Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kkжүктеу 25.06 Mb.
Pdf просмотр
бет24/61
Дата27.03.2017
өлшемі25.06 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   61

114 | Türkçe 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
Geri tepme kuvveti elektrikli el aletinin yanlış veya hatalı 
kullanımı sonucu ortaya çıkar. Geri tepme kuvvetleri aşağı-
da açıklanan koruyucu önlemlerle önlenebilir.
 Elektrikli el aletini sıkıca tutun ve bedeniniz ile ellerini-
zi geri tepme kuvvetlerini rahatça karşılayabilecek du-
ruma getirin. Alet hızlanırken ortaya çıkabilecek geri 
tepme kuvvetlerini veya reaksiyon momentlerini opti-
maum ölçüde karşılayabilmek için eğer varsa her za-
man ek tutamağı kullanın. Kullanıcı uygun önlemler ala-
rak geri tepme ve reaksiyon kuvvetlerine hakim olabilir.
 Elinizi hiçbir zaman dönen ucun yakınına getirmeyin. 
Uç geri tepme sırasında elinize doğru hareket edebilir.
 Bedeninizi geri tepme sırasında elektrikli el aletinin ha-
reket edebileceği alandan uzak tutun. Geri tepme kuvve-
ti elektrikli el aletini blokaj yerinden taşlama diskinin dön-
me yönünün tersine doğru iter.
 Özellikle köşeleri, keskin kenarları ve benzerlerini iş-
lerken dikkatli olun. Ucun iş parçasından dışarı çıkma-
sını ve takılıp sıkışmasını önleyin. Dönmekte olan uç kö-
şelerde, keskin kenarlarda çalışırken sıkışmaya eğilimlidir. 
Bu ise kontrol kaybına veya geri tepmeye neden olur.
 Zincir veya dişli testere bıçağı kullanmayın. Bu gibi uç-
lar sık sık geri tepme kuvvetine veya elektrikli el aletinin 
kontrolünün kaybedilmesine neden olur.
Taşlama ve kesici taşlama için özel uyarılar
 Sadece elektrikli el aletiniz için müsaade edilen taşla-
ma uçlarını ve bu uçlar için öngörülen koruyucu kapağı 
kullanın. Bu elektrikli el aleti için öngörülmeyen taşlama 
uçları yeterli ölçüde kapatılmazlar ve güvenli değildirler.
 Dirsekli taşlama diskleri, taşlama yüzeyleri koruyucu 
kapak kenarı düzlemini aşmayacak biçimde takılmalı-
dır. Usulüne göre takılmamış, koruyucu kapak kenarını 
aşan bir taşlama diski yeterli ölçüde kapatılamaz.
 Koruyucu kapak elektrikli el aletine güvenli bir biçimde 
takılmış olmalı ve en yüksek güvenliği sağlamak üzere 
taşlama ucunun mümkün olan en küçük parçası kullanı-
cıyı gösterecek biçimde ayarlanmalıdır. Koruyucu kapak 
kullanıcıyı iş parçasından kopan parçacıklara, taşlama 
ucuyla yanlışlıkla temasa, kıvılımlara ve giysilerin tutuşma-
sına karşı korur.
 Taşlama uçları sadece tavsiye edilen uygulamalarda 
kullanılabilir. Örneğin: Bir kesme diskinin kenarı ile 
hiçbir zaman taşlama yapmayın. Kesici taşlama diskleri 
uçları ile malzeme kazıma için geliştirilmiştir. Bu uçlara 
yandan baskı uygulandığında kırılabilirler.
 Seçtiğiniz taşlama diski için daima hasar görmemiş 
doğru büyüklük ve biçimde germe flanşı kullanın. Uy-
gun flanşlar taşlama disklerini destekler ve kırılma tehlike-
sini önlerler. Kesici taşlama diskleri için öngörülen flanşlar 
diğer uçlara ait flanşlardan farklı olabilir.
 Büyük elektrikli el aletlerini ait yıpranmış taşlama disk-
lerini kullanmayın. Büyük elektrikli el aletlerinde kullanı-
lan taşlama diskleri yüksek devirli küçük el aletlerinde kul-
lanılmaya elverişli değildirler ve kırılabilirler.
Kesici taşlama için diğer özel uyarılar
 Kesici taşlama diskinin bloke olmamasını sağlayın veya 
bu diske yüksek bastırma kuvveti uygulamayın. Aşırı 
derinlikte kesme yapmayın. Kesici taşlama ucuna aşırı 
yüklenme açılandırma yapılmasına veya blokaja neden ola-
bilir ve bunun sonunda da geri tepme kuvveti oluşabilir ve-
ya taşlama ucu kırılabilir.
 Dönmekte olan kesici taşlama diskinin ön ve arka alanı-
na yaklaşmayın. Kesici taşlama diskini iş parçasından dı-
şarı çıkarırsanız bir geri tepme kuvveti oluştuğunda dönen 
disk size doğru savrulabilir.
 Kesici taşlama diski sıkışacak olursa veya siz işe ara ve-
rirseniz elektrikli el aletini kapatın ve disk tam olarak 
duruncaya kadar aleti sakin biçimde tutun. Dönmekte 
olan kesici taşlama diskini hiçbir zaman kesme yerin-
den çıkarmayı denemeyin, aksi takdirde geri tepme 
kuvveti oluşabilir. Sıkışmanın nedenini tespit edin ve gi-
derin.
 Elektrikli el aleti iş parçası içinde bulunduğu sürece 
onu tekrar çalıştırmayın. Kesme işine dikkatli biçimde 
devam etmeden önce kesme diskinin en yüksek devire 
ulaşmasını bekleyin. Aksi takdirde disk takılabilir, iş par-
çasından çıkabilir veya bir geri tepme kuvveti oluşabilir.
 Kesici taşlama diskinin sıkışması sonucu oluşabilicek 
geri tepme kuvvetlerini önlemek için büyük levha veya 
iş parçalarını destekleyin. Büyük iş parçaları kendi ağır-
lıkları ile bükülebilir. Büyük iş parçaları iki yandan destek-
lenmelidir, hem kesme hattının yakınından hem de kenar-
dan.
 Duvarlar veya diğer görülmeyen alanların olduğu yer-
lerde özellikle “cep kesmelerinde” dikkatli olun. Malze-
me içine dalan kesici taşlama diskleri kesme işlemi sırasın-
da gaz veya su borularına, elektrik kablolarına veya diğer 
nesnelere rastlayarak geri tepme kuvveti oluşturabilirler.
Zımpara kağıtları ile çalışmaya ait özel uyarılar
 Boyutları yüksek zımpara kağıtlarını kullanmayın, zım-
para kağıtları için üreticinin verilerine uyun. Zımpara 
tablasından dışarı çıkıntı yapan zımpara kağıtları yaralan-
malara neden olabilirler, blokaja neden olabilirler, yırtılabi-
lirler veya geri tepme kuvvetlerinin oluşmasına neden ola-
bilirler.
Tel fırça ile çalışmaya ait özel uyarılar
 Tel fırçanın normal kullanım koşullarında da tellerini 
kaybettiğini dikkate alın. Fazla bastırma kuvveti uygu-
layarak telleri zorlamayın. Kopan ve fırlayan tel parçaları 
rahatlıkla giysi veya derinizden içeri girebilir.
 Koruyucu kapak kullanırken koruyucu kapakla tel fırça-
nın birbirine temas etmesini önleyin. Tabla veya çanak 
biçimli fırçalar bastırma ve merkezkaç kuvvetleri nedeniyle 
çaplarını büyütebilir.
Ek uyarılar
Koruyucu gözlük kullanın.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 114  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

 Türkçe | 115
Bosch Power Tools
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
 Görünmeyen ikmal hatlarını tespit etmek üzere uygun 
tarama cihazları kullanın veya mahalli ikmal şirketlerin-
den yardım alın. Elektrik kablolarıyla temas yanıklara ve 
elektrik çarpmasına neden olabilir. Bir gaz borusuna hasar 
vermek patlamalar ortaya çıkarabilir. Bir su borusuna gir-
mek maddi hasara veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
 Elektrik kesintisi olduğunda açma/kapama şalterini 
boşa alın ve kapalı duruma getirin veya fişi prizden çe-
kin. Bu yolla aletin kontrol dışı çalışmasını önlersiniz.
 Taşlama ve kesme disklerini soğumadan önce tutma-
yın. Bu diskler çalışma esnasında çok ısınır.
 İş parçasını emniyete alın. Bir germe tertibatı veya men-
gene ile sabitlenen iş parçası elle tutmaya oranla daha gü-
venli tutulur.
Ürün ve işlev tanımı
Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini oku-
yun. Açıklanan uyarılara ve talimat hükümleri-
ne uyulmadığı takdirde elektrik çarpmalarına, 
yangınlara ve/veya ağır yaralanmalara neden 
olunabilir.
Lütfen aletin resminin göründüğü sayfayı açın ve bu kullanım 
kılavuzunu okuduğunuz sürece bu sayfayı açık tutun.
Usulüne uygun kullanım
Bu elektrikli el aleti; metal ve taş malzemenin su kullanmadan 
kesilmesi, kazınması ve fırçalanması için tasarlanmıştır.
Bağlı taşlama uçları ile kesme yaparken özel koruyucu kapak 
kullanılmalıdır.
Taş malzeme kesilirken yeterli kapasitede bir toz emme terti-
batı kullanılmalıdır.
Bu elektrikli el aleti uygun uçlarla zımpara kağıdı ile zımpara 
yapma işlerinde de kullanılabilir.
Şekli gösterilen elemanlar
Şekli gösterilen elemanların numaraları grafik sayfasındaki 
elektrikli el aleti resmindeki numaralarla aynıdır.
Mil kilitleme düğmesi
Açma/kapama şalteri
Ek tutamak (izolasyonlu tutamak yüzeyi)
Taşlama mili
Taşlama için koruyucu kapak
Koruyucu kapak tespit vidası
Segmanlı bağlama flanşı
Taşlama diski*
Germe somunu
10 Germe somunu için iki pimli anahtar*
11 Hızlı germe somunu 
*
12 Sert metal çanak disk*
13 Kesme için koruyucu kapak*
14 Kesme diski*
15 Taşlama/zımparalama çanağı koruyucu kapağı*
16 Taşlama/zımparalama çanağı*
17 Taşlama/zımparalama çanağı için açılı iki pimli anahtar*
18 El koruma parçası*
19 Ara diski*
20 Lastik zımpara tablası*
21 Zımpara kağıdı*
22 Yuvarlak başlı somun*
23 Çanak fırça*
24 Kılavuz kızakla kesme için emici kapak *
25 Elmas kesme diski*
26 Tutamak (izolasyonlu tutamak yüzeyi)
*Şekli gösterilen veya tanımlanan aksesuar standart teslimat kap-
samında değildir. Aksesuarın tümünü aksesuar programımızda bu-
labilirsiniz.
Teknik veriler
Gürültü/Titreşim bilgisi
Gürültüye ait ölçme değerleri EN 60745’e göre tespit edil-
mektedir.
Aletin A olarak değerlendirilen gürültü seviyesi tipik olarak 
şöyledir: Ses basıncı seviyesi 92 dB(A); gürültü emisyonu se-
viyesi 103 dB(A). Tolerans K=3 dB.
Koruyucu kulaklık kullanın!
Toplam titreşim değerleri a
h
 (üç yönün vektör toplamı) ve to-
lerans K, EN 60745 uyarınca:
Üst yüzeye taşlama (kazıma): a
h
=7,5 m/s
2
, K=1,5 m/s
2
,
Zımpara kağıdı ile zımparalama: a
h
=4,0 m/s
2
, K=1,5 m/s
2
.
Bu talimatta belirtilen titreşim seviyesi EN 60745’e göre 
normlandırılmış bir ölçme yöntemi ile tespit edilmiştir ve ha-
valı aletlerin karşılaştırılmasında kullanılabilir. Bu değer geçici 
olarak titreşim seviyesinin tahmin edilmesine uygundur.
Taşlama makinesi
GWS ...
20-230
H
20-230
JH
Ürün kodu
3 601 ...
... H50 L.. ... H50 M..
Giriş gücü
W
2000
2000
Çıkış gücü
W
1250
1250
Devir sayısı
dev/dak
6600
6600
Maks. taşlama diski çapı
mm
230
230
Taşlama mili dişi
M 14
M 14
Taşlama milinin maksimum 
diş uzunluğu
mm
25
25
Tekrar çalışma emniyeti


Yol alma (start) akımı 
sınırlaması


Ağırlığı EPTA-Procedure 
01/2003’e göre
– Titreşim  önleyici  ek 
tutamakla
– Standart ek tutamakla
kg
kg
5,2
5,1
5,2
5,1
Koruma sınıfı
/
II
/
II
Veriler 230 V’luk bir anma gerilimi [U] için geçerlidir. Farklı gerilimlerde 
ve farklı ülkelere özgü tiplerde bu veriler değişebilir.
Sadece yol alma akımı sınırlandırma sistemi olmayan elektrikli el aletleri 
için: Kapama işlemleri sırasında kısa süreli gerilim düşmeleri olabilir. El-
verişsiz şebeke koşullarında diğer aletler etkilenebilir. 0,25 Ohm’den 
daha küçük şebeke empedanslarında hatalar ortaya çıkmaz.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 115  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

116 | Türkçe 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
Belirtilen titreşim seviyesi elektrikli el aletinin temel kullanım 
alanlarını temsil eder. Ancak elektrikli el aleti başka kullanım 
alanlarında, farklı aksesuarla, farklı uçlarla kullanılırken veya 
yetersiz bakımla kullanılırken, titreşim seviyesi belirtilen de-
ğerden farklı olabilir. Bu da toplam çalışma süresi içindeki tit-
reşim yükünü önemli ölçüde artırabilir.
Titreşim yükünü tam olarak tahmin edebilmek için aletin kapa-
lı olduğu veya çalıştığı halde kullanılmadığı süreler de dikkate 
alınmalıdır. Bu, toplam çalışma süresi içindeki titreşim yükü-
nü önemli ölçüde azaltabilir.
Titreşimin kullanıcıya bindirdiği yük için önceden ek güvenlik 
önlemleri alın. Örneğin: Elektrikli el aletinin ve uçların bakımı, 
ellerin sıcak tutulması, iş aşamalarının organize edilmesi.
Uygunluk beyanı
Tek sorumlu olarak “Teknik veriler” bölümünde tanımlanan 
ürünün aşağıdaki norm veya normatif belgelere uygunluğunu 
beyan ederiz: 2011/65/EU, 2004/108/EC, 2006/42/EC 
yönetmelik hükümleri uyarınca EN 60745.
Teknik belgelerin bulunduğu merkez (2006/42/EC):
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
31.03.2014
Montaj
Koruyucu donanımların takılması
 Elektrikli el aletinin kendinde bir çalışma yapmadan 
önce her defasında fişi prizden çekin.
Not: Çalışma esnasında taşlama diski kırılırsa veya koruyucu 
kapaktaki ve elektrikli el aletindeki bağlalama donanımda ha-
sar meydana gelirse elektrikli el aleti zaman geçirmeden müş-
teri servisine gönderilmelidir. Adresler için bakınız “Müşteri 
hizmeti ve uygulama danışmanlığı”.
Taşlama için koruyucu kapak
Koruyucu kapağı 5 mil boynuna takın. Koruyucu kapağın 5 po-
zisyonunu yaptığınız işe göre ayarlayın ve koruyucu kapağı 5 
tespit vidası 6 ile sabitleyin.
 Koruyucu kapağı 5 öyle ayarlayın ki, kullanıcıya doğru 
kıvılcım gelmesin.
Kesme için koruyucu kapak
 Bağlı taşlama uçları ile kesme yaparken kesme işlemi 
için öngörülen koruyucu kapağı 13 kullanın.
 Taş malzemeyi keserken yeterli toz emme yapılmasını 
sağlayın.
Kesme için koruyucu kapak 13 taşlama için kullanılan koruyu-
cu kapağın 5 üzerine monte edilir.
Kılavuz kızakla kesme yapma için emici kapak
Kılavuz kızakla kesme yapma emici kapağı 24 taşlama için ön-
görülen koruyucu kapak 5 gibi takılır.
Ek tutamak
 Elektrikli el aletinizi her zaman ek tutamakla 3 kullanın.
Ek tutamağı 3 yaptığınız işe göre şanzıman başının sağına ve-
ya soluna vidalayın.
El koruma parçası
 Lastik zımpara tablası 20 veya çanak fırça/disk fır-
ça/yelpaze taşlayıcı ile çalışmak için daima el koruma 
parçasını 18 takın.
El koruma parçasını 18 ek tutamakla 3 tespit edin.
Taşlama uçlarının takılması
 Elektrikli el aletinin kendinde bir çalışma yapmadan 
önce her defasında fişi prizden çekin.
 Taşlama ve kesme disklerini soğumadan önce tutma-
yın. Bu diskler çalışma esnasında çok ısınır.
Taşlama milini 4 ve takılacak bütün parçaları temizleyin.
Taşlama uçlarını gevşetmek ve sıkmak için mil kilitleme düğ-
mesine 1 basarak mili sabitleyin.
 Mil kilitleme düğmesini sadece taşlama mili dururken 
kullanın. Aksi takdirde elektrikli el aleti hasar görebilir.
Taşlama ve kesme diskleri
Taşlama uçlarının ölçülerine dikkat edin. Delik çapı bağlama 
flanşına uymalıdır. Adaptör veya redüksiyon parçası kullan-
mayın.
Elmas kesme diskleri kullanırken disk üzerindeki dönme yönü 
oku ile elektrikli el aletinin dönme yönünün (şanzıman başın-
daki dönme yönü okuna bakınız) birbirine uymalıdır.
Montaj işleminin sırası grafik sayfasında gösterilmektedir.
Taşlama ve kesme disklerini tespit etmek üzere germe somu-
nunu 9 vidalayın ve iki pimli anahtarla sıkın “Hızlı germe 
somunu” bölümüne bakınız.
 Ucu takıp aleti çalıştırmadan önce, ucun kusursuz bi-
çimde takılıp takılmadığını ve serbest olarak dönüp 
dönmediğini kontrol edin. Ucun koruyucu kapağa veya 
diğer parçalara temas etmediğinden emin olun.
Bağlama flanşında 7 merkezleme bun-
du çevresine bir plastik parça (O-halka) 
yerleştirilmiştir. O-halka yoksa veya 
hasarlı ise bağlama flanşı 7 alet kulla-
nılmaya devam edilmeden önde mutla-
ka değiştirilmelidir.
Yelpaze taşlama ucu
 Yelpaze taşlama ucu ile çalışırken daima el koruma par-
çasını 18 takın.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 116  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

 Türkçe | 117
Bosch Power Tools
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Lastik zımpara tablası
 Lastik zımpara tablası 20 ile çalışırken daima el koruma 
parçasını 18 takın.
Montaj işleminin sırası grafik sayfasında gösterilmektedir.
Lastik zımpara tablasını 20 takmadan önce 2 ara diskini 19 
mil boynuna 4 yerleştirin.
Yuvarlak başlı somunu 22 vidalayın ve iki pimli anahtarla sıkın.
Çanak fırça/disk fırça
 Çanak fırça veya disk fırça ile çalışırken daima el koru-
ma parçasını 18 takın.
Montaj işleminin sırası grafik sayfasında gösterilmektedir.
Çanak fırça/disk fırça taşlama miline öyle vidalanabilmelidir 
ki, taşlama mili dişinin sonundaki mil flanşına sıkıca oturmalı-
dır. Çanak fırçayı/disk fırçayı bir çatal anahtarla sıkın.
Taşlama çanağı
 Taşlama çanağı ile çalışırken özel tasarımlı koruyucu 
kapağı 15 takın.
Taşlama çanağı 16 koruyucu kapaktan 15 yapılan işin gerek-
tirdiği ölçüde çıkmalıdır. Koruyucu kapağı 15 bu ölçüye ayar-
layın.
Montaj işleminin sırası grafik sayfasında gösterilmektedir.
Germe somununu 9 vidalayın ve açılı iki pimli anahtarla 17 sı-
kın.
Hızlı germe somunu
Yardımcı anahtar kullanmadan basit biçimde taşlama ucu de-
ğiştirmek için germe somunu 9 yerine hızlı germe somunu 
SDS-clic 11 kullanabilirsiniz.
 Hızlı germe somunu 11 sadece taşlama ve kesme disk-
leri için kullanılabilir.
Sadece kusursuz, hasar görmemiş hızlı germe somunu 11 
kullanın.
Vidalarken hızlı germe somununun 11 yazılı tarafının taş-
lama diskini göstermemesine dikkat edin; ok endeks işa-
retini 27 göstermelidir.
Mili sabitlemek için mil kilitle-
me düğmesine 1 basın. Hızlı 
germe somununu sıkmak için 
taşlama diskini saat hareket 
yönünde kuvvetlice çevirin.
Usulüne uygun olarak tespit 
edilmiş, hasarsız bir hızlı ger-
me somununu tırtıllı halkayı 
saat hareket yönünün tersine 
çevirmek suretiyle gevşetebi-
lirsiniz.
Sıkışmış hızlı germe somu-
nunu hiçbir zaman pense ile 
gevşetmeyin, bunun için iki 
pimli anahtar kullanın. İki 
pimli anahtarı şekilde göste-
rildiği gibi yerleştirin.
Müsaade edilen taşlama uçları
Bu kullanım kılavuzunda anılan bütün taşlama uçlarını kullana-
bilirsiniz.
Kullanılan taşlama uçlarının müsaade edilen devir sayıları 
[dev/dak] veya çevre hızları [m/sn] aşağıdaki tabloda görülen 
verilere uymalıdır.
Bu nedenle taşlama ucu etiketinde belirtilen müsaade edilen 
devir sayısına veya çevre hızına dikkat edin.
Şanzıman başının çevrilmesi
 Elektrikli el aletinin kendinde bir çalışma yapmadan 
önce her defasında fişi prizden çekin.
Şanzıman başını 90° de-
recelik kademeler halinde 
çevirebilirsiniz. Bu saye-
de açma/kapama şalteri 
özel çalışma durumların-
da uygun bir konuma geti-
rilebilir, örneğin kılavuz 
kızak ve emici kapakla 24 
veya aleti sol elinizle kul-
lanırken.
4 vidayı tam olarak çıkarın. Şanzıman başını gövdeden alma-
dan yeni konuma dikkatli biçimde hareket ettirin. 4 vidayı tek-
rar sıkın.
27
maks.
[mm]
[mm]
D
b
d
[dev/dak] [m/sn]
180
230
8
8
22,2
22,2
8500
6600
80
80
180
230


8500
6600
80
80
100
30
M 14
8600
45
b
d
D
D
D
b
d
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 117  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

118 | Türkçe 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
Toz ve talaş emme
 Kurşun içeren boyalar, bazı ahşap türleri, mineraller ve me-
taller gibi maddeler işlenirken ortaya çıkan toz sağlığa za-
rarlı olabilir. Bu tozlara temas etmek veya bu tozları solu-
mak allerjik reaksiyonlara ve/veya kullanıcının veya onun 
yakınındaki kişilerin nefes alma yollarındaki hastalıklara 
neden olabilir.
Kayın veya meşe gibi bazı ağaç tozları kanserojen etkiye sa-
hiptir, özellikle de ahşap işleme sanayiinde kullanılan katkı 
maddeleri (kromat, ahşap koruyucu maddeler) ile birlikte. 
Asbest içeren malzemeler sadece uzmanlar tarafından iş-
lenmelidir.
– Mümkün olduğu kadar işlediğiniz malzemeye uygun bir 
toz emme tertibatı kullanın.
– Çalışma yerinizi iyi bir biçimde havalandırın.
– P2 filtre sınıfı filtre takılı soluk alma maskesi kullanmanı-
zı tavsiye ederiz.
İşlenen malzemelere ait ülkenizdeki geçerli yönetmelik hü-
kümlerine uyun.
 Çalıştığınız yerde tozun birikmesini önleyin. Tozlar ko-
layca alevlenebilir.
İşletim
Çalıştırma
 Şebeke gerilimine dikkat edin! Akım kaynağının gerili-
mi elektrikli el aletinin tip etiketi üzerindeki verilere 
uygun olmalıdır. 230 V ile işaretlenmiş elektrikli el 
aletleri 220 V ile de çalıştırılabilir.
Elektrikli el aletini yeterli güç rezervine sahip olmayan veya uy-
gun gerilim regülatörü olmayan taşınabilir jeneratörlerle çalış-
tırırken performans düşmesi veya start anında tipik olmayan 
karakteristikler ortaya çıkabilir.
Lütfen özellikle şebeke gerilimi ve frekansı olmak üzere kullan-
dığınız jeneratörün uygunluğuna dikkat edin.
Açma/kapama
Elektrikli el aletini çalıştırmak için açma/kapama şalterini 2 
öne doğru itin ve sonra şalterin üzerine bastırın.
Basılı durumdaki açma/kapama şalterini 2 sabitlemek için 
açma/kapama şalterini 2 biraz daha öne itin.
Elektrikli el aletini kapatmak için açma/kapama şalterini 2 bı-
rakın veya kilitli ise açma/kapama şalterine 2 kısa süre basın 
ve şalteri bırakın.
Enerjiden tasarruf etmek için elektikli el aletini sadece kulla-
nacağınız zaman açın.
Каталог: manuals
manuals -> Благодарим за то, что вы выбрали наш плеер. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно
manuals -> Руководство по эксплуатации Содержание Монтаж, 2-3-4
manuals -> Руководство по эксплуатации русский, 1 ru қазақша, 17 k z h5G56f ru предупреждения,2
manuals -> Регламент за екологосъобразно проектиране Препарат за изплакване и рафинирана
manuals -> Руководство по эксплуатации ! Обязательно прочтите это руководство. ! Сохраните руководство для получения необходимых
manuals -> Мультиварка бытовая электрическая polaris модель pmc 0510ad инструкция по эксплуатации
manuals -> Пайдалану жөніндегі нұсқаулық кір жуғыш машина
manuals -> Цифрлық жерсеріктік қабылдағыш цифровой спутниковый приемник
manuals -> 1. 1 Холодильник в соответствии с рисунком 1 предназначен для охлаждения свежих продуктов, хранения пищевых продуктов в охлажденном состоянии в Х


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   61


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет