Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kk


OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 83  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM 84жүктеу 25.06 Mb.
Pdf просмотр
бет17/61
Дата27.03.2017
өлшемі25.06 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   61

27
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 83  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

84 | Svenska 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
Tillåtna slipverktyg
Alla de slipverktyg som anges i denna bruksanvisning kan 
användas.
Det tillåtna varvtalet [min
-1
] resp. periferihastigheten [m/s] 
hos använt slipverktyg måste minst motsvara uppgifterna i 
tabellen nedan.
Beakta därför tillåtna varvtal resp. periferihastigheter på 
slipverktygets etikett.
Svängning av växelhuvudet
 Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten utförs på 
elverktyget.
Du kan vrida växelhuvu-
det i steg om 90°. Detta 
medger att strömställa-
ren kan ställas i ett för 
hanteringen gynnsamt 
läge, t. ex. för kapning 
med sugkåpa och styrslid 
24 eller för vänsterhänta.
Skruva helt bort de 4 skruvarna. Sväng växelhuvudet försik-
tigt utan att ta bort det från huset till önskat läge. Dra åter 
fast de 4 skruvarna.
Damm-/spånutsugning
 Dammet från material som t. ex. blyhaltig målning, vissa 
träslag, mineraler och metall kan vara hälsovådligt. Berö-
ring eller inandning av dammet kan orsaka allergiska reak-
tioner och/eller andningsbesvär hos användaren eller per-
soner som uppehåller sig i närheten.
Vissa damm från ek eller bok anses vara cancerogena, spe-
ciellt då i förbindelse med tillsatsämnen för träbehandling 
(kromat, träkonserveringsmedel). Endast yrkesmän får 
bearbeta asbesthaltigt material.
– Använd om möjligt en för materialet lämplig dammut-
sugning.
– Se till att arbetsplatsen är väl ventilerad.
– Vi rekommenderar ett andningsskydd i filterklass P2.
Beakta de föreskrifter som i aktuellt land gäller för bearbetat 
material.
 Undvik dammanhopning på arbetsplatsen. Damm kan 
lätt självantändas.
Drift
Driftstart
 Beakta nätspänningen! Kontrollera att strömkällans 
spänning överensstämmer med uppgifterna på elverk-
tygets typskylt. Elverktyg märkta med 230 V kan även 
anslutas till 220 V.
När elverktyget används på mobila generatorer som inte för-
fogar över tillräckliga effektreserver eller som saknar lämplig 
spänningsreglering med startströmsförstärkning kan effekt-
förlust eller otypiskt beteende uppstå vid inkoppling.
Kontrollera att generatorn är lämplig för aktuell användning 
och speciellt dess nätspänning och -frekvens.
In- och urkoppling
Skjut för start av elverktyget strömställaren Till/Från 2 framåt 
och tryck sedan ned den.
För låsning av den nedtryckta strömställaren Till/Från 2 skjut 
strömställaren Till/Från 2 ytterligare framåt.
För elverktygets frånkoppling släpp strömställaren Till/Från 
2 eller om den är låst tryck helt kort på strömställaren Till/Från 
2 och släpp den igen.
För att spara energi, koppla på elverktyget endast när du vill 
använda det.
Strömställare utan låsning (krav i vissa länder):
Skjut för start av elverktyget strömställaren Till/Från 2 framåt 
och tryck sedan ned den.
För frånkoppling av elverktyget släpp strömställaren Till/ 
Från 2.
 Kontrollera slipverktygen innan de tas i bruk. Slipverk-
tyget måste vara felfritt monterat och kunna rotera 
fritt. Provkör minst under 1 minut utan belastning. 
Använd inte skadade, orunda eller vibrerande slipverk-
tyg. Skadade slipverktyg kan spricka och orsaka person-
skada.
Skydd mot oavsiktlig återstart (GWS 20-230 JH)
Återstartskyddet hindrar elverktyget från att okontrollerat 
starta efter ett strömavbrott.
För återstart ställ strömställaren Till/Från 2 i frånkopplings-
läge och koppla på nytt på elverktyget.
Startströmsbegränsning (GWS 20-230 JH)
Den elektroniska startströmsbegränsaren begränsar effekten 
vid inkoppling av elverktyget och därför kan en 16 A säkring 
användas.
Anvisning: Om elverktyget genast efter inkoppling går med 
fullt varvtal fungerar inte startströmsbegränsningen och åter-
startskyddet. Elverktyget måste omedelbart lämnas in till en 
serviceverkstad, för adresser se avsnittet ”Kundtjänst och 
användarrådgivning”.
max. 
[mm]
[mm]
D
b
d
[min
-1
]
[m/s]
180
230
8
8
22,2
22,2
8500
6600
80
80
180
230


8500
6600
80
80
100
30
M 14
8600
45
b
d
D
D
D
b
d
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 84  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

 Svenska | 85
Bosch Power Tools
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Arbetsanvisningar
 Var försiktig vid spårning i bärande väggar, se stycket 
”Statiska anvisningar”.
 Spänn fast arbetsstycket om det inte ligger stadigt på 
grund av egen vikt.
 Belasta inte elverktyget till den grad att det stannar.
 Om elverktyget använts under hög belastning låt det gå 
några minuter på tomgång för avkylning av insatsverk-
tyget.
 Berör inte slip- och kapskivorna innan de svalnat. Ski-
vorna blir under arbetet mycket heta.
 Elverktyget får inte användas med ett kapbord.
Anvisning: Dra stickproppen ur vägguttaget när slipen inte 
används. Även ett frånkopplat elverktyg har en viss strömför-
brukning om stickproppen är ansluten till nätspänning.
Skrubbning
 Använd aldrig kapskivor för skrubbning.
Vid skrubbning kan bästa arbetsresultat uppnås vid en inställ-
ningsvinkel på 30° till 40°. Förflytta elverktyget med måttligt 
tryck fram och tillbaka. Härvid blir arbetsstycket inte för hett, 
missfärgas inte och det bildas inte heller spår.
Lamellslipskiva
Med lamellslipskiva (tillbehör) kan även kupiga ytor och profi-
ler bearbetas.
Lamellslipskivorna har en betydligt längre livslängd, lägre 
ljudnivå och lägre sliptemperaturer än vanliga slipskivor.
Kapning av metall
 Vid kapning med bundna slipmedel använd alltid 
sprängskyddet 13.
Vid kapslipning mata fram elverktyget med måttlig och en till 
materialet anpassad hastighet. Tryck inte mot kapskivan, den 
får inte heller snedställas eller oscilleras.
Bromsa inte upp kapskivor med tryck från sidan.
Elverktyget ska alltid 
föras i matningsrikt-
ningen. I annat fall finns 
risk för att det okontrol-
lerat trycks ur skärspå-
ret.
Vid kapning av profiler och fyrkantsrör lägg an kapskivan vid 
det minsta tvärsnittet.
Kapning av sten
 Vid kapning i sten ordna med dammutsugning till den 
grad det behövs.
 Bär dammskyddsmask.
 Elverktyget får användas endast för torrskärning/torr-
slipning.
Använd för kapning av stenmaterial lämpligast en diamant-
kapskiva.
När en sugkåpa används för kapning med styrslid 24 måste 
dammsugaren vara godkänd för utsugning av stendamm. 
Bosch erbjuder lämpliga dammsugare.
Koppla på elverktyget 
och lägg an det med 
styrslädens främre del 
mot arbetsstycket. Mata 
fram elverktyget med 
måttlig och en till materi-
alet anpassad hastighet.
När mycket hårda material bearbetas som t. ex. betong med 
hög kiselhalt kan diamantkapskivan överhettas och skadas. 
En gnistkrans som roterar kring diamantkapskivan är ett tyd-
ligt tecken på överhettning.
Avbryt i detta fall kapningen och låt diamantkapskivan för 
avkylning en kort stund gå på tomgång med högsta varvtal.
Tydligt reducerad slipeffekt och en gnistbildning runtom ski-
van är tecken på att diamantkapskivan förlorat skärpan. 
Genom korta skär i nötande material, t. ex. kalksandsten, kan 
diamantkapskivan åter skärpas.
Statiska anvisningar
Spår i bärande väggar bör utföras enligt standard DIN 1053 
del 1 eller landsspecifika bestämmelser.
Dessa föreskrifter ska följas. Planera kapsnitten i samråd med 
ansvarig fackman för statik, arkitekt eller entreprenör innan 
arbetet påbörjas.
Underhåll och service
Underhåll och rengöring
 Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten utförs på 
elverktyget.
 Håll elverktyget och dess ventilationsöppningar rena 
för bra och säkert arbete.
 Använd under extrema betingelser om möjligt en 
utsugningsanläggning. I dylika fall ska ventilations-
öppningarna renblåsas ofta och ett felströmsskydd 
(FI) förkopplas. Vid bearbetning av metall kan damm sam-
las i elverktygets inre. Elverktygets skyddsisolering kan 
försämras.
Lagra och hantera tillbehöret med omsorg.
Om nätsladden för bibehållande av verktygets säkerhet 
måste bytas ut, ska byte ske hos Bosch eller en auktoriserad 
serviceverkstad för Bosch-elverktyg.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 85  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

86 | Norsk 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
Kundtjänst och användarrådgivning
Kundservicen ger svar på frågor beträffande reparation och 
underhåll av produkter och reservdelar. Sprängskisser och 
information om reservdelar hittar du på:
www.bosch-pt.com
Bosch användarrådgivningsteamet hjälper gärna vid frågor 
som gäller våra produkter och tillbehör.
Ange alltid vid förfrågningar och reservdelsbeställningar det 
10-siffriga produktnumret som finns på elverktygets typskylt.
Svenska
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691
Avfallshantering
Elverktyg, tillbehör och förpackning ska omhändertas på 
miljövänligt sätt för återvinning.
Släng inte elverktyg i hushållsavfall!
Endast för EU-länder:
Enligt europeiska direktivet 2012/19/EU 
för kasserade elektriska och elektroniska 
apparater och dess modifiering till nationell 
rätt måste obrukbara elverktyg omhänder-
tas separat och på miljövänligt sätt lämnas 
in för återvinning.
Ändringar förbehålles.
Norsk
Sikkerhetsinformasjon
Generelle advarsler for elektroverktøy
Les gjennom alle advarslene og anvis-
ningene. Feil ved overholdelsen av ad-
varslene og nedenstående anvisninger kan medføre elektris-
ke støt, brann og/eller alvorlige skader.
Ta godt vare på alle advarslene og informasjonene.
Det nedenstående anvendte uttrykket «elektroverktøy» gjel-
der for strømdrevne elektroverktøy (med ledning) og batteri-
drevne elektroverktøy (uten ledning).
Sikkerhet på arbeidsplassen
 Hold arbeidsområdet rent og ryddig og sørg for bra be-
lysning. Rotete arbeidsområder eller arbeidsområder 
uten lys kan føre til ulykker.
 Ikke arbeid med elektroverktøyet i eksplosjonsutsatte 
omgivelser – der det befinner seg brennbare væsker, 
gass eller støv. Elektroverktøy lager gnister som kan an-
tenne støv eller damper.
 Hold barn og andre personer unna når elektroverktøy-
et brukes. Hvis du blir forstyrret under arbeidet, kan du 
miste kontrollen over elektroverktøyet.
Elektrisk sikkerhet
 Støpselet til elektroverktøyet må passe inn i stikkon-
takten. Støpselet må ikke forandres på noen som helst 
måte. Ikke bruk adapterstøpsler sammen med jordede 
elektroverktøy. Bruk av støpsler som ikke er forandret på 
og passende stikkontakter reduserer risikoen for elektris-
ke støt.
 Unngå kroppskontakt med jordede overflater slik som 
rør, ovner, komfyrer og kjøleskap. Det er større fare ved 
elektriske støt hvis kroppen din er jordet.
 Hold elektroverktøyet unna regn eller fuktighet. Der-
som det kommer vann i et elektroverktøy, øker risikoen for 
elektriske støt.
 Ikke bruk ledningen til andre formål, f. eks. til å bære 
elektroverktøyet, henge det opp eller trekke det ut av 
stikkontakten. Hold ledningen unna varme, olje, skar-
pe kanter eller verktøydeler som beveger seg. Med ska-
dede eller opphopede ledninger øker risikoen for elektris-
ke støt.
 Når du arbeider utendørs med et elektroverktøy, må du 
kun bruke en skjøteledning som er egnet til utendørs 
bruk. Når du bruker en skjøteledning som er egnet for 
utendørs bruk, reduseres risikoen for elektriske støt.
 Hvis det ikke kan unngås å bruke elektroverktøyet i 
fuktige omgivelser, må du bruke en jordfeilbryter. Bruk 
av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektriske støt.
Personsikkerhet
 Vær oppmerksom, pass på hva du gjør, gå fornuftig 
frem når du arbeider med et elektroverktøy. Ikke bruk 
elektroverktøy når du er trett eller er påvirket av nar-
kotika, alkohol eller medikamenter. Et øyeblikks uopp-
merksomhet ved bruk av elektroverktøyet kan føre til al-
vorlige skader.
 Bruk personlig verneutstyr og husk alltid å bruke ver-
nebriller. Bruk av personlig sikkerhetsutstyr som støv-
maske, sklifaste arbeidssko, hjelm eller hørselvern – av-
hengig av type og bruk av elektroverktøyet – reduserer 
risikoen for skader.
 Unngå å starte verktøyet ved en feiltagelse. Forviss 
deg om at elektroverktøyet er slått av før du kobler det 
til strømmen og/eller batteriet, løfter det opp eller bæ-
rer det. Hvis du holder fingeren på bryteren når du bærer 
elektroverktøyet eller kobler elektroverktøyet til strøm-
men i innkoblet tilstand, kan dette føre til uhell.
 Fjern innstillingsverktøy eller skrunøkler før du slår på 
elektroverktøyet. Et verktøy eller en nøkkel som befinner 
seg i en roterende verktøydel, kan føre til skader.
 Unngå en unormal kroppsholdning. Sørg for å stå stø-
dig og i balanse. Dermed kan du kontrollere elektroverk-
tøyet bedre i uventede situasjoner.
ADVARSEL
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 86  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

 Norsk | 87
Bosch Power Tools
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
 Bruk alltid egnede klær. Ikke bruk vide klær eller smyk-
ker. Hold hår, tøy og hansker unna deler som beveger 
seg. Løstsittende tøy, smykker eller langt hår kan komme 
inn i deler som beveger seg.
 Hvis det kan monteres støvavsug- og oppsamlingsinn-
retninger, må du forvisse deg om at disse er tilkoblet og 
brukes på korrekt måte. Bruk av et støvavsug reduserer 
farer på grunn av støv.
Omhyggelig bruk og håndtering av elektroverktøy
 Ikke overbelast verktøyet. Bruk et elektroverktøy som 
er beregnet til den type arbeid du vil utføre. Med et pas-
sende elektroverktøy arbeider du bedre og sikrere i det an-
gitte effektområdet.
 Ikke bruk elektroverktøy med defekt på-/av-bryter. Et 
elektroverktøy som ikke lenger kan slås av eller på, er farlig 
og må repareres.
 Trekk støpselet ut av stikkontakten og/eller fjern bat-
teriet før du utfører innstillinger på elektroverktøyet, 
skifter tilbehørsdeler eller legger maskinen bort. Disse 
tiltakene forhindrer en utilsiktet starting av elektroverktøy-
et.
 Elektroverktøy som ikke er i bruk må oppbevares util-
gjengelig for barn. Ikke la maskinen brukes av perso-
ner som ikke er fortrolig med dette eller ikke har lest 
disse anvisningene. Elektroverktøy er farlige når de bru-
kes av uerfarne personer.
 Vær nøye med vedlikeholdet av elektroverktøyet. Kon-
troller om bevegelige verktøydeler fungerer feilfritt og 
ikke klemmes fast, og om deler er brukket eller skadet, 
slik at dette innvirker på elektroverktøyets funksjon. 
La disse skadede delene repareres før elektroverktøy-
et brukes. Dårlig vedlikeholdte elektroverktøy er årsaken 
til mange uhell.
 Hold skjæreverktøyene skarpe og rene. Godt stelte 
skjæreverktøy med skarpe skjær setter seg ikke så ofte 
fast og er lettere å føre.
 Bruk elektroverktøy, tilbehør, verktøy osv. i henhold til 
disse anvisningene. Ta hensyn til arbeidsforholdene og 
arbeidet som skal utføres. Bruk av elektroverktøy til an-
dre formål enn det som er angitt kan føre til farlige situasjo-
ner.
Service
 Elektroverktøyet ditt skal alltid kun repareres av kvali-
fisert fagpersonale og kun med originale reservedeler. 
Slik opprettholdes verktøyets sikkerhet.
Sikkerhetsinformasjoner for vinkelsliper
Felles advarsler om sliping, sandpapirsliping, arbeid med 
stålbørster og kapping
 Dette elektroverktøyet skal brukes som sliper, sandpa-
pirsliper, stålbørste og kuttesliper. Følg alle advarsler, 
anvisninger, bilder og data som du får levert sammen 
med elektroverktøyet. Hvis du ikke følger følgende anvis-
ninger, kan det oppstå elektriske støt, ild og/eller store 
skader.
 Dette elektroverktøyet er ikke egnet til polering. Hvis 
elektroverktøyet brukes til formål det ikke er beregnet til, 
kan dette forårsake farer og skader.
 Ikke bruk tilbehør som ikke er spesielt beregnet og an-
befalt av produsenten for dette elektroverktøyet. Selv 
om du kan feste tilbehøret på elektroverktøyet ditt, garan-
terer dette ingen sikker bruk.
 Det godkjente turtallet til innsatsverktøyet må være 
minst like høyt som det maksimale turtallet som er an-
gitt på elektroverktøyet. Tilbehør som dreies hurtigere 
enn godkjent, kan brekke og slynges rundt.
 Utvendig diameter og tykkelse på innsatsverktøyet må 
tilsvare målene for elektroverktøyet. Gale innsatsverk-
tøy kan ikke sikres eller kontrolleres tilstrekkelig.
 Innsatsverktøy med gjengeinnsats må passe nøyaktig 
på slipespindelens gjenger. Ved innsatsverktøy som 
monteres ved hjelp av en flens må hulldiameteren til 
innsatsverktøyet passe til festediameteren til flensen. 
Innsatsverktøy som ikke kan festes nøyaktig på elektro-
verktøyet, roterer uregelmessig, vibrerer svært sterkt og 
kan føre til at du mister kontrollen.
 Ikke bruk skadede innsatsverktøy. Sjekk før hver bruk 
om innsatsverktøy slik som slipeskiver er splintret el-
ler revnet, om slipetallerkener er revnet eller svært 
slitt, om stålbørster har løse eller har brukkede tråder. 
Hvis elektroverktøyet eller innsatsverktøyet faller 
ned, må du kontrollere om det er skadet eller bruk et 
ikke skadet innsatsverktøy. Når du har kontrollert og 
satt inn innsatsverktøyet, må du holde personer som 
oppholder seg i nærheten unna det roterende innsats-
verktøyet og la elektroverktøyet gå i ett minutt med 
maksimalt turtall. Som regel brekker skadede innsats-
verktøy i løpet av denne testtiden.
 Bruk personlig beskyttelsesutstyr. Avhengig av typen 
bruk må du bruke visir, øyebeskyttelse eller vernebril-
ler. Om nødvendig må du bruke støvmaske, hørselvern, 
vernehansker eller spesialforkle som holder små slipe- 
og materialpartikler unna kroppen din. Øynene bør be-
skyttes mot fremmedlegemer som kan fly rundt ved visse 
typer bruk. Støv- eller pustevernmasker må filtere den ty-
pen støv som oppstår ved denne bruken. Hvis du er utsatt 
for sterk støy over lengre tid, kan du miste hørselen.
 Pass på at andre personer holder tilstrekkelig avstand 
til arbeidsområdet ditt. Alle som går inn i arbeidsområ-
det må bruke personlig verneutstyr. Brukne deler til 
verktøyet eller brukne innsatsverktøy kan slynges ut og 
derfor også forårsake skader utenfor det direkte arbeids-
området.
 Hold maskinen kun på de isolerte gripeflatene, hvis du 
utfører arbeid der innsatsverktøyet kan treffe på skjul-
te strømledninger eller den egne strømledningen. Kon-
takt med en spenningsførende ledning kan også sette mas-
kinens metalldeler under spenning og føre til elektriske 
støt.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 87  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

88 | Norsk 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
 Hold strømledningen unna roterende innsatsverktøy. 
Hvis du mister kontrollen over elektroverktøyet kan strøm-
ledningen kappes eller komme inn i verktøyet, og hånden 
eller armen din kan komme inn i det roterende innsatsverk-
tøyet.
 Legg aldri elektroverktøyet ned før innsatsverktøyet 
er stanset helt. Det roterende innsatsverktøyet kan kom-
me i kontakt med overflaten der maskinen legges ned, slik 
at du kan miste kontrollen over elektroverktøyet.
 La aldri elektroverktøyet være innkoblet mens du bæ-
rer det. Tøyet ditt kan komme inn i det roterende innsats-
verktøyet hvis det tilfeldigvis kommer i kontakt med verk-
tøyet og innsatsverktøyet kan da bore seg inn i kroppen din.
 Rengjør ventilasjonsåpningene til elektroverktøyet 
med jevne mellomrom. Motorviften trekker støv inn i hu-
set, og en stor oppsamling av metallstøv kan medføre elek-
trisk fare.
 Ikke bruk elektroverktøyet i nærheten av brennbare 
materialer. Gnister kan antenne disse materialene.
 Bruk ikke innsatsverktøy som krever flytende kjøle-
midler. Bruk av vann eller andre flytende kjølemidler kan 
føre til elektriske støt.
Tilbakeslag og tilsvarende advarsler
 Tilbakeslag er innsatsverktøyets plutselige reaksjon etter 
at det har hengt seg opp eller blokkerer. Dette kan gjelde 
slipeskiven, slipetallerkenen, stålbørsten osv.. Opphen-
ging eller blokkering fører til at det roterende innsatsverk-
tøyet stanser helt plutselig. Slik akselereres et ukontrollert 
elektroverktøy mot innsatsverktøyets dreieretning på 
blokkeringstedet. 
Hvis f. eks. en slipeskive henger seg opp eller blokkerer i 
arbeidsstykket, kan kanten på slipeskiven som dykker inn i 
arbeidsstykket, henge seg opp og slik brekker slipeskiven 
eller forårsaker et tilbakeslag. Slipeskiven beveger seg da 
mot eller bort fra brukeren, avhengig av skivens dreieret-
ning på blokkeringsstedet. Slik kan slipeskiver også brek-
ke.
Et tilbakeslag er resultat av en gal eller feilaktig bruk av 
elektroverktøyet. Det kan unngås ved å følge egnede sik-
kerhetstiltak som beskrevet nedenstående.
 Hold elektroverktøyet godt fast og plasser kroppen og 
Каталог: manuals
manuals -> Благодарим за то, что вы выбрали наш плеер. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно
manuals -> Руководство по эксплуатации Содержание Монтаж, 2-3-4
manuals -> Руководство по эксплуатации русский, 1 ru қазақша, 17 k z h5G56f ru предупреждения,2
manuals -> Регламент за екологосъобразно проектиране Препарат за изплакване и рафинирана
manuals -> Руководство по эксплуатации ! Обязательно прочтите это руководство. ! Сохраните руководство для получения необходимых
manuals -> Мультиварка бытовая электрическая polaris модель pmc 0510ad инструкция по эксплуатации
manuals -> Пайдалану жөніндегі нұсқаулық кір жуғыш машина
manuals -> Цифрлық жерсеріктік қабылдағыш цифровой спутниковый приемник
manuals -> 1. 1 Холодильник в соответствии с рисунком 1 предназначен для охлаждения свежих продуктов, хранения пищевых продуктов в охлажденном состоянии в Х


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   61


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет