Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kkжүктеу 25.06 Mb.
Pdf просмотр
бет27/61
Дата27.03.2017
өлшемі25.06 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   61

Nakrętka szybkomocująca
Aby uprościć montaż narzędzi szlifierskich i wyelimnować 
stosowanie dodatkowych narzędzi (kluczy), można zamiast 
zwykłej nakrętki mocującej 9 zastosować nakrętkę 
szybkomocującą 11.
 Nakrętkę szybkomocującą 11 wolno stosować tylko do 
mocowania tarcz szlifierskich i tnących.
Stosowana nakrętka szybkomocująca 11 musi być w nie-
nagannym stanie technicznym.
W czasie montażu należy zwrócić uwagę, by ta strona na-
krętki szybkomocującej 11, na której znajduje się napis 
nie była skierowana w stronę tarczy szlifierskiej; strzałka 
musi pokrywać się ze wskaźnikiem 27.
Ustalić położenie wrzeciona 
za pomocą przycisku blokady 
1. Nakrętkę szybkomocującą 
dociągnąć, mocno przekręca-
jąc tarczę szlifierską w kierun-
ku zgodnym z ruchem wska-
zówek zegara.
Prawidłowo zamocowana, 
nieuszkodzona nakrętka mo-
cująca pozwala się łatwo po-
luzować ręką, poprzez obra-
canie pierścieniem radełko-
wym w kierunku przeciwnym 
do ruchu wskazówek zegara.
Mocno dokręconej nakrętki 
nie zwalniać nigdy za pomo-
cą szczypiec lub kombine-
rek. Stosować wyłącznie 
klucz dwutrzpieniowy. 
Klucz nasadzać, jak pokazano 
na rysunku.
Wymagania dotyczące narzędzi szlifierskich
Stosować można wszystkie narzędzia robocze, które zostały 
wymienione w niniejszej instrukcji obsługi.
Dopuszczalna prędkość obrotowa [min
-1
] wzgl. obwodowa 
[m/s] używanych narzędzi roboczych musi co najmniej odpo-
wiadać wartościom podanym w poniższej tabeli.
Należy dlatego zwrócić uwagę na dopuszczalną prędkość ob-
rotową wzgl. obwodową, podaną na etykiecie narzędzia szli-
fierskiego.
Przestawianie głowicy przekładniowej
 Przed wszystkimi pracami przy elektronarzędziu nale-
ży wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
Głowica przekładni obra-
cana jest w czterech sko-
kach (co 90°). Pozwala to 
na ustawienie włącznika/ 
wyłącznika w wygodniej-
szej pozycji roboczej w 
przypadku specyficznych 
zastosowań, np. podczas 
cięcia przy użyciu pokry-
wy odsysającej z prowad-
nicą saneczkową 24, a 
także dla osób leworęcz-
nych.
Wykręcić i wyjąć wszystkie 4 śruby. Ostrożnie ustawić głowi-
cę w wybranej pozycji, nie wyciągając jej przy tym z obudo-
wy. Dokręcić ponownie wszystkie 4 śruby.
Odsysanie pyłów/wiórów
 Pyły niektórych materiałów, na przykład powłok malar-
skich z zawartością ołowiu, niektórych gatunków drewna, 
minerałów lub niektórych rodzajów metalu, mogą stano-
wić zagrożenie dla zdrowia. Bezpośredni kontakt fizyczny z 
pyłami lub przedostanie się ich do płuc może wywołać re-
akcje alergiczne i/lub choroby układu oddechowego ope-
ratora lub osób znajdujących się w pobliżu.
Niektóre rodzaje pyłów, np. dębiny lub buczyny uważane 
są za rakotwórcze, szczególnie w połączeniu z substancja-
mi do obróbki drewna (chromiany, impregnaty do drew-
na). Materiały, zawierające azbest mogą być obrabiane je-
dynie przez odpowiednio przeszkolony personel.
– W razie możliwości należy stosować odsysanie pyłu do-
stosowane do rodzaju obrabianego materiału.
– Należy zawsze dbać o dobrą wentylację stanowiska pra-
cy.
– Zaleca się noszenie maski przeciwpyłowej z pochłania-
czem klasy P2.
27
maks.
[mm]
[mm]
D
b
d
[min
-1
]
[m/s]
180
230
8
8
22,2
22,2
8500
6600
80
80
180
230


8500
6600
80
80
100
30
M 14
8600
45
b
d
D
D
D
b
d
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 127  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

128 | Polski 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
Należy stosować się do aktualnie obowiązujących w danym 
kraju przepisów, regulujących zasady obchodzenia się z ma-
teriałami przeznaczonymi do obróbki.
 Należy unikać gromadzenia się pyłu na stanowisku pra-
cy. Pyły mogą się z łatwością zapalić.
Praca
Uruchamianie
 Należy zwrócić uwagę na napięcie sieci! Napięcie źród-
ła prądu musi zgadzać się z danymi na tabliczce znamio-
nowej elektronarzędzia. Elektronarzędzia przeznaczo-
ne do pracy pod napięciem 230 V można przyłączać 
również do sieci 220 V.
W przypadku eksploatacji elektronarzędzia za pomocą prze-
nośnych generatorów prądotwórczych, nie dysponujących 
wystarczającymi rezerwami mocy, względnie odpowiednią 
regulacją napięcia ze zwiększeniem prądu rozruchowego, mo-
że dojść do zmniejszenia wydajności obróbki lub do nietypo-
wych zachowań przy włączaniu.
Proszę zwrócić uwagę na przydatność zastosowanego gene-
ratora prądotwórczego, szczególnie pod kątem napięcia sie-
ciowego i częstotliwości zasilania sieciowego.
Włączanie/wyłączanie
W celu włączenia elektronarzędzia należy przesunąć włącz-
nik/wyłącznik 2 do przodu, a następnie go wcisnąć.
W celu unieruchomienia włącznika/wyłącznika 2 w pozycji 
wciśniętej, należy przesunąć włącznik/wyłącznik 2 nieco da-
lej do przodu.
W celu wyłączenia elektronarzędzia, należy włącznik/wyłącz-
nik 2 zwolnić lub, gdy jest on unieruchomiony, włącznik/wy-
łącznik 2 krótko nacisnąć i następnie zwolnić.
Aby zaoszczędzić energię elektryczną, elektronarzędzie nale-
ży włączać tylko wówczas, gdy jest ono używane.
Włącznik/wyłącznik bez blokady 
(modele specyficzne dla danego kraju):
W celu włączenia elektronarzędzia należy przesunąć włącz-
nik/wyłącznik 2 do przodu, a następnie go wcisnąć.
Aby wyłączyć elektronarzędzie, należy zwolnić włącznik/wy-
łącznik 2.
 Narzędzia szlifierskie należy skontrolować przed uży-
ciem. Narzędzie szlifierskie musi być prawidłowo za-
montowane i musi się swobodnie obracać. W ramach 
testu uruchomić elektronarzędzie bez obciążenia na co 
najmniej jedną minutę. Nie stosować uszkodzonych lub 
wibrujących narzędzi szlifierskich. Narzędzia szlifier-
skie muszą mieć okrągły kształt. Uszkodzone narzędzia 
szlifierskie mogą pęknąć i spowodować obrażenia.
Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem 
(GWS 20-230 JH)
Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem zapobiega sa-
moczynnemu uruchomieniu się elektronarzędzia w przypad-
ku awarii prądu (po przywróceniu zasilania).
W celu ponownego uruchomienia elektronarzędzia należy 
ustawić włącznik/wyłącznik 2 na pozycję wyłączoną i włączyć 
ponownie elektronarzędzie.
Ogranicznik prądu rozruchowego (GWS 20-230 JH)
Elektroniczny ogranicznik prądu rozruchowego ogranicza 
wielkość prądy podczas włączania elektronarzędzia i umożli-
wia eksploatację z bezpiecznikiem 16 A.
Wskazówka: Jeżeli elektronarzędzie startuje zaraz po włą-
czeniu z pełną prędkością obrotową, oznacza to awarię ogra-
nicznika prądu rozruchowego i zabezpieczenia przed nieza-
mierzonym rozruchem. Elektronarzędzie należy natychmiast 
odesłać do specjalistycznego punktu obsługi klienta (adresy 
znajdują się w rozdziale „Obsługa klienta oraz doradztwo do-
tyczące użytkowania“).
Wskazówki dotyczące pracy
 Zachować ostrożność przy wykonywaniu szczelin w 
ścianach nośnych, zob. akapit „Wskazówki dotyczące 
statyki “.
 Jeżeli ciężar własny przedmiotu obrabianego nie gwa-
rantuje stabilnej pozycji, należy go zamocować.
 Unikać sytuacji, w których elektronarzędzie mogłoby 
zostać – przez zbyt silne jego obciążenie 
elektronarzędzia – automatycznie wyłączone.
 Po silnym obciążeniu elektronarzędzia, należy pozwo-
lić mu pracować przez parę minut na biegu jałowym, w 
celu ochłodzenia narzędzia roboczego.
 Nie należy dotykać tarcz szlifierskich i tnących, zanim 
nie ostygną. Tarcze rozgrzewają się podczas pracy do bar-
dzo wysokich temperatur.
 Elektronarzędzia nie wolno eksploatować przy użyciu 
stolika tnącego.
Wskazówka: Nieużywane elektronarzędzie należy odłączyć 
od prądu, wyjmując wtyczkę z gniazda. Nawet wyłączone 
elektronarzędzie wykazuje niewielkie zużycie prądu, jeżeli 
wtyczka tkwi w gnieździe sieciowym.
Szlifowanie zgrubne
 W żadnym wypadku nie wolno używać tarcz tnących do 
szlifowania zgrubnego.
Najlepsze efekty przy szlifowaniu zgrubnym osiąga się prowa-
dząc tarczę ścierną pod kątem 30° do 40° w stosunku do ob-
rabianej powierzchni. Elektronarzędzie należy prowadzić z 
lekkim dociskiem. Dzięki temu materiał obrabiany nie roz-
grzeje się za bardzo i nie dojdzie do powstania w nim rowków.
Ściernica wachlarzowa
Za pomocą ściernicy wachlarzowej (osprzęt) możliwa jest ob-
róbka powierzchni łukowych i profili.
W porównaniu do ściernic tradycyjnych, ściernice wachlarzo-
we charakteryzują się wielokrotnie dłuższą żywotnością, wy-
raźnie zmniejszonym poziomem szumów i niższymi tempera-
turami szlifowania.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 128  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

 Polski | 129
Bosch Power Tools
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Cięcie metalu
 Do cięcia za pomocą spajanych materiałów ściernych 
należy zawsze stosować specjalną pokrywę ochronną 
13.
Podczas przecinania należy zwrócić uwagę na równomierny 
posuw, dopasowany do właściwości obrabianego materiału. 
Nie należy wywierać nacisku na tarczę tnącą, przechylać elek-
tronarzędzia ani wykonywać nim ruchów oscylacyjnych.
Nie wolno wyhamowywać biegu tarczy poprzez boczny na-
cisk.
Elektronarzędzie należy 
zawsze prowadzić prze-
ciwbieżnie do kierunku 
obrotów tarczy. W prze-
ciwnym wypadku istnie-
je ryzyko, że wyskoczy 
ono z nacięcia w sposób 
niekontrolowany.
W przypadku cięcia profili i rur czworokątnych, zaleca się za-
cząć pracę od najmniejszego przekroju.
Cięcie kamienia
 Podczas cięcia kamienia należy zawsze zadbać o wy-
starczające odsysanie pyłu.
 Należy stosować maskę przeciwpyłową.
 Elektronarzędzie przeznaczone jest wyłącznie do cię-
cia i szlifowania na sucho.
Do cięcia kamienia najlepiej jest użyć diamentowej tarczy tną-
cej.
Podczas pracy z pokrywą odsysającą do cięcia z prowadnica-
mi saneczkowymi 24, należy stosować odkurzacz, który jest 
dopuszczony do odsysania pyłów kamiennych. Firma Bosch 
dysponuje odpowiednimi odkurzaczami.
Włączyć elektronarzę-
dzie i przyłożyć przednią 
część prowadnicy do 
ciętego elementu. Pra-
cować z równomiernym, 
optymalnie dopasowa-
nym do danego typu ma-
teriału posuwem.
Przy cięciu szczególnie twardych materiałów, np. betonu z 
dużą zawartością krzemu, może dojść do przegrzania, a tym 
samym uszkodzenia tarczy diamentowej. Snop iskier otacza-
jący diamentową tarczę jest objawem przegrzania.
Należy wtedy natychmiast przerwać cięcie i ochłodzić tarczę, 
włączając elektronarzędzie z najwyższą prędkością obroto-
wą, bez obciążenia.
Wyraźnie zmniejszająca się wydajność i wieniec iskier na tar-
czy, to oznaki stępienia diamentowej tarczy tnącej. Można ją 
naostrzyć, dokonując krótkich cięć w materiale ścieralnym 
(np. piaskowcu).
Wskazówki dotyczące statyki
Wykonywanie szczelin w ścianach nośnych podlega normie 
DIN 1053, cz. 1 lub ustaleniom specyficznym dla danego kra-
ju.
Przepisy te muszą być koniecznie przestrzegane. Przed roz-
poczęciem prac należy skonsultować się z odpowiedzialnym 
za budynek statykiem, architektem lub kierownictwem budo-
wy.
Konserwacja i serwis
Konserwacja i czyszczenie
 Przed wszystkimi pracami przy elektronarzędziu nale-
ży wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
 Aby zapewnić bezpieczną i wydajną pracę, elektrona-
rzędzie i szczeliny wentylacyjne należy utrzymywać w 
czystości.
 W skrajnie trudnych warunkach pracy należy w razie 
możliwości stosować stacjonarny system odsysania 
pyłu. Należy też często przedmuchiwać otwory wenty-
lacyjne i stosować wyłącznik ochronny różnicowo-prą-
dowy (FI). Podczas obróbki metali może dojść do osadze-
nia się wewnątrz elektronarzędzia pyłu metalicznego, mo-
gącego przewodzić prąd. Może to mieć niekorzystny 
wpływ na izolację ochronną elektronarzędzia.
Należy obchodzić się pieczołowicie z osprzętem – podczas 
przechowywania i podczas pracy.
Jeżeli konieczna okaże się wymiana przewodu przyłączenio-
wego, należy zlecić ją firmie Bosch lub w autoryzowanym 
przez firmę Bosch punkcie naprawy elektronarzędzi, co po-
zwoli uniknąć ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa.
Obsługa klienta oraz doradztwo dotyczące 
użytkowania
W punkcie obsługi klienta można uzyskać odpowiedzi na pyta-
nia dotyczące napraw i konserwacji nabytego produktu, a tak-
że dotyczące części zamiennych. Rysunki rozłożeniowe oraz 
informacje dotyczące części zamiennych można znaleźć rów-
nież pod adresem:
www.bosch-pt.com
Nasz zespół doradztwa dotyczącego użytkowania odpowie na 
wszystkie pytania związane z produktami firmy Bosch oraz ich 
osprzętem.
Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach części za-
miennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru kata-
logowego elektronarzędzia zgodnie z danymi na tabliczce zna-
mionowej.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 129  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

130 | Česky 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
Polska
Robert Bosch Sp. z o.o.
Serwis Elektronarzędzi
Ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
Na www.bosch-pt.pl znajdą Państwo wszystkie szczegóły 
dotyczące usług serwisowych online.
Tel.: 22 7154460
Faks: 22 7154441
E-Mail: bsc@pl.bosch.com
Infolinia Działu Elektronarzędzi: 801 100900 
(w cenie połączenia lokalnego)
E-Mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com
www.bosch.pl
Usuwanie odpadów
Elektronarzędzia, osprzęt i opakowanie należy poddać utyli-
zacji zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony środowi-
ska.
Nie wolno wyrzucać elektronarzędzi do odpadów z gospodar-
stwa domowego!
Tylko dla państw należących do UE:
Zgodnie z europejską wytyczną 
2012/19/UE o starych, zużytych narzę-
dziach elektrycznych i elektronicznych i jej 
stosowania w prawie krajowym, wyelimino-
wane, niezdatne do użycia elektronarzędzia 
należy zbierać osobno i doprowadzić do po-
nownego użytkowania zgodnego z zasadami ochrony środo-
wiska.
Zastrzega się prawo dokonywania zmian.
Česky
Bezpečnostní upozornění
Všeobecná varovná upozornění pro elektronářadí
Čtěte všechna varovná upozornění a 
pokyny. Zanedbání při dodržování va-
rovných upozornění a pokynů mohou mít za následek zásah 
elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.
Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucna 
uschovejte.
Ve varovných upozorněních použitý pojem „elektronářadí“ se 
vztahuje na elektronářadí provozované na el. síti (se síťovým 
kabelem) a na elektronářadí provozované na akumulátoru 
(bez síťového kabelu).
Bezpečnost pracovního místa
 Udržujte Vaše pracovní místo čisté a dobře osvětlené. 
Nepořádek nebo neosvětlené pracovní oblasti mohou vést 
k úrazům.
 S elektronářadím nepracujte v prostředí ohroženém 
explozí, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo 
prach. Elektronářadí vytváří jiskry, které mohou prach ne-
bo páry zapálit.
 Děti a jiné osoby udržujte při použití elektronářadí da-
leko od Vašeho pracovního místa. Při rozptýlení můžete 
ztratit kontrolu nad strojem.
Elektrická bezpečnost
 Připojovací zástrčka elektronářadí musí lícovat se zá-
suvkou. Zástrčka nesmí být žádným způsobem uprave-
na. Společně s elektronářadím s ochranným uzemně-
ním nepoužívejte žádné adaptérové zástrčky. Neupra-
vené zástrčky a vhodné zásuvky snižují riziko zásahu elek-
trickým proudem.
 Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako 
např. potrubí, topení, sporáky a chladničky. Je-li Vaše 
tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko zásahu elektrickým 
proudem.
 Chraňte stroj před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do 
elektronářadí zvyšuje nebezpečí zásahu elektrickým prou-
dem.
 Dbejte na účel kabelu, nepoužívejte jej k nošení či zavě-
šení elektronářadí nebo k vytažení zástrčky ze zásuv-
ky. Udržujte kabel daleko od tepla, oleje, ostrých hran 
nebo pohyblivých dílů stroje. Poškozené nebo spletené 
kabely zvyšují riziko zásahu elektrickým proudem.
 Pokud pracujete s elektronářadím venku, použijte pou-
ze takové prodlužovací kabely, které jsou způsobilé i 
pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu, jež 
je vhodný pro použití venku, snižuje riziko zásahu elektric-
kým proudem.
 Pokud se nelze vyhnout provozu elektronářadí ve vlh-
kém prostředí, použijte proudový chránič. Nasazení 
proudového chrániče snižuje riziko zásahu elektrickým 
proudem.
Bezpečnost osob
 Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte a přistu-
pujte k práci s elektronářadím rozumně. Nepoužívejte 
žádné elektronářadí pokud jste unaveni nebo pod vli-
vem drog, alkoholu nebo léků. Moment nepozornosti při 
použití elektronářadí může vést k vážným poraněním.
 Noste osobní ochranné pomůcky a vždy ochranné brý-
le. Nošení osobních ochranných pomůcek jako maska pro-
ti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, 
ochranná přilba nebo sluchátka, podle druhu nasazení 
elektronářadí, snižují riziko poranění.
 Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Přesvědč-
te se, že je elektronářadí vypnuté dříve než jej uchopí-
te, ponesete či připojíte na zdroj proudu a/nebo aku-
mulátor. Máte-li při nošení elektronářadí prst na spínači 
nebo pokud stroj připojíte ke zdroji proudu zapnutý, pak to 
může vést k úrazům.
 Než elektronářadí zapnete, odstraňte seřizovací ná-
stroje nebo šroubováky. Nástroj nebo klíč, který se na-
chází v otáčivém dílu stroje, může vést k poranění.
VAROVÁNÍ
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 130  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

 Česky | 131
Bosch Power Tools
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
 Vyvarujte se abnormálního držení těla. Zajistěte si bez-
pečný postoj a udržujte vždy rovnováhu. Tím můžete 
elektronářadí v neočekávaných situacích lépe kontrolovat.
 Noste vhodný oděv. Nenoste žádný volný oděv nebo 
šperky. Vlasy, oděv a rukavice udržujte daleko od 
pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vla-
sy mohou být zachyceny pohybujícími se díly.
 Lze-li namontovat odsávací či zachycující přípravky, 
přesvědčte se, že jsou připojeny a správně použity. Po-
užití odsávání prachu může snížit ohrožení prachem.
Svědomité zacházení a používání elektronářadí
 Stroj nepřetěžujte. Pro svou práci použijte k tomu urče-
né elektronářadí. S vhodným elektronářadím budete pra-
covat v udané oblasti výkonu lépe a bezpečněji.
 Nepoužívejte žádné elektronářadí, jehož spínač je vad-
ný. Elektronářadí, které nelze zapnout či vypnout je nebez-
pečné a musí se opravit.
 Než provedete seřízení stroje, výměnu dílů příslušen-
ství nebo stroj odložíte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky 
a/nebo odstraňte akumulátor. Toto preventivní opatření 
zabrání neúmyslnému zapnutí elektronářadí.
 Uchovávejte nepoužívané elektronářadí mimo dosah 
dětí. Nenechte stroj používat osobám, které se strojem 
nejsou seznámeny nebo nečetly tyto pokyny. Elektroná-
řadí je nebezpečné, je-li používáno nezkušenými osobami.
 Pečujte o elektronářadí svědomitě. Zkontrolujte, zda 
pohyblivé díly stroje bezvadně fungují a nevzpřičují se, 
zda díly nejsou zlomené nebo poškozené tak, že je ome-
zena funkce elektronářadí. Poškozené díly nechte před 
nasazením stroje opravit. Mnoho úrazů má příčinu ve 
špatně udržovaném elektronářadí.
 Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě ošetřova-
né řezné nástroje s ostrými řeznými hranami se méně 
vzpřičují a dají se lehčeji vést.
 Používejte elektronářadí, příslušenství, nasazovací ná-
stroje apod. podle těchto pokynů. Respektujte přitom 
pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elek-
tronářadí pro jiné než určující použití může vést k nebez-
pečným situacím.
Servis
 Nechte Vaše elektronářadí opravit pouze kvalifikova-
ným odborným personálem a pouze s originálními ná-
hradními díly. Tím bude zajištěno, že bezpečnost stroje 
zůstane zachována.
Bezpečnostní upozornění pro úhlové brusky
Společná varovná upozornění k broušení, smirkování, k 
pracem s drátěnými kartáči a dělení
 Toto elektronářadí se používá jako bruska, bruska 
brusným papírem a dělící bruska. Dbejte všech varov-
ných upozornění, pokynů, znázornění a informací, jež 
obdržíte s elektronářadím. Pokud nebudete dbát těchto 
pokynů, pak může dojít k úderu elektrickým proudem, po-
žáru a/nebo těžkým poraněním.
 Toto elektronářadí není vhodné k leštění. Použití, pro 
něž není elektronářadí určeno, mohou způsobit ohrožení a 
zranění.
 Nepoužívejte žádné příslušenství, které není výrobcem 
speciálně pro toto elektronářadí určeno a doporučeno. 
Pouze to, že můžete příslušenství na Vaše elektronářadí 
upevnit, nezaručuje bezpečné použití.
 Dovolený počet otáček nasazovacího nástroje musí být 
minimálně tak vysoký, jako na elektronářadí uvedený 
Каталог: manuals
manuals -> Благодарим за то, что вы выбрали наш плеер. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно
manuals -> Руководство по эксплуатации Содержание Монтаж, 2-3-4
manuals -> Руководство по эксплуатации русский, 1 ru қазақша, 17 k z h5G56f ru предупреждения,2
manuals -> Регламент за екологосъобразно проектиране Препарат за изплакване и рафинирана
manuals -> Руководство по эксплуатации ! Обязательно прочтите это руководство. ! Сохраните руководство для получения необходимых
manuals -> Мультиварка бытовая электрическая polaris модель pmc 0510ad инструкция по эксплуатации
manuals -> Пайдалану жөніндегі нұсқаулық кір жуғыш машина
manuals -> Цифрлық жерсеріктік қабылдағыш цифровой спутниковый приемник
manuals -> 1. 1 Холодильник в соответствии с рисунком 1 предназначен для охлаждения свежих продуктов, хранения пищевых продуктов в охлажденном состоянии в Х


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   61


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет