Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kk


cych się narzędzi roboczychжүктеу 25.06 Mb.
Pdf просмотр
бет26/61
Дата27.03.2017
өлшемі25.06 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   61

cych się narzędzi roboczych. W przypadku utraty kontro-
li nad narzędziem, przewód sieciowy może zostać przecię-
ty lub wciągnięty, a dłoń lub cała ręka mogą dostać się w 
obracające się narzędzie robocze.
 Nigdy nie wolno odkładać elektronarzędzia przed cał-
kowitym zatrzymaniem się narzędzia roboczego. Obra-
cające się narzędzie może wejść w kontakt z powierzchnią, 
na którą jest odłożone, przez co można stracić kontrolę 
nad elektronarzędziem.
 Nie wolno przenosić elektronarzędzia, znajdującego 
się w ruchu. Przypadkowy kontakt ubrania z obracającym 
się narzędziem roboczym może spowodować jego wciąg-
nięcie i wwiercenie się narzędzia roboczego w ciało osoby 
obsługującej.
 Należy regularnie czyścić szczeliny wentylacyjne elek-
tronarzędzia. Dmuchawa silnika wciąga kurz do obudowy, 
a duże nagromadzenie pyłu metalowego może spowodo-
wać zagrożenie elektryczne.
 Nie należy używać elektronarzędzia w pobliżu materia-
łów łatwopalnych. Iskry mogą spowodować ich zapłon.
 Nie należy używać narzędzi, które wymagają płynnych 
środków chłodzących. Użycie wody lub innych płynnych 
środków chłodzących może doprowadzić do porażenia 
prądem.
Odrzut i odpowiednie wskazówki bezpieczeństwa
 Odrzut jest nagłą reakcją elektronarzędzia na zablokowa-
nie lub zawadzanie obracającego się narzędzia, takiego jak 
ściernica, talerz szlifierski, szczotka druciana itd. Zacze-
pienie się lub zablokowanie prowadzi do nagłego zatrzy-
mania się obracającego się narzędzia roboczego. Niekon-
trolowane elektronarzędzie zostanie przez to szarpnięte w 
kierunku przeciwnym do kierunku obrotu narzędzia robo-
czego.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 122  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

 Polski | 123
Bosch Power Tools
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Gdy, np. ściernica zatnie się lub zakleszczy w obrabianym 
przedmiocie, zanurzona w materiale krawędź ściernicy, 
może się zablokować i spowodować jej wypadnięcie lub 
odrzut. Ruch ściernicy (w kierunku osoby obsługującej lub 
od niej) uzależniony jest wtedy od kierunku ruchu ściernicy 
w miejscu zablokowania. Oprócz tego ściernice mogą się 
również złamać.
Odrzut jest następstwem niewłaściwego lub błędnego uży-
cia elektronarzędzia. Można go uniknąć przez zachowanie 
opisanych poniżej odpowiednich środków ostrożności.
 Elektronarzędzie należy mocno trzymać, a ciało i ręce 
ustawić w pozycji, umożliwiającej złagodzenie odrzutu. 
Jeżeli w skład wyposażenia standardowego wchodzi 
uchwyt dodatkowy, należy go zawsze używać, żeby 
mieć jak największą kontrolę nad siłami odrzutu lub 
momentem odwodzącym podczas rozruchu. Osoba ob-
sługująca urządzenie może opanować szarpnięcia i zjawis-
ko odrzutu poprzez zachowanie odpowiednich środków 
ostrożności.
 Nie należy nigdy trzymać rąk w pobliżu obracających 
się narzędzi roboczych. Narzędzie robocze może wsku-
tek odrzutu zranić rękę.
 Należy trzymać się z dala od strefy zasięgu, w której po-
ruszy się elektronarzędzie podczas odrzutu. Na skutek 
odrzutu, elektronarzędzie przemieszcza się w kierunku 
przeciwnym do ruchu ściernicy w miejscu zablokowania.
 Szczególnie ostrożnie należy obrabiać narożniki, ostre 
krawędzie itd. Należy zapobiegać temu, by narzędzia 
robocze zostały odbite lub by się one zablokowały. 
Obracające się narzędzie robocze jest bardziej podatne na 
zakleszczenie przy obróbce kątów, ostrych krawędzi lub 
gdy zostanie odbite. Może to stać się przyczyną utraty kon-
troli lub odrzutu.
 Nie należy używać brzeszczotów do drewna lub zęba-
tych. Narzędzia robocze tego typu często powodują odrzut 
lub utratę kontroli nad elektronarzędziem.
Szczególne wskazówki bezpieczeństwa dla szlifowania i 
przecinania ściernicą
 Należy używać wyłącznie ściernicy przeznaczonej dla 
danego elektronarzędzia i osłony przeznaczonej dla da-
nej ściernicy. Ściernice nie będące oprzyrządowaniem 
danego elektronarzędzia nie mogą być wystarczająco osło-
nięte i nie są wystarczająco bezpieczne.
 Tarcze szlifierskie wygięte należy mocować w taki spo-
sób, aby ich powierzchnia szlifująca nie wystawała po-
za krawędź pokrywy ochronnej. Niefachowo osadzona 
tarcza szlifierska, wystająca poza krawędź pokrywy 
ochronnej nie może być wystarczająco osłonięta.
 Osłona musi być dobrze przymocowana do elektrona-
rzędzia i – aby zagwarantować jak największy stopień 
bezpieczeństwa – ustawiona tak, aby część ściernicy, 
odsłonięta i zwrócona do operatora, była jak najmniej-
sza. Osłona chroni operatora przed odłamkami, przypad-
kowym kontaktem ze ściernicą, jak również iskrami, które 
mogłyby spowodować zapalenie się odzieży.
 Ściernic można używać tylko do prac dla nich przewi-
dzianych. Nie należy np. nigdy szlifować boczną po-
wierzchnią ściernicy tarczowej do cięcia. Tarczowe 
ściernice tnące przeznaczone są do usuwania materiału 
krawędzią tarczy. Wpływ sił bocznych na te ściernice może 
je złamać.
 Do wybranej ściernicy należy używać zawsze nieuszko-
dzonych kołnierzy mocujących o prawidłowej wielko-
ści i kształcie. Odpowiednie kołnierze podpierają ścierni-
cę i zmniejszają tym samym niebezpieczeństwo jej złama-
nia się. Kołnierze do ściernic tnących mogą różnić się od 
kołnierzy przeznaczonych do innych ściernic.
 Nie należy używać zużytych ściernic z większych elek-
tronarzędzi. Ściernice do większych elektronarzędzi nie 
są zaprojektowane dla wyższej liczby obrotów, która jest 
charakterystyką mniejszych elektronarzędzi i mogą się dla-
tego złamać.
Dodatkowe szczególne wskazówki bezpieczeństwa dla 
przecinania ściernicą
 Należy unikać zablokowania się tarczy tnącej lub za du-
żego nacisku. Nie należy przeprowadzać nadmiernie 
głębokich cięć. Przeciążenie tarczy tnącej podwyższa jej 
obciążenie i jej skłonność do zakleszczenia się lub zabloko-
wania i tym samym możliwość odrzutu lub złamania się tar-
czy.
 Należy unikać obszaru przed i za obracającą się tarczą 
tnącą. Przesuwanie tarczy tnącej w obrabianym przedmio-
cie w kierunku od siebie, może spowodować, iż w razie od-
rzutu, elektronarzędzie odskoczy wraz z obracającą się tar-
czą bezpośrednio w kierunku użytkownika.
 W przypadku zakleszczenia się tarczy tnącej lub prze-
rwy w pracy, elektronarzędzie należy wyłączyć i odcze-
kać, aż tarcza całkowicie się zatrzyma. Nigdy nie należy 
próbować wyciągać poruszającej się jeszcze tarczy z 
miejsca cięcia, gdyż może to wywołać odrzut. Należy 
wykryć i usunąć przyczynę zakleszczenia się.
 Nie włączać ponownie elektronarzędzia, dopóki znaj-
duje się ono w materiale. Przed kontynuacją cięcia, tar-
cza tnąca powinna osiągnąć swoją pełną prędkość ob-
rotową. W przeciwnym wypadku ściernica może się zacze-
pić, wyskoczyć z przedmiotu obrabianego lub spowodo-
wać odrzut.
 Płyty lub duże przedmioty należy przed obróbką pode-
przeć, aby zmniejszyć ryzyko odrzutu, spowodowane-
go przez zakleszczoną tarczę. Duże przedmioty mogą się 
ugiąć pod ciężarem własnym. Obrabiany przedmiot należy 
podeprzeć z obydwu stron, zarówno w pobliżu linii cięcia 
jak i przy krawędzi.
 Zachować szczególną ostrożność przy wycinaniu otwo-
rów w ścianach lub operowaniu w innych niewidocz-
nych obszarach. Wgłębiająca się w materiał tarcza tnąca 
może spowodować odrzut narzędzia po natrafieniu na 
przewody gazowe, wodociągowe, przewody elektryczne 
lub inne przedmioty.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 123  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

124 | Polski 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
Szczególne wskazówki bezpieczeństwa dla szlifowania 
papierem ściernym
 Nie należy stosować zbyt wielkich arkuszy papieru 
ściernego. Przy wyborze wielkości papieru ściernego, 
należy kierować się zaleceniami producenta. Wystający 
poza płytę szlifierską papier ścierny może spowodować 
obrażenia, a także doprowadzić do zablokowania lub roz-
darcia papieru lub do odrzutu.
Szczególne wskazówki bezpieczeństwa dla pracy z uży-
ciem szczotek drucianych
 Należy wziąć pod uwagę, że nawet przy normalnym 
użytkowaniu dochodzi do utraty kawałeczków druta 
przez szczotkę. Nie należy przeciążać drutów przez 
zbyt silny nacisk. Unoszące się w powietrzu kawałki dru-
tów mogą z łatwością przebić się przez cienkie ubranie 
i/lub skórę.
 Jeżeli zalecane jest użycie osłony, należy zapobiec 
kontaktowi szczotki z osłoną. Średnica szczotek do tale-
rzy i garnków może się zwiększyć przez siłę nacisku i siły 
odśrodkowe.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
Należy stosować okulary ochronne.
 Należy używać odpowiednich przyrządów poszukiwaw-
czych w celu lokalizacji ukrytych przewodów zasilają-
cych lub poprosić o pomoc zakłady miejskie. Kontakt z 
przewodami znajdującymi się pod napięciem może dopro-
wadzić do powstania pożaru lub porażenia elektrycznego. 
Uszkodzenie przewodu gazowego może doprowadzić do 
wybuchu. Wniknięcie do przewodu wodociągowego powo-
duje szkody rzeczowe lub może spowodować porażenie 
elektryczne.
 W przypadku przerwy w dopływie zasilania, np. po awa-
rii prądu lub po wyjęciu wtyczki z gniazdka, należy od-
blokować włącznik/wyłącznik i ustawić go w pozycji 
wyłączonej. W ten sposób można zapobiec niezamierzo-
nemu włączeniu elektronarzędzia.
 Nie należy dotykać tarcz szlifierskich i tnących, zanim 
nie ostygną. Tarcze rozgrzewają się podczas pracy do bar-
dzo wysokich temperatur.
 Należy zabezpieczyć obrabiany przedmiot. Zamocowa-
nie obrabianego przedmiotu w urządzeniu mocującym lub 
imadle jest bezpieczniejsze niż trzymanie go w ręku.
Opis urządzenia i jego zastosowania
Należy przeczytać wszystkie wskazówki i 
przepisy. Błędy w przestrzeganiu poniższych 
wskazówek mogą spowodować porażenie 
prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.
Należy otworzyć rozkładaną stronę z rysunkiem urządzenia i 
pozostawić ją rozłożoną podczas czytania instrukcji obsługi.
Użycie zgodne z przeznaczeniem
Elektronarzędzie przewidziane jest do przecinania, ścierania i 
szczotkowania materiałów metalowych i kamiennych bez uży-
cia wody.
Do cięcia za pomocą spajanych materiałów ściernych należy 
użyć specjalnej pokrywy ochronnej.
Podczas cięcia kamienia należy zadbać o odpowiednie odsy-
sanie pyłu.
Przy zastosowaniu dopuszczalnych narzędzi szlifierskich 
elektronarzędzie można użyć do szlifowania papierem ścier-
nym.
Przedstawione graficznie komponenty
Numeracja przedstawionych graficznie komponentów odnosi 
się do schematu elektronarzędzia na stronach graficznych.
Przycisk blokady wrzeciona
Włącznik/wyłącznik
Uchwyt dodatkowy (pokrycie gumowe)
Wrzeciono szlifierki
Pokrywa ochronna do szlifowania
Śruba mocująca osłonę
Kołnierz wrzeciona z uszczelką
Ściernica*
Nakrętka mocująca
10 Klucz widełkowy do nakrętek mocujących*
11 Szybkozaciskowa śruba mocująca
*
12 Tarcza garnkowa z nasypem z węglika spiekanego*
13 Pokrywa ochronna do cięcia*
14 Tarcza tnąca*
15 Pokrywa ochronna tarczy garnkowej*
16 Tarcza garnkowa*
17 Klucz widełkowy wygięty do tarcz garnkowych*
18 Osłona ręki*
19 Podkładki dystansowe*
20 Gumowa tarcza szlifierska*
21 Papier ścierny*
22 Nakrętka tarczy gumowej (okrągła)*
23 Szczotka garnkowa*
24 Pokrywa odsysająca do cięcia, z prowadnicą 
saneczkową *
25 Diamentowa tarcza tnąca*
26 Rękojeść (pokrycie gumowe)
*Przedstawiony na rysunkach lub opisany w instrukcji użytkowa-
nia osprzęt nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego. 
Kompletny asortyment wyposażenia dodatkowego można znaleźć 
w naszym katalogu osprzętu.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 124  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

 Polski | 125
Bosch Power Tools
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Dane techniczne
Informacja na temat hałasu i wibracji
Wartości pomiarowe hałasu określono zgodnie z normą 
EN 60745.
Określony wg skali A poziom hałasu emitowanego przez urzą-
dzenie wynosi standardowo: poziom ciśnienia akustycznego 
92 dB(A); poziom mocy akustycznej 103 dB(A). Niepewność 
pomiaru K=3 dB.
Stosować środki ochrony słuchu!
Wartości łączne drgań a
h
 (suma wektorowa z trzech kierun-
ków) i niepewność pomiaru K oznaczone zgodnie z normą 
EN 60745:
Szlifowanie powierzchniowe (ścieranie): a
h
=7,5 m/s
2

K=1,5 m/s
2
,
Szlifowanie papierem ściernym: a
h
=4,0 m/s
2
, K=1,5 m/s
2
.
Poziom drgań podany w tych wskazówkach został pomierzo-
ny zgodnie z wymaganiami normy EN 60745 dotyczącej pro-
cedury pomiarów i można go użyć do porównywania elektro-
narzędzi. Można go też użyć do wstępnej oceny ekspozycji na 
drgania.
Podany poziom drgań jest reprezentatywny dla podstawo-
wych zastosowań elektronarzędzia. Jeżeli elektronarzędzie 
użyte zostanie do innych zastosowań, z innymi narzędziami 
roboczymi, z różnym osprzętem, a także jeśli nie będzie wy-
starczająco konserwowane, poziom drgań może odbiegać od 
podanego. Podane powyżej przyczyny mogą spowodować 
podwyższenie ekspozycji na drgania podczas całego czasu 
pracy.
Aby dokładnie ocenić ekspozycję na drgania, trzeba wziąć 
pod uwagę także okresy, gdy urządzenie jest wyłączone, lub 
gdy jest wprawdzie włączone, ale nie jest używane do pracy. 
W ten sposób łączna (obliczana na pełny wymiar czasu pracy) 
ekspozycja na drgania może okazać się znacznie niższa.
Należy wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa, mają-
ce na celu ochronę operatora przed skutkami ekspozycji na 
drgania, np.: konserwacja elektronarzędzia i narzędzi robo-
czych, zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rąk, ustale-
nie kolejności operacji roboczych.
Deklaracja zgodności
Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt, przed-
stawiony w „Dane techniczne“, odpowiada wymaganiom na-
stępujących norm i dokumentów normatywnych: 
EN 60745 – zgodnie z wymaganiami dyrektyw: 
2011/65/UE, 2004/108/WE, 2006/42/WE.
Dokumentacja techniczna (2006/42/WE):
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
31.03.2014
Montaż
Montaż urządzeń zabezpieczających
 Przed wszystkimi pracami przy elektronarzędziu nale-
ży wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
Wskazówka: W przypadku uszkodzenia tarczy szlifierskiej 
podczas pracy urządzeniem lub w przypadku uszkodzenia 
uchwytów na osłonie lub na elektronarzędziu, elektronarzę-
dzie należy odesłać do specjalistycznego punktu obsługi 
klienta (adresy znajdują się w rozdziale „Obsługa klienta oraz 
doradztwo dotyczące użytkowania“).
Pokrywa ochronna (osłona) do szlifowania
Nałożyć osłonę 5 na kołnierz wrzeciona. Dostosować położe-
nie osłony 5 do wymogów obróbki i zablokować ją 5, dokręca-
jąc śrubę 6.
 Osłonę 5 należy ustawić w taki sposób, aby zapewnić o-
sobie obsługującej ochronę przed padającymi iskrami.
Szlifierka kątowa
GWS ...
20-230
H
20-230
JH
Numer katalogowy
3 601 ...
... H50 L.. ... H50 M..
Moc znamionowa
W
2000
2000
Moc wyjściowa
W
1250
1250
Znamionowa prędkość 
obrotowa
min
-1
6600
6600
maks. średnica tarczy 
szlifierskiej
mm
230
230
Gwint wrzeciona
M 14
M 14
maks. długość gwintu 
wrzeciona
mm
25
25
Zabezpieczenie przed 
ponownym rozruchem


Ogranicznik prądu 
rozruchowego


Ciężar odpowiednio do 
EPTA-Procedure 01/2003
– z  rękojeścią  dodatkową 
tłumiącą wibracje
– ze  standardową  rękojeścią 
dodatkową
kg
kg
5,2
5,1
5,2
5,1
Klasa ochrony
/
II
/
II
Dane aktualne są dla napięcia znamionowego [U] 230 V. Przy napię-
ciach odbiegających od powyższego i w przypadku modeli specyficz-
nych dla danego kraju dane te mogą się różnić.
Dotyczy tylko elektronarzędzi bez ogranicznika prądu rozruchowego: 
Podczas włączania urządzenia dochodzi do krótkotrwałych spadków 
napięcia. W przypadku niekorzystnych warunków sieciowych może 
dojść co zakłóceń pracy innych urządzeń. W przypadku impedancji 
źródła zasilania mniejszej niż 0,25 omów, nie należy się liczyć z żadnymi 
zakłóceniami.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 125  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

126 | Polski 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
Pokrywa ochronna (osłona) do cięcia
 Do cięcia za pomocą spajanych materiałów ściernych 
należy zawsze stosować specjalną pokrywę ochronną 
13.
 Podczas cięcia kamienia należy zawsze zadbać o wy-
starczające odsysanie pyłu.
Pokrywę ochronną do cięcia 13 montuje się w taki sam spo-
sób, jak pokrywę ochronną do szlifowania 5.
Pokrywa ochronna do cięcia z prowadnicami saneczkowy-
mi
Pokrywę ochronną do cięcia z prowadnicami saneczkowymi 
24 montuje się dokładnie tak samo jak pokrywę ochronną do 
szlifowania 5.
Uchwyt dodatkowy
 Urządzenie należy używać jedynie z uchwytem dodat-
kowym 3.
Uchwyt dodatkowy 3 należy zamocować – w zależności od 
rodzaju pracy – po prawej lub lewej stronie głowicy elektro-
narzędzia.
Osłona ręki
 Przed rozpoczęciem obróbki gumową tarczą szlifierską 
20 lub szczotką garnkową/szczotką tarczową/ścierni-
cą wachlarzową, należy zawsze zamontować osłonę rę-
ki 18.
Osłonę ręki 18 mocuje się za pomocą uchwytu dodatkowego 
3.
Montaż narzędzi szlifierskich
 Przed wszystkimi pracami przy elektronarzędziu nale-
ży wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
 Nie należy dotykać tarcz szlifierskich i tnących, zanim 
nie ostygną. Tarcze rozgrzewają się podczas pracy do bar-
dzo wysokich temperatur.
Wrzeciono szlifierki 4 i wszystkie części, które mają zostać za-
montowane, należy oczyścić.
Do mocowania i do zwalniania narzędzi szlifierskich używa się 
przycisku blokady 1, unieruchomiającego wrzeciono szlifier-
ki.
 Przycisk blokady można uruchamiać jedynie wtedy, 
gdy wrzeciono szlifierki jest całkowicie nieruchome. 
przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia elektro-
narzędzia.
Tarcza szlifierska/tarcza tnąca
Należy wziąć pod uwagę wymiary narzędzi szlifierskich. Śred-
nica otworu narzędzia musi pasować do kołnierza mocujące-
go. Nie należy stosować żadnych adapterów, złączek ani zwę-
żek.
Używając diamentowych tarcz tnących, należy zwrócić uwa-
gę, by strzałka wskazująca kierunek, umieszczona na tarczy 
odpowiadała kierunkowi obrotów elektronarzędzia (por. 
strzałkę wskazującą kierunek obrotu, umieszczoną na głowicy 
elektronarzędzia).
Kolejność montażu ukazana jest na stronach graficznych.
Aby zamontować tarczę szlifierską lub tnącą, należy odkręcić 
nakrętkę mocującą 9, a następnie zamocować ją za pomocą 
klucza dwutrzpieniowego, zob. rozdział „Nakrętka 
szybkomocująca“.
 Po zamontowaniu narzędzia szlifierskiego, a przed uru-
chomieniem szlifierki należy sprawdzić, czy narzędzie 
szlifierskie jest właściwie zamocowane i czy może się 
swobodnie obracać. Upewnić się, czy narzędzie szli-
fierskie nie zahacza o pokrywę ochronną lub o inny ele-
ment elektronarzędzia.
W kołnierzu 7, w podtoczeniu znajduje 
się okrągły pierścień uszczelniający 
(tzw. o-ring). Jeżeli brakuje tej 
uszczelki, lub jest ona uszkodzona, 
kołnierz mocujący 7 należy koniecznie 
wymienić przed przystąpieniem do dal-
szej eksploatacji narzędzia.
Ściernica wachlarzowa
 Do pracy przy użyciu ściernicy wachlarzowej należy za-
wsze montować osłonę rąk 18.
Tarcza gumowa
 Do pracy przy użyciu gumowego talerza szlifierskiego 
20 należy zawsze montować osłonę rąk 18.
Kolejność montażu ukazana jest na stronach graficznych.
Przed osadzeniem gumowego talerza szlifierskiego 20 należy 
założyć dwie podkładki dystansowe 19 na wrzeciono szlifier-
ki 4.
Nałożyć nakrętkę okrągłą 22 i dokręcić ją kluczem dwutrzpie-
niowym.
Szczotka garnkowa/Szczotka tarczowa
 Do pracy przy użyciu szczotki należy zawsze montować 
osłonę rąk 18.
Kolejność montażu ukazana jest na stronach graficznych.
Szczotkę garnkową/szczotkę tarczową należy nasunąć na 
wrzeciono szlifierki tak głęboko, by ściśle przylegała do koł-
nierza znajdującego się na końcu wrzeciona. Szczotkę 
garnkową/tarczową należy dokręcić kluczem widełkowym.
Tarcza garnkowa
 Do pracy przy użyciu tarczy garnkowej należy zamonto-
wać specjalną pokrywę ochronną 15.
Tarcza garnkowa 16 powinna wystawać spod pokrywy 15 tyl-
ko w takim stopniu, jaki konieczny jest do dokonania obróbki. 
Nastawić pokrywę ochronną 15 zgodnie z tym wymiarem.
Kolejność montażu ukazana jest na stronach graficznych.
Nakręcić nakrętkę zaciskową 9 i dokręcić ją wygiętym klu-
czem widełkowym 17.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 126  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

 Polski | 127
Bosch Power Tools
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Каталог: manuals
manuals -> Благодарим за то, что вы выбрали наш плеер. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно
manuals -> Руководство по эксплуатации Содержание Монтаж, 2-3-4
manuals -> Руководство по эксплуатации русский, 1 ru қазақша, 17 k z h5G56f ru предупреждения,2
manuals -> Регламент за екологосъобразно проектиране Препарат за изплакване и рафинирана
manuals -> Руководство по эксплуатации ! Обязательно прочтите это руководство. ! Сохраните руководство для получения необходимых
manuals -> Мультиварка бытовая электрическая polaris модель pmc 0510ad инструкция по эксплуатации
manuals -> Пайдалану жөніндегі нұсқаулық кір жуғыш машина
manuals -> Цифрлық жерсеріктік қабылдағыш цифровой спутниковый приемник
manuals -> 1. 1 Холодильник в соответствии с рисунком 1 предназначен для охлаждения свежих продуктов, хранения пищевых продуктов в охлажденном состоянии в Х


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   61


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет