Ту хабаршысы


элементтері мен толық энергиялары матрицаларының сан мəндеріжүктеу 15.98 Mb.
Pdf просмотр
бет55/82
Дата15.03.2017
өлшемі15.98 Mb.
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   82

элементтері мен толық энергиялары матрицаларының сан мəндері 

 

 МОХ, 

 

ДОБТЕ/2, а.б.          L(R) 

L(M) 

E

FCC

(R-M) 

E

TCC

(R-M)

Метилакрилат               0,54                   1,97                     0,347             0,500 Этилакрилат                  0,54                   1,97                     0,348            0,500 

Пропилакрилат             0,54                   1,97                     0,347            0,500  

Ескерту: молекуланың радикалы R əрпімен, мономері М əрпімен белгіленген; а. б. – атомдық бірлік; * – 

(R-М)  айырымы  нышанды  түрде  радикалдағы  С=С-байланысының  энергиясынан  мономердегі  осы 

байланыстың  энергиясын  шегерілгенін  білдіреді.  Осындай  түрде  фокианның  матрицалық  элементтері 

жағдайында да түсіндіріледі [6]. 

 


 Химико-металлургические науки  

 

                                                    

№5 2014 Вестник КазНТУ  

          

314 


 

 

2-сурет.  ППП əдісімен алынған алкилакрилаттар, алкилметакрилаттар жəне олардың радикалдарының 

молекулалық диаграммалары (мұндағы R=CH

3

, R


1

=C

2H

5

, R2

=C

3H

5

, R3

=C

4H

9

).  

ƏДЕБИЕТТЕР 

1. Заградник Р., Полак Р. Кванттық химия негіздері. –М.: Мир, 1979. – 504 б. 

2. Щембелов Г.А., Устынок Ю.А., Мамаев В.М. и др. Кванттыхимиялық əдіспен молекулаларды есептеу. 

–М.: Химия, 1980. – 256 б. 

3.  Гунько  В.М.,  Танчук  Ю.В.,  Роев  Л.М.  /  Акрил  жəне  маллеин  қышқылдарының  өзара  əрекеттесунен 

туындайтын кванттыхимиялық есептеулер// Теорет жəне Эксперим  химия/. 1983. - Т. 19, №3. – С. 288-294. 

4.Егинбаев  Ж.Е.,  Аяпбергенов  К.А./  Акрилаттарының,  метакрилаттарының  жəне  олардың  //  

радикалдарының  электрондық  құрылымы.  ҒА      сер.хим..  КазССР,.  -1987  №  5,.  .  73-74;  РЖ  Химия,  6  Б1116 

1988,. 


5. Егинбаев Ж.Е., Асаубеков М.А Аяпбергенов К.А.,. // Хабаршы КазНТУ, Алматы Акрилаттардың жəне 

метакрилаттардың кертартпа қабілеттіліктері / Баға. -2005 № 1 (45),. –. 122-126. 

6. Егінбаев Ж. Е. Винилдік мономерлерді полимерлендіру үдерістерінің теориялық негіздері. – Алматы: 

Қ.И. Сəтбаев атындағы  ҚазҰТУ, 2013. Монография. –287 б.  Химия-металлургия єылымдары 

 

ЌазЎТУ хабаршысы №5 2014   

315


ЛИТЕРАТУРА 

1. Заградник Р., Полак Р. Основы квантовой химии. –М.: Мир, 1979. – 504 c. 

2. Щембелов Г.А., Устынок Ю.А., Мамаев В.М. и др. Квантовохимические методы расчета молекул. –М.: 

Химия, 1980. – 256 c. 

3.  Гунько  В.М.,  Танчук  Ю.В.,  Роев  Л.М.  /  Квантовохимические  расчеты  взаимодействия  аминов  с 

производными акриловой и малеиновой кислот // Теорет. и эксперим. химия. 1983. - Т. 19, №3. – С. 288-294. 

4.  Егинбаев Ж.Е.,  Аяпбергенов  К.А./Электронная  структура  акрилатов, метакрилатов  и  их радикалов  // 

Изв. АН КазССР, сер.хим.. -1987, № 5. С. 73-74; РЖ Химия, 1988, 6 Б1116. 

5.  Егинбаев  Ж.Е.,  Аяпбергенов  К.А.,  Асаубеков  М.А.  /  Оценка  реакционной    способности  акрилатов  и 

метакрилатов // Вестник КазНТУ, Алматы. -2005, № 1(45). – С. 122-126. 

6. Егинбаев Ж.Е. Винилиних мономеров полимерных процессов и их теоретические принципы.– Алматы 

:  Каз НТУ им. К.И. Сатпаева, 2013. Монография. –287 с. 

              

REFERENCES 

1. Zagaradnic R., Polak R. The Ground quantum chemistry. The –М. : World 1979,. –504 s.                             

 2.  Shembelov G.А., Ustynok Y.А., Mamaev В.М. and . The Cvantvochmical method the calculation molecules. 

The –М. : Chemistry 1980,. – 256 s. 

3. Gynco В.М., Tanshyc Y.В., Swarms Л.М. The / Cvantvochmical calculations of the interaction amines with 

derivatives acrilyc and maleinic acids // Теорет. And ecsperm. The chemistry. 1983. - Т. 19, №3. – WITH. 288-294. 

4. Eginbaev G.Е., the Ayapbergenov К.А./ Electronic structure of acrylate, methacrylate and their radicals // Izv. 

АН Кaz  SSR,   ser.chim.. -1987 № 5,. With. The 73-74 ; R G Chemistry, 1988, 6 B1116. 

5. Eginbaev G.Е., the Ayapbergenov К.А.,  Asaybecov М.А. The / the Evaluation of reactionary faculty acrylate 

and methacrylates // Herald Кaz NTU, Almaty. -2005 № 1 (45),. – WITH. 122-126. 

6..  Eginbaev  G.Е.,  Blamed  theoretic  principles  of  polymerizations  processes  monomers.  –  Almaty  :  In  K.I 

Satbaev horse Kaz NTU 2013,. The monograph. –287 b. 

  

Оспанова А.Е.,  Егінбаев Ж.Е. Алкил (Мет) Акрилаттардың реакциялық қабілеттілігін  бағалау 

Түйіндеме.  Кванттық  химия  əдістерімен  (Хюккель,  Паризер-Парр-Попл,  Дифференциалдық  ортақ 

бөлікті  үлгілеп  жартылай  ескермеу,  Дифференциалдық  ортақ  бөлікті  толық  ескермеу  жəне  Малликен-

Вольфсберг-Гельмгольц)  алкил(мет)акрилат  параметрлері  (q  – 

-электрондық  тығыздық,  L  –  шоғырлану 

энергиясы,  Ғ  –  еркін  валенттік  көрсеткіші)  іліктестік  пен  полярлық  критерийі  ретінде  пайданылып, 

электрондық  құрылымы  зерттелді.  Осы  мəліметтер  негізінде  алкил(мет)акрилататардың  гомолог  қатарында 

электрондық  таралым  тұрақты  болып  қала  беретіні,  яғни  полимерле(с)у  үрдісінде  электрондық  себепкерлік 

шарт елеулі рөл атқармайтыны көрсетілді. Негізгі  сөздер: алкил,акрилат, метакрилат, рекциялық қабілеттілік. 

 

 Оспанова А.Е., Егинбаев Ж.Е. 

 

Оценивание реакционной способности алкил, (мет)акрилата. Резюме.  Алкил(мет)  использовав  исследовался,  электронную  структуру  способами(Хюккель,  Паризер-

Парр-Попл,  Дифференциальную  общую  часть  наполовину  кроил  не  учитывать,  Дифференциальную  общую 

часть  полностью  не  учитывать  и  Малликен-Вольфсберг-Гельмгольц)  химии  квантово  на  разе  критерия 

параметров(q  -  p  -электрондық  плотность,  L  -  скапливаться  энергия,  Ғ  -  показатель  валентности  свободно) 

акрилат,  родственности  и  полярности.  На  этой  основе  сведений  алкил(мет)  акрилаттардың  то,  что  в  ряду 

гомолог электронный тираж дает постоянный был, то есть полимерле(с) в тенденциях. Ключевые слова: акрилат, метакрилат, алкил, реакционное способности. 

                          

                                                   Ospanova A.E., Eginbaev G.E. 

 

The estimation of the reactionary faculty alkyl, (мет) acrylate. Summary.Using  an  alkyl(мет)  investigated,  electronic  structure  by  the  methods(Хюккель,  Паризер-Парр-

Попл,  Differential  general  part  half  cut  out  not  to  take  into  account,  Differential  general  part  fully  not  to  take  into 

account  Малликен-Вольфсберг-Гельмгольц)  of  chemistry  quantum  on  time  of  criterion  of  parameters(q  -  p  is  a  E 

lectronic closeness, L - saved energy, Ғ is an index of valency freely) the acrylate, to the relation and polarity. On this 

basis of information alkyl(мет) the acrylate of that in a row homologucs the electronic drawing gives permanent was, id 

est is полимерле (with) in tendencies. Key words: the acrylate, metacrylate, alkyl, reactionary faculties. 

 

  

 

  Химико-металлургические науки  

 

                                                    

№5 2014 Вестник КазНТУ  

          

316 


УДК 621:791 

      Жиенбаев О.Б., Бейсенов Б.С., Сарыбаев Е.Е. 

(Казахский национальный технический университет имени К.И.Сатпаева 

Алматы, Республика Казахстан, sarybaiev_e@mail.ru) 

 

КАТОДЫ ВОЗДУШНО-ПЛАЗМЕННЫХ РЕЗАКОВ  

Аннотация.  Одним  из  основных  элементов  плазмотронов  является  катод,  тип  и  конструкция  которого 

определяется составом плазмообразующей среды, а также применяемой полярностью тока. Но в большинстве 

ручных плазморезов в качестве плазмообразующей среды используется сжатый воздух в котором электрод из 

вольфрама практически не работает. Поэтому для работы в плазмообразующих средах, содержащих кислород, 

были  разработаны  катоды  со  вставками  из  циркония  и  гафния  (термохимические  электроды).  При  выходе 

плазмотрона на режим резания, на поверхности вставки образующаяся тонкая пленка из расплавленных оксида 

и  нитрида  циркония  (гафния)  защищает  металл  вставки.  Но  в  момент  образования  дуги  пленка  на  вставке 

отсутствует,  поэтому  катоды  наиболее  подвержены  разрушающему  действию  в  момент  поджига  дуги,  ввиду 

интенсивного  испарения  материала  вставки.  На  токах  выше  оптимальных  вследствие  увеличенного  тепла  во 

вставку  ресурс  электрода  резко  снижается. Проведенные  нами    РФ-анализы  показали,  что  в составе штатных 

катодов, показавших низкую стойкость, отсутствуют вышеуказанные материалы. Мы попытались доработать и 

исследовать штатные катоды, используя в качестве вставок  вольфрам легированный иттрием, а также покрыли 

нитридом  титана  и  параллельно  посмотрели  как  работает  покрытие  из  оксида  алюминия.  Наши  ожидания 

оправдались, но только с катодами с вставкой и покрытием нитридом титана. Ключевые слова: катод, плазмотрон, плазморез, вольфрам, иттрий, гафний, цирконий, пленка, нитрид 

титана, эмиссионная вставка, вставка-держатель.  

Тип  и  конструкция  катода  плазмотрона  определяется  составом  плазмообразующей  среды,  а 

также  применяемой  полярностью  тока.  При  работе  в  среде  инертных  и  нейтральных  газов 

применяются  катоды  из  вольфрама  (водород,  азот,  аргон  и  их  смеси).  Основной  характеристикой 

материала  катода  являются  эмиссионные  свойства,  которые  определяются  работой  выхода 

электронов.  Чем  выше  эмиссионные  свойства  (чем  меньше  работа  выхода),  тем  лучше  решаются 

задачи охлаждения катода и стабилизации дуги. 

Наибольшим  ресурсом  работы  обладают  электроды  из  легированного  вольфрама.  В 

зависимости  от  сварочного  тока  ресурс  может  исчисляться  десятками  часов.  Чистый  вольфрам 

обладает  низкими  эмиссионными  свойствами,  поэтому  в  вольфрам  добавляют  лантан,  торий  или 

иттрий.  Легирование  вольфрама  позволяет  снизить  напряжение  выхода  электронов  с  его 

поверхности, что в свою очередь позволяет снизить температуру эмиссии с поверхности электрода и 

одновременно  упрощает  поджигание  дежурной  дуги.  Все  это  благоприятно  сказывается  на  сроке 

службы электрода. Однако электрод из вольфрама практически не работает в кислородосодержащих 

средах, так как при повышенных температурах вольфрам окисляется и быстро разрушается. Поэтому 

для  работы  в  плазмообразующих  средах  содержащих  кислород  были  разработаны  катоды  со 

вставками из циркония и гафния (термохимические электроды).  

Поскольку  физические  параметры  циркония  и  гафния  значительно  уступают  вольфраму, 

вставку  помещают  заподлицо  в  медную  державку.  При  выходе  плазмотрона  на  режим  резания,  в 

результате  теплового  воздействия  дуги,  на  поверхности  вставки  образующаяся  тонкая  пленка,  из 

расплавленных  оксида  и  нитрида  циркония  (гафния),  защищает  металл  вставки.  Но  в  момент 

образования  дуги  пленка  на  вставке  отсутствует,  поэтому  катоды  наиболее  подвержены 

разрушающему действию в момент поджига дуги, ввиду интенсивного испарения материала вставки. 

Кроме  этого  поверхность  вставки  работавшего  электрода  покрыта  остывшей  указанной  пленкой, 

физические  и  механические  характеристики,  которой  отличаются  от  основного  металла.  Разница  в 

коэффициенте  линейного  расширения  приводит  к  напряжениям  в  образовавшейся  пленке  и 

появлению  трещин  в  ней,  это  является  причиной  увеличенной  эрозии  материала  вставки  при 

следующем зажигании дуги. На токах выше оптимальных, вследствие увеличенного тепла во вставку, 

ресурс электрода резко снижается. 

Основные  требования,  предъявляемые  к  термохимическим  катодам  плазмотрона,  заключаются  в 

следующем.  Входящая  в  состав  катода  эмиссионная  вставка  должна  обладать:  значительным  ресурсом 

работы,  определяемым  термической  устойчивостью  и  "пленкозащитными"  свойствами,  особенно  в 

окислительных средах; высокой теплопроводностью; хорошими эмиссионными свойствами. 


 Химия-металлургия єылымдары 

 

ЌазЎТУ хабаршысы №5 2014   

317


Известно,  что  в  качестве  материала  эмиссионных  вставок  термохимических  катодов  может 

быть использован целый ряд металлов, однако предпочтительным с точки зрения ресурса, особенно в 

окислительных  средах,  является  применение  циркония  и  гафния.  Только  цирконий  и  гафний 

обладают  "пленкозащитными"  свойствами  в  окислительных  средах.  Ресурс  циркониевых  и 

гафниевых  катодов  в  азотной  среде  также  выше,  чем,  например,  вольфрамовых.  При  этом  гафний, 

хотя и обладает большим ресурсом по сравнению с цирконием, однако он существенно дороже циркония 

и характеризуется крайне низкой пластичностью, что является серьезным технологическим недостатком 

при изготовлении заготовки для эмиссионной вставки посредством обработки давлением. 

Вставка крепится  в катоде с помощью держателя. Одним из  направлений повышения ресурса 

работы  катодов  является  улучшение  теплового  контакта  в  паре  "вставка-держатель".  Поскольку 

держатель,  в  который  запрессована  вставка,  должен  быть  выполнен  из  высокотеплопроводного 

материала, как правило меди, качество теплового контакта зависит от состояния границы контакта и 

степени  схватывания  материалов  вставки  и  держателя.  Применение  промежуточной  прослойки  на 

основе меди между вставкой и держателем обеспечивает более качественный тепловой контакт. Это 

достигается  с  помощью  двухслойной  вставки,  у  которой  оболочка,  выполненная  из  материала  на 

основе  меди,  охватывает  циркониевый  сердечник.  В  контакте  оболочки  с  держателем  возникает 

наименьшее тепловое сопротивление, а хороший тепловой контакт между циркониевым сердечником 

и  оболочкой  на  основе  меди  может  быть  обеспечен  рядом  предусмотренных  изобретением 

дополнительных  мероприятий,  о  которых  будет  сказано  ниже.  Далее,  поскольку  ток  в  проводниках 

протекает  преимущественно  по  поверхности  проводника,  наличие  наружной  оболочки  с  высокими 

характеристиками электропроводности способствует и высокой электропроводности вставки в целом. 

Что  касается  обеспечения  высокой  теплопроводности  двухслойной  вставки,  то  наличие  в  ней 

оболочки на основе меди, учитывая существенно, на порядок меньшую теплопроводность циркония, 

позволяет  решить  и  эту  проблему.  Тем  самым  появляется  возможность  повышения  мощности 

плазмотронов, в которых применяется вставка на основе циркония. 

В качестве покрытия катодов нитрид титана нами выбран по следующим причинам: 

Нитрид титана — соединение титана и азота состава TiNx (x = 0,58÷1,00), представляет собой фазу 

внедрения с широкой областью гомогенности, кристаллы с кубической гранецентрированной решеткой.  

Нанесение  защитных  и  декоративных  покрытий  с  использованием  вакуумных  ионно-

плазменных  (магнетронного,  конденсации  с  ионной  бомбардировкой  —  КИБ)  методов  напыления 

является  одним  из  самых  современных  способов  обработки  поверхности.  Эти  методы  пользуются 

большой  популярностью  благодаря  экологической  чистоте  производства  и  высокому  качеству 

получаемых  декоративно-защитных  плёнок.  Используя  вакуумные  методы  нанесения  защитно-

декоративных  покрытий,  можно  формировать  поверхностные  плёнки  из  различных  металлов  и  их 

соединений:  титана,  циркония,  алюминия,  серебра,  хрома,  никеля,  ниобия,  тантала,  нержавеющей 

стали,  нитрида  титана  (TiNx),  нитрида  циркония  (ZrNx),  оксида  титана  (TiOx),  оксида  циркония 

(ZrOx), оксида алюминия (Al2O3) и т.д. 

Оксид  алюминия  (α-Al

2

O

3),  как  минерал,  называется корунд.  Крупные  прозрачные  кристаллы 

корунда 


используются 

как 


драгоценные 

камни. 


Также 

корунд 


применяется 

как огнеупорный материал.  Остальные  кристаллические  формы  используются,  как  правило,  в 

качестве катализаторов, адсорбентов,  инертных  наполнителей  в  физических  исследованиях  и 

химической промышленности. Керамика на основе оксида алюминия обладает высокой твёрдостью, 

огнеупорностью и антифрикционными свойствами, а также является хорошим изолятором.  

Проведенные  нами    рентгенофлуорисцентные  анализы  показали,  что  в  составе  штатных 

катодов отсутствуют как цирконий, так и гафний, чем и объяснялась низкая стойкость которых. Мы 

попытались  доработать  и  исследовать  штатные  катоды,  используя  в  качестве  вставок    вольфрам 

легированный  иттрием, а  также  покрыли нитридом  титана  и  параллельно  посмотрели, как  работает 

пленка из оксида алюминия. В качестве объектов исследований приняты следующие катоды: 

- штатные катоды из ЗИП к воздушно-плазменному резаку (предположительно из гафния); 

- катоды из вольфрама; 

- катоды из медного сплава со вставкой из вольфрама Ø=1,3 мм., легированный иттрием; 

- катоды из медного сплава со вставкой из вольфрама Ø=2,7  мм.; 

- штатные катоды с покрытием из нитрида титана; 

- штатные катоды с покрытием из оксида алюминия; 

- катоды из вольфрама с покрытием из нитрида титана; 

- катоды из вольфрама с покрытием из оксида алюминия.  Химико-металлургические науки  

 

                                                    

№5 2014 Вестник КазНТУ  

          

318 


 

 

 Рис. 1. Штатный катод плазмореза  

 

Исследование  стойкости  катодов  штатных  и  усовершенствованных  проводили  поочередно резкой металла на максимальных режимах: ПВ30% (непрерывная резка в течении 20 мин. Стальных 

полос  толщиной  6,0  мм.,  с  последующей  выдержкой  в  течении  40  мин.),  I  =  30А,  при    давлении 

воздуха 6 бар  и расходом 30 литров в минуту. 

Осмотр катодов дал следующие результаты: 

-  наиболее  выгоревшими  оказались  катоды  из  вольфрама  без  покрытия  (мы  получили 

подтверждение  того,  что  вольфрам  при  высоких  температурах  в  среде  с  кислородом  быстро 

выгорает); 

- наиболее стойкими оказались  штатные катоды с вставкой из вольфрама Ø=1,3 мм с добавкой 

иттрия и покрытые нитридом титана (сказалось наличие медной оболочки и жаростойкость нитрида 

титана); 

-    катоды  покрытые  окисью  алюминия  сгорали  также  как  и  без  покрытия,  сказалась 

несовершенной технология нанесения покрытия. 

Для  исследования  влияния  параметров  резки  на  стойкость  катодов  изготовили  полосы  из 

низкоуглеродистой  стали  толщиной  1,2,4,  6  мм.  и  длиной  400  мм.  В  качестве  катода  использовали 

штатный, из медно-никелевого сплава. 

Пробные резы показали прямую зависимость стойкости катодов от параметров резки: 

- при резке полос толщиной 1мм, наиболее оптимальной была сила тока в 5А, давлении  в 1бар 

при  скорости  реза  около  2мм/с.  Процесс  резки  был  устойчивым,  при  минимальной  деформации 

кромок реза. После разрезания всех 400 мм катод практически не пострадал; 

- при резке полос толщиной 2 мм, силу тока пришлось увеличит до 10 А, давление воздуха до 2 

бар при скорости реза 2…3 мм/с.; 

-  при  резке  полос  4  и  6  мм  силу  тока  соответственно  увеличили  до  20  и  30  А    соответственно  и 

давлении 4 и 6 бар, но скорость резки увеличили незначительно только до 5 мм/с, при увеличении скорости 

реза сквозного прорезания не происходило. На катоде были видны следы незначительного прогара. 

Наши  ожидания  оправдались  -  наиболее  стойким  оказались  штатные  катоды  из  медно-

никелевого сплава со вставкой из вольфрама с добавкой иттрия и покрытые нитридом титана, а силу 

тока  при  резке  полос  толщиной  кратной  1мм  пришлось  увеличивать  на  1  А  по  сравнению  с 

рекомендо-ванными. 

ЛИТЕРАТУРА 

1.

 М.Ф.Жуков и др. Термохимические катоды, Новосибирск, 1985, с. 5.  

2.

 Промышленное применение низкотемпературной плазмы: Учеб. пособие. - Алчевск: ДГМИ, 1993. - 59 с.  

3.

 Электродуговые  и  высокочастотные  плазмотроны  в  химико-металлургических  процессах  /  В.Л. 

Дзюба, Г.Ю. Даутов, И.Ш. Абдуллин. - К.: Вища шк., 1991. -170 с. 

4.

 

Электродуговые  плазмотроны  и  источники  их  питания.  Конспект  лекций  /  Сост.  В.Л.  Дзюба.  - Алчевск: ДГМИ, 1993. - 57 с. 

5.

 Глебов И.А., Рутберг Ф.Г. Мощные генераторы плазмы. М.: Энергоатомиздат, 1985. 153 с.  

6.

 Теория столба электрической дуги / Низкотемпературная плазма. Т.1. Новосибирск: Наука СО, 1990. 376 с.   

7.

 Васильев К.В. Плазменно-дуговая резка. М.: Машиностроение, 1974. 111 с.  

 


 Химия-металлургия єылымдары 

 

ЌазЎТУ хабаршысы №5 2014   

319


REFERENCES 

1. M.F. Zhukov i dr. Termokhimicheskie katodi, Novosibirsk, 1985, s. 5. 

2. Promishlennnoe priminen: Ucheb. posobie. - Alchevsk: DGMI, 1993. - 59 s. 

3.  Elektrodugovie  i  visokochastotnie  plazmatroni  v  himiko-metallurgicheskih  processov/  V.L.  Dzuba,  G.U. 

Dautov, I.Sh. Abdullin. - K.: Visha shk., 1991. -170 s. 

4. Elektrodugovie plazmatroni i istochniki ih pitaniya. Konspekt lekcii/ Sost. V.L. Dzuba. - Alchevsk: DGMI, 

1993. - 57 s. 

5. Glebov I.A., Rutberg F.G. Moshnie generatori plazmi. M.: Energoanomizdat. 1985. 153 s. 

6. Teoria stolba elektricheskoi dugi/ Nizkotemperaturnaya plazma. T.1. Novosibirsk: Nauka SO, 1990. 376 s  

7. Vasilev K.V. Plazmenno-dugovaya rezka. M.: Mashinostroenie, 1974. 111 s. 

       

Жиенбаев О.Б., Бейсенов Б.С., Сарыбаев Е.Е. 

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   82


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет