Тәуелсіздікті ұрпаққа насихаттау ісі өз деңгейінде жүргізіліп жатыр деп ойлайсыз ба?жүктеу 12.36 Mb.
Pdf просмотр
бет7/24
Дата24.03.2017
өлшемі12.36 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24

АЛДЫМЕН ЗАҢ ҚАТАЙДЫ...

Ше

Шека

ка

рара

қ

қыз

ыз

меме

ті

тіт

т

урур

алы сөз еткенде 

ал

алды


ды

ме

мен

н те


тере

ре

ңдңдеп

еп м


м

ән

ән берер тұсымыз –осы саладағы заңның қолдану аясы. 

Қазірде бұл қызмет түрін жетілдіру мақ са-

тында «Қазақстан Республикасының Мем-

лекеттік шекарасы туралы» жаңа Заң қа-

был данды.  Осы  заңда

ағы


ғы к

к

өрөрсетілген та-

а

лап тар бойынша бұұдада

н 

н быбы

ла

лай

й

елелім

м

ізізді

ді

ң ң

шекара қызметіне қаб

былдану үшін азамат-

БОС ЖАТҚ

ҚАН

АН

 

АУМАҚТАР ДА НА

А

ЗА

ЗА

РД

РДАН

АН 

ТЫС ҚАЛМАУЫ КЕРЕК

Сөйтіп, мамандар байыптап отырған-

дай еліміздің шекара қызметі жыл сайын 

жа

жаңа

ңа

шышы

лд

лдықыққа

қа

бб

ет

етб

б

ұрұр

ып

ып оо

тыр. Ендігі ке-

зе

зект


кт

ег

егі бібі

зд

здіңің

т

тағ

ағ

ыы

бі

бір 

р өз


өзек

екті мәселеміз – 

«бұл бос жатқан шекара аумақтарын на-

зар дан тыс қалдырмау болуы тиіс» деседі 

мамандар. Шекарадағы елді мекендер 

мә селесін  оңтайландыру қай кезде де 

қалтарыста қалмауы керектігін алға тарт-

қан мамандар «бос жатқ

тқан

ан

шшек

екар


ар

а

або

бо

-йында иін тіресіп ел отырс

рса,


а қ

қ

айайна

на

ғаға

н 

нті

ті

р-р

лік болса, біздің қазаққа ешкім де қыр көр сете  алмайды» дейді. 

Меруерт МОЛДАБАЕВА

әл

ә

еу

еу

меттанушы:

:

 – Ше

Шека

ка

ра

ра а

а

ум

ум

ақ

ақта

тарындағы бос 

қаңыра

п 

қа

лғ

ан

 а

уылдар мәселесі біз 

үшін өзекті болып отырғаны рас. Қазір-

де Өңірлік даму министрлігіне бұл бос 

жатқан аймақтар халқының әлеу мет тік 

жағдайын оңтайландыру жайы жүк-

тел ді. Мұның өзі – көңі

ңі

л 

л 

қу

у

ан

а

та

арл

рл

ық 

жайт. Егер болашақта

та

Ө

Ө

ңі

ңірл

рл

ік

ік

д

д

ам

аму 

у 

ми нистрлігі бір ғана Зайсан ауданына, 

Тарбағатай жеріне қарасты «Терісай-

рық», «Қызыл» тәрізді шекара застава-

ла рындағы әлеуметтік жағдайды са-

уатты шешіп, бұл елді мекендерге ха-

лық ты қоныстандыру жайын ойластыр-

са

са

м

м

әс

әсел

еле же

же

ңі

ңі

лд

лд

ер

ер

е

е

ді

д

.

 

Көптеген елдер 

ше

ше

ка

ка

ра

ра аум

умағ

ағын

ын

да

да

ж

жа

атқан ауыл-ай-

мақтарының ахуалын бірінші кезекте 

жоғары деңгейге көтереді. Себебі ол 

елді мекендерді бос қалдыру тұтасты-

ғымызға қауіп төндіруі де мүмкін. Сон-

дықтан шекара аумағын бос қа

қ

лдыруға 

болмайды. Шекаралы

ық 

қ 

ау

ауда

да

нд

нд

ар

ар

ды

ды

ң 

кәсіпкерлік қабілетін кө

көте

те

ру

ру

ж

жай

айы

ы,

о

ол 

ауылдардың экономикалық әлеуетін 

қа лыптастыру мәселесі қазірде Мәжіліс 

қабырғасында да жиі-жиі қозғалады. 

Әрине, бұл – біртіндеп жүзеге асатын 

іс

і

. Бастысы, б

бұл

ұл

ұұсыныстарды атқарушы 

би

би

лі

лік 

к 

та

та

ра

рапы

пына

на

н 

н 

қо

қо

лд

лд

а

ау бар. Мұның 

өзі 

і

– оңды шешіім. 

Дайындаған 

Құбаш САҒИДОЛЛАҰЛЫ

Гүлшат НҰРЫМБЕТОВА, саяси 

яси 

ғылымдар докторы, профессор

ессор

Қо

Қо

с

с та

та

раптың да пікірінің жа

аны

ны

б

бар

ар

. Өй

Өй

тк

тк

ен

ені

і 

бұ

бұ

л

л 

пі

пі

кі

кірл

рл

е

ердің 

астарына күнделікті өмірде куә болып келеміз. Ендігі мәселе –  жігерді 

жанып, Тәуелсіздіктен бойға қуат дарытып, елдігіміздің жалауын 

биікте желбірету әр азаматтың борышы екенін сезіну, мемлекеттің 

мұраты ж

ж

ол

олын

ын

да тыным

мсы

сы

з еңбек ету.

ИƏ

ЖОҚ

Динара 

Ди

АҚБОЛАТ,

л-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың саясаттану 

Әл-

едрасының доценті мін

індет

дет

ін 

ін

атқ

қ

ару

ру

шы,

,

 

кафе

ашақ» бағдарламас

ас

ыны

ының т

ң түле

үлегі

гі

«Бола

басым университет қабырғасында 

Өз ба

ерге сабақ беріп, «Патриот» ғы лы-студентте

есінің басы-қасында тәрбие лік-

ми үйірме

ыр

ру 

у ша


ш ра

р

ларына белсене арала-ұй

ұ

ымдастырр

ү

үйгйг

ен

енім

ім

,, бү

бүггі


н

нгі жастар дың бо-

сы

сы

пп

жү

жүріріп

п 

түтү

лсіізді


і

ктің


і  асқақ рухы ерекше 

йы

й нан тәуелслар – құлдық стерео тип тер-

бай қалады,  ол

здіктің төл буыны. Жас буын 

ден ада Тәуелсізд

уғандықтан, еш қы лаусыз 

Тәуелсіз елде туғ

амен сусындап өскен, өзі-

мемлекетшіл сана

ымен тәуелсіз. Олардың 

нің бүкіл болмысы

ы Қаз

аз

ақа

ст

стан

ан н


 н

ың

ыңб

бет


ет

ке

ке--

көкіре гін де  «Біз  осы

а

аба


бала

лар 


р 

аң

аңса

саға


ған

н 

ТәТә

уе

уел-л-

ұстар азаматымыз, ба

а

 баянды етеміз, қор-сіз ел ді еңселі етеміз, б

леуетті ел болып ба-

ғай мыз, болашаққа әле

ия кернеп тұр. 16 

ра мыз» деген мотиваци

к мейрамы қар-

жел 

тоқсан – Тәуелсіздікарында  Тә уел сіз-

саңында бүкіл оқу орындар

бағы тын да  көп-

д

дік к 

құ

құнд

нд

ылыл

ығ

ығынын н

н

асас

их

ихат

а

тат

у б


ын

ын

нна

а

хи-таным дық, те

те

геге

н

н мә

мә

дедени

ни

хх

ан

ании,

т

та

арих


и

и-р


ух

ухтік бағдарла-

театрлық  көрі ніс тер,  концертт

рі ніс те

ң тағылымы-

ма лар,  Жел тоқсан  оқиғасының 

оқсан


и вер ситетте 

на орай іс-шаралар, біздің уни в

арала

у дент  жас-«Мен жас тар ға сенемін!» атты сту д

Мен жас тар ға сенемін!» атты

ға сен

ық фести-тардың республикал

иот тық


рдың республикалық

қ

пп

атр


р

и

убликин

ин

ноова

ва

--

валі өтті. Фестивальда

да ссту

ту

 дд

ен

ент тті

тік 


к и

и

стивалдеген

ция лық  жобалар  байқ

й

ау

уы,О

Отанға


алар 

танытатын 

белсенді азаматтық ұстаны мын таныт

матты


ға түсетін «Мен 

проза лық шығармалар сын ға тү

ығарм

н не істей аламын?» өз елімнің гүлденуі үшін не 

лдену


 се байқауы, студенттік, 

атты студенттік эс се б

т ри

р от тық


қ бағыттағы поэзия-

аз

ааматтық-па

а

т три

арм


рм

а

ала

ла

р р ба

ба

йқйқау

ау

ы ұйымдастырыл-лы

лы

қ қ шы

шыға


ғарм

рм

Студент тер дің  өз  белсенділіктерімен, ды. Студ

ынта-ықыластарымен іске асырылып жат-

ынт

ба

барууды

ды

ңң

қ

қажежеті

ті ж


жоқ

оқ.  Ке


Ке

шегі кеңестік 

кеңестік

дәуірді еске түсірсек те жеткілікті.

і. 70 жыл-

дан астам үстемдік құрған кеңе

ңестік идео-

логия қыспағынан қазақ халқы өзінің тілін, 

ы өзінің тілін,

дінін, ділін ұмытып, бет-бейнесі айқынсыз 

йнесі айқынсыз

мәңгүрттерге айналдық.

сіздіктің 

Т

Тәуә ел

ел

сіздіктіңарқасында етек-жеңімізді

д

 ді

ді ж


жин

ин

апап

,

,ес

ес

іміміз

ізд


ді

жидық десек артық болмас. 

і қазақтың 

лмас. Ә


Әрі қазақтың

кім екенін танып, оны өзгелерге танытуға 

ы өзгелерге танытуға

ұмтылып отырмыз. Тек

ек тәуелсіз дербес мем-

лекеттің Туы, Елтаңбасы, Ұлттық валю тасы 

ңбасы, Ұлттық валю тасы

сияқты өз нышанд

дары болады. 

Тәуелсіздік қо

қоғамның, оның мүшелері-

ні

нң 

ң 

ерер

кі

кін,н,

ә

әдід ле

ле

ее

тт

тті,і, а

ала


ла

ңс

ңсыз

ыз ортада кемел-

де

де

нуну

і 

і үш

үш

інін

қ

қажаж

аж

ажетет.. Ег

Егер


ер ә

ә

лелеуметтік әділет-

тілік сақтала

ла бермейтін болса, Консти-

туциямызда айтылған құқықтық мемлекет 

да айтылған құқықтық мемлекет

құру міндеті қағаз жүзінде қала берсе, сөз 

ндеті қағаз жүзінде қала берсе, сөз

бен істің арасындағы алшақтықты көрген 

тің арасындағы алшақтықты көрген

ындағы алшақтықты көрген

ұрпақ Тәуелсіздіктің құндылықтарына 

қ Тәуелсіздіктің құндылықтарына

сіздіктің құндылықтарына

сенбейтін болады. Со

і 

ейтін болады. Сонднд

ық

ықтата

н

н қақа

зі

зірг

р і


і

ұрпақ Тәуелсіздіктің мән

 

лсіздіктің мәнінн ттүс

үс

інн

у 

уүш

үшін


ін А

А

тат

Заңымыз Конституцияд

уцияда жазылған қағи-

даттар іс-жүзінде мүлтіксіз, қоғамның бар 

сіз, қоғамның бар

саласында, үлкен-кіші деп жіктелмей 

жіктелмей

орындалуы керек.Т

Ү

Й

ІН

Мәселен, кешегі кеңестік заманның 

«Қыз Жібек» фильмі – осындай талап дең-

ге

гейі

йі

нене

н

н көкө

рі

рінг

нген


ен шығарма. Оны көрген 

ад

адамам т

т

арарих

их

тата

н,

н,ө

өнерден, салт-дәстүрден, 

жақ 

сылық пен зұлымдықтан хабардар ғана  болып шықпайды, қазақ деген ха-

лық тың ерекше мінезі мен болмыс-бітіміне

құрметпен қарайтын дүниетанымын қа-

лып тастырады.  Міне, Тәуелсіздікті осылай

насихаттасақ, ұр

ұрпа


пақ 

Қа

Қазаза

қс

қста

танд


нд

а

ату

ту

ғағаны

ны-


на, осы елге қыз

ызме


метт ет

тет


ет

ін

інін

ін

ее 

ма

мақт

қтан


анат

ат

ынын 

болады. 


Тәуелсіз, азат ел болу – үлкен бақыт.

Біреуден тәуелді, бодан халықтың бо ла-

шағы туралы сөз етудің өзі қиын. Алысқа 

Ше

Шека

ка

ра

ра ұ

ұ

ғы

ғы

мы о баста этникалық

ық б

бел

ел

гі

гіле

лері

рі

ме

мен

н

ай

ай

қы

қы

нд

ндал

а ды.

М

Мысалы, қазақтың жері, қырғыздың жер

і

і, ө б

збек

і

тің шекарасы 

деген тәрізді. Қазақ елі өз Тәуелсіздігін алғаннан кейін 1992 

жылдың 18 мамырында Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 

Жарлығымен қазақ шекарасының төл тарихы бастау алды. 

1993 жылдың 

ң 13

3

қ

қ

аң

ң

тары

р

нд

нд

а «Қ

Қ

азақстан Республикасының

ың 

Мемлекетті

ті

к

к ше

ше

ка

кара

расы

сы т

т

ур

урал

ал

ы»

ы» ж

жән

әне «Қазақстан 

Республикасының Шекара әскерлері туралы» маңызды Заңдар 

дүниеге келді. Содан бері қазақ өзінің шекара қызметін 

жетілдіруде ізденістен бір танған емес.

Қарлығаш ЗАРЫҚҚАНҚЫЗЫ

қан іс-шаралардың өзегі – Тәуелсіздік құн-

дылығы, қуатты ел болуға ұмтылыс. Ме нің-

ше

ше,, Тә

Тәуелсіздікті насихаттау деген

н –

– а


ала

ла

у-у

ла

латуту

-жалаулату емес, нақты әә

рі

ріб

бат


атыл

ыл,,


кре а тивті  іс-әрекеттердің көрінісі. Біз 

Тәуелсіздікті насихаттау процесінен өтіп 

кеттік, қазір тәуелсіз екенімізді сезіну, түй-

сіну, өзгелерді мойындату сатысына қадам 

басып келеміз. Біз үшін қазір Тәуелсіздікті 

қала


ай 

й са


са

қт

қтай

ай

мымы

з,

з, ққ

ал

алайай н

нығ


ығ

ай

айта

та

мымыз де ген 

бағы


ытт

тта


а ең

ең

бебек

к 

етет

у

у  мамаңы

ңы

здзд

ы

ы.А

АҚШ-та 


ғылыми тағылымдамадан өткен кезде көз 

жеткізгеніміз, 2 ғасырдан астам уақыт 

бұрын тәуелсіз ел болған америкалықтар 

осындай мейрамның қалыптасқан өзіндік 

базисі  бар. Мейрамда ешкім айт

т

пап й-

й ақ, 


еш

ешкі


кім 

м

насихаттамай-ақ, міндее

тт

ттем

емей


ей

-ақ қ 

сү

ййекке сіңген дағдымен киімде

де

рірін

н ки


і

іп, 


жалауларын желбіретіп алаңға, жұрт жиі 

жиналатын көрікті орын дар ға  барып, от-

шашу ды  тамашалайды,  бірін-бірін құттық-

тайды, өткенге тағзым етеді. Былайша айт-

қанда,

,

ТТ

әу

әуеле

сізд


д

ік ме ре


р

к

кесе

і – ер


р

екше от ба-

сылы

ы

қ,қ,

к

корорпо

пора


рати

тивт


втік

к

,, жа

жа

лплпыұ

ыұ

лтлт

ты

тық мей-

рам. Бізге де оның ауылы алыс емес, осы-ған қуантарлық үрдістер байқалады.

Пан ГИ МУН, БҰҰ Бас хатшысы:

– Ядролық қарудан азат болу жөнінен Қазақстан өзге 

елдерг

рге ү

е ү

лгі

л

 көрсетіп отыр.

ыр

 Бұл ел дана Президент Нұрсұлтан 

і

і

Б

П

Н

Наз

азарб

арб

аев

аевтың

тың

же

жетек

тек

шіл

шілігі

іг мен

мен

Ор

Ортал

тал

ы

ық Азияда тұңғыш болып 

айм

ймақт

ақта е

а еркі

ркі

н я

н я

дро

дросыз

сыз ке

кеңіс

ңіс

тік

тікті

ті қал

қалыпт

ы

астыратынын жария 

етті. БҰҰ Бас хатшысы ретінде бұл мәселе мен үшін басымдыққа 

ие. Ел жетекшісінің ядролық қарусыздану мен ядролық қаруды 

таратпау саласындағы халықаралық ынтымақтастықты шынайы 

қолдауы – адамзат дамуы үшін өте маңызды қадам. Мен 

Қазақстан Президентінің бұл мәселедегі көреген жетекшілігіне

Қазақстан Президентінің бұл мәселедегі көреген жетекшілігіне, 

Қазақстан Президентінің бұл мәселедегі көреген жетекшілігіне

Қазақстан Президентінің бұл мәселедегі көреген жетекшілігіне

сон

сон

дай

дай-ақ адамзат тағдыры үшін ер

рекш

екше т

е таба

абанды

ндылық

лы

та

таныт

нытып 

ып 

сон

он

дай

дай

ақ адамзат тағдыры үшін ерекш

кше т

т

аба

абанды

нды

лық

лы

та

та

ныт

ныт

ып

ып

сон

сон

дай

дай-ақ адамзат тағдыры үшін ерекш

кше тт

аба

аб

нды

ндылық

лы

та

а

ныт

нытып

ып

сон

он

дай

дай ақ адамзат тағдыры үшін ерекш

кше тт

аба

аб

нды

ндылық

лы

а

та

ныт

нытып

ып

оты

отырға

рғанына алғысымды білдіргім ке

келед

ледіі.

АЛАШ


АШҚП

Қ АРАТ


16 желтоқсан күні перзентханаларда 

дүниеге сәби әкелген аналарды құттық-

тау, аз қамтылған отбасылардың  бала-

ла

лары

ры

үүші

шін


н және мүгедек  балалар

р

үү

ші

шн

н

қайырымдылық  іс-шаралары  ұйым дас-тырылады. «Мерген сарбаз – 2013» са-

йысы сияқты теннис, то ғыз құмалақ т. т.  

спорт түрлерінен мектеп оқу 

шылары 


ара сында

а жа


ж ры

р

стар  өтеді.і. Қа ланың көр-

некі жер


ерле

ле

рірі

нд

нде,

е, х


х

ал

алық

ық

кк

өп

өпж

жи

инана

ла

ла тын 

орындарда мерекелік концерттер ұй ым-

дастырып,  келушілерге бауырсақтар те-

гін таратылады. Түнгі сағат 12-де ҚР Тұң-

ғыш Президенті атындағы  орталық сая-

бақ та мерекелік от шашу  болады.Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Менің ойымша, баланы 18 жастан бас тап әскерге беріп, оның обалына қалып
pdf -> Әзірейіл емес едік…
pdf -> Заңдармен қорғалатынын білуі керек
pdf -> Дат! 6-б етте Раушан айтжанова
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Айтөбел-дат! 6-б етте Кеңес аухадиев
pdf -> Халал мәселесі тұрғысынан қарасақ, біз харам жануарлардың генін пайдала
pdf -> Кеше елорданың Конгресс-холл са- райында жиналған ұстаз дар қауымын
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет ИӘ
pdf -> «Қазгидромет» қызметі толық тай тегін болуы керек. Ауа райы өз


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет