Т†лен …бдiк?Лы парасат майданы таЎдамалы Алматы «Раритет» 2012Pdf көрінісі
бет8/72
Дата20.02.2023
өлшемі1.3 Mb.
#69657
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   72
Байланысты:
Парасат майданы

улаЈанда, не бiтiремiз? Не деген ајымајтыј?! КҐйеуiнiЎ
јайЈысында шек жој. ОјиЈаныЎ бас-аяЈы осы.


– 19 –
Адамзат бајытты болу Ґшiн, еЎ алдымен, †зiнiЎ кiм екенiн
аныј бiлуi керек. ЯЈни †зiнiЎ „улие емес, кҐн„кар пенде екенiн
мойындауы керек. Оны мойындамайынша, ешкiм м„Ўгi руха-
ни азаптан арыла алмайды.
Осыны ойлаЈанда, маЈан бајыт јґсы јол созым-ај жерде
тґрЈандай к†рiнедi. Сол бајыт јґсыныЎ сiзге де јонуын
тiлеймiн.
Мен сiзден кҐдерiмдi Ґзбеймiн. …лi де хат кҐтемiн.
Бейтаныс јґрбыЎыз».
Ѕолым дiрiлдеп, хаттыЎ соЎЈы жолдарын „реЎ ојыдым.
«Сабыр, сабыр!» – деймiн †зiмдi-†зiм басуЈа тырысып.
Бiрај Ґрей јысјан сезiмдер, ойлар бет-бетiмен тым-ты-
рајай јашјан аЎдар секiлдi, менiЎ ырјыма баЈынбайды.
Ајыры «аЎдардыЎ» бетiн јайырып, iшкi дҐниемдi бiр
жҐйеге тҐсiргендей болдым. Бiрај јорјыныш бґлты та-
райтын емес. Апыр-ау, бґл не н„рсе? Менi мазај јылып
жҐрген бiреу ме? …лде басја сыры бар ма?
Сабырымды шајырып, сабама тҐскеннен кейiн, хат-
тыЎ мазмґнына ой жiбердiм. МенiЎ бойымдаЈы алЈаш-
јы сојыр Ґрей ендi iшкi азапја, рухани мазасыздыјја
айналды. Себебi хаттаЈы кесепат ой-пiкiрлерде шындыј-
тыЎ белгiлерi жој емес едi. ЅауiптiлiгiнiЎ †зi де осын-
да. ДҐниедегi еЎ жаман н„рсе – бiрыЎЈай жалЈандыј
емес, шындыј араласјан жартылай жалЈандыј. ЕЎ
јатерлi адам – бiрыЎЈай жексґрын емес, бойында аздап
та болса жајсы јасиеттерi бар жексґрын. Ондай «жај-
сы» жексґрындармен кҐресу он есе јиын.
Алайда мен оныЎ негiзгi баЈытыныЎ дґрыс емес екенiн
жајсы бiлемiн. Егер барар жер, айталыј, шыЈыста болса,
батысја јарай жҐрген адам јанша тапјырлыј, јажырлы-
лыј, айлакерлiк к†рсеткенiмен, ол жердi ешјашан да таба
алмайды. Ал табу Ґшiн алЈан баЈыттан бас тарту керек.
Бiр адамныЎ „рi жаман, „рi жајсы болуы дҐниеде iзгiлiк
пен јиянат деп аталатын кереЈар екi кҐштiЎ бар екенiн
жојја шыЈара алмайды.
Егер бiр аттыЎ тҐсi „рi ај, „рi јара болса, оны ала деп
атайды. Бiрај ол ај пен јара деп аталатын екi тҐстiЎ бар
екенiн жојја шыЈара ала ма? Жој. Тек екi тҐс бiр аттыЎ
бойына сыйысып тґр. Ендеше iзгiлiк пен јиянатты бiр


– 20 –
бойына сыйдырЈан јанша јґбылыс болса да, ол екеуi бiр
ґЈымЈа айнала алмайды.
ХаттыЎ iшiнде адамды ойландыратын басја да јызыј
ойлар бар. Бiрај јызыј ой јызыјтауЈа Јана жајсы. Шын
м„нiнде, ајијаттан ауылы алыс жатыр.
‡мiрдiЎ жҐрекжарды м„нi мен маЈынасы туралы јыр-
јысјан кҐресте јызыј пен к†ркемдiкке орын жој. Бiзге
керегi – тек ајијат, јатал да сґрјай, аныј ајијат. Ајијат-
тыЎ бiр жауы – сґлулыј. Ајылсыз сґлу адам, опасыз
сґлу „йел, алдамшы сґлу с†з... ЖалЈандыј к†бiне сґлу-
лыјты жамылып, жеЎiске жетедi. Ѕаншама „демi айтыл-
Јан, јиыннан јиыстырылЈан жалЈан ойлар жеЎiлтек жол-
басшыдай адамдарды адастырып жҐр.
Р.S. Готфрид Бенн: «Гегель, Дарвин, Ницше – мiне-
ки, миллиондаЈан адамдардыЎ †лiмiне себеп болЈан кiм
десеЎдер, осылар. С†з јылмысы кiсi †лтiргеннен де
ауыр, айтылЈан ойдыЎ зардабын ерлер мен тобырлар
к†тередi».
7
1 к†кек
К†Ўiлдегi кҐдiк кҐн сайын кҐшейiп келедi. КҐшейген
сайын, „лдебiр лажсыздыј, д„рменсiздiк билейдi.
МенiЎ «бейтаныс јґрбым» †те зымиян адам. Менi
сырттан јалт жiбермей бајылап жҐр. Тiптi мен хат ојып
жатјанда да, бiр тесiктен сыЈалап јарап тґрЈандай
к†ремiн. ‡йткенi жазЈандарына јарасам, менiЎ жазбала-
рымды былай јойЈанда, ойлаЈан ойларыма дейiн оЈан
таныс секiлдi.
Мен оны †з бетiммен iздеп табамын деген ойдан бiрте-
бiрте јайта бастадым. ‡зiЎнен ју адамнан јулыј асырам
деу – „шейiн далбаса. Ѕазiр де ол осы т†Ўiректе жҐр.
Б†лмеге келiп-кетiп жҐретiн медбикемен де, палатаны
жуып-сҐртетiн „йелдермен де, тiптi д„рiгердiЎ †зiмен де
тыЈыз байланыста болуы Јажап емес. ОныЎ бiлмейтiнi жер
астында.
Мен ендi ол туралы кҐнi-тҐнi ойлайтын болдым. ‡ткен
тҐнде оны тҐсiмде к†рдiм. ¦стiнде менiЎ Ґстiмдегiдей сґр


– 21 –
халаты бар, аяј киiмi де тура менiкiндей, терiс јарап тҐ-
рып:
– Мiнеки, ајыры кездестiк јой, – дейдi маЈан.
– И„, кездестiк, – деймiн мен кекесiн Ґнмен.
ТҐрiн к†ре алмаймын. Бiрај оны бґрыннан бiлетiн адам
болып к†рiнгiм келедi. Сондыјтан айналып алдына бар-
Јаннан г†рi, оныЎ маЈан бґрылып јараЈанын јалап, са-
быр сајтап Ґнсiз тґрмын. НеЈґрлым к†бiрек Ґндемесем,
ол шыдамай бґрылып јарайтын секiлдi. Бiрај оныЎ бґры-
лып јарайтын тҐрi жој, јатып јалЈан тас мҐсiндей јыбыр
етпейдi.
Ајыры шыдай алмай:
– Ендiгi жасырынбајтыЎ ретi келмес, – деп иыЈынан
тартпај болып, јолымды созсам, јолым јимылдамайды.
Бiреу тас јылып байлап јойЈандай. Бар кҐшiммен јолым-
ды јозЈамај боламын. Ѕанша талпынсам да, д„рменiм
жетпейдi. Ѕатты зорланып, ыЎыранЈан кҐйiмде оянып
кеттiм. БастырылыЈып жатыр екенмiн. Жан терiм шыјты.
К†зiмдi жґмып, к†рген тҐсiмдi јайта елестетiп, «бей-
таныс јґрбымныЎ» бiр белгiсiн аЎЈарып јалЈым келетiн
секiлдi. Бiрај еш белгiсiн ґстай алмаймын. Тiптi ґстаЈан-
да да не пайда? ТҐсiмде к†рдiм екем деп, бiреуге јалай
жармасасыЎ?
8
2 к†кек
…лдебiр аЎныЎ iзiне тҐсем деп адасып, јґла тҐзден бiр-
ај шыјјан адамдаймын. Не iстеу керек екенiне миым
жетпей, тҐндер бойы кiрпiк iлмей шыЈамын. ТаЎертеЎ
тґрЈанда басым меЎ-зеЎ болып, „лiм јґрып, бойымнан
беймарал к†нгiштiк, жеЎiлiске деген јґштарлыј бас к†тер-
гендей болады.
Жој, мен жҐйке кҐресiне шыдамайды екенмiн. Ајыры
оЈан хат жазуЈа м„жбҐр болдым.


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   72
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет