Тіркеу нөмірі 204-ж Регистрационный №204-ж


А.М. ЖАРКЕМБАЕВА, Г.Н. ГУБАЙДУЛЛИНАжүктеу 13.26 Mb.
Pdf просмотр
бет53/53
Дата28.12.2016
өлшемі13.26 Mb.
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   53

А.М. ЖАРКЕМБАЕВА, Г.Н. ГУБАЙДУЛЛИНА

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛьНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

У БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА .......499

А.К. ИГІБАЕВА, А.Н. АСЕНОВА 

ДИДАКТИКАЛЫҚ ОЙЫНДАР НЕГІЗІНДЕ МЕКТЕПКЕ 

ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫң ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМЫТУ  ..........503

А.К. ИГИБАЕВА, М.Қ. КЕЛЕМЕДЕНОВА

ОҚУШЫЛАРДЫң ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ МӘДЕНИЕТІ 

МЕН СПОРТҚА ДЕГЕН ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚТАРЫН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫң ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗІ  .............................................................510Б.Ж. КАБДЕНОВА, А.Т. ДЮСЕНБАЕВА

ДЕВИАНТТЫ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТЫң ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ 

ЖӘНЕ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ  .............................................................518

Е. ҚҰРМАНҒАЛИЕВ

ПСИХОЛОГТЕРДІң КӘСІБИ ІС-ӘРЕКЕТІНІң 

ДЕОНТОЛОГИЯЛЫҚ ДАЯРЛЫҒЫ  ................................................................................525

МАЗМҰНЫ • СОДЕРЖАНИЕ • CONTENS582

Тоқсанына бір рет шығарылады

  

 

  

         Шығыстың аймақтық хабаршысы

A.S. MAMCHUR, A.T. DYUSENBAEVA

FEATURES OF POLyLINGUAL TEACHING 

HUMANITIES AT COMPREHENSIVE SCHOOL  ............................................................533

С. САГАНДЫКОВА

ШЕТЕЛ МУЛьТФИЛьМДЕРІНІң ЖАС БАЛА ПСИХИКАСЫНА КЕРІ ӘСЕРІ  .......538А.А. SEILGAZINOVA

BUILDING AND DEVELOPING UNDERSTANDING 

OF DIFFERENT THEORIES OF INTELLECT  .................................................................547

А.З. ТЕНКЕБАЕВА

ҚИЫН БАЛАЛАРМЕН ЖҮРГІЗІЛЕТІН 

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ІС-ШАРАЛАР  ................................................................................551

Жаңа басылымдар

Новые издания

Section new publications

М.Т. МАҒЗҰМОВ

АЛЕКСАНДР МАТРОСОВТЫң ЕРЛІГІ ТУРАЛЫ ШЫНДЫҚ .....................................558

АВТОРЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS ........................................................................566

МАЗМҰНЫ • СОДЕРЖАНИЕ • CONTENS583

Региональный вестник Востока

  

  

 

         

Выпускается ежеквартально 

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан 

мемлекеттік университетінің «Шығыстың аймақтық хабаршысы» 

ғылыми журналының авторларына арналған ереже 

«Шығыстың  аймақтық  хабаршысы»  ғылыми  журналы  С.  Аманжолов 

атындағы  Шығыс  Қазақстан  мемлекетік  университетінде  1999  жылдан  бастап 

шығарылады. 

Журнал  тоқсанына  бір  рет  шығады  және  келесі  тараулардан  тұрады: 

техника, технология және физикалық-математикалық ғылымдар; жаратылыстану 

ғылымдары; медицина, қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар; психологиялық-

педагогикалық ғылымдар.

Жариялауға ұсынылған материалдарға қойылатын талаптар:

1.  Берілген  тақырып  бойынша  қазіргі  заманғы  білім  деңгейін  қамтып 

көрсету,  ғылыми-техникалық  сауалдары  білікті  түрде  ұсыну,  ықшамды  және 

әдеби, мазмұнға сапалы суреттерге ие болуы қажет. 

2. Мақалалар бір данада ұсынылады. Мақаланың көлемі компьютермен 

терілген мәтінінде 10 беттен аспауы керек (шолу сипаттағы мақалалар – 15 б. 

дейін), жиектері: жоғары және астыңғы жақтары – 2,0 см, сол және оң жақтары – 

2,0 см., Times New Roman 14 шрифтімен, аралық интервал – 1 см., ені бойынша 

теңестіру арқылы Word 2007 редакторында басылуы тиіс. Азат жол – 1,25 см. 

Суреттер саны бестен аспауы керек. ӘОЖ индексін мақаланың сол жақ үстіңгі 

бөлігінде көрсету қажет. Одан кейін беттің ортасына әріптермен (майлы қаріппен) 

авторлардың аты-жөні және тегі, келесі жолдан кіші әріптермен жұмыс жасалған 

ұйымның атауы, қаласы мен мемлекеті, сонымен қатар келесі жолда ортасына 

бас  әріптермен  мақала  атауы  жазылады.  Артынша  негізгі  мәтіннің  алдында 

мақаланың  атауымен  бірге  қазақ,  орыс  және  ағылшын  тілдерінде  мақала 

тақырыбы мен өзектілігі, мақсаты туралы ақпарат көрсетілген аңдатпа көрсетілуі 

керек (3-4 сөйлем), сондай-ақ, 5-10 сөзден тұратын түйін сөздер ұсынылады. 

3.  Жеке  бетте  автор(лар)дың  қолы  қойылған  мәліметтер  –  әр  автордың 

аты, жөні, тегі, ғылыми дәрежесі мен лауазымы, негізгі жұмыс орны, қызметі, 

сондай-ақ  үйінің,  жұмыс  орнының  немесе  ұялы  телефондары,  факсы,  E-mail, 

пошта мекенжайы (редакциямен байланысу үшін) көрсетілген анықтама болуы 

тиіс. 


4. Электрондық нұсқасы ұсынылады: бір файлға қоса тіркелген мақала, 

авторлар туралы мәлімет, мөр басылған рецензиялардың сканерленген нұсқасы, 

сонымен қатар төлемақы туралы түбіртектің сканерленген нұсқасы – авторлардың 

А.Ж.Т.  көрсетілген  CD-дискіде  немесе  редакцияның  электрондық  поштасына 

rvv_vkgu@mail.ru жіберіледі.

5. Әдебиет көздеріне сілтемелер мәтінде қолдану реті бойынша сандармен 

тік жақшаларда беріледі. Әдебиеттер тізімі МемСТ 7.1-2003 «Библиографилық 

жазу.  Библиографиялық  сипаттама.  Құрастырудың  жалпы  ережелері  мен 

талаптары» сәйкес әзірленеді. 

Әдебиет тізімінен кейін SCOPUS және басқа да дерекқорлар үшін роман 

алфавитімен (References) әдебиет тізімінің толық бөлек топтамасы келтіріледі, 

шетелдік  көздер  болуына  қарамастан  әдебиет  тізімінің  орыс  тілді  бөлімі 

қайталанады. Егер де тізімде шетелдік жарияланымдарға сілтемелер болса, олар 

романдық алфавитте (латын әліпбиі) толығымен тізімде қайталанады.

References-те  бөлу  белгісі  қолданылмайды  («//»  және  «-»).  Әдебиеттік 

көздер атаулары және шығу мәліметтері авторлардан шрифт түрімен шектеледі, 

көбінесе курсивпен, нүкте немесе үтірмен. 

Библиографиялық  сілтеменің  құрылымы:  авторлар  (транслитерация), 

көздер  атауы  (транслитерация),  шығу  мәліметтері,  жақша  ішінде  мақаланың 

тілін көрсету қажет.Шығыстың

аймақтық

хабаршысы

Шығаруға жауаптыС.А. Ислямова

РедакторларыС.А. Сугак

А.Ч. Рыспаева

Техникалық 

редакторы және 

компьютерде 

беттеген

Ж.Р. Бейсенбаева

Басуға қол қойылады

18.06.2015

Пішімі 70х100

Шартты баспа 

табағы 42,41

Есептік баспа 

табағы 39,98

Таралымы 500 дана

Тапсырыс 365

Бағасы килісімді

С. Аманжолов 

атындағы 

ШҚМУ«Берел» 

баспасы

070020, 


Өскемен қ., 

30-шы Гвардиялық 

дивизия көшесі, 42

Тел. /723-2/ 54-04-80

Факс /723-2/ 54-03-60

С. Аманжолов 

атындағы ШҚМУ 

«Берел» баспа 

типографиясында 

басылды


584

Тоқсанына бір рет шығарылады

  

 

  

         Шығыстың аймақтық хабаршысы

Ресейлік аударылмалы журналдар мақалаларына сілтеме мысалы: 

Gromov S.P., Fedorova O.A., Ushakov E.N., Stanislavskii O.V., Lednev I.K., Alfimov M.V., Dokl. 

Akad.Nauk SSSR, 1991, 317, 1134-1139 (in Russ).

Мақала авторларынан барлық материалды бір файлда тапсыру және мақаланы әзірлеу 

кезінде Ережелерге сай рәсімдеулерін сұраймыз.

Мақаланы рәсімдеу мысалы: 

әмбебап ондық жіктеу кестесі бойынша ӘОЖ;

– 

беттің ортасына бас әріптермен (майлы қаріппен) авторлардың аты-жөні және тегі;– 

беттің ортасына кіші әріптермен жұмыс жасалған ұйымның атауы және қала мен мемлекет;

– 

ортасына бас әріптермен мақала атауы;– 

мақаланың  атауымен  бірге  қазақ,  орыс  және  ағылшын  тілдерінде  мақала  тақырыбы  мен 

– 

өзектілігі,  мақсаты  туралы  ақпарат  көрсетілген  аңдатпа  (3-4  сөйлем),  5-10  сөзден  тұратын  түйін сөздер;

мақала мәтіні;

– 

МемСТ 7.1-2003 сәйкес рәсімделген қолданылған әдебиеттер тізімі;– 

бөлек бетте автор(лар) туралы мәліметтер көрсетілген анықтама болуы керек, онда автор(лар)

– 

дың қолы қойылады;мақалаға міндетті түрде ғылым докторының немесе кандидатының ішкі және сыртқы сын 

– 

пікірі тіркеледі, онда пікір беруші жұмыс істейтін ұйымның мөрі болуы қажет; төлемақы туралы түбіртектің сканерленген нұсқасы.

– 

Редакция мақалаларды әдебиеттік және стилистикалық өңдеумен айналыспайды. Талаптарға сай рәсімделмеген мақалалар жарияланымға қабылданбайды және қайтарылмайды. 

Шет тілінде жазылған мақалалар тегін қабылданады. 

Мекенжай және төлеуге арналған реквизиттер

070019, Өскемен қ., Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, 

Қазақстан көшесі, 55 (әкімшілік ғимараты), ҒЗЖ ұйымдастыру бөлімі. Тел.: 8(7232) 241-401, ішкі.135, 

e-mail: rvv_vkgu@mail.ru «Шығыстың аймақтық хабаршысы» журналына жариялауға арналған мақала 

деген белгімен. 

Журналда  мақаланы  жариялау  үшін  ұйымдастыру  жарнасының  мөлшері  бір  мақала  үшін 2500 теңге төлемақыны «Шығыстың аймақтық хабаршысы» журналына жариялауға арналған» деген 

міндетті белгімен банк реквизиттері бойынша шотқа аудару керек:

– теңгеде есеп айырысу шоты«Банк Центр Кредит» ШҚО филиалы, СТН 181800014976, ЖСК 

KZ318560000003051443,  БЖК  KCJBKZKX,  БСН  990240007414,  БК  16:  «С.  Аманжолов  атындағы 

ШҚМУ» ШЖҚ РМК.

Журналда мақаланы жариялау үшін ұйымдастыру жарнасының мөлшері бір мақала үшін 800 рубльде  төлемақыны  «Шығыстың  аймақтық  хабаршысы»  журналына  жариялауға  арналған  деген 

міндетті белгімен банк реквизиттері бойынша шотқа аудару керек:–  рубльде  есеп  айырысу  шоты:  «БТА  банкі»  ШҚО  филиалы,  СТН  181800014976,  ЖСК 

KZ23319B010000335286,  БЖК ABKZKZKX,  БСН  990240007414,  БК  16:  «С.  Аманжолов  атындағы 

ШҚМУ» ШЖҚ РМК.

 

Журналда мақаланы жариялау үшін ұйымдастыру жарнасының мөлшері бір мақала үшін 20 долларда төлемақыны «Шығыстың аймақтық хабаршысы» журналына жариялауға арналған деген 

міндетті белгімен банк реквизиттері бойынша шотқа аудару керек:– долларда есеп айырысу шоты: «Банк Центр Кредит» ШҚО филиалы, СТН 181800014976, 

ЖСК KZ538560000003051726, БЖК KCJBKZKX, БСН 990240007414, БК 16: «С. Аманжолов атындағы 

ШҚМУ» ШЖҚ РМК.

 


585

Региональный вестник Востока

  

  

 

         

Выпускается ежеквартальноПравила для авторов научного журнала Восточно-Казахстанского 

государственного университета имени Сарсена Аманжолова 

«Региональный вестник Востока» 

Научный журнал «Региональный вестник Востока» издается Восточно-

Казахстанским  государственным  университетом  имени  С.  Аманжолова  с  1999 

года.


Журнал выходит с периодичностью один раз в квартал и содержит рубри-

ки: техника, технология и физико-математические науки, естественные науки и 

медицина, общественные и гуманитарные науки, психолого-педагогические нау-

ки.


Представленные для опубликования материалы должны соответствовать 

следующим требованиям:

1. Отражать современный уровень знаний по данной теме, квалифициро-

ванно излагать научно-технические вопросы, обладать сжатым и хорошим лите-

ратурным изложением, иметь четко выполненные иллюстрации.

2. Статьи представляются в одном экземпляре. Объем статьи не должен 

превышать 10 страниц текста компьютерного набора (статьи обзорного характе-

ра – до 15 стр.), напечатанных в редакторе Word 2007, шрифтом Times New Ro-

man 14, одинарный интервал, выравнивание по ширине, с соблюдением полей: 

верхнее и нижнее – 2,0 см, левое и правое – 2,0 см. Отступ абзаца – 1,25 см. Ко-

личество рисунков – не более пяти. В начале статьи вверху слева следует указать 

индекс УДК. Далее по середине страницы прописными буквами (жирными) – 

инициалы и фамилии авторов, затем посередине строчными буквами – название 

организации(ий), в которой выполнена работа и город, ниже также посередине 

заглавными  буквами  –  название  статьи.  Затем  следует  аннотация  с  названием 

статьи на казахском, русском и английском языках в начале статьи перед основ-

ным текстом, содержащая информацию о тематике и проблематике статьи, цели 

и ее написания (3-4 предложения), а так же ключевые слова, состоящие от 5 до 

10 слов. 

3. Отдельно на странице сведения об авторе(ах) – справка о каждом из 

авторов с указанием фамилии, имени, отчества, ученой степени и звания, основ-

ного места работы, должности, домашнего, служебного или мобильного теле-

фонов, факса, E-mail и почтового адресов (для связи с редакцией), которая под-

писывается автором(ами). 

4. Прилагается электронный вариант: статьи, сведения об авторах, отска-

нированные  варианты  рецензий  с  печатью,  а  также  отсканированный  вариант 

квитанции об оплате – одним файлом с указанием Ф.И.О. автора(ов) – на CD-

диске или же отправляется на электронную почту редакции: rvv_vkgu@mail.ru.

5. Ссылки на литературные источники даются цифрами в прямых скобках 

по мере упоминания. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7. 

1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие тре-

бования и правила составления».

После списка литературы приводится список литературы в романском ал-

фавите (References) для SCOPUS и других БАЗ ДАННЫХ полностью отдельным 

блоком, повторяя список литературы к русскоязычной части, независимо от от-

того, имеются или нет в нем иностранные источники. Если в списке есть ссылки 

на иностранные публикации, они полностью повторяются в списке, готовящемся 

в романском алфавите (латиница).

В References не используются разделительные знаки («//» и «-»). Название 

источника и выходные данные отделяются от авторов типом шрифта, чаще всего 

курсивом, точкой или запятой.

Структура библиографической ссылки: авторы (транслитерация), назва-

ние источника (транслитерация), выходные данные, указание на язык статьи в 

скобках.


Региональный

вестник

Востока

Отв. за выпускС.А. Ислямова

РедакторыС.А. Сугак 

А.Ч. Рыспаева

Технический 

редактор,

компьютерная 

вёрстка

Ж.Р. Бейсенбаева

Подписано в печать

18.06.2015

Формат 70х100

Усл.-печ. л. 42,41

Уч.-изд. л. 39,98

Тираж 500 экз.

Заказ 365

Цена договорная

Издательство 

«Берел»

ВКГУ имени 

С. Аманжолова

070020, 


г. Усть-Каменогорск,

ул. 30-й Гвардейской 

дивизии, 42

Тел. /7232/ 54-04-80

Факс /7232/ 54-03-60

Отпечатано

в типографии 

издательства 

«Берел» ВКГУ 

имени С. Аманжолова

 


586

Тоқсанына бір рет шығарылады

  

 

  

         Шығыстың аймақтық хабаршысы

Пример ссылки на статью из российского переводного журнала:

Gromov S.P., Fedorova O.A., Ushakov E.N., Stanislavskii O.V., Lednev I.K., Alfimov M.V., Dokl. 

Akad.Nauk SSSR, 1991, 317, 1134-1139 (in Russ).

Просьба к авторам статей представлять весь материал в одном документе (одном файле) 

и точно следовать Правилам при оформлении начала статьи.

Пример оформления статьи:

– УДК по таблицам универсальной десятичной классификации;

– посередине страницы прописными буквами (жирными) – инициалы и фамилии авторов;

– посередине строчными буквами – название организации(ий), в которой выполнена работа и 

город и страна;

– посередине заглавными буквами – название статьи;

– аннотация с названием статьи на казахском, русском и английском языках в начале статьи 

перед основным текстом, содержащая информацию о тематике и проблематике статьи, цели и ее на-

писания, а также ключевые слова, состоящие от 5 до 10 слов; 

– текст статьи;

– список использованной литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7. 1-2003;

– отдельно на странице сведения об авторе(ах), которая подписывается автором(ами);

– к статье обязательно прилагается внутренняя и внешняя рецензия доктора или кандидата 

наук, с печатью организации, где работает рецензент.

– отсканированный вариант квитанции об оплате.

Редакция не занимается литературной и стилистической обработкой статьи. Статьи, оформлен-

ные с нарушением требований, к публикации не принимаются и не возвращаются.Статьи на иностранном языке принимаются бесплатно.

Адреса и реквизиты для оплаты

070019,  г.  Усть-Каменогорск,  Восточно-Казахстанский  государственный  университет  имени 

Сарсена Аманжолова, ул. Казахстан, 55 (административный корпус). Отдел организации НИР, НИРС 

и ИТ. Тел.: 8(7232) 241-401, вн.135, e-mail: rvv_vkgu@mail.ru С пометкой – «Статья для публикации в 

журнале «Региональный вестник Востока».

Организационный взнос за публикацию статьи в журнале в размере 2500 тенге за одну статью 

перечислять на счет по банковским реквизитам с обязательной пометкой «За публикацию в журнале 

«Региональный Вестник Востока»:расчетный счет в тенге

– 

ВКО филиал АО «Банк Центр Кредит» РНН 181800014976, ИИК KZ318560000003051443, БИК KCJBKZKX, БИН 990240007414, КБЕ 16: РГП на ПХВ «ВКГУ имени 

Сарсена Аманжолова».

Организационный взнос за публикацию статьи в журнале в размере 800 рублей за одну статью 

перечислять на счет по банковским реквизитам с обязательной пометкой «За публикацию в журнале 

«Региональный Вестник Востока»»:

расчетный  счет  в  рублях:

– 

  ВКО  филиал  АО  «БТА  банк»  РНН  181800014976,  ИИК KZ23319B010000335286, БИК ABKZKZKX, БИН 990240007414, КБЕ 16: РГП на ПХВ «ВКГУ имени 

Сарсена Аманжолова».

Организационный взнос за публикацию статьи в журнале в размере 20 $ за одну статью пере-

числять на счет по банковским реквизитам с обязательной пометкой «За публикацию в журнале «Ре-

гиональный Вестник Востока»:

расчетный счет в долларах:

– 

 ВКО филиал АО «Банк Центр Кредит» РНН 181800014976, ИИК KZ538560000003051726, БИК KCJBKZKX, БИН 990240007414, КБЕ 16: РГП на ПХВ «ВКГУ 

имени Сарсена Аманжолова». 

587

Региональный вестник Востока

  

  

 

         

Выпускается ежеквартальноRegulations to the authors of S. Amanzholov 

East-Kazakhstan State University scientific journal 

«Regional Bulletin of the East»

Scientific journal «Regional Bulletin of the East» has been published by S. 

Amanzholov East-Kazakhstan State University since 1999.

The journal is published once every quarter and contains headings: Engineer-

ing, technology, physical and mathematical sciences; Natural sciences and medicine; 

social sciences and humanities; psychological and pedagogical sciences.

Materials submitted for publication must meet the following requirements:

1. Reflect the current state of knowledge on the subject, express scientific and 

technical issuesin a qualified way, be properly structured, have good literary exposi-

tion, have clearly made illustration.

2. One copy of the article is submitted. The paper should not exceed 10 pages 

of text in computer typing (reviewing articles – up to 15 pages) printed in Word 2007 

in Times New Roman 14, single spaced, aligned the width, with margins: top and bot-

tom – 2,0 cm, left and right – 2,0 cm. Paragraph indent – 1,25 cm. Number of figures 

– no more than five. At the beginning of the article UDC should be indicatedon the 

upper left. Next in the middle of the page in capital letters (bold) – authors’ names, 

then in small letters in the middle – the name of the organization (s) where the work is 

done, and the city; next also in the middle in capital letters – the name of the article. It 

is followed by the abstract with the title of the article in Kazakh, Russian and English 

languages, at the beginning before the main text, containing information about top-

ics and issues of the article, its objective (3-4 sentences), as well as the list of 5-10 

keywords.

3. Separately on the page – information about the author (s) – in short about 

each of the authors, with the surname, first name and patronymic, scientific degree and 

title, job place, post, home, office or mobile phone, fax, e-mail and postal addresses 

(for communication with the editorial board), which is signed by the author (s). 

4. Electronic version of the following is attached: article, information about 

the authors, a scanned version of the reference with the seal, as well as a scanned ver-

sion of the payment invoice–in one file named after the author (s) – on CD-ROM or is 

sent to e-mail: rvv_vkgu@mail.ru.

5. References to literature are given in numbers, in square brackets in the order 

as they are mentioned in the text. References are made in accordance with GOST 

(State Standard) 7. 1-2003 «Bibliographic record. Bibliographic description. General 

requirements and rules»:

Following the list of references, references of the literature are given in the Ro-

man alphabet (References) for SCOPUS and other databases in a completely separate 

unit, repeating the list of references to the part in the Russian language, regardless if it 

includes foreign sources or not. If the list includes links to foreign publications, they 

are repeated in the list in the Roman alphabet (Latin).

In References delimiters («//» and «-») are not used. Name of source and output 

data are separated from the authors by a font type, often in italics, point, or comma.

The structure of bibliographic references: authors (transliteration), the source 

name (transliteration), output data, and indication of the language of the article in 

parentheses.

The example of a reference to an article from the Russian translation journal:

Gromov S.P., Fedorova O.A., Ushakov E.N., Stanislavskii O.V., Lednev I.K., 

Alfimov M.V., Dokl. Akad.Nauk SSSR, 1991, 317, 1134-1139 (in Russ).

Regional  

bulletin of  

the east

Responsible 

for publishing 

S.A. Islyamova

Editors


S.A. Sugak 

A.Ch. Ryspayeva 

Technical 

editor DPT

Zh.R. beisenbayeva

Signed to print 

18.06.2015

Format 70x100

Conventional printed 

sheets 42,41

Conventional publishing 

sheets 39,98

500 copies

Order 365

Negotiable

Publisher «berel» 

S. Amanzholov 

East Kazakhstan 

State University

070020 


Ust-Kamenogorsk,

30-Gvardeiskoi divizii 

street, 42

Tel. /7232/ 540-480

Fax /7232/540-360

Typed by «berel»

S. Amanzholov 

East Kazakhstan 

State University Press

 


588

Тоқсанына бір рет шығарылады

  

 

  

         Шығыстың аймақтық хабаршысы

Authors are requested to submit articles with all the material in one document (one file) and 

strictly follow the Regulations when making the beginning of the article.

Example of an article:

– UDC according to the tables of the Universal Decimal Classification;

– in the middle of the page in capital letters (bold) – authors’ names;

– in the middle of the page in small letters – the name of the organization (s) where the work is done, 

the city, and the country;

– in the middle of the page in capital letters – the title of the article;

– abstract with the article’s title in Kazakh, Russian and English languages, at the beginning before the 

main text, containing information about topics and issues of the article, its objectives;

– text of the article;

– a list of references made in accordance with GOST (State Standard) 7. 1-2003;

– separately on the page information about the author(s), which is signed by the author(s);

– the external and internal review of a PhD or Candidate of Science, with the seal of the organization, 

where the reviewer is employed must be attached to the article;

– a scanned version of the payment receipt.

Editors are not engaged in literary and stylistic correction of the article. Articles which do not meet 

the requirements are not accepted and will not be returned.

Articles in foreign languages are accepted free of charge.

Addresses and details for payment:

070019, Ust-Kamenogorsk, S. Amanzholov East-Kazakhstan State University, 55 Kazakhstan str., 

(administrative building). Department of Scientific Research, Students’ Research Work and Innovative Tech-

nologies. Tel.: 8(7232) 241-401, interoffice telephone -135, e-mail: rvv_vkgu@mail.ru, with a note «Article 

for publication in journal «Regional bulletin of the East».

Registration fee for publication of articles in the journal, 2,500 KZT per article, should be transferred 

to the bank account with the mandatory note «For publication in journal «Regional bulletin of the East»:

current account in KZT: 

– 

East-Kazakhstan branch of JSC «Center Credit bank» TIN 181800014976, IIC KZ318560000003051443, BICKCJBKZKX, BIN 990240007414, KBE 16: Regional State Enterprise 

with the right of economic maintaining «S. Amanzholov EKSU».

Registration fee for publication of articles in the journal, 800 RR per article, should be transferred to 

the bank account with the mandatory note «For publication in journal «Regional bulletin of the East»:–  current  account  in  Russian  rubles:  East-Kazakhstan  branch  of  JSC  «BTA  Bank»  TIN 

181800014976, IIC KZ16319B010000333860, BIC ABKZKZKX, BIN 990 240 007 414, KBE 16: Regional 

State Enterprise with the right of business «S. Amanzholov EKSU».

Registration fee for publication of articles in the journal, $ 20 per article, should be transferred to the 

bank account with the mandatory note «For publication in journal «Regional bulletin of the East»:

current  account  in  USA  dollars: 

– 

East-Kazakhstan  branch  of  JSC  «Center  Credit  bank»  TIN 181800014976,  IIC  KZ538560000003051726,  BICKCJBKZKX,  BIN  990240007414,  KBE  16:  Regional 

State Enterprise with the right of economic maintaining «S. Amanzholov EKSU». Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   53


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет