«тілдер» кафедрасыжүктеу 0.66 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата06.04.2017
өлшемі0.66 Mb.
  1   2   3   4   5   6

 

«ТҰРАН» УНИВЕРСИТЕТІ» МЕКЕМЕСІ 

 

  

 

«Тұран» университеті 

мекемесінің ОӘК  

отырысында бекітілді 

 «___»____ 2012 

ж. № ___ хаттама 

 

«Тұран» университеті мекемесінің ОӘК  

отырысында бекітілді 

 

 

«___»____ 2013 ж. № ___  

ОӘК жөніндегі проректор  

___________ А.А.Арупов 

 

«ТІЛДЕР» КАФЕДРАСЫ  

«КӘСІБИ ҚАЗАҚ ТІЛІ» 

 

пәні бойынша  

    

Пәннің оқу-әдістемелік кешен (ПОӘК) 

 (

 

С1

 

негізгі стандартты  жоғары деңгей)  

 

Мамандық

 

5В020200  – «Халықаралық қатынастар» (бакалавриат),                        

5В050500 – «Аймақтану» Автор (оқытушы): ф.ғ.к. аға оқытушы  А.А.Қаршығаева 

Кредит саны: 2 

Курс: 2 

Семестр: 3 

Оқыту технологиясы: кредиттік 

Оқыту түрі: күндізгі 

Бөлімі: орыс 

Студенттердің білімін бағалау жүйесі: рейтингілік 

 

  

Алматы, 2013 

ФУТ 703-05-11. Учебно-методический комплекс дисциплины. СМК УТ. Издание второе                                               

МАЗМҰНЫ   

 

  

 

       

беті 


ҚР 6.08.085.-2010 ГОСО көшірмесі-А қосымшасы 

 

 Құзіреттіліктің жан-жақты сипаттаулардың дублиндік үлгісі 

 

 Пәннің жұмыс оқу бағдарламасы 

 

 Силлабус Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі 

18 


Практикалық сабақтардың дәрістер жиынтығы- контент 

21 Практикалық сабақтардың жоспары 43 

Пәнді оқытуда қолданылатын әдістемелік ұсыныстар 45 

Үйренушінің өздік жұмыстарына арналған материалдар 46 

10 


Тіл үйренушінің білім жетістігін бақылау мен бағалауға арналған материалдар 

(жазбаша бақылау тапсырмалары, мәтіндік тапсырмалар; өз бетінше  

дайындалуға арналған сұрақтар  тізімі, тест сұрақтары және т.б). 

48 


11 

Оқытуда бағдарламалық және мультимедиялық құралдарды пайдалану 

72 

12 


Арнайы жабдықталған аудиториялар мен кабинеттер 

73 


13 

Пән бойынша оқу құралдары мен оқу-әдістемелік қамсыздандыру картасы 

74 

 

  

 

 ФУТ 703-05-11. Учебно-методический комплекс дисциплины. СМК УТ. Издание второе  

                                           

ТҰРАН» УНИВЕРСИТЕТІ 

 

БЕКІТЕМІН Тұран университеті мекемесі 

ОӘК проректоры 

___________ А.А.Арупов 

«____»________  2013 

ж. 

 

  

 

 

 

 

                                               

«ТІЛДЕР» КАФЕДРАСЫ 

 

                                                        

«Кәсіби қазақ тілі»  

                                        

негізгі стандартты  жоғары деңгей) 

                                                         

пәні бойынша 

СИЛЛАБУС 

Мамандық: 5В020200 – «Халықаралық қатынастар» (бакалавриат),  

                       

5В050500 – «Аймақтану» 

Автор (оқытушы): ф.ғ.к. аға оқытушы  А.А.Қаршығаева 

Оқыту түрі: күндізгі 

Барлығы: 2 кредит 

Курс: 2 

Семестр: 3 

Практикалық сағат: 30  

Аралық бақылау саны: 2 

СОӨЖ : 15  

СӨЖ: 45  

Емтихан: 3 семестр 

Сағат саны: 90  

 

  

 

Алматы, 2013 

ФУТ 703-05-11. Учебно-методический комплекс дисциплины. СМК УТ. Издание второе Құрастырушы: аға оқытушы  А.А.Қаршығаева 

Силлабус Кәсіби қазақ тілі  (Снегізгі стандартты  жоғары деңгей) пәні бойынша оқу 

бағдарламасы мен  2-курс: 5В020200 – «Халықаралық қатынастар» (бакалавриат),  

5В050500 – «Аймақтану» мамандығының оқу жоспарына сәйкес  құрастырылған.   

 

 Силлабус «Тілдер» кафедрасы мәжілісінде талқыланған 

 «_____»    __________  2013 

ж.    Хаттама № ______ 

 

 «Тілдер» кафедрасының меңгерушісі,  

филолог.ғыл.канд. доцент   ____________________  Р.К.Бедельбаева  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФУТ 703-05-11. Учебно-методический комплекс дисциплины. СМК УТ. Издание второе  

CИЛЛАБУС БОЙЫНША ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР (СИЛЛАБУС) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-

кесте  

               

СИЛЛАБУС БОЙЫНША ЖАЛПЫ СИПАТТАМА 

 

Курстың  мақсаты  мен  міндеттері:  Кәсіби  тақырыптардағы  мәтіндер  негізінде  тіл 

үйренушілердің  сөйлеу  біліктілігін  жетілдіру,  лексикалық  қорын,  грамматикалық  білік-

дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін дамыту. 

Студент берілген деңгей негізінде мынадай коммуникативтік тапсырмаларды орындай 

алуы қажет.  

Тіл  иесінің  жылдам  айтылған  сөзін  түсіну.  Ғылыми  еңбектерді  оқып  баяндай  білу. 

Мәжіліс,  жиналыстарда,  өзіне  қажетті  ақпарат  пен  мәліметтерді  жаза  алуы.  Өз  кәсіби 

шеңберінде кеңес беріп, пікір білдіруі. Өзінің ғылыми зерттеу тақырыбы бойынша мақала, 

баяндама жащып, өз пікірлерін қорғай білуі қажет. Ғылыми еңбекке эссе, жоспар, (жай және 

күрделі), пікір, түйіндеме жаза алуы міндетті.  Тыңдалым бойынша бейтаныс түпнұсқадағы кәсіби мәтінді таспадан тыңдап, студент: 

-

 берілген  нақты  мамандық  саласындағы  танымдық-қатысымдық  міндетті 

шешуге керекті ақпаратты тыңдап түсіне білуі; 

-

 

түсіндірмелі сипаттағы монолог түрінде берілген мамандық саласы жайындағы ойды,  тақырыпты,  негізгі  мазмұнды,  оның  жеке  мағыналық  бөліктері  бойынша  негізгі 

ақпаратты тыңдау арқылы түсіне білуі тиіс. Сонымен қатар: 

-

 

ресми-іскери  кездесулердегі  екі  немесе  бірнеше  адамдардың  арасындағы сұхбат мазмұнын, негізгі ойды түсініп, қорытынды жасай білуі керек.  

-

 мәтіндердің  тақырыбы  студеденттердің  таңдап  алған  мамандықтарына  сәйкес 

алынады.  Оқылым әрекеті бойынша мамандықтарына сай мәтінді оқып, студент: 

-

 оқылған  мәтіннің  негізгі  мазмұнын,  жеке  мағыналық  бөліктері  арасындағы 

логикалық және себеп-салдарлық байланысты түсіне білуі керек.  

-

 

студент мамандық саласы бойынша берілген мәтінніңғ мазмұны өз көзқарасы тұрғысынан  толықтырып,  өзгертулер  енгізе  отырып,  әңгімелеп,  бере  алуы  қажет.  Мәтіннің 

түрі : жалпы ғылыми, жылпы кәсіби және арнайы мамандық саласы бойынша құрастырылуы 

тисі.  Мамандық  саласы  бойынша  берілген  мәтінді,  ғылыми  мақаланы,  баяндаманы  оқу 

барысында студент мыналарды орындай білуі қажет:  

-

 

оқудың басты стратегияларын қолдана білуі; Оқы

ту 

түрі 

Ж

ұмыс

 

бағ

дар

лам

ас

ы 

бо

йынш

а 

сем

ест

р са

ны

 

К

ре

дит

 

сан

ы

 

С

ағ

ат

 с

ан

ы

 

Д

әр

іст

ер

 

Зе

ртх

ана

лық

қ

 

сабақ

тар

 

С

емина

рл

ық,

 

пра

ктика

лық 

сабақ

тар

 

СӨ

Ж

 

С

ОӨЖ

 

Бақылау түрі 

А

Б1

 

А

Б2

 

Қор

ыты

нды

 10 


11 

12 


күнді

згі 


1 с 

90 30 45 

15 


ауызша 

жазбаша 


ауызша 

жазбаша 


емтихан 

тест 


Барлығы: 

90 30 45 

15 
ФУТ 703-05-11. Учебно-методический комплекс дисциплины. СМК УТ. Издание второе -

 

мәтіннің  негізгі  идеясын  түсініп,  оның  ішінен  өзіне  қажетті  ақпаратты  ала білуі; 

-

 хабарға, ақпаратқа өзөінше түйіндеме жасап, автордың  ойына баға бере алуы 

тиіс. 


Жазылым бойынша жұмысты студенттер таңдаған тақырып мазмұнын терең түсініп, 

оның өз сөзімен жазба жеткізе білуі және сонымен қатар өзінің осы тақырып бойынша жеке 

көзқарасын, тұжырымын шығарма, шағын эссе түрінде жеткізе білген жөн.  

Студент сонымен қатар: 

-

 

мамандығы  бойынша  таңдап  алған  тақырыпқа  жоспар  құру  арқылы  осы тақырып  бойыфнша  естіген,  оқыған  мәтін  мазмұнында  берілнен  ойды  қайта  жаңғырту, 

толықтыру, өз бетінше өңдейй білуі тиіс; 

-

 

ғылыми баяндама, мәлімдеме, хабарлама жазу үшін ойды логикалық жүйемен жазбаша құра білуі тиіс; 

-

 нақты  мамандығы  бойынша  оқыған  кітаптары,  мақалалары  немесе  тыңдаған 

хабарлары жайында шағын мәлімдеме, түйіндеме жаза білуі қажет.  Айтылым  бойынша  студенттер  өздеріне  ұсынылған  тақырыптардың  біріне  таңдауы 

бойынша  сұхбат  (сөйлесім)  құрады.  Таңдаған  тақырыпқа  сай  сөйлесімде  төмендегідей 

шарттар  ескеріледі:  Студенттің  берілген  тақырып  бойынша  таңдаған  кәсібі,  мамандығы 

жайында әңгімелеп айта білуі, баяндама жаасай алуы, сұхбат құра білуі тиіс.  Егер тапсырма 

жеке  немесе  шағын  топқа  арналған  монологтық  сөйлеу  болса,  айтылым  уақыты  4-5  минут 

болуы тиіс. Ал диалогтық сөйлеу болса, айтылым қарқыны – минутына 160-180 сөз.  Диалогтық сөйлеуде студент: 

-

 айтушының ой-пікіріне өзінің тұжырымдарымен жауап беріп, әртүрлі сұрақтар 

қою негізінде өзіне қажетті ақпаратты ала білуі; 

-

 

мамандығы  бойынша  жаңалықтармен  бөлісіп,  ол  жайында  өз  көзқарасын серіктесіне жеткізе білуі; 

-

 естіген ақпараты жайындағы өзіндік тұжырымын дәлелдей білуі тиіс. 

Студент  мағынаның  түрлі  реңктерін  дәл  беретіндей  тыныс  белгілермен  дауыс 

ырғағын ұтымды қолдана отырып, тез және ешқандай қияндықсыз хабарлама жаасай алады. 

күрделі  тақырыпты  талабына  сай  мейлінше  жеңілдетіп,  түснікті,  дәл  жеьткізе  алады. 

Аудиторияда берілген кез-келген сұраққа еш қияндықсыз жауап бере алады.  

Идиомалық  және  ауызекі  оралымдарды,  нақыл  сөз,  мақал-мәтелдерді  жақсы  біледі. 

Мағыналық реңктерді дәл бере алады. Пайда болған қияндықтарды тез тауып, түзей алады, 

өз шешімінің дұрыстығын дәлелдей алады.  

 

ТІЛ ҮЙРЕНУШІНІҢ ДЕҢГЕЙІН АНЫҚТАУ КРИТЕРИЙЛЕРІ 

С1- негізгі стандарттан жоғары деңгей 

1.

 Ресми-іскери,  іскери-кәсіби  кездесу  этикетіне  сай  сәлемдесу,  алғыс  білдіру, 

сұхбаттасу, келісу, келіспеу, талап етіп таңдану.  

2.

 

Серіктесіне  өтінішпен,  кешіріммен,  ресми  құттықтаумен,  көмек,  ұсыныспен келу,  кешірім  сұрай  және  кешіру,  мамандығы  бойынша  ақпарат  сұрау  және  ақпаратқа 

жазбаша түрде жауап беру; 

3.

 

Белгілі бір мамандық аясында әлеуметтік, кәсіби байланыстар туралы сөйлесу. Кез-келген ортада өзінің пікірін еркін айту, еліміздегі әлеуметтік жағдай, бұқаралық ақпарат 

құралдары туралы көзқарасын жеткізе білу; 

4.

 

Мамандығы  бойынша  айтылған  тұжырымдарға  өз  пікірін  білідре  отырып, серіктесінен жауап қайтара алу, серіктесін сөйлеу әрекетіне тарту; 

5.

 Жеке тұлғалармен  кәсіби байланыс кезінде телефон, теледидар, радио арқылы 

қабылдаған  ақпараттардың  негізгі  түйінін  ұға  алу;  сөз  болған  мәселенің  негізгі  мазмұнын 

түсініп, ой түю, қорытнды жасай білу. Мамандығы бойынша ғылыми еңбектерді оқып түсіну 

және хабарлама, баяндама, мақала жаза білу. 

6.

 

Түрлі  тақырыптардағы  пікірталастарда  айтпақ  ойын  дәлелдей  білу,  өз  ойын ФУТ 703-05-11. Учебно-методический комплекс дисциплины. СМК УТ. Издание второе (ауызша, жазбаша) тілдік нормаларды сақтай отырып, дәйекті, шебер жеткізе алу.  

 

ҚАЗАҚ  ТІЛІ  КУРСЫ  БОЙЫНША  МЕҢГЕРІЛЕТІН  ГРАММАТИКАЛЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІК 

С1- негізгі стандарттан жоғары деңгей 

Салалық  терминдер  жүйесін  толық  және  терең  меңгеру.  Лебізде  қазақ  тілінің  төл 

байлығы  саналатын  мақал-мәтелдерді,  нақыл-сөздерді  фразеологиялық  бірліктерді  орынды 

пайдалана  білу.  Әдеби  тіл  мен  жергілікті  тіл  ерекшеліктерін  анықтайтын  тұлғаларды 

саралау,  сөз  әдебі  дұрыс,  сөйлеу  мәдениетін,  орфоэпиялық,  орфографиялық  заңдылықтар 

ммен  заңдарды  меңгеру  қажет.  Сөздегі  лексикалық  мен  концепт  құрылымындағы 

қатынастарды,  мәтіндегі  жасырын  лексикалық  синтагматиканы  меңгеруі,  қазақ  тілінің 

фонетикалық, лексикалық, грамматикалық нормаларын толық меңгеруі қажет. 

 

Пререквизит: кәсіби қазақ тілі бойынша С

негізгі стандартты  жоғары деңгейлерін меңгеру 

 

Постреквизит: іскери қазақ тілі, мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу.  

Негізгі әдебиеттер  

1.

Қаршығаева  А.А.  Кәсіби  қазақ  тілі:  Жоғары  оқу  орындарының  «Халықаралық қатынастар» мамандығына арналған оқу құралы /Алматы, 2012.- 167 б. 

2. 


Байсақалова, Ұ.С. Кәсіби қазақ тілі: Оқулық. 

 

/ Ұ.С. Байсақалова, Б.Т. Шаудирова.- Алматы, 2007.- 175 б.  

Қосымша әдебиет:  

1.

  

Аяпова, Т.Т. Қазақ тілі: Үй кітабы. / Т.Т. Аяпова.- Алматы: Ғылым, 1998.- 74 б.  

2.  Бектуров,  Ш.К.  Қазақша  газеттерді  оқып  үйренейік/

  Ш.К. 


Бектуров.-  Алматы: 

Әділет, 1999.- 100 б. (рус., каз.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФУТ 703-05-11. Учебно-методический комплекс дисциплины. СМК УТ. Издание второе                     

ҚАЗАҚ ТІЛІ ПӘНІ БОЙЫНША САБАҚ ТҮРЛЕРІ МЕН САҒАТТАРЫ 

 

  

 

  

 

  

 

                                                         2-

кесте 

№ 

 

Тақырыптар 

Оқу сағаты 

лекция  ЛЖ  СПС  СӨЖ   СОӨЖ 

 Лек.тақ: Қазақстан Республикасының 

 

сыртқы саясатының қалыптасуы.   

Грамм.тақ: Үндестік заңы (буын, ерін).    

Лек.тақ: Қазақстандық сыртқы  

саясаттың  басымдылықтары. 

 

Грамм.тақ: Сөздің тура және ауыспалы  Мағынасы 2

 

3 

1

    


Лек.тақ: ҚР -ның ТМД елдерімен 

қатынастарын дамытуы. 

   

Грамм.тақ: Көпмағыналы сөздер.  2 

3

 1

  

Лек.тақ:  

Қазақстан және халықаралық ұйымдар. 

  

Грамм.тақ: Диалект және  кәсіби сөздер. 2 

3

 1

 Лек.тақ: Қазақстан- американ 

қатынастары. Грамм.тақ: 

 

Жалпылама қолданылатын сөздер  

мен терминдер 2 

3

 1

 Лек.тақ ҚР- ның Батыс Еуропаның 

жетекші елдерімен қатынастары 

 

Грамм.тақ: Басқа тілден енген сөздер 2 

3

 1

 Лек.тақ: ҚР- ның Шығыс Еуропа 

елдерімен қатынастары. 

Грамм.тақ: Фразеологизмдер 2

 

3 

1

  

Аралық бақылау 2 

3

 1

   

Лек.тақ: Қазақстан- қытай қатынастары. 

 

Грамм.тақ: Көнерген сөздер мен  неологизмдер 2

 

3 

1

 10 

  

Лек.тақ: Қазақстан және Таяу және Орта Шығыс елдері. 

  

Грамм.тақ: Мақал-мәтелдер 2 

3

 1

 

11   

Лек.тақ: Қазақстан және Оңтүстік 

Шығыс Азия елдері. 

 

Грамм.тақ:  

Стиль туралы түсінік.  

Стиль түрлері: публицистикалық,   

ғылыми, көркем әдебиет стилі,  

ресми-іскерлік стиль, ауызекі 

 

сөйлеу стилі.  2 

3

 1

 

12   

Лек.тақ:


 

Халықаралық қатынастар және 

қазіргі әлем 

 

Ресми ісқағаздар стилі. 2 

3

 1

 

13   Лек.тақ: Қазіргі халықаралық 

қатынастардың жаңа үрдістері.  2 

3

 1

 ФУТ 703-05-11. Учебно-методический комплекс дисциплины. СМК УТ. Издание второе 

Грамм.тақ: Сөзжасам  

14 


Лек.тақ:  Халықаралық қауіпсіздіктің 

 

қазіргі мәселелері.   

Сөзжасамның тәсілдері 2 

3

 1

 

15    Аралық бақылау 

 

Барлығы: 90 

30 

45 

15 

 

ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАРДЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ 

 семестр – 2 кредит 

Практикалық сабақ. 1. Лек.тақ: Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының 

қалыптасуы. 

Грамм.тақ: Үндестік заңы (буын, ерін). 

Практикалық сабақ. 2. Лек.тақ: Қазақстандық сыртқы саясаттың басымдылықтары Грамм.тақ: Сөздің тура және ауыспалы мағынасы 

Практикалық сабақ. 3. Лек.тақ:  

ҚР -ның ТМД елдерімен қатынастарын дамытуы. 

Грамм.тақ: Көпмағыналы сөздер. 

Практикалық сабақ. 4. Лек.тақ: Қазақстан және халықаралық ұйымдар. Грамм.тақ: Диалект және  кәсіби сөздер. 

Практикалық сабақ. 5. Лек.тақ: Қазақстан- американ қатынастары Грамм.тақ: Жалпылама қолданылатын сөздер мен терминдер 

Практикалық сабақ. 6. Лек.тақ: 

ҚР- ның Батыс Еуропаның жетекші елдерімен қатынастары. Грамм.тақ: Басқа тілден енген сөздер 

Практикалық сабақ. 7. Лек.тақ:  

ҚР- ның Шығыс Еуропа елдерімен қатынастары. 

Грамм.тақ:  Фразеологизмдер 

Практикалық сабақ. 9. Лек.тақ: Қазақстан- қытай қатынастары. Грамм.тақ: Көнерген сөздер мен неологизмдер. 

Практикалық сабақ. 10.  Лек.тақ:   

Қазақстан және Таяу және Орта Шығыс елдері. 

Грамм.тақ: Мақал-мәтелдер. 

Практикалық сабақ.11. Лек.тақ: Қазақстан және Оңтүстік Шығыс Азия елдері. Грамм.тақ: Стиль туралы түсінік. Стиль түрлері: публицистикалық,  ғылыми,  

көркем әдебиет стилі, ресми-іскерлік стиль, ауызекі сөйлеу стилі. 

Практикалық сабақ. 12. Лек.тақ: : Халықаралық қатынастар және қазіргі әлем 

Грамм. тақ: Ресми ісқағаздар стилі. 

Практикалық сабақ. 13. Лек.тақ: Қазіргі халықаралық қатынастардың жаңа үрдістері. Грамм. тақ: Сөзжасам. 

Практикалық сабақ. 14. Лек.тақ:  Халықаралық қауіпсіздіктің қазіргі мәселелері. Грамм. тақ: Сөзжасамның тәсілдері. Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет