Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kkжүктеу 25.06 Mb.
Pdf просмотр
бет19/61
Дата27.03.2017
өлшемі25.06 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   61

Arbeidshenvisninger
 Vær forsiktig når du lager slisser i bærende vegger, se 
avsnittet «Informasjoner om statikk».
 Spenn verktøyet inn, hvis det ikke ligger godt fast med 
sin egen vekt.
 Ikke belast elektroverktøyer så sterkt at det stanser.
 La elektroverktøyet gå noen minutter i tomgang etter 
sterk belastning for å avkjøle det.
 Ikke ta på slipe- og kappeskivene før de er avkjølt. Ski-
vene blir svært varme i løpet av arbeidet.
 Ikke bruk elektroverktøyet med et kappestativ.
Merk: Trekk støpselet ut av stikkontakten når maskinen ikke 
er i bruk. Elektroverktøyet forbruker litt strøm selv om det er 
slått av, men støpselet er satt i og det finnes strømspenning.
Grovsliping
 Bruk aldri kappeskiver til grovsliping.
Med en vinkel på 30° til 40° oppnår du det beste arbeidsresul-
tatet ved grovsliping. Beveg elektroverktøyet frem og tilbake 
med middels trykk. Slik blir ikke arbeidsstykket for varmt, 
misfarges ikke og det oppstår ikke riller.
Lamellslipeskive
Med lamellskiven (tilbehør) kan du også bearbeide buede 
overflater og profiler.
Lamellslipeskiver har en vesentlig lengre levetid, lavere støy-
nivå og lavere slipetemperaturer enn vanlige slipeskiver.
Kapping av metall
 Ved kapping med bakelitt-bundede slipemidler må du 
alltid bruke vernedekselet 13.
Ved kapping må du skyve fremover med middels sterk kraft 
som er tilpasset materialet som skal bearbeides. Du må ikke 
utøve trykk på kappeskiven, kile den fast eller oscillere.
Ikke brems utløpende kappeskiver med trykk mot siden.
Elektroverktøyet må all-
tid føres med motgåen-
de bevegelser. Det er el-
lers fare for at den 
trykkes ukontrollert ut 
av snittet.
Ved kapping av profiler og firkantrør bør du starte på det min-
ste tverrsnittet.
Kapping av stein
 Ved kapping i stein må du sørge for en tilstrekkelig 
støvavsuging.
 Bruk en støvmaske.
 Elektroverktøyet må kun brukes til tørrskjæring/tørr-
sliping.
Bruk helst en diamant-kappeskive til kapping av stein.
Ved bruk av avsugdekselet til kapping med føringssleide 24 
må støvsugeren være godkjent til avsuging av steinstøv. 
Bosch har egnede støvsugere.
Slå på elektroverktøyet 
og sett det med fremre 
del av føringssleiden på 
arbeidsstykket. Skyv 
elektroverktøyet frem-
over med middels sterk 
kraft som er tilpasset 
materialet som skal be-
arbeides.
Hvis du kapper spesielt harde materialer, f. eks. betong med 
høyt kiselinnhold, kan diamant-kappeskiven blir for varm og 
slik ta skade. En gnistkrans rundt diamant-kappeskiven er et 
tydelig tegn på dette.
Avbryt da kappingen og la diamant-kappeskiven gå ett øye-
blikk med høyeste turtall i tomgang for å avkjøles.
Tydelig redusert arbeidsfremskritt og gnistkrans rundt er tegn 
på at diamant-kappeskiven er blitt butt. Du kan slipe denne 
med korte snitt i abrasivt materiale (f. eks. kalksandstein).
Informasjoner om statikk
Slisser i hovedvegger må tilsvare standard DIN 1053 del 1 el-
ler nasjonale bestemmelser.
Disse forskriftene skal absolutt overholdes. 
Ta derfor kontakt med ansvarlig statiker, arkitekt eller bygge-
ledelse.
Service og vedlikehold
Vedlikehold og rengjøring
 Før alle arbeider på elektroverktøyet utføres må støp-
selet trekkes ut av stikkontakten.
 Hold elektroverktøyet og ventilasjonsspaltene alltid 
rene, for å kunne arbeide bra og sikkert.
 Ved ekstreme bruksvilkår må du om mulig alltid bruke 
et avsuganlegg. I slike tilfeller, blås gjennom ventila-
sjonsspaltene og koble til en jordfeilbryter. Ved bear-
beidelse av metall kan det sette seg lededyktig støv inne i 
elektroverktøyet. Beskyttelsesisolasjonen til elektroverk-
tøyet kan innskrenkes.
Tilbehøret må lagres og behandles med omhu.
Hvis det er nødvendig å skifte ut tilkoplingsledningen, må det-
te gjøres av Bosch eller Bosch-serviceverksteder, slik at det 
ikke oppstår fare for sikkerheten.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 93  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

94 | Suomi 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
Kundeservice og rådgivning ved bruk
Kundeservicen svarer på dine spørsmål om reparasjon og 
vedlikehold av produktet samt om reservedeleler. Spreng-
skisser og informasjon om reservedeler finner du også på:
www.bosch-pt.com
Bosch rådgivningsteamet hjelper deg gjerne ved spørsmål an-
gående våre produkter og deres tilbehør.
Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi 
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på elektro-
verktøyets typeskilt.
Norsk
Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: 64 87 89 50
Faks: 64 87 89 55
Deponering
Elektroverktøy, tilbehør og emballasje må leveres inn til miljø-
vennlig gjenvinning.
Elektroverktøy må ikke kastes i vanlig søppel!
Kun for EU-land:
Jf. det europeiske direktivet 2012/19/EU 
vedr. gamle elektriske og elektroniske ap-
parater og tilpassingen til nasjonale lover 
må gammelt elektroverktøy som ikke lenger 
kan brukes samles inn og leveres inn til en 
miljøvennlig resirkulering.
Rett til endringer forbeholdes.
Suomi
Turvallisuusohjeita
Sähkötyökalujen yleiset turvallisuusohjeet
Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet. 
Turvallisuusohjeiden noudattamisen 
laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai va-
kavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta 
varten.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” käsittää 
verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akku-
käyttöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
Työpaikan turvallisuus
 Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna. 
Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.
 Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa ym-
päristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai pölyä. 
Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat sytyt-
tää pölyn tai höyryt.
 Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttä-
essäsi. Voit menettää laitteesi hallinnan huomiosi suun-
tautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
 Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan. 
Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä 
mitään pistorasia-adaptereita maadoitettujen sähkö-
työkalujen kanssa. Alkuperäisessä kunnossa olevat pisto-
tulpat ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
 Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten put-
kia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun vaara 
kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
 Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai kosteudel-
le. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvattaa 
sähköiskun riskiä.
 Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä sähkötyö-
kalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotulpan ir-
rottamiseen pistorasiasta vetämällä. Pidä johto loitolla 
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista 
osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvatta-
vat sähköiskun vaaraa.
 Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona käytä ainoastaan 
ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön so-
veltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
 Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ympäristössä ei 
ole vältettävissä, tulee käyttää vikavirtasuojakytkintä. 
Vikavirtasuojakytkimen käyttö vähentää sähköiskun vaa-
raa.
Henkilöturvallisuus
 Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja nouda-
ta tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käy-
tä mitään sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumei-
den, alkoholin tahi lääkkeiden vaikutuksen alaisena. 
Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä 
saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
 Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja. Henkilö-
kohtaisen suojavarustuksen käyttö, kuten pölynaamarin, 
luistamattomien turvakenkien, suojakypärän tai kuulon-
suojaimien, riippuen sähkötyökalun lajista ja käyttötavas-
ta, vähentää loukkaantumisriskiä.
 Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkö-
työkalu on poiskytkettynä, ennen kuin liität sen sähkö-
verkkoon ja/tai liität akun, otat sen käteen tai kannat 
sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi käynnistyskytkimellä 
tai kytket sähkötyökalun pistotulpan pistorasiaan käyn-
nistyskytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi on-
nettomuuksille.
 Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin 
käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka sijait-
see laitteen pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantu-
miseen.
 Vältä epänormaalia kehon asentoa. Huolehdi aina tuke-
vasta seisoma-asennosta ja tasapainosta. Täten voit pa-
remmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteis-
sa.
VAROITUS
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 94  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

 Suomi | 95
Bosch Power Tools
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
 Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä 
löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja 
käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut 
ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
 Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan asentaa, tulee 
sinun tarkistaa, että ne on liitetty ja että niitä käyte-
tään oikealla tavalla. Pölynimulaitteiston käyttö vähentää 
pölyn aiheuttamia vaaroja.
Sähkötyökalujen huolellinen käyttö ja käsittely
 Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen työhön tarkoi-
tettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käyttäen 
työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle 
sähkötyökalu on tarkoitettu.
 Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida käynnistää ja py-
säyttää käynnistyskytkimestä. Sähkötyökalu, jota ei 
enää voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä, 
on vaarallinen ja se täytyy korjata.
 Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat 
säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirrät sähkötyökalun 
varastoitavaksi. Nämä turvatoimenpiteet estävät sähkö-
työkalun tahattoman käynnistyksen.
 Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun nii-
tä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää 
sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät ole 
lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkötyökalut ovat vaaralli-
sia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
 Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että liikkuvat 
osat toimivat moitteettomasti, eivätkä ole puristukses-
sa sekä, että siinä ei ole murtuneita tai vahingoittunei-
ta osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sähkö-
työkalun toimintaan. Anna korjata nämä vioittuneet 
osat ennen käyttöä. Monen tapaturman syyt löytyvät huo-
nosti huolletuista laitteista.
 Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti 
hoidetut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat terä-
viä, eivät tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi hallita.
 Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaihtotyökaluja jne. 
näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin huomioon työ-
olosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sähkötyökalun 
käyttö muuhun kuin sille määrättyyn käyttöön saattaa joh-
taa vaarallisiin tilanteisiin.
Huolto
 Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkilöiden 
korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain al-
kuperäisiä varaosia. Täten varmistat, että sähkötyökalu 
säilyy turvallisena.
Kulmahiomakoneen turvallisuusohjeet
Yhteiset varo-ohjeet hiomista, hiekkapaperihiomista, työs-
kentelyä teräsharjan kanssa ja katkaisuhiontaa varten
 Tätä sähkötyökalua tulee käyttää hiomakoneena, hiek-
kapaperihiomakoneena, teräsharjana ja katkaisuhio-
makoneena. Ota huomioon kaikki varo-ohjeet, ohjeet, 
piirustukset ja tiedot, joita saat sähkötyökalun kanssa. 
Ellet noudata seuraavia ohjeita, saattaa se johtaa sähköis-
kuun, tulipaloon ja/tai vaikeisiin loukkaantumisiin.
 Tämä sähkötyökalu ei sovellu kiillotukseen. Käyttö, jo-
hon sähkötyökalu ei ole tarkoitettu, saattaa aiheuttaa vaa-
ratilanteita ja loukkaantumista.
 Älä käytä mitään lisälaitteita, joita ei valmistaja ole tar-
koittanut tai suositellut nimenomaan tälle sähkötyöka-
lulle. Vain se, että pystyt kiinnittämään laitetta sähkötyö-
kaluusi ei takaa sen turvallista käyttöä.
 Vaihtotyökalun sallitun kierrosluvun tulee olla vähin-
tään yhtä suuri kuin sähkötyökalussa mainittu suurin 
kierrosluku. Lisätarvike, joka pyörii sallittua suuremmalla 
nopeudella, saattaa murtua ja sinkoutua ympäristöön.
 Vaihtotyökalun ulkohalkaisijan ja paksuuden tulee vas-
tata sähkötyökalun mittatietoja. Väärin mitoitettuja 
vaihtotyökaluja ei voida suojata tai hallita riittävästi.
 Hiomalaikkojen ja laippojen tulee sopia tarkasti sähkö-
työkalusi hiomakaraan. Käytettäessä vaihtotyökaluja, 
jotka liitetään laippaan, tulee vaihtotyökalun reiän hal-
kaisijan sopia laipan kiinnityshalkaisijaan. Vaihtotyöka-
lut, joita ei kiinnitetä oikein sähkötyökaluun, pyörivät epä-
tasaisesti, tärisevät voimakkaasti ja saattavat johtaa 
hallinnan menettämiseen.
 Älä käytä vaurioituneita vaihtotyökaluja. Tarkista en-
nen jokaista käyttöä, ettei vaihtotyökalussa, kuten 
hiomalaikoissa ole pirstoutumia tai halkemia, hioma-
lautasessa halkeamia tai voimakasta kulumista, teräs-
harjassa irtonaisia tai katkenneita lankoja. Jos sähkö-
työkalu tai vaihtotyökalu putoaa, tulee tarkistaa, että 
se on kunnossa tai sitten käyttää ehjää vaihtotyökalua. 
Kun olet tarkistanut ja asentanut vaihtotyökalun, pidä 
itsesi ja lähistöllä olevat henkilöt loitolla pyörivän vaih-
totyökalun tasosta ja anna sähkötyökalun käydä mi-
nuutti täydellä kierrosluvulla. Vaurioituneet vaihtotyö-
kalut menevät yleensä rikki tässä ajassa.
 Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Käytä käytös-
tä riippuen kokokasvonaamiota, silmäsuojusta tai suo-
jalaseja. Jos mahdollista, käytä pölynaamaria, kuulon-
suojainta, suojakäsineitä tai erikoissuojavaatetta, joka 
suojaa sinut pieniltä hioma- ja materiaalihiukkasilta. 
Silmät tulee suojata lenteleviltä vierailta esineiltä, jotka 
saattavat syntyä erilaisessa käytössä. Pöly- tai hengitys-
suojanaamareiden täytyy suodattaa pois työstössä synty-
vä pöly. Jos olet pitkään alttiina voimakkaalle melulle, saat-
taa se vaikuttaa heikentävästi kuuloon.
 Varmista, että muut henkilöt pysyvät turvallisella etäi-
syydellä työalueeltasi. Jokaisella, joka tulee työalueel-
le, tulee olla henkilökohtaiset suojavarusteet. Työkap-
paleen tai murtuneen vaihtotyökalun osia saattaa 
sinkoutua kauemmas ja vahingoittaa ihmisiä myös varsi-
naisen työalueen ulkopuolella.
 Tartu laitteeseen ainoastaan eristetyistä pinnoista teh-
dessäsi työtä, jossa vaihtotyökalu saattaisi osua piilos-
sa olevaan sähköjohtoon tai sahan omaan sähköjoh-
toon. Kosketus jännitteiseen johtoon voi tehdä 
sähkötyökalun metalliosat jännitteisiksi ja johtaa sähköis-
kuun.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 95  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

96 | Suomi 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
 Pidä verkkojohto poissa pyörivistä vaihtotyökaluista. 
Jos menetät sähkötyökalun hallinnan, saattaa verkkojohto 
tulla katkaistuksi tai tarttua kiinni ja vetää kätesi tai käsivar-
tesi kiinni pyörivään vaihtotyökaluun.
 Älä aseta sähkötyökalua pois, ennen kuin vaihtotyöka-
lu on pysähtynyt kokonaan. Pyörivä vaihtotyökalu saat-
taa koskettaa lepopintaa ja voit menettää sähkötyökalusi 
hallinnan.
 Älä koskaan pidä sähkötyökalua käynnissä sitä kanta-
essasi. Vaatteesi voi hetkellisen kosketuksen seurauksena 
tarttua kiinni pyörivään vaihtotyökaluun, joka saattaa tun-
keutua kehoosi.
 Puhdista sähkötyökalusi tuuletusaukot säännöllisesti. 
Moottorin tuuletin imee pölyä työkalun koteloon, ja voima-
kas metallipölyn kasautuma voi synnyttää sähköisiä vaara-
tilanteita.
 Älä käytä sähkötyökalua palavien aineiden lähellä. Kipi-
nät voivat sytyttää näitä aineita.
 Älä käytä vaihtotyökaluja, jotka tarvitsevat nestemäis-
tä jäähdytysainetta. Veden tai muiden nestemäisten 
jäähdytysaineiden käyttö saattaa johtaa sähköiskuun.
Takaisku ja vastaavat varo-ohjeet
 Takaisku on äkillinen reaktio, joka syntyy pyörivän vaihto-
työkalun, kuten hiomalaikan, hiomalautasen tai teräshar-
jan tarttuessa kiinni tai jäädessä puristukseen. Tarttumi-
nen tai puristukseen joutuminen johtaa pyörivän 
vaihtotyökalun äkilliseen pysähdykseen. Tällöin hallitse-
maton sähkötyökalu sinkoutuu tarttumakohdasta vaihto-
työkalun kiertosuunnasta vastakkaiseen suuntaan.
Jos esim. hiomalaikka tarttuu tai joutuu puristukseen työ-
kappaleeseen, saattaa hiomalaikan reuna, joka on uponnut 
työkappaleeseen, juuttua kiinni aiheuttaen hiomalaikan 
ponnahduksen ulos työkappaleesta tai aiheuttaa takais-
kun. Hiomalaikka liikkuu silloin käyttävää henkilöä vasten 
tai poispäin hänestä, riippuen laikan kiertosuunnasta tart-
tumakohdassa. Tällöin hiomalaikka voi myös murtua.
Takaisku johtuu sähkötyökalun väärinkäytöstä tai käytöstä 
väärään tarkoitukseen. Se voidaan estää sopivin varotoi-
min, joita selostetaan seuraavassa.
 Pitele sähkötyökalua tukevasti ja saata kehosi ja käsi-
vartesi asentoon, jossa pystyt vastaamaan takaisku-
voimiin. Käytä aina lisäkahvaa, jos sinulla on sellainen, 
jotta pystyisit parhaalla mahdollisella tavalla hallitse-
maan takaiskuvoimia tai vastamomentteja työkalun 
ryntökäynnissä. Käyttävä henkilö pystyy hallitsemaan 
takaisku- ja vastamomenttivoimat noudattamalla sopivia 
suojatoimenpiteitä.
 Älä koskaan tuo kättäsi lähelle pyörivää vaihtotyöka-
lua. Vaihtotyökalu saattaa takaiskun sattuessa liikkua käte-
si yli.
 Vältä pitämästä kehoasi alueella, johon sähkötyökalu 
liikkuu takaiskun sattuessa. Takaisku pakottaa sähkö-
työkalun vastakkaiseen suuntaan hiomalaikan liikkeeseen 
nähden tarttumiskohdassa.
 Työskentele erityisen varovasti kulmien, terävien reu-
nojen jne. alueella, estä vaihtotyökalua ponnahtamas-
ta takaisin työkappaleesta ja juuttumasta kiinni. Pyöri-
vällä vaihtotyökalulla on taipumus juuttua kiinni kulmissa, 
terävissä reunoissa tai saadessaan kimmokkeen. Tämä 
johtaa hallinnan pettämiseen tai takaiskuun.
 Älä käytä ketjuteriä tai hammastettuja sahanteriä. Täl-
laiset vaihtotyökalut aiheuttavat usein takaiskun tai sähkö-
työkalun hallinnan menettämisen.
Erityiset varo-ohjeet hiontaan ja katkaisuhiontaan
 Käytä yksinomaan sähkötyökalullesi sallittuja hioma-
työkaluja ja näitä hiomatyökaluja varten tarkoitettuja 
suojuksia. Hiomatyökaluja, jotka eivät ole tarkoitettuja 
sähkötyökalun kanssa käytettäviksi ei voida suojata riittä-
västi ja ne ovat turvattomia.
 Taivutetut laikat on asennettava niin, että niiden hio-
mapinta ei ulotu laikkasuojuksen tason ulkopuolelle. 
Asiaankuulumattomasti asennettua hiomalaikkaa, joka 
ulottuu laikkasuojuksen tason ulkopuolelle ei voida suojata 
riittävästi.
 Laikkasuojuksen täytyy olla tukevasti kiinni sähkötyö-
kalussa ja niin asennettu, että suurin mahdollinen tur-
vallisuus saavutetaan t. s. niin, että mahdollisimman 
pieni osa hiomatyökalusta on avoin käyttäjää kohti. 
Laikkasuojus auttaa suojaamaan käyttävää henkilöä mur-
tokappaleilta, tahattomalta hiomatyökalun koskettamisel-
ta ja kipinöiltä, jotka voivat sytyttää vaatteet palamaan.
 Hiomatyökaluja saa käyttää ainoastaan siihen käyt-
töön mihin niitä suositellaan. Esim.: Älä koskaan hio 
hiomalaikan sivupintaa käyttäen. Hiomalaikat on tarkoi-
tettu hiontaan laikan ulkokehällä. Sivuttain kohdistuva voi-
ma saattaa murtaa hiomalaikan.
 Käytä aina virheetöntä, oikean kokoista ja muotoista 
kiinnityslaippaa valitsemallesi hiomalaikalle. Sopivat 
laipat tukevat hiomalaikkaa ja vähentävät näin hiomalaikan 
murtumisriskiä. Katkaisulaikkojen laipat saattavat poiketa 
muitten hiomalaikkojen laipoista.
 Älä käytä isompiin sähkötyökaluihin kuuluneita kulu-
neita hiomalaikkoja. Suurempien sähkötyökalujen hio-
malaikat eivät sovellu pienempien sähkötyökalujen suu-
remmille kierrosluvuille, ja ne voivat murtua.
Muita katkaisuhiontaan liittyviä erityisvaro-ohjeita
 Vältä katkaisulaikan juuttumista kiinni ja liian suurta 
syöttöpainetta. Älä tee liian syviä leikkauksia. Katkaisu-
laikan ylikuormitus kasvattaa sen rasitusta ja sen alttiutta 
kallistua tai juuttua kiinni ja siten takaiskun ja laikan murtu-
misen mahdollisuutta.
 Vältä aluetta pyörivän katkaisulaikan edessä ja takana. 
Jos katkaisulaikka liikkuu työkappaleessa sinusta pois-
päin, saattaa sähkötyökalu takaiskun sattuessa singota 
suoraan sinua kohti pyörivällä laikalla.
 Jos katkaisulaikka joutuu puristukseen tai keskeytät 
työn, tulee sinun pysäyttää sähkötyökalu ja pitää se 
rauhallisesti paikoillaan, kunnes laikka on pysähtynyt. 
Älä koskaan koeta poistaa vielä pyörivää katkaisulaik-
kaa leikkauksesta, se saattaa aiheuttaa takaiskun. 
Määrittele ja poista puristukseen joutumisen syy.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 96  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

 Suomi | 97
Bosch Power Tools
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
 Älä käynnistä sähkötyökalua uudelleen, jos laikka on 
Каталог: manuals
manuals -> Благодарим за то, что вы выбрали наш плеер. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно
manuals -> Руководство по эксплуатации Содержание Монтаж, 2-3-4
manuals -> Руководство по эксплуатации русский, 1 ru қазақша, 17 k z h5G56f ru предупреждения,2
manuals -> Регламент за екологосъобразно проектиране Препарат за изплакване и рафинирана
manuals -> Руководство по эксплуатации ! Обязательно прочтите это руководство. ! Сохраните руководство для получения необходимых
manuals -> Мультиварка бытовая электрическая polaris модель pmc 0510ad инструкция по эксплуатации
manuals -> Пайдалану жөніндегі нұсқаулық кір жуғыш машина
manuals -> Цифрлық жерсеріктік қабылдағыш цифровой спутниковый приемник
manuals -> 1. 1 Холодильник в соответствии с рисунком 1 предназначен для охлаждения свежих продуктов, хранения пищевых продуктов в охлажденном состоянии в Х


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   61


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет