Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kkжүктеу 25.06 Mb.
Pdf просмотр
бет13/61
Дата27.03.2017
өлшемі25.06 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   61

Haakse slijpmachines
GWS ...
20-230
H
20-230
JH
De gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 230 V. Bij afwijken-
de spanningen en bij per land verschillende uitvoeringen kunnen deze 
gegevens afwijken.
Alleen voor elektrische gereedschappen zonder aanloopstroombegren-
zing: Inschakeling veroorzaakt een kortdurende spanningsdaling. Bij on-
gunstige voorwaarden van het stroomnet kunnen nadelige gevolgen 
voor andere machines of apparaten optreden. Bij netimpedanties klei-
ner dan 0,25 ohm worden geen storingen verwacht.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 66  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

 Nederlands | 67
Bosch Power Tools
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Slijpgereedschappen monteren
 Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische 
gereedschap de stekker uit het stopcontact.
 Raak slijp- en doorslijpschijven niet aan voordat deze 
zijn afgekoeld. De schijven worden tijdens de werkzaam-
heden zeer heet.
Reinig de uitgaande as 4 en alle te monteren delen.
Druk voor het vastspannen en losdraaien van de slijpgereed-
schappen op de blokkeerknop 1 om de uitgaande as vast te 
zetten.
 Bedien de blokkeerknop alleen als de uitgaande as stil-
staat. Anders kan het elektrische gereedschap bescha-
digd raken.
Slijp- of doorslijpschijf
Let op de afmetingen van de slijpgereedschappen. De gatdia-
meter moet bij de opnameflens passen. Gebruik geen adap-
ters of reduceerstukken.
Let er bij het gebruik van diamantdoorslijpschijven op dat de 
draairichtingpijl op de diamantdoorslijpschijf en de draairich-
ting van het elektrische gereedschap (zie draairichtingpijl op 
de voorzijde van de machine) overeenkomen.
De volgorde van de montage kunt u op de pagina met afbeel-
dingen zien.
Voor het bevestigen van de slijp- of doorslijpschijf schroeft u 
de spanmoer 9 op de as en spant u de spanmoer met de pen-
sleutel, zie het gedeelte „Snelspanmoer”.
 Controleer na de montage van het slijpgereedschap en 
vóór het inschakelen of het slijpgereedschap correct is 
gemonteerd en vrij kan draaien. Controleer dat het 
schuurgereedschap de beschermkap of andere delen 
niet raakt.
In de opnameflens 7 is rondom de cen-
treerkraag een kunststof onderdeel 
(O-ring) ingezet. Als de O-ring ont-
breekt of beschadigd is, moet de op-
nameflens 7 beslist worden vervangen 
voordat het gereedschap verder wordt 
gebruikt.
Lamellenschijf
 Monteer voor werkzaamheden met de lamellenschijf 
altijd de handbescherming 18.
Rubber steunschijf
 Monteer voor werkzaamheden met de rubber steun-
schijf 20 altijd de handbescherming 18.
De volgorde van de montage kunt u op de pagina met afbeel-
dingen zien.
Plaats voor de montage van de rubber steunschijf 20 de twee 
afstandsringen 19 op de uitgaande as 4.
Schroef de ronde moer 22 op de as en span deze met de pen-
sleutel.
Komstaalborstel of vlakstaalborstel
 Monteer voor werkzaamheden met de komstaal- of 
vlakstaalborstel altijd de handbescherming 18.
De volgorde van de montage kunt u op de pagina met afbeel-
dingen zien.
De komstaalborstel of vlakstaalborstel moet zo ver op de uit-
gaande as kunnen worden geschroefd, dat deze nauw aan-
sluit op de flens aan het einde van de schroefdraad van de uit-
gaande as. Span de komstaalborstel of vlakstaalborstel met 
een steeksleutel vast.
Komsteen
 Monteer voor werkzaamheden met de komsteen de 
speciale beschermkap 15.
De komsteen 16 mag slechts zo ver uit de beschermkap 15 
steken als voor de bewerking strikt nodig is. Stel de be-
schermkap 15 op deze maat in.
De volgorde van de montage kunt u op de pagina met afbeel-
dingen zien.
Schroef de spanmoer 9 op de as en draai de spanmoer met de 
gebogen pensleutel 17 vast.
Snelspanmoer
Voor het eenvoudig wisselen van slijpgereedschappen zonder 
hulpgereedschap kunt u in plaats van de spanmoer 9 de snel-
spanmoer 11 gebruiken.
 De snelspanmoer 11 mag alleen worden gebruikt voor 
slijp- of doorslijpschijven.
Gebruik alleen een onbeschadigde snelspanmoer 11 die 
helemaal in orde is.
Let er bij het vastschroeven op dat de zijde met het op-
schrift van de snelspanmoer 11 niet naar de slijpschijf 
wijst. De pijl moet naar de indexmarkering 27 wijzen.
Druk op de asblokkeerknop 1 
om de uitgaande as vast te 
zetten. Om de snelspanmoer 
vast te draaien, draait u de 
slijpschijf krachtig met de wij-
zers van de klok mee.
Een op de juiste manier be-
vestigde en onbeschadigde 
snelspanmoer kunt u los-
draaien door de kartelring te-
gen de wijzers van de klok in 
met de hand los te draaien.
Draai een vastzittende snel-
spanmoer nooit met een 
tang los, maar gebruik de 
pensleutel. Plaats de pen-
sleutel zoals op de afbeelding 
getoond.
27
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 67  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

68 | Nederlands 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
Toegestane slijpgereedschappen
U kunt alle schuurgereedschappen gebruiken die in deze ge-
bruiksaanwijzing worden genoemd.
Het toegestane toerental [min
-1
] en de omtreksnelheid [m/s] 
van de gebruikte slijpgereedschappen moeten minstens even 
hoog zijn als de in de volgende tabel aangegeven waarden.
Let daarom op het toegestane toerental resp. de toegesta-
ne omtreksnelheid op het etiket van het slijpgereedschap.
Machinekop draaien
 Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische 
gereedschap de stekker uit het stopcontact.
U kunt de machinekop in 
stappen van 90° draaien. 
Daardoor kunt u de aan/ 
uit-schakelaar voor bijzon-
dere werkzaamheden in 
een gunstige bedienings-
positie brengen, bijvoor-
beeld voor doorslijpwerk-
zaamheden met de afzuig-
kap met geleidingsslede 
24 of voor werkzaamhe-
den met de linkerhand.
Draai de vier schroeven helemaal naar buiten. Draai de machi-
nekop voorzichtig en zonder deze van het machinehuis te 
nemen in de nieuwe stand. Draai de vier schroeven weer vast.
Afzuiging van stof en spanen
 Stof van materialen zoals loodhoudende verf, enkele hout-
soorten, mineralen en metaal kunnen schadelijk voor de 
gezondheid zijn. Aanraking of inademing van stof kan lei-
den tot allergische reacties en/of ziekten van de ademwe-
gen van de gebruiker of personen die zich in de omgeving 
bevinden.
Bepaalde soorten stof, bijvoorbeeld van eiken- en beuken-
hout, gelden als kankerverwekkend, in het bijzonder in 
combinatie met toevoegingsstoffen voor houtbehandeling 
(chromaat en houtbeschermingsmiddelen). Asbesthou-
dend materiaal mag alleen door bepaalde vakmensen wor-
den bewerkt.
– Gebruik indien mogelijk een voor het materiaal geschik-
te stofafzuiging.
– Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.
– Er wordt geadviseerd om een ademmasker met filter-
klasse P2 te dragen.
Neem de in uw land geldende voorschriften voor de te bewer-
ken materialen in acht.
 Voorkom ophoping van stof op de werkplek. Stof kan 
gemakkelijk ontbranden.
Gebruik
Ingebruikneming
 Let op de netspanning! De spanning van de stroombron 
moet overeenkomen met de gegevens op het type-
plaatje van het elektrische gereedschap. Met 230 V 
aangeduide elektrische gereedschappen kunnen ook 
met 220 V worden gebruikt.
Bij gebruik van het elektrische gereedschap met mobiele 
stroomaggregaten (generatoren) die niet over voldoende ver-
mogensreserves of niet over een geschikte spanningsregeling 
(met aanloopstroomversterking) beschikken, kan vermo-
gensverlies of atypisch gedrag bij het inschakelen optreden.
Let erop dat het door u gebruikte stroomaggregaat geschikt 
is, vooral met betrekking tot netspanning en -frequentie.
In- en uitschakelen
Als u het elektrische gereedschap wilt inschakelen, duwt u 
de aan/uit-schakelaar 2 naar voren en drukt u deze vervolgens 
in.
Voor het vastzetten van de ingedrukte aan/uit-schakelaar 2 
schuift u de aan/uit-schakelaar 2 verder naar voren.
Als u het elektrische gereedschap wilt uitschakelen laat u de 
aan/uit-schakelaar 2 los. Als deze vergrendeld is, drukt u de 
aan/uit-schakelaar 2 kort in en laat u deze vervolgens los.
Om energie te besparen, schakelt u het elektrische gereed-
schap alleen in wanneer u het gebruikt.
Schakelaar zonder vergrendeling (verschilt per land):
Als u het elektrische gereedschap wilt inschakelen, duwt u 
de aan/uit-schakelaar 2 naar voren en drukt u deze vervolgens 
in.
Als u het elektrische gereedschap wilt uitschakelen laat u de 
aan/uit-schakelaar 2 los.
 Controleer de slijpgereedschappen voor het gebruik. 
Het slijpgereedschap moet op de juiste wijze zijn ge-
monteerd en vrij kunnen draaien. Laat het slijpgereed-
schap minstens 1 minuut onbelast proefdraaien. Ge-
bruik geen beschadigde, niet-ronde of trillende 
slijpgereedschappen. Beschadigde slijpgereedschappen 
kunnen barsten of verwondingen veroorzaken.
Nulspanningsbeveiliging (GWS 20-230 JH)
De nulspanningsbeveiliging voorkomt ongecontroleerd star-
ten van het elektrische gereedschap na een onderbreking van 
de stroomtoevoer.
Als u het gereedschap opnieuw wilt inschakelen, zet u de 
aan/uit-schakelaar 2 in de uitgeschakelde stand en schakelt u 
het elektrische gereedschap opnieuw in.
max.
[mm]
[mm]
D
b
d
[min
-1
]
[m/s]
180
230
8
8
22,2
22,2
8500
6600
80
80
180
230


8500
6600
80
80
100
30
M 14
8600
45
b
d
D
D
D
b
d
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 68  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

 Nederlands | 69
Bosch Power Tools
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Aanloopstroombegrenzing (GWS 20-230 JH)
De elektronische aanloopstroombegrenzing begrenst het ver-
mogen bij het inschakelen van het elektrische gereedschap 
en maakt het gebruik met een zekering van 16 A mogelijk.
Opmerking: Als het elektrische gereedschap onmiddellijk na 
het inschakelen met volledig toerental loopt, zijn de aanloop-
stroombegrenzing en de nulspanningsbeveiliging uitgevallen. 
Het elektrische gereedschap moet zo spoedig mogelijk aan de 
klantenservice worden verzonden. Zie voor adressen het ge-
deelte „Klantenservice en gebruiksadviezen”.
Tips voor de werkzaamheden
 Voorzichtig bij het frezen van sleuven in dragende wan-
den. Zie het gedeelte „Bouwkundige aspecten”.
 Span het werkstuk in als het niet door het eigen ge-
wicht stabiel ligt.
 Belast het elektrische gereedschap niet zo sterk dat 
het tot stilstand komt.
 Laat het elektrische gereedschap na sterke belasting 
nog enkele minuten onbelast lopen om het inzetge-
reedschap te laten afkoelen.
 Raak slijp- en doorslijpschijven niet aan voordat deze 
zijn afgekoeld. De schijven worden tijdens de werkzaam-
heden zeer heet.
 Gebruik het elektrische gereedschap niet met een 
doorslijpstandaard.
Opmerking: Trek de stekker uit het stopcontact als u het ge-
reedschap niet gebruikt. Het elektrische gereedschap heeft 
een gering stroomverbruik als de stekker in het stopcontact 
gestoken is en er netspanning aanwezig is, ook als het gereed-
schap uitgeschakeld is.
Afbramen
 Gebruik nooit doorslijpschijven voor afbraamwerk-
zaamheden.
Met een werkhoek van 30° tot 40° krijgt u bij het afbramen 
het beste werkresultaat. Beweeg het elektrische gereed-
schap met matige druk heen en weer. Het werkstuk wordt dan 
niet te heet, verkleurt niet en krijgt geen groeven.
Lamellenschijf
Met de lamellenschijf (toebehoren) kunt u ook gebogen op-
pervlakken en profielen bewerken.
Lamellenschijven hebben een aanzienlijk langere levensduur, 
een lager geluidsniveau en lagere slijptemperaturen dan tradi-
tionele slijpschijven.
Metaal doorslijpen
 Gebruik bij doorslijpwerkzaamheden met gebonden 
slijpmiddelen altijd de beschermkap voor doorslijpen 
13.
Werk bij het doorslijpen met een matige voorwaartse bewe-
ging, aangepast aan het te bewerken materiaal. Oefen geen 
druk op de doorslijpschijf uit, houdt deze niet schuin en laat 
de schijf niet oscilleren.
Rem uitlopende doorslijpschijven niet af door er aan de zij-
kant tegen te drukken.
Met het elektrische ge-
reedschap moet altijd 
tegenlopend worden ge-
slepen. Anders bestaat 
het gevaar dat de machi-
ne ongecontroleerd uit 
de zaaglijn wordt ge-
duwd.
Profielen en vierkantbuizen kunt u het best bij de kleinste dia-
meter doorslijpen.
Steen doorslijpen
 Zorg bij doorslijpwerkzaamheden in steen voor een 
voldoende stofafzuiging.
 Draag een stofmasker.
 Het elektrische gereedschap mag alleen worden ge-
bruik voor droog doorslijpen en droog schuren.
Gebruik voor het doorslijpen van steen bij voorkeur een dia-
mantdoorslijpschijf.
Bij gebruik van de afzuigkap voor doorslijpen met de gelei-
dingsslede 24 moet de stofzuiger voor het afzuigen van steen-
stof goedgekeurd zijn. Bosch levert geschikte stofzuigers.
Schakel het elektrische 
gereedschap in en 
plaats het met het voor-
ste deel van de geleide-
slede op het werkstuk. 
Duw het elektrische ge-
reedschap verder met 
een matige voorwaartse 
beweging, aangepast 
aan het te bewerken ma-
teriaal.
Bij het doorslijpen van bijzonder harde materialen, bijvoor-
beeld beton met veel kiezel, kan de diamantdoorslijpschijf 
oververhit raken en daardoor beschadigd worden. Een krans 
van vonken rond de diamantdoorslijpschijf geeft dit duidelijk 
aan.
Onderbreek in dit geval het doorslijpen en laat de diamant-
doorslijpschijf bij maximaal toerental korte tijd onbelast lo-
pen om deze te laten afkoelen.
Een duidelijk verminderde werksnelheid en een krans van 
vonken rond de slijpschijf duiden op een stomp geworden di-
amantdoorslijpschijf. U kunt deze weer scherp maken door 
kort te slijpen in abrasief materiaal, bijvoorbeeld kalkzand-
steen.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 69  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

70 | Dansk 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
Bouwkundige aspecten
Voor sleuven in dragende muren geldt norm DIN 1053 deel 1 
of gelden landspecifieke bepalingen.
Deze voorschriften moeten beslist in acht worden genomen. 
Raadpleeg voor het begin van de werkzaamheden de verant-
woordelijke bouwkundige, architect of met de leiding belaste 
bouwopzichter.
Onderhoud en service
Onderhoud en reiniging
 Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische 
gereedschap de stekker uit het stopcontact.
 Houd het elektrische gereedschap en de ventilatieope-
ningen altijd schoon om goed en veilig te werken.
 Gebruik onder extreme gebruiksomstandigheden in-
dien mogelijk altijd een afzuiginstallatie. Blaas de ven-
tilatieopeningen regelmatig schoon en sluit het ge-
reedschap aan via een aardlekschakelaar. Tijdens het 
bewerken van metalen kan geleidend stof in het elektri-
sche gereedschap terechtkomen. Daardoor kan de veilig-
heidsisolatie van het elektrische gereedschap worden ge-
schaad.
Bewaar en behandel het toebehoren zorgvuldig.
Als de aansluitkabel moet worden vervangen, moeten deze 
werkzaamheden door Bosch of een erkende klantenservice 
voor Bosch elektrische gereedschappen worden uitgevoerd 
om veiligheidsrisico’s te voorkomen.
Klantenservice en gebruiksadviezen
Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie 
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op:
www.bosch-pt.com
Het Bosch-team voor gebruiksadviezen helpt u graag bij vra-
gen over onze producten en toebehoren.
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer vol-
gens het typeplaatje van het elektrische gereedschap.
Nederland
Tel.: (076) 579 54 54
Fax: (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
België
Tel.: (02) 588 0589
Fax: (02) 588 0595
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Afvalverwijdering
Elektrische gereedschappen, toebehoren en verpakkingen 
moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden 
hergebruikt.
Gooi elektrische gereedschappen niet bij het huisvuil.
Alleen voor landen van de EU:
Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU 
over elektrische en elektronische oude ap-
paraten en de omzetting van de richtlijn in 
nationaal recht moeten niet meer bruikbare 
elektrische gereedschappen apart worden 
ingezameld en op een voor het milieu ver-
antwoorde wijze worden hergebruikt.
Wijzigingen voorbehouden.
Dansk
Sikkerhedsinstrukser
Generelle sikkerhedsinstrukser til el-værktøj
Læs alle sikkerhedsinstrukser og an-
visninger. I tilfælde af manglende over-
holdelse af sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er der ri-
siko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.
Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til se-
nere brug.
Det i sikkerhedsinstrukserne benyttede begreb „el-værktøj“ 
refererer til netdrevet el-værktøj (med netkabel) og akkudre-
vet el-værktøj (uden netkabel).
Sikkerhed på arbejdspladsen
 Sørg for, at arbejdsområdet er rent og rigtigt belyst. 
Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld.
 Brug ikke el-værktøjet i eksplosionsfarlige omgivelser, 
hvor der findes brændbare væsker, gasser eller støv. 
El-værktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dam-
pe.
 Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes 
væk fra arbejdsområdet, når maskinen er i brug. Hvis 
man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.
Elektrisk sikkerhed
 El-værktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må 
under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adap-
terstik sammen med jordforbundet el-værktøj. Uæn-
drede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen 
for elektrisk stød.
 Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader 
som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Hvis 
din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
 Maskinen må ikke udsættes for regn eller fugt. Ind-
trængning af vand i et el-værktøj øger risikoen for elektrisk 
stød.
 Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til 
(f.eks. må man aldrig bære el-værktøjet i ledningen, 
hænge el-værktøjet op i ledningen eller rykke i lednin-
gen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt led-
ningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskinde-
le, der er i bevægelse. Beskadigede eller indviklede 
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
ADVARSEL
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 70  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

 Dansk | 71
Bosch Power Tools
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
 Hvis el-værktøjet benyttes i det fri, må der kun benyt-
tes en forlængerledning, der er egnet til udendørs 
brug. Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsæt-
ter risikoen for elektrisk stød.
 Hvis det ikke kan undgås at bruge el-værktøjet i fugtige 
omgivelser, skal der bruges et HFI-relæ. Brug af et 
HFI-relæ reducerer risikoen for at få elektrisk stød.
Personlig sikkerhed
 Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, 
og bruge el-værktøjet fornuftigt. Brug ikke noget 
el-værktøj, hvis du er træt, har nydt alkohol eller er på-
virket af medikamenter eller euforiserende stoffer. Få 
sekunders uopmærksomhed ved brug af el-værktøjet kan 
føre til alvorlige personskader.
 Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttelsesbril-
ler på. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske, 
skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn af-
hængig af maskintype og anvendelse nedsætter risikoen 
for personskader.
 Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at el-værktø-
jet er slukket, før du tilslutter det til strømtilførslen 
og/eller akkuen, løfter eller bærer det. Undgå at bære 
el-værktøjet med fingeren på afbryderen og sørg for, at 
el-værktøjet ikke er tændt, når det sluttes til nettet, da det-
te øger risikoen for personskader.
 Gør det til en vane altid at fjerne indstillingsværktøj el-
ler skruenøgle, før el-værktøjet tændes. Hvis et stykke 
værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er 
der risiko for personskader.
 Undgå en anormal legemsposition. Sørg for at stå sik-
kert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance. 
Dermed har du bedre muligheder for at kontrollere el-værk-
tøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.
 Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgen-
Каталог: manuals
manuals -> Благодарим за то, что вы выбрали наш плеер. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно
manuals -> Руководство по эксплуатации Содержание Монтаж, 2-3-4
manuals -> Руководство по эксплуатации русский, 1 ru қазақша, 17 k z h5G56f ru предупреждения,2
manuals -> Регламент за екологосъобразно проектиране Препарат за изплакване и рафинирана
manuals -> Руководство по эксплуатации ! Обязательно прочтите это руководство. ! Сохраните руководство для получения необходимых
manuals -> Мультиварка бытовая электрическая polaris модель pmc 0510ad инструкция по эксплуатации
manuals -> Пайдалану жөніндегі нұсқаулық кір жуғыш машина
manuals -> Цифрлық жерсеріктік қабылдағыш цифровой спутниковый приемник
manuals -> 1. 1 Холодильник в соответствии с рисунком 1 предназначен для охлаждения свежих продуктов, хранения пищевых продуктов в охлажденном состоянии в Х


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   61


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет