Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kkжүктеу 25.06 Mb.
Pdf просмотр
бет21/61
Дата27.03.2017
өлшемі25.06 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   61

Statiikkaohjeita
Kantavaan seinään tehtäviä leikkauksia koskevat standardi 
DIN 1053 osa 1 tai maakohtaiset määräykset.
Näitä määräyksiä on ehdottomasti noudatettava. Kysy tämän 
takia neuvoa vastuulliselta staatikolta, arkkitehdiltä tai asian-
omaiselta rakennusjohdolta.
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
 Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
 Pidä aina sähkötyökalua ja sähkötyökalun tuuletusau-
kot puhtaina, jotta voit työskennellä hyvin ja turvalli-
sesti.
 Käytä aina äärimmäisissä käyttöolosuhteissa mahdolli-
suuksien mukaan imulaitetta. Puhalla usein tuuletus-
aukot puhtaiksi ja liitä vikavirta-suojakytkimen (FI-) 
kautta. Metallia työstettäessä saattaa sähkötyökalun sisäl-
le kerääntyä johtavaa pölyä. Sähkötyökalun suojaeristys 
saattaa vahingoittua.
Varastoi ja käsittele lisätarviketta huolellisesti.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 101  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

102 | Ελληνικά 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
Jos liitäntäjohdon vaihto on välttämätön, tulee tämän suorit-
taa Bosch tai Bosch-sähkötyökalujen sopimushuolto turvalli-
suuden vaarantamisen välttämiseksi.
Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta
Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekä va-
raosia koskeviin kysymyksiin. Räjähdyspiirustuksia ja tietoja 
varaosista löydät myös osoitteesta:
www.bosch-pt.com
Boschin asiakaspalvelu auttaa mielellään sinua tuotteitamme 
ja niiden lisätarvikkeita koskevissa kysymyksissä.
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka löytyy laitteen mallikilvestä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044
Faksi: 010 296 1838
www.bosch.fi
Hävitys
Sähkötyökalu, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa 
ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Älä heitä sähkötyökaluja talousjätteisiin!
Vain EU-maita varten:
Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja elektro-
niikkalaitteita koskevan direktiivin 
2012/19/EU ja sen kansallisten lakien 
muunnosten mukaan tulee käyttökelvotto-
mat sähkötyökalut kerätä erikseen ja toimit-
taa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
Ελληνικά
Υποδείξεις ασφαλείας
Γενικές υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρικά 
εργαλεία
Διαβάστε όλες τις υποδείξεις 
ασφαλείας και τις οδηγίες. Αμέ-
λειες κατά την τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και των οδη-
γιών μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και 
σοβαρούς τραυματισμούς.
Φυλάξτε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις και οδηγίες 
για κάθε μελλοντική χρήση.
Ο ορισμός «Ηλεκτρικό εργαλείο» που χρησιμοποιείται στις προ-
ειδοποιητικές υποδείξεις αναφέρεται σε ηλεκτρικά εργαλεία 
που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο (με ηλεκτρικό κα-
λώδιο) καθώς και σε ηλεκτρικά εργαλεία που τροφοδοτούνται 
από μπαταρία (χωρίς ηλεκτρικό καλώδιο).
Ασφάλεια στο χώρο εργασίας
 Διατηρείτε τον τομέα που εργάζεσθε καθαρό και καλά 
φωτισμένο. Αταξία ή σκοτεινές περιοχές εργασίας μπορεί 
να οδηγήσουν σε ατυχήματα.
 Μην εργάζεσθε με το ηλεκτρικό εργαλείο σε περιβάλ-
λον όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, στο οποίο υπάρ-
χουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνες. Τα ηλεκτρικά εργα-
λεία δημιουργούν σπινθηρισμό ο οποίος μπορεί να αναφλέ-
ξει τη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
 Όταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο κρατάτε 
μακριά απ’ αυτό τα παιδιά κι άλλα τυχόν παρευρισκόμε-
να άτομα. Σε περίπτωση απόσπασης της προσοχής σας μπο-
ρεί να χάσετε τον έλεγχο του μηχανήματος.
Ηλεκτρική ασφάλεια
 Το φις του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ταιριάζει 
στην πρίζα. Δεν επιτρέπεται με κανέναν τρόπο η μετα-
τροπή του φις. Μη χρησιμοποιείτε προσαρμοστικά φις 
σε συνδυασμό με γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία. Αμετα-
ποίητα φις και κατάλληλες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας.
 Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με γειωμένες 
επιφάνειες όπως σωλήνες, θερμαντικά σώματα (καλο-
ριφέρ), κουζίνες ή ψυγεία. Όταν το σώμα σας είναι γειω-
μένο αυξάνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
 Μην εκθέτετε τα μηχανήματα στη βροχή ή την υγρασία. 
Η διείσδυση νερού σ’ ένα ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον 
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
 Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό καλώδιο για να μετα-
φέρετε ή να αναρτήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο, ή για να 
βγάλετε το φις από την πρίζα. Κρατάτε το ηλεκτρικό κα-
λώδιο μακριά από υπερβολικές θερμοκρασίες, κοφτε-
ρές ακμές και/ή από κινητά εξαρτήματα. Τυχόν χαλασμέ-
να ή περιπλεγμένα ηλεκτρικά καλώδια αυξάνουν τον κίνδυ-
νο ηλεκτροπληξίας.
 Όταν εργάζεσθε μ’ ένα ηλεκτρικό εργαλείο στο ύπαιθρο 
να χρησιμοποιείτε καλώδια επιμήκυνσης (μπαλαντέζες) 
που είναι κατάλληλα και για χρήση στο ύπαιθρο. Η χρήση 
καλωδίων επιμήκυνσης κατάλληλων για υπαίθριους χώρους 
ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
 Όταν η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου σε υγρό περι-
βάλλον είναι αναπόφευκτη, τότε χρησιμοποιήστε έναν 
προστατευτικό διακόπτη διαρροής (διακόπτη FI/RCD). 
Η χρήση ενός προστατευτικού διακόπτη διαρροής ελαττώνει 
τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Ασφάλεια προσώπων
 Να είστε πάντοτε προσεκτικός/προσεκτική, να δίνετε 
προσοχή στην εργασία που κάνετε και να χειρίζεστε το 
μηχάνημα με περίσκεψη. Μη χρησιμοποιήσετε ένα ηλε-
κτρικό εργαλείο όταν είστε κουρασμένος/κουρασμένη ή 
όταν βρίσκεστε υπό την επήρεια ναρκωτικών, οινοπνεύ-
ματος ή φαρμάκων. Μια στιγμιαία απροσεξία κατά το χειρι-
σμό του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε σοβα-
ρούς τραυματισμούς.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 102  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

 Ελληνικά | 103
Bosch Power Tools
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
 Φοράτε έναν κατάλληλο για σας προστατευτικό εξοπλι-
σμό και πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Όταν φοράτε 
έναν κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό όπως μάσκα προ-
στασίας από σκόνη, αντιολισθητικά υποδήματα ασφαλείας, 
προστατευτικό κράνος ή ωτασπίδες, ανάλογα με το εκάστοτε 
εργαλείο και τη χρήση του, ελαττώνεται ο κίνδυνος τραυμα-
τισμών.
 Αποφεύγετε την αθέλητη εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι το 
ηλεκτρικό εργαλείο έχει αποζευχτεί πριν το συνδέσετε 
με το ηλεκτρικό δίκτυο ή με την μπαταρία καθώς και πριν 
το παραλάβετε ή το μεταφέρετε. Όταν μεταφέρετε το 
ηλεκτρικό εργαλείο έχοντας το δάχτυλό σας στο διακόπτη ή 
όταν συνδέσετε το μηχάνημα με την πηγή ρεύματος όταν αυ-
τό είναι ακόμη στη θέση ΟΝ, τότε δημιουργείται κίνδυνος 
τραυματισμών.
 Αφαιρείτε από τα ηλεκτρικά εργαλεία τυχόν συναρμο-
λογημένα εργαλεία ρύθμισης ή κλειδιά πριν θέσετε το 
ηλεκτρικό εργαλείο σε λειτουργία. Ένα εργαλείο ή κλειδί 
συναρμολογημένο σ’ ένα περιστρεφόμενο τμήμα ενός 
μηχανήματος μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.
 Μην υπερεκτιμάτε τον εαυτό σας. Φροντίζετε για την 
ασφαλή στάση του σώματός σας και διατηρείτε πάντοτε 
την ισορροπία σας. Έτσι μπορείτε να ελέγξετε καλύτερα το 
μηχάνημα σε περιπτώσεις απροσδόκητων περιστάσεων.
 Φοράτε κατάλληλα ενδύματα. Μη φοράτε φαρδιά ρού-
χα ή κοσμήματα. Κρατάτε τα μαλλιά σας, τα ρούχα σας 
και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα εξαρτήματα. Χα-
λαρή ενδυμασία, κοσμήματα ή μακριά μαλλιά μπορεί να 
εμπλακούν στα κινούμενα εξαρτήματα.
 Όταν υπάρχει η δυνατότητα συναρμολόγησης διατάξε-
ων αναρρόφησης ή συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε ότι 
αυτές είναι συνδεμένες με το μηχάνημα καθώς και ότι 
χρησιμοποιούνται σωστά. Η χρήση μιας αναρρόφησης 
σκόνης μπορεί να ελαττώσει τον κίνδυνο που προκαλείται 
από τη σκόνη.
Επιμελής χειρισμός και χρήση ηλεκτρικών εργαλείων
 Μην υπερφορτώνετε το μηχάνημα. Χρησιμοποιείτε για 
την εκάστοτε εργασία το ηλεκτρικό εργαλείο που 
προορίζεται γι’ αυτήν. Με το κατάλληλο ηλεκτρικό εργα-
λείο εργάζεστε καλύτερα και ασφαλέστερα στην αναφερό-
μενη περιοχή ισχύος.
 Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ ένα μηχάνημα που έχει χαλα-
σμένο διακόπτη. Ένα ηλεκτρικό εργαλείο που δεν μπορείτε 
πλέον να το θέσετε σε λειτουργία και/ή εκτός λειτουργίας εί-
ναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
 Βγάλτε το φις από την πρίζα και/ή αφαιρέστε την μπατα-
ρία πριν διεξάγετε στο μηχάνημα μια οποιαδήποτε εργα-
σία ρύθμισης, πριν αλλάξετε ένα εξάρτημα ή όταν πρό-
κειται να διαφυλάξετε/να αποθηκεύσετε το μηχάνημα. 
Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο 
από τυχόν αθέλητη εκκίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου.
 Διαφυλάγετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δε χρησιμοποι-
είτε μακριά από παιδιά. Μην επιτρέψετε τη χρήση του 
μηχανήματος σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα μ’ 
αυτό ή δεν έχουν διαβάσει τις παρούσες οδηγίες. Τα ηλε-
κτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται 
από άπειρα πρόσωπα.
 Να περιποιείστε προσεκτικά το ηλεκτρικό εργαλείο. 
Ελέγχετε, αν τα κινούμενα εξαρτήματα λειτουργούν 
άψογα, χωρίς να μπλοκάρουν, ή μήπως έχουν σπάσει ή 
φθαρεί τυχόν εξαρτήματα τα οποία επηρεάζουν τον τρό-
πο λειτουργίας του ηλεκτρικού εργαλείου. Δώστε αυτά 
τα χαλασμένα εξαρτήματα για επισκευή πριν τα ξανα-
χρησιμοποιήσετε. Η κακή συντήρηση των ηλεκτρικών ερ-
γαλείων αποτελεί αιτία πολλών ατυχημάτων.
 Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής κοφτερά και καθαρά. 
Προσεκτικά συντηρημένα κοπτικά εργαλεία σφηνώνουν 
δυσκολότερα και οδηγούνται ευκολότερα.
 Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία, εξαρτήματα, πα-
ρελκόμενα εργαλεία κτλ. σύμφωνα με τις παρούσες 
οδηγίες. Λαμβάνετε επίσης υπόψη σας τις εκάστοτε συν-
θήκες και την υπό εκτέλεση εργασία. Η χρησιμοποίηση 
των ηλεκτρικών εργαλείων για εργασίες που δεν προβλέπο-
νται γι’ αυτά μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστά-
σεις.
Service
 Δώστε το ηλεκτρικό εργαλείο σας για επισκευή από άρι-
στα εκπαιδευμένο προσωπικό και με γνήσια ανταλλακτι-
κά. Έτσι εξασφαλίζετε τη διατήρηση της ασφάλειας του μη-
χανήματος.
Υποδείξεις ασφαλείας για γωνιακούς λειαντήρες
Κοινές προειδοποιητικές αποδείξεις, για λείανση και λεί-
ανση με σμυριδόχαρτο, για εργασίες με συρματόβουρτσες 
και για εργασίες κοπής
 Αυτό το λειαντικό εργαλείο πρέπει να χρησιμοποιείται 
σαν λειαντήρας και λειαντήρας με σμυριδόχαρτο, για ερ-
γασίες με συρματόβουρτσα καθώς και σαν μηχάνημα κο-
πής. Να λαμβάνετε πάντοτε υπόψη σας όλες τις προει-
δοποιητικές υποδείξεις, τις οδηγίες, καθώς και τις απει-
κονίσεις και τα στοιχεία που σας παραδίνονται μαζί με το 
ηλεκτρικό εργαλείο. Η μη τήρηση των οδηγιών που ακο-
λουθούν μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, φωτιά και/ή 
σε σοβαρούς τραυματισμούς.
 Αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο δεν είναι κατάλληλο για 
στίλβωση. Η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου σε εργασίες 
για τις οποίες αυτό δεν προβλέπεται, μπορεί να δημιουργή-
σει κινδύνους και να προκαλέσει τραυματισμούς.
 Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ εξαρτήματα που δεν προβλέ-
πονται και δεν προτάθηκαν από τον κατασκευαστή ειδι-
κά γι’ αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο. Μόνο η διαπίστωση ότι 
μπορείτε να στερεώσετε ένα εξάρτημα στο ηλεκτρικό εργα-
λείο σας δεν εγγυάται την ασφαλή χρήση του.
 Ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός στροφών του εργαλείου 
που χρησιμοποιείτε πρέπει να είναι τουλάχιστον τόσο 
υψηλός όσο ο μέγιστος αριθμός στροφών που αναφέρε-
ται επάνω στο ηλεκτρικό εργαλείο. Εξαρτήματα που περι-
στρέφονται με ταχύτητα μεγαλύτερη από την επιτρεπτή μπο-
ρεί να καταστραφούν.
 Η εξωτερική διάμετρος και το πάχος του εργαλείου που 
χρησιμοποιείτε πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις 
αντίστοιχες διαστάσεις του ηλεκτρικού εργαλείου σας. 
Εργαλεία με εσφαλμένες διαστάσεις δεν μπορούν να καλυ-
φθούν ή να ελεγχθούν ασφαλώς.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 103  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

104 | Ελληνικά 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
 Εργαλεία με βιδωτή υποδοχή πρέπει να ταιριάζουν ακρι-
βώς στο σπείρωμα του άξονα. Στα εργαλεία που συναρ-
μολογούνται με τη βοήθεια φλάντζας πρέπει η διάμε-
τρος της τρύπας του εργαλείου να ταιριάζει στη διάμε-
τρο της υποδοχής της φλάντζας. Εργαλεία που δεν μπο-
ρούν να στερεωθούν ακριβώς στο ηλεκτρικό εργαλείο περι-
στρέφονται ανομοιόμορφα, δονούνται ισχυρά και μπορεί να 
οδηγήσουν στην απώλεια του ελέγχου.
 Μη χρησιμοποιείτε χαλασμένα εργαλεία. Να ελέγχετε 
πάντοτε τα εργαλεία που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε, 
π. χ. τους δίσκους κοπής για σπασίματα και ρωγμές, του 
δίσκους λείανσης για ρωγμές, φθορές ή ξεφτίσματα και 
τις συρματόβουρτσες για χαλαρά ή σπασμένα σύρματα. 
Σε περίπτωση που το ηλεκτρικό εργαλείο ή κάποιο εργα-
λείο πέσει κάτω, τότε ελέγξτε το εργαλείο μήπως έχει 
υποστεί κάποια βλάβη ή χρησιμοποιήστε ένα άλλο, άψο-
γο εργαλείο. Μετά τον έλεγχο και την τοποθέτηση του 
εργαλείου που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε πρέπει να 
απομακρύνετε τυχόν παρευρισκόμενα πρόσωπα από το 
επίπεδο περιστροφής του εργαλείου, κι ακολούθως ν’ 
αφήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο να εργαστεί ένα λεπτό 
υπό το μέγιστο αριθμό στροφών χωρίς φορτίο. Τυχόν χα-
λασμένα εργαλεία σπάνε ως επί το πλείστον κατά τη διάρκεια 
αυτού του χρόνου δοκιμής.
 Να φοράτε πάντοτε τη δική σας, ατομική προστατευτική 
ενδυμασία. Να χρησιμοποιείτε επίσης, ανάλογα με την 
εκάστοτε εργασία που εκτελείτε, προστατευτικές μά-
σκες, προστατευτικές διατάξεις ματιών ή προστατευτικά 
γυαλιά. Αν χρειαστεί, φορέστε και μάσκα προστασίας 
από σκόνη, ωτασπίδες, προστατευτικά γάντια ή μια ειδι-
κή προστατευτική ποδιά, που θα σας προστατεύει από 
τυχόν εκσφενδονιζόμενα λειαντικά σωματίδια ή θραύ-
σματα υλικού. Τα μάτια πρέπει να προστατεύονται από τυ-
χόν αιωρούμενα σωματίδια που μπορεί δημιουργηθούν κατά 
την εκτέλεση των διάφορων εργασιών. Οι αναπνευστικές και 
οι προστατευτικές μάσκες πρέπει να φιλτράρουν τον αέρα 
και να συγκρατούν τη σκόνη που δημιουργείται κατά την ερ-
γασία. Σε περίπτωση που θα εκτεθείτε για πολύ χρόνο σε 
ισχυρό θόρυβο μπορεί να απωλέσετε την ακοή σας.
 Φροντίζετε, τυχόν παρευρισκόμενα άτομα να βρίσκο-
νται πάντοτε σε ασφαλή απόσταση από τον τομέα που 
εργάζεσθε. Κάθε άτομο που μπαίνει στον τομέα που ερ-
γάζεσθε πρέπει να φορά προστατευτική ενδυμασία. 
Θραύσματα του υπό κατεργασία τεμαχίου ή σπασμένων ερ-
γαλείων μπορεί να εκσφενδονιστούν και να προκαλέσουν 
τραυματισμούς ακόμη κι εκτός του άμεσου τομέα εργασίας.
 Να κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο μόνο από τις μονωμέ-
νες επιφάνειες συγκράτησης όταν υπάρχει κίνδυνος το 
εργαλείο να έρθει σε επαφή με μη ορατούς ηλεκτροφό-
ρους αγωγούς. H επαφή με έναν ηλεκτροφόρο αγωγό μπο-
ρεί να θέσει τα μεταλλικά μέρη του ηλεκτρικού εργαλείου 
επίσης υπό τάση και προκαλέσει έτσι ηλεκτροπληξία.
 Να κρατάτε και να οδηγείτε το ηλεκτρικό καλώδιο σε 
ασφαλή απόσταση από τα περιστρεφόμενα εργαλεία. Σε 
περίπτωση που χάσετε τον έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου 
το ηλεκτρικό καλώδιο μπορεί να κοπεί ή να περιπλεχτεί και το 
χέρι σας ή το μπράτσο σας να τραβηχτεί επάνω στο περιστρε-
φόμενο εργαλείο.
 Μην αποθέσετε ποτέ το ηλεκτρικό εργαλείο πριν το το-
ποθετημένο εργαλείο πάψει εντελώς να κινείται. Το πε-
ριστρεφόμενο εργαλείο μπορεί να έρθει σε επαφή με την 
επιφάνεια στην οποία ακουμπήσατε το ηλεκτρικό εργαλείο 
κι έτσι να χάσετε τον έλεγχό του.
 Μην αφήσετε ο ηλεκτρικό εργαλείο να εργάζεται όταν το 
μεταφέρετε. Τα ρούχα σας μπορεί να τυλιχτούν τυχαίως στο 
περιστρεφόμενο εργαλείο κι αυτό να τρυπήσει το σώμα σας.
 Να καθαρίζετε τακτικά τις σχισμές αερισμού του ηλε-
κτρικού εργαλείου σας. Η πτερωτή του κινητήρα τραβάει 
σκόνη μέσα στο περίβλημα και η συσσώρευση μεταλλικής 
σκόνης μπορεί να δημιουργήσει ηλεκτρικούς κινδύνους.
 Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο κοντά σε εύ-
φλεκτα υλικά. Ο σπινθηρισμός μπορεί να τα αναφλέξει.
 Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία που απαιτούν ψύξη με ψυ-
κτικά υγρά. Η χρήση νερού ή άλλων ψυκτικών υγρών μπορεί 
να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.
Κλότσημα και σχετικές προειδοποιητικές υποδείξεις
 Το κλότσημα είναι μια απροσδόκητη αντίδραση όταν το περι-
στρεφόμενο εργαλείο, π.χ. ο δίσκος κοπής, ο δίσκος λείαν-
σης, η συρματόβουρτσα κτλ., προσκρούσει κάπου (σκον-
τάψει) ή μπλοκάρει. Το σφήνωμα ή το μπλοκάρισμα οδηγεί 
στην απότομη διακοπή της περιστροφής του εργαλείου. 
Έτσι, ένα τυχόν μη υπό έλεγχο ευρισκόμενο ηλεκτρικό εργα-
λείο αντιδρά στο σημείο μπλοκαρίσματος/πρόσκρουσης με 
σφοδρότητα και περιστρέφεται με συνεχώς αυξανόμενη τα-
χύτητα με φορά αντίθετη από εκείνη του εργαλείου.
Όταν π.χ. ένας δίσκος κοπής σφηνώσει ή μπλοκάρει μέσα 
στο υπό κατεργασία υλικό, τότε η ακμή του δίσκου που βυθί-
ζεται μέσα στο υλικό μπορεί να στρεβλώσει και ακολούθως ο 
δίσκος κοπής να πεταχτεί με ορμή και ανεξέλεγκτα έξω από 
το υλικό ή να προκαλέσει κλότσημα. Όταν συμβεί αυτό ο δί-
σκος κοπής κινείται με κατεύθυνση προς το χειριστή/τη χειρί-
στρια ή και αντίθετα, ανάλογα με τη φορά περιστροφής στο 
σημείο μπλοκαρίσματος. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν απο-
κλείεται ακόμη και το σπάσιμο των δίσκων κοπής.
Το κλότσημα είναι το αποτέλεσμα ενός εσφαλμένου ή ελλιπή 
χειρισμού του ηλεκτρικού εργαλείου και μπορεί να αποφευ-
χθεί με λήψη κατάλληλων προληπτικών μέτρων, σαν αυτά 
που περιγράφονται παρακάτω.
 Να κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο πάντοτε καλά και να 
παίρνετε με το σώμα σας μόνο θέσεις, στις οποίες θα 
μπορέσετε να αντιμετωπίσετε επιτυχώς ένα ενδεχόμενο 
κλότσημα. Να χρησιμοποιείτε πάντοτε την πρόσθετη λα-
βή, αν αυτή φυσικά υπάρχει, για να εξασφαλίσετε έτσι 
το μέγιστο δυνατό έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου σε 
περίπτωση εμφάνισης ανάστροφων και αντίρροπων δυ-
νάμεων (π.χ. κλότσημα) κατά την εκκίνηση. Έτσι ο χειρι-
στής/η χειρίστρια μπορεί να αντιμετωπίσει με επιτυχία τα 
κλοτσήματα και τις ανάστροφες ροπές.
 Μη βάζετε ποτέ τα χέρια σας κοντά στα περιστρεφόμενα 
εργαλεία. Σε περίπτωση κλοτσήματος το εργαλείο μπορεί 
να περάσει πάνω από το χέρι σας.
 Μην παίρνετε με το σώμα σας θέσεις προς τις οποίες θα 
κινηθεί το ηλεκτρικό εργαλείο σε περίπτωση κλοτσήμα-
τος. Κατά το κλότσημα το ηλεκτρικό εργαλείο κινείται 
ανεξέλεγκτα με κατεύθυνση αντίθετη προς τη φορά περι-
στροφής του δίσκου λείανσης στο σημείο μπλοκαρίσματος.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 104  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

 Ελληνικά | 105
Bosch Power Tools
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
 Να εργάζεσθε με ιδιαίτερη προσοχή σε γωνίες, κοφτε-
ρές ακμές κτλ. Φροντίζετε, το λειαντικό εργαλείο να 
μην ανατιναχτεί έξω από το υπό κατεργασία υλικό και να 
μη σφηνώσει σ’ αυτό. Το περιστρεφόμενο λειαντικό εργα-
λείο σφηνώνει εύκολα κατά την εργασία σε γωνίες και σε κο-
φτερές ακμές ή όταν εκτινάζεται. Αυτό προκαλεί κλότσημα ή 
απώλεια του ελέγχου.
 Μη χρησιμοποιείτε τσαπραζωμένες ή οδοντωτές πριο-
νόλαμες. Τα εργαλεία αυτά προκαλούν συχνά κλότσημα ή 
οδηγούν σε απώλεια του ελέγχου του ηλεκτρικού εργαλείου.
Ιδιαίτερες προειδοποιητικές υποδείξεις για λείανση και 
κοπή
 Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά λειαντικά σώματα που 
είναι κατάλληλα για το ηλεκτρικό εργαλείο σας και μόνο 
προφυλακτήρες που προβλέπονται γι’ αυτά τα λειαντικά 
σώματα. Λειαντικά σώματα που δεν προβλέπονται για το 
ηλεκτρικό εργαλείο δεν μπορούν να καλυφτούν επαρκώς και 
γι’ αυτό είναι ανασφαλή.
 Κυρτοί δίσκοι λείανσης πρέπει να συναρμολογούνται 
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η επιφάνεια λείανσης να καλύ-
πτεται από τον προφυλακτήρα. Αντικανονικά συναρμολο-
γημένοι δίσκοι λείανσης, των οποίων η επιφάνεια λείανσης 
δεν καλύπτεται από τον προφυλακτήρα, δεν μπορούν να θω-
ρακιστούν επαρκώς.
 Ο προφυλακτήρας πρέπει να συναρμολογηθεί ασφαλώς 
στο ηλεκτρικό εργαλείο και να τοποθετηθεί έτσι ώστε να 
προσφέρει τη μέγιστη εφικτή ασφάλεια, και ταυτόχρονα 
μόνο ένα όσο το δυνατό πιο μικρό τμήμα του λειαντικού 
εξαρτήματος να είναι ακάλυπτο. Ο προφυλακτήρας συμ-
βάλλει στην προστασία του χειριστή από θραύσματα, ακού-
σια επαφή με το λειαντικό εξάρτημα καθώς και από σπινθη-
ρισμό που θα μπορούσε να αναφλέξει τα ρούχα του.
 Τα λειαντικά σώματα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο 
για τις εργασίες που αυτά προβλέπονται. Π. χ.: Μην λει-
αίνετε ποτέ με την πλευρά ενός δίσκου κοπής. Οι δίσκοι 
κοπής προορίζονται για αφαίρεση υλικού μόνο με την κόψη 
τους. Αυτά τα λειαντικά σώματα μπορεί να σπάσουν όταν 
υποστούν πίεση από τα πλάγια.
 Να χρησιμοποιείτε πάντοτε άψογες φλάντζες σύσφιξης 
με το σωστό μέγεθος και τη σωστή μορφή, ανάλογα με το 
δίσκο λείανσης που επιλέξατε. Οι κατάλληλες φλάντζες 
στηρίζουν το δίσκο λείανσης και μειώνουν έτσι τον κίνδυνο 
του σπασίματός του. Οι φλάντζες για δίσκους κοπής μπορεί 
να διαφέρουν από τις φλάντζες για άλλους δίσκους λείανσης.
 Να μη χρησιμοποιείτε μεταχειρισμένους δίσκους λείαν-
σης από μεγαλύτερα ηλεκτρικά εργαλεία. Δίσκοι λείαν-
σης για μεγαλύτερα λειαντικά εργαλεία δεν είναι κατάλληλοι 
για τους υψηλότερους αριθμούς στροφών των μικρότερων 
ηλεκτρικών εργαλείων και γι’ αυτό μπορεί να σπάσουν.
Συμπληρωματικές προειδοποιητικές υποδείξεις για δί-
σκους κοπής
 Να αποφεύγετε το μπλοκάρισμα των δίσκων κοπής 
Каталог: manuals
manuals -> Благодарим за то, что вы выбрали наш плеер. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно
manuals -> Руководство по эксплуатации Содержание Монтаж, 2-3-4
manuals -> Руководство по эксплуатации русский, 1 ru қазақша, 17 k z h5G56f ru предупреждения,2
manuals -> Регламент за екологосъобразно проектиране Препарат за изплакване и рафинирана
manuals -> Руководство по эксплуатации ! Обязательно прочтите это руководство. ! Сохраните руководство для получения необходимых
manuals -> Мультиварка бытовая электрическая polaris модель pmc 0510ad инструкция по эксплуатации
manuals -> Пайдалану жөніндегі нұсқаулық кір жуғыш машина
manuals -> Цифрлық жерсеріктік қабылдағыш цифровой спутниковый приемник
manuals -> 1. 1 Холодильник в соответствии с рисунком 1 предназначен для охлаждения свежих продуктов, хранения пищевых продуктов в охлажденном состоянии в Х


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   61


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет