Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kkжүктеу 25.06 Mb.
Pdf просмотр
бет28/61
Дата27.03.2017
өлшемі25.06 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   61

nejvyšší počet otáček. Příslušenství, jež se otáčí rychleji 
než je dovoleno, se může rozlomit a rozletět.
 Vnější rozměr a tloušťka nasazovacího nástroje musí 
odpovídat rozměrovým údajům Vašeho elektronářadí. 
Špatně dimenzované nasazovací nástroje nemohou být 
dostatečně stíněny nebo kontrolovány.
 Nasazovací nástroje se závitovou vložkou musejí přes-
ně lícovat na závit brusného vřetene. U nasazovacích 
nástrojů, jež jsou montované prostřednictvím příruby, 
musí průměr otvoru nasazovacího nástroje lícovat na 
upínací průměr příruby. Nasazovací nástroje, které nej-
sou na elektronářadí upevněné přesně, se nerovnoměrně 
otáčejí, velmi silně vibrují a mohou vést ke ztrátě kontroly.
 Nepoužívejte žádné poškozené nasazovací nástroje. 
Zkontrolujte před každým použitím nasazovací nástro-
je jako brusné kotouče na odštěpky a trhliny, brusné ta-
líře na trhliny, otěr nebo silné opotřebení, drátěné kar-
táče na uvolněné nebo zlomené dráty. Spadne-li elek-
tronářadí nebo nasazovací nástroj z výšky, zkontroluj-
te zda není poškozený nebo použijte nepoškozený na-
sazovací nástroj. Pokud jste nasazovací nástroj zkont-
rolovali a nasadili, držte se Vy a v blízkosti nacházející 
se osoby mimo rovinu rotujícího nasazovacího nástroje 
a nechte stroj běžet jednu minutu s nejvyššími otáčka-
mi. Poškozené nasazovací nástroje většinou v této době 
testování prasknou.
 Noste osobní ochranné vybavení. Podle aplikace pou-
žijte ochranu celého obličeje, ochranu očí nebo ochran-
né brýle. Taktéž adekvátně noste ochrannou masku 
proti prachu, ochranu sluchu, ochranné rukavice nebo 
speciální zástěru, jež Vás ochrání před malými částice-
mi brusiva a materiálu. Oči mají být chráněny před odle-
tujícími cizími tělísky, jež vznikají při různých aplikacích. 
Protiprachová maska či respirátor musejí při používání 
vznikající prach odfiltrovat. Pokud jste dlouho vystaveni 
silnému hluku, můžete utrpět ztrátu sluchu.
 Dbejte u ostatních osob na bezpečnou vzdálenost k Va-
ší pracovní oblasti. Každý, kdo vstoupí do této pracovní 
oblasti, musí nosit osobní ochranné vybavení. Úlomky 
obrobku nebo ulomených nasazovacích nástrojů mohou 
odlétnout a způsobit poranění i mimo přímou pracovní ob-
last.
 Pokud provádíte práce, při kterých může nasazovací 
nástroj zasáhnout skrytá elektrická vedení nebo vlast-
ní síťový kabel, pak držte stroj pouze na izolovaných 
plochách rukojeti. Kontakt s elektrickým vedením pod na-
pětím může přivést napětí i na kovové díly stroje a vést k 
úderu elektrickým proudem.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 131  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

132 | Česky 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
 Držte síťový kabel daleko od otáčejících se nasazova-
cích nástrojů. Když ztratíte kontrolu nad strojem, může 
být přerušen nebo zachycen síťový kabel a Vaše ruka nebo 
paže se může dostat do otáčejícího se nasazovacího ná-
stroje.
 Nikdy neodkládejte elektronářadí dříve, než se nasazo-
vací nástroj dostal zcela do stavu klidu. Otáčející se na-
sazovací nástroj se může dostat do kontaktu s odkládací 
plochou, čímž můžete ztratit kontrolu nad elektronářadím.
 Nenechte elektronářadí běžet po dobu, co jej nesete. 
Váš oděv může být náhodným kontaktem s otáčejícím se 
nasazovacím nástrojem zachycen a nasazovací nástroj se 
může zavrtat do Vašeho těla.
 Čistěte pravidelně větrací otvory Vašeho elektronářa-
dí. Ventilátor motoru vtahuje do tělesa prach a silné nahro-
madění kovového prachu může způsobit elektrická rizika.
 Nepoužívejte elektronářadí v blízkosti hořlavých mate-
riálů. Jiskry mohou tyto materiály zapálit.
 Nepoužívejte žádné nasazovací nástroje, které vyžadu-
jí kapalné chladící prostředky. Použití vody nebo jiných 
kapalných chladících prostředků může vést k úderu elek-
trickým proudem.
Zpětný ráz a odpovídající varovná upozornění
 Zpětný ráz je náhlá reakce v důsledku zaseknutého nebo 
zablokovaného otáčejícího se nasazovacího nástroje, jako 
je brusný kotouč, brusný talíř, drátěný kartáč atd. Zasek-
nutí nebo zablokování vede k náhlému zastavení rotujícího 
nasazovacího nástroje. Tím nekontrolované elektronářadí 
akceleruje v místě zablokování proti směru otáčení nasazo-
vacího nástroje.
Pokud se např. zpříčí nebo zablokuje brusný kotouč v ob-
robku, může se hrana brusného kotouče, která se zanořuje 
do obrobku, zakousnout a tím brusný kotouč vylomit nebo 
způsobit zpětný ráz. Brusný kotouč se potom pohybuje k 
nebo od obsluhující osoby, podle směru otáčení kotouče 
na místě zablokování. Při tom mohou brusné kotouče i 
prasknout.
Zpětný ráz je důsledek nesprávného nebo chybného pou-
žití elektronářadí. Lze mu zabránit vhodnými preventivními 
opatřeními, jak je následně popsáno.
 Držte elektronářadí dobře pevně a uveďte Vaše tělo a 
paže do polohy, ve které můžete zachytit síly zpětného 
rázu. Je-li k dispozici, používejte vždy přídavnou ruko-
jeť, abyste měli co největší možnou kontrolu nad silami 
zpětného rázu nebo reakčních momentů při rozběhu. 
Obsluhující osoba může vhodnými preventivními opatření-
mi zvládnout síly zpětného rázu a reakčního momentu.
 Nikdy nedávejte Vaši ruku do blízkosti otáčejících se 
nasazovacích nástrojů. Nasazovací nástroj se při zpět-
ném rázu může pohybovat přes Vaši ruku.
 Vyhýbejte se Vaším tělem oblasti, kam se bude elektro-
nářadí při zpětném rázu pohybovat. Zpětný ráz vhání 
elektronářadí v místě zablokování do opačného směru k 
pohybu brusného kotouče.
 Zvlášť opatrně pracujte v místech rohů, ostrých hran 
apod. Zabraňte, aby se nasazovací nástroj odrazil od 
obrobku a vzpříčil. Rotující nasazovací nástroj je u rohů, 
ostrých hran a pokud se odrazí náchylný na vzpříčení se. 
Toto způsobí ztrátu kontroly nebo zpětný ráz.
 Nepoužívejte žádný článkový nebo ozubený pilový ko-
touč. Takovéto nasazovací nástroje způsobují často zpět-
ný ráz nebo ztrátu kontroly nad elektronářadím.
Zvláštní varovná upozornění k broušení a dělení
 Používejte výhradně pro Vaše elektronářadí schválená 
brusná tělesa a pro tato brusná tělesa určený ochranný 
kryt. Brusná tělesa, která nejsou určena pro toto elektro-
nářadí, nemohou být dostatečně stíněna a jsou nespolehli-
vá.
 Zalomené brusné kotouče musejí být namontované 
tak, aby svou brusnou plochou nepřečnívaly nad rovi-
nou okraje ochranného krytu. Nesprávně namontovaný 
brusný kotouč, který vyčnívá nad rovinu okraje ochranné-
ho krytu, nemůže být dostatečně krytý.
 Ochranný kryt musí být spolehlivě namontovaný na 
elektronářadí a pro nejvyšší míru bezpečnosti nastave-
ný tak, aby co možná nejmenší část brusného tělesa 
ukazovala nekrytá k obsluhující osobě. Ochranný kryt 
pomáhá chránit obsluhu před úlomky, náhodným kontak-
tem s brusným tělesem a též před jiskrami, jež mohou vzní-
tit oděv.
 Brusná tělesa smějí být použita pouze pro doporučené 
možnosti nasazení. Např.: nikdy nebruste boční plo-
chou dělícího kotouče. Dělící kotouče jsou určeny k úběru 
materiálu hranou kotouče. Boční působení síly na tato 
brusná tělesa je může rozlámat.
 Používejte vždy nepoškozené upínací příruby ve správ-
né velikosti a tvaru pro Vámi zvolený brusný kotouč. 
Vhodné příruby podpírají brusný kotouč a zmírňují tak ne-
bezpečí prasknutí brusného kotouče. Příruby pro dělící ko-
touče se mohou odlišovat od přírub pro jiné brusné kotou-
če.
 Nepoužívejte žádné opotřebované brusné kotouče od 
většího elektronářadí. Brusné kotouče pro větší elektro-
nářadí nejsou dimenzovány pro vyšší otáčky menších elek-
tronářadí a mohou prasknout.
Další zvláštní varovná upozornění k dělení
 Zabraňte zablokování dělícího kotouče nebo příliš vy-
sokému přítlaku. Neprovádějte žádné nadměrně hlubo-
ké řezy. Přetížení dělícího kotouče zvyšuje jeho namáhání 
a náchylnost ke vzpříčení nebo zablokování a tím možnost 
zpětného rázu nebo prasknutí brusného tělesa.
 Vyhýbejte se oblasti před a za rotujícím dělícím kotou-
čem. Pokud pohybujete dělícím kotoučem v obrobku pryč 
od sebe, může být v případě zpětného rázu elektronářadí s 
otáčejícím se kotoučem vymrštěno přímo na Vás.
 Jestliže dělící kotouč uvízne nebo práci přerušíte, elek-
tronářadí vypněte a vydržte v klidu než se kotouč zasta-
ví. Nikdy se nepokoušejte ještě běžící dělící kotouč vy-
táhnout z řezu, jinak může následovat zpětný ráz. Zjis-
těte a odstraňte příčinu uvíznutí.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 132  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

 Česky | 133
Bosch Power Tools
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
 Elektronářadí opět nezapínejte, dokud se nachází v ob-
robku. Nechte dělící kotouč nejprve dosáhnout svých 
plných otáček, než budete v řezu opatrně pokračovat. 
Jinak se může kotouč zaseknout, vyskočit z obrobku nebo 
způsobit zpětný ráz.
 Desky nebo velké obrobky podepřete, aby se zabránilo 
riziku zpětného rázu od sevřeného dělícího kotouče. 
Velké obrobky se mohou pod svou vlastní hmotností pro-
hnout. Obrobek musí být podepřen na obou stranách a to 
jak v blízkosti dělícího řezu tak i na okraji.
 Buďte obzvlášť opatrní u „kapsovitých řezů“ do stáva-
jících stěn nebo jiných míst, kam není vidět. Zanořující 
se dělící kotouč může při zaříznutí do plynových, vodovod-
ních či elektrických vedení nebo jiných objektů způsobit 
zpětný ráz.
Zvláštní varovná upozornění ke smirkování
 Nepoužívejte žádné předimenzované brusné listy, ale 
dodržujte údaje výrobce k velikosti brusných listů. 
Brusné listy, které vyčnívají přes brusný talíř, mohou způ-
sobit poranění a též vést k zablokování, roztržení brusných 
listů nebo ke zpětnému rázu.
Zvláštní varovná upozornění k práci s drátěnými kartáči
 Dbejte na to, že drátěný kartáč i během běžného použí-
vání ztrácí kousky drátu. Nepřetěžujte dráty příliš vy-
sokým přítlakem. Odlétající kousky drátu mohou velmi 
lehce proniknout skrz tenký oděv a/nebo pokožku.
 Je-li doporučen ochranný kryt, zabraňte, aby se 
ochranný kryt a drátěný kartáč mohly dotýkat. Talířové 
a hrncové kartáče mohou díky přítlaku a odstředivým silám 
zvětšit svůj průměr.
Doplňková varovná upozornění
Noste ochranné brýle.
 Použijte vhodné detekční přístroje na vyhledání skry-
tých rozvodných vedení nebo kontaktujte místní doda-
vatelskou společnost. Kontakt s elektrickým vedením 
může vést k požáru a úderu elektrickým proudem. Poško-
zení vedení plynu může vést k výbuchu. Proniknutí do vo-
dovodního potrubí způsobí věcné škody nebo může způso-
bit úder elektrickým proudem.
 Pokud se přeruší přívod proudu, např. výpadkem prou-
du nebo vytažením síťové zástrčky, spínač odblokujte a 
dejte jej do vypnuté polohy. Tím se zabrání nekontrolova-
nému opětovnému rozběhu.
 Nedotýkejte se brusných a dělicích kotoučů dříve, než 
vychladnou. Kotouče jsou při práci velmi horké.
 Zajistěte obrobek. Obrobek pevně uchycený upínacím 
přípravkem nebo svěrákem je držen bezpečněji než Vaší 
rukou.
Popis výrobku a specifikací
Čtěte všechna varovná upozornění a poky-
ny. Zanedbání při dodržování varovných upo-
zornění a pokynů mohou mít za následek úraz 
elektrickým proudem, požár a/nebo těžká po-
ranění.
Vyklopte prosím odklápěcí stranu se zobrazením stroje a ne-
chte tuto stranu během čtení návodu k obsluze otevřenou.
Určené použití
Elektronářadí je určeno k dělení, hrubování a kartáčování ko-
vových a kamenných materiálů bez použití vody.
K dělení pomocí vázaných brusných prostředků se musí pou-
žít speciální ochranný kryt pro dělení.
Při oddělování v kameni je třeba se postarat o dostatečné od-
sávání prachu.
S dovolenými brusnými nástroji lze elektronářadí používat k 
broušení s brusným papírem.
Zobrazené komponenty
Číslování zobrazených komponent se vztahuje na zobrazení 
elektronářadí na grafické straně.
Aretační tlačítko vřetene
Spínač
Přídavná rukojeť (izolovaná plocha rukojeti)
Brusné vřeteno
Ochranný kryt pro broušení
Zajišťovací šroub ochranného krytu
Upínací příruba s o-kroužkem
Brusný kotouč*
Upínací matice
10 Klíč se dvěma čepy pro upínací matici*
11 Rychloupínací matice
*
12 Hrncový kotouč z tvrdokovu*
13 Ochranný kryt pro dělení*
14 Dělící kotouč*
15 Ochranný kryt pro brusný hrnec*
16 Brusný hrnec*
17 Zalomený klíč se dvěma čepy pro brusný hrnec*
18 Ochrana ruky*
19 Distanční podložky*
20 Pryžový brusný talíř*
21 Brusný list*
22 Kruhová matice*
23 Hrncový kartáč*
24 Odsávací kryt pro dělení s vodícími saněmi *
25 Diamantový dělící kotouč*
26 Rukojeť (izolovaná plocha rukojeti)
*Zobrazené nebo popsané příslušenství nepatří k standardnímu 
obsahu dodávky. Kompletní příslušenství naleznete v našem pro-
gramu příslušenství.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 133  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

134 | Česky 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
Technická data
Informace o hluku a vibracích
Naměřené hodnoty hluku zjištěny podle EN 60745.
Hodnocená hladina hluku stroje A činí typicky: hladina akus-
tického tlaku 92 dB(A); hladina akustického výkonu 
103 dB(A). Nepřesnost K=3 dB.
Noste chrániče sluchu!
Celkové hodnoty vibrací a
h
 (vektorový součet tří os) a nepřes-
nost K stanoveny podle EN 60745:
broušení povrchu (hrubování): a
h
=7,5 m/s
2
, K=1,5 m/s
2
,
broušení s brusným listem: a
h
=4,0 m/s
2
, K=1,5 m/s
2
.
V těchto pokynech uvedená úroveň vibrací byla změřena 
podle měřicích metod normovaných v EN 60745 a může být 
použita pro vzájemné porovnání elektronářadí. Hodí se i pro 
předběžný odhad zatížení vibracemi.
Uvedená úroveň vibrací reprezentuje hlavní použití elektroná-
řadí. Pokud se ovšem bude elektronářadí používat pro jiné 
práce, s odlišným příslušenstvím, s jinými nástroji nebo 
s nedostatečnou údržbou, může se úroveň vibrací lišit. To mů-
že zatíženi vibracemi po celou pracovní dobu zřetelně zvýšit.
Pro přesný odhad zatížení vibracemi by měly být zohledněny 
i doby, v nichž je nářadí vypnuté nebo sice běží, ale fakticky se 
nepoužívá. To může zatíženi vibracemi po celou pracovní do-
bu zřetelně zredukovat.
Stanovte dodatečná bezpečnostní opatření k ochraně obslu-
hy před účinky vibrací, jako je např. údržba elektronářadí 
a nástrojů, udržování teplých rukou, organizace pracovních 
procesů.
Prohlášení o shodě
Prohlašujeme v plné naší zodpovědnosti, že v odstavci „Tech-
nická data“ popsaný výrobek je v souladu s následujícími nor-
mami nebo normativními dokumenty: EN 60745 podle usta-
novení směrnic 2011/65/EU, 2004/108/ES, 2006/42/ES.
Technická dokumentace (2006/42/ES) u:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
31.03.2014
Montáž
Montáž ochranných přípravků
 Před každou prací na elektronářadí vytáhněte zástrčku 
ze zásuvky.
Upozornění: Po prasknutí brusného kotouče během provozu 
nebo při poškození upínacích přípravků na ochranném kry-
tu/na elektronářadí musí být elektronářadí neprodleně zaslá-
no do servisního střediska, adresy viz odstavec „Zákaznická a 
poradenská služba“.
Ochranný kryt pro broušení
Ochranný kryt 5 nasaďte na krk vřetene. Polohu ochranného 
krytu 5 přizpůsobte potřebám pracovního pochodu a ochran-
ný kryt 5 zaaretujte pomocí zajišťovacího šroubu 6.
 Ochranný kryt 5 nastavte tak, aby se zamezilo odletu 
jisker ve směru obsluhy.
Ochranný kryt pro dělení
 Při dělení pomocí vázaných brusných prostředků pou-
žívejte vždy ochranný kryt pro dělení 13.
 Při oddělování v kameni se postarejte o dostatečné od-
sávání prachu.
Ochranný kryt pro dělení 13 se namontuje jako ochranný kryt 
pro broušení 5.
Odsávací kryt pro dělení s vodícími saněmi
Odsávací kryt pro dělení s vodícími saněmi 24 se namontuje 
jako ochranný kryt pro broušení 5.
Přídavná rukojeť
 Používejte Vaše elektronářadí pouze s přídavnou ruko-
jetí 3.
Přídavnou rukojeť 3 našroubujte podle způsobu práce vpravo 
nebo vlevo na hlavu převodovky.
Úhlová bruska
GWS ...
20-230
H
20-230
JH
Objednací číslo
3 601 ...
... H50 L.. ... H50 M..
Jmenovitý příkon
W
2000
2000
Výstupní výkon
W
1250
1250
Jmenovité otáčky
min
-1
6600
6600
Max. průměr brusného 
kotouče
mm
230
230
Závit brusného vřetene
M 14
M 14
Max. délka závitu brusného 
vřetene
mm
25
25
Ochrana proti znovurozběhu


Omezení rozběhového 
proudu


Hmotnost podle 
EPTA-Procedure 01/2003
– s  přídavnou  rukojetí 
tlumící vibrace
– se standardní přídavnou 
rukojetí
kg
kg
5,2
5,1
5,2
5,1
Třída ochrany
/
II
/
II
Údaje platí pro jmenovité napětí [U] 230 V. U odlišných napětí a podle 
země specifických provedení se mohou tyto údaje lišit.
Pouze pro elektronářadí bez omezení rozběhového proudu: Spínací jevy 
způsobují krátkodobé poklesy napětí. Při nepříznivých podmínkách sítě 
se může vyskytovat omezování jiných strojů. Při impedanci sítě menší 
než 0,25 ohmů se žádné rušení neočekává.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 134  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

 Česky | 135
Bosch Power Tools
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Ochrana ruky
 Pro práce s pryžovým brusným talířem 20 nebo s hrn-
covým kartáčem/kotoučovým kartáčem/lamelovým 
brusným kotoučem vždy namontujte ochranu ruky 18.
Ochranu ruky 18 upevněte pomocí přídavné rukojeti 3.
Montáž brusných nástrojů
 Před každou prací na elektronářadí vytáhněte zástrčku 
ze zásuvky.
 Nedotýkejte se brusných a dělicích kotoučů dříve, než 
vychladnou. Kotouče jsou při práci velmi horké.
Očistěte brusné vřeteno 4 a všechny montované díly.
Pro upnutí a uvolnění brusných nástrojů stlačte aretační tlačít-
ko vřetene 1, aby se brusné vřeteno zaaretovalo.
 Aretační tlačítko vřetene ovládejte jen za stavu klidu 
brusného vřetene. Jinak se může elektronářadí poškodit.
Brusný/dělící kotouč
Dbejte rozměrů brusných nástrojů. Průměr otvoru musí líco-
vat s upínací přírubou. Nepoužívejte žádné adaptéry nebo re-
dukce.
Při používání diamantových dělících kotoučů dbejte na to, aby 
šipka směru otáčení na diamantovém dělícím kotouči a směr 
otáčení elektronářadí (viz šipka směru otáčení na hlavě převo-
dovky) souhlasily.
Pořadí montáže je patrné na straně grafiky.
K upevnění brusného/dělícího kotouče našroubujte upínací 
matici 9 a upněte ji pomocí klíče se dvěma čepy, viz odstavec 
„Rychloupínací matice“.
 Po montáži brusného nástroje před zapnutím zkontro-
lujte, zda je brusný nástroj správně namontován a mů-
že se volně otáčet. Zajistěte, aby se brusný nástroj ne-
dotýkal ochranného krytu nebo dalších dílů.
V upínací přírubě 7 je kolem středicího 
osazení vložen díl z umělé hmoty 
(o-kroužek). Pokud o-kroužek chybí 
nebo je poškozen, musí být před dal-
ším používáním upínací příruba 7 bez-
podmínečně vyměněna.
Lamelový brusný kotouč
 Pro práce s lamelovým brusným kotoučem namontujte 
vždy ochranu ruky 18.
Pryžový brusný talíř
 Pro práce s pryžovým brusným talířem 20 namontujte 
vždy ochranu ruky 18.
Pořadí montáže je patrné na straně grafiky.
Před montáží pryžového brusného talíře 20 nasaďte 2 
distanční podložky 19 na brusné vřeteno 4.
Našroubujte kruhovou matici 22 a utáhněte ji klíčem se dvě-
ma čepy.
Hrncový kartáč/kotoučový kartáč
 Pro práce s hrncovým kartáčem nebo kotoučovým kar-
táčem namontujte vždy ochranu ruky 18.
Pořadí montáže je patrné na straně grafiky.
Hrncový kartáč/kotoučový kartáč se musí nechat našroubo-
vat tak daleko na brusné vřeteno, aby pevně přiléhal na příru-
bě brusného vřetene na konec závitu. Hrncový kartáč/kotou-
čový kartáč pevně utáhněte stranovým klíčem.
Brusný hrnec
 Pro práce s brusným hrncem namontujte speciální 
ochranný kryt 15.
Brusný hrnec 16 by měl vždy jen natolik vyčnívat z ochranné-
ho krytu 15, jak je to pro příslušný případ opracování nezbyt-
ně nutné. Ochranný kryt 15 nastavte na tuto míru.
Pořadí montáže je patrné na straně grafiky.
Našroubujte upínací matici 
9 a pevně ji utáhněte pomocí zalo-
meného klíče se dvěma čepy 17.
Rychloupínací matice
K snadné výměně brusných nástrojů bez použití dalších ná-
strojů můžete místo upínací matice 9 použít rychloupínací 
matici 11.
 Rychloupínací matice 11 smí být použita jen pro brusné 
Каталог: manuals
manuals -> Благодарим за то, что вы выбрали наш плеер. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно
manuals -> Руководство по эксплуатации Содержание Монтаж, 2-3-4
manuals -> Руководство по эксплуатации русский, 1 ru қазақша, 17 k z h5G56f ru предупреждения,2
manuals -> Регламент за екологосъобразно проектиране Препарат за изплакване и рафинирана
manuals -> Руководство по эксплуатации ! Обязательно прочтите это руководство. ! Сохраните руководство для получения необходимых
manuals -> Мультиварка бытовая электрическая polaris модель pmc 0510ad инструкция по эксплуатации
manuals -> Пайдалану жөніндегі нұсқаулық кір жуғыш машина
manuals -> Цифрлық жерсеріктік қабылдағыш цифровой спутниковый приемник
manuals -> 1. 1 Холодильник в соответствии с рисунком 1 предназначен для охлаждения свежих продуктов, хранения пищевых продуктов в охлажденном состоянии в Х


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   61


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет