Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kk


godkänt och rekommenderat för detta elverktygжүктеу 25.06 Mb.
Pdf просмотр
бет16/61
Дата27.03.2017
өлшемі25.06 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   61

godkänt och rekommenderat för detta elverktyg. Även 
om tillbehör kan fästas på elverktyget finns det ingen 
garanti för en säker användning.
 Insatsverktygets tillåtna varvtal måste åtminstone 
motsvara det på elverktyget angivna högsta varvtalet. 
Tillbehör med en högre rotationshastighet kan brista och 
slungas ut.
 Insatsverktygets yttre diameter och tjocklek måste 
motsvara elverktygets dimensioner. Feldimensione-
rade insatsverktyg kan inte på betryggande sätt avskärmas 
och kontrolleras.
 Insatsverktyg med gänginsats måste passa exakt till 
slipspindelns gänga. Vid insatsverktyg som monteras 
med fläns måste insatsverktygets håldiameter passa till 
flänsens infästningsdiameter. Insatsverktyg som inte 
exakt passar till elverktyget roterar ojämnt, vibrerar kraftigt 
och kan leda till att du förlorar kontrollen över verktyget.
 Använd aldrig skadade insatsverktyg. Kontrollera före 
varje användning insatsverktygen som t. ex. slipskivor 
avseende splitterskador och sprickor, sliprondeller 
avseende sprickor repor eller kraftig nedslitning, stål-
borstar avseende lösa eller brustna trådar. Om elverk-
tyget eller insatsverktyget skulle falla ned kontrollera 
om skada uppstått eller montera ett oskadat insats-
verktyg. Du och andra personer i närheten ska efter 
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 79  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

80 | Svenska 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
kontroll och montering av insatsverktyg ställa er utan-
för insatsverktygets rotationsradie och sedan låta 
elverktyget rotera en minut med högsta varvtal. Ska-
dade insatsverktyg går i de flesta fall sönder vid denna 
provkörning.
 Använd personlig skyddsutrustning. Använd alltefter 
avsett arbete ansiktsskärm, ögonskydd eller skydds-
glasögon. Om så behövs, använd dammfiltermask, hör-
selskydd, skyddshandskar eller skyddsförkläde som 
skyddar mot små utslungade slip- och materialpartik-
lar. Ögonen ska skyddas mot utslungade främmande par-
tiklar som kan uppstå under arbetet. Damm- och andnings-
skydd måste kunna filtrera bort det damm som eventuellt 
uppstår under arbetet. Risk finns för hörselskada under en 
längre tids kraftigt buller.
 Se till att obehöriga personer hålls på betryggande 
avstånd från arbetsområdet. Alla som rör sig inom 
arbetsområdet måste använda personlig skyddsutrust-
ning. Brottstycken från arbetsstycket eller insatsverkty-
gen kan slungas ut och orsaka personskada även utanför 
arbetsområdet.
 Håll fast verktyget endast vid de isolerade greppytorna 
när arbeten utförs på ställen där insatsverktyget kan 
skada dolda elledningar eller egen nätsladd. Kontakt 
med en spänningsförande ledning kan sätta maskinens 
metalldelar under spänning och leda till elstöt.
 Håll nätsladden på avstånd från roterande insatsverk-
tyg. Om du förlorar kontrollen över elverktyget kan nät-
sladden kapas eller dras in varvid risk finns för att din hand 
eller arm dras mot det roterande insatsverktyget.
 Lägg aldrig bort elverktyget innan insatsverktyget 
stannat fullständigt. Det roterande insatsverktyget kan 
komma i beröring med underlaget varvid risk finns för att 
du förlorar kontrollen över verktyget.
 Elverktyget får inte rotera när det bärs. Kläder kan vid 
tillfällig kontakt med det roterande insatsverktyget dras in 
varvid insatsverktyget dras mot din kropp.
 Rengör regelbundet elverktygets ventilationsöpp-
ningar. Motorfläkten drar in damm i huset och en kraftig 
anhopning av metalldamm kan orsaka farliga elströmmar.
 Använd inte elverktyget i närheten av brännbara mate-
rial. Risk finns för att gnistor antänder materialet.
 Använd inte insatsverktyg som kräver flytande kylme-
del. Vatten eller andra kylvätskor kan medföra elstöt.
Varning för bakslag
 Ett bakslag är en plötslig reaktion hos insatsverktyget när 
t. ex. slipskivan, sliprondellen, stålborsten hakar upp sig 
eller blockerar. Detta leder till abrupt uppbromsning av det 
roterande insatsverktyget. Härvid accelererar ett okontrol-
lerat elverktyg mot insatsverktygets rotationsriktning vid 
inklämningsstället.
Om t. ex. en slipskiva hakar upp sig eller blockerar i arbets-
stycket kan slipskivans kant i arbetsstycket klämmas fast 
varvid slipskivan bryts sönder eller orsakar bakslag. Slip-
skivan rör sig nu mot eller bort från användaren beroende 
på skivans rotationsriktning vid inklämningsstället. Härvid 
kan slipskivor även brista.
Bakslag uppstår till följd av missbruk eller felaktig hante-
ring av elverktyget. Detta kan undvikas genom skyddsåt-
gärder som beskrivs nedan.
 Håll stadigt i elverktyget samt kroppen och armarna i 
ett läge som är lämpligt för att motstå bakslagskrafter. 
Använd alltid stödhandtaget för bästa möjliga kontroll 
av bakslagskrafter och reaktionsmoment vid start. 
Användaren kan genom lämpliga försiktighetsåtgärder 
bättre behärska bakslags- och reaktionskrafterna.
 Håll alltid handen på betryggande avstånd från det 
roterande insatsverktyget. Insatsverktyget kan vid ett 
bakslag gå mot din hand.
 Undvik att hålla kroppen inom det område elverktyget 
vid ett bakslag rör sig. Bakslaget kommer att driva elverk-
tyget i motsatt riktning till slipskivans rörelse vid inkläm-
ningsstället.
 Var särskilt försiktig vid bearbetning av hörn, skarpa 
kanter osv. Håll emot så att insatsverktyget inte stud-
sar ut från arbetsstycket eller kommer i kläm. På hörn, 
skarpa kanter eller vid studsning tenderar det roterande 
insatsverktyget att komma i kläm. Detta kan leda till att 
kontrollen förloras eller att bakslag uppstår.
 Använd aldrig kedje- eller tandade sågklingor. Dessa 
insatsverktyg orsakar ofta ett bakslag eller förlust av kon-
trollen över elverktyget.
Speciella varningar för slipning och kapslipning
 Använd endast slipkroppar som godkänts för aktuellt 
elverktyg och de sprängskydd som är avsedda för 
dessa slipkroppar. Slipkroppar som inte är avsedda för 
aktuellt tryckluftverktyg kan inte på betryggande sätt skyd-
das och är därför farliga.
 Skålade slipskivor måste monteras så att skivans slip-
yta inte skjuter ut över sprängskyddskantens plan. En 
felaktigt monterad slipskiva som skjuter ut över spräng-
skyddets plan kan inte smörjas i tillräcklig grad.
 Sprängskyddet måste monteras ordentligt på elverkty-
get och vara infäst så att högsta möjliga säkerhet upp-
nås, dvs den del av slipkroppen som är vänd mot använ-
daren måste vara skyddad. Sprängskyddet ska skydda 
användaren mot brottstycken, tillfällig kontakt med slip-
kroppen samt gnistor som kan antända kläderna.
 Slipkroppar får användas endast för rekommenderade 
arbeten. T. ex.: Slipa aldrig med kapskivans sidoyta. 
Kapskivor är avsedda för materialavverkning med skivans 
kant. Om tryck från sidan utövas mot slipkroppen kan den 
spricka.
 För vald slipskiva ska alltid oskadade spännflänsar i 
korrekt storlek och form användas. Lämpliga flänsar stö-
der slipskivan och reducerar sålunda risken för slipskiv-
brott. Flänsar för kapskivor och andra slipskivor kan ha 
olika utseende och form.
 Använd inte nedslitna slipskivor från större elverktyg. 
Slipskivor för större elverktyg är inte konstruerade för de 
mindre elverktygens högre varvtal och kan därför spricka.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 80  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

 Svenska | 81
Bosch Power Tools
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Andra speciella säkerhetsanvisningar för kapslipning
 Se till att kapskivan inte kommer i kläm och att den inte 
utsätts för högt mottryck. Försök inte skära för djupt. 
Om kapskivan överbelastas ökar dess påfrestning och risk 
finns för att den snedvrids eller blockerar som sedan kan 
resultera i bakslag eller slipkroppsbrott.
 Undvik området framför och bakom den roterande kap-
skivan. Om du för kapskivan i arbetsstycket bort från 
kroppen kan i händelse av ett bakslag elverktyget med 
roterande skiva slungas mot din kropp.
 Om kapskivan kommer i kläm eller arbetet avbryts, 
koppla från elverktyget och håll det lugnt tills skivan 
stannat fullständigt. Försök aldrig dra ut en roterande 
kapskiva ur skärspåret då detta kan leda till bakslag. 
Lokalisera och åtgärda orsaken för inklämning.
 Koppla inte åter på elverktyget om det sitter i arbets-
stycket. Låt kapskivan uppnå fullt varvtal innan den 
försiktigt förs in i skärspåret för fortsatt kapning. 
annat fall kan skivan haka upp sig, hoppa ur arbetsstycket 
eller orsaka bakslag.
 För att reducera risken för ett bakslag till följd av 
inklämd kapskiva ska skivor och andra stora arbets-
stycken stödas. Stora arbetsstycken kan böjas ut till följd 
av hög egenvikt. Arbetsstycket måste därför stödas på 
båda sidorna både i närheten av skärspåret och vid kanten.
 Var speciellt försiktig vid ”fickkapning” i dolda områ-
den som t. ex. i en färdig vägg. Där risk finns att kapski-
van kommer i kontakt med gas- eller vattenledningar, 
elledningar eller andra föremål som kan orsaka bakslag.
Speciella säkerhetsanvisningar för sandpappersslipning
 Använd inte för stora slippapper, se tillverkarens upp-
gifter om slippapperets storlek. Slippapper som står ut 
över sliprondellen kan leda till personskada, blockera, 
rivas sönder eller också orsaka bakslag.
Speciella säkerhetsanvisningar för arbeten med tråd-
borstar
 Observera att trådborstar även under normal använd-
ning förlorar trådbitar. Överbelasta inte stålborsten 
med för högt anliggningstryck. Utslungade trådbitar kan 
lätt tränga in genom kläder och/eller i huden.
 När sprängskydd används bör man se till att spräng-
skyddet och trådborsten inte berör varandra. Tallrikar-
nas och koppborstarnas diameter kan till följd av anligg-
ningstryck och centrifugalkrafter öka.
Extra säkerhetsanvisningar
Bär skyddsglasögon.
 Använd lämpliga detektorer för att lokalisera dolda för-
sörjningsledningar eller konsultera det lokala eldistri-
butionsbolaget. Kontakt med elledningar kan orsaka 
brand och elstöt. En skadad gasledning kan leda till explo-
sion. Inträngning i en vattenledning kan orsaka materiell 
skada eller elstöt.
 Lås upp strömställaren och ställ den i Från-läget om 
strömförsörjningen avbryts t. ex. vid strömavbrott 
eller när stickproppen frånkopplas. Detta hindrar en 
okontrollerad återstart av verktyget.
 Berör inte slip- och kapskivorna innan de svalnat. Ski-
vorna blir under arbetet mycket heta.
 Säkra arbetsstycket. Ett arbetsstycke som är fastspänt i 
en uppspänningsanordning eller ett skruvstycke hålls säk-
rare än med handen.
Produkt- och kapacitetsbeskrivning
Läs noga igenom alla säkerhetsanvis-
ningar och instruktioner. Fel som uppstår 
till följd av att säkerhetsanvisningarna och 
instruktionerna inte följts kan orsaka elstöt, 
brand och/eller allvarliga personskador.
Fäll upp sidan med illustration av elverktyget och håll sidan 
uppfälld när du läser bruksanvisningen.
Ändamålsenlig användning
Elverktyget är avsett för kapning, grovslipning och borstning 
av arbetsstycken i metall och sten utan vattentillförsel.
Vid kapning av metall med bundna slipmedel måste ett speci-
ellt sprängskydd användas.
Vid kapning i sten ordna med dammutsugning till den grad det 
behövs.
Med godkända slipverktyg kan elverktyget även användas för 
slipning med sandpapper.
Illustrerade komponenter
Numreringen av komponenterna hänvisar till illustration av 
elverktyget på grafiksida.
Spindellåsknapp
Strömställare Till/Från
Stödhandtag (isolerad greppyta)
Slipspindel
Sprängskydd för slipning
Låsskruv för sprängskydd
Stödfläns med O-ring
Slipskiva*
Spännmutter
10 Flänsmutternyckel för spännmutter*
11 Snabbspännmutter *
12 Hårdmetallkoppskiva*
13 Sprängskydd för kapning*
14 Kapskiva*
15 Sprängskydd för slipkopp*
16 Slipkopp*
17 Spännyckel böjd för slipskål*
18 Handskydd*
19 Distansbrickor*
20 Gummisliprondell*
21 Slippapper*
22 Rundmutter*
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 81  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

82 | Svenska 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
23 Koppborste*
24 Sugkåpa för kapning med styrslid *
25 Diamantkapskiva*
26 Handgrepp (isolerad greppyta)
*I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör ingår inte i 
standardleveransen. I vårt tillbehörsprogram beskrivs allt tillbe-
hör som finns.
Tekniska data
Buller-/vibrationsdata
Mätvärdena för ljudnivån anges enligt EN 60745.
Maskinens A-vägda ljudnivå uppnår i typiska fall: Ljudtryck-
snivå 92 dB(A); ljudeffektnivå 103 dB(A). Onoggrannhet 
K=3 dB.
Använd hörselskydd!
Totala vibrationsemissionsvärden a
h
 (vektorsumma ur tre 
riktningar) och onoggrannhet K framtaget enligt EN 60745:
ytslipning (skrubbning): a
h
=7,5 m/s
2
, K=1,5 m/s
2
,
slipning med slipblad: a
h
=4,0 m/s
2
, K=1,5 m/s
2
.
Mätningen av den vibrationsnivå som anges i denna anvisning 
har utförts enligt en mätmetod som är standardiserad i 
EN 60745 och kan användas vid jämförelse av olika elverk-
tyg. Mätmetoden är även lämplig för preliminär bedömning av 
vibrationsbelastningen.
Den angivna vibrationsnivån representerar den huvudsakliga 
användningen av elverktyget. Om däremot elverktyget 
används för andra ändamål, med olika tillbehör, med andra 
insatsverktyg eller inte underhållits ordentligt kan vibrations-
nivån avvika. Härvid kan vibrationsbelastningen under 
arbetsperioden öka betydligt.
För en exakt bedömning av vibrationsbelastningen bör även 
de tider beaktas när elverktyget är frånkopplat eller är igång, 
men inte används. Detta reducerar tydligt vibrationsbelast-
ningen för den totala arbetsperioden.
Bestäm extra säkerhetsåtgärder för att skydda operatören 
mot vibrationernas inverkan t. ex.: underhåll av elverktyget 
och insatsverktygen, att hålla händerna varma, organisation 
av arbetsförloppen.
Försäkran om överensstämmelse
Vi försäkrar härmed under exklusivt ansvar att denna produkt 
som beskrivs i ”Tekniska data” överensstämmer med följande 
normer och normativa dokument: EN 60745 enligt bestäm-
melserna i direktiven 2011/65/EU, 2004/108/EG, 
2006/42/EG.
Teknisk tillverkningsdokumentation (2006/42/EG) fås från:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
31.03.2014
Montage
Montering av skyddsutrustning
 Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten utförs på 
elverktyget.
Anvisning: Om slipskivan brustit under drift eller stödanord-
ningarna på spängskyddet/elverktyget skadats, måste 
berörda delar/elverktyget bytas ut eller för service skickas till 
en serviceverkstad, för adresser se avsnittet ”Kundtjänst och 
användarrådgivning”.
Sprängskydd för slipning
Lägg upp sprängskyddet 5 på spindelhalsen. Anpassa 
sprängskyddets 5 läge till aktuella arbetsoperationer och lås 
sprängskyddet 5 med låsskruven 6.
 Ställ in sprängskyddet 5 så att gnistor inte sprutas mot 
användaren.
Sprängskydd för kapning
 Vid kapning med bundna slipmedel använd alltid 
sprängskyddet 13.
 Vid kapning i sten ordna med dammutsugning till den 
grad det behövs.
Sprängskyddet för kapning 13 monteras på samma sätt som 
sprängskyddet för slipning 5.
Sugkåpa för kapning med styrslid
Sugkåpa för kapning med styrslid 24 monteras på samma sätt 
som sprängskyddet för slipning 5.
Vinkelslip
GWS ...
20-230
H
20-230
JH
Produktnummer
3 601 ...
... H50 L.. ... H50 M..
Upptagen märkeffekt
W
2000
2000
Avgiven effekt
W
1250
1250
Märkvarvtal
min
-1
6600
6600
max. slipskivsdiameter
mm
230
230
Slipspindelgänga
M 14
M 14
max. gänglängd på slip-
spindeln
mm
25
25
Skydd mot oavsiktlig återstart


Startströmsbegränsning


Vikt enligt EPTA-Procedure 
01/2003
– med vibrationsdämpande 
stödhandtag
– med standardstödhandtag
kg
kg
5,2
5,1
5,2
5,1
Skyddsklass
/
II
/
II
Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande 
spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.
Endast för elverktyg utan startströmsbegränsning: Vid inkoppling upp-
står kortvariga spänningsfall. Vid ogynnsamma nätförhållanden kan 
annan utrustning påverkas. Vid nätimpedanser mindre än 0,25 ohm 
behöver man inte räkna med störning.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 82  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

 Svenska | 83
Bosch Power Tools
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Stödhandtag
 Använd alltid elverktyget med stödhandtag 3.
Skruva fast stödhandtaget 3 i relation till arbetssätt till höger 
eller vänster om växelhuset.
Handskydd
 För arbeten med gummisliprondellen 20 eller med 
koppborste/skivborste/lamellslipskiva skall alltid 
handskyddet 18 monteras.
Fäst handskyddet 18 med stödhandtaget 3.
Montering av slipverktyg
 Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten utförs på 
elverktyget.
 Berör inte slip- och kapskivorna innan de svalnat. Ski-
vorna blir under arbetet mycket heta.
Rengör slipspindeln 4 och alla delar som skall monteras.
Tryck för fastspänning och lossning av slipverktyg spindellås-
knappen 1 för blockering av slipspindeln.
 Tryck ned spindellåsknappen endast när slipspindeln 
står stilla. I annat fall kan elverktyget skadas.
Slip-/kapskiva
Beakta slipverktygens dimensioner. Centrumhålet måste 
passa till stödflänsen. Använd inte reducerstycken eller adap-
ter.
Kontrollera vid användning av diamantkapskivor att rotations-
pilen på diamantkapskivan och elverktygets rotation överens-
stämmer (se rotationspil på växelhuset).
Ordningsföljden vid montering visas på grafiksidan.
För infästning av slip-/kapskivan skruva upp spännmuttern 9 
och dra sedan fast den med tvåstiftsnyckeln, se avsnittet 
”Snabbspännmutter”.
 Kontrollera efter montering och före start av slipverk-
tyget att det monterats på rätt sätt och kan rotera fritt. 
Kontrollera att slipverktyget inte berör sprängskyddet 
eller andra delar.
I stödflänsen 7 är kring centreransatsen 
en plastdel (O-ring) insatt. Om O-
ringen saknas eller är skadad måste 
stödflänsen 7 före fortsatt användning 
ovillkorligen bytas.
Lamellslipskiva
 För arbeten med lamellslipskiva ska handskyddet 18 
monteras.
Gummisliprondell
 För arbeten med gummisliprondell 20 ska handskyd-
det 18 monteras.
Ordningsföljden vid montering visas på grafiksidan.
Innan gummisliprondellen 20 monteras ska 2 distansbrickor 
19 skjutas upp på slipspindeln 4.
Skruva på rundmuttern 22 och dra fast med tvåstiftsnyckeln.
Koppborste/skivborste
 För arbeten med koppborste eller skivborste ska hand-
skyddet 18 monteras.
Ordningsföljden vid montering visas på grafiksidan.
Koppborsten/skivborsten måste kunna skruvas upp på slip-
spindeln så långt att den ligger stadigt an mot slipspindelflän-
sen vid ändan på slipspindelgängan. Spänn fast koppborsten/ 
skivborsten med fast skruvnyckel.
Slipkopp
 För arbeten med slipkopp ska det speciella spräng-
skyddet 15 monteras.
Slipkoppen 16 får endast stå ut över sprängskyddet 15 till 
den grad som krävs för aktuellt arbete. Ställ in sprängskyddet 
15 på detta mått.
Ordningsföljden vid montering visas på grafiksidan.
Skruva upp spännmuttern 
9 och dra fast den med den böjda 
spännyckeln 17.
Snabbspännmutter
För snabbt och enkelt byte av slipverktyg utan hjälp av verktyg 
kan i stället för spännmuttern 9 snabbspännmuttern 11 
användas.
 Snabbspännmuttern 11 får endast användas för slip- 
och kapskivor.
Använd endast felfri, oskadad snabbspännmutter 11.
Se vid påskruvning till att texten på snabbspännmuttern 
11 inte ligger mot slipskivan; pilen måste vara riktad mot 
indexmärket 27.
Tryck på spindelns låsknapp 
1 för låsning av slipspindeln. 
För åtdragning av snabb-
spännmuttern vrid slipskivan 
kraftigt medurs.
En ordentligt fastspänd och 
oskadad snabbspännmutter 
kan för hand s när den räff-
lade ringen vrids moturs.
Lossa aldrig en hårtsittande 
snabbspännmutter med 
tång utan använd flänsmut-
ternyckeln. Lägg an 
flänsmutternyckeln som bil-
den visar.
Каталог: manuals
manuals -> Благодарим за то, что вы выбрали наш плеер. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно
manuals -> Руководство по эксплуатации Содержание Монтаж, 2-3-4
manuals -> Руководство по эксплуатации русский, 1 ru қазақша, 17 k z h5G56f ru предупреждения,2
manuals -> Регламент за екологосъобразно проектиране Препарат за изплакване и рафинирана
manuals -> Руководство по эксплуатации ! Обязательно прочтите это руководство. ! Сохраните руководство для получения необходимых
manuals -> Мультиварка бытовая электрическая polaris модель pmc 0510ad инструкция по эксплуатации
manuals -> Пайдалану жөніндегі нұсқаулық кір жуғыш машина
manuals -> Цифрлық жерсеріктік қабылдағыш цифровой спутниковый приемник
manuals -> 1. 1 Холодильник в соответствии с рисунком 1 предназначен для охлаждения свежих продуктов, хранения пищевых продуктов в охлажденном состоянии в Х


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   61


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет