Топырақтану • 5В081100 Өсімдік қорғаужүктеу 165.87 Kb.
Pdf просмотр
Дата03.03.2017
өлшемі165.87 Kb.

«Топырақтану

• 5В081100 - «Өсімдік қорғаужəне карантин»

ҚАЗАҚСТАН

РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ

ЖƏНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

С. СЕЙФУЛЛИН АТЫНДАҒЫ

ҚАЗАҚ АГРОТЕХНИКАЛЫҚ

УНИВЕРСИТЕТІ

АГРОНОМИЯ ФАКУЛЬТЕТІ

ТОПЫРАҚТАНУ ЖƏНЕ

АГРОХИМИЯ

КАФЕДРАСЫОқытушы туралы мəлімет

• Күлжанова Салтанат Мұқатайқызы,  

Сейфуллин атындағы Қазақ

агротехникалық университетінің, 

агрономия факультеті топырақтану жəне

агрохимия кафедрасының аға

оқытушысы,г.ғ.к. 


• Топырақтану

пəніне


үш

кредит


қарастырылған. 

• 5В081100-«Өсімдік қорғау жəне карантин»

мамандығы топырақтану пəнін 1  семестр

оқиды; 


• оның ішінде 30  сағат- дəріс,  15 сағат –

зертханалық

сабақтар, 22,5 сағат-

студенттердің

оқытушы

көмегіменорындайтын өзіндік жұмыстары,  67,5 сағат -

студенттердің өзіндік жұмыстары.  Барлығы

135 сағат.  

• Пəн коды: тоp 2220. Модуль 9. Топырақ жəне

агрономиялық химия.


Пререквизиттер:

Пəнді


толық

меңгеру үшін физика,  математика, 

химия, биология пəндерін білу керек.

Постреквизиттер:  Алынған

білімдер:

агрохимия,  егіншілік, 

өсімдік


шаруашылығы

пəндерінде

қолданылады.


Курстың қысқаша сипаттамасы:

Пəнді оқытудың мақсаты: Жердің тірі қабаты – топырақ

туралы,  оны табиғи ерекше дене ретінде қарап,  оның

қасиеттері,  түзілуі,  эволюциясы туралы білім негіздерін

қалау.  Топырақ

түзілу

үрдісін,  оныңтүзілуіне

экологиялық факторлардың əсерлерін, топырақ қорларын

тиімді пайдалану жолдарын оқыту.  

Пəнді оқудың мақсаты – Қазақстан жəне ТМД

аумағындағы

негізгі

топырақтардыңфизикалық, 

химиялық,  су – ауа жəне жылулық құбылымдарын жəне

қасиеттерін, 

топырақ


түзілуіне

экологиялық

факторлардың ықпалын, топырақ құнарлылығы жəне оны

арттыру жолдарын меңгеру.Студенттер пəнді оқу нəтижесінде білуі керек:

• топырақтың адам өміріндегі маңызын, биосферадағы рөлін;

• биологиялық алуантүрлілікті сақтаудағы топырақ маңызын;

• жер


бетінде

топырақтардың

аймақ

болып


таралу

заңдылықтарын;

• топырақ түзілу үрдісі типтерін,  топырақтың қасиеттерін

жəне оларға əсер ететін экологиялық факторлар туралы;

• топырақ құнарлылығы,  оның түрлері,  өзгеруі жəне оны

өндіру түрлерімен қалыптастыру жолдары туралы;

• топырақ қорларын қорғау жəне тиімді пайдалану жолдары

туралы.


Курсты бітірген кезде студент келесідей мəселелерді іс

жүзіне асыра алатын болуы керек:  топырақ-экологиялық

зерттеулерді жүргізу əдістерін пайдалануды,  топыраққа

зертханалық-талдау жұмыстарын жүргізуді.Дескриптор

А

(Бiлiмжəне

түсiнушiлiк) -

топырақтың пайда болуын,  құрамын,  қасиеттерін

жəне құбылымдарын;  топырақтың құнарлылығын

арттыру жолдарын;  топырақ бонитировкасын жəне

есептерін;;

Дескриптор В (Бiлiм iс жүзiнде пайдалану жəне

түсiнушiлiктiң

қабiлеттiлiгi) -

студенттерге

топырақтану ғылымының əдістері мен əдістемелері, 

топырақ


физикасы,  химиясы

мен


биологиясы, 

топырақ генезисі мен жіктелуі,  топырақ құнарлығы

мен оны жақсарту жолдарын практикада пайдалану;


Дескриптор С (Пiкiрлердiң шығаруына, ойларды бағалауға

қабiлеттiлiк жəне жадағайланың құрастыруына) - топырақ

оның құрылымы,  құрамы,  қасиеттері мен географиялық

таралуы,  пайда болу заңдылықтары,  дамуы,  тіршілігі жəне

биосферадағы табиғи,  қоғами рөлі,  оны мелиорациялау

жолдары мен əдістері,  адамның шаруашылық əрекеті

барысында тиімді пайдалану;

Дескриптор D (Қарым-қатынастың төңiрегiдегi  бiлу) -

топырақты зерттеу тəсілдерін жəне оны тиімді пайдалану

жолдарын;  ауыл шаруашылығында топырақ картасы мен

картограммасын

пайдалануды;  Қазақстан

жəне

ТМД


елдерінің топырақтарының жіктелуін жəне эволюциясын.

Дескриптор Е (Үйретудiң төңiрегiдегi  бiлу) – топырақ

құнарлығын арттыру шараларын құрастыруды,  ғылыми

əдебиеттерден жəне басқа ақпарат көздерінен мамандығына

сəйкес талдау;


Топырақ картографиясы

5В080800  – Топырақтану

жəне агрохимия


Пəн туралы мəлімет: 

• Топырақ картографиясы пəні мамандық бойынша

базалық жəне таңдау бойынша оқытылатын пəн,  яғни, 

мамандық


шеңберінде

мүмкін


болатын

компетенцияларды қалыптастыруға бағытталған жеке

бейімдік пəндер цикліне кіреді. 

• «Топырақ картографиясы» пəні мамандық бойынша 6 

семестрде 3 кредит қарастырылған. Барлығы 135 сағат, 

оның ішінде 15  сағат дəріс, 15 сағат зертханалық , 15 

практикалық сабақ, 22,5 сағат СОӨЖ, 67,5 сағат

студенттердің өзіндік жұмыстары бар.   

• Бақылау түрі – емтихан. 

• Пəн коды – –№ 8  Топырақтану модулі КР 3302  

«Топырақтану жəне агрохимия»

мамандығы үшін.  

Оқыту түрі – күндізгі.
Пререквизиттер – топырақтану, 

Қазақстан топырақтары, жалпы

геология, топырақты зерттеу

əдістері


Постреквизиттер – топырақ

географиясы, топырақ

мелиорациясы


Пəннің қысқаша сипаттамасы. Картографиялық

жұмыстарды

жүргізу

барысындатехникалық

нормативтерді пайдалану.  Барлық картографиялық

негіздерге сүйене отырып,  жергілікті жерде жұмыс

жасау.  Топырақты картографиялау негізінде аэро

жəне космо түсірулерді дешифрлеу. 

Оқытудың нəтижесі.  Пəнді меңгеру нəтижесінде

студент білуі тиіс: теориялық білімді игеріп,   түрлі

масштабтағы карталарды құрастыруды үйрену. 

Курсты


бітірген

кезде


студент

келесідей

мəселелерді іс жүзіне асыра алатын болуы керек:  

Карта

бойынша

аудандарды

өлшеу, 

картографиялық əдіс - тəсілдерді пайдалануды, 

картаға талдау жұмыстарын жүргізуді білу.• Бiлiм жəне түсiнушiлiк (Дескриптор А) -

картаның пайда болуын,  құрамын;  картаны

құрастыру

жолдарын; 

картаграфиялық

жұмыстарда

техникалық

нормативтерді

қолдану;картографиялық

негіз


бойынша

жергілікті

жерді

бағдарлайбілу;  топырақ

картографиясына

байланысты

ғарыштық


түсірілімдерді оқи білу

• Бiлiм iс жүзiнде пайдалану жəне түсiнушiлiктiң

қабiлеттiлiгi (Дескриптор В) - студенттерге

топырақ картографиясы ғылымының əдістері мен

əдістемелері,  топырақ физикасы,  химиясы мен

биологиясы,  топырақ генезисі мен жіктелуі, 

топырақ түрлерінің картада оқи білу, практикада

пайдалану;• Пiкiрлердiң шығаруына,  ойларды бағалауға қабiлеттiлiк жəне

жадағайланың құрастыруына (Дескриптор С)  - топырақ,  оның

құрылымы,  құрамы,  қасиеттері мен географиялық таралуын

ескере отырып ірі масштабты

топырақ картасын жасау. 

Ауылшаруашылық алқаптары бойынша мəліметтерді картаға

енгізу жəне жаңарту жолдарын игеру;  топырақты қорғау , 

химиялау,  жақсарту маұсатында топырақ картогафиясын

жүргізу.

• Қарым-қатынастың төңiрегiдегi  бiлу (Дескриптор D)  -

топырақты түрлері

жəне оны тиімді пайдалану жолдарын

моделдеудің ерекше түрі негізінде картаға түсіру;  моделдеудің

ұстанымдарын картогрфияда пайдалан;  ауыл шаруашылығында

топырақ картасы мен картограммасын пайдалануды;  Қазақстан

жəне ТМД елдерінің топырақ карталарының жіктелуін жəне

эволюциясын білу.

• Үйретудiң төңiрегiдегi  бiлу (Дескриптор Е) – топырақ

құнарлығын

арттыру


шараларын

картада


құрастыруды, 

картографияның жаңа тəсілдерін жəне басқа ақпарат көздерінен

мамандығына сəйкесмəліметтерді талдау;«Топырақты зерттеу əдістемесі»

5В080800 – «Топырақтану жəне

агрохимия» мамандығы

• Пəн туралы мəлімет:  Топырақты зерттеу

əдістемесі

бойыншакредитқарастырылған, 

мамандық


бойынша

пəнінді


семестр


оқиды, 

жетінші


семестрде; 

• оның ішінде 15  сағат – дəріс, 15 сағат –

зертханалық

сабақтар, 15 сағат

студенттердіңоқытушы

көмегімен

орындайтын өзіндік жұмыстары,  45 сағат –

студенттердің өзіндік жұмыстары. Барлығы

90 сағат.  


Пререквизиттер: Пəнді толық меңгеру

үшін


физика, 

химия, 


биология, 

топырақтану,  топырақ географиясы, 

топырақты картографиялау пəндерін

білу керек.Постреквизиттер: 

Студенттің

алған

білімдеріөндіріс

жағдайда


топырақ

өңдеуде, 

табиғи

ортаның


сапасын

жергілікті

деңгейде

айқындауға, 

экологиялық сараптауға,  табиғатты тиімді

пайдалануға көмектеседі. Пəнді оқытудың мақсаты

• Студенттерді топырақты зерттеудің негізгі

əдістерімен таныстыру. 

• Топырақтың табиғи жағдайда жəне адам

əсерімен қалыптасқан морфологиялық

белгілерін зерттеу, топырақтың қолайсыз

құбылыстарға шалдығу дəрежесін

бақылау əдістері туралы білім беру.  Пəнді оқудың мақсаты

• 

топырақты

зерттеу


үшін

қолданатын

негізгі

əдістермен танысу. • Топырақ

түзілу


факторларына

баға


беріп, 

ерекшеліктерін ажыратуды үйрену. 

• Табиғи жағдайда зерттеу жүргізілетін алқаптарға

топырақ кескінін сипаттайтын шұңқыр,  жартылай

шұңқыр орындарын таңдауды үйрену. 

• Топырақ

кескінінің

морфологиялық

белгілерін

сипаттауды игеру. 

• Топырақтың

бүлініп, 

өзгерістерге

ұшырауының

дəрежесін бағалауды үйрену. 

• Қазіргі заманда ғарыштық технологиялар арқылы

топырақ жамылғысын зерттеу əдістері туралы мағлұмат

алу.


Студенттер пəнді оқу нəтижесінде

білуі керек:

• топырақты зерттеудің негізгі əдістерін білу;

• топырақты табиғи жағдайда

морфологиялық сипаттауды;

• топырақтың жел жəне су эрозиясына

шалдығу дəрежесін анықтау əдістемесі;

• топырақтың бүлінуін өсімдіктержамылғысы арқылы анықтау əдістерін.Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет