Т†лен …бдiк?Лы парасат майданы таЎдамалы Алматы «Раритет» 2012Pdf көрінісі
бет13/72
Дата20.02.2023
өлшемі1.3 Mb.
#69657
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   72
Байланысты:
Парасат майданы

јарындасы... СенiЎ с„биiЎ секiлдi бiр с„бидiЎ анасы. Мiне,
осы жерде сен Ґлкен јатыгездiк пен табандылыј к†рсетiп,
†зiЎе «Тојта!» дей бiлуге тиiстiсiЎ. ‡йткенi бостандыј
бiреуге залалыЎ тимейтiн жерге дейiн Јана бостандыј, одан
„рi – јиянат. Егер тојтай алмасаЎ, хайуани сезiмнiЎ јґлына
айналасыЎ.
«СенiЎ патшалардан айырмашылыЈыЎ не?» – деген сґрајја
данышпан Сократ: «Олар †з бойларындаЈы јґмарлыјтыЎ
јґлдары, ал мен сол сезiмдердiЎ патшасымын», – деп жауап
берген. Сократ сол јґл-патшалардан жҐз есе бостан.
‡мiрдiЎ м„нi мен маЈынасы јарапайым ајијаттан тґра-
ды. БiздiЎ сорымыз – сол оп-оЎай ајијатты тҐсiнуге ж„не
оны орындауЈа јґлјымыздыЎ жојтыЈы. Бiз †з еркiмiзбен еЎ
јиын, еЎ бґралаЎ жолды таЎдап алып, †зiмiз јолдан жаса-
Јан јиындыјпен жан аямай кҐресiп, ешкiмге керегi жој
ерлiктер жасаймыз. М„селен, темекiнiЎ адам аЈзасына
тигiзер зиянын жґрттыЎ б„рi бiледi. Осы бiр жґрттыЎ б„рi
бiлетiн ајијатја мойынсынып, одан †зiЎдi сајтау Ґшiн Ґлкен
јайраткерлiктiЎ, жанпида ерлiктiЎ, тiптi ештеЎенiЎ де
керегi жој секiлдi, тек темекiнi тартпасаЎ болЈаны. Бiрај
жер бетiнде јанша миллион адам осыЈан шамалары жет-
пей, јасiретке душар болып жҐр. МыЎдаЈан адам темекiден


– 30 –
†кпе рагiне т.б. ауруларЈа ґшырайды. Оларды емдеу Ґшiн
јымбат д„рiлер жасалып, мемлекет јазыналарынан јыруар
јаржылар б†лiнедi. Алайда јолдан жасалЈан осы дертпен
кҐресте адамзат бiрыЎЈай жеЎiлiске ґшыраумен келедi. Ста-
тистикаЈа жҐгiнсек, жер бетiндегi жер сiлкiну, †рт, тас-
јын таЈы басја табиЈат, жол апаттарынан, iндеттен, јыл-
мысты „рекеттерден – бҐкiл к†лденеЎ ажалдан мерт бол-
ЈандардыЎ 41,4%-ы темекi јґрбандары. ЯЈни жер шарында-
Јы бҐкiл јасiреттiЎ теЎ жартысына жуыЈы темекi зарда-
бынан болып отыр.
Бiр јараЈанда оп-оЎай к†рiнген заттыЎ миллион есе јиын-
дап, осындай „лемдiк проблемаЈа айналуы кiп-кiшкентай бей-
кҐн„ ж„ндiктiЎ аяј астынан аждаѕаЈа айналЈаны секiлдi,
шынында да, сґмдыј емес пе? («Адамдар еЎ к†п азапты
јарапайым ајијатты елемегеннен шегедi», – дейдi сiздiЎ сҐйiктi
философыЎыз Ф. Ницше). Ал сiз осы б„леден јґтылудыЎ жолы –
темекiнiЎ бойынан бiр жајсы јасиет тауып, темекi шегудi
заЎдастыру деп ойлайсыз. Бґл †з бойыЎдаЈы кеселдi даЈдыЈа
јол к†терiп берiлу, ештеЎеге јарсы тґра алмайтын, кҐресе
алмайтын, табансыз, „лсiз жанЈа – јґлЈа айналу деген с†з.
Бостандыј адамныЎ †зiнiЎ iшiнде, санасында. Тумысында
јорјај, жаЈымпаз жанЈа јанша јґјыјтыј бостандыј бер-
генмен, ол бостан бола алмайды. Шектен тыс †зiмшiл, шен-
јґмар, н„псiјґмар, ашјарај адамдар ешјашан да бостан
бола алмайды. ‡йткенi олар †здерiнiЎ „лгi ниеттерi мен пи-
ЈылдарыныЎ јґлајкестi јґлдары.
«Бостандыј деген не? – Ар-ґяттыЎ тазалыЈы», – деген
бiздiЎ д„уiрiмiзден жетi Јасырдай бґрын жер бетiндегi жетi
дананыЎ бiрi – Периандр Коринфский.
¤ажап емес пе! ЯЈни шын бостандыјја рухани кемелдену
арјылы Јана жетуге болады. Мiнеки, мґндай бостандыј-
тыЎ алдында бас киiмiЎдi алып, басыЎ жерге жеткенше иiлу
керек.
«Iзгiлiк јай Јасырда жеЎiске жетедi? Аныј д„лел бар ма?» –
депсiз. IзгiлiктiЎ жеЎiсiн жер бетiнен зґлымдыјтыЎ тҐп-
тамырымен жойылып кетуi деп тҐсiнсек, тым јарабайыр-
лыј болар едi, „рине. IзгiлiктiЎ жеЎiсi – iзгiлiк туралы
идеяныЎ адамзат санасына берiк орнауы.
Дегенмен, бґл – м„селенiЎ бiр-ај жаЈы. ЖеЎiс пен


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   72
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет