Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kk


jú brúsne taniere vylomené miesta, trhliny alebo mies-жүктеу 25.06 Mb.
Pdf просмотр
бет30/61
Дата27.03.2017
өлшемі25.06 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   61

jú brúsne taniere vylomené miesta, trhliny alebo mies-
ta intenzívneho opotrebovania, či nie sú na drôtených 
kefách uvoľnené alebo polámané drôty. Keď ručné 
elektrické náradie alebo pracovný nástroj spadli na 
zem, prekontrolujte, či nie sú poškodené, alebo použite 
nepoškodený pracovný nástroj. Keď ste prekontrolo-
vali a upli pracovný nástroj, zabezpečte, aby ste neboli 
v rovine rotujúceho nástroja, a aby sa tam ani nenachá-
dzali žiadne iné osoby, ktoré sú v blízkosti Vášho praco-
viska, a nechajte ručné elektrické náradie bežať jednu 
minútu na maximálne obrátky. Poškodené pracovné ná-
stroje sa obyčajne počas tejto doby testovania zlomia.
 Používajte osobné ochranné prostriedky. Podľa druhu 
použitia náradia používajte ochranný štít na celú tvár, 
štít na oči alebo ochranné okuliare. Pokiaľ je to prime-
rané, používajte ochrannú dýchaciu masku, chrániče 
sluchu, pracovné rukavice alebo špeciálnu zásteru, 
ktorá Vás uchráni pred odletujúcimi drobnými čiastoč-
kami brusiva a obrábaného materiálu. Predovšetkým oči 
treba chrániť pred odletujúcimi cudzími telieskami, ktoré 
vznikajú pri rôznom spôsobe používania náradia. Ochrana 
proti prachu alebo ochranná dýchacia maska musia predo-
všetkým odfiltrovať konkrétny druh prachu, ktorý vzniká 
pri danom druhu použitia náradia. Keď je človek dlhšiu do-
bu vystavený hlasnému hluku, môže utrpieť stratu sluchu.
 Zabezpečte, aby sa iné osoby nachádzali v bezpečnej 
vzdialenosti od Vášho pracoviska. Každá osoba, ktorá 
vstúpi do pracovného dosahu náradia, musí byť vyba-
vená osobnými ochrannými pomôckami. Úlomky obrob-
ku alebo zlomený pracovný nástroj môžu odletieť a spôso-
biť poranenie osôb aj mimo priameho pracoviska.
 Pri vykonávaní takej práce, pri ktorej by mohol rezací 
nástroj natrafiť na skryté elektrické vedenia alebo za-
siahnuť vlastnú prívodnú šnúru, držte náradie len za 
izolované plochy rukovätí. Kontakt s elektrickým vede-
ním, ktoré je pod napätím, môže dostať pod napätie aj ko-
vové súčiastky náradia a spôsobiť zásah elektrickým prú-
dom.
 Zabezpečte, aby sa prívodná šnúra nenachádzala v blíz-
kosti rotujúcich pracovných nástrojov náradia. Ak stra-
títe kontrolu nad ručným elektrickým náradím, môže sa 
prerušiť alebo zachytiť prívodná šnúra a Vaša ruka a Vaše 
predlaktie sa môžu dostať do rotujúceho pracovného ná-
stroja.
 Nikdy neodkladajte ručné elektrické náradie skôr, ako 
sa pracovný nástroj úplne zastaví. Rotujúci pracovný ná-
stroj sa môže dostať do kontaktu s odkladacou plochou, 
následkom čoho by ste mohli stratiť kontrolu nad ručným 
elektrickým náradím.
 Nikdy nemajte ručné elektrické náradie zapnuté vtedy, 
keď ho prenášate na iné miesto. Náhodným kontaktom 
Vašich vlasov alebo Vášho oblečenia s rotujúcim pracov-
ným nástrojom by sa Vám pracovný nástroj mohol zavŕtať 
do tela.
 Pravidelne čistite vetracie otvory svojho ručného elek-
trického náradia. Ventilátor motora vťahuje do telesa ná-
radia prach a veľké nahromadenie kovového prachu by 
mohlo spôsobiť vznik nebezpečného zásahu elektrickým 
prúdom.
 Nepoužívajte toto ručné elektrické náradie v blízkosti 
horľavých materiálov. Odletujúce iskry by mohli tieto 
materiály zapáliť.
 Nepoužívajte žiadne také pracovné nástroje, ktoré po-
trebujú chladenie kvapalinou. Používanie vody alebo 
iných tekutých chladiacich prostriedkov môže mať za ná-
sledok zásah elektrickým prúdom.
Spätný ráz a príslušné výstražné upozornenia
 Spätný ráz je náhlou reakciou náradia na vzpriečený, za-
seknutý alebo blokujúci pracovný nástroj, napríklad brús-
ny kotúč, brúsny tanier, drôtená kefa a pod. Zaseknutie 
alebo zablokovanie vedie k náhlemu zastaveniu rotujúceho 
pracovného nástroja. Takýmto spôsobom sa nekontrolo-
vané ručné elektrické náradie rozkrúti na zablokovanom 
mieste proti smeru otáčania pracovného nástroja.
Keď sa napríklad brúsny kotúč vzprieči alebo zablokuje v 
obrobku, môže sa hrana brúsneho kotúča, ktorá je zapic-
hnutá do obrobku, zachytiť v materiáli a tým sa vylomiť z 
brúsneho taniera, alebo spôsobiť spätný ráz náradia. Brús-
ny kotúč sa potom pohybuje smerom k osobe alebo sme-
rom preč od nej podľa toho, aký bol smer otáčania kotúča 
na mieste zablokovania. Brúsne kotúče sa môžu v takomto 
prípade aj rozlomiť.
Spätný ráz je následkom nesprávneho a chybného použí-
vania ručného elektrického náradia. Vhodnými preventív-
nymi opatreniami, ktoré popisujeme v nasledujúcom tex-
te, mu možno zabrániť.
 Ručné elektrické náradie vždy držte pevne a svoje telo 
a ruky udržiavajte vždy v takej polohe, aby ste vydržali 
prípadný spätný ráz náradia. Pri každej práci používaj-
te prídavnú rukoväť, ak ju máte k dispozícii, aby ste ma-
li čo najväčšiu kontrolu nad silami spätného rázu a re-
akčnými momentmi pri rozbehu náradia. Pomocou 
vhodných opatrení môže obsluhujúca osoba sily spätného 
rázu a sily reakčných momentov zvládnuť.
 Nikdy nedávajte ruku do blízkosti rotujúceho pracov-
ného nástroja. Pri spätnom ráze by Vám mohol pracovný 
nástroj zasiahnuť ruku.
 Nemajte telo v priestore, do ktorého by sa mohlo ručné 
elektrické náradie v prípade spätného rázu vymrštiť. 
Spätný ráz vymrští ručné elektrické náradie proti smeru 
pohybu brúsneho kotúča na mieste blokovania.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 140  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

 Slovensky | 141
Bosch Power Tools
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
 Mimoriadne opatrne pracujte v oblasti rohov, ostrých 
hrán a pod. Zabráňte tomu, aby obrobok vymrštil pra-
covný nástroj proti Vám, alebo aby sa v ňom pracovný 
nástroj zablokoval. Rotujúci pracovný nástroj má sklon 
zablokovať sa v rohoch, na ostrých hranách alebo vtedy, 
keď je vyhodený. To spôsobí stratu kontroly nad náradím 
alebo jeho spätný ráz.
 Nepoužívajte žiadny reťazový ani iný ozubený pílový 
list. Takéto pracovné nástroje často spôsobujú spätný ráz 
alebo stratu kontroly nad ručným elektrickým náradím.
Osobitné bezpečnostné predpisy pre brúsenie a rezanie
 Používajte výlučne brúsne telesá schválené pre Vaše 
ručné elektrické náradie a ochranný kryt určený pre 
konkrétne zvolené brúsne teleso. Brúsne telesá, ktoré 
neboli schválené pre dané ručné elektrické náradie, nemô-
žu byť dostatočne odclonené a nie sú bezpečné.
 Lomené brúsne kotúče treba montovať tak, aby ich 
brúsna plocha neprečnievala cez rovinu okraja ochran-
ného krytu. Neodborne namontovaný brúsny kotúč, ktorý 
prečnieva cez rovinu okraja ochranného krytu, sa nedá do-
statočne odcloníť.
 Ochranný kryt musí byť spoľahlivo upevnený priamo 
na ručnom elektrickom náradí a musí byť nastavený 
tak, aby sa dosiahla maximálna miera bezpečnosti a 
aby bola proti obsluhujúcej osobe otvorená iba najmen-
šia možná časť brúsneho telesa. Ochranný kryt pomáha 
chrániť obsluhujúcu osobu pred úlomkami materiálu, pred 
náhodným kontaktom s brúsnym telesom ako aj pred iskra-
mi, ktoré by mohli zapáliť odev obsluhujúcej osoby.
 Brúsne telesá sa smú používať len pre príslušnú odpo-
rúčanú oblasť používania. Napr.: Nikdy nesmiete brúsiť 
bočnou plochou rezacieho kotúča. Rezacie kotúče sú ur-
čené na uberanie materiálu hranou kotúča. Pôsobenie boč-
nej sily na tento kotúč môže spôsobiť jeho zlomenie.
 Vždy používajte pre vybraný typ brúsneho kotúča ne-
poškodenú upínaciu prírubu správneho rozmeru a tva-
ru. Vhodná príruba podopiera brúsny kotúč a znižuje ne-
bezpečenstvo zlomenia brúsneho kotúča. Príruby pre re-
zacie kotúče sa môžu odlišovať od prírub pre ostatné brús-
ne kotúče.
 Nepoužívajte žiadne opotrebované brúsne kotúče z 
väčšieho ručného elektrického náradia. Brúsne kotúče 
pre väčšie ručné elektrické náradie nie sú dimenzované 
pre vyššie obrátky menších ručných elektrických náradí a 
môžu sa rozlomiť.
Ďalšie osobitné výstražné upozornenia k rezacím 
kotúčom
 Vyhýbajte sa zablokovaniu rezacieho kotúča alebo po-
užitiu príliš veľkého prítlaku. Nevykonávajte žiadne 
nadmierne hlboké rezy. Preťaženie rezacieho kotúča zvy-
šuje jeho namáhanie a náchylnosť na vzpriečenie alebo za-
blokovanie a tým zvyšuje aj možnosť vzniku spätného rázu 
alebo zlomenia rezacieho kotúča.
 Vyhýbajte sa priestoru pred rotujúcim rezacím kotú-
čom a za ním. Keď pohybujte rezacím kotúčom v obrobku 
smerom od seba, v prípade spätného rázu môže byť ručné 
elektrické náradie vymrštené rotujúcim kotúčom priamo 
na Vás.
 Ak sa rezací kotúč zablokuje, alebo ak prerušíte prácu, 
ručné elektrické náradie vypnite a pokojne ho držte do-
vtedy, kým sa rezací kotúč úplne zastaví. Nepokúšajte 
sa vyberať rezací kotúč z rezu vtedy, keď ešte beží, pre-
tože by to mohlo mať za následok vyvolanie spätného 
rázu. Zistite príčinu zablokovania rezacieho kotúča a od-
stráňte ju.
 Nikdy nezapínajte znova ručné elektrické náradie do-
vtedy, kým sa rezací kotúč nachádza v obrobku. Skôr 
ako budete opatrne pokračovať v reze, počkajte, kým 
dosiahne rezací kotúč maximálny počet obrátok. 
opačnom prípade sa môže rezací kotúč zaseknúť, vyskočiť 
z obrobku alebo vyvolať spätný ráz.
 Veľké platne alebo veľkorozmerné obrobky pri rezaní 
podoprite, aby ste znížili riziko spätného rázu zabloko-
vaním rezacieho kotúča. Veľké obrobky sa môžu prehnúť 
následkom vlastnej hmotnosti. Obrobok treba podoprieť 
na oboch stranách, a to aj v blízkosti rezu aj na hrane.
 Mimoriadne opatrný buďte pri rezaní výrezov do ne-
známych stien alebo do iných neprehľadných miest. 
Zapichovaný rezací kotúč môže pri zarezaní do plynového 
alebo vodovodného potrubia, do elektrického vedenia ale-
bo iných objektov spôsobiť spätný ráz.
Osobitné bezpečnostné pokyny pre brúsenie brúsnym 
papierom
 Nepoužívajte žiadne nadrozmerné brúsne listy, ale do-
držiavajte údaje výrobcu o rozmeroch brúsnych listov. 
Brúsne listy, ktoré presahujú okraj brúsneho taniera, môžu 
spôsobiť poranenie a viesť k zablokovaniu, alebo k roztr-
hnutiu brúsnych listov alebo k spätnému rázu.
Osobitné bezpečnostné pokyny pre prácu s drôtenými 
kefami
 Všímajte si, či z drôtenej kefy nevypadávajú počas ob-
vyklého používania kúsky drôtu. Drôtenú kefu preto 
nepreťažujte priveľkým prítlakom. Odlietavajúce kúsky 
drôtu môžu ľahko preniknúť tenkým odevom a/alebo vnik-
núť do kože.
 Ak sa odporúča používanie ochranného krytu, zabráňte 
tomu, aby sa ochranný kryt a drôtená kefa mohli dotý-
kať. Tanierové a miskovité drôtené kefy môžu následkom 
pritláčania a odstredivých síl zväčšiť svoj priemer.
Ďalšie výstražné upozornenia
Používajte ochranné okuliare.
 Používajte vhodné prístroje na vyhľadávanie skrytých 
elektrickým vedení a potrubí, aby ste ich nenavŕtali, 
alebo sa obráťte na miestne energetické podniky. Kon-
takt s elektrickým vodičom pod napätím môže spôsobiť po-
žiar alebo mať za následok zásah elektrickým prúdom. Poš-
kodenie plynového potrubia môže mať za následok expló-
ziu. Preniknutie do vodovodného potrubia spôsobí vecné 
škody alebo môže mať za následok zásah elektrickým prú-
dom.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 141  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

142 | Slovensky 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
 Keď sa preruší prívod elektrického prúdu, napríklad pri 
výpadku siete alebo pri vytiahnutí zástrčky zo zásuvky, 
odblokujte vypínač a dajte ho do polohy vypnuté (VYP). 
Tým sa zabráni nekontrolovanému rozbehnutiu náradia.
 Nedotýkajte sa brúsnych ani rezacích kotúčov skôr, 
kým dostatočne nevychladnú. Brúsne a rezacie kotúče 
sa pri práci veľmi rozpália.
 Zabezpečte obrobok. Obrobok upnutý pomocou upína-
cieho zariadenia alebo zveráka je bezpečnejší ako obrobok 
pridržiavaný rukou.
Popis produktu a výkonu
Prečítajte si všetky Výstražné upozornenia 
a bezpečnostné pokyny. Zanedbanie dodr-
žiavania Výstražných upozornení a pokynov 
uvedených v nasledujúcom texte môže mať za 
následok zásah elektrickým prúdom, spô-
sobiť požiar a/alebo ťažké poranenie.
Vyklopte si láskavo vyklápaciu stranu s obrázkami produktu a 
nechajte si ju vyklopenú po celý čas, keď čítate tento Návod 
na používanie.
Používanie podľa určenia
Toto ručné elektrické náradie je určené na rezanie, na hrubo-
vanie (obrusovanie) a na obrábanie drôtenou kefou kovových 
a kamenných materiálov bez použitia vody.
Na rezanie pomocou brúsnych nástrojov obsahujúcich spoji-
vo treba používať špeciálny ochranný kryt na rezanie.
Pri rezaní do kameňa treba zabezpečiť dostatočne intenzívne 
odsávanie prachu.
Pomocou vhodných brúsnych nástrojov sa toto ručné elek-
trické náradie môže používať aj na brúsenie pomocou brúsne-
ho papiera.
Vyobrazené komponenty
Číslovanie jednotlivých komponentov sa vzťahuje na vyobra-
zenie elektrického náradia na grafickej strane tohto Návodu 
na používanie.
Aretačné tlačidlo vretena
Vypínač
Prídavná rukoväť (izolovaná plocha rukoväte)
Brúsne vreteno
Ochranný kryt na brúsenie
Aretačná skrutka pre ochranný kryt
Upínacia príruba s podložkou
Brúsny kotúč*
Upínacia matica
10 Kolíkový kľúč pre upínaciu maticu*
11 Rýchloupínacia matica 
*
12 Miskovitý kotúč zo spekaného karbidu*
13 Odsávací kryt na rezanie*
14 Rezací kotúč*
15 Ochranný kryt pre brúsny hrniec*
16 Brúsny hrniec*
17 Zalomený kolíkový kľúč pre brúsny hrniec*
18 Chránič prstov*
19 Dištančné podložky*
20 Gumený brúsny tanier*
21 Brúsny list*
22 Okrúhla matica*
23 Miskovitá kefa*
24 Odsávací kryt na rezanie s vodiacimi saňami*
25 Diamantový rezací kotúč*
26 Rukoväť (izolovaná plocha rukoväte)
*Zobrazené alebo popísané príslušenstvo nepatrí celé do základ-
nej výbavy produktu. Kompletné príslušenstvo nájdete v našom 
programe príslušenstva.
Technické údaje
Informácia o hlučnosti/vibráciách
Namerané hodnoty hluku zistené podľa normy EN 60745.
Hodnotená hodnota hladiny hluku A tohto náradia je typicky: 
Akustický tlak 92 dB(A); Hodnota hladiny akustického tlaku 
103 dB(A). Nepresnosť merania K=3 dB.
Používajte chrániče sluchu!
Celkové hodnoty vibrácií a
h
 (suma vektorov troch smerov) a 
nepresnosť merania K zisťované podľa normy EN 60745:
Obrusovanie povrchovej plochy (hrubovanie): a
h
=7,5 m/s
2

K=1,5 m/s
2
,
Brúsenie brúsnym listom: a
h
=4,0 m/s
2
, K=1,5 m/s
2
.
Uhlová brúska
GWS ...
20-230
H
20-230
JH
Vecné číslo
3 601 ...
... H50 L.. ... H50 M..
Menovitý príkon
W
2000
2000
Výkon
W
1250
1250
Menovitý počet obrátok
min
-1
6600
6600
max. priemer brúsneho 
kotúča
mm
230
230
Závit brúsneho vretena
M 14
M 14
max. dĺžka závitu brúsneho 
vretena
mm
25
25
Ochrana proti opätovnému 
rozbehnutiu


Obmedzenie rozbehového 
prúdu


Hmotnosť podľa 
EPTA-Procedure 01/2003
– s  prídavnou  rukoväťou 
tlmiacou vibrácie
– so štandardnou prídavnou 
rukoväťou
kg
kg
5,2
5,1
5,2
5,1
Trieda ochrany
/
II
/
II
Tieto údaje platia pre menovité napätie [U] 230 V. V takých prípadoch, 
keď má napätie odlišné hodnoty a pri vyhotoveniach, ktoré sú špecifické 
pre niektorú krajinu, sa môžu tieto údaje odlišovať.
Len pre ručné elektrické náradie bez obmedzenia rozbehového prúdu: 
Proces zapínania spôsobí krátkodobý pokles napätia. Za nepriaznivých 
okolností v elektrickej sieti sa to môže negatívne odraziť na činnosti 
iných spotrebičov. Ak je impedancia siete menšia ako 0,25 ohm, výskyt 
porúch nemožno očakávať.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 142  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

 Slovensky | 143
Bosch Power Tools
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Úroveň kmitov uvedená v týchto pokynoch bola nameraná 
podľa meracieho postupu uvedeného v norme EN 60745 
a možno ju používať na vzájomné porovnávanie elektronára-
dia. Hodí sa aj na predbežný odhad zaťaženia vibráciami.
Uvedená hladina vibrácií reprezentuje hlavné druhy používa-
nia tohto ručného elektrického náradia. Pokiaľ sa ale bude 
elektronáradie používať na iné práce, s odlišným príslušen-
stvom, s inými nástrojmi alebo s nedostatočnou údržbou, mo-
že sa úroveň vibrácií líšiť. To môže výrazne zvýšiť zaťaženie 
vibráciami počas celej pracovnej doby.
Na presný odhad zaťaženia vibráciami počas určitého časové-
ho úseku práce s náradím treba zohľadniť doby, počas ktorých 
je ručné elektrické náradie vypnuté alebo doby, keď náradie 
síce beží, ale v skutočnosti sa nepoužíva. To môže výrazne re-
dukovať zaťaženie vibráciami počas celej pracovnej doby.
Na ochranu osoby pracujúcej s náradím pred účinkami zaťa-
ženia vibráciami vykonajte ďalšie bezpečnostné opatrenia, 
ako sú napríklad: údržba ručného elektrického náradia 
a používaných pracovných nástrojov, zabezpečenie zachova-
nia teploty rúk, organizácia jednotlivých pracovných úkonov.
Vyhlásenie o konformite
Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že dole popísaný vý-
robok „Technické údaje“ sa zhoduje s nasledujúcimi normami 
alebo normatívnymi dokumentami: EN 60745 podľa ustano-
vení smerníc 2011/65/EÚ, 2004/108/ES, 2006/42/ES.
Súbor technickej dokumentácie (2006/42/ES) sa nachádza u:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
31.03.2014
Montáž
Montáž ochranných prvkov
 Pred každou prácou na ručnom elektrickom náradí vy-
tiahnite zástrčku náradia zo zásuvky.
Upozornenie: Po zlomení brúsneho kotúča počas používania 
alebo pri poškodení upínacích prvkov na ochrannom kryte/na 
ručnom elektrickom náradí je potrebné zaslať ručné elektric-
ké náradie na opravu do autorizovaného servisu, adresy náj-
dete v odseku „Servisné stredisko a poradenstvo pri používa-
ní“.
Ochranný kryt na brúsenie
Nasaďte ochranný kryt 5 na kŕčok vretena. Prispôsobte polo-
hu ochranného krytu 5 požiadavkám konkrétneho pracovné-
ho úkonu a ochranný kryt 5 zaaretujte pomocou aretačnej 
skrutky 6.
 Ochranný kryt 5 nastavte tak, aby zabraňoval odleto-
vanie iskier smerom k obsluhujúcej osobe.
Ochranný kryt na rezanie
 Pri rezaní pomocou brúsnych nástrojov obsahujúcich 
spojivo používajte vždy špeciálny ochranný kryt na re-
zanie 13.
 Pri rezaní do kameňa sa postarajte o dostatočne inten-
zívne odsávanie prachu.
Ochranný kryt na rezanie 13 sa montuje rovnakým spôsobom 
ako ochranný kryt na brúsenie 5.
Odsávací kryt na rezanie s vodiacimi saňami
Odsávací kryt na rezanie s vodiacimi saňami 24 sa montuje 
ako ochranný kryt na brúsenie 5.
Prídavná rukoväť
 Používajte ručné elektrické náradie iba s prídavnou ru-
koväťou 3.
Namontujte prídavnú rukoväť 3 naskrutkovaním podľa spôso-
bu práce buď na pravú stranu alebo na ľavú stranu hlavy ruč-
ného náradia.
Chránič prstov
 Pri práci s gumeným brúsnym tanierom 20 alebo s mis-
kovitou kefou/kotúčovou kefou/vejárovitým brúsnym 
kotúčom odporúčame vždy namontovať chránič prstov 
18.
Chránič prstov 18 upevnite pomocou prídavnej rukoväte 3.
Montáž brúsnych nástrojov
 Pred každou prácou na ručnom elektrickom náradí vy-
tiahnite zástrčku náradia zo zásuvky.
 Nedotýkajte sa brúsnych ani rezacích kotúčov skôr, 
kým dostatočne nevychladnú. Brúsne a rezacie kotúče 
sa pri práci veľmi rozpália.
Vyčistite brúsne vreteno 4 a všetky súčiastky, ktoré budete 
montovať.
Keď upínate alebo uvoľňujete brúsne nástroje, stlačte aretač-
ného tlačidla vretena 1, aby ste brúsne vreteno zaaretovali.
 Tlačidlo aretácie vretena stláčajte len vtedy, keď sa 
brúsne vreteno nepohybuje. Inak by sa mohlo ručné elek-
trické náradie poškodiť.
Brúsny/rezací kotúč
Dodržiavajte rozmery brúsnych nástrojov. Priemer otvoru na 
kotúči musí byť vhodný pre danú upínaciu prírubu. Nepouží-
vajte žiadne adaptéry ani redukcie.
Pri používaní diamantových rezacích kotúčov dávajte pozor 
na to, aby sa šípka smeru otáčania na diamantovom kotúči 
zhodovala so šípkou smeru otáčania ručného elektrického ná-
radia (pozri šípku smeru otáčania na prevodovej hlave).
Postup montáže vidno na grafickej strane tohto Návodu na po-
užívanie.
Na upevnenie brúsneho/rezacieho kotúča naskrutkujte upína-
ciu maticu 9 a dotiahnite ju kolíkovým kľúčom, pozri odsek 
„Rýchloupínacia matica“.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 143  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

144 | Slovensky 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
 Po ukončení montáže brúsneho nástroja pred zapnutím 
ručného elektrického náradia ešte skontrolujte, či je 
Каталог: manuals
manuals -> Благодарим за то, что вы выбрали наш плеер. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно
manuals -> Руководство по эксплуатации Содержание Монтаж, 2-3-4
manuals -> Руководство по эксплуатации русский, 1 ru қазақша, 17 k z h5G56f ru предупреждения,2
manuals -> Регламент за екологосъобразно проектиране Препарат за изплакване и рафинирана
manuals -> Руководство по эксплуатации ! Обязательно прочтите это руководство. ! Сохраните руководство для получения необходимых
manuals -> Мультиварка бытовая электрическая polaris модель pmc 0510ad инструкция по эксплуатации
manuals -> Пайдалану жөніндегі нұсқаулық кір жуғыш машина
manuals -> Цифрлық жерсеріктік қабылдағыш цифровой спутниковый приемник
manuals -> 1. 1 Холодильник в соответствии с рисунком 1 предназначен для охлаждения свежих продуктов, хранения пищевых продуктов в охлажденном состоянии в Х


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   61


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет