Тест спецификациясы Тақырыбы: «Ағылшын тілі»жүктеу 332.9 Kb.
Pdf просмотр
Дата06.03.2017
өлшемі332.9 Kb.

  

 

 

 

 

 

 

Тест спецификациясы 

 

1.  Тақырыбы:  «Ағылшын  тілі»  пәні  бойынша  жалпы  білім  беретін  орта  мектеп 

мұғалімдеріне арналған тест.  

2.  Мақсаты:  Тест  қызметкер  білімінің  педагогикалық  қызметке  даярлығын  және 

ұсынылған біліктілік деңгейіне сәйкестігін анықтау мақсатында құрастырылған. 3.  Міндеттері:  Педагог  қызметкерлердің  біліктілік  деңгейінің  біліктілік  талаптарына 

сәйкестігін анықтау. 4. Тест мазмұны:  

Б1 бөлігі - бір дұрыс жауабы бар (1/5) 10 тапсырма

Б2 бөлігі - бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар (б/б) 5 тапсырма, 

Б3 бөлігі - бір жағдаятқа (бір дұрыс жауабы бар) 5 тапсырма. 

Тестке негізгі бөлімдердің материалдары енгізілді. 

Тест тапсырмалары 3 қиындық деңгейінен тұрады. 

Бірінші деңгей (A) - 5 тапсырма. 

Екінші деңгей (B) - 11 тапсырма. 

Үшінші деңгей (C) - 4 тапсырма. 

 

№ 

Тақырып 

№ 

Тақырыпша 

Күрделі

лік 

деңгейі 

Тапсыр

ма 

формас

ы 

Тапсырм

аның 

тесттегі 

орны 

Сөйлеудің фонетикалы

қ аспектісі 

Оқу ережелері. Буынның 4 түрі. Сөйлем түрлеріндегі 

екпін. 


б/б 


Б2-1 

Сөйлеудің лексикалық 

аспектісі 

Синонимдер. Антонимдер. Фразалық етістіктер. 

Идиомалар. 

1/5 


Б1-1 

Сөзжасам. Префикстер. Жұрнақтар. Конверсия. 

Күрделі сөздер. Көп мәнді 

сөздер. Қысқарған сөздер, 

акронимдер. 

В 

1/5 


Б1-2 

Сөйлеудің грамматикал

ық аспектісі 

Артикльдер. 1/5 


Б1-3 

Мекен, уақыт және бағыт пен қозғалысты білдіретін 

демеуліктер. Құрамды 

демеуліктер және 

бағыныңқы жалғаулықтар. 

В 

1/5 


Б1-4 

Есімдіктер. Есімдіктердің түрлері. 

А 

б/б Б2-2 

Сан есім. Есептік және реттік 

сан есімдер. Бөлшектік және 

ондық сан есімдер. 

А 

1/5 


Б1-5 

Сын есім мен үстеудің салыстырмалы шырайлары. 

Салыстырмалы құрылыстар. 

Әртүрлі сөз таптарымен 

айқындалатын анықтауыш. 

Анықтауыштың қолданылу 

орын тәртібі. 

1/5 


Б1-6 

Негізгі және ырықсыз етістегі етістіктің шақ 

түрлері. 

1/5 


Б1-7 

Модальды етістіктер және олардың баламалары. 

1/5 Б1-8 

Күрделі толықтауыш. Күрделі бастауыш. 

Толықтауыш қызметіндегі 

«it» есімдігі.  Құрамында to 

және for демеуліктері бар 

және іс-әрекеттің мекенін 

білдіретін толықтауыш. 

Демеулік толықтауыш. 

В 

1/5 Б1-9 

Төл сөз бен төлеу сөз. Шақтардың қиысуы. 

б/б Б2-3 

10 


Шартты рай. Шартты 

сөйлемдер. Түрлері 0, 1, 2, 3. 

В 

1/5 


Б1-10 

11 


Есімше I және II. Есімшелік 

орам. 


С 

б/б 


Б2-4 

12 


Герундий. Тұйық етістік. 

Сөйлемдегі герундий мен 

тұйық етістіктің қызметі. 

Тұйық етістіктің орамдары. 

б/б 


Б2-5 

Жағдаяттық тапсырмалар. Әртүрлі түрдегі (тест, таблица, график, 

статистикалық ақпараттар, суреттер және т.б) 

ұсынылған ақпарат негізіндегі

 

жағдаяттар (оқиға, мәселе, шынайы өмірде болған оқиға). 

А, А, В, 

В, С 

1/5 


Б3-1-5 

 

5. Әрбір тапсырманың сипаттамасы: 

Фонетика – оқу дағдысын тексеру. 

Лексика – сөздік қорын тексеру. 

Морфология – лексико-грамматикалық біліктілігін тексеру. 

Синтакисис - тілдің лингвистикалық білімін пайдалуын тексеру 

Сөйлеудің фонетикалық аспектісі – сөйлеу және екпінді-ритмдік дағдылардың жетілуі, 

сөйлеудің дұрыс дыбысталуын қадағалау, дұрыс дыбыстау және ағылшын тілінің барлық 

дыбыстарының айтылуын ажырату, сөз және сөз тіркесіндегі екпіннің сақталуы, хабарлы, 

сұраулы және лепті сөйлемдердегі дұрыс екпіннің сақталуы.  Лексический  аспект  речи  -  умения  применять  лингвистические  знания  к  слову,  как 

речевой  единице.  Словообразовательные  средства  для  создания  и  расширения 

потенциального  словаря  (аффиксация).  Способы  словообразования:  конверсия  (глагол-

существительное:  to  import  –  import;  to  increase  –  increase;  прилагательное  - 

существительное:  poor  –  the  poor);  словосложение  (существительное  +  существительное: 

housework; прилагательное + существительное: wildland); сокращение слов (аббревиатуры, 

акронимы, смешение и т.д.);  confused words: degree, certificate; pass, take; tutor, instructor, 

pupil,  student;  subject,  lesson,  course;  read,  revise,  review.  Phrasal  verbs  (get  into,  work  out, 

point out, pickup, get on with, drop out, see off, drop off, get back, make for, slow down, set off, 

speed  up,  take  off);  синонимический  ряд,  антонимические  пары,  многозначность 

слов.Сөйлеудің  лексикалық  аспектісі  –  сөздерге  лингвистикалық  білімін  сөйлеу 

бірліктеріне  сияқты  қолдана  білу.  Сөзжасам  құралдары  әлеуетті  сөздікті  құру  және 

кеңейту  үшін.  Сөзжасам  тәсілдері:  конверсия  (етістік-зат  есім:  to  import  –  import;  to 

increase  –  increase;  сын  есім-зат  есім:  poor  –  the  poor);  күрделі  сөз  (зат  есім-зат  есім 

housework;  сын  есім-зат  есім:  wildland);  сөздердің  қысқаруы  (қысқарған  сөздер, 

акронимдер, сөздердің араласуы және т.б.);   confused words:  degree,  certificate; pass,  take; 

tutor,  instructor,  pupil,  student;  subject,  lesson,  course;  read,  revise,  review.  Phrasal  verbs  (get 

into,  work  out,  point  out,  pickup,  get  on  with,  drop  out,  see  off,  drop  off,  get  back,  make  for, 

slow  down,  set  off,  speed  up,  take  off);  синонимдік  қатар,  антонимдік  жұптар,  сөздердің 

көпмағыналылығы.

 

Грамматикческий  аспект  речи  -  Сөйлеудің  грамматикалық  аспектісі  –  сөздерге 

лингвистикалық  білімін  сөйлеу  бірліктері  сияқты  қолдана  білу.  Белгілі,  белгісіз  және 

нөлдік артикльдерді; болымды және ырықсыз етістердің етістіктерін; күрделі етістіктерді 

Complex  Object;  күрделі  бастауышты  Complex  Subject;  демеулік  толықтауышты; 

толықтауыш  қызметін  атқаратын  it  есімдігін;  іс-әрекет  бағытын  білдіретін  to  және  for 

жалғауларымен жасалатын толықтауыштарды қолдану дағдыларын белсендіру; төл сөзден 

төлеу  сөзге  ауыстыру  дағдыларын  белсендіру;  шақтардың  қиылысу  ережелерінің 

сақталуы;  модальді  етістік  және  олардың  баламаларының  сөйлемде  қолданылуы; 

есімдіктің барлық түрлерінің сөйлемде қолданылуы; үстеу мен есімдіктің салыстырмалы 

құрылымдарының  сөйлемде  қолданылуы;  реттік,  есептік,  бөлшектік,  жинақтық  сан 

есімдер; мекен, мезгіл, бағыт демеуліктері; жиі қолданылатын туынды демеуліктер; негізгі 

бағыныңқы  шылаулар.  0,  1,  2,  3-ші  топтағы  шартты  сөйлемдер  және  олардың  түрлері. 

Бағыныңқы  мақсат  және  іс-қимылды  құрмалас  бағыныңқы  сөйлемдер.  I  wish/If  only 

құрылымы; етістіктің туынды формасы (причастие, герундий, инфинитив), инфинитивтің 

сөйлемдегі  қызметі,  for  және  tо  демеуліктерімен  инфинитивті  орамдар;  герундидің 

сөйлемдегі қызметі, тәуелсіз есімшелі орам. 

 

6. Тапсырмалар орындалуының орташа уақыты: 

Тестінің  бір  тапсырмасын  орындап  шығуға  белгіленген  уақыт  –2  минут.  Тестінің  толық 

орындалу уақыты – 40 минут. 

 

7. Нұсқалар мен тапсырмалар саны: 

Тест нұсқаларының баламалылығы: 

тестілердің спецификацияға сай құрылуымен; өзара ауыстыруға келетін тапсырмалардың әр түрлі нұсқаларда бір орында келуімен

барлық нұсқаларда қиындық деңгейінің бірдей болып келуімен жүзеге асырылады. Бір тестіде 20 сұрақ. 

 

8. Бағалау. 

 

Аттестация кезінде тестілеудің жиынтық балы есептелінеді.  Бес  жауап  нұсқасынан  бір  дұрыс  жауап  таңдалған  тапсырма  үшін  -  1  балл,  дұрыс 

орындалмаған тапсырмаға 0 балл алады. Бірнеше жауап нұсқасынан барлық дұрыс жауаптар үшін - 2 балл, 

- жіберілген бір қате үшін - 1 балл, 

- екі және одан көп қате жауап үшін– 0 балл беріледі. 

 

9. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: 

1.  Қазақстан  Республикасының  Білім  және  ғылым  министрлігімен бекітілген  «Білім  беру 

ұйымдарында  пайдалануға  рұқсат  етілген  оқулықтардың,  оқу-әдістемелік  кешендердің, 

оқу  құралдарының  және  басқа  да  қосымша  әдебиеттердің,  оның  ішінде  электрондық 

жеткізгіштердің тізбелері».  

 

ҰТО директоры                                Қ.Әбдиев 

Каталог: upload -> iblock
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: «Француз тілі»
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: «Дүние жүзі тарихы»
iblock -> Ахметов А., Ахметова Г
iblock -> С. Торайгырова Ақпараттық-библиографиялық бөлім Информационно-библиографический отдел
iblock -> Вопросы к экзамену по дисциплине «Уголовное право» Понятие, предмет, метод, система, задачи уголовного права
iblock -> Званий… Чтобы убедиться в этом, чтобы изучить емкий и меткий наш
iblock -> ЖӨніндегі нұСҚаулық Мультимедиялық usb акустикалық жүйеci 0 sven 120 sven 150
iblock -> Исследование» научные доклады «Білім беру саясаты, тәжірибе және зерттеу»
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: «Математика»
iblock -> Баяу, әндете. Медленно и певуче


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет