Т†лен …бдiк?Лы парасат майданы таЎдамалы Алматы «Раритет» 2012Pdf көрінісі
бет12/72
Дата20.02.2023
өлшемі1.3 Mb.
#69657
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   72
Байланысты:
Парасат майданы

«Ѕґрметтi бейтаныс! Сiз бен бiздiЎ тыЈылмај ойнап,
айтысјанымызЈа бiраз болды. Олай болатын себебi – екеуiмiз


– 28 –
де бiрдi айтып, бiрге кетемiз. …рјайсымыз †зiмiздiкiн д„лел-
деу Ґшiн, бҐкiл жиЈан-тергенiмiздi ортаЈа салып, †зiмiзге
тиiмдi д„лелдер мен јисындарЈа Јана жҐгiнемiз. Егер айтар
ойымыз бен жҐгiнер шындыЈымызды најты алЈышарттарЈа
негiздемесек, сiз екеуiмiз †мiр бойы айтысып †туiмiз мҐмкiн.
Сонымен, сiздiЎ айтуыЎызша, адамзаттыЎ осы кезге
дейiнгi жҐрiп †ткен рухани жолы – жалЈан, †йткенi адам
баласыныЎ „у бастаЈы бетке алЈан темiрјазыЈы –
адамгершiлiк мґраты дґрыс емес. Iзгiлiк, јиянат, махаббат,
адалдыј, арамдыј деген ґЈымдар јате јалыптасјан. Сон-
дыјтан еЎ алдымен мґраттыЎ †зiнен бас тарту керек.
Б„лкiм, «бас тарту» деген с†з жој та шыЈар, бiрај тҐптеп
келгенде айтар ойдыЎ тој етерi – осы.
Ал, менiЎше, адамдар осы кезге дейiн јалыптасјан
адамгершiлiк јаЈидаттарын орындаЈаннан емес, керiсiнше,
орындамаЈаннан рухани тојырауЈа ґшырап отыр. Рухани
Јибадатханаларды јате салЈаннан емес, керiсiнше, јасиеттi
орындарды јадiрлемегеннен, јґндамаЈаннан, ластаЈаннан
бајытсыз болып отыр.
Рас, дҐниеге келген жан иесiнiЎ б„рi де бостандыјја
ґмтылады. Бостандыј, сiздiЎ ойыЎызша, јолбайлаудан бо-
сану. Шынында да, бостандыј «босану»(јґтылу) деген
с†зден пайда болЈан. Бiрај јолды тек жамандыј јана
байлай ма екен? Парыз, обал,сауап, ар-ґят деген ґЈымдар
бар емес пе? Сонда ар-ґяттыЎ јолбайлауынан босанЈан
кездi де бостандыј деймiз бе? Олай јарасај, бҐкiл тежеусiз
iстiЎ б„рi – имансыздыј, јылмыс, алдау-арбау, жез†кше-
лiк – јысјасы, ойЈа не келсе, соныЎ б„рiн iстеу (ал ойЈа не
келмейдi) – бостандыј болып шыјпай ма? Ойларына не
келсе, соны iстеген Рим цезарлары – Нерон, Калигула ж„не
басјалар шын м„нiнде, наЈыз бостан жандар болар едi.
‡йткенi олар белгiлi бiр јалыптасјан јаЈидаЈа баЈынЈан
жој, б„рiн бґзды; †з шешелерiмен ашына болды, мiнiп жҐр-
ген аттарын сенатја мҐше јылды т.с.с. Бiрај иттiЎ иесi
болса, б†рiнiЎ т„Ўiрiсi бар. ОларЈа тарихтыЎ баЈасы да,
Ґкiмi де берiлдi.
Б„лкiм, адамзатты осынау жын-ойнајтан сајтап јал-
Јан дiн болар. СоныЎ арјасында есiрген iбiлiс ауыздыјталма-
са да, жазЈырылатын болды. Адам санасына бiр јґдайдыЎ
келуi ендi оныЎ ешјашан да хайуан бола алмайтынын, сол


– 29 –
себептi хайуани бостандыјпен †мiр сҐруге хајысы жој екенiн
бiлдiрдi. СоныЎ арјасында †з јыздарына †здерi Ґйленiп жҐр-
ген «бостан» жандар ойларына келгендi iстей алмай, шари-
Јатпен шектелiп јалды.
Бiрај сiз ойлаЈандай, бостандыјты †зге †мiрден б†лiп
алып, оЈан пґтја табынЈандай табынатын болсај, „лгi жын-
ойнајја јайтып келуiмiз „бден мҐмкiн.
Адам адам болЈаннан бастап, оныЎ жан дҐниесiнiЎ
тҐкпiрiндегi зынданЈа салынЈан: јатерлi н„псi, хайуани
тҐйсiктер, ґятсыздыј пен ынсапсыздыј, јатыгездiк пен
јараулыј, рајымсыздыј пен тоЎмойындыј сенiЎ бiр с„ттiк
шарасыздыЈыЎды пайдаланып, бiздi босат, сыртја шыЈамыз
деп зiркiлдейдi. Ал сен оны бостандыј деп ойлайсыЎ. Оны
босату тҐрмедегi јауiптi јылмыскердi босатјанмен бiрдей
екенiн тҐсiнгiЎ келмейдi.
К†шеде кетiп бара жатјан „демi келiншектi к†рсеЎ,
пенделiк жеЎiлтек сезiмге берiлiп, оЈан јызыЈасыЎ. Бiрај
с„л сабырЈа жҐгiн. Ол келiншек †зiЎ секiлдi бiреудiЎ жары,


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   72
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет