Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kkжүктеу 25.06 Mb.
Pdf просмотр
бет29/61
Дата27.03.2017
өлшемі25.06 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   61

nebo dělící kotouče.
Použijte pouze bezvadnou, nepoškozenou rychloupínací 
matici 11.
Při našroubování dbejte na to, aby popsaná strana rych-
loupínací matice 11 neukazovala k brusnému kotouči; šip-
ka musí ukazovat na indexovou značku 27.
Stlačte aretační tlačítko vře-
tene 1, aby se brusné vřeteno 
zajistilo. Pro pevné utažení 
rychloupínací matice otočte 
brusný kotouč silou ve směru 
hodinových ručiček.
Řádně upevněnou, nepoško-
zenou rychloupínací matici 
můžete uvolnit rukou otáče-
ním rýhovaného kroužku pro-
ti směru hodinových ručiček.
Pevně usazenou rychloupí-
nací matici nikdy neuvol-
ňujte pomocí kleští, nýbrž 
použijte klíč se dvěma čepy. 
Klíč se dvěma čepy nasaďte 
jak je zobrazeno na obrázku.
27
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 135  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

136 | Česky 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
Dovolené brusné nástroje
Můžete používat všechny v tomto návodu k obsluze uvedené 
brusné nástroje.
Dovolený počet otáček [min
-1
] resp. obvodová rychlost [m/s] 
použitých brusných nástrojů musí minimálně odpovídat úda-
jům v následující tabulce.
Dbejte proto dovoleného počtu otáček resp. obvodové 
rychlosti na etiketě brusného nástroje.
Otočení hlavy převodovky
 Před každou prací na elektronářadí vytáhněte zástrčku 
ze zásuvky.
Hlavu převodovky může-
te otočit v krocích po 90°. 
Tím lze uvést spínač pro 
zvláštní případy práce do 
výhodnější manipulační 
polohy, např. pro dělící 
práce s odsávacím kry-
tem s dělícími saněmi 24 
nebo pro leváky.
Zcela vyšroubujte 4 šrouby. Hlavu převodovky opatrně a bez 
odejmutí od tělesa natočte do nové polohy. 4 šrouby opět 
pevně utáhněte.
Odsávání prachu/třísek
 Prach materiálů jako olovoobsahující nátěry, některé dru-
hy dřeva, minerálů a kovu mohou být zdraví škodlivé. Kon-
takt s prachem nebo vdechnutí mohou vyvolat alergické re-
akce a/nebo onemocnění dýchacích cest obsluhy nebo v 
blízkosti se nacházejících osob.
Určitý prach jako dubový nebo bukový prach je pokládán 
za karcinogenní, zvláště ve spojení s přídavnými látkami 
pro ošetření dřeva (chromát, ochranné prostředky na dře-
vo). Materiál obsahující azbest smějí opracovávat pouze 
specialisté.
– Pokud možno používejte pro daný materiál vhodné od-
sávání prachu.
– Pečujte o dobré větrání pracovního prostoru.
– Je doporučeno nosit ochrannou dýchací masku s třídou 
filtru P2.
Dbejte ve Vaší zemi platných předpisů pro opracovávané ma-
teriály.
 Vyvarujte se usazenin prachu na pracovišti. Prach se 
může lehce vznítit.
Provoz
Uvedení do provozu
 Dbejte síťového napětí! Napětí zdroje proudu musí sou-
hlasit s údaji na typovém štítku elektronářadí. Elektro-
nářadí označené 230 V smí být provozováno i na 220 V.
Při provozu elektronářadí na mobilních zdrojích proudu (ge-
nerátorech), jež nedisponují dostatečnou rezervou výkonu 
popř. nemají žádnou vhodnou regulaci napětí se zesílením 
rozběhového proudu, může docházet ke ztrátám výkonu nebo 
netypickému chování při zapnutí.
Prosím dbejte na vhodnost Vámi nasazeného generátoru 
proudu, zejména pokud jde o síťové napětí a frekvenci.
Zapnutí – vypnutí
Pro uvedení do provozu posuňte spínač 2 dopředu a poté jej 
stlačte.
Pro aretaci stlačeného spínače 2 posuňte spínač 2 dále 
vpřed.
vypnutí elektronářadí spínač 2 uvolněte popř. je-li zaareto-
ván, spínač 2 krátce stlačte a potom jej uvolněte.
Aby se šetřila energie, zapínejte elektronářadí jen pokud jej 
používáte.
Provedení spínače bez aretace (specifické podle země):
Pro uvedení do provozu posuňte spínač 2 dopředu a poté jej 
stlačte.
vypnutí elektronářadí spínač 2 uvolněte.
 Před používáním brusné nástroje zkontrolujte. Brusný 
nástroj musí být bezvadně namontován a též se může 
volně otáčet. Proveďte zkušební běh minimálně 
1 minutu bez zatížení. Nepoužívejte žádné poškozené, 
nekruhové nebo vibrující brusné nástroje. Poškozené 
brusné nástroje mohou puknout a způsobit zranění.
Ochrana proti znovurozběhu (GWS 20-230 JH)
Ochrana proti znovurozběhu zabraňuje nekontrolovanému 
znovurozběhnutí elektronářadí po přerušení přívodu proudu.
Pro znovuuvedení do provozu dejte spínač 2 do vypnuté po-
lohy a elektronářadí znovu zapněte.
Omezení rozběhového proudu (GWS 20-230 JH)
Omezení rozběhového proudu omezuje výkon při zapnutí 
elektronářadí a umožňuje provoz na pojistkách 16 A.
Upozornění: Běží-li elektronářadí ihned po zapnutí s plným 
počtem otáček, pak došlo k výpadku omezení rozběhového 
proudu a ochrany proti znovurozběhu. Elektronářadí musí být 
neprodleně zasláno do servisu, adresy viz odstavec „Zákaz-
nická a poradenská služba“.
max.
[mm]
[mm]
D
b
d
[min
-1
]
[m/s]
180
230
8
8
22,2
22,2
8500
6600
80
80
180
230


8500
6600
80
80
100
30
M 14
8600
45
b
d
D
D
D
b
d
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 136  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

 Česky | 137
Bosch Power Tools
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Pracovní pokyny
 Pozor u zářezů do nosných stěn, viz odstavec „Upozor-
nění ke statice“.
 Obrobek upněte, jestliže bezpečně neleží vlastní va-
hou.
 Nezatěžujte elektronářadí natolik silně, aby se dostalo 
do stavu klidu.
 Po silném zatížení nechte elektronářadí ještě několik 
minut běžet naprázdno, aby se nasazovací nástroj 
ochladil.
 Nedotýkejte se brusných a dělicích kotoučů dříve, než 
vychladnou. Kotouče jsou při práci velmi horké.
 Elektronářadí nepoužívejte s dělícím brusným stoja-
nem.
Upozornění: Při nepoužívání vytáhněte síťovou zástrčku ze 
zásuvky. I vypnuté elektronářadí má při zasunuté síťové zá-
strčce a existujícím napětí nepatrnou spotřebu proudu.
Hrubování
 Nikdy nepoužívejte dělící kotouče k hrubování.
S úhlem nastavení od 30° do 40° získáte při hrubování nejlep-
ší pracovní výsledek. Pohybujte elektronářadím s mírným tla-
kem sem a tam. Tím nebude obrobek příliš horký, nezbarví se 
a nebude mít žádné rýhy.
Lamelový brusný kotouč
S lamelovými brusnými kotouči (příslušenství) můžete opra-
covávat i klenuté povrchy a profily.
Lamelové brusné kotouče mají podstatně delší životnost, 
menší hladinu hluku a nižší teplotu při broušení než tradiční 
brusné kotouče.
Dělení kovu
 Při dělení pomocí vázaných brusných prostředků pou-
žívejte vždy ochranný kryt pro dělení 13.
Při dělení pracujte s mírným posuvem přizpůsobeným opra-
covávanému materiálu. Na dělící kotouč nepůsobte žádným 
tlakem, nehraňte nebo neoscilujte.
Dobíhající dělící kotouč nebrzděte bočním protitlakem.
Elektronářadí musí být 
neustále vedeno nesou-
sledně. Jinak existuje 
nebezpečí, že bude ne-
kontrolovaně vytlačeno 
z řezu.
Při dělení profilů a čtyřhranných trubek nejlépe zahájíte na 
nejmenším průřezu.
Dělení kamene
 Při oddělování v kameni se postarejte o dostatečné od-
sávání prachu.
 Noste ochrannou masku proti prachu.
 Elektronářadí se smí použít jen pro řezání/broušení za 
sucha.
Pro dělení kamene použijte nejlépe diamantový dělicí kotouč.
Při použití odsávacího krytu pro dělení s vodícími saněmi 24 
musí být vysavač schválený k odsávání kamenného prachu. 
Firma Bosch nabízí vhodné vysavače.
Elektronářadí zapněte a 
posaďte jej předním dí-
lem vodících saní na ob-
robek. Elektronářadí po-
souvejte s mírným, opra-
covávanému materiálu 
přizpůsobeným posu-
vem.
Při dělení obzvlášť tvrdých materiálů, např. betonu s vysokým 
obsahem křemene, se může diamantový dělící kotouč přehřát 
a tím poškodit. S diamantovým kotoučem obíhající věnec jis-
ker na to zřetelně poukazuje.
V tom případě přerušte proces dělení a nechte běžet diaman-
tový dělící kotouč naprázdno s nejvyššími otáčkami, aby se 
ochladil.
Znatelně se zhoršující pokrok práce a obíhající věnec jisker 
jsou známky pro tupý diamantový dělící kotouč. Můžete jej 
znovu naostřit krátkými zářezy do abrazívního materiálu, na-
př. vápencového pískovce.
Upozornění ke statice
Zářezy v nosných stěnách podléhají normě DIN 1053 díl 1 ne-
bo národním ustanovením.
Tyto předpisy bezpodmínečně dodržte. Před započetím prá-
ce si přizvěte na radu zodpovědného statika, architekta nebo 
příslušné vedení stavby.
Údržba a servis
Údržba a čištění
 Před každou prací na elektronářadí vytáhněte zástrčku 
ze zásuvky.
 Udržujte elektronářadí a větrací otvory čisté, abyste 
pracovali dobře a bezpečně.
 Při extrémních podmínkách nasazení používejte podle 
možnosti vždy odsávací zařízení. Často vyfukujte vět-
rací otvory a předřaďte proudový chránič (FI). Při opra-
cování kovů se může uvnitř elektronářadí usazovat vodivý 
prach. Ochranná izolace elektronářadí může být omezena.
Příslušenství pečlivě ukládejte a pečlivě s ním zacházejte.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 137  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

138 | Slovensky 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
Je-li nutné nahrazení přívodního kabelu, pak to nechte kvůli 
zamezení ohrožení bezpečnosti provést firmou Bosch nebo 
autorizovaným servisem pro elektronářadí Bosch.
Zákaznická a poradenská služba
Zákaznická služba zodpoví Vaše dotazy k opravě a údržbě Va-
šeho výrobku a též k náhradním dílům. Technické výkresy a in-
formace k náhradním dílům naleznete i na:
www.bosch-pt.com
Tým poradenské služby Bosch Vám rád pomůže při otázkách 
k našim výrobkům a jejich příslušenství.
Při všech dotazech a objednávkách náhradních dílů nezbytně 
prosím uvádějte 10-místné objednací číslo podle typového 
štítku elektronářadí.
Czech Republic
Robert Bosch odbytová s.r.o.
Bosch Service Center PT
K Vápence 1621/16
692 01 Mikulov
Na www.bosch-pt.cz si můžete objednat oprava Vašeho stro-
je online.
Tel.: 519 305700
Fax: 519 305705
E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
www.bosch.cz
Zpracování odpadů
Elektronářadí, příslušenství a obaly by měly být dodány k opě-
tovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.
Neodhazujte elektronářadí do domovního odpadu!
Pouze pro země EU:
Podle evropské směrnice 2012/19/EU o 
starých elektrických a elektronických zaří-
zeních a jejím prosazení v národních záko-
nech musí být neupotřebitelné elektronářa-
dí rozebrané shromážděno a dodáno k opě-
tovnému zhodnocení nepoškozujícímu ži-
votní prostředí.
Změny vyhrazeny.
Slovensky
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné výstražné upozornenia a bezpečnost-
né pokyny
Prečítajte si všetky Výstražné upozorne-
nia a bezpečnostné pokyny. Zanedbanie 
dodržiavania Výstražných upozornení a pokynov uvedených v 
nasledujúcom texte môže mať za následok zásah elektrickým 
prúdom, spôsobiť požiar a/alebo ťažké poranenie.
Tieto Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny sta-
rostlivo uschovajte na budúce použitie.
Pojem „ručné elektrické náradie“ používaný v nasledujúcom 
texte sa vzťahuje na ručné elektrické náradie napájané zo sie-
te (s prívodnou šnúrou) a na ručné elektrické náradie napája-
né akumulátorovou batériou (bez prívodnej šnúry).
Bezpečnosť na pracovisku
 Pracovisko vždy udržiavajte čisté a dobre osvetlené. 
Neporiadok a neosvetlené priestory pracoviska môžu mať 
za následok pracovné úrazy.
 Týmto náradím nepracujte v prostredí ohrozenom vý-
buchom, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, 
plyny alebo horľavý prach. Ručné elektrické náradie vy-
tvára iskry, ktoré by mohli prach alebo pary zapáliť.
 Nedovoľte deťom a iným nepovolaným osobám, aby sa 
počas používania ručného elektrického náradia zdržia-
vali v blízkosti pracoviska. Pri odpútaní pozornosti zo 
strany inej osoby môžete stratiť kontrolu nad náradím.
Elektrická bezpečnosť
 Zástrčka prívodnej šnúry ručného elektrického náradia 
musí pasovať do použitej zásuvky. Zástrčku v žiadnom 
prípade nijako nemeňte. S uzemneným elektrickým ná-
radím nepoužívajte ani žiadne zástrčkové adaptéry. 
Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko zása-
hu elektrickým prúdom.
 Vyhýbajte sa telesnému kontaktu s uzemnenými povr-
chovými plochami, ako sú napr. rúry, vykurovacie tele-
sá, sporáky a chladničky. Keby by bolo Vaše telo uzemne-
né, hrozí zvýšené riziko zásahu elektrickým prúdom.
 Chráňte elektrické náradie pred účinkami dažďa a vlh-
kosti. Vniknutie vody do ručného elektrického náradia zvy-
šuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
 Nepoužívajte prívodnú šnúru mimo určený účel na no-
senie ručného elektrického náradia, ani na jeho zave-
senie a zástrčku nevyberajte zo zásuvky ťahaním za 
prívodnú šnúru. Zabezpečte, aby sa sieťová šnúra ne-
dostala do blízkosti horúceho telesa, ani do kontaktu s 
olejom, s ostrými hranami alebo pohybujúcimi sa sú-
čiastkami ručného elektrického náradia. Poškodené 
alebo zauzlené prívodné šnúry zvyšujú riziko zásahu elek-
trickým prúdom.
 Keď pracujete s ručným elektrickým náradím vonku, po-
užívajte len také predlžovacie káble, ktoré sú schválené 
aj na používanie vo vonkajších priestoroch. Použitie pre-
dlžovacieho kábla, ktorý je vhodný na používanie vo vonkaj-
šom prostredí, znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
 Ak sa nedá vyhnúť použitiu ručného elektrického nára-
dia vo vlhkom prostredí, použite ochranný spínač pri 
poruchových prúdoch. Použitie ochranného spínača pri 
poruchových prúdoch znižuje riziko zásahu elektrickým 
prúdom.
Bezpečnosť osôb
 Buďte ostražitý, sústreďte sa na to, čo robíte a k práci 
s ručným elektrickým náradím pristupujte s rozumom. 
Nepracujte s ručným elektrickým náradím nikdy vtedy, 
keď ste unavený, alebo keď ste pod vplyvom drog, al-
koholu alebo liekov. Malý okamih nepozornosti môže mať 
pri používaní náradia za následok vážne poranenia.
POZOR
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 138  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

 Slovensky | 139
Bosch Power Tools
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
 Noste osobné ochranné pomôcky a používajte vždy 
ochranné okuliare. Nosenie osobných ochranných pomô-
cok, ako je ochranná dýchacia maska, bezpečnostná pra-
covná obuv, ochranná prilba alebo chrániče sluchu, podľa 
druhu ručného elektrického náradia a spôsobu jeho použi-
tia znižujú riziko poranenia.
 Vyhýbajte sa neúmyselnému uvedeniu ručného elek-
trického náradia do činnosti. Pred zasunutím zástrčky 
do zásuvky a/alebo pred pripojením akumulátora, pred 
chytením alebo prenášaním ručného elektrického ná-
radia sa vždy presvedčte sa, či je ručné elektrické nára-
die vypnuté. Ak budete mať pri prenášaní ručného elek-
trického náradia prst na vypínači, alebo ak ručné elektrické 
náradie pripojíte na elektrickú sieť zapnuté, môže to mať za 
následok nehodu.
 Skôr ako náradie zapnete, odstráňte z neho nastavova-
cie náradie alebo kľúče na skrutky. Nastavovací nástroj 
alebo kľúč, ktorý sa nachádza v rotujúcej časti ručného 
elektrického náradia, môže spôsobiť vážne poranenia osôb.
 Vyhýbajte sa abnormálnym polohám tela. Zabezpečte 
si pevný postoj, a neprestajne udržiavajte rovnováhu. 
Takto budete môcť ručné elektrické náradie v neočakáva-
ných situáciách lepšie kontrolovať.
 Pri práci noste vhodný pracovný odev. Nenoste široké 
odevy a nemajte na sebe šperky. Vyvarujte sa toho, aby 
sa Vaše vlasy, odev a rukavice dostali do blízkosti rotu-
júcich súčiastok náradia. Voľný odev, dlhé vlasy alebo 
šperky môžu byť zachytené rotujúcimi časťami ručného 
elektrického náradia.
 Ak sa dá na ručné elektrické náradie namontovať odsá-
vacie zariadenie a zariadenie na zachytávanie prachu, 
presvedčte sa, či sú dobre pripojené a správne použí-
vané. Používanie odsávacieho zariadenia a zariadenia na 
zachytávanie prachu znižuje riziko ohrozenia zdravia pra-
chom.
Starostlivé používanie ručného elektrického náradia a 
manipulácia s ním
 Ručné elektrické náradie nikdy nepreťažujte. Používaj-
te také elektrické náradie, ktoré je určené pre daný 
druh práce. Pomocou vhodného ručného elektrického ná-
radia budete pracovať lepšie a bezpečnejšie v uvedenom 
rozsahu výkonu náradia.
 Nepoužívajte nikdy také ručné elektrické náradie, kto-
ré má pokazený vypínač. Náradie, ktoré sa už nedá zap-
núť alebo vypnúť, je nebezpečné a treba ho zveriť do opra-
vy odborníkovi.
 Skôr ako začnete náradie nastavovať alebo prestavo-
vať, vymieňať príslušenstvo alebo skôr, ako odložíte 
náradie, vždy vytiahnite zástrčku sieťovej šnúry zo zá-
suvky. Toto preventívne opatrenie zabraňuje neúmyselné-
mu spusteniu ručného elektrického náradia.
 Nepoužívané ručné elektrické náradie uschovávajte 
tak, aby bolo mimo dosahu detí. Nedovoľte používať to-
to náradie osobám, ktoré s ním nie sú dôverne obozná-
mené, alebo ktoré si neprečítali tieto Pokyny. Ručné 
elektrické náradie je nebezpečné vtedy, keď ho používajú 
neskúsené osoby.
 Ručné elektrické náradie starostlivo ošetrujte. Kontro-
lujte, či pohyblivé súčiastky bezchybne fungujú alebo 
či neblokujú, či nie sú zlomené alebo poškodené niekto-
ré súčiastky, ktoré by mohli negatívne ovplyvňovať 
správne fungovanie ručného elektrického náradia. 
Pred použitím náradia dajte poškodené súčiastky vy-
meniť. Veľa nehôd bolo spôsobených nedostatočnou 
údržbou elektrického náradia.
 Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté. Starostlivo 
ošetrované rezné nástroje s ostrými reznými hranami majú 
menšiu tendenciu k zablokovaniu a ľahšie sa dajú viesť.
 Používajte ručné elektrické náradie, príslušenstvo, na-
stavovacie nástroje a pod. podľa týchto výstražných 
upozornení a bezpečnostných pokynov. Pri práci zoh-
ľadnite konkrétne pracovné podmienky a činnosť, kto-
rú budete vykonávať. Používanie ručného elektrického 
náradia na iný účel ako na predpísané použitie môže viesť 
k nebezpečným situáciám.
Servisné práce
 Ručné elektrické náradie dávajte opravovať len kvalifi-
kovanému personálu, ktorý používa originálne náhrad-
né súčiastky. Tým sa zabezpečí, že bezpečnosť náradia 
zostane zachovaná.
Bezpečnostné pokyny pre uhlovú brúsku
Spoločné bezpečnostné pokyny pre brúsenie, brúsenie 
brúsnym papierom, pre prácu s drôtenou kefou, leštenie a 
rezanie
 Toto ručné elektrické náradie sa používa ako brúska, 
ako brúska na brúsenie skleným papierom, drôtenou 
kefou a tiež ako náradie na rezanie. Rešpektujte všetky 
výstražné upozornenia, pokyny, obrázky a údaje, ktoré 
ste dostali s týmto ručným elektrickým náradím. Ak by 
ste nedodržali nasledujúce pokyny, mohlo by to mať za ná-
sledok zásah elektrickým prúdom, vznik požiaru a/alebo 
vážne poranenie.
 Toto ručné elektrické náradie nie je vhodné na leštenie. 
Tie spôsoby použitia, pre ktoré nebolo toto ručné elektric-
ké náradie určené, môžu znamenať ohrozenie zdravia a za-
príčiniť poranenia.
 Nepoužívajte žiadne také príslušenstvo, ktoré nebolo 
výrobcom určené a odporúčané špeciálne pre toto ruč-
né elektrické náradie. Okolnosť, že príslušenstvo sa dá na 
ručné elektrické náradie upevniť, ešte neznamená, že to 
zaručuje jeho bezpečné používanie.
 Prípustný počet obrátok pracovného nástroja musí byť 
minimálne taký vysoký ako maximálny počet obrátok 
uvedený na ručnom elektrickom náradí. Príslušenstvo, 
ktoré sa otáča rýchlejšie, ako je prípustné, by sa mohlo roz-
lámať a rozletieť po celom priestore pracoviska.
 Vonkajší priemer a hrúbka pracovného nástroja musia 
zodpovedať rozmerovým údajom uvedeným na ručnom 
elektrickom náradí. Nesprávne dimenzované pracovné 
nástroje nemôžu byť dostatočne odclonené a kontrolova-
né.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 139  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

140 | Slovensky 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
 Pracovné nástroje, ktoré sú vybavené vložkou so závi-
tom, musia presne pasovať na závit brúsneho vretena. 
Pri takých pracovných nástrojoch, ktoré sa montujú 
pomocou príruby, treba priemer otvoru pracovného 
nástroja prispôsobiť upínaciemu priemeru príruby. 
Pracovné nástroje, ktoré nie sú presne upevnené do upína-
cieho mechanizmu ručného elektrického náradia, sa otá-
čajú nerovnomerne a intenzívne vibrujú, čo môže mať za 
následok stratu kontroly nad ručným elektrickým náradím.
 Nepoužívajte žiadne poškodené pracovné nástroje. 
Pred každým použitím tohto ručného elektrického ná-
radia skontrolujte, či nie sú pracovné nástroje, ako na-
pr. brúsne kotúče, vyštrbené alebo vylomené, či nema-
Каталог: manuals
manuals -> Благодарим за то, что вы выбрали наш плеер. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно
manuals -> Руководство по эксплуатации Содержание Монтаж, 2-3-4
manuals -> Руководство по эксплуатации русский, 1 ru қазақша, 17 k z h5G56f ru предупреждения,2
manuals -> Регламент за екологосъобразно проектиране Препарат за изплакване и рафинирана
manuals -> Руководство по эксплуатации ! Обязательно прочтите это руководство. ! Сохраните руководство для получения необходимых
manuals -> Мультиварка бытовая электрическая polaris модель pmc 0510ad инструкция по эксплуатации
manuals -> Пайдалану жөніндегі нұсқаулық кір жуғыш машина
manuals -> Цифрлық жерсеріктік қабылдағыш цифровой спутниковый приемник
manuals -> 1. 1 Холодильник в соответствии с рисунком 1 предназначен для охлаждения свежих продуктов, хранения пищевых продуктов в охлажденном состоянии в Х


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   61


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет