Ту хабаршысы


Химия-металлургия ғылымдарыжүктеу 15.98 Mb.
Pdf просмотр
бет81/82
Дата15.03.2017
өлшемі15.98 Mb.
1   ...   74   75   76   77   78   79   80   81   82

Химия-металлургия ғылымдары 

Митрофанова А.А., Есенова Ғ.Д.,

 

Ефремов С.А., Нечипуренко С.В., Калугин С.Н., Елібаева Н. 

БИДАЙДЫҢ ӨСУІ МЕН ЖЕТІЛУІНЕ ОКСАН ҚАТЫРЫНДАҒЫ, ӨСІМДІКТІҢ ӨСУІН АРТТЫРАТЫН 

ҚОСПАЛАРДЫҢ ƏСЕРІ........................................................................................................................................  302 

Бугенов Е.С, Бугенов Б.Е., Ибраимова Г.Т. 

КҮШТІ ТОТЫҚТЫРҒЫШТАРМЕН СУРЬМАНЫ ЕРІТІНДІЛЕРДЕН ТІКЕЛЕЙ ТОТЫҚТЫРУ БОЙЫНША 

ТƏЖІРИБЕЛІК  СЫНАЛАР........................................................................................................................................................  305 

Оспанова А.Е.,  Егінбаев Ж.Е. 

АЛКИЛ (МЕТ) АКРИЛАТТАРДЫҢ РЕАКЦИЯЛЫҚ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН  БАҒАЛАУ....................................  310 Жиенбаев О.Б., Бейсенов Б.С., Сарыбаев Е.Е. 

АУА-ПЛАЗМАЛЫҚ КЕСКІШТЕРДІҢ КАТОДТАРЫ.......................................................................................  316 Мазулевский Е.А., Сыдыков А.О., Бердикулова Ф.А., Ковзаленко Т.В., Туленкова Т.В., Сейтханов Б.А. 

СҮРМЕНІ ОТТЫ РАФИНАЦИЯЛАУ..................................................................................................................  319 Бекбаев А.Б., Садырбаев Ш.А., Хидолда Е., Арынов А.К. 

МОНОКРИСТАЛЛДЫ КРЕМНИЙЛІ ФОТОМОДУЛЬ БЕТКЕЙІНЕ ТҮСЕТІН ШАҢ ТОЗАҢ 

БӨЛШЕКТЕРІНІҢ ПƏК-КЕ ТИГІЗЕТІН ƏСЕРІНІҢ АНАЛИЗІ........................................................................  323 

Бекбаев А.Б., Садырбаев Ш.А., Хидолда Е., Арынов А.К. 

ПОЛИКРИСТАЛЛДЫ КРЕМНИЙЛІ ФОТОМОДУЛЬІНІҢ ПАЙДАЛЫ ƏСЕР КОЭФФИЦИЕНТІНІҢ 

ТЕМПЕРАТУРАҒА ҚАТЫСТЫ ТƏУЕЛДІЛІГІНІҢ АНАЛИЗІ........................................................................  327 

Надиров К.С., Жантасов М.К., Надирова Ж.К., Кутжанова А.Н., Нурашев Н.Х., Оразбеков О.С. 

ДИСПЕРСТІ - ТОЛЫҚТЫРЫЛҒАН ПОЛИМЕРЛІК МАТЕРИАЛДАРДЫ АЛУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН 

ӨНДІРУ ЖƏНЕ ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУ..........................................................................................................  330 

Ержанова Д., Нұрахметова Ж., Татыханова Г., Селенова Б., Құдайбергенов С. 

СУТЕК ПЕРОКСИДІНІҢ ЫДЫРАУ РЕАКЦИЯСЫНДАҒЫ МЕТАЛЛ ОКСИДТЕРІНЕ ОТЫРҒЫЗЫЛҒАН 

КҮМІС НАНОБӨЛШЕКТЕРІНІҢ АЛЫНУЫ, ҚАСИЕТТЕРІ ЖƏНЕ КАТАЛИТИКАЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІ...  334 

Паничкин А.В., Джумабеков Д.М.,

 

Мамаева А.A., Ермаханова У.Е. 

ТА МЕН NB –ДІҢ ЖҰҚА МЕТАЛДЫҚ ЖАБЫНДАРДЫҢ ТЕМПЕРАТУРАҒА БАЙЛАНЫСТЫ 

МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ӨЗГЕРУІНІҢ ЕРЕКШЕЛІГІ.............................................................................................  341 

Көмеков С.Е, Саухимов А.А., Жумабекова Н.Н., Даннагота Ч.Г., Мартиросян К.С.  

SOLUTION COMBUSTION SYNTHESIS (SCS) ƏДІСІМЕН АЛЫНҒАН Y

3

FE

5O

12 


ҚҰРЫЛЫМДЫҚ 

ЖƏНЕ МАГНИТТІК ҚАСИЕТТЕРІНЕ КҮЙДІРУДІҢ ƏСЕРІ...........................................................................................  346 Физика-математика ғылымдары 

Қуатбаева А.А., Рыжов А.П., Шмыгалева Т.А. 

ДИАГНОЗДЫҢ ҚОЮЫН  ЛОГИКАНЫ АЙҚЫН ЕМЕСТIҢ ФОРМАЛДЫ ƏДIСТЕРIН НЕГIЗДЕ 

МҮМКІН ҮЛГI..................................................................................................................................................... 

352 


Атахан Н., Дауылбаев М.К. 

АСИМПТОТИКАЛЫҚ БАҒАЛАУ ҚОРЫТЫНДЫСЫНДАҒЫ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬДЫ 

ТЕҢГЕРУ МЕН СИНГУЛЯРЛЫҚ МІНДЕТТЕРІ......................................................................................

........... 356 Қуатбаева А.А., Рыжов А.П., Шмыгалева Т.А. 

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУДЫҢ ЖАҒДАЙҒА БАЙЛАНЫСТЫ БӨЛМЕСIНIҢ МОДЕЛЬДЕУI................... 

361 

Мамырова Н.К., Солтыбаева Б.Е., Мамырова А.К. 

MS EXCEL -ДЕ СЫЗЫҚТЫ ПРОГРАММАЛАУ КӨМЕГІМЕН ПРАЛИН КОНФЕТТЕРДІ ӨҢДЕУ 

ЖОСПАРЫН ОПТИМИЗАЦИЯЛАУ МАТЕМАТИКАЛЫҚ МОДЕЛІН ҚҰРУ........................................... 

367 


Курманбаев Д.М., Тайманов И.А. 

МОДИФИКАЦИЯЛАНҒАН ВЕСЕЛОВ- НОВИКОВ ТЕҢДЕУІ ҮШІН МУТАР ТҮРЛЕНДІРУІ..............

...... 377 

Ақжігітов Е.Ə., Тілепиев М.Ш., Уразмагамбетова Э.Ұ., Аруова Ə.Б.

УАҚЫТ ШЕКСІЗ ӨСКЕНДЕ СТЕФАН ЕСЕБІНІҢ ШЕШІМІ ТУРАЛЫ ............................................................382 453 

Қоғамдық  ғылымдар 

Шорабаева Н. К. 

АРНАУЛЫ МƏТІНДЕРДЕ НАҚТЫ СӨЙЛЕМДЕРДІҢ ƏРЕКЕТ ЕТУІ........................................................  390 Рыскелдиева Г.Д, Сəрсенбекова К.К. 

СТУДЕНТ ПƏНІНДЕГІ КЕЙС ƏДІСТЕМЕСІНЕ ДЕГЕН ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚ.............................................  392 Самигулина Г.А., Шаяхметова Ə.С. 

МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ ЖАНДАР ҮШІН ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫҢ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ 

ЖҮЙЕСІН ҚҰРУ................................................................................................................................................. 

395 


Минбаев Б.О. 

ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ КОММОДИФИКАЦИЯСЫ ЖАЙЛЫ ............................................................  398 Омарбаева Г.С. 

СӨЙЛЕУ МƏДЕНИЕТІНДЕГІ ТІЛДІК КОММУНИКАТИВТІК АСПЕКТТІ ЗЕРТТЕУ.............................  407 Əскери ғылымдары 

Грузин В.В., Ермекбаев П.А., Есбергенов Қ.Б. 

МАТЕРИАЛДЫҚ ҚҰРАЛДАРДЫ САҚТАЙТЫН ОРЫНДАРДЫҢ ЖЕР ТҰҒЫРЫН ТЫҒЫЗДАУ 

ПАРАМЕТРЛЕРІН ДƏЛЕЛДЕУ............................................................................................................................................  411 

Экономика ғылымдары 

Алданиязов К.Н. 

МҰНАЙ МЕН ГАЗДЫ ӨНДІРУДІҢ ӨЗІНДІКҚҰНЫН КАЛЬКУЛЯЦИЯЛАУДЫҢ НОРМАТИВТІК 

ƏДІСІН ПАЙДАЛАНҮДЫ ЖЕТІЛДІРДІҢ ОБЪЕКТИВТІ ҚАЖЕТТІЛІГІ...................................................  417 

Узун И.У. 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ САЯСАТЫ ЖӨНІНДЕ................................  422 Байкенова Г.М., Кошаметова А.М.

 

БЕЙНЕКОНФЕРЕНЦИЯЛЫҚ БАЙЛАНЫС – БҰЛ БИЗНЕСТЫҢ ДАМУЫНЫҢ ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕРІ.  426 Тусупова К.Б. 

ЭКОНОМИКАНЫҢ ҮШ СЕКТОРЛЫ ҮЛГІСІН ҚОЛДАНЫП ҚАРЖЫНЫ ТИІМДІ ҮЛЕСТІРУ...........  431 Тусупова К.Б. 

ЭКОНОМИКАЛЫҚ КЛАСТЕРДЕГІ ӨНДІРІС САЛАСЫН ҮШ СЕКТОРЛЫ ҮЛГІГЕ СƏЙКЕСТЕНДІРУ......  435 Алданиязов К.Н. 

СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАСҚАРУ ЕСЕБІНІҢ МƏНІ: ЗАТЫ, НЫСАНДАРЫ ЖƏНЕ ƏДІСТЕРІ.....................  441 Қайдауылова М.С. 

ТАБЫСҚА ЖЕТУДІҢ ҚЫРЫ  – ҮНЕМДІ ӨНДІРІС ......................................................................................  445 454 

СОДЕРЖАНИЕ 

Науки о Земле 

Каирова Ш.Г. 

НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА И ГРАНИЦ Г АЛМАТЫ..................................  3 Мамутов Ж.У., Аскербекова А.М., Оразбаев А.Е., Жамангараева А.Н. 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ БОРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПОЧВ НА ВСХОЖЕСТЬ И РОСТ  

КУЛЬТУР РИСА........................................................................................................................................................  7 

Аскарова M.А., Мусагалиева А.Н. 

 ВОЗДЕЙСТВИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ АТМОСФЕРЫ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКА 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ..................................................................................................................  11

Нюсупова Г.Н., Калимурзина А.М. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН............  17 Технические науки 

Кудабаева А.К., Омарбекова М.Т. 

Сообщение 1. К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ 

В СФЕРЕ УСЛУГ Сообщение ………………………………………………………………………………...… 

26 

Кудабаева А.К., Омарбекова М.Т. 

Сообщение 2. К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ 

В СФЕРЕ УСЛУГ……

............................................................................................................................................ 

31 


Жомарткызы Г., Балова Т.Г. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫМИ ЗНАНИЯМИ ВУЗА 

36 

Рашидинов Д.Р., Мамырова А.К., Тусупова Д.Р. 

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ АНКЕТИРОВАНИЯ ........ 

44 

Билашев Б.А, Қырықбаев Е.Г 

ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОТ КОРРОЗИИ В 

КАЗАХСТАНЕ………………………………………………………………………………………………...…….  53 

Жумабаева А.Е. 

ОБЗОР НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ ПОЛИМЕРНОГО ЗАВОДНЕНИЯ……………………..…… 

56 

Удербаев С.С. 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ДОБАВКИ В ТЕХНОЛОГИИ БЕТОНА НА 

ОСНОВЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ...................................................................................................  62 

Якубова М.З., Анарбаев А.Е. 

РАСЧЕТ МИНИМАЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ ДИСКРЕТИЗАЦИИ ДЛЯ ФОРМАТОВ СЖАТИЯ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ………………………………………………………………………………………………...….  68 

Курманалиев М.Б.,  Бейсенов Б.С.   

 ОБЪЕМЫ ЗАКАЧИВАЕМОГО ПРОППАНТА - КАК ФАКТОРЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ЛИШЬ ПОРОВЫХ КАНАВОК В ПОРОДАХ МАССИВА……………………………….... 

74 


Сарбаев С.Ш., Калдыбеков Е.М. 

РАЦИОНАЛЬНОГО СООТНОШЕНИЯ ВМЕСТИМОСТИ ПУТЕВОГО РАЗВИТИЯ СОРТИРОВОЧНОЙ 

СТАНЦИИ К РАЗМЕРАМ ВАГОННОГО ПАРКА……………………………………………………………… 

 

77 Ахметов Б.С., Досжанова А.А., Иванов А.И., Малыгина Е.А., Малыгин А.Ю. 

ОПИСАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫЙ СЕТЕЙ, ИМЕЮЩИХ ПОЛНЫЕ КВАНТОВАТЕЛИ С 

ЧИСЛОМ СОСТОЯНИЙ БОЛЕЕ ДВУХ………………………………………………………………………... 

 

81 Исабаев Н.С., Мамырова А.К. 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ОХРАНЕ ТРУДА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MS EXCEL……………………………………………………………………………….. 

84 


Гопоненко А.С., Кочумеев В.А., Мирманов А.Б., Стукач О.В., Акмалаев К.А., Толегенова А.С. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ДИОД ГЕНЕРАТОРА X-BAND 

PULSE ГАННА………………………………………………………………………………………………….…..  88 

Мухамбетов Д.Г. 

ВИРТУАЛЬНАЯ АУДИТОРИЯ, КАК СРЕДА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  В СПЕЦИАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ........................................................................................................................................................ 

93 


Ширяева О.И. 

РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

СЕТИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ БЕЗОПАСНОСТИ……………………………………………..…………. 

 

98 455 

Иманкулов А.А., Бейсенов Б.С., Сарыбаев Е.Е., Ерланұлы Ж. 

ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  СИЛОВЫХ ГИБКИХ ОБОЛОЧЕК С ВОЗВРАТНО-

ПОСТУПАТЕЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЕМ  В ПРИВОДАХ С ВРАЩАТЕЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЕМ РАБОЧЕГО 

ОРГАНА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ МАШИН……………………………………………………………………. 

103 

Кругликов А.П., Байназарова Л.А., Юсупова С.А., Баймуханбетов Б.Ж. 

РЕЖИМЫ ПРОВЕТРИВАНИЯ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК И ВЕНТИЛЯТОРНЫХ УСТАНОВОК 

ГЛАВНОГО ПРОВЕТРИВАНИЯ…………………………………………………………………………..……. 

110 


Джаманбаев М.А., Токенов Н.П. 

СВОБОДНОЕ КРУТИЛЬНОЕ КОЛЕБАНИЕ РАСЩЕПЛЕННОЙ  ФАЗЫ ЛИНИЙ 

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ…………………………………………………………………………………….……… 

113 


Надиров К.С., Жантасов М.К., Бимбетова Г.Ж., Кутжанова А.Н., Калменов М.У., Досмухамбет М.П. 

ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ БАКТЕРИЦИДА БАГ-1 ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА 

НЕФТЕДОБЫЧИ………………………………………………………………………………………………..… 

119 


Кутжанова А.Н., Жантасов М.К., Отарбаев Н.Ш., Кульбаева А., Кайыкбаев М.Ж.  

УВЕЛИЧЕНИЕ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТА ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИКЛОВОЙ ПАРО-

ТЕПЛОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ................................................................................................................................. 

122 


Асан А.Е., Поветкин В.В., Мендебаев Т.М.

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АЛМАЗНЫХ БУРОВЫХ КОРОНОК……... 

125 

Байгозиев  Б.Н.  

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ 

ЦЕНТРОВ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА…………………………………. 

129 


Сарбаев С.Ш., Аскарбекулы  Е. 

РАЗВИТИЕ АСУ СОРТИРОВОЧНЫМИ СТАНЦИЯМИ ДЛЯ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ МЕСТНОЙ РАБОТОЙ…………………………………………………………………………… 

133 


Сарбаев С.Ш., Джумабеков Е.Б. 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ЧИСЛА  ВАГОНОВ В СОСТАВЕ ПОЕЗДОВ НА 

СОРТИРОВОЧНЫХ СТАНЦИЯХ В УСЛОВИЯХ НЕПОСТОЯНСТВА ОБЪЕМОВ ПОСТАВОК………….  136 

Еренчинов К.К., Муханов Б.К., Базил Г.Д., Адилова Ш.К. 

О СОЗДАНИИ ИНТЕГРИРОВАННОЙ  СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕМ…………………………………………………………………………………………... 

140 


Айтчанов Б.Х., Алдибекова А.Н.

ПРИМЕНЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ЧАСТОТНО-ИМПУЛЬСНОГО МОДУЛЯТОРА В СИСТЕМАХ 

УПРАВЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЯДЕРНОГО МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА В УСТРОЙСТВАХ 

ОМАГНИЧИВАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ…………………………………………………………………………….. 

 

148 


Байнатов Ж.Б., Турганбаев А.П.  

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И МЕТОДЫ ИХ  

УСИЛЕНИЯ И РАСЧЕТА……………………………………………………………………………………….... 

155 


Бубнович Э.В., Калдыгазов К.Б.  

К ВОПРОСУ ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ НЕЛИНЕЙНЫХ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ 

КОЛЕБАНИЙ ГИБКОЙ НИТИ ПРИ СЛУЧАЙНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ………………………………………  160 

Курманкожаева А.А., Курманкожаева А.А., Хавдолдай Ж. 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ СЛОЖНОСТИ ПРИКОНТУРНЫХ РУДОПОРОДНЫХ УЧАСТКОВ 

ЗАЛЕЖИ НА ВЫХОДЫ РУДНЫХ ПРОДУКЦИЙ……………………………………………………………. 

163 


Машеков С.А., Дыя Х., Смагулова Н.К., Машекова А.С. 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ ЛИСТА НА НЕПРЕРЫВНОМ  

ПРОДОЛЬНО-КЛИНОВОМ СТАНЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА  

ФИЗИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ (СООБЩЕНИЕ 1)………………………………………………..…….  167 Утебаев Р.М., Колтун Н.А., Кулмахамбетов А., Сарсенов Б. 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПУЛЬСОМЕТРА НА БАЗЕ  

ИК ДАТЧИКА И PIC МИКРОКОНТРОЛЛЕРА……………………………………………………………..….. 

175 


Ускенбаева Р.К., Курмангалиева Б.К., Кальпеева Ж.Б., Мукажанов Н.К., Кожамжарова Д.Х. 

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ В ГЕТЕРОГЕННОЙ ОБЛАЧНОЙ СРЕДЕ……………..….. 

180 

Ахмеджанов Т.К., Логвиненко А.В., Нуранбаева Б.М. 

ИННОВАЦИОННЫЙ СПОСОБ ВСКРЫТИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДСОЛЕВЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА……………………………………………………………………..……. 

185 


Алтай Е.А., Мухидинов Т.М., Абильдаева А.Д. 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО  

АНАЛИЗА ДАННЫХ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ БИОИНФОРМАТИКИ………………………………………  190 

Мырзахметов М.М., Отаров М.А. 

ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫЕ УСТРОИСТВА КОТЛОВОГО БИОПРУДА............................................... 

194 


456 

Исембергенов Н.Т., Тайсариева К.Н., Илипбаева Л.Б. 

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛИ МОДИФИЦИРОВАННОГО МУЛЬТИУРОВНЕГО 

ОДНОФАЗНОГО ИНВЕРТОРА………………………………………………………………………………… 

196 


Сурашов Н.Т., Газизов О.Г., Жумадилдаева Ш.Г. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УПРОЩЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ, ПОВЫШАЮЩИХ НАДЕЖНОСТИ КЛЕЩЕВЫХ 

ГРУЗОЗАХВАТНЫХ МЕХАНИЗМОВ................................................................................................................. 

201 


Омаров К.А., Булатов Н.К., Сурашов Н.Т. 

КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ УЗЛОВ И 

ЭЛЕМЕНТОВ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ ПТСДМ………………………………………………………………. 

207 


Мамаева А.А., Кшибекова Б.Б.,  Атамбаева Г.К. 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИД ҚҰБЫРЫН МЕХАНИКАЛЫҚ СЫНАУ…………………………………………….. 

211 

Айтхожаева Е.Ж. 

КРИПТОГРАФИЯ В СЕРВЕРАХ БАЗ ДАННЫХ………………………………………………………………. 

218 

Телешева А.Б.,Турдалиев А.Т.,Чумаков Е.В.,Əлімбетов А.Б. 

ЭВОЛЮЦИЯ  ПРЕДЕЛА ТЕКУЧЕСТИ  АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АД31 В ПРОЦЕССЕ 

ЭКСТРУЗИИ…………………………………………………………………………………………………..…… 

223 


Машеков С.А., Смаилова Г.А., Тунгышбаев Ж., Алимбетов А.Б., Смагулова Н.К., Машекова А.С. 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЛИСТОВОГО ПРОКАТА ПУТЕМ РАЗРАБОТКИ НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ 

ОТВОДЯЩЕГО РОЛЬГАНГА……………………………………………………………………………………. 

 

228 Нурумгалиев Е.А. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО МЕТОДА ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО ЦЕЛИКА…………..…………. 

234 


Бектурганова Г.С. 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МИКРОСТРУКТУРЫ ПОРОД И РУД НА ВЫХОД МЕЛКОДИСПЕРСНОЙ ПЫЛИ 

239 

Курлапов Л.И., Спицын А.А., Касымов А.Б. 

РАСЧЁТЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ЧАСТИЦ В ГАЗООБРАЗНОЙ МЕЗОСКОПИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ В 

СИЛОВЫХ ПОЛЯХ………………………………………………………………………………….……………..  246 

Мырзахметов Б.А., Латыпов А.С. 

ДЛИННОХОДОВЫЕ ПРИВОДЫ ШТАНГОВЫХ НАСОСОВ НА БАЗЕ СЕРИЙНЫХ СТАНКОВ-

КАЧАЛОК ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН В ОСЛОЖНЕННЫХ УСЛОВИЯХ………………………..  253 

Сазамбаева Б.Т., Саргужин М.Х., Мустафа А.Қ. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДВЕСКИ РАБОЧЕГО ОРГАНА АВТОГРЕЙДЕРА………………………………..…. 

258 

Ахмедов Д.Ш., Елубаев С.А., Абдолдина Ф.Н., Бопеев Т.М., Муратов Д.М. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОТ ХАРАКТЕРИСТИК ОТДЕЛЬНЫХ 

КОМПОНЕНТ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ГИБРИДНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НА БАЗЕ GPU-

ПРОЦЕССОРОВ………………………………………………………………………………………………..…. 

261 

Иманкулов Т.С., Ахмед-Заки Д.Ж., Мухамбетжанов С.Т. 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ «ПОЛИМЕРНОЕ ЗАВОДНЕНИЕ» РАСПРЕДЕЛЕННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ АНАЛИЗА РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИИ........... 

268 


Аипенова А.С. 

ПОСТРОЕНИЕ ЯДЕР ВЫСОКОГО ПОРЯДКА................................................................................................... 

277 

Аймбетова С.Т. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ 

НЕФТЕПРОВОДОВ…………………………………………………………………………………………...……  285 

Нуркеев С.С., Кезембаева Г.Б., Нурмакова С.М., Усербаева А.Т. 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ТКО……………………………………………………………………………………………….  287 

Филько С.А. 

РЕЛАКСАЦИЯ КВАЗИЧАСТИЦ В ПРОСТРАНСТВЕ СКОРОСТЕЙ КАК ДИФФУЗИЯ ПРИ НАЛИЧИИ 

ВНЕШНЕЙ СИЛЫ………………………………………………………………………......................................... 

 

292 Филько С.А., Филько И.Н., Абденбаева А.Е. 

УСТОЙЧИВОСТЬ САМОДИФФУЗИИ ГЕЛИЯ ПРИ НАЛИЧИИ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ И РАЗНОСТИ 

ТЕМПЕРАТУР………………………………………………………………………………………………..…… 

298 


457 

Химико-металлургические науки 

Митрофанова А.А., Исенова Г.Д.,

 

Ефремов С.А., Нечипуренко С.В., Калугин С.Н., Елибаева Н. 

ВЛИЯНИЕ РОСТСТИМУЛИРУЮЩИХ КОМПОЗИЦИЙ ОКСАНОВОГО РЯДА НА РОСТ И 

РАЗВИТИЕ ПШЕНИЦЫ....................................................................................................................................... 

302 


Бугенов Е.С., Бугенов Б.Е., Ибраимова Г.Т. 

ОПЫТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПО ПРЯМОМУ ВОССТАНОВЛЕНИЮ СУРЬМЫ ИЗ РАСТВОРОВ 

СИЛЬНЫМИ ВОССТАНОВИТЕЛЯМИ.................................................................................................................................  305 

Оспанова А.Е., Егинбаев Ж.Е.

ОЦЕНИВАНИЕ РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ АЛКИЛ, (МЕТ)АКРИЛАТА.......................................  310 Жиенбаев О.Б., Бейсенов Б.С., Сарыбаев Е.Е. 

КАТОДЫ ВОЗДУШНО-ПЛАЗМЕННЫХ РЕЗАКОВ........................................................................................ 

316 

Мазулевский Е.А., Сыдыков А.О., Бердикулова Ф.А., Ковзаленко Т.В., Туленкова Т.В., Сейтханов Б.А. 

ОГНЕВОЕ РАФИНИРОВАНИЕ ЧЕРНОВОЙ СУРЬМЫ.................................................................................. 

319 

Бекбаев А.Б., Садырбаев Ш.А., Хидолда Е., Арынов А.К. 

АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ КПД МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕМНИЕВОГО ФОТОМОДУЛЯ 

ОТ ЗАГРЯЗНЕНИИ............................................................................................................................................... 

323 


Бекбаев А.Б., Садырбаев Ш.А., Хидолда Е., Арынов А.К. 

АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ КПД ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕМНИЕВОГО ФОТОМОДУЛЯ ОТ 

ТЕМПЕРАТУРНЫХ ЗНАЧЕНИЙ.........................................................................................................................  327 

Надиров К.С., Жантасов М.К., Надирова Ж.К., Кутжанова А.Н., Нурашев Н.Х. Оразбеков О.С. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ДИСПЕРСНО-

НАПОЛНЕННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ .......................................................................................  330 

Ержанова Д., Нурахметова Ж., Татыханова Г., Селенова Б., Кудайбергенов С. 

ПОЛУЧЕНИЕ, СВОЙСТВА И КАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ НАНЕСЕННЫХ НА ОКСИДЫ 

МЕТАЛЛОВ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА В РЕАКЦИИ РАЗЛОЖЕНИЯ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА........ 

334 


Паничкин А.В., Джумабеков Д.М.,

 

Мамаева А.A., Ермаханова У.Е. 

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ МОРФОЛОГИИ ТОНКИХ TA И NB МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНОК 

ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ..............................................................................................................................................  341 

Кумеков С.Е, Саухимов А.А., Жумабекова Н.Н., Даннагота Ч.Г., Мартиросян К.С. 

ВЛИЯНИЕ ОТЖИГА НА СТРУКТУРНЫЕ И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА Y

3

FE

5O

12

 ПОЛУЧЕННОГО МЕТОДОМ SOLUTION COMBUSTION SYNTHESIS..................................................................................... 

346 


Физико-математические науки 

Куатбаева А.А., Рыжов А.П., Шмыгалева Т.А. 

ВОЗМОЖНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ПОСТАНОВКИ ДИАГНОЗА НА ОСНОВЕ ФОРМАЛЬНЫХ 

МЕТОДОВ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ....................................................................................................................... 

352 


Атахан Н., Дауылбаев М.К. 

АСИМПТОТИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ РЕШЕНИЯ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ СИНГУЛЯРНО ВОЗМУЩЕННЫХ 

ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ..............................................................................

.............. 356 Куатбаева А.А., Рыжов А.П., Шмыгалева Т.А. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИТУАЦИОННОЙ КОМНАТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ........................................... 

361 

Мамырова Н.К., Солтыбаева Б.Е., Мамырова А.К. 

ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОПТИМИЗАЦИИ ПЛАНА ПРОИЗВОДСТВА 

ПРАЛИНОВЫХ КОНФЕТ С ПОМОЩЬЮ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ В  MS EXCEL.........  367 

Курманбаев Д.М., Тайманов И.А. 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ МУТАРА ДЛЯ МОДИФИЦИРОВАННОГО УРАВНЕНИЯ ВЕСЕЛОВА-

НОВИКОВА............................................................................................................................................................

... 377


Акжигитов Е.А., Тилепиев М.Ш., Уразмаганбетова Э.У., Аруова А.Б. 

О РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ СТЕФАНА ПРИ НЕОГРАНИЧЕННОМ ВОЗРАСТАНИИ ВРЕМЕНИ.......................382 


1   ...   74   75   76   77   78   79   80   81   82


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет