. – Алматы: Мектеп, 1969. І бөлім.- 155 б.

 43. Karşılastırmalı türk lehçeleri sözlüğü. – Ankara: Kültür Bakanlığı, 1991. – 1183 s.

 44. Айғабылов А. Қазақ тілінің морфонологиясы. – Алматы: Санат, 1995. – 135 б.

 45. Ескеева М.Қ. Көне түркі тілі мен қазіргі қыпшақ тілдерінің сабақтастығы // Көне түркі жазба ескерткіштері: жазу мәдениетінің бастаулары, тілдің даму құбылыстары – Алматы, «Информ-А» 2005. – 191-195 бб.

 46. Ибатов Ә. Қутбтың «Хұсрау уа Шірін» поэмасының сөздігі. Алматы: Ғылым, 1974. – 279 б.

 47. Наджип Э.Н. Тюркоязычный памятник XIV века «Гулистан» Сейфа Сараи и его язык: В 2-х ч. – Алма-Ата: Наука, 1975. – Ч. 1. – 210 с.

 48. Древнетюркский словарь. – Ленинград: Наука, 1969. – 676 с.

 49. Рясянен М. Материалы по исторической фонетике тюрских языков. – М.: 1955. – 176 с.

 50. Томанов М. Қазақ тілінің тарихи грамматикасы. – Алматы: Мектеп, 1988. – 261 б.

 51. Джунисбеков А. Сингормонизм в казахском языке. – Алма-ата: Наука, 1980. -77 с.

 52. Севортян Э.В. Аффиксы именного словообразования в азербайджанском языке. – М.: Наука, 1966. – 438 с.

 53. Құрышжанов А. Исследование по лексике старокыпчакского письменного памятника ХІІІ в. «Тюркско-арабского словаря». – Алма-Ата: Наука, 1970. – 234 с.

 54. Есенқұлов А. Көне түркі жазба ескерткіштеріндегі қосымшалар. – Алматы: Ғылым, 1976. – 240 б.

 55. Серебренников Б.А., Гаджиева Н.З. Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. – М.: Наука, 1986. – 302 с.

 56. Сыздықова Р. Абай шығармаларының тілі. – Алматы: Ғылым, 1968. – 334 б.

 57. Ысқақов А. Қазіргі қазақ тілі. – 2-басылымы. – Алматы: Ана тілі, 1991. – 384 б.

 58. Сабыр М. Құтыптың «Хұсрау мен Шырын» поэмасы және оның тілі.– Алматы: Қазақ университеті, 2003. – 166 б.

 59. Насилов В.М. Язых тюркских памятников уйгурского письма ХІ-ХІV вв. – М.: Наука, 1974. – 102 с.

 60. Тектіғұл Ж. Қазақ тіліндегі түркі негізді есім қосымшалардың тарихи дамуы. филол. ғыл. докт. ... дисс. – Алматы, 2003. – 259 б.

 61. Боранбаев С. Қазіргі қазақ тілі мен ескі қыпшақ тіліндегі кейбір дауысты дыбыстар мәселесі // Қазақстанның ғылыми әлемі = Научный мир Казахстана. – 2005. № 2 – 86-89 бб.

 62. Досжан Р. ХІ-ХІІ ғасыр жазба ескерткіштері тілінің морфологиясы (А. Йүгінекидің «Һибат-ул хақайиқ» дастаны негізінде) филол. ғыл. докт. ... дисс. – Алматы, 2009 – 388 б.

 63. Қордабаев Т.Р. Жалпы тіл білімі. – Алматы: Мектеп, 1975. – 190 б.

 64. Сүйерқұл Б. «Ат-тухфа...» ескерткіші (ХІV ғ.) тіліндегі етістік категориясы (тарихи-салыстырмалы талдау): филол. ғыл. канд. ... дисс. – Алматы, 1999 – 132 б.

 65. Сағындықұлы Б. Алтын Орда ескерткіштерінің тілі. – Алматы: Қазақ университеті, 1987. – 48 б.

 66. Сыздықова Р. Ясауи «Хикметтерінің» тілі. – Алматы: Сөздік-Словарь, 2004. – 552 б.

 67. Мусаев А.М. Лексикология тюркских языков. – Москва: Наука, 1984. – 228 с.

 68. Қайдаров Ә.Т. Тарихи лексикология және этнолингвистика // Қазақ тілі тарихи лексикологиясының мәселелері. – Алматы: Ғылым,1988, -7-39 бб.

 69. Кузнецова Э.В. Лексикология русского языка. – М.: Высш. Школа. 1989. – 152 с.

 70. Қазақ тілінің қысқаша этимологиялық сөздігі. – Алматы: Ғылым, 1966, -240 б.

 71. Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков. – М.: Наука, 1974. – 768 с.

 72. Мусаев К.М. Лексика тюркских языков в сравнительном освещении (западнокипчакского языка) – М.: Наука, 1975. – 360 с.

 73. Манкеева Ж.А. Мәдени лексиканың ұлттық сипаты. – Алматы: Ғылым, 1997. – 272 б.

 74. Хусаинов К.Ш. В.В. Радлов и казахский язык. – Алма-Ата: Наука, 1981. – 172 с.

 75. Жанпейісов Е. «Абай жолы» эпопеясының тілі: [Тарихи этимологиялық байқаулар, материалдар]. – Алматы: Ғылым, 1976. – 166 б.

 76. Аханов К. Тіл білімінің негіздері. – Алматы: Санат, 1993. – 494 б.

 77. Қалиев Б., Жылқыбаева А. Сөз мағыналарының негіздері. – Алматы: Ғылым, 2002. – 108 б.

 78. Салқынбай А. Тарихи сөзжасам: (Семантикалық аспект). Монография. – Алматы: Қазақ университеті, 1999. – 310 б.

 79. Жалмаханов Ш. Ш. Түркі лексикасының семантикалық деривациясы (түркі жазба ескерткіштері мен қазіргі түркі тілдерінің материалдары бойынша) филол. ғыл. докт. ... дисс. – Алматы, 2004. – 292 б.

 80. Хасанов Б. Қазақ тіліндегі сөздердің метафоралы қолданылуы. – Алматы: Мектеп, 1966. – 206 б.

 81. Барлыбаев Р. Қазақ тілінде сөз мағынасының кеңеюі мен тарылуы. – Алматы: Мектеп, 1968. – 72 б.

 82. Оразов М. Қазақ тілінің семантикасы. – Алматы: Рауан, 1991. – 216 б.

 83. Мусин Ж. Қазақ тілінің антонимдер сөздігі. – Алматы: Мектеп, 1984. – 176 б.

 84. Белбаева М. Қазақ тілінің омонимдер сөздігі. – Алматы: Мектеп, 1988. – 192 б.

 85. Сыздықова Р. Сөздер сөйлейді (Сөздердің қолданылу тарихынан), 2-басылуы. – Алматы: Санат, 1994, –272 б.

 86. Болғанбаев Ә. Қазақ тілінің синонимдер сөздігі. – Алматы: Ғылым, 1970. – 336 б.

 87. Қазақ тілінің синонимдер сөздігі. – Алматы: Арыс. 2005. – 720 б.

 88. Әбілқасымов Б. Әбілғазының «Шежіре и турки» атты шығармасындағы сөз тіркестері / Ескі түркі жазба ескерткіштері туралы зерттеулер. – Алматы: Ғылым, 1983. – 202 б.

 89. Сағидолла Г. Поэтикалық фразеологизмдердің этномәдени мазмұны (Қазақ және монғол тілдерінің материалдары бойынша) филол. ғылым. докт. ... дисс. – Алматы, 2004. – 247 б.

 90. Уәлиұлы Н. Фразеология және тілдік норма. – Алматы: Рик, 1998. – 126 б.

 91. Сыздыкова Р. Язык Жами´ат-тауарих Жалаири. – Алма-Ата: Наука, 1989. – 243 с.

 92. Смағұлова Г. Мағыналас фразеологизмдердің ұлттық-мәдени аспектілері. – Алматы: Ғылым, 1998. – 194 б.

 93. Кеңесбаев І. Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі. – Алматы: Ғылым, 1977. – 711 б.

 94. Болғанбайұлы Ә., Қалиұлы Ғ. Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы. Оқу құралы. – Алматы: Санат, 1997 – 256 б.

 95. Сәтенова С. Қазақ тіліндегі қос тағанды фразеологизмдердің тілдік және поэтикалық табиғаты. филол. ғылым. докт. ... дисс.– Алматы, 1997 – 260 б.

 96. Авакова Р. Фразеологиялық семантика – Алматы: Қазақ университеті, 2002 – 152 б.

 97. Жанұзақов Т. Қазақ ономастикасы: Атаулар сыры. 3. – Алматы: Дайк-Пресс, 2007. – 524 б.

 98. Диалектологиялық сөздік. – Алматы: Арыс, 2007. – 800 б.

 99. Нұрмағанбетов Ә. Қазақ говорларының грамматикасы. – Алматы: Ғылым, 1986. – 112 б.

 100. Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности. Тексты и исследования. – М. – Л.: АН СССР, 1951. – 452 с.

 101. Дмитриев Н.К. Грамматика кумыкского языка. – М.-Л.: Ан СССР, 1948, – 231 с.

 102. Ибатов Ә. Қазақ тіліндегі есімдіктердің тарихынан. – Алматы: Ғылым, 1966. – 73 б.

 103. Боранбаев С. Ескі қыпшақ тіліндегі есімдерді салыстырмалы-тарихи тұрғыдан зерттеу (Арабша-қыпшақша сөздік бойынша ХІV ғ.) филол. ғыл. канд. ... дисс. – Алматы, 2000. – 136 б.

 104. Есбосынов Е. Ескі қыпшақ тілінің лексика-грамматикалық ерекшеліктері (Абу Хайиан еңбегі бойынша, ХІV ғ.) – Астана, «Ер-Дәулет» 2006. – 240 б.

 105. Манкеева Ж. Реконструкция первичных корней глагольных основ казахского языка. – Алматы: Наука, 1991. – 156 с.

 106. Оралбаева Н. Қазақ тіліндегі етістіктің аналитикалық форманттарының құрылысы мен мағынасы. – Алматы: Ғылым, 1979. – 195 б.

 107. Сағындықұлы Б. «Һибат-ул хақайиқ» – ХІІ ғасыр ескерткіші. – Алматы: Қазақ университеті, 2002. – 184 б.

 108. Исаев С. Қазіргі қазақ тіліндегі сөздердің грамматикалық сипаты. – Алматы: Рауан, 1998. – 304 б.

 109. Қалыбаева А. Қазіргі қазақ тіліндегі етіс категориясы. – Алматы: 1951.Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   118   119   120   121   122   123   124   125   126
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет