Т†лен …бдiк?Лы парасат майданы таЎдамалы Алматы «Раритет» 2012Pdf көрінісі
бет5/72
Дата20.02.2023
өлшемі1.3 Mb.
#69657
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   72
Байланысты:
Парасат майданы

немесе јайырымды кҐш – «Ян».
Бiрај осы су к†ктемде †зен јатты тасыЈанда Ґйлердi
аЈызып, малдарды мамыта јылып, тоЈандар мен б†геттердi


– 12 –
бґзып, яЈни †зiнiЎ шырјау шыЎынан асып кетiп, апатја –
јайырымсыз кҐш – «Инь»-ге ауысады.
Одан кейiн бiрте-бiрте сабасына тҐсiп, јайтадан адам
игiлiгiне јызмет ететiн јайырымды кҐшке айналады. Бiрај
оныЎ да †мiрi ґзај емес. Келесi к†ктемде јайырымды «Ян»
таЈы да јайырымсыз «Инь»-ге ауысады. Осылай кете бередi.
Негiзi – су. Бiр-ај н„рсе.
Бґдан туатын јорытынды – бiздiЎ Жајсы, Жаман деп
жҐргенiмiз „ртҐрлi жаЈдайда „ртҐрлi сипатја ие бола ала-
тын бiр-ај јґбылыс.
Ендеше iзгiлiк пен јиянатты осынша алалап, бiр-бiрiнен
б†лудiЎ јажетi болар ма екен. Осыны бiр ойланып к†рiЎiзшi!
Бейтаныс јґрбым, байјаймын, бґл „лi „ЎгiменiЎ басы Јана.
ЕкеуiмiздiЎ ортаЈа салар ойларымыз аз болмайтын секiлдi.
Ѕарсы болмасаЎыз, жајынырај танысайыј. Сырласайыј.
Хат жазсаЎыз, д„лiздегi ҐстелдiЎ астыЎЈы јабатына
јалдырыЎыз.
 Бейтаныс јґрбыЎыз».
АЎ-таЎ болып, неге екенiн бiлмеймiн, јґпия хатты ба-
сынан бастап јайта ојып шыјтым. Кенет жҐрегiм су ете
јалды. Бґл јалай келген хат? Палатада жалЈызбын. Кiм
кiруi мҐмкiн? Неге мен жојта келедi? Неге менiЎ
кҐнделiгiмдi сґраусыз ојиды? Ѕажет болса, хатсыз-ај неге
таныспайды?
…лдебiр Ґрей дедектетiп, аяЈымды жерге тигiзбейдi.
Бiраздан кейiн †зiмдi-†зiм сабырЈа шајырдым. Жарайды,
осылай болЈан шыЈар. Бґл заманда iстеген iсi мен мiнезiне
ешкiм тҐсiнiп болмайтын жандар аз ба? ОныЎ Ґстiне
жҐйкесi ауыратындардыЎ iшiнде кiм жој дейсiЎ?
Мен †зiмдi-†зiм осылай жґбатып, бґл ојиЈаЈа ендi м„н
бермеуге тырыстым. СаЈат 11-де аутотренинг сеансына
бардым. Сеансты мен к†рмеген бiр ајјґба жас јыз
жҐргiздi. С†йлегенде жґја ерiндерi с„л-п„л тҐрiлiп, мар-
жандай аппај тiстерiн к†рсете, кҐлiмсiреп тґрады екен.
Жанары жанарыЎа тҐйiскенде жҐзiЎдi нґрымен шарпып,
„лдебiр жылы аЈынЈа бойыЎ балјып, жаныЎмен шомыл-
Јандай боласыЎ. Соны сезiп тґрЈандай:
– Сiз балбырап, рахат сезiмiне б†ленудесiз, – дейдi
„лгi ерiндер санаЎды баураЈан жґмсај Ґнмен. – Сiз мау-


– 13 –
жырап, ґйјы јґшаЈына батып бара жатырсыз, батып бара
жатырсыз...
Алыстан талып музыка Ґнi естiледi. КҐйсандыјтан
т†гiлген таЎЈажайып бiр „уен! Жер бетiндегi тiршiлiк са-
зына ґјсамайды. С„бидi „лдилегендей бiр ырЈајпен ґлы
кеЎiстiкке – о дҐниелiк шексiздiкке бойлап барады. ЖҐ-
ректен шыјјан саЈыныш сезiмi пенделiк бґЈаудан боса-
нып, азаттыј „лемi – м„Ўгiлiкке к†терiлiп, адами мај-
сат-тiлек жетпейтiн баји биiкте јалјып тґрЈан секiлдi.
Шексiздiк...
…лдејалай кҐннiЎ нґры жарјырап, к†ктiЎ иiсi мґрынды
жарып, айдын к†лдiЎ жаЈасында самалдап отырЈандай бiр
„сер билейдi... Жасыл жайлау...
К†з ґшында бiреу јол бґлЈап шајыратын секiлдi.
Кенет:
– Ендi ояныЎыз! – деген Ґндi аныј естiдiм. – СiздiЎ
к†Ўiл кҐйiЎiз сергек, денеЎiз жеЎiл, бойыЎызЈа кҐш, жа-
ныЎызЈа жiгер јосылды. ОяныЎыз!
Маужырап к†зiмдi ашјанда, с„биге јараЈандай жым-
иып тґрЈан д„рiгер јызды к†рдiм.
– ‡те жајсы! – дедi ол бiзге, „лде †зiне – кiмге риза
болЈаны белгiсiз.
Мен алЈашјыда „лдебiр јґпиясы ашылып јалЈан адам-
дай болмашы абдырап, жан-жаЈыма јарадым да, †зiм
секiлдi бейжай болып оянып жатјан †згелердi к†рiп,
к†Ўiлiм орнына тҐстi.
4
26 наурыз
Тегiнде, менi бiр јырсыј айналдырып жҐр. ТҐнде †те
жайсыз тҐс к†рдiм. ЅараЎЈы д„лiзбен келе жатыр
екенмiн деймiн. Жолда жатјан – зат я тiреу екенi белгi-
сiз, „лдебiр кедергiлердi айналып †тiп, јґлап јалмау
Ґшiн, „лсiн-„лсiн сипалап, јолымды јабырЈаЈа тiреймiн.
Шамасы бiрдеЎеге асыЈып келемiн. Бiр кезде „лдејандай
†ткiр зат – јабырЈаЈа јадаулы тґрЈан јанжар болуы
мҐмкiн, мойнымды орып †ттi. Еш жерiм ауырмаЈан
соЎ, iлгерi жҐре бергем, кенет басымныЎ бґлЈајтап


– 14 –
кеткенiн сезiп, јолыммен ґстай алдым. Басым боп-бос –
бiр терiге Јана iлiгiп тґр. Бiр јолыммен јабырЈаны сипа-
лап, бiр јолыммен басымды ґстап, iлгерi жылжимын.
ЖҐруге ыЎЈайсыз, с„л сҐрiнсем, басымды тҐсiрiп алатын
секiлдiмiн. ЅараЎЈы д„лiздiЎ таусылатын тҐрi жој.
Осынау жанды јинаЈан азапты жҐрiс ендi ешјашанда
бiтпейтiндей к†рiндi... Бiр уајытта јонај Ґй секiлдi Јима-
раттыЎ iшiне кiрдiм. Фойедегi орындыјја отырып, басым-
ды iлiгiп тґрЈан жерiнен бiржола жґлып алып, келесi орын-
дыјја јойдым. ‡тiп бара жатјандар маЈан бґрылып јарай-
тын секiлдi. ЫЎЈайсызданып басымды газетпен жаба са-
ламын. «Мынау ґят болды-ау, – деймiн iшiмнен. – Мґны
јайтiп жасырамын?»
Ѕайда барарым да белгiсiз. ГазеттiЎ шетiн ептеп
к†теремiн де, басымныЎ сол кҐйi жатјанын к†рiп, јайта-
дан жаба саламын. …лгiден јалай јґтыларымды бiлмей
отырЈан адам секiлдiмiн... ‡стiп жатып оянып кеттiм.
‡зiме-†зiм келе алмай, жҐрегiм тарсылдап бiраз жат-
тым. Менi таЎјалдырЈан н„рсе – басымды †зiмнен б†лек
јойып, јайтып ойлап, јайтып к†рiп отырЈаным. Ѕисы-
ны келмесе де, аныј н„рседей „сер етедi.
?зај уајыт ґйыјтай алмадым. Терезеден јґлаЈан
„лжуаз жарыј б†лме iшiндегi јараЎЈылыјпен астасып,
iрiген бiрдеЎедей, не жарыј емес, не тҐнек емес, к†зпер-
де јарак†леЎкеге айналЈан. …лдејайдан болмашы жел
келiп тґр.
К†рген тҐсiм јусаЎ кетпейтiн шыбын секiлдi. К†зiмдi
жґмсам болды, кесiлген жерiнен јызыл етi к†рiнiп, орын-
дыј Ґстiнде шалјалап жатјан †з басымды јайта-јайта
к†ремiн.
5


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   72
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет