Тәуелсіздікті ұрпаққа насихаттау ісі өз деңгейінде жүргізіліп жатыр деп ойлайсыз ба?жүктеу 12.36 Mb.
Pdf просмотр
бет21/24
Дата24.03.2017
өлшемі12.36 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Нұ

Нұ

рғ

рғ

аз

азы 

ы 

СА

САСА

СА

ЕВ

ЕВ

Бұрын әлемдік додалар біздің елде де өтсе екен деп армандаушы едім, қазір

Аллаға шүкір, небір дүбірлі додаларды ұйымдастырып жүрміз. Менің білгім 

келетіні, қазақ жерінде қандай жаһандық ірі жарыстар өткіздік?

Ермек ІЛ

ЛИЯ

ИЯСО

СО

В

В, Ас

Аста

тана

на қ

қал

алас

ас

ы

ы

Бұрын қол жетпей жүрген небір әлемдік 

додалар, шынымен де, қазақ жеріне Тәуел-

сіз дік пен  бірге есік ашып кіргендей. Әсіресе 

2011 жылы Астана мен Алматы қалаларында 

өткен VII қысқы Азия ойындары үлкен серпін 

бе

бері


ріп,

п, Қ


Қ

а 

а за

за

қсқс

та

анн

н ың қаншалықты әлеуеттіі е

ел 

л 

екекен

енін


іне

е кө


кө

з 

з жеже

тк

ткізген дүниежүзілік спорттыты

қ

қ қауымдас тықтар бізге байрақты бәсекелер-

дің барлығын сеніп тапсырып жатыр. Бокс-

тан, бендиден әлем чемпионаттарын өткіз-

дік. Жыл сайын конькимен жүгіруден Әлем 

кубогының бір кезеңі дәстүрлі түрде Астанада 

өтіп тұрады. Одан бөлек, шаңғы мен тұғыр-

дан секіру, биатлон, шорт-трек сынды спорт-

тың қысқы түрлерінен де Әлем кубогының 

жарыстарын өткізіп жүрміз. Бокстан WSB до-

да

дас

с

ынын

ың

ың ақт

қт

ықық

а

айқ

йқ

асас

ы 

ыме

м

н футзалдан УЕФА ку

кубо


богы

гыны


ны

ң 

ң фифи

на

налы

лы, 


дз

дзю


юдодан «Әлем ше-

бер лері» додасы да Алматыда ұйымдасты-

рылған. Қанша мәрте Азия чемпионаттарын

өткізгені міз ден жаңылып та қалдық. Тізе

берсең, өте көп.

Ке

Кеңе

ңест

ст

ік

ік рух

у  қазанда оянса, қазақы

қы р

р

ух

ух

ж

жел

елто

тоқс

қс

ан

анда

да

ж

жар

рып 

шы

шыға

ға

ды

ды-ау 

у д

деп қаласыз кейде. Бұл

л

о

ой

й өз

өз

ді

ді

гі

гіне

нен

н

ту

ту

а

а 

са

са

лм

лмай

айд

ды, 

яғни оған түрткі болар жайт бар, әрине, кәрі тарихта. 1986 

жылғы Желтоқсанды айтсақ та жеткілікті. Алайда ең басты бір 

дата бар, ол – Тәуелсіздігіміздің мейрамы – 16 желтоқсан. 

Және күні кеше біріміз ескерсек, біріміз елемей өткізіп алдық, 

желтоқсанн

ның

ың

1

1

2-

2-сі

сі –

– А

А

ла

ла

шо

шо

рд

рд

ан

ан

ың

ың

 құрылған күні. Міне

е,,

керемет сәй

йкестік: қаз

ақ

с

он

ау

б

б

і

ір

 кез

дерде де «Ұранымыз – 

Алаш, керегеміз  – ағаш!» деп алғаш өз алдына автономия 

құрған кезі де, кейін 1991 жылы ресми түрде тәуелсіз республика 

атануы да осы желтоқсан айына тура келеді екен.

Тә

Тәуе

уелс


л

із

іздіді

кт

ктіңің м

мән


ән-м

-мағынасын терең 

түсініп, толыққанды тарихымызды зер-

делейміз десек, онда Алаш тақырыбын 

аттап не айналып өте алмасымыз айдан 

анық. Себебі қазақтың өзгеге кіріптар ұлт 

болмауын, қазақтың өз жері

р

 мен жерасты қазба  байлығының ө

ө

з з 

мү

мүдд

дд

есесін

ін

е е

жұ

жұм-

м-

салуы на алғаш ашып  йайтып, сол жолда кү-

рескен үркердей топ болса, ол – осы 

алаш шыл  ата-бабамыз. Бірақ сол жарқын 

мүдденің ащысы, азабы, адам айтса сен-

гісіз қасіретін тартқан олар, яғни Әлихан 

Бө

Бөке

ке

йхйх

ан

анов

в

бб

ас

аста

та

ғаға

н 

н қа

қ за


з

қтың текті ерлері 

де

де ш


шын

ын

ммән

нін


ін

де

деТ

Т

әуәу

ел

елсі

сі

зздікті өз көзімізбен 

көріп, егемен елдің көк байрағының ас-

тын да  өмір сүріп жатқан мына бүгінгі ұр-

пақ. Тұңғыш Елбасымыз сол Алаш арыс та-

ры армандап кеткен ұлы мұратты қазағына 

алып берді. Айгүл ІСМАҚОВА,

филология ғылымының докторы, 

профессор: 

– 1988 жылы қайта оралған 

Алашорда мемлекет қайраткерлері, 

«А

«А

ла

ла

ш»

ш»

п

п

ар

ар

ти

ти

яс

яс

ын

ын

ың

ың

 көшбасшылары, 

Ал

Алаш

аш ғ

ғ

ыл

ылым

ымын

ының

ың б

б

а

асында тұрған қа-

зақ тың  тұңғыш саяси элитасының мұ-

ра сы мен «Отанды сүю – иманнан» 

тұр ғысынан іске асқан текті істерін мақ-

таныш ететін тәуелсіз кездің жас ұрпағы 

қалыптасты. Алаш ардақтылары тура-

лы рухани әңгімеле

е

р 

р 

бү

бү

гі

гінг

нгі 

і 

қа

қа

за

зақт

қт

ың

ың

 

қазіргі жастарын

ның

ың ж

жан

ан

ын

ын

а 

а  қа

қа

же

жет.

т. 

Себебі бұл рухани сабақтардың басты 

ойы – Отанды сүю, елге қызмет ету, 

Отан үшін отқа түсу. Мұндай мысалдар 

Отан емес, тек ақшаға табынып бара 

жатқан қаз

аз

іргі қазақтарға ерекше қа-

же

же

т 

т 

ек

екен

ен

і і 

ай

айқы

қын.

н.

Қазақ егемен ел болғанда да, Тәуел-

сіздік концепциясын ойдан шығарып, 

жоқ тан бар құраған жоқ. Яғни сонау бір 

кез дердегі Жәнібек пен Керей құрған 

хандық пен берісі  Ал

Ал

аш

аша

авт


вт

он

оном

ом

ияия

сы

сы 

сал ған сүрлеу, ту етк

к

ен

ени

и

дедеян

яны


ы

жа

жалғғас

ас--


тырды. Ал Алаш көшбасшылары болса 

сол тұста қазақтың бойындағы қайсар-

лық рухты түртіп ояту үшін ешқандай 

езгіге жаншыл май, өз ұлттық ерекшелігін 

са

са

қтқт

ап

п қалған елді іздеді. ХІХ ғасасыр

ыр

дыды

ң 

ң со

соңы


ңы

м

мен ХХ ға сырдың басындд

а

а ЕуЕу

ра

рази

зия


я

кеңістігінде батыстың экспансиясына 

ұшырамаған бір ден-бір ел Жапония еді. 

М.Әуезов күншы ғыс елінің 1861 жылы 

жүзеге асырған әй гілі «Мэйдзи» рефор-

масын та


талд

д

ай келе, сонн

ың

ы ішіндегі білім-

ге қат


атыс

ысты


ты ттұс

ұсын


ына

а ба


ба

са

сан

наз


азар

ар

аа

уд

удар

ады. 


Алашорда  үкііме

і

тін құрып, аяқтан тік тұрғызуға бізге сондай тәжірибе қажет 

еді. 


Алаштанушы ғалым Тұрсын Жұртбай 

да өзінің осы тақырыптағы мақалаларында 

ұл

ұл

тттт

ық

ық бірлік пен Тәуелсіздік жо

о

лылы

нд

ндаа

құ

құ-

-

рыры

лғ

лғаан «Алаш» партиясының  не

негі


гі

зг

згі

і 

бебес 

с

ұс танымын  талдаай 

й ке


келе

ле

,, «Бесінші –ең 


ң не-

гізгі ұстанымы б

б

ой

ойын

ын

шаша ғ

ғыл


ылым

ымға


ға

,

,со

со

ныны

ң 

ң ішінде тәуелсіз ғылымға, ұлттық дәстүрге 

негізделген, заңға сүйене отырып, Жапо-

ния  үлгісіндегі  ұлттық-демократиялық 

мем лекет құрылуы керек еді. Алаш қай-

рат керл

р ерінің бұл ұстанымының дұрысты-

ғы

ғына


на

с

самам

ур

урайай

лы

лық дәстүрге негізделген 

жа

пон 

ұлтының бар-жоғы 20 жылдың 

ішінде біртұтас империяға айналып шыға 

келуі дәлел болса керек. Дәстүрге беріктік 

деп отырғаны осы», – дейді. 

таққа отырған тұста Сталин

ин  өзі

з

н жа һан ж

жаулаушысы Шыңғыс ханн

ннан

ан

ккем

ем к


к

өр

өрммед

еді 


десек те болады, қолына қан шең гел деп, 

ысқырына іске кіріскен  Йосифтің бе ті не 

қарсы келу деген байлаулы тұрған дар 

ағашына өз еркіңмен  барып, мойныңа 

қыл арқан салумен бірдей еді десем ар тық 

а

айтптп

ас

аспы

пы

н,н, с

с

ірр

ә.

ә.А

А

лала

йд

йда

а

Смм

ағұл Сәд уа қа-

со

со

вв, С

С

ұлұлта

танб


нбек

ек Қ


Қ

ож

ожан

ан

овов, 

Ә

Әлихан Бө кей-ханов сынды арғы тегі Ашина, Көк бөрі ден 

тарайтын қазақтың қасқыр жүрек ұлдары-

ның Кремль әміршісінің алдына именбей 

кіріп, тайсақтамай турасын айт қаны жай-

лы бүгінгіге аңыздай боп жеттке

кен әң


әң

гімелер 


аз емес. Бұл шүбәсіз шынды

дық,


қ, ссеб

еб

ебебі

і

арар

ыс

ыс-

тарымыз «Ленин айтты – заң», «Сталинге 

құлдық» десе, оларды «теңізден сүзген 

мар жандай» теріп алып, итжеккенге ай-

дап, атып, ұрпағын қырып әуре болмас 

еді. Құлды кім өзіне теңдес дұшпан көруші 

ед

ед

і?і?

А

Алл бі

бі

здзд

ің

ңа

а

рырыст

стар


ар

ым

ымызы

 Алашы үшін 

арпалысып, кеудесіінде соңғы күші қал-

ғанша  берілмеді. Құлдықтың қамытын 

киіп тірі жүргенше, ұяты мен ұлтының ал-

дында қасқайған күйі бақиға аттануды 

бақыт санады. 

Неге екені, қайталанбас 

с тұ

тұлғ


лғ

ал

алар

ар

дыды

ң 

көбінің артында ұрпақ қаа

лм

лмайай

ды

дыБұ

Бұл л д

да 


болса өмірдің жазылмаған заңы ма бол-

ма са  Тәңірдің тылсым құдіреті ме екен?!. 

Тарихта бұған мысал боларлық тұлғалар 

көп. Алаш көсемі Әлихан Бөкейхановтың 

Үг

Ү іт


т

ай

а (Серг

р

ей) ататты ұ

ұ

лы болғанын білсек те

те,


, ол

олар


арда

дан


н ұр

ұрпа


па

қ 

қ қақалм

лмағ


ағ

ан. Елизавета 

Әли ханқызы  Смағұл  Сәдуақасовқа тұр-

мыс қа шықса да, олардан да ұрпақ қал-

мапты. Ахаң, Ахмет Байтұрсыновтай асыл 

азаматтың да, Мағжандай отты ақынның 

да, Сәкеннің де ошағының отын өшірмей-

ті

тн бір перзенті қалмағаны

ы

өө

зе

зекткт

іі өр


өр

те

терл

рл

ікі

 

жжайт. Алайда олар артынд

да

а мәмәңг

ң і өл


өлме

ме

йтйт

і

ін мұра қалдырды, ол мұрамен сусындаған 

әрбір Алаш баласы, демек, мына біздер, 

сол  Әлиханның, сол Ахаңның, Мағжан, 

Сәкен, Сұлтанмахмұттардың жалғасымыз. 

Біз бүгін тәуелсіз елде еркін өмір сүріп жат-

ссақ,


қ,

б

бұлұл

б

бірір

кез


ез

де

дегі

гі

АА

ла

лашт

штың


ы

 арманы ның 

ор

ор

ынында

далу


луы,

ы,

ссол

ол

арар

ды

дың

ң қы


қыр

ршыннан қи ыл-

ған ғұмырлары мен көрмей кеткен қызық-

тарының өтеуі деп білгеніміз жөн. Сон-

дықтан күнде айнаға қарағанда біз одан 

тек өз бейнемізді ғана көріп қоя салмауға 

тиіспіз, сол бақытты жүздің 

ң  ар


р

 жағынан 

біздің асқақ кеудемізге кү

кү

ш-ш-жі

жіге


ге

р 

р бе

бер


рі

п 

тұрған Алаш рухын көруге тиііспізі

ССебе

б б


бі 

біз әрқайсымыз – Алаш баласымыз! Мой-

нымызда Алаш аманаты, қолымызда 

Алаш туы бар. Біз сол тудың астында «Күн 

сөнгенше, сөнбейміз»!

М

Мәр

әр

ия

иям ӘБСАТТАР

ҒАЛАМТОР


Мassaget.kz порталы мен Тәуелсіздік ұғымы арасында символдық бай-

ланыс бар. Ұлттық танымдық, ойын-сауық порталы Қазақстан 

Тәуелсіздігінің 20 жылдығы тойланған 2011 жылдың 16 желтоқсанында 

ашылды. Жоба ұжымы үшін сол 

л

се

е

бе

б

пті ҚР Тәу

у

елсіздігі күні – қос мереке.

Ақ

Ақпапа

ра

раттық-танымдық материал

алда


да

р

р, блог пен форум жүйесінен тұратын интер-

нет-ресурс бүгінде жастар арасында өте 

та нымал. Оқушылар мен студенттер Мas-

sa get.kz-ті «мәнжазба әзірлеуге аса қажет 

ақпарат кө

ө

зі» санайды. Бұдұд

ан порталдың 

екі жыл

л

ішішін

інде


де

қ

қанан

ша

шалылы

қт

қты 

ы сұ


сұра

раны


нысқ

сқ

а ие болғаны

ы кө


кө

рі

рініі

п 

п тұтұр.

Ғ

Ғыллым мен

ен ттехника, 

өнер мен шоу-бизнес, әдебиет пен мәде-

ниет жаңалықтарын осы жерден табуға 

бо ла ды. Қазіргі қазақ жазушыларының 

жаңа шығармалары мен батыс әдебиетінің 

оз

о ық


қ ү

ү

лгілерінің аудармаларын  баасқ

сқа 


қа

қаза


зақт

қт

ілілді

ді

 порталдардан таба бермемейс

йсіз


із

.

Мassaget.kz-те жастар өздерін толғанды-ратын кез келген мәселеге байланысты ой-

ларын блог түрінде жариялап жатады, 

мұн дағы  форум – мәдениетті пікірталас 

ор  талығы.  Былтырғы  Астана интернет 

фору мында порталдың интерфейсі мен 

логотипі ү

ү

зд

здік

к д


деп

еп

тт

ан

анылылса

са

,, бибиыл

ыл

ММ

as

asa

saget.


kz сайтт

тар


ар

а

арарасы

сынд


ндағ

ағы 


ы

бі

бірара

з 

зба

ба

йқйқ

ау

аудада ал-

ғашқы орындарды иеленді. Соның ішінде 

ең беделді сыйлық – Award.kz ұлттық ин-

тернет жүлдесін жеңіп алуы – жастарға ар-

на

налғ


лғ

ан

анқ

қаз


аз

ақ

ақтіті

лд

лдіі по

по

ррталды жасау шылар-

дың тынымсыз еңбегінің нәтижесі.Мейіргүл ОҢҒАРОВА,

порталдың шығарушы редакторы:

– Мassaget.kz екі іжыл ішінде біраз 

жетістікке жеттті

ті

.. Қа

Қаза

за

қ 

қ  жа

жаст

стар

ар

ы 

ы  үш

үш

ін

ін 

орда болар өне

неге

гелі

лі о

о

рт

ртағ

аға 

ай

айна

налды.

ы  

Редакция бір күнде 40 материал жа рия-

лайды. Оқырмандардың қызығу шы лы-

ғы жоғары. Күніне 15 мың оқыр ман 

кіреді. Көбіне жастар, оқушылар осы 

сайттан 

н 

тәрб

р

ие алып, өз ойларын қал-

ды

дыра

а

ды

ды.

 

Ст

Студ

уден

ен

тт

тте

ермен, оқушы лар мен 

жұмыс жасау біз үшін де өте қы зықты. 

Порталдың мақсаты – жас тар дың дү-

ние танымын  кеңейту, оқыр ман дарды 

жан-жақты  ақпармен  қам та ма сыз  ету, 

қолданушылардың  еркін  ой  ал ма суына 

жағдай жасау. Порталда 10 ай дар бар: 

Техно, Мәдениет,

т,

В

Вид

ид

ео

ео,

, Сп

Спор

орт,

т,

Б

Біл

іл

ім

ім

i-dos, Әдебиет

т,

Та

Тағз

ғзым

ым

.

. Мұ

Мұ

н

н да

да

қ

қам

ам

ты

ты

л-

л-

майтын тақырып жоқтың қасы.

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Менің ойымша, баланы 18 жастан бас тап әскерге беріп, оның обалына қалып
pdf -> Әзірейіл емес едік…
pdf -> Заңдармен қорғалатынын білуі керек
pdf -> Дат! 6-б етте Раушан айтжанова
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Айтөбел-дат! 6-б етте Кеңес аухадиев
pdf -> Халал мәселесі тұрғысынан қарасақ, біз харам жануарлардың генін пайдала
pdf -> Кеше елорданың Конгресс-холл са- райында жиналған ұстаз дар қауымын
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет ИӘ
pdf -> «Қазгидромет» қызметі толық тай тегін болуы керек. Ауа райы өз


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет