Тәуелсіздікті ұрпаққа насихаттау ісі өз деңгейінде жүргізіліп жатыр деп ойлайсыз ба?жүктеу 12.36 Mb.
Pdf просмотр
бет14/24
Дата24.03.2017
өлшемі12.36 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24

орд

д 

іл

іліп

іп,

құтылып кетіп жүр. 

Қазақ елі – Тәуелсіз мемлекет, дербес, азат ел. Егемен ел болғанымызға 22 жыл 

толып отыр. Бұл – әрине, зор қуаныш. Дегенмен әлемде егемендігін ала алмай жүрген 

елдер бар ма?

Мара

ра

л, Темір

р

тау 

у

қаласы

Эт

Этноногр

гр

афаф

та

тард

рд

ыңың

п

пайайым

ымда


да

у

уынша, әлемде 3,5 мыңнан аса ұлт  бар екен. Бірақ Біріккен 

Ұлт тар Ұйымының қатарында бүгінде 193 мем-

лекет қана бар. Әрине, БҰҰ құрамына тек 

Тәуел сіздігі танылған мемлекеттер ғана мүше 

бо

бо

лала

 алатыны белгілі. Енді әлемд

мде

е тә


тә

уе

уелс

лс

ізіз

ді

дігіі 

та

таны

ны

лмаған қанша мемлекет бабары

рын


н ос

ос

ыдыдан

ан-а


-ақ 

қ

бағам дай  беріңіз. Тіпті 50 миллионнан аса халқы  бар  күрдтер де, 20 миллионнан аса 

ұйғыр да әлі күнге дейін дербес ел бола алған 

жоқ. Шотландиялықтар да Ұлыбританиядан 

тәуелсіззді

дігі

гін


н 

ал

алғы

ғы

сысы

к

ке

елед


еді

і. О


Ола

лар


р 

тә

тәуеуе

лсіздікке 

қатысты  референдумды 2014 жылы өткізуді

жос парлап отыр. Венеция халқының да Ита-

лиядан  бөлінгісі  бар. Бавария Германиядан 

тәуелсіздік алғысы келетінін ашық жеткізіп жүр. 

Ко

Ко

рнрн

уо

уолл

л

 халқы, Джерси аралы Ұлыы б

 бри


ри

 та-


а

ни

ниядяд

ан

анд

д

еербестікті аңсаса, Палести

ина


на

х

халал

қы

қы 

Израильден  бөлініп, егеменді ел болғысы 

келеді. Санамалай берсек, әлемде тәуелсіздігін 

ала алмай жүрген, азаттықты аңсап, дербестікке 

қол жеткізе алмай жүрген елдер өте көп.

Ильхам ӘЛИЕВ, Әзірбайжан Республикасының Президенті:

– Қазақстан өзінің Тәуелсіздігі жылдарында кейбір елдер

 Қазақстан өзінің Тәуелсіздігі жылдарында кейбір елдер 

100 жылда жетпеген табыстарға кенелді. Ел қарқынды дамып 

келеді

еді, э

, экон

кономи

омикал

калық 

ық

сая

саясат

сат, и

, инду

нду

стр

стриал

и

изация, әлеуметтік 

і

і

сала, 

а, қал

қалала

ала

рды

рды

кө

көрке

рк

йту

йту

мә

мәсел

сел

еле

елері

рі 

с

сәтті шешіліп жатыр.

Аста на аз ғана уақыт ішінде қала тұрғызудың бірегей мысалына

ай налды. Өзім Қазақстанға жыл сайын барып тұрамын. 

Қазақ станмен  арадағы өзара байланысымыз – екіжақты 

ынты мақ тастықты дамытуға бөлініп отырған айрықша

ықыластың айғағы Әзірбайжан мен Қазақстан халқын

ықыластың айғағы. Әзірбайжан мен Қазақстан халқын 

ықыластың айғағы. Әзірбайжан мен Қазақстан халқын

ықыластың айғағы. Әзірбайжан мен Қазақстан халқын

көпғасырлық тарих бірік тіреді. Қазақстт

ан

ан   Ә

Ә

зір

р

байжанның

ның 

көпғасырлық тарих біріктіреді Қазақсттан

ан – Ә

Әзірбайжанның

ың

көпғасырлық тарих біріктіреді Қазақсттан

ан

Ә

Әзірбайжанның

ың

көпғасырлық тарих біріктіреді Қазақсттан

ан

Ә

Әзірбайжанның

ың

бі і і

і Қ

Ә і б й

бі і і

і Қ

Ә і б й

стр

страте

ате

гия

ги лық жақын серік тесі,  досы.

МЕ

ЕРЕ

РЕ

ЙЙАқын Маралтай Райымбекұлы 1969 

жылы 29 


сә

сәуі

у рд


рд

е 

е Жа

Жа

мбмбыл

ыл

оо

бл

блыс

ыс

ы,ы,

С

Сар

ар

ысу ауданы

ынд


нда

а 

дүдү

ни

ниегег

е 

е кекелг

лг

енен

ЖаЖамб

мб

ылыл п

пе да-


го гикалық  институтын бітірген. 2002 жыл-

дан «Қазақ әдебиеті» газетінде «Жас 

қалам» қосымшасының редакторы. Қазақ-

стан Жазушылар одағында Әдебиетшілер 

үй

ү інің директоры, 2007-2008 жылдарры 

«К

«Кенента

та

врвр»

»

газетінің бас редакторы, 2200

008-


8-

20

2012

12 ж


ж

ыл

ылддары Қазақстан теле-радио

о ко


кор

р-

по рациясында  редактор  жүргізуші және шолушы қызметтерін атқарды. Қазақстан 

Жазушылар одағы басқармасында әдеби 

кеңесші  болды. Бүг

үгін


ін

де

де ҚҚаз

аз

ақақ

ст

станан

Ж

Жаз

аз

у-у-

шы лар  одағы  б

ас

асқа


қарм

рма


а

тө

төра

ра

ғаға

сы

сынының

ң 

орын басары қызметін атқарып келеді. «Ай-Нұр», «Ай» өлеңдер жинағы, «Кен-

тавр» кітабы жарық көрген. Сонымен бірге 

«Қарлығаш», «Қос ішек», «Толқыннан тол-

қын туады», «2000 жылдық дала жыры», 

«Ж

«Ж

асас

а

ақықынд

нд

арар

а

антнт

ол

ологог

иясы» сияқты ұжым-

ды

дық


қ ж

жина


нақт

қтар


арға

ға

өөле

лең


ңдері енген. Еліміздегі

бірнеше жыр мүшәйраларының  бас 

жүлдегері атанған.

Ақын, Қазақстан Жазушылар одағы басқарма төрағасының 

орынбасары, Қазақстан Республикасы Президенті грантының иегері,

Мемлекеттік «Дарын» жастар с

с

ый

ы лы

лығының лаур

ур

еаты, халықаралық 

«А

«Ала

лаш»

ш

 әдеби сыйлығының ла

лаур

уреа

еа

ты

ты М

Мар

арал

лта

та

й 

й 

Ыб

Ыб

ыр

ыр

ае

ае

в Тәуелсіздік күні 

қарсаңында «Қазақстанның е

е

ңб

ңб

ек

ек сің

і і

ірген қа

й

йратке

і

рі» атанды. Елбасының

Жарлығымен берілетін бұл мәртебелі атақты кеше Жазушылар одағында 

Ауған соғысы ардагерлері ұйымдары қауымдастығының төрағасы, 

Мәжіліс депутаты Бақытбек Смағұлов табыс етті. 

САУАЛНАМАНұридін БАЛҚИЯҰЛЫ, экономист, М.Тынышбаев атындағы Қазақ көлік және коммуни-

ка

к

 циялар  академиясының  профессоры

ы

:

:– Тә

Тә

уелсіздік әкелген басты 

ы  же

жеттіст

стік

ік –х

хал

ал

ық

ықты

ты

ң 

ң 

өз

өзін

ін е

ерк

рк

ін сезінуі. Бұрынғы 

замандармен салыстырғанда, халқымыз өз о

й

йын, өз пі

і і

кі

і

рін 

і

тікелей айта алатындай 

деңгейге жетті. Еліміздің экономикасы қарыштап, қадам басып жатыр. Саяси еркіндік 

бар, енді оны нағыз азаттыққа ұластыру қажет. Тәуелсіздік жылдары Қазақстанды 

дүниежүзі таныды. 1991 жылы мен Еуропаны аралаған кезімде Қазақстан деген 

мемлекет бар екенін ешкім білмеген еді. Қазір «Президент Назарбаев» деген кезде 

шетелд

лд

ік

ікте

те

р 

р  «О

О

,, Қа

Қ за

за

қс

қс

та

тан!

н!

» де

д

п 

п бірден танып жатады. Аст

ст

ан

анан

ан

ың

ың

б

бой

ой к

к

өт

өт

ер

ер

уі

уі

Еуро

опа

пада

дағы

ғы

қ

қ

ау

ауіп

іпсі

сі

зд

зд

ік

ік ж

жән

әне 

е ын

ынты

тым

мақтастық ұйымына төрағалы

лы

қ 

қ 

ет

етуі

уімі

міз,

з, х

х

ал

алық

ық

ар

арал

алық

ық

 

ұйымдарға қосылуымыз, әлемдік мәселелерде Қазақстан ұсынысының ескерілуі – 

егемендіктің ауыз толтырып айтатын басты жетістіктері. Енді алдымызда келе жатқан 

EXPO-2017 көрмесі де егемендігімізді паш етеді деп толық сенемін. Келешекте 

еркіндігімізді экономикалық дамумен жалғастырып жатсақ, Тәуелсіздігіміз баянды 

болады. Отандық өнімдердің бәсекеге қабілеттілігін арттыра беруіміз керек. Ауыл 

ша

ша

ру

ру

аш

ш

ылығы көрсеткіштері  жа

а

қс

қс

ар

арып

ып

,  ел

ел

ім

ім

із

із

де

де

ә

ә

р 

р 

аз

аз

ам

ам

ат

ат

ты

ты

ң өз үй-жайы болуы 

ти

ти

іс

іс. 

Та

Та

р

рихи көршілеріміздің ескі 

пс

пс

их

их

ол

олог

ог

ия

иясы

сы

на

нан 

н

ар

ар

ыл

ылуы

уы

мы

мыз 

з к

керек. Ресейдің біздің 

жерімізден ғарышқа ұша отырып, Арқаның төсін былғап жатқаны, ол жайлы бізді 

менсінбей сөйлеуі көңілді қынжылтады. 

Мүсілім ӘМЗЕ, ҚР Мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрінің және Н.Тілен-

диев атындағы «Отырар сазы» академиялық фольклорлық-этнографиялық оркестрінің 

дирижері

і

:

:– Тә

Тәуе

уелс

лс

із

із

ді

дік 

к 

қа

қай 

й ке

ке

зд

зд

е 

е 

де

де

қ

қас

асте

те

рлі ұғым болған қазақ үшін

ін. 

Ма

Маға

ға

н

н 

бұ

бұл 

л ең

еңсе

е

сі

сі б

биі

иі

к,

к, 

кеуд

д

ес

есі 

і

ба

басы

ылм

лм

ағ

аған, ру

ру

хы а

сқ

сқ

ақ

ақ заманға оралатын мүмкіндікт

т

ің

ің б

бас

аста

уы

уынд

нд

й

ай көр

өр

і

інеді.

і

 

Ең басты жетістік – ой азаттығы. Кейінгі толқын біздей бодан елдің соңын, Тәуелсіз 

елдің басын көрген ұрпақтай емес, азат елдің арманы, асыл азаматы боп өседі. Сол 

ұрпаққа Тәуелсіздік атты ұлық ұғымның қасиетін ұқтыру – бізге міндет. Аталар тартқан 

азаптың, аналар көрген қисапсыз қасіреттің зардабын бір сәт те ұмытпай, солардың 

санасына сіңіре беру керек. Тарихы

ымы

мызд

зд

ың

ң таң

ңда

д ул

ул

ы 

ы

беттер

р

ін таңбалаған туын ды-

ла

лард

рды 

ы 

көбірек насихаттап, жады

ы

н 

н 

жа

жа

ңғ

ңғ

ыр

ырты

тып 

п от

отыр

ыру 

у па

пары

рыз.

з.

Әр саладағы көркем 

шығармаларға бәйге жариялап, олардың таралуына да ықпал етсек, жақсы болар 

еді. Тәуелсіздікке негіз болған Желтоқсан оқиғасының тарихтан алар орны да ерекше 

ғой. Бұл қос ұғым бір-бірімен тығыз байланысты. Дирижер ретінде композитор Ермұ-

рат Үсеновтің қазақ оркестріне жазған «Желтоқсанға арнау» поэмасын жоғары баға-

лай мын.  Бұл – осы тақырыпқа барынша шынайы жазылған шығармалар қатарынан 

ойып

п

о

о

ры

ры

н 

н 

ал

ал

ат

ат

ын

ын кес

ес

ек

ек

ттуы

уы

нд

нд

ы.

ы

К

К

елешек ұрпақтың кемелд

д

ен

енуі

уі

не

не

ззор

ор

ы

ы

қп

қп

ал

ал

е

е

те

те

ті

тін,

н, 

 

ғасы

ы

рл

рл

ар

ар

с

сүз

үзгі

гі

сі

сі

не

нен

н 

өт

өт

ке

кен

н 

ұл

ұл

ты

тымы

мы

здың музыкалық мұрасын

ын

ұұлы

лы

қт

қт

ай

ай

ық

ық. Со

Сол

л  ат

ат

а-

а-

бабалардың төгілген қаны мен терінің өтеуі боп келген Тәуелсіз Қазақ елінің бақытты 

болашағы баянды болғай!

Орденбек МАЗБАЕВ, Қазақ географиялық қоғамы ғылыми кеңесінің хатшысы, геогра-

фи

ф я ғылымының докторы, профессор:– Ғы

Ғы

лымда көп жетістікке жет

ет

ті

ті

к.

к.

2

201

011

1 жы

жылы

лы О

Оңт

ңтүс

үсті

тік 

к 

по

полю

лю

стің ашылуына 100 

жы

жы

л

л 

то

толуына және Қазақстан ТТәу

әуел

елсі

с

зд

здіг

іг

ін

ін

ің

ің

2

20 

0 жы

жылд

лд

ығ

ығ

ын

ын

а

а  орай Антарктидаға 

тұңғыш қазақстандық экспедиция ұйымдастырылды. Ол Қазақстанның Антарктида 

келісімшартына қосылуын және Оңтүстік полюсте Қазақстан стансысының ашылуын 

көздеген еді. Бұл – әлемдік маңызы бар үлкен оқиға. Мұндай шараны екі елдің бірі 

ұйымдастыра бермейді. Қазақстанды әлемдік аренаға таныту мақсатында басқа да 

көптегген

ен ш

ш

ар

р

алар

р  атқар

ар

ылып жатыр. Бірақ, өкінішке қарай,, ііст

с ел

ел

ген, қол жет

ет

кен 

шара

ра

ла

лард

рдың

ың к

к

ей

ейде

де о

о

да

дан 

н

ар

ары 

ы 

ба

барм

р

ай, аяқсыз қалатын жағ

ғда

дайл

йл

ар

ар

ы 

ы ба

ба

р.

р М

М

ыс

ыс

ал

ал

ы,

ы,

 

Антарктидаға жасалған саяхаттың кейінгі жұмыстары жауапсыз қалды. Қолға алынған, 

басталған ғылыми жұмыстар аяғына дейін жетуге тиіс. Алдымызда EXPO-2017 

көрмесі келе жатыр. Қазақстанды дүниежүзі тани түсуі керек, еліміз өзінің әлемдегі 

орнын айқын көрсете алуы қажет. Сол үшін экспедициялар, ғылыми-танымдық

мақсаттағы іс-әрекеттер, азаматтардың жауапкершілігі керек. Егемендік жылдарынан 

бе

бе

рі

рі

қ

қ

ол

ол

ға алынған қыруар ғылыми

и

ж

ж

об

б

ал

ал

ар

ар

ға

ға

қ

қол

ол

да

да

у 

у 

қа

қа

же

же

т.

т.

О

О

л 

л

жұмыстар ары қарай 

да

даму

му

ы 

ы керек. Тәуелсіздік оңай ке

е

лг

лг

ен

ен

ж

ж

оқ

оқ

.Он

Оны 

ы ха

х

лқ

лқ

ым

ымыз

ыз

ж

жыл

ылда

дар бойы сарыла күтті. 

Сол себепті біз Тәуелсіздікпен бірге келген жетістіктерді еселеп арттыра беруіміз қажет, 

тоқтап қалуға болмайды. Бұл – әрбір ғалымның, әрбір жастың міндеті. Барды жоғалту 

оңай, қалпына келтіру қиын.

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Менің ойымша, баланы 18 жастан бас тап әскерге беріп, оның обалына қалып
pdf -> Әзірейіл емес едік…
pdf -> Заңдармен қорғалатынын білуі керек
pdf -> Дат! 6-б етте Раушан айтжанова
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Айтөбел-дат! 6-б етте Кеңес аухадиев
pdf -> Халал мәселесі тұрғысынан қарасақ, біз харам жануарлардың генін пайдала
pdf -> Кеше елорданың Конгресс-холл са- райында жиналған ұстаз дар қауымын
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет ИӘ
pdf -> «Қазгидромет» қызметі толық тай тегін болуы керек. Ауа райы өз


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет