Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kk


armene dine i en stilling som kan ta imot tilbake-жүктеу 25.06 Mb.
Pdf просмотр
бет18/61
Дата27.03.2017
өлшемі25.06 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   61

armene dine i en stilling som kan ta imot tilbake-
slagskrefter. Bruk alltid ekstrahåndtaket – hvis dette 
finnes – for å ha størst mulig kontroll over tilbake-
slagskrefter eller reaksjonsmomenter ved oppkjøring. 
Brukeren kan beherske tilbakeslags- og reaksjonsmomen-
ter med egnede tiltak.
 Hold aldri hånden i nærheten av det roterende innsats-
verktøyet. Innsatsverktøyet kan bevege seg over hånden 
din ved tilbakeslag.
 Unngå at kroppen din befinner seg i området der elek-
troverktøyet vil bevege seg ved et tilbakeslag. Tilbake-
slaget driver elektroverktøyet i motsatt retning av slipeski-
vens dreieretning på blokkeringsstedet.
 Vær spesielt forsiktig i hjørner, på skarpe kanter osv. 
Du må forhindre at innsatsverktøy avprelles fra ar-
beidsstykket eller klemmes fast. Det roterende innsats-
verktøyet har en tendens til å klemmes fast i hjørner, på 
skarpe kanter eller hvis det avprelles. Dette forårsaker 
kontrolltap eller tilbakeslag.
 Bruk ikke kjedesagblad eller tannet sagblad. Slike inn-
satsverktøy fører ofte til tilbakeslag eller til at man mister 
kontrollen over elektroverktøyet.
Spesielle advarsler om sliping og kapping
 Bruk kun slipeskiver som er godkjent for dette elektro-
verktøyet og et vernedeksel som er konstruert for den-
ne typen slipeskive. Slipeskiver som ikke ble konstruert 
for dette elektroverktøyet, kan ikke beskyttes tilsvarende 
og er ikke sikre.
 Slipeskiver med forsenket senter/nav må monteres 
slik at slipeflaten ikke rager ut over planet til vernedek-
selets kant. En usakkyndig montert slipeskive som rager 
ut over vernedekselets kant, kan ikke skjermes tilstrekke-
lig.
 Vernedekselet må monteres sikkert på elektroverktøy-
et og innstilles slik at det oppnås så stor sikkerhet som 
mulig med at den minste delen på slipeskiven peker 
åpent mot brukeren. Vernedekslelet beskytter betje-
ningspersonen mot bruddstykker, tilfeldig kontakt med sli-
peskiven og gnister som kan antenne klær.
 Slipeskiver må kun brukes til anbefalt type bruk. 
F. eks.: Ikke slip med sideflaten til en kappeskive. 
Kappeskiver er beregnet til materialfjerning med kanten på 
skiven. Innvirkning av krefter fra siden kan føre til at slipe-
skivene brekker.
 Bruk alltid uskadede spennflenser i riktig størrelse og 
form for den slipeskiven du har valgt. Egnede flenser 
støtter slipeskiven og reduserer slik faren for at slipeskiven 
brekker. Flenser for kappeskiver kan være annerledes enn 
flenser for andre slipeskiver.
 Ikke bruk slitte slipeskiver fra større elektroverktøy. 
Slipeskiver for større elektroverktøy er ikke beregnet til de 
høyere turtall på mindre elektroverktøy og kan brekke.
Ytterligere spesielle advarsler for kappesliping
 Unngå blokkering av kappeskiven eller for sterkt 
presstrykk. Ikke utfør for dype snitt. En overbelastning 
av kappeskiven øker slitasjen og tendensen til fastkiling el-
ler blokkering og dermed også muligheten til tilbakeslag el-
ler brudd på slipeskiven.
 Unngå området foran og bak den roterende kappeski-
ven. Hvis kappeskiven beveger seg bort fra deg i arbeids-
stykket, kan elektroverktøyet med den roterende skiven 
ved tilbakeslag slynges direkte mot kroppen din.
 Hvis kappeskiven blokkerer eller du avbryter arbeidet, 
slår du av elektroverktøyet og holder det rolig til skiven 
er stanset helt. Forsøk aldri å trekke den roterende 
kappeskiven ut av snittet, ellers kan det oppstå et tilba-
keslag. Finn og fjern årsaken til blokkeringen.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 88  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

 Norsk | 89
Bosch Power Tools
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
 Ikke start elektroverktøyet igjen så lenge det befinner 
seg i arbeidsstykket. La kappeskiven oppnå det maksi-
male turtallet før du fortsetter forsiktig med snittet. El-
lers kan skiven henge seg opp, springe ut av arbeidsstyk-
ket eller forårsake tilbakeslag.
 Støtt plater eller store arbeidsstykker for å redusere ri-
sikoen for tilbakeslag fra en fastklemt kappeskive. Sto-
re arbeidsstykker kan bøyes av sin egen vekt. Arbeidsstyk-
ket må støttes på begge sider, både nær kappesnittet og 
på kanten.
 Vær spesielt forsiktig ved «inndykkingssnitt» i vegger 
eller andre uoversiktelige områder. Den inntrengende 
kappeskiven kan treffe på gass- eller vannledninger, elek-
triske ledninger eller gjenstander som kan forårsake tilba-
keslag.
Spesielle advarsler om sandpapirsliping
 Ikke bruk overdimensjonerte slipeskiver, følg produ-
sentens informasjoner om slipepapirstørrelsen. Slipe-
skiver som peker ut over slipetallerkenen kan forårsake 
skader og føre til at slipeskivene blokkerer eller revner eller 
til at det oppstår tilbakeslag.
Spesielle advarsler for arbeid med stålbørster
 Husk på at stålbørsten mister stålbiter i løpet av vanlig 
bruk. Ikke overbelast ståldelene med for sterkt press-
trykk. Ståldeler som slynges bort kan lett trenge inn gjen-
nom tynt tøy og/eller hud.
 Hvis det anbefales å bruke et vernedeksel, må du for-
hindre at vernedekselet og stålbørsten kan berøre 
hverandre. Tallerken- og koppbørster kan få større diame-
ter med presstrykk og sentrifugalkrefter.
Ekstra advarsler
Bruk vernebriller.
 Bruk egnede detektorer til å finne skjulte strøm-/gass-/ 
vannledninger, eller spør hos det lokale el-/gass-/vann-
verket. Kontakt med elektriske ledninger kan medføre 
brann og elektrisk støt. Skader på en gassledning kan føre 
til eksplosjon. Inntrenging i en vannledning forårsaker ma-
terielle skader og kan medføre elektriske støt.
 Lås opp av-/på-bryteren og sett den i av-posisjon hvis 
strømtilførselen avbrytes, f. eks. ved strømbrudd eller 
hvis støpselet trekkes ut. Slik forhindres en ukontrollert 
ny start.
 Ikke ta på slipe- og kappeskivene før de er avkjølt. Ski-
vene blir svært varme i løpet av arbeidet.
 Sikre arbeidsstykket. Et arbeidsstykke som holdes fast 
med spenninnretninger eller en skrustikke, holdes sikrere 
enn med hånden.
Produkt- og ytelsesbeskrivelse
Les gjennom alle advarslene og anvisnin-
gene. Feil ved overholdelsen av advarslene 
og nedenstående anvisninger kan medføre 
elektriske støt, brann og/eller alvorlige ska-
der.
Brett ut utbrettssiden med bildet av maskinen, og la denne si-
den være utbrettet mens du leser bruksanvisningen.
Formålsmessig bruk
Elektroverktøyet er beregnet til kapping, grovsliping og bør-
sting av metall og stein uten bruk av vann.
Til kapping med bakelitt-bundede slipemidler må det brukes 
et spesielt vernedeksel til kappingen.
Ved kapping i stein må det sørges for en tilstrekkelig støvavsu-
ging.
Med godkjente slipeverktøy kan elektroverktøyet brukes til 
sandpapirsliping.
Illustrerte komponenter
Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for 
bildet av elektroverktøyet på illustrasjonssiden.
Spindel-låsetast
På-/av-bryter
Ekstrahåndtak (isolert grepflate)
Slipespindel
Vernedeksel til sliping
Låseskrue for vernedeksel
Festeflens med O-ring
Slipeskive*
Spennmutter
10 Hakenøkkel for spennmutter*
11 Selvspennende mutter 
*
12 Hardmetall-koppskive*
13 Vernedeksel til kapping*
14 Kappeskive*
15 Vernedeksel for slipekopp*
16 Slipekopp*
17 Låsenøkkel med forsenket nav for slipekopp*
18 Håndbeskyttelse*
19 Distanseskiver*
20 Gummislipetallerken*
21 Slipeskive*
22 Rundmutter*
23 Koppbørste*
24 Avsugdeksel til kapping med føringssleide *
25 Diamant-kappeskive*
26 Håndtak (isolert grepflate)
*Illustrert eller beskrevet tilbehør inngår ikke i standard-leveran-
sen. Det komplette tilbehøret finner du i vårt tilbehørsprogram.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 89  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

90 | Norsk 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
Tekniske data
Støy-/vibrasjonsinformasjon
Måleverdier for lyden funnet i henhold til EN 60745.
Maskinens typiske A-bedømte støynivå er: Lydtrykknivå 
92 dB(A); lydeffektnivå 103 dB(A). Usikkerhet K=3 dB.
Bruk hørselvern!
Totale svingningsverdier a
h
 (vektorsum fra tre retninger) og 
usikkerhet K beregnet jf. EN 60745:
Overflatesliping (grovsliping): a
h
=7,5 m/s
2
, K=1,5 m/s
2
,
Sliping med slipeskive: a
h
=4,0 m/s
2
, K=1,5 m/s
2
.
Vibrasjonsnivået som er angitt i disse anvisningene, er målt 
iht. en målemetode som er standardisert i EN 60745 og kan 
brukes til sammenligning av elektroverktøy med hverandre. 
Det egner seg også til en foreløpig vurdering av vibrasjonsbe-
lastningen.
Det angitte vibrasjonsnivået representerer de hovedsakelige 
anvendelsene til elektroverktøyet. Men hvis elektroverktøyet 
brukes til andre anvendelser, med forskjellig tilbehør eller 
utilstrekkelig vedlikehold, kan vibrasjonsnivået avvike. Dette 
kan føre til en tydelig øking av vibrasjonsbelastningen over he-
le arbeidstidsrommet.
Til en nøyaktig vurdering av vibrasjonsbelastningen skal det 
også tas hensyn til de tidene maskinen er slått av eller går, 
men ikke virkelig brukes. Dette kan tydelig redusere vibra-
sjonsbelastningen over hele arbeidstidsrommet.
Bestem ekstra sikkerhetstiltak til beskyttelse av brukeren mot 
vibrasjonenes virkning, som for eksempel: Vedlikehold av 
elektroverktøy og innsatsverktøy, holde hendene varme, or-
ganisere arbeidsforløpene.
Samsvarserklæring
Vi erklærer som eneansvarlig at produktet som beskrives un-
der «Tekniske data» stemmer overens med følgende normer 
eller normative dokumenter: EN 60745 jf. bestemmelsene i 
direktivene 2011/65/EU, 2004/108/EC, 2006/42/EC.
Tekniske data (2006/42/EC) hos:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
31.03.2014
Montering
Montering av beskyttelsesinnretninger
 Før alle arbeider på elektroverktøyet utføres må støp-
selet trekkes ut av stikkontakten.
Merk: Etter brudd på slipeskiven i løpet av driften eler skader 
på festeinnretningene på vernedekselet/på elektroverktøyet 
må elektroverktøyet straks sendes inn til kundeservice, 
adresser se avsnittet «Kundeservice og rådgivning ved bruk».
Vernedeksel til sliping
Sett vernedekselet 5 på spindelhalsen. Tilpass vernedekse-
lets 5 posisjon til det arbeidet påkrever og lås vernedekselet 
5 med låseskruen 6.
 Innstill vernedekselet 5 slik at gnistene ikke fyker mot 
brukeren.
Vernedeksel til kapping
 Ved kapping med bakelitt-bundede slipemidler må du 
alltid bruke vernedekselet 13.
 Ved kapping i stein må du sørge for en tilstrekkelig 
støvavsuging.
Vernedekselet til kapping 13 monteres på samme måte som 
vernedekselet til sliping 5.
Avsugdeksel til kapping med føringssleide
Avsugdekselet til kapping med føringssleide 24 monteres på 
samme måte som vernedekselet til sliping 5.
Ekstrahåndtak
 Bruk elektroverktøyet kun med ekstrahåndtaket 3.
Skru ekstrahåndtaket 3 inn på høyre eller venstre side av gir-
hodet avhengig av typen bruk.
Vinkelsliper
GWS ...
20-230
H
20-230
JH
Produktnummer
3 601 ...
... H50 L.. ... H50 M..
Opptatt effekt
W
2000
2000
Avgitt effekt
W
1250
1250
Nominelt turtall
min
-1
6600
6600
Max. slipeskivediameter
mm
230
230
Slipespindelgjenger
M 14
M 14
Max. gjengelengde på 
slipespindelen
mm
25
25
Beskyttelse mot ny 
innkopling


Startstrømbegrensing


Vekt tilsvarende 
EPTA-Procedure 01/2003
– med vibrasjonsdempende 
ekstrahåndtak
– med standard ekstrahånd-
tak
kg
kg
5,2
5,1
5,2
5,1
Beskyttelsesklasse
/
II
/
II
Informasjonene gjelder for nominell spenning [U] på 230 V. Ved avvi-
kende spenning og på visse nasjonale modeller kan disse informasjone-
ne variere noe.
Kun for elektroverktøy uten startstrømbegrensning: Innkoblinger fører 
til korte spenningsreduksjoner. Ved ugunstige nettvilkår kan det oppstå 
forstyrrelser på andre apparater. Ved nettimpedanser på mindre enn 
0,25 Ohm forventes det ingen forstyrrelser.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 90  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

 Norsk | 91
Bosch Power Tools
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Håndbeskyttelse
 Til arbeid med gummislipetallerkenen 20 eller kopp-
børsten/skivebørsten/lamellskiven må du alltid mon-
tere håndbeskyttelsen 18.
Fest håndbeskyttelsen 18 med ekstrahåndtaket 3.
Montering av slipeverktøy
 Før alle arbeider på elektroverktøyet utføres må støp-
selet trekkes ut av stikkontakten.
 Ikke ta på slipe- og kappeskivene før de er avkjølt. Ski-
vene blir svært varme i løpet av arbeidet.
Rengjør slipespindelen 4 og alle delene som skal monteres.
Til festing og løsning av slipeverktøy må spindellåsetasten 1 
låses rundt slipespindelen.
 Trykk på spindellåsetasten kun når slipespindelen står 
stille. Elektroverktøyet kan ellers ta skade.
Slipe-/kappeskive
Ta hensyn til slipeverktøyenes dimensjoner. Hullets diameter 
må passe til festeflensen. Ikke bruk adaptere eller reduksjons-
stykker.
Ved bruk av diamant-kappeskiver må du passe på at dreieret-
ningspilen på diamant-kappeskiven og elektroverktøyets 
dreieretning (se dreieretningspilen på girhodet) stemmer 
overens.
Rekkefølgen til monteringen er angitt på bildesiden.
Til festing av slipe-/kappeskiven skrur du på spennmutteren 9 
og spenner denne med hakenøkkelen, se avsnitt «Hurtiglås».
 Etter montering av slipeverktøyet og før innkoblingen 
må du sjekke om slipeverktøyet er korrekt montert og 
kan dreies fritt. Pass på at slipeverktøyet ikke kommer 
borti vernedekselet eller andre deler.
I tangen 7 er det satt inn en kunststoff-
del (O-ring) rundt sentreringskanten. 
Hvis O-ringen mangler eller er ska-
det, må tangen 7 absolutt skiftes ut før 
videre bruk.
Lamellslipeskive
 Monter alltid håndbeskyttelsen 18 til arbeid med la-
mellslipeskiven.
Gummi-slipetallerken
 Til arbeid med gummislipetallerkenen 20 må du alltid 
montere håndbeskyttelsen 18.
Rekkefølgen til monteringen er angitt på bildesiden.
Før montering av gummislipetallerkenen 20 setter du de 2 
distanseskivene 19 på slipespindelen 4.
Skru rundmutteren 22 på og spenn denne med hakenøkke-
len.
Koppbørste/skivebørste
 Monter alltid håndbeskyttelsen 18 til arbeid med kopp-
børsten eller skivebørsten.
Rekkefølgen til monteringen er angitt på bildesiden.
Koppbørsten/skivebørsten må kunne skrus så langt inn på sli-
pespindelen at slipespindelflensen ligger godt mot enden på 
slipespindelgjengen. Spenn koppbørsten/skivebørsten fast 
med en fastnøkkel.
Slipekopp
 Til arbeid med slipekoppen monterer du det spesielle 
vernedekselet 15.
Slipekoppen 16 skal alltid kun peke så langt som nødvendig ut 
av vernedekselet 15 for den aktuelle bearbeidelsessituasjo-
nen. Innstill vernedekselet 
15 på dette målet.
Rekkefølgen til monteringen er angitt på bildesiden.
Skru spennmutteren 9 på og trekk denne fast med den vinkle-
de låsenøkkelen 17.
Hurtiglås
Til et enkelt slipeverktøyskifte uten bruk av ytterligere verktøy 
kan du istedet for spennmutteren 9 også bruke hurtiglåsen 
11.
 Hurtiglåsen 11 må kun brukes til slipe- eller kappeski-
ver.
Bruk kun en feilfri, uskadet hurtiglås 11.
Ved påskruing må du passe på at skriftsiden til hurtiglå-
sen 11 ikke peker mot slipeskiven; pilen må peke mot in-
deksmerket 27.
Trykk spindel-låsetasten 1 
for å låse slipespindelen. Til 
fasttrekking av hurtiglåsen, 
dreier du slipeskiven kraftig i 
urviserretning.
En feilfritt festet, uskadet 
hurtiglås kan løsnes ved å 
dreie den riflede ringen ma-
nuelt mot urviserne.
Du må aldri løsne en fastsit-
tende hurtiglås med en tan-
ge, men bruk en hakenøk-
kel. Sett hakenøkkelen på 
som vist på bildet.
27
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 91  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

92 | Norsk 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
Godkjente slipeverktøy
Det kan brukes alle slipeverktøy som er angitt i denne bruks-
anvisningen.
Det godkjente turtallet [min
-1
] hhv. periferihastigheten [m/s] 
til anvendt slipeverktøy må minst tilsvare informasjonene i 
nedenstående tabell.
Ta derfor hensyn til godkjent turtall hhv. periferihastighet 
på etiketten til slipeverktøyet.
Inndreining av girhodet
 Før alle arbeider på elektroverktøyet utføres må støp-
selet trekkes ut av stikkontakten.
Du kan dreie girhodet i 
90°-skritt. Slik kan 
på-/av-bryteren settes i 
en bedre håndteringspo-
sisjon for spesielle ar-
beidssituasjoner, f. eks. 
for kapping med avsug-
dekselet med føringsslei-
den 24 eller for venstre-
hendte.
Skru de 4 skruene helt ut. Sving girhodet forsiktig og uten å 
ta det av fra huset inn i en ny posisjon. Trekk de 4 skruene 
fast igjen.
Støv-/sponavsuging
 Støv fra materialer som blyholdig maling, noen tresorter, 
mineraler og metall kan være helsefarlige. Berøring eller 
innånding av støv kan utløse allergiske reaksjoner og/eller 
åndedrettssykdommer hos brukeren eller personer som 
befinner seg i nærheten.
Visse typer støv som eik- eller bøkstøv gjelder som kreft-
fremkallende, spesielt i kombinasjon med tilsetningsstof-
fer til trebearbeidelse (kromat, trebeskyttelsesmidler). 
Asbestholdig materiale må kun bearbeides av fagfolk.
– Bruk helst et støvavsug som er egnet for dette materia-
let.
– Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen.
– Det anbefales å bruke en støvmaske med filterklasse 
P2.
Følg ditt lands gyldige forskrifter for de materialene som skal 
bearbeides.
 Unngå støv på arbeidsplassen. Støv kan lett antennes.
Bruk
Igangsetting
 Ta hensyn til strømspenningen! Spenningen til strøm-
kilden må stemme overens med angivelsene på elek-
troverktøyets typeskilt. Elektroverktøy som er merket 
med 230 V kan også brukes med 220 V.
Ved bruk av elektroverktøyet på mobile strømgeneratorer, 
som ikke har tilstrekkelige effektreserver hhv. egnet spen-
ningsregulering (med startstrømforsterkning), kan det opp-
stå effekttap eller utypiske reaksjoner ved innkobling.
Sjekk om strømgeneratoren er egnet, spesielt når det gjelder 
strømspenning og -frekvens.
Inn-/utkobling
Til igangsetting av elektroverktøyet må du skyve på-/av-bry-
teren 2 fremover og trykk den deretter.
Til låsing av den trykte på-/av-bryteren 2 skyver du på-/av-
bryteren 2 enda mer fremover.
Til utkobling av elektroverktøyet slipper du på-/av-bryteren 2 
hhv. – hvis den er låst trykker du på-/av-bryteren 2 ett øye-
blikk og slipper den deretter.
Slå elektroverktøyet kun på når du bruker det for å spare ener-
gi.
Brytermodell uten lås (varierer fra land til land):
Til igangsetting av elektroverktøyet må du skyve på-/av-bry-
teren 2 fremover og trykk den deretter.
Til utkobling av elektroverktøyet slipper du på-/av-bryteren 
2.
 Kontroller slipeverktøyene før bruk. Slipeverktøyet 
må være feilfritt montert og kunne dreie seg fritt. Utfør 
en prøvekjøring på minst 1 minutt uten belastning. 
Ikke bruk skadede, urunde eller vibrerende slipeverk-
tøy. Skadede slipeverktøy kan brekke og forårsake skader.
Beskyttelse mot ny innkopling (GWS 20-230 JH)
Beskyttelsen mot ny innkobling forhindrer en ukontrollert 
starting av elektroverktøyet etter at strømmen var borte.
Til ny igangsetting  setter du på-/av-bryteren 2 i utkoplet po-
sisjon og slår elektroverktøyet på igjen.
Startstrømbegrensing (GWS 20-230 JH)
Den elektroniske startstrømbegrensningen begrenser effek-
ten ved innkobling av elektroverktøyet og muliggjør drift med 
en 16 A-sikring.
Merk: Hvis el-verktøyet går med fullt turtall rett etter innkop-
lingen, er det feil på startstrømbegrensningen og beskyttel-
sen mot ny innkopling. Elektroverktøyet må straks sendes inn 
til kundeservice, adresser se avsnittet «Kundeservice og råd-
givning ved bruk».
max.
[mm]
[mm]
D
b
d
[min
-1
]
[m/s]
180
230
8
8
22,2
22,2
8500
6600
80
80
180
230


8500
6600
80
80
100
30
M 14
8600
45
b
d
D
D
D
b
d
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 92  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

 Norsk | 93
Bosch Power Tools
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Каталог: manuals
manuals -> Благодарим за то, что вы выбрали наш плеер. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно
manuals -> Руководство по эксплуатации Содержание Монтаж, 2-3-4
manuals -> Руководство по эксплуатации русский, 1 ru қазақша, 17 k z h5G56f ru предупреждения,2
manuals -> Регламент за екологосъобразно проектиране Препарат за изплакване и рафинирана
manuals -> Руководство по эксплуатации ! Обязательно прочтите это руководство. ! Сохраните руководство для получения необходимых
manuals -> Мультиварка бытовая электрическая polaris модель pmc 0510ad инструкция по эксплуатации
manuals -> Пайдалану жөніндегі нұсқаулық кір жуғыш машина
manuals -> Цифрлық жерсеріктік қабылдағыш цифровой спутниковый приемник
manuals -> 1. 1 Холодильник в соответствии с рисунком 1 предназначен для охлаждения свежих продуктов, хранения пищевых продуктов в охлажденном состоянии в Х


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   61


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет