Тәуелсіздікті ұрпаққа насихаттау ісі өз деңгейінде жүргізіліп жатыр деп ойлайсыз ба?жүктеу 12.36 Mb.
Pdf просмотр
бет18/24
Дата24.03.2017
өлшемі12.36 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   24

Мемлекетті құртаты

тын

н дү

дү

ни

ниел

елер

ер

ге

ге

н

нен

ені

і 

жа

жат-

т-

қызасыз сонда?

– Ондай құбылыстарды ә

ә

шк

шкеререл

елеп


епде

дер 


р уа

уағы


ғынд

нд

а а 

тезге салып отырған ләзім. Мәселен, өкінішке қарай,

сыбайлас жемқорлық деген бізде өршіп тұр. Қазақ

халқын сырт көз сынағанда ежелден елімізді жақсы 

мінезімен жайлы жұрт ретінде айтушы еді. «Ұры, 

жемқор» деген ат бізге жат еді. Әсілі, жемқорлық 

Ке

Ке

ңең с 

с 

ОдОд

ағ

ағынының

ың ттұс


ұс

ын

ында

да

дда

а бо


бо

лғ

л ан. Кеңес Одағының ке

ке

ңіңі

ст

стіг

іг

інін

де

де кк

ей

ейбібір

р ха


ха

лы

лықтқтар

ард


ды  бетіне  баспаса да,

сыртынан «ұрлыққа жақын» деп айтып отыратын. 

Ондай халықтар шындығында бай секілді де көрінетін. 

Тек қазаққа бұл жат құбылыс еді. Егемендік алып, 

етек-жеңімізді түзей жүрген бізге осы бәле жұғысты. 

Жемқорлықтан біреудің абыройы төгіліп, енді біреуі 

сотталып жатыр, соған қарап жа

жа

тққ

ан

а жұр

ұр

т жоқ қ 

қа

қазір.

р.

  

Іл

Ілгіреді  бір адам сотталса, со

сол 


л 

ау

ауыл

ыл

дыды

ң 

ң төтө

ңі

іре

регі


г

нд

нде 

е 

трагедия орнайтын. Ал қазір басқаша. Бәрі шама келгенше асап қалсам дейтін тәрізді. Бұл не сонда? Бұл  

– өзекке түскен құрт.– Әлбетте жемқорда патриоттық сезім деген 

болмайды ғой...

– Он


О

да

д й аддамда

да с


с

езім тұр


ұр

мақ, Отан да болмайды. 

Өй

Өйтк


ткен

ен

і  олол Қ

Қаз


азақ

ақст


ст

ан

андада ж

жүр


үр

іп

іп миллиондап жұтса, 

кейіннен сол миллиондарымен Қазақстаннан да

тыныш өмір іздеп шетке кете береді. Қолында қара-

жаты мол болса, оған Отанның құны көк тиын. «Ер – 

ту ған жеріне, ит – тойған жеріне». Түптеп келгенде, 

жем 


қорға Қазақстанда тұрдың не, Швейцарияда 

тұ

ұрдың не, бәрібір? Сондықта

а

нн да

да, 


 баюд

ды өмір


ірім

ім

нің ң

мә

мні деп ойлайтын азаматтар 

р 

үшүш

ін

іне

е

гегеме

менд


ндік

ік т


т

е

е, ққ

аз

азақ

ақ

 халқы да құн емес. Оның  й

ойлайтыны қарынның 

тоқтығы, уа йым ның жоқтығы. Содан барып сатқындық 

шығады. Әлем ғұламаларының бәрі де, Абай да осы

мәселені мемлекеттілік үшін ең бірінші жау санаған. 

Екінші мәселе – тарихтан сабақ алу. Жер жүзіне 

аттағ

ағы шы


ш

ғып, күл


ү

лі Е


Е

ур

уропаны жаулаған Римнің құлды-ра

рауы


уы

м

менен қ

қ

ұлұл

ау

ауын

ын ж


жет

ет

е е зе

зе

ртрт

те

тегеге

н Монтескье де мем-

лекетті мығымды ету тұрғысынан көп жазып кетті. Сол 

айтпақшы: «Рим азаматтары кезінде қандай еді?». 

Темір тәртіп пен патриоттық оларда ең бірінші орында 

еді. Кейіннен, жемқорлық, ұрлық, өтірік, қара басын 

ғана ойлау олардың өмір салтына да дендеп ене 

бастады, ал бұл ел ішін ірітті. Бі

Бі

р 

рке

ке

здерр

і атағы дү

дү

ркі-


ре

р

ген даңқты азаматтардыы

ң 

ң  қақаси

си

ететте

те

рірі о

осы


ыла

ла

йшйш

а 

а жойыла түсті. Ақша мен билік

і ті ой


йлай

йтындар к б

өбей

йіп,


мемлекет үшін жанын беретін адам Римде қалмады. 

Сосын Рим құлады. Мінеки, ақша мен билікті ғана

ойлайтын адамдар ел үшін ешуақытта кеудесін оққа 

төсей алмайтынын осыдан-ақ көруге болады. Үшінші 

мә

ә

сес ле

ле

 – демократити

ялық даму жағын күшейту. Бұл 

ба

бағы


ғытт

тта


а 

би

билі

лі

кткт

і 

бөбөлу

лу

ққ

ағ

ағидид

ат

атта

та

рры, биліктің үш тарма-

ғының


б

бір


б

іір

і

інен тәуелі

сіздіг


і і

і мемлекет мығымдығы 

үшін аса өзекті деп санар едім.

– Қазақстандық даму жолы туралы жиі айты-

лады ғой. «Қазақстан-2050» стратегиясы арқылы

Мәңгілік ел болу, Тәуелсіз даму даңғылын айқын-

дадық. Осы тұрғысынан пікі

і

р 

р білд

л

ірсеңіз?

– Қазақстан құр мақтанға

а

б

бойой

а

алд

лд

ырыр

ат

атын

ын мем


ем л

л

екекет

ет

  

емес. Біз өркениетті Еуропа ха

ха

лы

ықтар

р

ынн

ың д


ең

ең

 гй

ей

ііне 

е

көтерілуді мақсат етіп отырмыз. Әлемнің ең дамыған отыз елінің қатарында болуды межеге бай ладық. Ал ол 

отыз озықтың ішіне ену экономикамен ғана өлшенбейді. 

Мұнда саясат та, әлеумет ісі де, білімің мен ғылымың да

жа

жатыт р.

р.

 Аллаға шүкір,р

 жері міздің  асты-үсті байлықтан 

ке

кенд


нде

е ем


ем

ес

есБі

Бізг

з е


е со

со

нының 

ң 

бәбә

рі

рін

н

сатумен айналысумен бі

бі

ргрге

е, ә


әле

лемд


мдік

ік қ


қау

у

ымымд

 дас


асты

ты

ққ ал

алд


дында «мынаны қазақ

жасаған», «мынау Қазақстанда істелген», «мынау қазақ 

ғалымының жаңа лығы» деп сүйіне айтатындай жетіс-

тіктерге жету ді мақсат қылған жөн. Егер сондай табыс-

тарымыз, мақтанарлық ғалымдарымыз болса, оларды

халыққа таныту, насихаттау жағын үйренуіміз керек. 

Бұл жас тар үшін, жастардың, жеткіншектеріміз дің өзі-

мі

мз дің мықты ғалымдарымыз

ызды


ды тан

ан

ыпыпіл

іліп


іп, со

со

лала

рғ

рға 

а 

ееліктеп өсуі үшін қажет.

Сонымен қатар, Қазақстан әлемнің озық отыз елі-

нің қатарына кіруге ұмтылып отырған тұста, «бізде мұ-

най да, газ да бар, ендеше бәрі оп-оңай бола береді 

екен» деп ойлау  мүлдем қателік. Осы ойдан аулақ

бол ғанымыз абзал. Сосын Тәуелсіздік қазақтың маң-

да

дай


йын

ына


а жа

жа

зызы

лы

лып 

п қо


қойд

йды,


ы,

б

біт

іт

тіті

 осы


с

мен кете береміз де-

ге

ген 


н тү

түсі


сі

ні

нік к те

те

жжар

арға


ға

ж

жығ

ығад


ады

ы.

ТТүй

үй

індей айтсам, егер біз Елбасы айқындаған әлемнің озық отыз елінің қатарына

жетсек, біздің халықтың ұлы дүние жасағаны. Ондай 

болса, біздің мемлекетіміздің іргесі де шайқалмақ

емес. Өйткені, алдыңғы қатарлы ел тек экономикамен 

ғана емес, саясатымен де, әлеуметімен де, елінің бір-

лі

лгімен де, білімділігімен де оз

оз

адады 

ы 

дедеге

ге

нн

сө

сөз.з  

– Әңгімеңізге рақмет!

Сұхбаттасқан Қанат ҚАЗЫ

Жабай

йхан Ә

ӘБ

Б

Д

ДІІЛ

ЛД

Д

И

ИН

Н, мемлекет және қоғам қай

йраткері, академик:

ДАТ!


Жаңа ғасырда жаңа мемлекет 

құрып отырған Қазақстан алдағы 

күндері Тәуелсіз

зді

д

к 

к 

кү

ү

ні мер

р

ек

екесін атап

өтпек. Бұл мер

ер

ек

еке 

е ме

мемл

млек

ек

ет

етім

ім

із

з

ді

дің

ң 

ерекше қуаты мен еркіндігінің 

нышаны. Ата-бабаларымыз сан 

ғасыр армандаған азаттық пен

еркіндік бүгінгі ұрпақтың еншісіне 

ти

ти

ді

д

. Тә

Тәуе

уелс

лс

із

із

ді

д

к 

к

– біз үшін ең қасиеттіі 

құ

құнд

нд

ыл

ылық

ықСо

Со

нд

ндықтан да оны қадірле

ле

п

п, 

қастерлеу – әр азаматтың міндеті. 

Бүгінде егемендігіміздің арқасында 

еліміз елеулі жетістіктерге жетіп, биік

белестерді бағындырды. Елбасымыз 

Нұрсұлтан Әбіш

шұл

ұ ы 

ы

Назарбае

евт

в ың 

салиқалы сая

я

са

са

ты

тыны

ның 

ң 

нә

нә

ти

ти

же

жесі

сінд

нде 

е 

қазіргі Қазақстан бүкіл әлем 

мойындаған мемлекетке айналды. 

Еліміз орташа дамыған индустриалды 

ел болу міндетін ойдағыдай шешіп, 

бә

бә

се

се

ке

ке

ге

ге

қ

қ

аб

аб

іл

іл

ет

т

ті 50 мемлекеттер 

қа

қата

тары

ры

на

на қ

қ

ос

осыл

ыл

ды.

Егемен еліміздің қалыптасып, дамуы тікелей 

Елбасының есімімен тығыз байланысты екені даусыз. 

Қазіргі уақытта Президентіміздің бастамасымен 

республика бойынша әр саланы заманға сай дамыту 

қолға алынуда. Бұл р

рет

етте


те, 

Ел

Елбаба

сы

сыо

о

таа

нд

ндықық б

б

іліл

ім

імм

м

ен ғылымды өркендетуг

г

е е ер

ерек


ек

ше

шек

к

өңөңіл

іл

ббөл

өл

іпіп

о

отыты

р.

р ООсы 

орайда Мемлекет басшысы анықтап берген жаңа 

талаптарды жүзеге асыру жас ұрпаққа жүктеліп 

отырғаны анық.

Биылғы жылы ел өміріндегі ең елеулі саяси оқиға 

Елбасымызд

дың өзі жетекшілік ететін «Нұр Отан» 

па

партрт

ия

иясысы

ны

ныңң ХV

ХV

ккез

ез

екектен тыс съезінің өтуі болд

лд

ы.ы. 

Ке

Келе

ле

лілі ж

жиы


ы

нд

ндаа 

қа

қабы

бы

лдлд

а

анған шешімдер, талқылағағ

ан

ан мәселелер мен айтылған ой-пікірлер Қазақстанның 

дамуына қатысты ең көкейтесті мәселелер болды. 

Аталған съезде Президент жетекші партияның елдің 

инновациялық дамуына ықпал етуін күшейту керек-

тігіне ерекше назар ауда

а

рдрд

ы.

ы Съезд

де ор


рын

ын алған келесі 

бір маңызды оқиға –

папа

рт

ртия

ияны


ның 

ң жа


жаңа

ңа

ССая

аяси


си д

док


ок

тр

три-

насының қабылдануы. 

Қо

ғамның


  б

арлық саласына 

қатысты мәселелерді қамтыған Доктринада, әсіресе 

жастардың рухани-патриоттық тәрбиесіне баса назар 

аударылған. Расында, еліміз өз келешегін қамтамасыз 

ету үшін интеллектуалды жастарға айрықша көңіл 

бө

бө

лулу

де

де. Со

Со

нднд

ық

ықта

та

нн

да

дае

е

лімізде жастардың озық білл

ім

ім 

ал

алып

ып, 


,

кә

кәс

сіби


би м

мам


аман

ан р


рет

ет

іінде қалыптасуына жан-жа

а

қтқты

ы

жағдай жасалуда.Жуырда Елордамыз Астанадағы Тәуелсіздік 

сарайында ел Президенті Н.Ә.Назарбаевтың қа ты-

суымен «Болашақ» халықаралық стипендиясы ның 

мерейтойлық форумы табысты өтті. Сол жиында сөз 

сөйлеген Елбасы мемл

млек


екет

ет

ққол

ол

ғаға а

а

лылып 

п 

ототыр

ырға


ға

н 

н ин

инн


но-

вациялық жобаларды

ды ж

ж

үзүзегге

е 

асасыр

ыруд


уд

а

а қақаза

за

қсқс

та

тандндық 

жастарға барынша үміт пен сенім артатындығын ай-

рықша атап көрсетті.

Бүгінде Мемлекеттің берген жаңа мүмкіндік терін 

пайдалана отырып, Қазақ ұлттық аграрлық универ-

си

стеті әлемд

мд

ікі

деңгейдегі зерттеу универ 

сите 

тіне


не

 

тртр

ан

ансф

сф

орорма

маци


циял

ял

анан

уғ

уға

а ж


жұмылуда. Қазіргі күні біз

ізді


ді

ң 

ң университе

і

ті іміз ел

і

іміздегі аграрлық сала мамандарын даярлайтын алдыңғы қатарлы жоғары оқу орны 

саналады. Мұның өзі – ғылым мен білімді дамытуда 

жеткен жетістігіміздің белгісі.

Президентіміз «Қазақстан–2050» стратегиясы атты 

Қазақстан халқына Жо

Ж

лдлд

ау

ауын

ын

дада

«

«Жо

Жоға


ға

ры

рыо

оқу 


орындары білім бер

р

у у  қы

қызм


змет

етім


імен

ен ш


ш

ек

ектете

лі

ліп

п

қақал

лма


мауы 

тиіс. Олар қолданбалы және ғылыми-зерттеушілік 

бөлімшелерін құруы және дамытуы қажет» деп нақты 

талап-міндеттер қойды. Осы орай да  мемлекеттің 

берген жаңа мүмкіндіктерін пайдалана отырып, Қазақ 

ұл

ұ ттық аграрлық уни вер 

ситеті әлемдік деңгейдегі 

зе

зерт


рт

 т

 теу

еу

уу

ни

иве

ве

рсрс

ит

ите

е

тіті

не

нт

т

рансформациялануға жұмұм

ы-

ы-лу

луда


да. 

Қа

Қаз

зірд


рдің

ің ө


өзі

зі

нднд

е

ебі

бізздің «инновациялық қызме

метк

тке


е 

бағыттал ған жоғары оқу орны» деген статусымыз бар. 

Қа зіргі күні біздің университетіміз еліміздегі аграрлық 

сала мамандарын даярлайтын негізгі жоғары оқу орны 

саналады. Мұның өзі – ғылым мен білімді дамытуда 

жеткен жетістігіміздің белгісі. 

Қалай десек те, елім

міз


із

де

д гіг

 оң өзгерістер

ер

дің барлығы да – Тәуелсіздігімізді

дің 


ң 

же

жем

місі


сі

.

.Ол

Ол

айай

б

бололса

са

,, ососы

ы бі


б

р 

қастерлі де қасиетті құндылы ғы мызды б

бағала


й

й 

бібілейі

й

к. Өркениетті елдермен те ре зесін  теңестіріп, жаңа қоғам 

құруға ұмтылыс жа сап отырған Қазақ елі өткеннен 

сабақ алып, жарқын келешегінің қамын жасауда. 

Шекарасын мықтап, алыс-жақын шетелдермен тиімді 

қа

қа

рыр

м-қа


қ

тына


нас ор

р

натқан республикамызда халықтыың 

ң

игиг

іл

ліг

іг

і  үшүшін

н а


а

тқ

тқар

ар

ылылға

ған


н іс-шаралар қаншалықты

ы

көкө

п

пболса, болашақтың еншісінде тұрған міндетте 

ме-


леріміз одан да ауқымды. Ендеше, елдігіміздің кепілі 

– Тәуелсіздігіміз баянды болсын!Тілектес ЕСПОЛОВ, 

Қа

Қа

за

за

қ 

қ

ұл

ұл

тт

тт

ық

ық

а

а

гр

гр

ар

ар

лы

л

қ 

ун

ун

ив

ивер

ер

си

сите

теті

ті

ні

нің 

ң

ре

рект

ктор

ор

ы,

ҚР ҰҒА академигі

Күні кеше Лондонда «2012 жылдың ең үздік 

банк нотасы» номинациясында 5000 теңгеміз ең 

үздік деп танылды. Айта кету  керек,  биылғы 

мамыр айында 

Халықаралық банкнота қоғамдастығы (Inter-

na

a

tit

o

ona

nal

Ba

Banknk

N

Notote

e So


So

ci

ciet

et

у)у)

 2011 жылы айналымға 

шы

шы

ғаға

р

рыл

ылға


ған

н 10


10

0-

0-де

де

нн ас

ас

тата

м қағаз ақшаның ішінен 

5000 теңгені таңдап алған болатын. Купюра 

дизайны және оның идеологиясы, сондай-ақ тех-

никалық орындал уы мен қорғаныс белгілері қо-

ғамдастық мүшелерін тән ті еткенге ұқсайды. Бұл 

марапаттың маңыздылығы – жеңімпазды таңдау-

шылар қандай да бір банкно таның  мүддесін көз-

демейді, оның әрленуі, басылу са пасы мен қорғау 

тәсілдеріне мән береді. 

Бірінші орынды иеленген біздің 5000 теңгелік 

2011 жылдың 30 желтоқсанында айналымға 

шы

шы

ққақа

н.

н.Ұ

Ұ

лтлт

ты

тық 

қ ба


банк

нк д


д

из

изай

ай

нене

рлері әрлеген «қып-

қы

қызы


зыл»

л» а


ақш

қшам


ам

ыз

ызБ

Б

ананкн

кн

отот

а

афабрикасында  ба-

сылған.


Марапаттау рәсіміне еліміздің бас  банкирі

Қайрат Келімбетов қатысты. Біздің теңгеміздің 

бүкіл әлемді мойындатуы – бұл да егемен еліміздің 

бір жетістігі. Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Менің ойымша, баланы 18 жастан бас тап әскерге беріп, оның обалына қалып
pdf -> Әзірейіл емес едік…
pdf -> Заңдармен қорғалатынын білуі керек
pdf -> Дат! 6-б етте Раушан айтжанова
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Айтөбел-дат! 6-б етте Кеңес аухадиев
pdf -> Халал мәселесі тұрғысынан қарасақ, біз харам жануарлардың генін пайдала
pdf -> Кеше елорданың Конгресс-холл са- райында жиналған ұстаз дар қауымын
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет ИӘ
pdf -> «Қазгидромет» қызметі толық тай тегін болуы керек. Ауа райы өз


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   24


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет